فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 66 (تابستان 1397)
 • پیاپی 66 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیره سادات سعادتمند، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم سادات فاتحی زاده صفحات 4-32
  هدف این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مهارتهای درون فردی و بین فردی زنان و مردان متاهل بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع آزمون سازی و جامعه مورد نمونه گیری زنان ومردان متاهل شهر تهران بود. که 470 نفر زن وشوهر ایرانی (277 نفر زن، 193 مرد) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند.مقیاس حاصل در این مطالعه مقیاس مهارت های درون فردی و بین فردی زوجین (IISCS) بود و برای ساخت مقیاس در مرحله اول طرح ریزی موضوع آزمون و در مرحله دوم باتوجه به مبانی نظری و پرسشنامه های موجود، پرسشنامه ای طراحی شد که طی دو مرحله اجراء و پرسش نامه نهایی ساخته شده با روش های اندازه گیری از قبیل همسانی درونی (آلفای کرانباخ) ، همبستگی پیرسون، روش بازآزمایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی سازه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این مطالعه، ضرایب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) 65/0 تا 78/0 را نشان داد و نتایج دوبار اجرای آزمون ضرایب همبستگی 54/0 تا 81/0 رامورد تایید قرار داد وتحلیل عاملی تاییدی برازشی با 95/0=GFI را نشان داد. شاخص های GFI=0.95 و AGFI=0.91 بود که برازش خوب مدل را نشان می دهد. شاخص نرم شده برازندگی، NFI=0.93 و شاخص برازش تطبیقی GFI=0.95 حاکی از برازش مناسب مدل طراحی شده است و واریانس خطای تقریبی RMSFA=0.43 برازش خوب مدل را نشان می دهد. مقیاس مهارت های درون فردی و بین فردی زوجین برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی، روایی و برازش کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس مهارتهای درون فردی و بین فردی زوجین، پایایی، روایی، آزمون سازی، زوجین
 • ربابه مهدی پور، سعید بهشتی، عبدالله شفیع آبادی، علی دلاور صفحات 33-58
  هدف
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش گروهی روان شناسی مثبت گرای سلیگمن و آموزه های قرآنی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متاهل بود.
  روش
  این پژوهش با طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل متاهل آموزش و پرورش شهر آمل در سال تحصیلی 96-1395 بود که به روش نمونه گیری هدفمند با در نظر گرفتن نمره پایین شادکامی آکسفورد و ملاکهای ورود و خروج 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 3 گروه 25 نفر (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) گمارده شدند. هر دو گروه آزمایش 4 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی، تحت آموزش های روان شناسی مثبت گرا و آموزه های قرآنی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده ها با استفاده از طرح اندازه گیری مکرر و آزمون d کوهن تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر کدام از روش های آموزشی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متاهل تاثیر معنا داری داشت (01/0p<). با این وجود، روش مبتنی بر آموزه های قرآنی در مقایسه با روان شناسی مثبت گرا موثرتر بود (01/0>p). نتایج پیگیری نیز نشان داد روش های آموزش اثر ماندگاری داشته است (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه گیری به دست آمد که می توان از طریق آموزش مداخلات روان شناسی مثبت گرا و آموزه های قرآنی به افزایش شادکامی زنان کمک نمود.
  کلیدواژگان: روانشناسی مثبت گرا، آموزه های قرآنی، شادکامی
 • جمیله نبوی حصار، مختار عارفی، ناصر یوسفی صفحات 59-97
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر دیدگاه نظام های خانواده بوئن و معنا درمانی بر گرایش به پیمان شکنی زناشویی مراجعین خواستار طلاق انجام گرفت.
  روش
  پژوهش از نوع آزمایشی است و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری دوماهه با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بوده است. جامعه آماری پژوهش مراجعین خواستار طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج در پاییز و زمستان 1396 بوده است. از این جامعه 36 آزمودنی به روش تصادفی ساده انتخاب و با به کار بستن روش تصادفی جایگزینی در در دو گروه آزمایش و و یک گروه گواه، هر گروه 12 نفر، گمارده شدند. داده ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با مقیاس گرایش به پیمان شکنی دریگوتاس 1999 گردآوری شد. اعضای گروه های آزمایش پس از اجرای پیش آزمون به طور جداگانه در هشت نشست هفتگی یک ساعتی خانواده درمانی مبتنی بر دیدگاه نظام های خانواده بوئن و معنا درمانی شرکت کردند.
