فهرست مطالب

پرستار و پزشک در رزم - سال ششم شماره 18 (بهار 1397)
 • سال ششم شماره 18 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی داداشی حاجی، یاسر حاجی آقانژاد، وحید قنبری صفحات 5-11
  مقدمه
  این مطالعه، یک پژوهش تصادفی با لیست انتظار کنترل شده است که اثر درمان شناختی رفتاری گروهی را بر پریشانی های همبسته با وزوزگوش، کیفیت خوب بودن، پریشانی های روانشناختی شامل افسردگی و تمرکز درونی را در نظامیان مبتلا به وزوزگوش مورد سنجش قرار می دهد.
  روش کار
  65 بیمار مراجعه کننده به کلینیک گوش و حلق و بینی یکی از بیمارستان های نظامی سطح تهران ثبت نام شدند و 41 نفر درمان را کامل کردند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی انتخاب و درمان شناختی رفتاری گروهی را دریافت کردند. و سپس سنجه های پی آمد را تکمیل کردند.
  یافته ها
  آزمون تحلیل کوواریانس تفاوت معنی دار بین آموزش گروهی و وزوزگوش و افسردگی نشان داد (P=0.02) که یافته ها حاکی از بهبود معنی دار در آشفتگی های وزوزگوش در مقایسه با گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  درمان شناختی رفتاری در قالب گروهی می تواند آشفتگی های هیجانی منفی همبسته با وزوزگوش مانند افسردگی را کاهش دهد. بنابراین درمان شناختی رفتاری منجر به بهبود بیشتر نشانه های وزوز گوش می شود
  کلیدواژگان: وزوزگوش، درمان شناختی رفتاری، پرسنل نظامی
 • محمد حاتمی، جعفر حسنی، سیده زهرا حسینی * صفحات 12-24
  مقدمه
  توجه به مسائل روان شناختی می تواند سهم به سزایی در ارتقای سلامت بیماران مبتلا به درد مزمن داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به درد مزمن بود.
  روش کار
  در چارچوب یک طرح تک آزمودنی از میان بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) تهران، 3 بیمار به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و 8 جلسه آموزش استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند. بیماران 6 بار به وسیله ی پرسشنامه حساسیت اضطرابی (تیلور و کاکس، 1998) طی درمان و دوره پیگیری یک ماهه ارزیابی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های تغییر روند، شیب، بازبینی نمودارها و برای تعیین معناداری بالینی از شاخص درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از روند کاهشی پایدار نمرات حساسیت اضطرابی (08/20=x̄، 67/0=ES) و زیرمقیاس های ترس از نشانه های قلبی عروقی-معدی روده ای (17=x̄، 69/0=ES)، ترس از نشانه های تنفسی (33/13=x̄، 80/0=ES)، ترس از واکنش های اضطرابی قابل مشاهده در جمع (33/12=x̄، 73/0=ES) و ترس از عدم مهار شناختی (33/7=x̄، 67/0=ES) بود که بیانگر اثربخشی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش متغیرهای مذکور در بیماران مبتلا به درد مزمن بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش عوامل روان شناختی به عنوان عوامل مستعدکننده، تسریع کننده و تداوم بخش در درد مزمن، آموزش استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند با کاهش حساسیت اضطرابی، نقش مهمی را به عنوان درمان حمایتی و توان بخشی در کنار درمان های پزشکی ایفا کند
  کلیدواژگان: استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی، حساسیت اضطرابی، درد مزمن
 • حمید مختاری *، رسول خیری، آرمان علیپور صفحات 25-32
  مقدمه
  ارتکاب به جرائم در بین سربازان تصادفی نیست و نتیجه رویدادهای از افکارات، رفتارها ، و شیوه های فرزند پروری قبل از شروع خدمت سربازی می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ساختار خانواده در نحوه خدمتی سربازان می پردازد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی گروهی از سربازان یکی از نیروهای نظامی از سال 1390 الی 1396 صورت گرفت. در این پژوهش تعداد 100 سرباز با ارتکاب به جرائم مختلف با 100 سرباز بدون جرائم شرکت داشتند. اطلاعات مورد نیاز از پروندهای سربازانی که مرتکب جرائمی شده بودند و با