فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 40، بهار 1397)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 40، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی بنسبردی *، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی صفحات 1-16
  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود (81 نفر). روش نمونه گیری از نوع تمام شمار بوده و در مجموع تعداد 80 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اثربخشی ارتباطات داخلی شالنبرگر(2009) و پذیرش تغییر الوینگ(2009) بود. روایی پرسشنامه ها به تایید ده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی ارتباطات داخلی (0.78) و برای پرسشنامه پذیرش تغییر (0.85) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون تک متغیره خطی) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رابطه خطی معنی داری بین اثربخشی ارتباطات داخلی با حمایت از تغییر، تمایل به همکاری در تغییر و پذیرش تغییر در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که برای افزایش پذیرش تغییر در کارکنان، مدیران دانشکده های تربیت بدنی باید اثربخشی ارتباطاتشان را بهبود بخشیده و از این طریق احتمال موفقیت برنامه های تغییر را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: اثربخشی، ارتباطات، پذیرش تغییر، تغییر، سازمان
 • اکبر جابری *، جواد خزایی پول، حسن اسدی صفحات 17-32
  توریسم و ورزش پدیده های جذابی هستند که قرار گرفتن آنها در کنار هم می تواند به هم افزایی قابل توجهی در هر دو حوزه منجر گردد. هدف پژوهش حاضر کشف روابط بین متغیرهای کیفیت ادراک شده، رضایت و تمایل به بازدید مجدد با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی سال 1391 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 310 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدلیابی معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ادراک گردشگران از کیفیت مقصد گردشگری ورزشی، رضایت آنان را تحت تاثیر قرار داده؛ همچنین این امر به طور مثبتی بر سطح تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آن مقصد تاثیر گذاشته است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.
  کلیدواژگان: تمایل، رضایت، کیفیت، مقصد گردشگری، ورزش
 • رسول نظری *، فریبا رضایی حمید، هادی تیپ صفحات 33-48
  هدف از پژوهش حاضر،تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با سرمایه های اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شاغل درسازمان های ورزشی استان همدان می باشند. تعداد 205 نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ایبه صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه مهارت های ارتباطی با پایایی(84/0) و سرمایه اجتماعی با پایایی( 91/0) استفاده شد. برای توصیف داده ها ی پژوهش از آمار توصیفی و برای بررسی اثرات متغیر های مشاهده شده بر متغیرهای مکنون ازآمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل های آماری نشان داد ضریب همبستگی (569/0 ، r =01/0 P = ) مثبت و معناداری در سطح (05/0) میان مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده از مدل ، مهارت های ارتباطی به میزان (21/0) بر سرمایه اجتماعی اثرگذار می باشد، و حاکی از موثر بودن مثبت و مناسب مهارت های ارتباطی بر سرمایه اجتماعی درسازمان های ورزشی استان همدان می باشد.از این رو نتایج مدل های مفهومی تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی برسرمایه اجتماعی راتایید نمود.
  کلیدواژگان: سازمان های ورزشی، سرمایه اجتماعی، معادلات ساختاری، مهارت های ارتباطی
 • رسول نوروزی سیدحسینی*، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، مجتبی امیری صفحات 49-63
  منابع انسانی مهم ترین منبع موجود در هر سازمان و نهاد هستند. از این رو شناسایی و توسعه قابلیت های انسانی می تواند نقش مهمی در توسعه هر نهاد ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی قابلیت های انسانی و تعیین سطوح توسعه آنها و در نهایت طراحی مدل توسعه قابلیت های انسانی در ورزش است که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قابلیت های انسانی در ورزش به سه سطح قابلیت های بنیادی، قابلیت های حمایتی و قابلیت های عملیاتی دسته بندی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که برای توسعه قابلیت های انسانی در ورزش باید تدابیر لازم در عوامل تبدیل فردی، ساختاری و زمینه ای انجام شود تا درنهایت منجر به توسعه قابلیت های انسانی در ورزش در تمامی ابعاد و سطوح شود.
