فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وهاب رحیمی *، جهانشیر شاکرمی، بهاره شاه نظری صفحات 1-12
  افزایش تولید محصولات با تنوع زراعی بیش تر از طریق کشت مخلوط می تواند در بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی موثر باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای نظام های کشت مخلوط کاهش در جمعیت آفات و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان زراعی می باشد. این بررسی با هدف تاثیرسیستم کشت مخلوط سویا و ذرت بر فراوانی حشرات گیاه خوار، گرده افشان و دشمنان طبیعی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار (100:0 کشت خالص ذرت، 0:100 کشت خالص سویا و ترکیب های 50:50، 25:75، 75:25 سویا: ذرت) و 4 تکرار انجام شد. به منظور جمع آوری حشرات از روش های مختلف نمونه برداری از جمله تله گودالی، الک، کارت های زرد و آبی رنگ چسبدار، ضربه زدن، تورحشره گیری و شمارش در محل استفاده شد. نمونه برداری در 5 دوره و در فواصل 14 روز انجام گرفت. در مجموع تعداد 7395 حشره جمع آوری شد که به 10 راسته و 39 خانواده تعلق داشتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که جمعیت هر سه گروه از حشرات جمع آوری شده (حشرات گیاه خوار، گرده افشان ها و دشمنان طبیعی) به طور معنی داری تحت تاثیر سیستم کشت مخلوط قرار گرفت، به طوری که بیش ترین تعداد دشمنان طبیعی و کم ترین تعداد حشرات گیاه خوار در تیمار 50:50 سویا: ذرت مشاهده شد. همچنین بیش ترین تعداد حشرات گرده افشان مربوط به تیمار 25:75 سویا: ذرت بود، در حالی که بالاترین تعداد حشرات گیاه خوار، و در پی آن کم ترین تعداد حشرات گرده افشان و دشمن طبیعی در تیمار کشت خالص ذرت مشاهده شد. نتایج نشان داد بین حشرات دشمن طبیعی و گیاه خوار و همچنین بین عملکرد سویا و جمعیت حشرات گیاه خوار یک رابطه منفی (معکوس) وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، برخی از تیمار های مخلوط سویا و ذرت، دارای مهار زیستی موثرتری بوده و افزایش عملکرد بیش تری نسبت به کشت خالص هر دو گیاه نشان دادند.
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، حشرات گیاه خوار، گرده افشان، دشمن طبیعی، سویا، ذرت
 • علی محمدی پور *، مهدی ناصری صفحات 13-24
  پسیل آسیایی مرکبات، Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Liviidae) یکی از آفات مهم باغ های مرکبات جنوب ایران است. اگر چه پسیل مرکبات از شیره گیاه میزبان تغذیه می کند، اما بیشترین اهمیت آن به دلیل انتقال باکتری مولد بیماری خطرناک گرینینگ است. در این تحقیق، تاثیر پودر کائولین در کنترل پسیل مرکبات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار شامل غلظت های 3، 5 و 7 درصد پودر کائولین و شاهد (آب خالص) با 4 تکرار در استان کرمان منطقه ارزوئیه طی دو سال (1391- 1390) در دو مرحله ارزیابی شد. درصد تلفات حشره کامل طی دو سال آزمایش در تیمارهای کائولین 3، 5 و 7 درصد به ترتیب بین 09/48- 24/23، 49/85- 4783/53 و 14/83- 28/76 تعیین شد. همچنین میزان بازدارندگی تخم ریزی حشره کامل در تیمارهای 3، 5 و 7 درصد به ترتیب بین 69/49-86/22 ، 64/91- 49/65 و 72/96-91/73 به دست آمد. نتایج نشان داد طی دو سال آزمایش، اختلاف معنی داری بین دو تیمار کائولین 5 و 7 درصد وجود نداشت. بنابراین محلول پاشی درختان مرکبات با کائولین فرآوری شده، با غلظت 5 درصد، می تواند خسارت پسیل آسیایی مرکبات را به طور معنی داری کاهش دهد.
