فهرست مطالب

 • پیاپی 68 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا حسین نژاد، شمس الدین ناظمی*، فریبرز رحیم نیا صفحات 13-36

  امروزه برندسازی دیگر مانند گذشته محدود به کالا نمی شود؛ بلکه بخش آموزش عالی نیز به دنبال بهره مندی از برندسازی موفقیت آمیز است. از آنجایی که دانشگاه ها به اهمیت جذب دانشجویان و داشتن تصویر متمایز در بازار رقابتی پی برده اند، لازمه دستیابی به تصویر برند متمایز، عملکرد مناسب دانشگاه است و از مقدمات دستیابی به عملکرد برتر، داشتن استراتژی ها و برنامه های بلندمدت مناسب است. هدف پژوهش حاضر تاثیر استراتژی های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد از طریق نقش واسط عملکرد برند است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در یکی از دانشگاه های معتبر شمال شرق کشور بوده که 370 نفر از آن ها با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون بارن و کنی استفاده شد که فرضیه های تحقیق با نرم افزار SPSS و آموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استراتژی های اکتشافی و پالایشی بر عملکرد برند تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر عملکرد برند بر تعهد و تصویر برند مثبت و معنادار بود. علاوه بر این نقش میانجی گری عملکرد برند بین استراتژی های اکتشافی و پالایشی و تعهد مشتری و تصویر برند نیز مورد تایید قرار گرفت

  کلیدواژگان: استراتژی اکتشافی، استراتژی پالایشی، تصویر برند، تعهد مشتری، عملکرد برند
 • یعقوب رشنوادی، محمدعلی روح اللهی* صفحات 37-63

  امروزه اهمیت روز افزون نقش تکنولوژی در بهبود عملکرد اقتصادی و موفقیت کسب و کارها به وسیله مدیران شناخته شده است و بدین جهت سرمایه گذاری در تکنولوژی به منظور خلق مزیت رقابتی پایدار در مطالعات مدیریت مدرن امری متداول است. لذا اطمینان از انتخاب درست و توسعه تکنولوژی های کلیدی و برنامه ریزی هدفدار تکنولوژی ضروری است. در این مقاله به مدل سازی برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی با هدف سرمایه گذاری در تکنولوژی به عنوان دارایی و سلاح رقابتی سازمان به گونه ای که در راستای اهداف و استراتژی های کلان آن باشد، پرداخته می شود. به این منظور از دو فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل حساسیت استفاده می گردد. در مطالعات قبلی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهره گرفته شده است که با توجه به نارسایی آن در بیان همه جانبه روابط میان معیارها و گزینه ها، در این مقاله از فرآیند تحلیل شبکه ای استفاده شد. از طریق این فرآیند اهداف و استراتژی های کلان با استراتژی ها و گزینه های تکنولوژی صنعت ارتباط معنی دار یافته، سهم هر کدام در تحقق اهداف نهایی تعیین شده و به وسیله تحلیل حساسیت با پیش بینی تغییرات و اثرات آن بر معیارها و گزینه ها، جهت مقابله با تغییرات، سناریوها ایجاد و جهت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند. مدل معرفی شده در صنعت پتروشیمی ایران پیاده شده است و طی آن بهبود، توسعه و بومی سازی فناوری و فرآیند تولید الفین ها و پارافین ها، نانوکامپوزیت های پلیمری، غشاهای پلیمری و بیورآکتورهای غشایی و هیبریدی، پلی اتیلن ترفتالات، کاتالیست سنتز متانول و کاتالیست سنتز اسید استیک به عنوان اولویت های تکنولوژی صنعت پتروشیمی شناسایی شدند

  کلیدواژگان: مدل سازی، برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی، فرآیند تحلیل شبکه ای، تحلیل حساسیت، صنعت پتروشیمی
 • کرم الله دانش فرد*، زهرا رجایی صفحات 65-87