  کلیدواژگان: روش کیفی، عوامل تبدیل، قابلیت انسانی، مدل، ورزش
 • کریم زهره وندیان *، نصرالله سجادی، اسفندیار خسروی زاده، فرشته ابراهیمی صفحات 65-84
  هدف از این تحقیق تحلیل محتوایی کتب درسی دوره ابتدایی به منظور بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کتب درسی ابتدایی به تعداد 36 کتاب در 5 پایه تحصیلی با مجموع 4328 صفحه بود.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که از روش تحلیل محتوی استفاده شد. این کتب صفحه به صفحه و واژه به واژه مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای تعیین شده در چک لیست محقق ساخته ثبت گردید. در این مطالعه از نرم افزار excel برای رسم نمودارها استفاده شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج به این صورت بود که در تمام پایه ها به ورزش پرداخته اند اما نه به صورت پیوسته و هدفدار و در پایه چهارم بیشترین اشاره به ورزش صورت گرفته بود. اما در مورد آموزش المپیک، در پایه های اول ، دوم ، سوم و پنجم هیچ توجهی به المپیک و آموزش فلسفه آن نشده است و تنها در پایه چهارم به المپیک و اصول آن به صورت تصویری یا نوشتاری اشاراتی شده است. در بین تمام کتب،کتاب فارسی بیشترین اشارات به ورزش و المپیک را دارد.
  کلیدواژگان: ورزش، آموزش، المپیک، کتب درسی، ابتدایی
 • اسما مسلمی، محسن غفرانی، علی صابری * صفحات 85-102
  هدف از این پژوهش طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش بومی – سنتی استان کرمان بود. روش پژوهش توصیفی واز نوع مطالعات موردی بود. جامعه آماری پژوهش در قسمت مصاحبه و شناسایی نقاط قوت، ضعف، و تهدیدات و فرصت ها را خبرگان امر و در قسمت توزیع پرسش نامه، کلیه ورزشکاران، خبرگان، داوران، مربیان، مدیران و کارشناسان ورزش های بومی - سنتی استان کرمان تشکیل دادند که در مجموع (1600 نفر) بودند و با توجه به مشخص بودن حجم جامعه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری برابر با 210 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 193 پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و تجزیه و تحلیل SWOT استفاده شد. با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (2.807) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (2.429)، مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش بومی- سنتی کرمان در منطقه محافظه کارانه (WO) قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عوامل داخلی، ارزیابی عوامل خارجی، استراتژی، ورزش های بومی - سنتی، SWOT
 • مسعود فریدونی *، معصومه کلاته سیفری صفحات 103-117
  هدف اصلی از پژوهش حاضر تبیین مدل تاثیر عناصر امیخته بازاریابی بر میزان رضایت و حضور مجدد هواداران باشگاه های پرطرفدار تهرانی لیگ حرفه ای فوتبال بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه هوادارن یکی از بازی های تیم های پر طرفدار تهرانی حاضر در لیگ برتر (استقلال، پرسپولیس) در فصل 95-94 که بلیط تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند بود، که برحسب تعداد سوالات پرسشنامه (31سوال) تعداد 310 نفر به عنوان نمونه اماری در نظر گرفته شد. با بررسی پیشینه پژوهش، مدل اولیه پژوهش طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و پس از تعیین پایایی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که امیخته بازاریابی دارای ضریب اثر 56/0 بر حضور مجدد هواداران و ضریب اثر 51/0 بر رضایتمندی هواداران است. همچنین ضریب اثر رضایتمندی بر حضور مجدد هواداران 63/0 به دست امد. مدل ارائه شده در این پژوهش تاثیر عناصر امیخته بازاریابی از طریق رضایتمندی را بر حضور مجدد هواداران تایید کرد.
