فهرست مطالب

ارگونومی - سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن تقی زاده، ایرج محبی، حمیدرضا خلخالی، پریا احمدی عربلو، آرزو طرفه، محمد حاج آقازاده* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  تناسب نداشتن ابزارهای دستی با دست انسان می تواند منجر به اختلال های اسکلتی عضلانی و کاهش کارایی شود. به منظور طراحی ابزارهای دستی، نیاز به داده های آنتروپومتری جامعه هدف است. مطالعات اندکی، ابعاد آنتروپومتری دست ایرانی ها را گزارش کرده اند. بنابراین، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری مهم ترین ابعاد آنتروپومتری دست در جمعیتی از کارمندان شهر ارومیه بود.
  روش کار
  در این مطالعه 20 بعد دست غالب، برای 345 شرکت کننده (217 مرد و 128 زن) با استفاده از کالیپر دیجیتال و متر نواری پلاستیکی اندازه گیری و صدک های مهم به تفکیک جنسیت گزارش شد. از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ابعاد دست زنان و مردان استفاده و طول و پهنای دست با داده های مرتبط در مقالات منتشرشده مقایسه شد.
  یافته ها
  مقادیر صدک‏های 5ام، 50ام و 95ام به تفکیک جنسیت محاسبه و به شکل جدول ارائه شد. اندازه دست مردان، بزرگ تر از زنان بود. میانگین ابعاد دست مردان، تفاوت آماری معنی داری با ابعاد دست زنان داشت (0/001=P value). برعکس زنان، طول و پهنای دست مردان مطالعه حاضر با بیشتر جوامع مقایسه شده، تفاوت معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  طراحان یا واردکنندگان ابزارهای دستی و دستکش ها می توانند، از نتایج این مطالعه استفاده کنند. با توجه به اختلاف معنی دار ابعاد دست زنان با مردان، توصیه می شود در طراحی محصولات مدنظر برای هر جنس از داده های آنتروپومتری دست آنها استفاده شود.
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، دست، زن، مرد
 • یدالله حمیدی، زهرا طوسی*، لیلی تاپاک صفحات 11-18
  زمینه و هدف
  منابع انسانی سازمان ها با قابلیت ها و توانمندی های بالقوه خود، چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در ارتقاء کیفیت و بهره وری ایفا خواهند نمود که در مباحث ماکروارگونومی نیز با هدف ارتقاء عملکرد سازمان به آن پرداخته شده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه قابلیت های فردی و بهبود کیفیت و بهره وری در دانشکاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی/تحلیلی بوده که با روش نمونه گیری تصادفی 295نفر از مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی دانشگاه انتخاب شدند و داده ها بوسیله 2پرسشنامه «سازمان یادگیرنده پیتر سنگه» و «مدیریت کیفیت فراگیر» گردآوری شد. تحلیل داده ها به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون آماری تی و آنالیز واریانس در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار Spss16 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج، میانگین قابلیت های فردی را 1/23 نشان داد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنادار بین قابلیت های فردی و بهره وری سازمان می باشد(p<0/001) بطوریکه به ازای یک واحد افزایش در نمره قابلیت های فردی، نمره پیامدهای بهبودکیفیت و بهره وری 09/0 واحد افزایش خواهد یافت (001/0p< ،018/0، SE=09/0b=). تفاوت معناداری در قابلیت های فردی بر حسب مشخصات دموگرافیک مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بهره وری در بخش خدمات بیش از آنکه به فناوری و سایر عوامل بستگی داشته باشد به منابع انسانی و عواملی که برآن تاثیر می گذارند، بستگی دارد. لذا توجه به قابلیت ها و توانمندسازی منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می توان با رویکرد ماکروارگونومی و توسعه زیرساختهای مرتبط با توانمندسازی کارکنان، به افزایش کارآئی، بهره وری و بهبود کیفیت دست یافت.
  کلیدواژگان: قابلیت های فردی، بهبود کیفیت، بهره وری، دانشگاه
 • سعید ایل بیگی*، نفیسه رستگار، مرضیه ثاقب جو، احمد ابراهیمی عطری، حسین فرزانه صفحات 19-29
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ارگونومی تجهیزات آموزشی با شاخص های آنتروپومتری و ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد انجام شد.
