فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی صفحه 4
 • مقالات علمی
 • صدیقه عبداللهی*، علیرضا ایلدرمی صفحات 5-18
  مفهوم ارتباط سیمای سرزمین در یک منطقه به منظور توصیف چگونگی تاثیر چیدمان مکانی و کیفیت بخش های مختلف سیمای سرزمین بر مهاجرت و جابه جایی موجودات در میان تکه های زیستگاهی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از آن جایی که هدف اصلی بررسی ارتباطات سیمای سرزمین، برنامه ریزی و مدیریت سیمای سرزمین به منظور حفظ و نگهداشت تنوع زیستی موجود در تکه های زیستگاهی کمیاب و پراکنده است به طوری که پایداری فرایندهای بوم شناختی را در سیمای سرزمین تضمین نماید، در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و مرور منابع علمی ارتباطات سیمای سرزمین و اهمیت آن برای حفظ تنوع زیستی همراه با رویکردها و ابزارهای مورد استفاده برای کمی سازی ارتباطات سیمای سرزمین مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا در این مطالعه داده های مورد بررسی در دو گروه؛ اطلاعات کلی در مورد ارتباطات سیمای سرزمین و روش ها و ابزارهای مورد استفاده در بررسی ارتباطات سیمای سرزمین سازمان یافت. بررسی ها نشان داد که تحلیل کمترین هزینه بیشترین کاربرد را در مطالعه ارتباطات سیمای سرزمین داشته است. از سوی دیگر یافته ها نشان داد که بیشتر منابع علمی ارتباطات عملکردی سیمای سرزمین را ارزیابی کرده اند. هم چنین نتایج بررسی بیانگر این است که ابزار ترجیحی برای بررسی ارتباطات سیمای سرزمین CONEFOR بوده و نرم افزارLINKAGE MAPPER به خاطر استفاده از روش کمترین هزینه در تحلیل بیشتر مورد توجه قرار دارد. به طور کلی استفاده از رویکردهای مدل سازی ارتباطات و ابزارهای کاربردی در این زمینه با توجه به اهداف مطالعه و میزان اهمیت زیستگاه ها و گونه ها می تواند متفاوت باشد.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیمای سرزمین، کریدورهای زیستگاهی، ارتباطات ساختاری و عملکردی، مدل ها، مسیرهای جابه جایی
 • علی کیانیان *، سید حسین هاشمی، سعید صوفی زاده صفحات 19-28
  محدودیت منابع آب، استفاده از منابع آبی نامتعارف را امری اجتناب ناپذیر می سازد. از جمله این منابع نامتعارف می توان به فاضلاب ها و پساب ها اشاره کرد. در استفاده از فاضلاب برای عملیات آبیاری محصولات کشاورزی، به دلیل وجود انواع یون های محلول در آن ها، توجه به خصوصیات خاک به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از موارد مهم و اساسی به شمار می آید. تصفیه فاضلاب، حفاظت بهداشت فردی در حین استفاده از فاضلاب، حذف فلزات سنگین از فاضلاب، انتخاب گیاهان مناسب، به کارگیری روش های مدیریتی مناسب، در نظر گرفتن ویژگی های پساب مورد استفاده و نوع خاکی که در آن از فاضلاب جهت آبیاری استفاده می شود راهکارهای حائز اهمیت در استفاده پایدار از فاضلاب است. استفاده از فاضلاب خام به دلیل وجود بیش از حد ترکیبات معدنی و آلی آثار سوئی از جمله تخریب بافت خاک، تجمع عناصر سنگین، شور و سدیمی شدن خاک، کاهش هدایت هیدرولیکی خاک، اضافه کردن مواد مقاوم در برابر تجزیه به محیط، تغییر pH خاک، کاهش نفوذپذیری و... برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با بررسی اثرات ناشی از بکار گیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک و عواقب ناشی از این امر را مورد تاکید قرار داده و راه کارهایی را برای دفع معضلات موجود ارائه نماید.