  کلیدواژگان: امیخته بازاریابی، رضایتمندی هواداران، حضور مجدد، لیگ حرفه ایی، بازاریابی ورزشی
 • مهدی سلیمی*، محمد سلطان حسینی، محبوبه خداپرست صفحات 119-136
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی بود. محدوده مورد مطالعه استان اصفهان؛ و نمونه آماری را هیات های ورزشی با ویژگی رشته های دسته جمعی و توپی شامل هیات های ورزشی فوتبال، والیبال، هندبال، بسکتبال، راگبی، و بیس بال (و سافت بال) تشکیل دادند که بر اساس چهار مولفه اصلی توسعه سخت افزاری (3 شاخص)، توسعه ورزش همگانی (5 شاخص)، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (6 شاخص)، و توسعه منابع انسانی (8 شاخص)؛ و روش تحلیل خوشه بندی خاکستری رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که هیات هندبال استان اصفهان در رتبه اول، هیات فوتبال در رتبه دوم، هیات بسکتبال در رتبه سوم، و به ترتیب هیات های راگبی، والیبال، و بیس بال در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در انتها نیز بر اساس مراحل پیموده شده، مدل تحقیق جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی بر اساس روش تحلیل خوشه بندی خاکستری ارائه گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، استان اصفهان، خوشه بندی خاکستری، رتبه بندی، هیات های ورزشی
 • الهه حسینی*، فرزام فرزان صفحات 137-148
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی بود. کلیه بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی استان مازندران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند، که از بین آن ها 297 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی (واکس و همکاران 1986) و پرسشنامه مدل تعهد ورزشی (اسکانلن،1993) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین تعهد ورزشی با حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد که عوامل حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران) به طور مستقیم بر تعهد ورزشی تاثیر داشتند. همچنین در قسمت اثر کل مشخص شد که حمایت دوستان بیشترین (38/0=β) تاثیر را بر تعهد ورزشی داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون زا نشان داد که 36% از واریانس متغیر تعهد ورزشی توسط متغیرهای تاثیر گذار بر آنها تبیین شده است.کلیه شاخص های برازش مدل نیز نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
  کلیدواژگان: حمایت خانواده، حمایت دوستان، تعهد ورزشی، ورزش بانوان، معادلات ساختاری
 • ناصر بای *، رضا سلیمانی مقدم، جمال الدین شریعتی صفحات 149-162
  هدف این تحقیق، مطالعه نقش بازارگرایی در سودآوری کسب و کار سالن های بدن سازی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران سالن های بدن سازی شهر کرمانشاه به تعداد 153 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 113 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در نهایت 113 پرسش نامه عودت گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های بازارگرایی رامایاه و همکاران (2011) و سودآوری کسب و کار ویلیام و همکاران (2009) استفاده شد. ثبات درونی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 79/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مشتری گرایی و سودآوری کسب و کار ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین رقیب گرایی و سودآوری کسب و کار ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هماهنگی بین وظایف و سودآوری کسب و کار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که از بین ابعاد بازارگرایی، هماهنگی بین وظایف توانایی پیش بینی سودآوری کسب و کار را دارد. پیشنهاد می شود که مدیران سالن های بدن سازی شهر کرمانشاه با بهبود و توسعه بازارگرایی در باشگاه خود، زمینه سودآوری کسب و کار خود را فراهم سازند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، رقیب گرایی، سودآوری، شهر کرمانشاه، مشتری گرایی
 • محسن منوچهری نژاد*، مهرعلی همتی نژاد، محمد مهدی رحمتی، اسماعیل شریفیان صفحات 163-179
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان ونوجوانان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را در بخش کیفی صاحبنظران حوزه ورزش کودک و نوجوان و در بخش کمی کلیه معلمان تربیت بدنی کشور( 29700نفر) تشکیل دادند، نمونه آماری در بخش کیفی25 متخصص و در بخش کمی برابر با (122 نفر 66 مرد و 56 زن) دبیر تربیت بدنی به صورت خوشه ایطبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مصاحبه با صاحب نظران حوزه ورزش کودکان و نوجوانان و مطالعه مبانی نظری بود، که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان امر رسید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ(82/0) بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی 6 عامل شناسایی شد که می توانند 732/49 درصد واریانس نهادینه سازی ورزش در کودکان و نوجوان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی ایران را براورد نمایند. بنابر این ضروری است عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان مورد توجه خانواده ها و برنامه ریزان ورزش کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری ورزشی، خانواده، فرهنگ ورزش، کودکان و نوجوانان، نهادینه سازی، همسالان