  روش کار
  تعداد 375 نفر از دانش آموزان دختر ابتدایی شهر مشهد به صورت تصادفی- خوشه ایبه عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و پس از بررسی اندازه های آنتروپومتری آزمودنی ها و ابعاد تجهیزات آموزشی، ناهنجاری های بالاتنه آزمودنی ها شامل کیفوز و لوردز کمری به وسیله خط کش منعطف ارزیابی و اندازه گیری شد. ارتباط بین متغیر های مورد بررسی توسط فرمول های اندازه های آنتروپومتری درحالت متناسب، یک حالت بزرگ تر و یک حالت کوچک تر از اندازه متناسب محاسبه شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معنی داری (05/0p≤) انجام شد.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که نیمکت های 8/81 درصد آزمودنی ها با توجه به ارتفاع رکبی آن ها از حداکثر محدوده پذیرفته شده، بلندتراست. همچنین، 8/76 درصد آزمودنی ها از میزهایی استفاده می کنند که بلندتر از حداکثر محدوده پذیرفته شده است و عمق همه نیمکت های مورد استفاده نامتناسب و از حداقل محدوده پذیرفته شده، کوچک تر هستند. علاوه بر این، بین میزان تناسب ارتفاع نیمکت و ارتفاع رکبی آزمودنی ها و ناهنجاری های لوردوزکمری و کیفوز رابطه معنی داری وجود داشت (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، میز و نیمکت های مورد استفاده دانش آموزان حتی از حداقل رعایت استاندارد های ارگونومیکی برخوردار نیستند، و توصیه می شود تدابیر لازم جهت بهبود وضعیت ارگونومی تجهیزات مدارس منطبق با دامنه سنی دانش آموزان اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: ارگونومی، تجهیزات آموزشی، آنتروپومتری، کیفوز، لوردوز
 • محسن شیرمحمدزاده*، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، مهدی کاظم زاده بیطالی صفحات 30-39
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه بین توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری 322 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود که از میان آنان 203 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید.
  یافته ها
  بررسی تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین خود کارآمدی با رضایت و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین توسعه حرفه ای با رضایت شغلی و کمترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین توسعه حرفه ای و خودکارآمدی مربوط می شود. علاوه برای این نتایج نشان داد که نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی تائید می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفته که توسعه حرفه ای به طور مستقیم باعث ارتقاء رضایت و تعهد شغلی می شود. همچنین با تایید نقش خودکارآمدی شغلی، توسعه حرفه ای دارای اثر غیر مستقیم، مثبت و معنی دار بر رضایت و تعهد شغلی می باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی شغلی، توسعه حرفه ای، رضایت شغلی، تعهد شغلی
 • آذر سلطانی، محسن علی آبادی*، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده صفحات 40-49
  زمینه و هدف
  مواجهه با ارتعاش دست-بازو از جمله عوامل زیان آور فیزیکی رایج می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری است.
  روش کار
  مطالعه حاضر بر روی 53 نفر از کارگران ریخته گری بعنوان گروه مورد و 28 نفر بعنوان گروه کنترل انجام گردید. اندازه گیری ارتعاش دست و بازو شاغلین بر اساس استاندارد5349 ISO صورت گرفت. سطح ناتوانی عملکرد دستی با استفاده از آزمون های اسکلتی- عضلانی، حسی- عصبی و عروقی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پرسشنامه کمی سطح ناتوانی بازو، شانه و دست DASH استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
  یافته ها
  میزان ارتعاش معادل 8 ساعته مواجهه کارگران m/s2 73/8 (49/4) بود که بیش از حد مجاز است. مهارت و چابکی، قدرت گرفتن انگشتان و قدرت چنگش دست غالب در گروه مورد نسبت به گروه کنترل به ترتیب 4٪ ،3/13٪ و 11٪ کاهش یافت( 05/0p<). مدت زمان احیای دمای دست غالب در گروه مورد نسبت به گروه کنترل 2/41٪ افزایش یافت ( 05/0p<). عوارض حسی- عصبی در گروه مورد نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد با این حال از لحاظ آماری معنی دار نبود. امتیاز DASH در گروه مورد 7/10 (4/13) و گروه کنترل 1/4 (1/5) بود.