  آرمان های دموکراسی و حکمرانی خوب نمی توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. خط مشی گذاری در حوزه سلامت نظام اداری منجر به ایجاد بستر مناسبی در ایجاد محیط امن ارائه خدمات عمومی می گردد. شکل گیری مناسب خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری، در کشورهای درحال توسعه باید از طریق شیوه های اثرگذار و مداخله جویانه انجام گیرد، از این رو هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی راهبردهای شکل گیری موثر خط مشی عمومی در حوزه سلامت نظام اداری می باشد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق کیفی می باشد که راهبردهایی از طریق مصاحبه با نمایندگان مجلس جهت شکل گیری مناسب خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری شناسایی شدند و با تحلیل تم ارزیابی گردیدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و با کمک تحلیل تم راهکارها ارزیابی گردیدند، و تم ظرفیت سازی با در نظر گرفتن تناسب روش های سنتی و الکترونیک به عنوان راهکار کاربردی پیشنهادی توسط نمایندگان در مرحله مصاحبه ارائه شده است. علاوه بر این راهبردها برای شکل گیری اثربخش خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری دارای 11 تم فرعی و 44 کد اولیه بود که در 8 تم اصلی خلاصه گردید

  کلیدواژگان: شکل گیری خط مشی، سلامت نظام اداری، تحلیل تم، درس آموزی
 • نوید محبعلی، محمد مهدی دهقان*، علیرضا عرب، جلیل صفری صفحات 89-114

  قابلیت نوآوری، عاملی کلیدی برای استمرار نوآوری در کسب و کار است و به سازمان ها این توانایی را می دهد تا در محیط متغیر کنونی اثربخش تر رقابت کنند. بانک ها نیز که یکی از مهم ترین سازمان های خدماتی هستند برای حضور در صحنه رقابت نیازمند نوآوری های چشم گیری می باشند، و این امر آن ها را در جهت انجام فعالیت های نوآورانه هدایت می کند که موجب جذب مشتریان جدید در بین سایر رقبای خود می شود. به همین دلیل ارزیابی نوآوری در این صنعت کمک موثری به بانک ها برای سنجش میزان نوآوری و همچنین مقایسه خود با سایر رقبایشان خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک می باشد. بدین منظور، ابتدا عوامل موثر بر نوآوری در حوزه های مختلف شناسایی خواهد شد، پس از جمع بندی فعالیت های صورت گرفته در این زمینه تمام معیارهای استخراج شده در اختیار خبرگان قرار گرفته و عوامل موثر بر نوآوری بانک شناسایی می شود. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین- بدترین که به عنوان یکی از نوین ترین روش های تصمیم گیری مطرح است، این عوامل با نظرات خبرگان وزن دهی می شوند. سپس با استفاده از روش مولتی مورای فازی 6 شعبه از شعب بانک انصار به عنوان مورد مطالعه، ارزیابی می شوند. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که عوامل استراتژیک، عوامل داخلی و مشتری مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نوآوری در حوزه بانک می باشند و همچنین چشم انداز بانک به عنوان زیرمعیاری از عوامل استراتژیک، به مهم ترین زیرمعیار مشخص شده است. پس از ارزیابی شعب، شعبه 6 به نوآورترین شعبه انتخاب شده است. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ارائه گردید

  کلیدواژگان: بانک، تصمیم گیری چند شاخصه، روش بهترین، بدترین، مولتی مورای فازی، نوآوری
 • بابک سهرابی*، ایمان رئیسی وانانی، سمانه کشاورزی صفحات 115-133