 • بهزاد سهیلی، فرشاد تجاری *، علی زارعی صفحات 181-203
  هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس محقق ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های آزمون نشان داد مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است و می توان از آن برای بررسی رضایتمندی تماشاچیان فوتبال استفاده کرد. اثر کلی متغیر های رضایت از بازی و رضایت از خدمات بر مقاصد رفتاری معنی دار بود. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که هرچند ممکن است مدل پیشنهادی رضایتمندی تماشاگران فوتبال نتواند به طور کامل منعکس کننده مقاصد رفتاری مصرف کنندگان باشد، ولی باشگاه ها از ارزیابی اردراکات تماشاچیان نسبت به ویژگی های کیفیت رویدادهای ورزشی منتفع خواهد شد و این اطلاعات می تواند ارزش تشخیصی خوبی داشته و راهنمایی های خوبی را برای اصلاح، بهبود و پیشرفت ارائه خدمات فراهم نماید.
  کلیدواژگان: تماشاگران فوتبال، جو بازی، رضایتمندی، رضایت از بازی، رضایت از خدمات، مقاصد رفتاری
|
 • Ali Benesbordi *, Mahmoud Goudarzi, Majid Jalali Farahani Pages 1-16
  The aim of this re search was determin ing the relation ship bet ween internal communicat ion effect iveness and change acceptance in staff of physical education faculties of Tehran Universities. Method of the research is correlation kind. The statistical popula tion was all staff of physical education faculties of Tehran Universities (in general: 81 people). For sample mak ing the total number of sampl ing were used and totally 80 questionn aires were gathered. Internal communicat ion effective ness questionn aire of Shall anberger (2009) and change acceptance questionnaire of Elving (2009) for collecting data were used. Ten sports manage ment professors were confirm validity of questionn aires and re liability of questionn aires also was calculat ed by Cronbach ’s alpha coefficient (Internal communicat ion effectiveness questionnaire: 0.78, Change acceptance questionnaire: 0.85). The analysis of data was assessed in two distinct levels: descriptive and inference (Kolmogorov smirnov Test, Linear regression). Results showed that the relationship between internal communication effectiveness and Support for change, Willingness to cooperation in change and change acceptance in staff of physical education faculties of Tehran Universities is significant. According to the research results it can be said that for increasing change acceptance in staff, administrators of physical education faculties must improve the communication effectiveness and thereby increase the possibility of success of change programs.
  Keywords: Change, Change acceptance, Communication, Effectiveness, Organization
 • Akbar Jaberi *, Javad Khazaei Pool, Hasan Asadi Pages 17-32
  Tourism and sport are attractive phenomena that their placement together can lead to significant synergies in both domains. The purpose of the current study was to find the relationships among variables of Perceived quality, Satisfaction and Intention for revisiting sport tourism places by using Structural Equation Modeling (SEM). This study was a survey-descriptive and a practical one according to research purpose. Research population was sport tourists who have visited Noshahr as a sport tourism destination in 1391. A sample (n=310) of sport tourists was selected through available sampling. The reliability of questionnaire was found to be 0.87 according to Choronbach’s alpha and the validity of questionnaire was verified by using point of views of experts of sport management and marketing management. AMOS18 and SPSS18 were used for data analysis. The model validity and the relationships among research variables were verified by using structural equation modeling. According to research findings, tourist's perception of sport tourism destination has influenced their satisfaction, and this issue has positively influenced their intention for revisiting the tourism destination. The findings of this study can lead to a better understanding of behavioral mechanisms that can help provide reliable principles for maintaining and developing the revisiting of a tourism destination.
