فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 79، مردادو شهریور 1397)
 • سال بیستم شماره 3 (پیاپی 79، مردادو شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد علی جعفری جهقی، محمد هادی باقرصاد، محمد علی امانی * صفحات 244-254
  ترکیبات افزایش دهنده عملکرد شامل عوامل آنابولیک، پپتیدهای هورمونی، محرک ها و آرامش بخش ها، ترکیباتی دارویی یا غذایی هستند که برای بهبود هرگونه فعالیتی در انسان مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این ترکیبات در حوزه نظامی از زمان جنگ جهانی دوم در ارتش های جهان بطور گسترده ای رواج یافت و تاکنون در جنگ های مختلف از انواع آنها استفاده شده است. گزارشات منتشر شده از مراکز تحقیقات نظامی جهان نشان داده اند که ترکیبات محرک و ترکیبات آرامش بخش از پرکاربرد ترین گروه هایی هستند که تاکنون برای افزایش عملکرد نیروهای نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند. این در صورتی است که سوالاتی در مورد نحوه استفاده، میزان اثر بخشی و محدودیت هایی در استفاده و نگرانی هایی از عوارض جانبی این مداخلات دارویی بر عملکرد طبیعی بدن در شرایط عملیاتی وجود دارد. از اینرو در این پژوهش به بررسی موارد کاربردی منتشر شده از استفاده این ترکیبات در شرایط عملیاتی واقعی یا شبیه سازی شده در سازمان ها یا مراکز تحقیقاتی نظامی پرداخته شد. در این مطالعه مروری طیف گسترده ای از منابع از طریق جستجو در پایگاه های Google Scholar، PubMed، Medline و Scopus بدون درنظر گرفتن محدودیت زمانی استخراج شدند و در نهایت 71 مطالعه از سال 1965 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مرور نشان دهنده موفقیت نسبی مداخلات دارویی در بهبود عملکرد سربازان می باشد. همچنین استفاده از ترکیبات سنتزی یا طبیعی جدید مانند مودافینیل، کافئین، ملاتونین و تیروزین که فاقد عوارض جانبی خاصی هستند منجر به کاهش نگرانی ها و محدودیت ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: دوپینگ، نظامی، داروهای افزایش دهنده عملکرد
 • سحر ملایی، محمدکریم بهادری*، احمد عامریون صفحات 255-264
  زمینه و هدف
  خطای پزشکی یکی از چالش های مهم و مورد توجه نظام سلامت است. توسعه سیستم های گزارش دهی و برطرف نمودن موانع گزارش دهی خطاها، جهت دستیابی به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، ضروری است. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی توسط پرستاران بیمارستان های نظامی شهر تهران با روش فرآیند سلسله مراتبی بود.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1396 انجام شد. داده ها در دو فاز مرور سیستماتیک و فاز کمی گردآوری شد. جامعه پژوهش شامل پرستاران 3 بیمارستان نظامی بود که نمونه ای به حجم 269 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده با استفاده از آمار توصیفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط نرم افزارهای SPSS21.0 و Expert Choice 10.0 انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مرور سیستماتیک، عوامل تاثیرگذاری بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در سه گروه عوامل مدیریتی، فرآیندی و پرستاری قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی از دیدگاه پرستاران، به ترتیب شامل: عوامل مربوط به مدیریت با ضریب اهمیت 669/0، عوامل مربوط به پرستار با ضریب اهمیت 243/0 و عوامل مربوط به فرآیند گزارش دهی خطا با ضریب اهمیت 088/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه عوامل مدیریتی از وزن بالایی در عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی برخودار بودند، مدیران بیمارستان ها و به ویژه مدیران پرستاری می بایست با گسترش فرهنگ تشویق به گزارش دهی در سازمان، این موانع را برطرف نمایند.
  کلیدواژگان: خطای پزشکی، موانع، پرستار، گزارش دهی، بیمارستان نظامی
 • رحیم مومیوند، مریم قربانی، مهدی مصری، محمود دهقانی، احمد انصاریان، فاطمه رحمتی نجارکلایی* صفحات 265-273
  زمینه و هدف
  از آنجا که سبک زندگی هر فرد و جامعه برآمده از آموزه های اعتقادی و ارزشی حاکم بر جامعه است، کسب آگاهی های لازم در خصوص مفهوم سبک زندگی و باورهای دینی و تعامل این دو مقوله با سلامت معنوی امری ضروری می نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزه های دینی سبک زندگی اسلامی بر ارتقای شاخصه های سلامت معنوی در سربازان وظیفه پادگان نظامی انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل همه سربازان وظیفه تحت پوشش یک دانشگاه نظامی و پادگان منتخب شهر تهران در سال 1394 بودند. تعداد 160 نفر (80 نفر در گروه مداخله و 80 نفر در گروه شاهد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از آزمون بهزیستی معنوی Palutzian و Ellison (1982)، آزمون سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و آزمون سلامت معنوی تهیه شده در مرکز طب و دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در قبل و بعد از مداخله استفاده شد. گروه مورد مداخله توسط مربی روحانی تحت 8 ساعت آموزش سبک زندگی اسلامی مستقیم در طی 2 روز همراه با چند رسانه آموزشی قرار گرفتند. پرسشنامه ها قبل و بعد از مداخله توسط دو گروه تکمیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر مثبت مداخله آموزشی سبک زندگی اسلامی در سربازان روی متغیر بهزیستی معنوی معنی دار بوده است (001/0P<). اثر آموزش روی مولفه های رابطه انسان و خدا، رابطه انسان و آخرت، اخلاق فردی و اجتماعی، رابطه انسان و هستی، رابطه انسان و دیگران و نمره کل آزمون سلامت معنوی دانشگاه معنادار بوده است (05/0P<). اثر مداخله روی سبک زندگی اسلامی معنی دار بود (001/0>P) اما در مقیاس اجتماعی، باورها، عبادی، خانواده و امنیتی- دفاعی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  اثر آموزش سبک زندگی اسلامی روی مولفه های سلامت معنوی و بهزیستی معنوی معنی دار بود و لذا مداخلات آموزشی مستقیم با همراهی نرم افزار آموزشی می تواند موجب ارتقای شاخص های سلامت معنوی در سربازان گردد.