  یافته ها
  نتایج آزمون اندازه گیری های چندباره نشان داد تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر معنا درمانی و تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر دیدگاه نظام های خانوادگی بوئن بر کاهش گرایش به پیمان شکنی زناشویی و کاهش مولفه های آن (پیمان شکنی شناختی، عاطفی و جنسی) در مراجعین خواستار طلاق باثبات و معنی دار است )05/0 P-Value <). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد با توجه به اندازه تفاضل ها اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر معنا درمانی در هم سنجی با مداخله دیگر بر کاهش گرایش به پیمان شکنی زناشویی و کاهش مولفه های آن بیشتر بوده است )05/0 P-Value <).
  نتیجه گیری
  شرکت در جلسه های خانواده درمانی مبتنی بر دیدگاه نظام های خانواده بوئن و چه بسا بهتر از آن شرکت در جلسه های معنا درمانی می تواند در کاهش تمایل به پیمان شکنی زناشویی مراجعین خواستار طلاق به گونه چشمگیر و باثبات موثر باشد.
  کلیدواژگان: خانواده درمانی، بوئن، طلاق، پیمان شکنی، معنا درمانی
 • احمد آقاجانی، علی محمد نظری، کیانوش زهراکار صفحات 98-137
  هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی تعارضات بین فردی در افراد متاهل ملزم به مراقبت از والد سالمند نیازمند مراقبت خود، انجام شد.
  روش
  این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدار شناسی صورت گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش افراد متاهل اعمم از زن و مرد ساکن شهر قم در سال 95 بودند که از 2 تا 10 سال سابقه مراقبت از والد سالمند خود را داشتند و خودشان نیز دارای فرزند بودند. حجم نمونه 13 نفر بود، شامل 8 نفر زن و 5 نفر مرد، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این حجم بر اساس اصل اشباع به دست آمد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت. و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد. این روش از خواندن متن مصاحبه تا معتبر سازی یافته ها را شامل می شود.
  یافته ها
  تعارضات بین فردی که توسط شرکت کنندگان تجربه شده بودند در 4 مقوله شامل: تعارضات همشیری(اختلاف نظر و ناسازگاری)، تعارضات زناشویی(محرومیت های زناشویی، ناسازگاری ، انتشار حال بد، تعارضات سه جانبه)، تعارضات والد - فرزندی(کم توجهی به فرزند، ناسازگاری ، تعارض سه جانبه) و تعارضات فرزند- والدی(در هم تنیدگی، ناسازگاری ) کدگذاری و مقوله بندی شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته این پژوهش روشن شد که مراقبت از والد(ین) سالمند توسط فرزندان بالغ متاهل برای فرزندان تعارضاتی را در حوزه های بین فردی ایجاد می کند اما بر اساس تطبیق یافته های کنونی با یافته ای پژوهش های پیشین می توان گفت این موضوع یک امر مطلق نیست بلکه تحت تاثیر عوامل دیگری نظیر وضعیت اجتماعی – اقتصادی، وضعیت خانوادگی، دریافت توجه قبلی فرزند از والد و باورهای عرفی و انگیزشی فرزندان قرار دارد.
  کلیدواژگان: تعارضات بین فردی، متاهلین، مراقبت، والد سالمند
 • یاسر مدنی، زهرا مرادی صفحات 138-159
  هدف
  کیفیت رابطه جنسی و میزان صمیمیت زناشویی از مقوله های مهم تجربه پس از ازدواج است. همچنین، دینداری معمولا به عنوان چارچوبی تاثیر گذار در ارکان مهم زندگی تلقی میشود. تحقیقات گذشته نتوانسته به خوبی دیدگاه متخصصین در حوزه مشاوره ازدواج را درباره ارتباط میان این ابعاد را کشف و یا معرفی کند. لذا این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش دینداری در رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی زوجین از نگاه متخصصین ازدواج و خانواده انجام شد.