  کیفیت کار خود قلمداد می کنند. از آنجا که تقریبا کلیه سازمان های امروزی نیازمند رقابت در عرصه های مختلف از جمله خدمات هستند، ارائه خدمات با کیفیت در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سازمان ها و شرکت ها جهت بقاء و موفقیت در بازارهای رقابتی، ناگزیرند خدماتی با کیفیت به مشتریان ارائه کنند. نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد کیفیت خدمات مقدمه ای برای رضایت مشتری است. با این وجود، بسیاری از شرکت های مشتری مدار در فرآیند تشخیص و ارزیابی ترجیحات مشتریان با مشکل مواجه شده و اغلب درک اشتباهی از خواسته ها و انتظارات مشتریان دارند، زیرا ارائه خدمات با کیفیت بالاتر مستلزم شناخت روابط بین خواسته های مشتریان و کیفیت خدمات ارایه شده توسط شرکت است. سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری نیز از این قائده مستثنی نیستند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی در جهت پیش بینی میزان رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی ارائه شده، تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای اثرگذار بر رضایت مشتریان و اطلاع از سطح رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی در شرکت مذکور است. که بدین منظور الگوریتم های پیش بینی در داده کاوی از جمله الگوریتم های طبقه بندی و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار رپیدماینر بر روی داده ها اجرا شدند. از میان این روش ها آنهایی که بالاترین میزان دقت و کمترین میزان خطا را داشتند به عنوان روش های منتخب، برگزیده شدند. همچنین از روش وزن دهی برای مشخص کردن موثرترین متغیر ها در رضایت مشتری استفاده شد تا نتایج حاصل از اینها به منظور اتخاذ تصمیمات و پیاده سازی راهکارهای بهبود رضایت مشتری در اختیار مدیران شرکت قرار گیرد

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، داده کاوی، خدمات صنعت نرم افزار
 • مصطفی شاطری*، ابوالفضل دانایی صفحات 133-152

  هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای در قالب مطالعه ی موردی در شرکت های صنعتی شهرستان سمنان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های صنعتی فعال در شهرستان سمنان و نمونه آماری 10 نفر از این افراد می باشند که با استفاده از روش قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که موانع عملیاتی، ساختاری، انسانی، ارتباطی و راهبردی بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی تاثیرگذار هستند. همچنین از بین موانع مذکور، موانع انسانی بیشترین تاثیر و موانع ارتباطی کمترین تاثیر را بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی دارا می باشند. در مجموع با توجه به داده های گردآوری شده و تحلیل های انجام شده، مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شد

  کلیدواژگان: موانع پیاده سازی، برنامه های استراتژیک، شرکت های صنعتی، فرایند تحلیل شبکه ای
|
 • Zahra hosseinnejad, shamsodin nazemi *, fariborz rahimnia Pages 13-36

  Nowadays, branding is no longer limited to commodities, but higher education departments also seeking to benefit from branding. Since universities have recognized the importance of attracting students by creating a distinctive image in a competitive market, they first need to focus on their performance as prerequisite for creating such distinctive image that requires proper strategy. The main goal of this research was to investigate the effect of exploration and refinement strategies on brand image and commitment through the mediating role of the interface of brand performance. The statistical population of the study was graduate students in one of reputable northeastern universities of Iran, that with non-random sampling method 370 students were selected.The validity and reliability of data were measured by SPSS statistical software. In order to analysis research data Structural Equation Modeling and Barn and Kenny tests were used . The results indicate that exploratory and refining strategies have a significant effect on brand performance. Also, the effect of brand performance on brand image and commitment was positive and meaningful. In addition, the mediating role of brand performance between exploration and refinement strategies ,brand image and commitment was confirmed.

  Keywords: Exploratory Strategy, Refining Strategy, Brand Image Customer Commitment, Brand Performance
 • Yaghoub Rashnavadi, Mohammad Ali Rouhollahi * Pages 37-63

  Nowadays increasing importance role of technology in economic performance improvement and business success is known by managers; therefore, in order to create sustainable competitive advantage in modern management studies technology investment is required. In This regard, technology planning is essential to ensure the right choices and key technology development. The purpose of this study is to practice a technology strategic planning framework in order to invest in technology with overall objectives and strategies. For this purpose, analytical network process (ANP) and sensitivity analysis have been used. Previous studies applied analytical hierarchy process. Since this method is not suitable for study of mutual relations between criteria and alternatives, we used analytical network process instead. Through this process, objectives, strategies and technology alternatives find meaningful relation with ; their role were identified by sensitivity analysis, and finally scenarios for decision making were created. The proposed model is implemented in Iran petrochemical industry and as a result, improvement, development , localization of technology , process of Olefin and Paraffin production, Polymer Nano composites , Polymer membranes and Membranous and Hybrid bioreactors, Polyethylene terephthalate , Methanol synthesis and acetic acid synthesis catalysts were identified as petrochemical industry technology priorities.