  کلیدواژگان: آموزش چندرسانه ای، سبک زندگی اسلامی، شاخص های سلامت معنوی، سربازان
 • روح الله زابلی*، محمدرضا خراشادی زاده صفحات 274-280
  زمینه و هدف
  خدمات دندانپزشکی، خدماتی پرهزینه و حساس هستند که در کشورهای در حال توسعه بخش قابل توجهی از هزینه های بهداشت و درمان را به خود اختصاص می دهد. نکته نگران کننده این است که متاسفانه صرف هزینه کردن نمی تواند تضمینی برای دریافت خدمات با کیفیت فنی باشد. هدف از این مطالعه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت فنی خدمات دندانپزشکی بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع ترکیبی اکتشافی بود و در فاصله زمانی بهمن تا شهریور 95-96 در مرکز دندانپزشکی 600 ارتش انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه 20 نفر از دندانپزشکان مرکز تخصصی دندانپزشکی600 ارتش بودند. روش گردآوری داده ها در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و سپس در فاز کمی از پرسشنامه FAHP بود. برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار Atlas.ti 5.2 و برای تحلیل سلسله مراتب فازی از نرم افزار FAHP solver2015 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عوامل موثر بر کیفیت فنی خدمات دندانپزشکی بر اساس اولویت شامل عوامل درمانی، عوامل انسانی، عوامل ساختاری، آموزش و پژوهش و عوامل مبتنی بر بیمار می باشند. مهمترین شاخصه های عوامل درمانی، درمان با کیفیت، تخصص گرایی، مواد و تجهیزات درمان و بهداشت و کنترل عفونت و نظارت و ارزیابی بود. مهم ترین شاخصه های عوامل انسانی شامل ویژگی های فردی دندانپزشک، شایستگی های تیم دندانپزشکی، تعاملات دندانپزشک، انگیزش و رضایت شغلی تیم دندانپزشکی و اخلاق حرفه ای بود. مهم ترین شاخصه های عوامل ساختاری شامل تعرفه و توان پرداخت هزینه ها، عوامل تولیتی، مدیریت مناسب، شاخص های عملکردی و مدیریت تسهیلات دندانپزشکی و پیشگیری بود. مهم ترین شاخصه های آموزش و پژوهش شامل آموزش بیمار، آموزش تیم دندانپزشکی و تحقیق و پژوهش بود و در نهایت شاخصه های عوامل مبتنی بر بیمار شامل رضایت بیمار، همکاری و مشارکت بیمار و توجه به بیمار بود.
  نتیجه گیری
  کیفیت فنی خدمات دندانپزشکی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. بهبود کیفیت فنی خدمات دندانپزشکی از طریق راهکارهای ارئه شده می تواند در افزایش سطح سلامت دهان و دندان در جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت فنی، خدمات دندانپزشکی، ارتش
 • شهلا سلیمانی، علی شاکر دولق* صفحات 281-289
  زمینه و هدف
  جنگ به عنوان یک عامل استرس زا دارای پیامد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی است که در طول نسل های متمادی تاثیر چشمگیری بر روابط اعضای جامعه باقی می گذارد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی شهرستان سردشت در سال 1395 بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه علی - مقایسه ای بود. نمونه های این پژوهش 100 جانباز (50 جانباز شیمیایی و 50 جانباز غیرشیمیایی) بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. رشد پس از سانحه با پرسشنامه رشد پس از سانحه و سبک های مقابله با استرس با پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا، سنجیده و مقایسه شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری و آزمونt مستقل در سطح معناداری 05/0 نشان داد که بین جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی در رشد پس از سانحه، سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار، تفاوت معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد سلامت روانی در افراد جانباز که در معرض عوامل شیمیایی قرار داشته اند به دلیل آثار مضر طولانی مدت، تحت تاثیر قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رشد پس از سانحه، راهبردهای مقابله با استرس، جانباز شیمیایی
 • بیتا روحانی، عمار نشاطی، شمس الملوک نجفی، کاظم امینی، محمد جواد شیرانی* صفحات 290-298
  زمینه و هدف
  درد یا نقص در هر کدام از اجزای سیستم جونده باعث کاهش کارایی و یا ناتوانی در جویدن غذا و بالطبع کاهش سلامت عمومی و کیفیت زندگی فرد می شود. هدف از این مطالعه، تعیین سطح استرس روانی و بررسی رابطه آن با سلامت سیستم جونده و مقایسه آنها بین خلبانان نظامی و افسران غیرخلبان می باشد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 86 خلبان نظامی و 86 افسر غیرخلبان در سال 1393 انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه جهت تعیین سطح استرس (General Health Questionnaire-12 Item) و سوالات مربوط به وضعیت سلامت سیستم جونده، معاینه کامل دندان ها، عضلات و مفصل گیجگاهی فکی توسط یک دندان پزشک برای تمامی جمعیت مورد مطالعه انجام شد. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS (نسخه 16) تحلیل شد.