  روش
  پژوهش با رویکرد کیفی و الگوی پدیدار شناسی به روش هدفمند است. به این منظور 10 نفر از مشاورین و روانشناسان که سابقه فعال و تجربه کار با زوجین را داشتند مطابق اصول روش تحقیق کیفی مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای فرایند تجزیه و تحلیل داده های حاصله از مصاحبه ها، از امکانات نرم افزار ماکروسافت وورد نیز استفاده شد.
  یافته ها
  در قسمت کدگذاری باز 147 کد اولیه به دست آمد که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 24 دسته موضوعی قرار گرفتند. یکی از سوال های اصلی از شرکت کنندگان این بود که دینداری زوجین می تواند چه نقشی در کیفیت رابطه زناشویی ایفا کند؟ در مجموع، با توجه به تحلیل بازخورد های به دست آمده می توان گفت از نظر متخصصان مشاور ازدواج و خانواده دینداری نقش مثبتی در رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی زوجین دارد. با این حال، برخی از شرکت کنندگان نکاتی را به عنوان ملاحظات مطرح نمودند که در این پژوهش به آن ها اشاره شده است.
  نتیجه گیری
  درک و فهم مشاوران و روانشناسان به عنوان کارشناسان ازدواج و خانواده از نقش و ارتباط میان مولفه های دینداری، رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی مهم است. از اصلی ترین نتایج پژوهش حاضر توصیف شرایطی بود که مصاحبه شوندگان آن را به عنوان پیش نیاز یا مکمل برای دریافت تاثیرات مثبت و قابل ملاحظه دینداری بر رابطه جنسی و صمیمیت زناشویی معرفی کردند.
  کلیدواژگان: دینداری، رضایت جنسی، صمیمیت زناشویی، مشاور، روانشناس، ازدواج، خانواده
 • رابطه معنی زندگی و بهزیستی روان شناختی با تمایل به ازدواج در دانشجویان
  هدی هلاکویی، محمد مصطفوی، منیره نسیمی صفحات 160-177
  این پژوهش با هدف بررسی[a1 رابطه معنی زندگی و بهزیستی روان شناختی[a2] با تمایل به ازدواج در دانشجویان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده است. [mn3] نمونه آماری این پژوهش شامل 106 نفر افراد دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته تمایل به ازدواج، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسشنامه رغبت به ازدواج و پرسشنامه معنی زندگی استیگر و همکاران بوده است. نتایج پژوهش نشان داد در هیچ یک از موارد رابطه معناداری بین ابعاد معنای زندگی با تمایل به ازدواج مشاهده نشد. بررسی رابطه معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی با تمایل به ازدواج نشان داد که در هیچ یک از موارد رابطه معنی داری بین معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی با تمایل به ازدواج مشاهده نشد. بررسی رابطه معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی نشان می دهد بعد جستجوی معنا با هیچ یک از ابعاد بهزیستی روان شناختی رابطه معنی داری نداشته است (05/0P).
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود موثر بودن معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی بر امید، برنامه ریزی برای آینده، رضایت، خوش بینی و... ، اما این متغیرها نتوانسته اند تمایل به ازدواج را پیش بینی کند و در این خصوص می بایست به دنبال سایر متغیرهای روانشناختی و اجتماعی بود. [mn4]
  کلیدواژگان: معنی زندگی، بهزیستی روان شناختی، تمایل به ازدواج
 • محمدسجاد صیدی صفحات 178-200
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رضایت و کیفت خانواده در کاهش اضطراب و افسردگی کودکان و نیز آزمون نقش واسطه ای استرس والدینی در روابط بین متغیرهای مذکور انجام شد.
  روش
  تعداد 499 نفر از والدین دانش آموزان دخترکرمانشاهی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به منظور پرکردن مقیاس رضایتمندی از زندگی خانواده، مقیاس کیفیت زندگی خانواده، شاخص استرس فرزندپروری- فرم کوتاه و مقیاس مشکلات رفتاری راتر انتخاب شدند. داده ها به روش مدل یابی معادلاتی ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مسیرهای مستخرج از کیفیت و نیز رضایتمندی از زندگی خانواده به اضطراب و افسردگی کودکان معنادار و منفی شده اند. همچنین متغیر استرس والدینی توانست نقشی واسطه ای در این بین ایفا کند و شاخص های برازش مدل، مطلوب بدست آمد.