استفاده از دو پرسشنامه عملکرد خانواده و مصاحبه ساختار یافته استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-22 و تست های آماری مربع کای و تی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد دو گروه در 9 خرده مقیاس عملکرد خانواده تفاوت معنا داری دارند. میزان همبستگی خانوادگی، ،ابراز وجود،آرمان خانوادگی،جامعه پذیری و منبع کنترل در سربازان مرتکب جرم پایین تر از سربازانی است که مرتکب جرئم نشده اند (0.05>P). هم چنین میزان گسستگی، تعارض، گرایش فرهنگی- عقلانی و در هم تنیدگی در سربازانی که مرتکب جرائمی شده اند بالاتر از سربازانی است که مرتکب جرئم نشده اند (0.05>P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به عوامل زمینه ساز مستعد در ارتکاب به جرائم مختلف در حین خدمت سربازی، باید سربازان قبل از شروع خدمت و در حین خدمت مورد مشاوره و بررسی قرار گیرند و با توجه به ملاک های شخصیتی آنها در یگان های مختلف بکار روند
  کلیدواژگان: سرباز، جرائم، ساختار خانواده، مقیاس عملکرد خانواده
 • سیدعلی حسینی*، عبدالصالح زر، مراد امینی صفحات 33-40
  مقدمه
  شیوع چاقی و معضلات مربوط به آن در جهان به شدت در حال افزایش است و تصور می شود که وضعیت التهابی می تواند باعث پیشرفت مقاومت به انسولین و دیگر اختلال های مرتبط با چاقی شود. هدف از این تحقیق مقایسه سطوح اینترلوکین- 18 و شاخص های گلایسمیک نظامیان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد.
  روش کار
  40 نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار داوطلب شرکت در تحقیق حاضر از بین نظامیان مرکز آموزش پیاده شیراز انتخاب شدند. نمونه گیری خونی در ساعت 8 صبح و در وضعیت ناشتا از همه آزمودنی به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون t مستقل استفاده شد (05/0≥p).
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در سطوح اینترلوکین- 18 (52/0=p)، گلوکز ناشتا (21/0=p)، انسولین (34/0=p) و مقاومت به انسولین (19/0=p) نظامیان ورزشکاران و غیر ورزشکار وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد میزان فعالیت ورزشی نظامیان در حدی نیست که بتواند تاثیر معنی دار بر سطوح اینترلوکین- 18 و شاخص های قندی بر جای بگذارد
  کلیدواژگان: اینترلوکین، 18، شاخص های گلایسمیک، نظامیان
 • راضیه بابایی، سیده منور یزدی *، سوگند قاسم زاده صفحات 41-51
  مقدمه
  تاکنون پژوهش های بسیاری به شناسایی عوامل موثر در پیش بینی رضایت زناشویی پرداخته اند. اما نقش عامل های مهمی مانند حمایت ادراک شده، ناگویی هیجانی و ابراز صمیمیت به طور همزمان مورد تامل پژوهشگران قرار نگرفته است . هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت ادراک شده، ناگویی هیجانی و ابراز صمیمیت با رضایت زناشویی است.
  روش کار
  روش پژوهش این مطالعه پس رویدادی و توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شاغل به تحصیل می شد که در سال تحصیلی 96-1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه گیری تصادفی ساده 140 نفر از زنان متاهل انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضامندی زوجیت، مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی، مقیاس ناگویی هیجانی و پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که حمایت ادراک شده، ناگویی هیجانی، ابراز صمیمیت و صمیمیت عاطفی با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارند. این متغیرها توانستند 44 درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی کنند و حمایت ادراک شده بیشترین نقش را در پیش بینی رضایت زناشویی داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای حمایت ادراک شده، ناگویی هیجانی و ابراز صمیمیت در پیش بینی رضایت زناشویی زنان بود. بنابراین، توجه به متغیرهای حمایت ادراک شده، ناگویی هیجانی و ابراز صمیمیت در زندگی زوجین می تواند دریافت رضامندی زناشویی را برای آنها تضمین نماید.