  یافته ها
  فراوانی افراد با استرس بالا 47 نفر برای خلبانان (55 درصد) و 56 نفر برای گروه نظامیان غیرخلبان (65 درصد) بود. از نظر سطح استرس بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (16/0=p). رابطه معنی دار مثبت بین سطح استرس کل جمعیت مورد مطالعه با متغیرهای احساس درد ناحیه فک و صورت، درد عضلات گردن، دندان قروچه، فشار دادن دندان ها روی هم، کاهش حداکثر بازشدگی دهان و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی مشاهده شد. همچنین رابطه معنی دار مثبتی بین مشکلات دندانی حین پرواز و سطح استرس در خلبانان وجود داشت.
  نتیجه گیری
  سطح استرس بالا به ویژه در خلبانان به دلیل حساسیت شغلی آنها می تواند باعث ایجاد آسیب های جدی به سلامت سیستم جونده و در نتیجه، کاهش کارایی سیستم جونده شود
  کلیدواژگان: اختلالات مفصل گیجگاهی فکی، استرس روانی، خلبانان، دندان قروچه
 • رقیه اسکروچی، مهناز گودرزی*، محمدرضا علی بیگ صفحات 299-308
  زمینه و هدف
  پزشکی مبتنی بر شواهد، روند نظامند ارزیابی معتبرترین شواهد حاصل از تحقیقات بالینی جهت تصمیم گیری در مراقبت های بالینی است. تعدد معیارهای ارزیابی و سردرگمی جهت انتخاب منابع معتبر علمی کاربران را با چالش هایی مواجه کرده است، لذا این مطالعه با هدف رتبه بندی پایگاه های اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از معیار ارزیابی Ovid به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی و کاربردی بود که به صورت میدانی و مقطعی در شش ماه اول سال 1396 در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران (تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله ) انجام شده است. داده ها در ابتدا با مرور سیستماتیک و بر اساس معیار ارزیابی Ovid تهیه و پس از آن با نظرات 20 نفر از خبرگان در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد. سپس با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این معیار شامل 6 شاخص اصلی و در قالب 48 زیر معیار بود.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، معیار جستجو با وزن 247/0 در اولویت اول، معیار راهنما با وزن 172/0 در الویت دوم، معیار خدمات با وزن 166/0 در الویت سوم، معیار نمایش با وزن 156/0 الویت چهارم، معیار ارتباط با وزن 151/0 در الویت پنجم، معیار عملکرد با وزن 109/0 در الویت آخر (ششم) با نرخ ناسازگاری 10/0 قرار دارند. همچنین پایگاه Cochrane با ضریب 491/0 بیشترین الویت و پایگاه up to date کمترین الویت با ضریب 224/0 را در بین پایگاه ها داشته است.
  نتیجه گیری
  می توان اظهار نمود که جهت توسعه و بهبود فعالیت های پایگاه های مبتنی بر شواهد پزشکی باید معیارهای مورد نظر کاربران مورد توجه مسئولان قرار گرفته و پیشنهادات آنان اعمال گردد، همچنین نحوه استفاده از پایگاه ها به کاربران اموزش داده شود.
  کلیدواژگان: پایگاه های اطلاعاتی، پزشکی مبتنی بر شواهد، معیار ارزیابی Ovid، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • غلامحسین پورتقی*، مهدی کرابی، حسن توکلی، علی اکبر کریمی زارچی، اصغر قهری صفحات 309-315
  زمینه و هدف
  امواج الکترومغناطیس از ترکیب دو میدان مغناطیسی و الکتریکی عمود بر هم تشکیلشده که برای انتشار خود نیاز به محیط مادی ندارند. مواجهه با پرتوهای الکترومغناطیسی در مشاغل مختلف می تواند باعث افزایش حرارت بافتی و آسیب به سلامتی افراد گردد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان توانایی کاهش توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی با استفاده از بکارگیری لایه حفاظتی ساخته شده از فلز آلومینیوم در دو حالت ورقه و شبکه بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مداخله ای به روش آزمایشگاهی بود که در سال 1395 انجام گرفت و در طی آن با استفاده از دستگاه مولد اشعه غیر یونیزان، امواج الکترومغناطیس در فرکانس 900 مگاهرتز بر روی لایه های فلزی آلومینیوم به صورت ورقه و شبکه در شرایط آزمایشگاهی یکسان قرار گرفته و میزان عبور امواج از آنها با کمک دستگاه ویژه سنجش تشعشعات الکترومغناطیسی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد در این فرآیند، میزان عبور امواج الکترومغناطیس در شرایط آزمایشگاهی فلز آلومینیوم به صورت ورقه کمتر از حالت شبکه ای می باشد. همچنین شبکه آلومینیوم با منافذ 1 میلیمتر توان بیشتری نسبت به شبکه با منافذ 5 میلیمتری در کاهش عبور امواج با فرکانس 900 مگاهرتز را دارد.