  کلیدواژگان: فاضلاب شهری، فاضلاب خام، کیفیت خاک، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی خاک
 • میر مهرداد میرسنجری *، انسیه فدائی صفحات 29-40
  امروزه حجم فعالیت های بشر و تاثیر آن در محیط زیست از چنان ابعادی برخوردار شده است که حوزه نفوذ آلودگی ها و تخریب محیط زیست به اقصی نقاط جهان رسیده است. فضاهای سبز نقش تعیین کننده ای در حمایت از سیستم های اجتماعی واکولوژیکی شهر دارد. اگرچه عوامل و رویداد های موثر در فرهنگ و وضع اجتماعی مردم در گذشته سبب فراموش شدن امر تفریح و عدم توجه به مشکلات آن گردیده است، اما تحلیل نیروها و عوامل مربوط به تقاضای تفریح و تفرج در کشور نشان می دهد که این نیاز به سرعت رو به افزایش است. از آن جا که مدیریت بهینه پارک های جنگلی دست کاشت به عنوان فضای سبز درون شهری تنها بر پایه توان سنجی محیط برای این کاربری و سازگاری آن با ناحیه مورد نظر جهت مقابله با آسیب های آن به عنوان جزیی از برنامه جامع مدیریت محیط زیستی امکان پذیر است، لذا در تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی شاخص های موثر در مدیریت بهره برداری پایدار از پارک جنگلی چیتگر تهران پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پارک جنگلی چیتگر به عنوان یک فضای تفریحی و گردشگری نقش مهمی در برآوردن نیازهای گردشگران در تهران دارد که البته نیازمند تمهیداتی جهت افزایش کیفیت و جذب بیشتر استفاده کنندگان می باشد که با ارائه راهکارهایی در راستای گردشگری پایدار و توسعه پایدار، می توان نیازهای گردشگری فراغتی مردم و گردشگران را در این طبیعت جنگلی برطرف ساخت.
  کلیدواژگان: پارک جنگلی چیتگر، شاخص بهره برداری پایدار، مدیریت محیط زیست، توسعه پایدار
 • محمد کریمی مشکانی، پروانه سلاطین * صفحات 41-52
  به وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را برای انسان و محیط زیست زیان آور نماید، آلودگی هوا گفته می شود. از مهم ترین آلوده کننده های هوا، دی اکسیدکربن می باشد. که منجر به تغییر آب و هوا و گرمایش کره زمین شده است . از این رو به آلودگی فرامرزی معروف است. این گاز در میان انواع دیگر گازها، سهم بالایی را در ایجاد آلودگی هوا دارد. جریان صنعتی شدن، منجر به بهره برداری فشرده از سوخت های فسیلی جهت تولید، حمل و نقل و در نهایت موجب آزاد شدن حجم قابل توجهی از گاز دی اکسیدکربن به اتمسفر شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن(Co2) به عنوان شاخص نشان دهنده آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته ای در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015- 2004 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015- 2004 نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی و آزادسازی اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و کیفیت حکمرانی و مصرف انرژی هسته ای تاثیر منفی و معناداری برانتشار گاز دی اکسیدکربن (Co2) به عنوان شاخص نشان دهنده آلودگی هوا درگروه کشورهای منتخب دارند.
  کلیدواژگان: تولید ناخالص داخلی واقعی، آزادسازی اقتصادی، کیفیت حکمرانی، مصرف انرژی هسته ای، آلودگی هوا
|
 • S. Abdollahi *, A. Ildoromi Pages 5-18
  The concept of landscape connectivity in a region is used to describe how the spatial arrangement and the quality of elements in the landscape affect the movement and migration of organisms among habitat patches. The main purpose of landscape connectivity survey is landscape planning and management in order to maintain biodiversity in the rare and fragmented habitats so that the stability of ecological processes is assured. In this study, we used descriptive-analytic method and literature review in connection with landscape connectivity and its importance for biodiversity conservation and the methods and tools for quantification of landscape connectivity. The data we gathered were organized into two categories of general information about landscape connectivity and methods and applied tools of landscape connectivity. Results showed that the least cost analysis was the most commonly applied method. We also showed the focus is on the functional connectivity of landscape. Our results revealed CONEFOR was the preferred tool in landscape connectivity analysis and LINKAGE MAPPER software is more applied because of using least cost analysis. Use of connectivity modeling approaches and applied tools can be different due to objectives of the studies and and the importance of habitats and species.