  نتیجه گیری
  بنابراین بر اساس مدل پیشنهادی با تمرکز و تاکید هر چه بیشتر بر شاخص های کیفیت بخش زندگی خانوادگی و نیز کاهش استرس والدینی می توان تا حد زیادی در کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی در دانش آموزان موثر واقع شد.
  کلیدواژگان: استرس والدینی، کیفیت خانواده، رضایت از خانواده، اضطراب- افسردگی کودکان
 • ابراهیم نعیمی صفحات 201-211
  هدف
  پژوهش حاضر اثربخشی رویکرد تقویت منابع مقابله ای خانواده بر بهزیستی روان شناختی سالمندان مستمری بگیر سازمان بازنشستگی کشوری ساکن در شهرستان قائم شهر را مورد بررسی قرار داده است.
  روش
  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه سالمندان مستمری بگیر در سازمان بازنشستگی کشوری شهرستان قائم شهر در سال 1396 بودند. روش نمونه گیری تصادفی بود. به این ترتیب که نمونه های آن بر حسب تصادف از فهرست اسامی واجد شرایط سازمان بازنشستگی کشوری انتخاب شدند و پیامک دعوت به شرکت در جلسات گروهی به آنها داده شد. 15 نفر از سالمندان در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار داده شدند. برنامه اثربخشی رویکرد تقویت منابع مقابله ای خانواده در 8 جلسه 1 الی 1و نیم ساعته برای گروه آزمایش به اجرا درآمد.کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که برنامه اثربخشی رویکرد تقویت منابع مقابله ای خانواده، بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن را در سالمندان ارتقا داده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخش بودن رویکرد تقویت منابع مقابله ای خانواده، ارائه مداخله های آموزشی مبتنی بر این رویکرد مشاوره ای بر نمونه های مختلفبالینی می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: رویکرد تقویت منابع مقابله ای خانواده، بهزیستی روان شناختی، سالمند
|
 • Nayerehsadat Saadatmand, Ozra Etemadi, Fatemeh Bahrami, Maryamsadat Fatehizadeh Pages 4-32
  The purpose of the present study is to develop and evaluate psychometric properties of the Intrapersonal and Interpersonal Skills of Couples Scale (IISCS). In terms of testing, the research method was of descriptive type and the sampled statistical population included married men and women living in the city of Tehran, Iran. In this respect, 470 Iranian married men and women (277 women and 193 men) volunteered to participate in the given study.
  The resulting scale in this study was the Intrapersonal and Interpersonal Skills of Couples Scale (IISCS). To develop this scale, the first step involved planning for the subject matter of the test and the second step contained designing a questionnaire based on theoretical foundations and reviews of existing questionnaires. The given scale was implemented in two stages and the final questionnaire was analyzed in order to assess its construct validity through measurement methods including internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient), Pearson correlation coefficient, test-retest method, exploratory factor analysis, as well as confirmatory factor analysis.
  According to the findings of this study, Cronbach’s alpha coefficients (internal consistency) were from 0.65 to 0.78 and the results of the test-retest method confirmed the correlation coefficients between 0.54 and 0.81. In this regard, the results of confirmatory factor analysis revealed a goodness of fit index (GFI) equal to 0.95. Likewise, the goodness of fit index (GFI) was 0.95 and the adjusted goodness of fit index (AGFI) was equal to 0.91 which showed a favorable goodness of fit for the model. The normed fit index (NFI) and the comparative fit index (CFI) were respectively equal to 0.93 and 0.95 indicating the desirable goodness of fit for the model. Furthermore, the root mean square error of approximation (RMSEA) was 0.43 which suggested a favorable goodness of fit for the given model. The results of this study showed that the Intrapersonal and Interpersonal Skills of Couples Scale (IISCS) benefited from sufficient reliability, validity, and goodness of fit to measure such constructs among Iranian samples.