  Keywords: Intention, Quality, Satisfaction, Sport, Tourism destination
 • Rasool Nazari *, Fariba Rezaei Hamid, Hadi Tip Pages 33-48
  The aim of the present study was to determine the relationship between communication skills (including components: audiovisual skills, attitudes, and verbal), social capital (including components: trust in the organization, collaboration, compassion and reciprocity) in the province of sports organizations was. Research methods Descriptive correlational survey is. The population of the province are all employees of a sports organization. The population of 205 patients from a sample of randomly selected by cluster sampling. In order to collect data from the questionnaire with the reliability of communication skills (0/84) and the reliability of social capital (0/91) was used. To describe the data and descriptive statistics to examine the effects of observed variables on latent variables and inferential statistics were used structural equation modeling. Statistical analysis revealed a correlation coefficient (r=0/569, P =0/01) was positive and significant at the level (0/05) is the communication skills and social capital. Based on the results of structural equation modeling, communication skills level (0/21) has an effect on social capital. This number indicates the effectiveness of the positive and good communication skills on the acquisition of social capital in the province is the sports organization. The conceptual model of social capital will Ratayyd path analysis and communication skills.
  Keywords: Communication skills, Social Capital, sport organizations, structural equation
 • Rasoul Norouzi *, Mohammad Ehsani, Hashem Kozehchian, Mojtaba Amiri Pages 49-63
  Human resources are the main resource in any organization and institution. Therefor identify and development of human capabilities can play an important role in sustainable development. The aim of this study was to identify human capabilities in sports and determine their development level, also designing a Model of Development Human Capability in Sport which was conducted through qualitative research method with the fundamental-exploratory nature. Research data were collected through snowball sampling method and based on in-depth interviews and focus groups composed of experts. According to grounded theory data and constructivist approach were analyzed after coding. The results showed that human capabilities in sports were divided into three levels of fundamental, support and operational capabilities. The results also indicated the requirement for taking necessary measures at the transforming individual factors, underlying, and transforming structural factors and transforming contextual factors for the development of human capabilities in sports so that it would lead to the development of human capabilities in all aspects of the sport.
  Human resources are the main resource in any organization and institution. Therefor identify and development of human capabilities can play an important role in sustainable development. The aim of this study was to identify human capabilities in sports and determine their development level, also designing a Model of Development Human Capability in Sport which was conducted through qualitative research method with the fundamental-exploratory nature. Research data were collected through snowball sampling method and based on in-depth interviews and focus groups composed of experts.
  Keywords: Human capability, model, qualitative method, sport, transforming factors
 • Karim Zohrevandian *, Seyyed Nasrollah Sajjadi, Esfanyar Khosravizadeh, Fereshteh Ebrahimi Pages 65-84
  This study tries to have a content analysis of all primary school textbooks in order to assess Olympic educstion level in these books. Statistical universe include all elementary textbooks, 36 book in 5 grades and 4328 pages totally. This type of research is a descriptive research that take advantage of the content analysis method. These books were analysed page page and word to word and determined were recorded in a prepared checklist. Excel software was used for charting. After Data analysis results show that sport is observed in all grades but not in a continuous and targeted way. In the fourth grade sport is more considered. But in the case of Olympic instructions, in first, second, third and fifth grade we see no attention to the Olympics and its philosophy and only in the fourth grade we are referred to Olympics and its principles in a pictorial or written form. Among all the books, Farsi book have most references to the sport and the Olympics.