  نتیجه گیری
  رفتار امواج رادیویی در فرکانسهای مختلف متفاوت بوده و در مجموع با افزایش ضخامت میزان توانایی حفاظ در مقابله با عبور امواج به صورت بسیار جزئی افزایش می یابد. شبکه آلومینیوم توان کمتری در مقایسه با حالت ورقه ای آن به عنوان حفاظ امواج الکترومغناطیسی در طول موج 900 مگاهرتز دارد
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، کاهش تشعشعات، ورقه آلومینیوم، شبکه آلومینیوم
 • منیژه فیروزی*، مهرداد رمضانی پیانی صفحات 316-324
  زمینه و هدف
  استفاده از شبکه های اجتماعی در اجرای مداخلات روانشناختی امری جدید، اما به سرعت رشد کننده است. افرادی که سطح نیاز بالایی به چنین مداخلاتی دارند، می توانند با ابزارهای مدرن از آن بهره مند شوند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر کیفیت زندگی جانبازان پاراپلژی از طریق شبکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه جانبازان پاراپلژی در استان خوزستان در سال 1396بودند که 36 نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل آزمون های کیفیت زندگی (HRQOL)، اضطراب Beck و افسردگی Beck بودند که آزمودنی های هر دو گروه قبل از مداخله آزمایشی، آنها را تکمیل کردند. سپس مداخله روان درمانی مثبت نگر طی 14 جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل مداخل های دریافت نکردند. سپس هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  روان درمانی مثبت نگر از طریق شبکه های مجازی تاثیر معنی داری بر کاهش افزایش کیفیت زندگی (در سه حیطه سلامت جسمانی، روانی، و محیطی)، در سطح P<0.05 و اختلالات خواب و افسردگی جانبازان پاراپلژی در سطح P<0.001 داشت و توانست اختلاف معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه مداخله ایجاد کند، اما در مورد سلامت اجتماعی، این مداخله تاثیر معناداری ایجاد نکرد، این تاثیرگذاری در سطح متوسط (بین 23 تا 71 درصد) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  روان درمانی مثبت نگر از طریق شبکه های مجازی می تواند کیفیت زندگی جانبازان پاراپلژی را بهبود بخشد. این بهبود از طریق مکانیسم های مختلف مانند تغییر باورها، افزایش تعاملات اجتماعی، افزایش فعالیت های فکری و جسمی به خاطر انجام تکالیف ایجاد می گردد. قابل توجه این که در مسیر اجرایی شدن این تکنیک در حال حاضر چالش هایی وجود دارد که در این مطالعه به آن اشاره شده است
  کلیدواژگان: جانباز، پاراپلژی، کیفیت زندگی، روان درمانی مثبت نگر، شبکه های اجتماعی مجازی
 • میرمحمد میری، رفیده فلاحی نژاد قاجاری، رضا گوهرانی، محمد سیستانی زاد، مهران کوچک* صفحات 325-332
  زمینه و هدف
  انعقاد درون رگی منتشر (DIC)، فعال شدن پاتولوژیک سیستم انعقاد خون به صورت منتشر در رگ های مختلف بدن است، که از شایع ترین اختلالات پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) می باشد. در مطالعه حاضر، میزان بروز سندرم شبه DIC و تاثیر آن بر میزان مورتالیتی و روزهای بستری در بیماران بخش مراقبت های ویژه ارزیابی شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر به روش کوهورت تاریخی بین سالهای 92 تا 96 از طریق رجوع به بانک اطلاعاتی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) و ثبت اطلاعات دموگرافیک و بالینی موردنیاز انجام شد. میزان بروز سندرم شبه DIC بعد از 48 ساعت از ورود بیمار به ICU محاسبه و گزارش شد. میزان مورتالیتی یا ترخیص بعنوان پیامد اولیه و طول مدت بستری در ICU بعنوان پیامد ثانویه در همه بیماران ثبت گردید.
  یافته ها
  در مجموع 1257 بیمار بستری در ICU ارزیابی شد که میزان بروز DIC-like syndrome در این بیماران برابر 7/5 % (72 نفر) بود. از 72 بیمار با DIC-like syndrome تعداد 43 نفر مرد بودند، تعداد 58 نفر سن بالاتر از 40 سال را داشتند. بیشتر بیماران مورد ارزیابی نمره آپاچی 20-15 داشتند. میانگین روزهای بستری، برای بیماران با سندرم DIC (72 بیمار) برابر 8/22 روز و برای دیگر بیماران (1185 بیمار) برابر 18 روز بود (P=0.06) و همچنین بیشتر بیماران با سندرم DIC بیش از 28 روز در ICU بستری بودند. مورتالیتی، در بیماران مبتلا به DIC-like syndrome به صورت معناداری از دیگر بیماران بستری در ICU بالاتر بود. بین ابتلا بهDIC-Like Syndrome و متغیرهای سن و جنس و نمرهAPACHE ارتباط معناداری به دست نیامد. همچنین در همه داده های گزارش شده اختلاف معنی داری بین بیماران DIC-like syndrome با دیگر بیماران بستری در ICU مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بروز DIC-like syndrome منجر به افزایش میزان مرگ و میر در بیماران بستری در ICU می گردد. بنابراین هرگونه اختلال انعقادی حتی منحصر به نتایج آزمایشگاهی باید بلافاصله پیگیری و درمان گردد
  کلیدواژگان: انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)، بخش مراقبتهای ویژه (ICU)، مرگ و میر
 • ابراهیم بهشتی، مجید ضرغام حاجبی* صفحات 333-341
  زمینه و هدف
  همواره تحقیقات نشان می دهد که نظامیان بیشتر از افراد غیرنظامی درمعرض آسیب های روانی قرار می گیرند از این رو پژوهش حاضر بدنبال آن است که رابطه بین تاب آوری و عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی درمیان سربازان را مطالعه نماید.