  کلیدواژگان: مرکبات، پسیل، Diaphorina citri، پودر کائولین، کنترل
 • مریم قاسمی، جلال جلالی سندی *، آرش زیبایی صفحات 25-39
  تخم ها و لاروهای شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)، به طور وسیع در برنامه های کنترل بیولوژیک به منظور پرورش پارازیتوئیدها و شکارگرها مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش، واکنش های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های گوارشی لاروهای سن چهارم همراه با برخی پارامترهای ایمنی شناسی E. kuehniella روی رژیم غذایی حاوی پروتئین های کازئین و زئین در شرایط آزمایشگاهی بررسی شدند. لاروهای سن چهارم پرورش یافته روی رژیم غذایی حاوی پروتئین کازئین بیش ترین مقدار نرخ مصرف نسبی (2/0±9/5) و شاخص رشد نسبی (3/0±3/11) را دارا بودند. بیش ترین و کم ترین فعالیت لیپاز، تریپسین، الاستاز، کربوکسی پپتیداز و آمینو پپتیداز به ترتیب در لاروهای تغذیه کرده از پروتئین های کازئین و زئین بود. در بحث ایمنی شناسی تزریق توئین و Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin در تیمار با پروتئین کازئین باعث افزایش معنی دار تعداد کل سلول های خونی و تعداد گرانولوسیت ها و پلاسماتوسیت ها شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ماهیت پروتئین موجود در رژیم غذایی اثرات متفاوتی بر سازوکار فیزیولوژی تغذیه و هم چنین پاسخ ایمنی دارد.
  کلیدواژگان: واکنش های تغذیه ای، کازئین، زئین، آنزیم های گوارشی، ایمنی سلولی
 • مولود غلام زاده چیتگر *، احمد حیدری، صادق پورمرادی صفحات 41-51
  اثر دو نوع روغن معدنی امولسیون شونده(EC)، و روغن امولسیون غلیظ (مایونز)هر کدام با دو غلظت 5/0 و 7/0 درصد، صابون حشره کش پالیزین® 5/2 در هزار، کلرپیریفوس 5/1 در هزار، کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 درصد، کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن مایونز 5/0 درصد و آب (شاهد) روی سپردار Unaspis euonymi از آفات مهم درختچه شمشاد بررسی شد. از هر تیمار6 شاخه به طور تصادفی در فواصل زمانی یک روز قبل، 3، 7، 14و 21 روز بعد از محلول پاشی نمونه برداری وتعداد حشرات زنده روی 2 سانتی متر از قسمت بالایی شاخه و 2 سانتی متر مربع از قسمت میانی سطح زیرین دو برگ شمارش شد. میانگین داده های خام با استفاده از فرمول هندرسون- تیلتون به درصد تلفات تبدیل و مقایسه میانگین ها با آزمون توکی در سطح 5 درصد صورت گرفت. در سال 1395، روغن EC 7/0 درصد با میانگین تلفات 9/67% در سه روز پس از محلول پاشی و کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 درصد با میانگین تلفات 3/78%، 1/69% و 52% به ترتیب در 7، 14 و 21 روز پس از محلول پاشی برگ، کارایی بیشتری نشان دادند. روی شاخه، کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 نسبت به سایر ترکیبات آزمایش شده در تمام روزهای نمونه برداری پس از تیمار درصد تلفات بالاتری ایجاد کرد. در سال 1396محلول پاشی برگ باکلرپیریفوس +روغن EC 5/0 درصد،حداکثر کارایی را در کنترل سپردار شمشاد نشان داد. کلرپیریفوس+ روغن مایونز 5/0 درصد در سه روز پس از محلول پاشی شاخه با 7/55 درصد تلفات و کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 درصد در 7، 14 و 21 روز بعد به ترتیب با 7/69، 2/79 و 4/80 درصد تلفات نسبت به سایر تیمارها موثرتر بودند. نتایج نشان داد که کلرپیریفوس در تلفیق با روغن می تواند در برنامه های کنترل سپردار U. euonymi مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سپردار Unaspis euonymi، درختچه شمشاد، روغن معدنی، صابون حشره کش
 • زهرا سعیدی، معصومه ضیایی * صفحات 53-65
  سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hem.: Aleyrodidae) یکی از آفات مهم در مزارع نیشکر ایران است. در این مطالعه، کارایی دو حشره کش جدید سیوانتو® و ابرون اسپید®در کنترل مراحل مختلف زیستی سفیدبالک روی رقم های IRC99-02و CP69-1062نیشکر، در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. غلظت های 20، 60، 100، 200 و 400 پی پی ام از دو حشره کش در زیست سنجی غوطه وری برگ به کار برده شدند. بالاترین غلظت سیوانتو® (400 پی پی ام) باعث 9/67 درصد تلفات روی تخم سفید بالک در رقمIRC99-02 شد، در صورتی که ابرون اسپید® خاصیت تخم کشی چندانی از خود نشان نداد. حشره کش سیوانتو® به طور موثری باعث کنترل حشرات بالغ سفید بالک شد و بیشترین درصد تلفات (90 درصد) در غلظت 400 پی پی ام آن در رقم IRC99-02نیشکر مشاهده شد. در صورتی که در همین غلظت، ابرون اسپید® به ترتیب باعث 60 و 70 درصد تلفات سفیدبالک در رقم های IRC99-02 و CP69-1062شد. هر دو حشره کش به طور موثری باعث کنترل پوره و شفیره سفیدبالک نیشکر شدند. نتایج نشان داد که هر دو حشره کش سمیت بالایی روی سفیدبالک نیشکر داشتند. همچنین، زنبورهای پارازیتوئید با حشره کش ها سازگاری داشته و حشره کش های مورد استفاده روی فعالیت پارازیتیسم زنبورها تاثیر منفی نگذاشتند.