  نتیجه گیری
  عملکرد های فیزیکی دستی در شاغلین در مواجهه با ارتعاش بین 4٪ الی 14٪ کاهش یافت که سطح امتیاز DASH هم تایید کننده این موضوع بود. علاوه براین شاغلین سطح عوارض عروقی بیشتری در مقایسه با عوارض حسی – عصبی نشان دادند.
  کلیدواژگان: ارتعاش دست و بازو، ناتوانی عملکرد دستی، کارگر ریخته گری
 • فریبا کیانی*، طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی صفحات 50-57
  زمینه و هدف
  غالب پژوهش های انجام شده پیرامون استرس شغلی بر طراحی مداخلاتی مثل مدیریت استرس پرداخته اند و از نقش عوامل روانی اجتماعی محیط کار بر بروز استرس شغلی غفلت ورزیده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه میان استرس شغلی با پیامدهای سلامت در کارکنان یعنی نرخ حوادث گزارش شده بود.
  روش کار
  211 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسش نامه هایی را درباره خصوصیات دموگرافی، استرس شغلی، نرخ حوادث گزارش شده و حمایت سازمانی ادراک شده کامل کردند. داده های جمع آوری شده از طریق شاخص های توصیفی و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده، استرش شغلی و نرخ حوادث گزارش شده رابطه معنی داری وجود دارد (05/0P<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده رابطه بین استرس شغلی و نرخ حوادث گزارش شده را تا حدودی تعدیل کرد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که حمایت سازمانی ادراک شده می تواند رابطه بین استرس شغلی و درگیرشدن در حوادث کاری را تعدیل کند و در نتیجه کارکنان کمتر درگیر رفتارهای مخاطره آمیز و حوادث ناشی از استرس شغلی می شوند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، استرس شغلی، حوادث
 • نسیم علی پور، مهرانه شعبانی، امیر اسدی فخر، سیدعلی مهدیون* صفحات 58-64
  زمینه و هدف
  قصد ترک شغل در نیروهای انسانی از جمله موضوعاتی است که همواره تلاش های مدیریتی درجهت کاهش آن بوده است. عوامل زیادی ترک شغل را تحت تاثیر قرار میدهند که ازجمه آنها عوامل استرس زای شغلی است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی استرس زاهای شغلی به عنوان پیش بین های قصد ترک شغل پرستاران انجام شده است.
  روش کار
  طرح پژوهش در این مطالعه از نوع طرح همبستگی است. جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر همدان بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 300 نفر به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه عدم تعادل تلاش پاداش، پرسشنامه محتوای شغل و پرسشنامه قصد ترک شغل بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزارSPSS18 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میزان تلاش، تقاضاهای شغلی با قصد ترک شغل در پرستاران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (p≤0.01) ولی بین میزان پاداش، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با قصد ترک شغل در پرستاران رابطه منفی و معنادار مشاهده شد(p≤0.01).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج میتوان چنین نتیجه گیری کرد که استرس شغلی عامل مهمی در ایجاد قصد ترک شغل در پرسنل است و میتوان از مولفه های هر دو مدل بکار رفته در این پژوهش در جهت کاهش قصد ترک شغل پرستاران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تقاضای شغلی، کنترل، حمایت، تلاش، پاداش، قصد ترک شغل
 • مهدی همایون فر، مهدی فدایی اشکیکی*، روزبه صداقت صفحات 65-74
  زمینه و هدف
  مساله رفتارهای ایمن بخصوص در مشاغل سخت و زیان آور، از اساسی ترین موضوعات پیش روی صنایع تولیدی در کشورهای در حال توسعه است. تحقیق حاضر بدنبال بررسی عناصر اثرگذار بر بروز رفتارهای ایمن از سوی کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور صنایع تولیدی در استان گیلان است.