  Keywords: sport, Olympic, education, primary school, textbooks
 • Asma Moslemi, Mohsen Ghofrani, Ali Saberi * Pages 85-102
  The purpose of this research was to design and Codification strategies develop traditional indigenous sports in Kerman. The research method was description of the type case studies. The research statistical population in Part interview and identify strengths, weakness, opportunities and threats have formed expert of field and in the distribution of questionnaires, all athletes, experts, referees, coaches, managers and experts in indigenous -traditional sports Kerman province Which was in total (1,600 persons) and According to clear the population size By using Krejcie and Morgan table The statistical sample was considered equal to 210 that Of this number, 193 questionnaires were collected. To analyze the data were used descriptive and inferential statistics and SWOT analysis. According to the final score of internal factors evaluation matrix (2/807) And external factors evaluation matrix (2/429), was found that traditional -indigenous sports strategic position of Kerman province is located in the region of conservative (WO). er, 193 questionnaires were collected. To analyze the data were used descriptive and inferential statistics and SWOT analysis. According to the final score of internal factors evaluation matrix (2/807) And external factors evaluation matrix (2/429), was found that traditional -indigenous sports strategic position of Kerman province is located in the region of conservative (WO)er, 193 questionnaires were collected. To analyze the data were used descriptive and inferential statistics and SWOT analysis. According to the final score of internal factors evaluation matrix (2/807) And external factors evaluation matrix (2/429), was found that traditional -
  Keywords: internal factors evaluation, external factors evaluation, Strategy, traditional indigenous sports, SWOT
 • Masoud Freydoni *, Masomeh Kalateh Seifari Pages 103-117
  The aim of this study was the model of the effect of sport marketing mix on fan’s satisfaction and intention to come back in Tehran popular clubs of professional football league. current study was particular as from aim aspect and it was descriptive- survey as from collecting data aspect. population of this study included all of the fans that was buying in minimum one ticket of the games of one of Tehran popular clubs that was attending in professional football league in 1394-1395 season and these fans were attending during the games. In terms of the number of questions of the questionnaire the sample size was was determining 310 fans. conceptual model was designed, after that the questionnaire was designed on base that. And the validity was accepted by some of university sport experts and from the way CFA method. After that determining reliability, the questionnaires was distributed among sample cases. For analyzing the data was used multi correlation coefficients and SEM method. result was shown that marketing mix has effect coffeicient (0.56) on fans’ satisfaction and effect coffeicient (0.51) on fans’ satisfaction. Also fans’ satisfaction has effect coefficient (0.63) on fans’ intention to come back.
  Keywords: marketing mix, fan's satisfaction, intention to come back, professional league, sport marketing
 • Mehdi Salimi *, Mohammad Soltan Hosseini, Mahboubeh Khodaparst Pages 119-136
  The aim and objective of this study was to present the Gray cluster analysis model in performance evaluation and ranking of sport boards. The area under investigation was Esfahan province and the statistics sample were sport boards which are team games by ball including football, volleyball, handball, basketball, Rugby, and baseball (and softball) boards. They were ranked by Gray clustering analysis based on four main and important elements of hardware development (3 indices), public sports development (5 indices), championship and professional sport development (6 indices), and human resources development (8 indices) (22 indices in total). The results of this research showed that handball board was the first board, football board was the second board and basketball board was the third board, rugby, volleyball, and baseball boards followed respectively. Finally, research model was provided for performance evaluating and ranking of sport boards by Gray cluster analysis method according to passed steps.They were ranked by Gray clustering analysis based on four main and important elements of hardware development (3 indices), public sports development (5 indices), championship and professional sport development (6 indices), and human resources development (8 indices) (22 indices in total). The results of this research showed that handball board was the first board, football board was the second board and basketball board was the third board, rugby, volleyball, and baseball boards followed respectively. Finally, research model was provided for performance evaluating and ranking of sport boards by Gray cluster analysis method according to passed steps.
  Keywords: Esfahan Province, Gray Cluster, Performance Evaluation, Ranking, Sport Boards
 • Elaheh Hosseini *, Farzam Farzan Pages 137-148
  The aim of this study was Examination the role of social support on sport commitment among the women participating in sport activities. the population of this study consisted of all women that participated in Sporting activities in Mazandaran Province, out of which 297 questionnaires returned and analyzed as study sample. After estimation the questionnaires validity and reliability, the demographic, social support (Wax, 1986) and sport commitment model (scanlan, 1993) questionnaires were used to collect the data. Findings indicated that sport commitment have a positive and significant relationship with family support, friends support and others support. Path analysis test shows that social support factors have direct effect on sport commitment. The section of total effect indicated that the largest effect on sport commitment was related to friends support (β=0/38). Endogenous Variable’ R-Square indicated that %36 of sport commitment variance respectively is predictable bye exogenous variables. Finally, the Model showed a good fit to the data.