  روش ها
  تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل سربازان وظیفه (محدوده سنی 29 تا 18 سال) که حداقل دارای مدرک دیپلم بوده و در ماه های بهار و تابستان سال 1393 مشغول به انجام خدمت وظیفه عمومی در شهر قم می باشند. شیوه انتخاب نمونه ها، تصادفی طبقه ای بود. پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک، عمل به باورهای دینی معبد، تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISk) توسط سربازان تکمیل شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی 215 سرباز 5/2± 6/21 سال بود. ارتباط معکوس بین تاب آوری و عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی وجود داشت (p= <0/05). با کاهش یک واحد در تاب آوری سربازان، میزان اضطراب آنان به میزان 386/0 افزایش پیدا می کند. همچنین افزایش یک واحد در متغیر تاب آوری باعث کاهش افسردگی به میزان 357/0 می شود. از طرفی افزایش یک واحدی در متغیر عمل به باورهای دینی، باعث کاهش افسردگی به میزان 108/0 گردیده است و کاهش یک واحدی در عمل به باورهای دینی به میزان 278/0 اضطراب سربازان افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که تاب آوری و عمل به باورهای دینی نقش بسزایی در کاهش میزان افسردگی و اضطراب سربازان دارد. لذا می توان اثرگذاری باورهای دینی و تاب آوری بر سلامت روانی سربازان را گوشزد کرد
  کلیدواژگان: تاب آوری، عمل به باورهای دینی، اضطراب، افسردگی
 • ابوالفضل جوکار، فاطمه جوکار، فاطمه امیرشاهی، مهدی هرورانی* صفحات 342-347
  زمینه و هدف
  طی سالیان گذشته استفاده از فن آوری هسته ای در زمینه های مختلف صنعتی، علوم پایه و پزشکی گسترش یافته است. از آنجایی که احتمال وقوع حوادث هسته ای و مصدومین ناشی از آن واقعیتی اجتناب ناپذیر است، در این مطالعه میزان آمادگی و سطح آگاهی پرسنل کادر درمانی بیمارستانهای آموزشی شهر اراک نسبت به بحران های هسته ای مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در سال 1393 انجام شد، به روش سرشماری و از طریق پرسشنامه میزان آمادگی و آگاهی 700 نفر از پرسنل درمانی بیمارستانهای آموزشی شهر اراک نسبت به حوادث هسته ای، تشخیص و درمان مصدومین احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه جداگانه جهت پزشکان و پرستاران بر اساس پروتکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان جهانی بهداشت تدوین و پس از تایید روایی و پایایی در اختیار آنان قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 630 نفر پرستار و تعداد 70 نفر پزشک وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که در ارزیابی کلی از میزان آگاهی سئوال شوندگان نسبت به حوادث هسته ای 8/50 درصد در حد اطلاعات پایه و 6/45 درصد آنها هیچ گونه اطلاعی نداشته اند. بیش از 1/67% از پزشکان و 6/77% از پرستاران معترف بودند که به هیچ وجه با پروتکل های رفع آلودگی و پروتکل های درمانی مصدومین هسته ای آشنایی ندارند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه وضعیت آمادگی بیمارستانهای مورد بررسی و همچنین میزان آگاهی پرستاران و پزشکان را ضعیف ارزیابی کرده است و از آنجا که این طرح با مشارکت افراد صاحب نظر انجام شده است نتایج بدست آمده بسیار قابل تامل است. در نهایت با توجه به گسترش استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاست بومی سازی آن در کشور توجه مسئولین به این موضوع و ایجاد راهکارها و تمهیدات جدی و سریع جهت افزایش آگاهی و عملکرد پرسنل امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: مصدومین هسته ای، سطح آگاهی، عملکرد، کادر درمانی
|
 • Mohammad Ali Jafari Jahaghi, Mohammad Hadi Baghersad, Mohammad Ali Amani* Pages 244-254
  Performance-enhancing substances include anabolic agents, hormone peptides, stimulants and sedatives, pharmaceutical or nutritional compounds used to improve any activity in humans. Since World War II, in the world's armed forces, the use of these compounds in the military field has been widespread and has been used in various wars. Reports from the world's military research centers have shown that stimulant compounds and sedative compounds are the most widely used groups that have been used to increase the military's performance. There are some questions about the use of instructions, the degree of effectiveness, and the limitation on the use and concerns about the side effects of these drug interventions on the normal functioning of the body under operating conditions. Hence, this review examines the practical use of these compounds in real or simulated operational conditions in military or military research centers. Data was extracted through targeted searches of the Google Scholar, PubMed, Medline and Scopus databases without time range limitations. A total of 71 articles from 1965 to 2017 were included in this study. The results of this review indicate the relative success of drug interventions in improving soldier performance. The use of new synthetic or natural compounds such as modafinil, caffeine, melatonin and tyrosine which have no specific side effects, will reduce concerns and limitations.
  Keywords: Doping, Military, Performance Enhancing Drugs
 • Sahar Mollaei, Mohamadkarim Bahadori*, Ahmad Ameryoun Pages 255-264
  Background And Aim
  Medical error is an important challenge for health systems. Developing reporting systems and addressing the obstacles to reporting errors is essential in order to improve the quality of health care services. This study aimed to survey the factors affecting the refusal to report medical errors from the nurses’ point of view using the Analytical Hierarchy Process (AHP) in selected military hospitals of Tehran, Iran.