  Keywords: Modeling, Technology Strategic Planning, Analytical Network Process, Sensitivity analysis, Petrochemical Industry
 • Karamollah Daneshfard *, zahra rajaei Pages 65-87

  Proper policy formation in administrative integrity systems must be done through effective and interventionist practices in developing countries. The purpose of this study is to identify strategies for effective public policy in the field of administrative integrity systems. The proposed study has been implemented through interviews with parliamentarians. And the results were identified and evaluated by themes analysis. The results indicate that considering traditional- technological dimensions, capacity building theme was presented as a practical approach . In addition, strategies for effective policy formation in administrative integrity system(Iran) includes 11 sub themes and 44 codes, which are summarized in eight main themes.

  Keywords: Policy Formation, Administrative Integrity System, Theme Analysis, Training
 • navid mohebali, mohammad mehdi Dehghan *, Alireza Arab Jalil Safari Pages 89-114

  Innovation capability plays an important role in a business continuity and provides the ability for effective competition of organizations in the unstable environment of the present society.Since banks are one of the most important service organizations, they need remarkable innovation. This will attract new customers among the other competitors .So, innovation assessment would help them effectively.This study aims to provide a fuzzy hybrid expert model for assessment of banks innovation. In this regard, innovation influencing factors were identified. After all the activities are done, , the factors that are affecting the Banks innovation are recognized by experts. Then, these factors are weighted by using Best-Worst multi-criteria decision making method and experts opinion. Then, by using fuzzy MULTIMOORA method, 6 branches of Ansar Bank assessed as a case study. The results of this survey indicate that strategic factors, internal factors and the customer are the most important factors affecting innovation in the banking field and also the bank perspective is identified as the most important sub-criteria. Finally, based on the results of this research, some implementation and research recommendations were provided.

  Keywords: Bank, Multi-Criteria Decision Making, Best-worst Method Fuzzy MULTIMOORA, Innovation
 • babak sohrabi *, Iman raeesi, Samaneh Keshavarzi Pages 115-133

  Nowadays, productive or service organizations consider the customer's satisfaction as a significant criterion to assess their work quality. Since almost all the organizations need to compete in different areas including services, giving a high quality service is so important to achieve a permanent competitive advantage. In order to survive in competitive markets, organizations and companies have to provide high quality customer services. The results of many researches illustrate that the service quality is the necessity for customer's satisfaction. Though, a lot of customer oriented companies have problem in recognizing and evaluating the customers' preferences and they often misunderstand the customers' demands. Because providing a high quality service requires understanding the relationship between the demands of customers and the quality of services provided by company. The organizations and companies which give software service also include this rule. The purpose of this research is to present a model to predict the customer's satisfaction from the provided services , also determine the influence of each effective variable on customer's satisfaction, as well be informed of customer's satisfaction level from provided service by the mentioned company. The proposed study used predictive algorithms such as Regression and Classification on data by Rapid Miner. Finally the method with the highest accuracy and minimum error were selected. In addition, in order to determine the most effective variables in customer's satisfaction, the weighting method was used. In order to make decisions and improve customer satisfaction, the results will be available for managers.

  Keywords: Customer Satisfaction, Data mining, Customer Satisfaction Model, Regression, Classification Software Industry Services.
 • mostafa shateri*, Abolfazl danaei Pages 133-152

  This study identified the barriers of strategic planning implementation in industrial companies in Semnan, Iran. The statistical population consisted of managers of industrial companies active in the city of Semnan. Survey data have been collected through questionnaire who have been selected using judgment method and Cronbach alpha is used to verify the overall qualification of survey.The results of data indicate that operational, structural ‚ human ‚ communication and strategic barriers affect the implementation of strategic plans in industrial companies. Moreover, human barriers have the most, and communication obstacles have the least impact on strategic planning implementation in above companies. Finally, based on the results, Conceptual model of the research was confirmed.

  Keywords: strategic plans, barriers, industrial companies, network analysis process