  کلیدواژگان: حشره کش، سفیدبالک، کنترل، رقم، نیشکر
 • ندا امینی جم *، سیما کبیری دهکردی صفحات 67-81
  بررسی اثرات جانبی حشره کش ها روی دشمنان طبیعی آفات ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، سمیت حشره کش های اسپیروتترامات، استامی پرید، پیریمیکارب و فلونیکامید روی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه، اثر زیرکشنده ی حشره کش ها روی واکنش تابعی پارازیتوئید نسبت به تراکم های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 پوره سن سوم شته سیاه باقلا، Aphis fabae در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. برای تعیین سمیت حشره کش ها روی حشرات کامل پارازیتوئید، از روش زیست سنجی تماس با باقی مانده حشره کش ها استفاده شد. به منظور ارزیابی واکنش تابعی پارازیتوئید، ماده های جفت گیری کرده که کمتر از 12 ساعت عمر داشتند، در معرض سطح آغشته به غلظت LC25 حشره کش های مذکور و آب مقطر به عنوان شاهد در استوانه های شیشه ای قرار گرفتند. آزمایش ها در 15 تکرار انجام شد. میزان LC50 حشره کش های استامی پرید، پیریمیکارب و فلونیکامید به ترتیب 5/22، 6/75 و 1/302 پی پی ام بود. در مورد حشره کش اسپیروتترامات تا سه برابر غلظت مزرعه ای (500 پی پی ام)، حداکثر 16 درصد تلفات مشاهده شد. واکنش تابعی در شاهد و تیمارهای حشره کش از نوع دوم بود. قدرت جستجوگری (a) در شاهد و تیمارهای اسپیروتترامات، استامی پرید، پیریمیکارب و فلونیکامید به ترتیب 01/0±0689/0، 01/0±0480/0، 06/0±0272/0، 01/0±0475/0 و 01/0±0532/ 0 بار در ساعت و زمان دستیابی (Th) به ترتیب 04/0±4322/0، 06/0±5148/0، 18/0±1004/1، 08/0±4558/0 و 04/0±4601/0 ساعت تخمین زده شد. طبق نتایج به دست آمده، حشره کش های اسپیروتترامات، فلونیکامید و پیریمیکارب در مقایسه با استامی پرید، اثرات جانبی کمتری روی پارازیتوئید L. fabarum داشتند و گزینه های مناسبی برای کنترل شته A. fabae در تلفیق با پارازیتوئید L. fabarum هستند.
  کلیدواژگان: اثر زیرکشنده، شته سیاه باقلا، قدرت جستجوگری، زمان دستیابی
 • مژگان زمانی، رضا حسینی * صفحات 83-87
  در پژوهشی که به منظور بررسی فون سن های برگی زیرخانواده Mirinae در استان گیلان در سال 1396 صورت گرفت، گونه های متعددی از این زیرخانواده جمع آوری و شناسایی شدند. در بین نمونه های جمع آوری و شناسایی شده، گونهGrypocoris fieberi Douglas & Scott، 1868 به عنوان گونه ای جدید برای فون ایران گزارش می شود. این گونه از روی گیاه کنگر(Cirsium sp.) و گیاهان علفی تیره چتریان (Apiaceae) در مناطق داماش (36°43 N، 49°48 E. 1737m) و سلانسر (36°55 N، 49°23 E. 1703m) جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده در کلکسیون حشرات موزه تاریخ طبیعی دانشگاه گیلان نگه داری می شوند.