  Methods
  This is a descriptive, analytical and cross-sectional survey conducted in 2017. Data were collected using a systematic review and then a quantitative phase. The research population included nurses from 3 military hospitals, of which 269 were selected using Cochran's formula. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics and hierarchical analysis process using SPSS21.0 and Expert Choice 10.0 software.
  Results
  Based on the systematic review findings, the factors influencing the refusal of reporting on medical errors were classified into three groups of management, process and nursing factors. Results indicate the most important reasons for refusal to report medical errors are: managerial factors (with importance coefficients of 0.669), factors related to the nurse (0.224), and factors related to the process of reporting (0.888).
  Conclusion
  Due to the high weight of management factors in refusing to report medical errors, hospital managers, and especially nursing directors, should remove these obstacles by expanding the culture of encouraging reporting in the organization.
  Keywords: Medical Error, Barriers, Nurses, Reporting, Militarily Hospital
 • Rahim Momivand, Maryam Ghorbani, Mehdi Mesri, Mahmoud Dehghani, Ahmad Ansarian, Fatemeh Rahmati -Najarkolaei Pages 265-273
  Background And Aim
  Since the lifestyle of each individual and society is influenced by the teachings of the beliefs and values of the society, it is essential to obtain the knowledge about the concept of lifestyle and religious beliefs and the interaction of these two categories with spiritual well-being. This study aims to investigate the influence of Islam on lifestyle education to promote spiritual health among military personnel (soldiers) at the military base in Tehran, Iran.
  Methods
  This is a quasi-experimental study. The study population consisted of all soldiers under the supervision of a military university and the selected barracks in Tehran, Iran during 2016. Participants were 160 soldiers divided into two groups (80 in the experimental group and 80 in the control group). To measure the variables of the study, the spiritual well-being scale (SWB) by Paloutzian and Ellison (1982), Kaviani’s Islamic life style questionnaires and the spiritual health questionnaire developed by center of medicine and religion of Baqiyatallah university were all used before and after the intervention. The experimental group underwent 8 hours of direct Islamic lifestyle training by a spiritual mentor during two days with educational multimedia. Questionnaires were completed before and after the intervention by the two groups.
  Results
  The positive effect of Islamic lifestyle intervention on spiritual well-being was statistically significant (P0.05).
  Conclusion
  The effect of Islamic life style training on the components of the spiritual health and the spiritual well-being was significant and thus direct educational interventions with the help of educational programs can cause a spiritual health’s indicators upgrade in soldiers.
  Keywords: Spiritual Health, Islamic Lifestyle, Multimedia Education, Soldiers
 • Rouhollah Zaboli*, Mohammadreza Khorashadi Zadeh Pages 274-280
  Background And Aim
  Dental services are costly and sensitive services that constitute a significant portion of healthcare costs in developing countries. Unfortunately, spending alone cannot be guaranteed to receive dentist services with high technical quality. The purpose of this study was to identify and prioritize factors affecting the quality of dental services.
  Methods
  This is an exploratory study and was conducted at the Army 600 dental center during Jan 2016 – Sep 2017. The study population consisted of 200 dentists from the Army 600 Dental Center. Data collection in the qualitative phase involved using semi-structured interviews and then using the FAHP questionnaire in the quantitative phase. To analyze the qualitative data, Atlas.ti 5.2 software was used and FAHP solver2015 software was used to analyze the fuzzy hierarchy.
  Results
  The results showed that factors affecting the quality of dental services based on priority include therapeutic factors, human factors, structural factors, education and research, and patient-based factors. The most important indicators of therapeutic factors were high quality treatment, specialization, treatment and health care and infection control, and monitoring and evaluation. The most important indicators of human factors were personal dentist's characteristics, dental team competencies, dental interactions, motivation and job satisfaction of the team of dentistry and professional ethics. The most important indicators of structural factors include tariffs and ability to pay fees, factors of delivery, proper management, performance indicators and management of dental facilities and prevention. The most important indicators of education and research included patient education, dental team training and research. Finally, the characteristics of patient-based factors included patient satisfaction, patient collaboration and participation, and attention to the patient.
  Conclusion
  The technical quality of dental services is affected by several factors. Improving the technical quality of dental services through the proposed strategies can have an impact on the level of oral and dental health in the community
  Keywords: Technical Quality, Dental Services, Army
 • Shahla Soleymani, Ali Shaker Dioulagh* Pages 281-289
  Background And Aim
  War as a stress factor has economic, social, cultural and psychological consequences that have a significant impact on the relations of community members over the generations. The aim of this study was to compare the post-traumatic growth and coping with stress in chemical and non-chemical veterans in the city of Sardasht, Iran.
  Methods
  This was a causal-comparative research. A sample of 100 veterans (50 chemical and 50 non-chemical veterans) were selected by convenience sampling method in the city of Sardasht, Iran. Post-traumatic Growth was assayed by Post-traumatic Growth inventory, and coping with stress was assayed by Endler & Parker coping scale of stressful situations.
  Results
  Analysis of data by using multivariate analysis of variance and an independent t-test at a significant level of 0.05 showed that there was a significant difference between chemical and non-chemical veterans with post-traumatic growth with regard to problem-focused and emotion-focused coping styles.