  کلیدواژگان: ابراز صمیمیت، حمایت ادراک شده، رضایت زناشویی، ناگویی هیجانی
 • رضا باقریان *، غلام حسین احمدزاده، سهیلا آبادچی صفحات 53-60
  مقدمه
  متغیرهای روان شناختی نقش مهمی در سازگاری و کیفیت زندگی بیماران قلبی دارند. این مطالعه به منظور بررسی نقش واسطه ای شیوه های مقابله ای در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد بستری انجام گرفت.
  روش کار
  در یک مطالعه مقطعی، 87 بیمار سکته قلبی حاد که در مراکز پزشکی مجهز به CCU اصفهان بستری شده بودند به صورت پی در پی بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب گردیدند. پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه کوتاه شده ادراک بیماری (B-IPQ)، پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-FFI) و پرسش نامه شیوه های مقابله ای لازاروس (WOCQ) توسط آنان تکمیل گردید. سپس داده ها با روش آماری رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل مسیر داده ها ارتباط معنادار بین ویژگی روان نژدخویی با سبک مقابله ای هیجان مدار (r=0.539) و ویژگی مسئولیت پذیری با سبک مقابله ای مسئله مدار(r=0.329) را نشان داد. تحلیل یافته ها بیانگر ارتباط معنادار بین ویژگی روان نژندخویی با ادراک بیماری(r=0.480) بود. یافته های تحلیل مسیر با در نظرگیری نقش واسطه ای متغیر سبک های مقابله ای بیان گر وجود ارتباط بین ویژگی برون گرایی با ادراک بیماری (r=0.084) بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سبک های مقابله ای به عنوان متغیر واسطه ای بین ویژگی های شخصیتی و ادارک بیماری می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. لذا پیشنهاد می گردد در مداخلات روان شناختی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی بیماران، به تقویت و اصلاح شیوه های مقابله ای توجه ویژه گردد
  کلیدواژگان: سکته قلبی، ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله ای، ادراک بیماری
 • بررسی ارتباط سلامت عمومی با اضطراب وجودی در یک گروه از پرسنل نظامی ارتش
  مریم مرادی، مریم انفرادی صفحات 61-67
  مقدمه
  در عصر حاضر، نظامیان از جمله اعضای مهم و تاثیر گذار جوامع به شمار می روند. از جمله مسائل مهم توجه به بهداشت جسم و روان این گروه است. یکی از مشکلات روانی اضطراب می باشد اضطراب معمولا به عنوان احساس پراکنده، مبهم، نامطبوع ترس و تشویش تعریف می شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط اضطراب وجودی با سلامت عمومی در پرسنل نظامی ارتش در شهرستان تربت حیدریه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که به روش تصادفی بر روی 120 نفر از کارکنان نظامی ارتش شهرستان تربت حیدریه انجام شده است. اضطراب افراد براساس پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش سلامت عمومی پرسشنامه جی اچ کیو استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین «اضطراب و کارکرد اجتماعی با اضطراب وجودی» رابطه معنی داری وجود ندارد ( 05/0 P >). اما بین شکایت جسمانی و افسردگی با اضطراب وجودی رابطه منفی معنادار وجود دارد (0.05P<)
  نتیجه گیری
  ننایج این مطالعه نشان داد که بین شکایت جسمانی و افسردگی با اضطراب وجودی، ارتباط منفی معنی داری وجود دارد
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، اضطراب وجودی، پرسنل نظامی
 • رضا کاظمی درسنگی، علیرضا حبیبی*، سعید رئیسی صفحات 68-71
  مقدمه
  امواج مایکروویو[1]، امواجی با طول موج کوتاه و انرژی فراوان هستند که در سامانه های مخابراتی، راداری و لوازم خانگی مانند اجاق های مایکروویو مورداستفاده قرار می گیرند. از توان و انرژی بالای این امواج می توان برای آسیب به انسان و تجهیزات استفاده نمود. هدف این مطالعه، معرفی کاربردهای نظامی امواج مایکروویو و اثرات این امواج روی انسان ها است.