  Keywords: Landscape connectivity, Habitat corridors, Structural, functional connectivity, Models, Movement path
 • A. Kianian *, H. Hashemi, S. Soufizadeh Pages 19-28
  Limited water resources makes it inevitable to use unconventional resources including wastewater. Attention to soil characteristics especially in arid and semiarid areas is important when using wastewater for irrigation of crops, because of the ions in solution. Wastewater treatment, consideration of personal hygiene when using wastewater, removal of heavy metals from wastewater, selection of suitable plants, application of appropriate management methods, taking into account the characteristics of wastewater used and the type of soil in which the wastewater is used for irrigation are important issues in the sustainable use of wastewater. Use of raw wastewater may have many adverse effects on soil because of high organic and inorganic compounds and can cause soil degradation, the accumulation of heavy metals, salt and sodium in the soil. Other effects include reduction in the soil hydraulic conductivity, addition of resistant materials to the environment, change in the soil’s pH, reduction of soil permeability etc. In the present study we attempted to evaluate impacts of using raw wastewater on soil parameters and the consequences of this stress and to provide guidelines for solution of the existing problems.
  Keywords: Raw wastewater, Irrigation, Soil physical condition, Chemical, microbiological properties
 • M. M. Mirsanjari *, E. Fadaei Pages 29-40
  Nowadays human activity and its impact on the environment has wide dimension with pollution and environmental destruction effects reaching all over the world. The concept of urban environment is not imaginable without green spaces in its various forms. Green spaces have undeniable roles in support of social and ecological systems of the city. Although the factors and events affecting the cultural and social situation in the past have caused forgetfulness of the need to recreation and its effects, but analysis of the forces and factors related to the demand for leisure and recreation in the country shows that this need is increasing rapidly. The optimal management of planted forest park in a city is carried out on the basis of environmental capacities, within the greater plan for compatibility with the intended area and coping with social and cultural damages as part of a comprehensive environmental management program. In this study, the effective measures in the management of sustainable use of Cheetgar Forest Park were checked and identified. The results suggest that Cheetgar Forest Park as a recreation and tourism space has an important role in complying with the needs of tourists in Tehran. However, the park needs arrangements to increase the quality and attract more users so that the leisure time requirement of people and tourists can be satisfied based on sustainable tourism and development.
  Keywords: Cheetgar Forest Park, Index stable operation, Environmental Management, Sustainable Development
 • M. Karimi Moshkani, P. Salatin * Pages 41-52
  The existence and emission of one or more pollutants, including solid, liquid, gas, radioactive sources in the open air in an amount and duration which makes it harmful to humans and the environment, is called air pollution. Of the most important air pollutants is the carbon dioxide which is the reason for climate change and global warming and is known as cross-border pollution. This gas among plays a major role in creating air pollution. Industrialization process has led to massive exploitation of fossil fuels for production and transportation, and ultimately has led to the release of considerable amount of carbon dioxide into the atmosphere. So, the main aim of this paper is to investigate the impact of effective factors on CO2 emissions as an indicator of air pollution with an emphasis on nuclear energy in selected countries within the time period 2004-2015. We provide the estimation of the model using fixed effects in selected countries within the time period 2004-2015. Real GDP and economic liberalization have a significant and positive effect and the quality of governance and use of nuclear energy have a significant and negative effect on emissions of carbon dioxide (CO2) as an indicator of air pollution in the selected countries.
  Keywords: Real GDP, Economic liberalization, The quality of governance, The use of nuclear energy, Air pollution