  Conclusion
  According to the findings, it seems that mental health in veterans exposed to chemical agents have been affected by long-term harmful effects
  Keywords: Post, Traumatic Growth, Coping With Stress, Chemical Veteran
 • Bita Rohani, Ammar Neshati, Shamsoulmolouk Najafi, Kazem Amini, Mohammad Javad Shirani* Pages 290-298
  Background And Aim
  Pain or defect of the masticatory system decreases masticatory ability and subsequently causes poor general health and quality of life. This study was aimed to determine psychological stress level and assess its correlation with masticatory system health among military pilots and non-pilot officers and compare the outcomes between these two populations.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was conducted on 86 military pilots and 86 non-pilot officers in 2014. After completion of 12-item General Health Questionnaire to determine the stress level and the questions about the masticatory system health, full examination of the teeth, muscles and temporomandibular joint was performed by one dentist for the entire study population. The collected data were analyzed by SPSS (version 16) using the Chi-square, independent t-test, Mann-Whitney U tests and Pearson correlation coefficient (P-values ≤0.05).
  Results
  The number of pilots with high stress was 47 (55%) and the number of non-pilots with high stress was 56 (65%) . There was no significant difference in stress level between the two groups (p = 0.16). There were significant positive correlations between the stress level of the total study population and orofacial pain, neck muscles pain, bruxism, clenching, reduction in maximum mouth opening, and temporomandibular joint disorders. Also, a significant positive correlation was observed between dental problems on flying and stress level among the pilots.
  Conclusion
  High stress levels, especially in pilots because of the sensitivity of their job, can cause serious damages to masticatory system health, thereby reducing the efficiency of the masticatory system
  Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, Psychological Stress, Pilots, Bruxism
 • Roghayeh Eskrootchi, Mahnaz Goudarzi, *Mohammad Reza Ali Beig Pages 299-308
  Background And Aim
  Evidence-based medicine is the systematic process of assessing the most reliable evidence from clinical research for decision making in clinical care. The variety of assessment criteria and confusion in selecting the reliable scientific resources has challenged users. Therefore, the current study was conducted with the aim to rank evidence-based medical databases using Ovid's assessment criteria through hierarchical analysis method.
  Methods
  The current study is an applied descriptive-survey research conducted using field and cross-sectional studies in the first six months of 2017 in libraries of Tehran city medical universities (Tehran, Shahid Beheshti, Iran, and Baqiyatallah). Data were provided through systematic review based on Ovid assessment criterion, and collected in the form of paired comparison questionnaire by 20 expert's opinions. After that, data were analyzed using hierarchical analysis technique and Expert Choice 11 software. This criterion includes 6 main measures and 48 sub-measures.
  Results
  According to the obtained results of the study, a search criterion with the weight of 0.247, guides criterion with the weight of 0.172, services criterion with the weight of 0.166, display criterion with the weight of 0.156, link criterion with the weight of 0.151, and performance criterion with the weight of 0.109 were put in the first, second, third, fourth, fifth, and the last or sixth priority with inconsistency rate of 0.10, respectively. The Cochrane database with the coefficient of 0.491 and Up to Date database with the coefficient of 0.224, assigned the highest and the lowest priority to themselves amongst the databases.
  Conclusion
  In order to develop and improve the activities of medical evidence-based databases, authorities should pay attention to the user's desired criteria and apply their recommendations. Moreover, the users must be taught how to use databases
  Keywords: Databases, Evidence, based Medicine, Ovid Assessment Criterion, Hierarchical analysis method
 • Gholamhossein Pourtaghi*, Mahdi Karrabi, Hassan Tavakoli, Aliakbar Karimi Zarchi, Asghar Ghahri Pages 309-315
  Background And Aim
  Electromagnetic waves consist of a combination of two perpendicular magnetic and electrical fields that do not require a material environment to propagate. Exposure to electromagnetic radiation in different occupations can increase tissue heat and damage to the health of individuals. The aim of this study was to determine the ability of a protective layer made of aluminum metal in the sheet and net mode to reduce electromagnetic radiation.
  Methods
  This study was a descriptive-interventional study with a laboratory method in 2016. In this study, a non-ionizing radiation generator used to create electromagnetic waves at 900 MHz to radiate on the aluminum layers in sheet and net shapes in the same laboratory conditions. The wavelength of the aluminum metal was measured using anelectromagnetic radiation measuring apparatus. Data were analyzed using SPSS-18 software.
  Results
  The findings showed that electromagnetic waves in laboratory conditions of aluminum are less than that of the lattice. The aluminum network with a 1 mm pore size is more potent than the ratio of the network with 5 mm pores in reducing the transmission of waves with a frequency of 900 MHz.
  Conclusion
  The behavior of radio waves varies in different frequencies. In general, with increasing thickness, the ability to protect against the passage of waves increases very slightly. The aluminum network has less power compared to its laminar mode for electromagnetic waveguide protection at a wavelength of 900 MHz.
  Keywords: Electromagnetic Waves, Radiation Reduction, Aluminum Sheets, Aluminum Network
 • Manijeh Firoozi*, Mehrdad Ramezani Piyani Pages 316-324
  Background And Aim
  The application of social networks in psychological interventions is novel, but tends to rapid increase. People who have a need for psychological interventions may benefit from such modern technologies. In the present study, we aimed to study the effectiveness of positive psychotherapy on the quality of life of paraplegic veterans through social networks.
  Methods
  This was a semi-experimental pre-test-post-test with the control group. The population consisted of all paraplegic veterans in Khuzestan province in 2017. A total of 36 veterans were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups. Questionnaires used included “Health-related quality of life (HRQOL)”, “Pittsburgh Sleep Quality Assessment (PSQI)” and “Beck's Depression Inventory (BDI)”, which were completed by both groups before the intervention. Then, a positive psycho-therapeutic intervention was performed on the experimental group during 14 sessions, while the control group did not receive any intervention. Both groups completed the questionnaires again post-test. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  Positive psychotherapy through social networks has a significant effect on improvement in quality of life (in physical, psychological, and environmental health) (P
  Conclusion
  Positive psychotherapy through virtual networks can improve the quality of life of paraplegic veterans. Modifying beliefs, increasing social interactions and increasing intellectual and physical activity for doing homework led to improvement in quality of life. There are challenges to the application of this technique.