  کلیدواژگان: نیم بالپوشان، سن های برگی، تاکسونومی، استان گیلان
|
 • V. Rahimi *, J. Shakarami, B. Shahnazari Pages 1-12
  Increasing the production of products with greater diversity through mixed cultivation can be effective in improving ecosystem services and functions. One of the most important functions of the mixed crop system is the reduction in the population of pests and, consequently, the increase of crop yields. This research is aimed at effects of the intercropping system of soybean and corn on abundance of insect pests, pollinators and natural enemies, an experiment was conducted at the Agricultural Research field of Lorestan University, Iran. The experiment was carried out in the randomized complete block design on five treatments with four replications. The experimental treatments were sole soybean 100:0, sole corn 0:100 and 50:50, 75:25 and 25:75 soybean: corn combinations, respectively. Different sampling methods such as pit fall trap, sieve, yellow and blue sticky cards, striking, sweep netting and local counting were applied to collect insects. Sampling was taken five times at interval of 14 days. Total of 7,395 insects were collected during the sampling period belonging to 10 orders and 39 families. Results showed that the population of the collected insect including pests, pollinators and natural enemies were significantly influenced by the intercropping system. The maximum number of natural enemies and the minimum number of pests were also observed in the 50:50 soybean: corn treatment. The maximum number of pollinating insects was found in 75:25 soybean: corn treatment. However, the highest rate of pests and subsequently the lowest pollinating and natural enemy insects were found in the sole corn treatment. On the other hand, a negative relationship between natural enemies and pests as well as soybean yield and pest insects was obtained. The population of some pest families influenced by the system showed an increase in abundance of insects in intercropping system compared to that of the control treatment (i.e., sole cropping). Results showed that, some mixed treatments of soybean: corn proved to have more efficient biological control and more yielding than their sole cultures.
  Keywords: Intercropping, Pests, Pollinators, Natural enemies, Soybean, Corn
 • A. Mohammadipour *, M. Naseri Pages 13-24
  Asian citrus psyllid Diaphorina citri Kuwayama (Hem: Liviidae) is one of the most destructive citrus pests in tropical and subtropical regions. Asian citrus psyllid is a sap-sucking insect and could act as a vector for the serious citrus greening disease. Vector suppression is critical to reduce disease spread. In this research, the effect of kaolin powder was investigated on control of citrus psyllid in a randomized complete block design with 3 treatments including 3, 5 and 7% kaolin powder in Kerman province, during 2011 and 2012. The different concentrations were sprayed over the whole canopy of trees. Results showed that the percentage of the mortality of adults in the two years at concentration of 3%, 5% and 7% suspension of Surround WP ranged from 23.24 - 48.09, 53.47 - 85.49 and 62.23 - 88.34%, respectively. Efficacy of 3, 5 and 7% suspension of Surround WP on citrus psyllid oviposition resulted in reduction of 22.86 - 49.69, 65.49 - 91.74 and 73.99 - 96.72%, respectively. The results showed that during two years of experiment, there was no significant difference between the two Kaolin treatments at 5 and 7%. Therefore, spraying citrus trees with processed kaolin, at a concentration of 5%, could significantly reduce the damage of the citrus psyllid.
  Keywords: Citrus, Psyllid, Diaphorina citri, Kaolin, control
 • M. Ghasemi, Jalal Jalali Sendi *, A. Zibaee Pages 25-39
  The eggs and larvae of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zell.), are widely used to rear parasitoids and predators for biological control programs. In this study, nutritional responses and digestive enzymes activities of the fourth instar larvae, as well as some immunological parameters of E. kuehniella, were studied on the diet containing casein and zein proteins under laboratory conditions. The fourth larval instar reared on diet containing casein had the highest relative rate of consumption (5.9 ± 0.2) and relative growth rate (11.3 ± 0.3). The highest and the lowest activity of lipase, tripcine, elastase, carboxypeptidase and aminopeptidase in larvae fed were on casein and zein proteins. In the immunological study, injection of tween and Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin in larvae treated by casein protein significantly increased the total number of hemocyte and the number of granulocytes and plasmatocytes. This study indicated that the nature of the protein in the diet effects on physiological mechanisms of feeding and affect the immune response.