  روش کار
  طی این مطالعه مروری با کلید واژه های «ماکروویو» و «نظامی» به جستجو مطالعات 10 ساله اخیر در خصوص کاربرد امواج مایکروویو به عنوان سلاح و اثرات این امواج بر سلامت انسان در پایگاه های معتبر علمی نظیر PubMed، Science Direct، Springer و Google Scholar پرداخته شد و نتایج حاصل مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  امواج مایکروویو به صورت پالس های روبه جلو با مکانیسم بی سیم، سبب خنثی کردن یا غیرفعال شدن سیستم های الکترونیکی و در مسیر رو به عقب سبب تخریب کابل های برق و خطوط تلفن می شوند. این امواج در فرکانس های مختلف بر روی سیستم غدد درون ریز، سیستم قلبی-عروقی، سیستم ایمنی، سیستم تولید مثلی و سیستم های بنیادی خون ساز اثرات جانبی متفاوت بر جای می گذارند. هم زمان با کاربرد نظامی این امواج علیه انسان، راه های مقابله با آن نیز مثل روش های فیزیکی، رعایت فاصله از امواج و برخی استانداردها، در حال پیشرفت می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تمرکز کشورهای غربی روی سلاح های بر پایه امواج مایکروویو، مطالعات میدانی جهت شناخت، مقابله و کاهش اثرات این گونه سلاح ها روی انسان و تجهیزات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: امواج مایکروویو، اثرات حرارتی و غیرحرارتی، استانداردهای نشت، استانداردهای در معرض
|
 • Dadashi Haji M. *, Haji Aghanejad Y., Ghanbari V. Pages 5-11
  Introduction
  This study is a randomized controlled-controlled study that evaluates the effect of cognitive-behavioral modified cognitive behavior therapy on tinnitus-associated distress, quality of well-being, psychological distress including depression and internal concentration in soldiers with tinnitus.
  Methods
  65 participants were enrolled at one of the Tehran Military Hospitals and 41 completed treatment. Participants were randomly selected and received group cognitive behavioral therapy. And then they completed the measurements.
  Results
  Covariance analysis showed a meaningful interaction between group training and tinnitus and depression (p=0.02), and it was found that cognitive-behavioral therapy leads to further improvement of their symptoms.
  Conclusion
  Cognitive-behavioral therapy in group form can reduce Negative emotional disturbances associated with tinnitus such as depression.
  Keywords: tinnitus, cognitive, behavioral therapy, military personnel
 • Hatami M., Hasani J., Hosseini Sz * Pages 12-24
  Introduction
  Attention to psychological issues can contribute to improving the health of patients with chronic pain. The aim of this study was to examine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on anxiety sensitivity in patient with chronic pain.
  Methods
  In the frame of single subject design among patients with chronic pain who referring to Imam Hossein Hospital in Tehran, 3 patients were selected through convenient sampling and based on inclusion and exclusion criteria received mindfulness-based stress reduction training for 8 sessions. Patients were evaluated 6 times by Anxiety Sensitivity Inventory (Taylor & Cox, 1998) during therapy and 1 month follow up. Data were analyzed using the indices for trend changes, slope and the visual inspection of the charts, the recovery percent index and effect size were used to determine the clinical significance.
