فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد علی امیرزرگر، محمد جعفری، علیداد کیانی*، قدرت الله روشنایی، سید جابر رسولی جامخانه، هژیر سیف پناهی، مه زاد روستایی صفحات 1-6
  زمینه و هدف
  افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات یکی از مسائل مهم در پاتولوژی است. تشخیص اشتباه در این زمینه می تواند منجر به درمان های غیرضروری شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ پذیری P504S در تشخیص کانسر پروستات است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تشخیصی که به صورت تجربی انجام شد، تعداد 33 نمونه خوش خیم و 33 نمونه بدخیم پروستات حاصل از نمونه گیری بیوپسی سوزنی و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مارکر ایمونوهیستوشیمی P504S در آنها تعیین شد. در ادامه با در نظر گرفتن روش تشخیص پاتولوژی به عنوان استاندارد، مارکر ایمونوهیستوشیمی P504S بین موارد خوش خیم و بدخیم مقایسه شد. (0/05>P-value)
  یافته ها
  مقایسه نتایج حاصل از دو روش رنگ آمیزی P504S و روش پاتولوژی نشان داد که ارتباط معنی دار بین این دو روش در تشخیص بدخیمی های پروستات وجود دارد. (0/0001=P). همچنین با در نظر گرفتن روش تشخیص پاتولوژی به عنوان روش گلد استاندارد در تشخیص بدخیمی های پروستات هر 4 شاخص حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای روش رنگ آمیز P504S در تشخیص بدخیمی های پروستات برابر با 97 درصد به دست آمدند.
  نتیجه گیری
  رنگ آمیزی P504S در تشخیص سرطان پروستات، دارای حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری است. در افتراق ضایعات بدخیم از خوش خیم پروستات در آزمایشگاه های تشخیصی پاتولوژی قابل استفاده است
  کلیدواژگان: ایمونوهیستوشیمی، P504S، سرطان پروستات
 • محمد علی امیرزرگر*، مهناز یاونگی، مه زاد روستایی صفحات 7-10
  زمینه و هدف
  با وجود انجام تکنیک های جراحی برای درمان بی اختیاری ادرار (SUI) در جراحی، روش لاپاروسکوپی اسلینگ به عنوان روش استاندارد طلایی با راندمان بالا شناخته شده است. در مطالعه حاضر و برای اولین بار، کارآیی دو روش لاپاروسکوپی متعارف و لاپاروسکوپی با کمک انگشت اشاره را در زنان مبتلا به SUI مقایسه کردیم.
  مواد و روش ها
  24 بیمار مبتلا به SUI که بین سال های 1387 تا 1389 مراجعه کرده بودند و به داروهای روتین و ترمیم سیستوسل پاسخ نداده بودند، برای لاپاراسکوپی استاندارد انتخاب شدند و 18 بیمار با سن و جنس همگن با گروه قبلی در گروه تکنیک انگشت اشاره کمکی قرار گرفتند. دو گروه به مدت یک سال از لحاظ بهبود علائم، عود، میزان نشت و رضایت کلی بیماران پیگیری شدند.
  یافته ها
  در 21 بیمار تحت درمان با لاپاراسکوپی معمولی، 6 بیمار دچار عود بیماری شدند. در 3 بیمار، هرچند نشانه ها تا حدی حذف شدند، نشت هنوز قابل مشاهده بود. در دو بیمار، با وجود کنترل cystoscopic، نخ نایلون به مثانه وارد شده ولی به آن توجه نشده بود.
  علاوه بر این، در روش انگشت کمکی، همه بیماران مطالعه شده از درمان رضایت داشتند. در گروه دوم، نشت ادراری در افرادی که اضافه وزن داشتند با کاهش وزن بدن بهبود یافت. دو بیمار نیز با احتباس ادراری مواجه شدند که پس از 3 روز از CIC، مشکل آنها حل شد.