  روش کار
  تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل: کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان آور در بخش ریخته گری و پرس صنایع تولیدی استان گیلان است که به دلیل عدم دسترسی و کدگذاری عناصر جامعه آماری، بر اساس جدول مورگان، تعداد 384 نفر به روش غیراحتمالی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از تایید روایی (محتوی) و پایایی پرسشنامه و توصیف متغیرهای آن با استفاده از نرم افزار SPSS ، فرضیه های تحقیق بر اساس روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL 8.5 آزمون گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی بر پذیرش و انگیزه ایمنی؛ رهبری اخلاقی بر پذیرش و مشارکت ایمنی؛ خودکارآمدی بر انگیزه و پذیرش ایمنی؛ و انگیزه ایمنی بر پذیرش و مشارکت ایمنی مورد تایید قرار گرفت؛ ولی فرضیات تاثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی بر مشارکت ایمنی، خودکارآمدی بر مشارکت ایمنی و رهبری اخلاقی بر پذیرش ایمنی، تایید نشدند. بعلاوه، نتایج نشان می دهند که متغیرهای مدل، 8/68 درصد از تغییرات رفتارهای ایمنی را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی دارای بیشترین تاثیر غیرمستقیم بر رفتار ایمنی (پذیرش ایمنی و مشارکت ایمنی) است که هر دو این اثرگذاری ها بواسطه انگیزه ایمنی صورت می گیرد. بنابراین، تقویت خودکارآمدی موجب بروز بیشتر رفتارهای ایمن می گردد.
  کلیدواژگان: اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رفتار ایمنی، انگیزه ایمنی، خودکارآمدی، رهبری اخلاقی
|
 • Mohsen Taghizade, Iraj Mohebbi, Hamidreza Khalkhali, Parya Ahmadi-Arablu, Arezou Torfeh, Mohammad Hajaghazadeh * Pages 1-10
  Background
  The lack of fit between tools and human hand could result in musculoskeletal disorders and decrease efficiency. Designing hand tools, anthropometric data of target population is necessary. A few studies have reported the hand anthropometric dimensions of Iranians. Therefore, the aim of the present study was to measure the most important anthropometric dimensions of hand in a population of office staffs in Urmia.
  Methods
  In this study, 20 dimensions of dominant hand were measured in 345 participants (217 males and 128 females) using a digital caliper and a plastic tape. The important percentiles were reported by gender. Independent t-test was used to compare the mean of male and female hand dimensions. The length and width of hand were compared with the corresponding data from published literature.
  Results
  The values of 5th, 50th, and 95th percentiles were calculated and tabulated by gender. The hand dimensions of men were larger than those of women. The mean of hand dimensions of men was statistically different from those of women (P=0.001). In contrast to women, the hand length and breadth of the men of this study were significantly different from those of the most of the other communities.
  Conclusion
  The results of this study could be used by designers or importers of hand tools and gloves. Considering the significant differences of hand dimensions between men and women, it is recommended to use hand dimensions of each gender for designing their related products.
  Keywords: Anthropometry, Hand, Female, Male
 • Yadollah Hamidi, Zahra Toosi *, Leili Tapak Dr Pages 11-18
  Background
  Human resources and their potential and capabilities, will play an important role in promoting quality and productivity, Which has been discussed in the macrovascular discussions with the aim of enhancing the organization's performance. The aim of this study was to investigate the relationship between Personal Mastery and the consequences of quality improvement and productivity in Hamadan University of medical sciences.
  Methods
  This is a descriptive/ analytical study. 295 managers and experts of university staffs were selected through random sampling. Data were collected by two questionnaires: "Peter Senge Learning Organization" and "Resourceful Total Quality Management" questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics, t-test and ANOVA at 95% confidence level, Pearson correlation coefficient and regression analysis using Spss16 software.