  Keywords: Intrapersonal, Interpersonal Skills of Couples Scale, Reliability, Validity, Testing, Couples
 • Abdollah Shafiabady Pages 33-58
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of group education of positive psychology and Islamic approach based on Quranic teachings on increasing the happiness of employed married women. The present study was a semi-experimental design with pre-test, post-test with control group and one-month post-test follow-up test. Among the statistical population, 75 people were selected by stratified sampling method and randomly divided into three groups of 25 (experimental and control). The education was positively oriented with the Quranic teachings of eight weekly 90-minute sessions. Oxford Happiness was a questionnaire. Findings showed that there was a significant difference between the expectations of the experimental groups compared to the control group (p
  Keywords: Positive Psychology, Quranic teachings, Happiness
 • Jamileh Nabavi Hesar, Mokhtar Arfi, Naser Yoosefi Pages 59-97
  Objective
  This study sets out to examine comparing the effectiveness of family therapy based on Bowen’s family systems theory and logo therapy on the divorce applicant client's tendency to marital infidelity.
  Methodology
  The design of the study is experimental and in the form of pretest and post test conducted on the tow experimental and one control group. The population includes all of the female counseling applicants of Sanandaj, one of the provinces of Kurdistan. 30 subjects were selected at the tow experimental and one control group based on random among the data population. Using the tools of love styles, the scales of independent variables of love styles of women were measured within female counseling applicants (pretest) and in the end, based on random situation sampling, subjects were arranged in two 15- groups i.e. Bowen family systems theory therapy and evidence group.
  Results
  The results of repeated measurs test showed that the effect of family therpy based on logo therapy and the effect of family therapy based on Bowen’s family systems theory on reducing the tendency to reduction of marital infidelity reduction and reducing its components (cognitive, emotional and sexual infidelity) in divorce applicant client's are significant and stable (P-value
  Conclusion
  Participating in family therapy based on Bowen’s family systems theory, and even better, participate in family therpy based on logo therapy can be reduction of marital infidelity significantly and consistently.
  Keywords: family therapy, Bowen, divorce, infidelity, logo therapy
 • Ahmad Aghajani, Ali Mohammad Nazari Dr, Kianoosh Zahrakar Dr Pages 98-137
  Objective
  This survey aims to identify interpersonal conflicts of the married people obliged to take care of their old parents.
  Methodology
  This survey was conducted by adopting qualitative method and phenomenological approach. Participants of this survey were married people with children who lived in Qom City during 2016 and took care of their old parents. The statistical sample includes 13 individuals (n=8 female and n=5 male) selected through objective sampling method. The size was determined through saturation principle. Data collection was done through semi-structured interview and analysis of collected data was done based on Collaizi's seven-step method. The method includes a range of steps from reading interview transcriptions to validation of findings.
  Findings: The interpersonal conflicts that participants experienced were categorized into four classes namely sibling's conflicts (disagreement and maladjustment), marital conflicts (marital deprivations, maladjustment, promotion of bad moods and tripartite conflicts), parent-child conflict (low attention to children, maladjustment, problems of young children, tripartite conflict), and child-parent conflicts (enmeshment, maladjustment).
  Conclusion
  Findings of present survey suggest that caring after old parent(s) by their adult children may contribute to certain interpersonal conflicts between such adults and their own children. However, comparison of current findings with conclusions of previous surveys suggest that this issue is not an absolute as other factors such as socioeconomic status, familial condition, parent’s previous attention to his/her child, and children’s normal and motivational beliefs affect the event.
  Keywords: Interpersonal Conflicts, Married People, Care, Old Parents
 • Yaser Madani Dr, Zahra Moradi Pages 138-159
  Purpose
  The quality of sexual relationship and marital intimacy are important topics of post-marriage experience. Similarly, religiosity is commonly considered as an influential framework for life. Past research has not been able to accurately discover or illustrate the opinions of experts in the area of couples counseling about the relationship between these dimensions. Therefore, this research was conducted to examine the marriage and family experts’ points of view about the role of religiosity in sexual satisfaction and marital intimacy of couples.