  نتیجه گیری
  روش لاپاروسکوپی انگشتی همراه با عود کمتر و میزان کاهش علائم همراه است و بنابراین با توجه به روش معمول لاپاروسکوپی SUI این روش ارجح است
  کلیدواژگان: بی اختیاری ادرار، لاپاروسکوپی، اسلینگ
 • محمدمهدی حسینی*، داریوش ایرانی صفحات 11-20
  زمینه و هدف
  اگرچه سنگ های ادراری در حاملگی شایع نیست اما صرف نظر از عوارض مرتبط با خود حاملگی، درد کولیکی ناشی از سنگ انسدادی شایع ترین علت درد شکمی در دوران حاملگی است که می تواند برای مادر و جنین خطرساز باشد و نیاز به مداخله گروهی و کار تیمی دقیق دارد. شرایط خاص و فیزیولوژیک حاملگی مانع انجام روش های استاندارد تشخیصی و درمانی است و باید بسیار دقت کرد تا اشعه خطری برای جنین ایجاد نکند.
  مواد و روش ها
  ما حدود 80 مقاله معتبر را که درباره توافق و اختلاف آرای راهکارهای تشخیصی و درمانی سنگ های ادراری بحث کرده بودند، تهیه و جمع بندی کردیم.
  یافته ها
  سونوگرافی خط مقدم روش تشخیصی است که در صورتی که نتیجه بخش نباشد، باید روش های دیگری را مدنظر داشت.
  خوشبختانه بیشتر سنگ های علامت دار در حاملگی به درمان های محافظه کارانه پاسخ می دهند؛ اما در درمان های ناموفق می توان از روش های مداخله ای موقت یا نهایی کمک گرفت. گرچه نفرستومی و یا تعبیه استنت دبل جی روش هایی استاندارد و کلاسیک در نظر گرفته شده اند، در شرایط خاص، انجام یورتروسکوپی و سنگ شکنی درون اندامی نیز روش مطمئن و کم خطری خواهد بود. سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) همچنان به سبب ممنوعیت مطلق و نفرولیتوتومی از راه پوست (PCNL)، در شرایط عادی نیز توصیه نمی شود.
  نتیجه گیری
  در مجموع، مدیریت درمان خانم حامله مبتلا به سنگ ادراری باید مدیریت تیمی شامل بیمار، متخصص زنان، ارولوژیست، رادیولوژیست و بیهوشی باشد. امید داریم همکاران عزیز با تجربیات خود و استفاده از راهنماهای بالینی و به ویژه در نظر گرفتن شرایط هر بیمار، ارزیابی و درمان مناسب و مطلوب را انجام دهند
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: سنگ های ادراری، حاملگی، تشخیص، درمان
 • محمود غلیاف، سید حبیب الله موسوی بهار، مائده محسنی* صفحات 21-27
  زمینه و هدف
  سنگ کلیه بیماری شایعی است. این پژوهش مطالعه ای مقطعی است که با هدف بررسی علل عود سنگ کلیه در شهر همدان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  همه بیماران مبتلا به سنگ کلیوی راجعه که برای درمان یا پیگیری به مراکز نفرولوژی و ارولوژی مراجعه کرده بودند در این مطالعه شرکت کردند و در مقایسه با گروه شاهد بودند. چک لیست های دموگرافیک تکمیل و معاینه فیزیکی انجام شد و برخی از مطالعات آزمایشگاهی پلاسما و ادرار درخواست شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری توصیفی، آزمون T، و آزمون کای دو فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که 46/9 درصد موارد دارای سابقه خانوادگی مثبت در بیماری سنگ کلیه هستند. T مستقل در مورد بعضی از عوامل مستعدکننده تفاوت معناداری را در مقایسه با موارد و شاهد نشان داد.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش، برای کلسیم، اسیداوریک و اگزالات ادرار 24ساعته P به ترتیب شامل 0/035، 0/0001، و 0/012 بود و در کلسیم و فسفات سرم 0/005= P بود. بر اساس یافته ها، عوامل اساسی در سنگ های کلیوی راجعه مانند هیپرکلسیوری، هیپریوریکوزوری، هیپوسیتراتوری، هیپراگزالوریا، افزایش سطح سرمی iPTH، هیپرکلسمی و هیپوفسفاتمی در بیشتر شرکت کنندگان وجود دارد که هریک از آن ها می تواند عامل جداگانه ای در تشکیل یا عود سنگ کلیه در بیماران باشد
  کلیدواژگان: سنگ کلیه، فاکتور خطر، سنگ سازهای مجدد
 • حسین امیرزرگر، مهناز یاونگی، محمد علی امیرزرگر*، علی اکبر ایلاتی، مه زاد روستایی صفحات 28-32
  زمینه و هدف
  در این مقاله یک نمونه اندومتریوز دیورتیکول مثانه را گزارش می کنیم که پس از سزارین ایجاد شده است.