  Results
  The results showed a mean of Personal Mastery of 23.1 and a positive and significant correlation between Personal Mastery and the consequences of improving quality and productivity (p
  Conclusion
  Productivity in the service sector depends, rather than depends on technology and other factors, on human resources and factors affecting it. Therefore, attention to capabilities and empowerment of human resources is very important and can be achieved through a macrovagnomic approach and development of infrastructure related to the empowerment of employees in the organization, to increase efficiency, productivity and quality improvement.
  Keywords: Mastery Personal, Quality Improvement, Efficiency, Universities
 • Saseed Ilbeigi *, Nafise Rastegar, Marzieye Saghebjoo, Ahmad Ebrahimi Etri, Hosein Farzaneh Pages 19-29
  Introduction
  The purpose of this study was to study the relationship between ergonomic of educational equipments with anthropometrical parameters and upper extremity abnormalities in primary school girl students in Mashhad.
  Methods
  In this way, 14225 girl students were selected as statistical population, and then 375 subjects randomly were selected as a samples study. Some anthropometrical parameters as; popliteal height, popliteal-buttock length, elbow height from 90° angle, and shoulder height from setting position along with some educational equipments dimension used such as bench height, bench depth, desk height and width were measured. Moreover, upper extremity abnormalities including lumbar lordosis and thorax kyphosis were evaluated by flexible ruler. The related anthropometrical measures along with desk and bench dimensions also were determined in range of accepted limit (AL), over range of accepted limit and below range of accepted limit for each of benches and desks dimension. For statistical analysis the Chi-Square test in contingency tables, Cramer’s phi were used by SPPS version 16 (P
  Results
  The result of this study indicated that the 81/8 percent of benches was higher than max accepted limit of the popliteal height, and 76/8 of students used some desks that was higher than max accepted limit (P
  Conclusion
  The result of present study indicated that educational equipments of the Mashhad schools had no minimum ergonomic standard.
  Keywords: Ergonomic, Anthropometric, Educational Equipment, Upper Extremity Abnormality
 • Mohsen Shir Mohammadzadeh *, Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi, Mmehdi Kazemzadeh Beytali Pages 30-39
  Background
  The aim of present study was to investigate mediator role of occupational self-efficacy in the relationship between professional development and job commitment and satisfaction among staffs of Sports and the Youth Department of East Azarbaijan Province.
  Methods
  Research sampling method of the study is classified random method. The research statistical population involved 322 participants. Krejcie and Morgan table was used to determine the sample size of the study. According to the table, 203 participants were selected as the sample size. The scholar made questioners of satisfaction inventory, Alman and Mir’s job commitment inventory and Sharar’s et.al general self-efficacy inventory were used for data collection.
  Results
  Statistical analysis of the data indicated that there is a significant and positive relationship between professional development and job satisfaction and commitment. Moreover, the results of the study indicated that there is a significant and positive relationship between self-efficacy and job commitment and satisfaction. The highest level of significant correlation was obtained for the relationship between professional development and job satisfaction and the lowest significant correlation was obtained for the relationship between professional development and self-efficacy.
  Conclusion
  Finally, results confirmed the mediator role of occupational self-efficacy in the relationship between professional development and job commitment and satisfaction.
  Keywords: self, efficacy, professional development, job satisfaction, job commitment
 • Azar Soltani, Mohsen Aliabadi *, Rostam Golmohammadi, Majid Motamedzade Pages 40-49
  Background
  Exposure to hand-arm vibration is one of the most common physical harmful factors. The purpose of this study was Experimental study of the level of manual performance disability caused by exposure to hand-arm vibration among automobile casting workers.
  Methods
  This study was performed on 53 casting workers as case group and 28 controls as control group. The measurement of the vibration of the worker's arms and hands was carried out in accordance with the ISO 5349 standard. The level of manual performance disability was evaluated using skeletal-muscular, sensory-neural and vascular tests. Also, a questionnaire was used for the level of disability of the arm, shoulder and hand DASH. Data were analyzed using SPSS16 software.
  Results
  The 8-hour vibration exposure was 8.33 m / s2 (4.49), which is exceeded the permissible level. Skill and dexterity, fingers and grip strength of the dominant hand in the case group were decreased by 4%, 13.3% and 11%, respectively (p
  Conclusion
  Hand-arm manual performance disability in workers exposed to vibration decreased from 4% to 14%, which confirmed the DASH score. In addition, workers showed a higher level of vascular complications compared with sensory-neurological complications.