  Methods
  Qualitative approach of phenomenological type was used. For this, ten individuals who were counselors or psychologist with active working experience with couples were interviewed according to qualitative protocols. Data collected from interviews were then analyzed using features available in Microsoft Word software.
  Results
  In the open-coding, 147 initial codes were produced, while the axial-coding based on thematic similarities yielded 24 categorical codes. One of the main questions asked of the participants was “what role can religiosity play in the quality of couple’s relationship?” Overall, according to the analysis of the responses obtained, religiosity plays a positive role in sexual satisfaction and marital intimacy of couples. However, some of the participants mentioned a few points as reservations to be considered which are covered in the current article.
  Conclusion
  Counselors’ and psychotherapists’ perceptions about role and relation between variables of religiosity, sexual satisfaction, and marital intimacy are important. Of the main findings of the present study was interviewees’ describing the prerequisite or complementary context for capitalizing on positive effects of religiosity in sexual satisfaction and marital intimacy. situation was that the interviewees as it is a prerequisite for receiving a positive impact or supplement and religiosity on the significant sex and marital intimacy.
  Keywords: Religiosity, sex satisfaction, marital intimacy, counselors, psychologists, marriage, family
 • the relationship between the cognitive constructs of those who crave for marriage and those who elude marriage and psychological well-being and meaning of life
  Hoda Holakouei, Mohammad Mostafavi Dr, Monireh Nasimi Pages 160-177
  The study aims at investigating the relationship between the cognitive constructs of those who crave for marriage and those who elude marriage and psychological well-being and meaning of life. This is a descriptive research conducted using the correlational method. The statistical sample includes 106 people either eluding or craving for marriage, who were selected by simple random sampling method. The data collection tools used in this study included the researcher-made questionnaire of marriage approach, Reef's Psychological Well-being Questionnaire, the Questionnaire of Desire for Marriage, and Steger's Meaning in Life Questionnaire. In terms of the purpose, this is a fundamental research with applied implications and has been conducted in two steps. First, it has begun by collecting qualitative data to design the marriage approach scale in two stages, with the qualitative method used in the first stage and the correlational method used in the second stage. The research data were collected in the first stage using the qualitative method based on theories and using in-depth interviews with two groups of people, one eluding marriage and the other craving for marriage. Having made the questionnaire in the second stage, we evaluated its validity and reliability (using Lawshe's model to evaluate its validity and using the Cronbach's alpha coefficient to evaluate its reliability). The statistical analysis of the second research question showed that the coefficient of the correlation between psychological well-being and marriage approach did not exceed 0.85. Therefore, there is no multicolinearity between the variables (p>0.05), and no significant association was observed in any one of the cases between psychological well-being and the marriage approach, and thus the research hypothesis is rejected. The statistical analysis of the third research question showed that, regardless of the total score of psychological well-being, the coefficient of the correlation between the meaning of life and marriage approach did not exceed 0.85. Therefore, there is no multicolinearity between the variables (p>0.05). On the other hand, the results showed that the search for meaning in life has no significant relationship with any one of the dimensions of psychological well-being (p>0.05), but the presence of meaning in life has a significant positive relationship with all dimensions of psychological well-being (p
  Keywords: marriage, craving, elusive, meaning of life, psychological well-being
 • Mohamadsajjad Seydi Dr Pages 178-200
  Aim : This study aimed to investigating the role of Satisfaction with family life and the Quality of family life in the Anxiety and depression in children and other objective was to test the mediating role of parenting stress.
  Methods
  For this purpose 499 parents of female students were selected by random cluster sampling. They completed the Kansas Family Life Satisfaction Scale Family, Quality of Family Life Scale, Parenting Stress Index - Short Form and Rutter Child Behavior Questionnaire. Data were analyzed by structural equation modeling.
  Results
  The results of data analysis showed all paths Satisfaction with family life and the Quality of family life to Anxiety and depression has been significant and negative.
  Conclusion
  Parenting stress played a mediating role and was a good model fit indices. Either Focus on Quality factors created in family life and Reduce parenting stress to Reduces symptoms of anxiety and depression in children.
  Keywords: Parenting Stress, Quality of Family, Family Life Satisfaction, anxiety-depression in children