  گزارش مورد: بیمار زنی 45 ساله بود که از درد شکم در طول قاعدگی و هماچوری پس از سزارین شکایت داشت. آزمایش ها و سونوگرافی لگن او در روزهای غیرقاعدگی طبیعی بود، اما آخرین سونوگرافی لگن یک توده جامد 9 × 6 میلی متری قدامی را نشان می داد که در زمان قاعدگی به دیواره خلفی مثانه چسبیده بود.
  سیستوسکوپی طی قاعدگی یک توده ندولار صورتی کم رنگ یک سانتی متری را در یک دیورتیکول دیواره خلفی نشان داد. تشخیص بافت شناسی اندومتریوز در دیواره دیورتیکول مثانه بود. بیمار پس از عمل مشکلی نداشت و علائم بالینی پس از برداشتن اندومتریوز دیورتیکول مثانه به طور کامل برطرف شدند.
  نتیجه گیری
  با حذف ترنس یورترال ضایعه در دیورتیکول مشکل بیمار مرتفع شد
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: دیورتیکول، اندومتریوز، هماچوری
|
 • Mohammad Ali Amirzargar, Mohammad Jafari, Alidad Kiani *, Ghodratollah Roshanaei, Seyed Jaber Rasouli Jamkhaneh, Hajir Seyf Panahi, Mahzad Roustaei Pages 1-6
  Background And Aim
  The distinction between benign and malignant prostate lesions is one of the important issues in pathology. Misdiagnosis in these cases can lead to unnecessary treatments. The purpose of this study was to evaluate the diagnostic value of P504S sputum penetration in diagnosis of prostate cancer.
  Material and
  Methods
  In this experimental study, 33 benign samples and 33 prostate malignant samples from needle biopsy were selected by available sampling method and the immunohistochemical marker P504S was determined. Following the pathology diagnostic method as a standard, the immunohistochemical marker P504S of benign cases was compared to malignant ones (P
  Results
  Comparing the results of two methods of P504S staining and pathologic methods showed that there is a significant relationship between these two methods in the diagnosis of prostate malignancies. (P=0.0001). Also, considering the pathologic diagnosis as the standard Gold method for diagnosis of prostate malignancies, all four sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value for P504S staining method in diagnosis of prostate malignancies was 97%.
  Conclusion
  The findings of this study showed that this coloration has high sensitivity, specificity and high predictive value in evaluating the value of diagnosis of P504S staining method in diagnosis of prostate cancer. Therefore it can be used with high confidence in the differentiation of benign prostatic malignant lesions in diagnostic laboratories
  Keywords: Immunohistochemistry, P504S, Prostate cancer
 • Mohammad Ali Amirzargar *, Mahnaz Yavangi, Mahzad Roostaei Pages 7-10
  Background And Aim
  Despite surgical procedures for the treatment of urinary incontinence (SUI) in surgery, sling laparoscopy is known as a high-performance gold standard method. For the first time, in the present study, the efficacy of conventional laparoscopy was compared to Laparoscopy with Assistive Finger in women with SUI.
  Materials And Methods
  Twenty-four patients with SUI between 2008 -2010, who did not respond to routine drugs and cystocele repair were selected for standard laparoscopy. 18 patients with homogeneous age and gender where placed in the assistive finger technique group. In 1 year, two groups were followed up for improvement of symptoms, relapse, leakage rate and overall satisfaction of patients.