  Keywords: Hand arm vibration, Manual performance disability, Casting worker
 • Fariba Kiani *, Tayebe Rahimi Pordanjani, Ali Mohamadzadeh Ebrahimi Pages 50-57
  Background And Objectives
  The majority of research have led to interventions such as stress management design and have neglected the role of psychosocial factors in occupational stress. The aim of current research was to the relationship between occupational stress and health consequences among the workers in regards with the perceived organizational support.
  Methods
  211 individuals of Isfahan Steel Company were selected according to the stratified random sampling method and completed questionnaires about demography characteristics, Occupational stress, incident reporting rate and perceived organizational support. The collected data were analyzed by descriptive index and multiple regression analysis using SPSS18.
  Results
  Results showed that there were significant relationships among perceived organizational support, Occupational stress and incident reporting rate (P
  Conclusion
  The results of this study indicate that perceived organizational support can modify the relationship between occupational stress and involvement in work accidents, and as a result, employees are less involved in risk behaviors and accidents are less caused by occupational stress.
  Keywords: Social support, Occupational stress, Accidents
 • Nasim Alipour, Mehrane Shabani, Amir Asady Fakhr, Seyed Ali Mahdiyoun * Pages 58-64
  Background
  The of human resources is one of the issues that management efforts have always been aimed at reducing. Many factors affect job intention to leave, one of which is job stress in a work environment. Regarding the importance of the issue, the present study was conducted to study of occupational stress as predictors of nursing intention to leave.
  Methods
  The research design in this study is a correlation design. The target population in this study was all nurses working in Hamedan state hospitals. Based on simple random sampling, 300 individuals were selected as the sample of this study. The instruments used in this research were effort-reward imbalance questionnaire, Job Content questionnaire, and intention to leave questionnaire. The Collected date was analyzed using correlation and regression analysis using SPSS18 software.
  Results
  The results showed that there is a positive and significant relationship between the amount of effort, job demands and the intention to leave in nurses (p≤0.01). But there was a negative and significant relationship between reward, job control and social support with the intention to leave in nurses (p≤0.01).
  Conclusion
  Based on the results, it can be concluded that job stress is an important factor in creating the intention to leave a job in the personnel, and the components of both models used in this research can be used to reduce the intention to leave at the nurses.
  Keywords: Demand, Control, Support, Effort, Reward, Intention to Leave
 • Mahdi Homayounfar, Mehdi Fadaei Eshkiki *, Rouzbeh Sedaghat Pages 65-74
  Background
  Safety and safety behaviors, especially in hard and harmful jobs are among the most critical issues ahead manufacturing industries in developing countries. This research has been developed to investigate the affecting elements on safety behaviors of workers in hard and harmful jobs in manufacturing industries of Guilan province.
  Methods
  The method of this research is descriptive and its purpose is practical. The statistical population of the research includes workers in hard and harmful jobs in casting and pressing department of manufacturing industries of Guilan province were 384 out of them were chosen as sample through non-random sampling and using Morgan table due to the unavailability of the people and, required data were collected using the questionnaire. After validity (content) and reliability test of the questionnaire and describing the research variables using SPSS, the hypotheses were tested using structural equation modeling method and based on LISREL 8.5.
  Results
  Findings indicate that the effect of safety management system practices on safety compliance and motivation; ethical leadership on safety acceptance and participation; self-efficacy on safety motivation and acceptance; and safety compliance on safety acceptance and participation are verified; however the effect of safety management system practic on safety compliance, self-efficacy on safety participation and ethical leadership on safety acceptance do not verified. The results indicate that the model variables explains 68.8% of safety behavior variations.
  Conclusion
  Self efficacy has the highest indirect effect on safety behavior (safety acceptance and participation) which both of these effects mediate by safety motivation. Thus, empowering the self-efficacy will increase safety behaviors.
  Keywords: Safety management system practices, Safety behavior, Safety motivation, Self, efficacy, Ethical leadership