  Keywords: Veteran, Paraplegia, Quality of Life, Positive Psychotherapy, Social Networks
 • Mir Mohammad Miri, Rofeideh Falahi Nejadghajari, Reza Ghoharani, Mohammad Sistanizad, Mehran Kouckek* Pages 325-332
  Background And Aim
  Disseminated intravascular coagulation (DIC) is a pathologic activation of the blood coagulation system in various organs of the body, which is one of the most common paraclinical disorders in intensive care unit (ICU) patients. In this study, the incidence of DIC-like syndrome and its effect on mortality rate and hospitalization days in patients in the intensive care unit were evaluated.
  Methods
  This study included a historical cohort in which demographic and clinical data of patients admitted to the ICU of the Imam Hossein Hospital between 2013 and 2017 years was collected from the ICU database. The incidence of DIC-like syndrome was calculated and reported 48 hours after the patient entered the ICU. Mortality rate or discharge was the primary outcome. Duration of hospitalization in the ICU was a secondary outcome and was recorded in all patients.
  Results
  A total of 1257 patients admitted to the ICU were evaluated and the incidence of DIC-like syndrome in these patients was 5.7% (n=72). Of the 72 patients with DIC-like syndrome, 43 were men, 58 of whom were over 40 years of age. Most patients had an Apache score of 15-20. The mean number of hospitalization days were 22.8 days for patients with DIC syndrome (72 patients) and 18 days for other patients (1,185 patients) (P = 0.06), and most patients with DIC syndrome were admitted to the ICU for more than 28 days . Mortality was significantly higher in patients with DIC-like syndrome than in other ICU-treated patients. There was no significant relationship between DIC-like syndrome and age and sex variables, and APACHE scores. In other reported data, no significant difference was found between DIC-like syndrome patients and other ICU patients.
  Conclusion
  The incidence of DIC-like syndrome leads to an increase in mortality rates in ICU patients. This suggests that any coagulation disorder, even limited to laboratory results, should be immediately followed and treated.
  Keywords: Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), Intensive Care Unit (ICU), Mortality
 • Ebrahim Beheshti, Majid Zarqam Hajabi* Pages 333-341
  Background And Aim
  Investigations generally show that military employees may be more exposed to mental trauma than civilians. This study aimed to recognize the relationship between resiliency and the practice of religious beliefs with the anxiety and depression among soldiers.
  Methods
  This is a correlation study including all military service soldiers (18─29 years old) with at least a diploma degree who were in military service in spring and summer of 2014, in Qom city, Iran. These soldiers were selected by cluster random sampling. Questionnaires for anxiety, practice of religious beliefs, Connor and Davidson resiliency (CD-RISk) and Beck's depression test, were completed by soldiers. Data were analyzed by SPSS 16.
  Results
  The mean±SD age of the 215 soldiers included in the study was 21.6±2.5 years old. An indirect relationship between resiliency and practice of religious beliefs, with anxiety and depression in soldiers was observed. In soldiers, by reducing one unit in resiliency, anxiety increased by 0.386. By increasing a unit in resiliency, depression decreased by 0.375. Conversely, by increasing a unit in the practice of religious beliefs, depression decreased by 0.108 and by reducing one unit in practice of religious beliefs, the anxiety increased by 0.278.
  Conclusion
  This findings showed that resiliency and practice of religious beliefs has a major role in reducing anxiety and depression in soldiers. The effectiveness of religious beliefs and resiliency on mental health of soldiers should be addressed in practices of the military
  Keywords: Resiliency, Practice of Religious Beliefs, Anxiety, Depression
 • Abolfazl Jokar, Fatemeh Jokar, Fatemeh Amirshahi, Mehdi Harorani* Pages 342-347
  Background And Aim
  The use of nuclear technology in various industrial, medical, and basic science fields has been expanded over recent years. Since the Possibility of nuclear accidents and injuries is an inevitable fact, this study aimed to assess the knowledge and preparedness of the medical staff at teaching hospitals in the city of Arak, Iran, toward potential nuclear injuries.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out in 2015 to assess the knowledge and preparedness of 700 medical staff at the teaching hospitals in the city of Arak, Iran, toward potential nuclear injuries and their diagnosis and treatment. Based on the protocols of International Atomic Energy Agency and World Health Organization, two separate questionnaires for physicians and nurses were devised and provided to them after verifying their validity and reliability. The collected data were analyzed using SPSS16.
  Results
  A total of 630 nurses and 70 physicians participated in this study. The results showed that 50.8% of the participants had a basic knowledge of nuclear accidents and 45.6% of them had no information in this regard. More than 67.1% of the physicians and 77.6% of the nurses admitted that they knew nothing about the protocols for decontamination and treatment of nuclear injuries.
  Conclusion
  In this study, the preparedness of the hospitals and knowledge of the nurses and physicians were evaluated as poor. Since this project was conducted with experts, the results are striking. Therefore, considering the development of peaceful uses of nuclear technology and its localization in Iran, the authorities should pay special attention to this issue and take quick and serious measures and strategies to enhance knowledge and performance of medical staff
  Keywords: Nuclear Injuries, Knowledge, Preparedness, Medical Staff