  Results
  The results showed a steady decrease in the scores of the anxiety sensitivity scales (x̄=20/08, ES=0/67) and the subscales of Fear of cardiovascular-gastro intestinal symptoms (x̄=17, ES=0/69), Fear of respiratory symptoms (x̄=13/33, ES=0/80), Fear of visible anxiety reactions in public (x̄=12/33, ES=0/73) and Fear of lack of cognitive inhibition (x̄=7/33, ES=0/67) which indicated the effectiveness of mindfulness-based stress reduction training in reducing these variables in patients with chronic pain.
  Conclusion
  According to the role of psychological factors as predisposing, precipitating and continuation of chronic pain, education of mindfulness-based stress reduction could reduce anxiety sensitivity play an important role as a supportive and rehabilitation treatment along with medical treatments.
  Keywords: Mindfulness, based stress, reduction, anxiety sensitivity, chronic pain
 • Mokhtari H. *, Kheiri R., Alipour A Pages 25-32
  Introduction
  perpetration Crime is not a random event among soldiers and happens as a result of a course of thoughts, behaviors, circumstances and inter-personal relations which mostly originate from some time before the military training period. The goal of the present research An Investigation on the Role of Family soldiers of a military unit.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on all soldiers of a military unit from 2009 to 2011. A sample of who perpetration Crime (n = 100) and Without Crime (n=100) were selected Information was collected using Family Performance Scale and Structured interview. Data were analyzed using SPSS-22.
  Results
  there was a significant difference between groups in night subscales of Family Performance.The family cohesion, assertiveness, ambition, family, socialization and control the source of the soldiers who committed the crime is lower than the soldiers are not Jury. The degree of fragmentation, conflict, intellectual-cultural orientation and interrelatedness of soldiers who commit crimes have been higher than the soldiers who committed Jury.
  Conclusions
  According to the obtained background factors, soldiers should be screened by the time of arrival at military environments and at regular intervals. Preventive interventions such as training, consultation and psychotherapy should be also performed.
  Keywords: Crime, Role of Family, Military, Family Performance Scale
 • Hoseini Sa *, Zar A., Amini M Pages 33-40
  Introduction
  The prevalence of obesity and its related problems are arising in the world, and it is supposed that the inflammation status can promote insulin resistance and other disorders associated with obesity. Aim of this study is to compare the interleukin- 18 levels and glycemic indices of athletic and nonathletic soldiers.
  Method
  Forty athletic and non-athletic volunteer soldiers were selected from among staff of Shiraz Military Training Center. Blood samples were collected from all subjects at 8:00 a.m. in fasting condition. Independent t test was used for statistical analysis of data (p≤0.05).
  Results
  There is no significant difference in levels of interleukin-18 (p=0.52), fasting glucose (p=0.21), insulin (p=0.34) and insulin resistance (p=0.19) of athletic and non-athletic soldiers.
  Conclusion
  It appears that exercise activity of soldiers is not in an extent to have significant effects on levels of interleukin- 18 and glycemic indices.
  Keywords: Interleukin, 18, Glycemic Indices, Soldiers
 • Babaei R, Yazdi S.M *, Ghasemzadeh S Pages 41-51
  Background
  Many studies have by now recognized about effective factors on marital satisfaction. Perceived support, alexithymia and empressement, But the important roles of perceived support, alexithymia and empressement, all together, did not get researchers attention on marital satisfaction, yet. The aim of study was the prediction of marital satisfaction based on the perceived support, alexithymia and empressement.
  Materials and methods
  This research was post hoc and analytical study of correlational type. Statistical population consist of students women in Islamic Azad University of Varamin in 2016. 140 women selected by simple random sampling method. The instruments were marital satisfaction questionnaire, social support appraisal scale, alexithymia scale and marital intimacy needs questionnaire. Data were analyzed by stepwise regression analysis method.
  Results
  The findings showed that perceived support, alexithymia, empressement and affective intimacy had a significant relation with marital satisfaction. These variables predicted 44 percent of variance of marital satisfaction and perceived support had the most contribution in prediction of marital satisfaction.
  Conclusion
  The results were due to the importance of perceived support, alexithymia, empressement and affective intimacy variables in predicting marital satisfaction in women. Therefore paying attention to these variables such perceived support, alexithymia and empressement can be ensuring marital satisfaction.