  Results
  In the undergoing conventional sling laparoscopy group of treated patients (21 patients), 6 patients experienced relapse of disease symptoms. 3 patients, although the symptoms were partially removed, still had the leakage problem. Two patients, despite conducting cystoscopic controlling, nylon thread was passed into the bladder and ignored. Besides, in finger assisted technic, all studied patients were satisfied with the treatment. In the latter group, leakage was appeared mildly in those with high body mass index by decreasing body weight. Two patients also experienced urinary retention that was disappeared after 3 days of CIC.
  Conclusion
  Finger-assisted laparoscopic technic is accompanied with lower relapse and higher rate of symptoms removing; thus this technic is preferred to conventional method in management of SUI
  Keywords: Stress Urinary Incontinence, Sling laparoscopy
 • Mohammad Mehdi Hosseini *, Dariush Irani Pages 11-20
  Background And Aim
  Although urolithiasis is not common in pregnancy, but is the most common nonobstetric complication in pregnant women. It can associate with significant potential risks for both mother and fetus and needs multi-disciplinary and perfect team work. Diagnosis and management are challenging because of physiological changes and limitation of radiation exposure during pregnancy.
  Material and
  Methods
  : 80 articles that discussed about consensus and
  controversies of the urolithiasis in pregnancy were extracted from PubMed and Medline.
  Results
  : Ultrasound is the first choice as a diagnostic imaging tool, but if not conclusive other options should be considered.
  Fortunately, conservative management is successful in most of cases, but if failed temporary or definite management may help the patient. However, percutaneous nephrostomy and stent insertion are considered as standard and classic methods, ureteroscopy and endoscopic lithotripsy also seems safe in special situations.
  Extracorporeal shock wave lithotripsy is contraindicated during pregnancy and percutaneous nephrolithotomy also is not recommended.
  Conclusion
  To manage such situation a team work approach is needed involving the patient, urologist, radiologist, anesthesiologist and obstetrician so to achieve the best results and the least risks for mother and fetus
  Keywords: Urolithiasis, Pregnancy, Diagnosis, Management
 • Mahmood Gholyaf, Seyed Habibolah Mousavi Bahar, Maedeh Mohseni* Pages 21-27
  Background
  Renal stone disease is one of the most common problems in urology field. This cross-sectional study was done to determinate the causes of recurrent urinary stone disease in Hamadan city.
  Methods
  All patients with recurrent renal stones who referred for treatment
  or follow up in nephrology and urology centers, participated in study and were compared with a control group. We filled demographic check list and did physical examination, and some plasma and urine laboratory tests were requested. For data analysis descriptive statistical test, t-test, Chi-square-Fischer test were used.
  Results
  Data analysis showed that 46.9 percent of cases had positive familial history of renal stone disease. Independent T-test showed significant differences between some of predisposing factors when it was used for comparing cases and controls. Results were P=0.035, 0.0001, 0.012 for 24 hour urine calcium, uric acid and oxalate, respectively and P=0.005 for both serum calcium and phosphate.
  Conclusion
  There were basic factors of recurrent renal stone disease such as hypercalciuria, hyperuricosuria, hypocitraturia, hyperoxaluria, elevated serum iPTH, hypercalcemia, and hypophosphatemia in high percent of participants that each of them can be a separate factor to form and recurrence of renal stone in patients
  Keywords: Renal stone, Risk factor, Recurrent stone formers
 • Hossein Amirzargar, Mahnaz Yavangi, Mohammad Ali Amirzargar *, Ali Akbar Ilati, Mahzad Roostaei Pages 28-32
  Background And Aim
  We report a case of endometriosis of the bladder diverticulum that was created after cesarean section.
  Case Report: A 45-year-old woman was diagnosed with abdominal pain during menstruation and hematuria after cesarean section.
  Pelvic tests and pelvic ultrasonography are normal in non-menstrual days. However, the last pelvic ultrasound showed a solid 9 × 6 mm anterior mass that adheres to the posterior wall of the bladder during menstruation.
  During a menstrual period, a cystoscope showed a 1-centimeter bulging nodular mass in a posterior wall diverticulum. Histologic diagnosis of endometriosis was in the bladder diverticulum wall.
  Conclusion
  The post-operative period was not a problem and the clinical symptoms were completely resolved after removing the endometriosis of the bladder diverticulum
  Keywords: Diverticulum, Endometriosis, Hematuria