  Keywords: Family support, friends support, sport commitment, women sports, Path analysis
 • Nasser Bay *, Reza Soleymani Moghaddam, Jamal Aldin Shariati Pages 149-162
  The purpose of this study was to investigate the role of market orientation in business profitability of Kermanshah City' bodybuilding halls. The population of study consisted of all managers of bodybuilding halls of Kermanshah City (N=153) that sample size were determined by Cohran formula and simple sampling method (n=113) that finally 113 questionnaires were returned. To collect data, market orientation questionnaire developed by Ramayah et al (2011) and business profitability questionnaire developed by William et al (2009) were used. Internal consistency of questionnaires by using Cronbach's alpha was determined respectively 0.87 and 0.79. Descriptive and inferential statistics methods were used for data analysis. The findings showed that between customer orientation and business profitability there is no significant correlation. Between competitor orientation and business profitability significant correlation wasn’t observed. Research result showed that between inter-functional coordination and business profitability there is significant positive correlation. Among dimensions of market orientation, inter-functional coordination has the ability to predict business profitability. It is recommended to the manager of bodybuilding halls in Kermanshah City that must with improvement and development of market orientation in their club, underlying profitability of their business.
  Keywords: Competitor orientation, customer orientation, Kermanshah city, Market orientation, profitability
 • Mohsen Manochehri *, Mehrali Hemati Nezhad, Mohammad Mahdi Rahmati, Esmaeel Sharifiyan Pages 163-179
  This study was conducted to identify and analysis effective factor of institutionalize sport culture in children and adolescences. The population was all professors in field of children and adolescence sport (sample=25) people and in quantity sector was physical education teachers in Iran (n=5682), and the sample was (n= 122) teachers, (66 male, 56 female), in year 94-95, sample chosen randomly in 6 city. The instrument was questionnaire, based on Qualities sector of study validity of that proved by 12 university professors and reliability approved (0.82). Factor analysis by varimax rotation showed six factors include Family activities and peer groups, the activities of nongovernmental organizations (private sector and NGOs), the activities of state institutions (sports organizations, schools and media), public and private sector activities, the activities of religious and religious organizations and facilitating activities can predict 49.72 percent of institutionalize sport in children and adolescence in view of sport teachers. Parental information and emotional support in the field of sports (0.76), the construction of sports clubs by gender in the private sector (0.75), having extracurricular activities in school (0.75), up-to-date, accessible The existence and adequacy of sports facilities for children and adolescents (0.84), the presence of clergy in sporting events for children and adolescents (0.69), and the provision of equipment and facilities for athletic activities at home by parents (0.56), respectively Each of these factors is the most effective factor. So effective factor of institutionalize sport culture in children and adolescences must be pay attention by families and country sport planners.
  Keywords: children, adolescence, Family, institutionalize, peers, Sport culture, sport socialization
 • Behzad Soheily, Farshad Tojari *, Ali Zarei Pages 181-203
  The purpose of this study was testing the model of spectators’ satisfaction in Premier League of Iranian Football. The research method was descriptive survey with functional purpose. For this purpose 750 spectators from to ten teams of football Premier League were selected as sample. Data collection instrument was a researcher made Scale based on similar studies of Yoshida and James (2010) and Biscaia, et al., (2013). Reliability of research instrument was obtained 0/93 using Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics and structural equation modeling was used. The results showed that the model has appropriate fitness and can be used to evaluate satisfaction of Football spectators. The overall effect of the game and service satisfaction variables was significant on behavioral intentions. Research Overall results showed that, although the proposed satisfaction model may not fully reflect consumer behavior intentions but the clubs will benefit from spectators perceptions of the quality attributes of sporting events and this information can have a good diagnostic value and good guidance for reform, improvements and enhancements of provided services.
  Keywords: Behavioral Intentions, Football Spectators, Game Atmosphere, Game Satisfaction, Service Satisfaction, Satisfaction