  Keywords: Alexithymia, Empressement, Marital satisfaction, Perceived support
 • Bagherian Sararoudi R.*, Ahmadzadeh Gh, Abadchi S Pages 53-60
  Introduction
  Psychological variables have an important effect in adaptation and quality of life in cardiovascular patients. The aim of this study was to investigate the mediatory role of coping styles in relation between personality types and illness perception in patients with acute myocardial infarction.
  Methods
  In this cross-sectional study, 87 in-patients with acute myocardial infarction who was admitted to CCU were enrolled into this study by consecutive selection. uestionnaires of demographics information and Brief-illness perception (B-IP ), NEO five-factor inventory (NEO-FFI) and coping inventory for stressful situations (WOC ) have completed for the study group and was analyzed by multiple regression and Pearson correlation.
  Results
  Analysis of data path showed a meaningful and significant relation between neuroticism and emotion-oriented coping style(r=0.539) and conscientiousness and task-oriented coping style (r=0.329). Results represented a relation between neuroticism and illness perception(r 480) in direct path. Analysis with mediating effect of coping methods showed a relation between of openness to experience and illness perception(r=0.084).
  Conclusion
  The findings of current study indicated that coping methods as mediating variables could alter the relation of personality types and illness perception. So in psychological interventions a special attention should be given to strengthen and reform of coping methods that could improve the quality of life of patients.
  Keywords: myocardial infarction, personality types, coping styles, illness perception
 • Investigating the relationship between general health and existential anxiety in militaries personal
  Maryam Moradi, Maryam Enferadi Pages 61-67
  Introduction
  In the current era, the military units are among the important and influential members of societies. One of the important issues is attention to the physical and mental health. One of the psychological problems is anxiety. Anxiety is usually defined as scattered, vague, unpleasant feelings of fear and anxiety. The aim of this study was to investigate the relationship between existential anxiety and general health in military personnel in Torbat Heydarieh.
  Methods
  This is a descriptive-analytical study Which was conducted Randomly on 120 militaries personal of Torbat-e- Heydarieh hospital. The subject's anxiety was evaluated based on the Laurence Good's existential anxiety questionnaire. the GHQ questionnaire has been used to measure The general health.
  Results
  The findings of the study showed that, there was not a meaningful relationship between anxiety and social function with existential anxiety. (P > 0.05). In addition, there was a meaningful and negative relationship between physical complaints and depression with existential anxiety. (P
  Conclusion
  The results demonstrated, that between physical complaint and depression with existential anxiety is a meaningful negative relationship.
  Keywords: General health, existential anxiety, militaries personal
 • Kazemi Darsanaki R., Habibi A. *, Raesi S Pages 68-71
  Introduction
  microwave radiation, are waves with the short wavelength and high energy which are used in telecommunication systems, radars and home appliances such as microwave ovens. The power and energy of these waves can be used to damage humans and equipment. The purpose of this study is to introduce the military applications of microwave waves and the effects of these waves on humans.
  Method
  In this review study, by researching in reputable scientific databases such as PubMed, Science Direct, Springer and Google Scholar, the use of microwave radiation as weapons and the effects of these waves on human health has been addressed and the results were analyzed.
  Results
  Microwave radiation in the form of “Rear door” pulses whit the wireless mechanism, cause the electronic systems to be neutralized or deactivated and in the “Front door” they destroy the power cables and telephone lines. These waves have different side effects on the endocrine, cardiovascular, immune, reproductive and hematopoietic stem systems at various frequencies. At the same time military's use of these waves against humans, the ways to deal with it, such as physical methods, observance of distance from waves, and some standards, are in progress.
  Conclusion
  Regarding the advancement of technology and the focus of Western countries on microwave-based weapons, field studies are necessary to recognize, counteract and reduce the effects of these weapons on humans and equipment.
  Keywords: microwave radiations, thermal, non, thermal effects, leakage standards, exposure standards