  Keywords: Feeding indices, Casein, Zein, Digestive enzyme, Cellular immunity
 • M. Gholamzadeh-Chitgar *, A. Heidari, S. Pormoradi Pages 41-51
  Effect of two types of mineral oils, EC and mayonnaise at two concentrations of 5ml/L and 7 ml/L, insecticidal soap Palizin® 2.5 ml/L, chlorpyrifos 1.5 ml/L, chlorpyrifos 1.5 ml/L EC oil at concentration of 5ml/L, chlorpyrifos 1.5 ml/L mayonnaise oil at concentration of 5ml/L and water as control was investigated on Unaspis euonymi as an important pest of boxwood, Euonymus sp. Six branches were sampled randomly from each treatment one day before spraying and 3, 7, 14 and 21 days after spraying and number of live insects were counted on 2 cm at the top of branch and 2 cm2 in the middle portion of underside of two leaves. Corrected mortality and mean comparison were determined by using the Henderson-Tilton formula and Tukey test at 0.05% probability level, respectively. In 2016, at 3 days after spraying on leaves, mineral oil EC at concentration of 7 ml/L with 67.9% mortality and chlorpyrifos 1.5 ml/L EC 5 ml/L with 78.3%, 69.1% and 52% mortalities, respectively at 7, 14 and 21 days after spraying were more efficient treatments. On the branches, chlorpyrifos 1.5 ml/L EC 5 ml/L was more efficient than other insecticides in all sampling days after spraying causing highest percentage of mortality. In 2017, chlorpyrifos 1.5 ml/L EC 5 ml/L treatment was more efficient against U. euonymi when the leaves sprayed. Chlorpyrifos 1.5 ml/L mayonnaise 5 ml/L at 3 days after spraying of the branches caused 55.7% mortality and at 7, 14 and 21 days after spraying, chlorpyrifos 1.5 ml/L EC 5 ml/L with 69.7, 79.2 and 80.4% mortality was more toxic than other treatments. The results indicated that chlorpyrifos in combination with oil can be used in control programs of U. euonymi.
  Keywords: Unaspis euonymi, boxwood, mineral oil, insecticidal soap
 • Z. Saeedi, M. Ziaee * Pages 53-65
  Sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Homoptera: Aleyrodidae) is one of the important pests of sugarcane fields in Iran. In this study, the efficacy of two new insecticides including Sivanto® and Oberon Speed® was evaluated for controlling different life stages of whitefly on IRC99-02 and CP69-1062 sugarcane varieties under laboratory conditions. The concentrations of 20, 60, 100, 200, and 400 ppm of two insecticides were applied using leaf dipping method. The highest concentration of Sivanto® (400 ppm) caused 67.9% mortality on whitefly eggs in IRC99-02 variety; while Oberon Speed® did not show much ovicidal activity. Sivanto® effectively controlled the adult’s stage and the highest mortality percentage (90%) was observed at 400 ppm in IRC99-02 variety of sugarcane. While at the same concentration, Oberon Speed® caused 60 and 70% mortality in IRC99-02 and CP69-1062 varieties, respectively. Both insecticides were effectively controlled whitefly nymphs and pupae. Our results indicated that both of the insecticides had high toxicity on sugarcane whitefly. Also, parasitoid wasps were compatible with the insecticides and applied insecticides did not negatively affect their parasitism activity.
  Keywords: Insecticide, whitefly, control, variety, sugarcane
 • N. Amini Jam *, S. Kabiri Dehkordi Pages 67-81
  It is necessary to investigate side effects of insecticides on natural enemies of pests. In this study, toxicity of spirotetramat, acetamiprid, pirimicarb and flonicamid was investigated on parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Marshall). Furthermore, sublethal effect of the insecticides were evaluated on the functional response of the parasitoid to densities of 2, 4, 8, 16, 32 and 64 of third instar nymphs of Aphis fabae Scopoli under laboratory conditions. Residual bioassay method was used to determine the toxicity of the insecticides on parasitoid adults. For functional response assay, mated females (
  Keywords: Sublethal effect, broad bean aphid, attack rate, handling time
 • M. Zamani, R. Hosseini * Pages 83-87
  In a study to investigate the fauna of Mirinae subfamily in Guilan province during 2017, many mirid species were collected and identified. Among collected species, Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 is reported as a new species for Iranian fauna. This species was collected on Cirsium sp. and weeds (Apiaceae) from Damash (36°43´N, 49°48´E. 1737m) and SalanSar (36°55´N, 49°23´E. 1703m). Collected specimens were deposited at the Natural History Museum of the University of Guilan, Rasht, Iran.
  Keywords: Hemiptera, Plant bugs, Taxonomy, Guilan province