فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد دهقانی، نوید نصیری زاده*، سعید جعفری صفحه 81
  در این تحقیق، روشی جدید به منظور اندازه گیری مستقیم غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در محلول های آبی در حین تخریب به روش الکترواکسایش در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیم ارایه گردیده است. در ابتدای امر، مقایسه ای میان عوامل تجزیه ای دو روش طیف سنجی نوری و الکتروشیمیایی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری ماده رنگزا در محلول های آبی مورد مقایسه قرار گرفته است. اندازه گیری های الکتروشیمیایی غلظت ماده رنگزا بر روی سطح یک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن اکسید/نانونقره انجام شده است. نتایج مقایسه حاکی از آن است که روش الکتروشیمیایی توانایی اندازه گیری ماده رنگزا را در غلظت های بسیار پایین تر (nM 20) از روش طیف سنجی (μM 4.8) و حتی در حضور نانوذرات معلق در محلول دارا است. روش پیشنهادی دارای گستره خطی μM 100.0 – 0.05 نسبت به غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 می باشد. تاثیر حضور مواد رنگزای متفاوت و یون های مداخله گر متنوع بر عملکرد روش پیشنهادی در اندازه گیری ماده رنگزای مورد مطالعه، بررسی شده است. روش پیشنهادی به صورت موفقیت آمیز برای اندازه گیری ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه پساب جمع آوری شده از دو کارخانه نساجی به کار برده شد.
  کلیدواژگان: روش الکتروشیمی، اندازه گیری ماده رنگزا، رنگبری، نانوذرات نقره
 • حسین یاری *، مهران رستمی صفحه 93
  این پژوهش به تاثیر دو نوع اصلاح سطحی به کمک ترکیبات پیوند دهنده سیلانی (آمینی و اپوکسیدی) روی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی می پردازد. بدین منظور نانوذرات اکسید روی با سه غلظت مختلف از این دو ترکیب سیلانی آمایش سطحی شدند. میزان موفقیت فرایند آمایش با دو آزمون وزن سنجی حرارتی و آنالیز شیمیایی زیر قرمز سنجیده شد که این آزمون ها پیوند شیمیایی بین سطح نانوذرات و ترکیبات اصلاح کننده را تایید کردند و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اصلاح کننده ها، میزان حضور ترکیبات سیلانی در سطح نانوذرات افزایش یافتند. بررسی های جذبی فرابنفش- مرئی نیز حکایت از افزایش قدرت جذب نانوذرات در اثر آمایش سطحی داشت. علاوه بر این رفتار پایداری نانوذرات اصلاح نشده و اصلاح شده در محیط های آبی و آلی مختلف مورد سنجش قرار گرفت. بررسی رفتار فوتوکاتالیستی نانوذرات در محیط آبی نیز نشان داد که آمایش سطحی با ترکیب آمینی سبب افت قدرت فوتوکاتالیستی نانوذرات گردید، ولی ترکیب اپوکسیدی سبب افزایش رفتار فوتوکاتالیستی آن ها شد.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید روی، آمایش سطحی، عوامل پیونده سیلانی، گلایسیدیل سیلان، آمینو سیلان، خاصیت فوتوکاتالیستی
 • هاجرالسادات مومنی، مصطفی یوسفی*، هاله خلیلی صفحه 107
  در این پژوهش ذرات با پوسته سیلیکا و هسته ماده رنگزای فلورسین ایزو تیو سیانات به روش استوبر تهیه شد. با تغییر pH واکنش، این ذرات در دو اندازه مختلف تولید شدند. نتایج طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه نشان داد که ماده رنگزای فلورسنت توسط عامل اتصال دهنده سیلان به سیلیکا متصل شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان دادند که ذراتی نسبتا یکنواخت و با میانگین قطرهای 326 و 176 نانومتر تولید شده اند. نتایج آزمایشات فلوریمتری نشان داد که شدت فلورسانس ذرات با قطر بزرگ تر بیش از سه برابر ماده رنگزای فلورسین ایزو تیو سیانات به تنهایی بود. همچنین شدت فلورسانس ذرات با قطر بزرگ تر، بیشتر از ذرات با قطر کمتر بود. مقایسه شدت فلورسانس ذرات در محلول هایی از فسفات بافر با pH های مختلف نشان داد که شدت فلورسانس این ذرات با افزایشpH محیط به صورت خطی افزایش می یابد. شیب خط در مورد ذرات بزرگ تر بیشتر از ذرات کوچک تر بود که نشان دهنده حساسیت بیشتر و مناسب تر بودن این ذرات برای استفاده به عنوان حس گر pH می باشد.
  کلیدواژگان: ذرات پوسته هسته، فلورسانس، سیلیکا، حسگر pH، فلورسین ایزو تیو سیانات
 • فاطمه آیینه چی، مسعود باقرزاده کثیری*، کمال الدین قرنجیگ صفحه 115
  مواد رنگزای موجود در گیاه اسپرک با استفاده از انرژی فراصوت استخراج و سپس تبدیل به پودر و عصاره تغلیظ شده گردید. عوامل موثر بر بازده استخراج با استفاده از طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ بهینه سازی شد و تاثیر متغیرهای دما، زمان، توان فراصوت و pH حمام با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD) مورد بررسی قرار گرفت. میزان 0.1 گرم پودر گیاه اسپرک درml 100 آب مقطر استخراج شده و دمای °C30، زمان40 دقیقه، توان فراصوت 73% و 11pH= به عنوان شرایط بهینه معین گردید که در این شرایط، بازده استخراج برابر با 87.14 % بود. ماده رنگزای استخراج شده از گیاه نیز توسط دستگاه GC-MS مورد شناسایی قرار گرفت. علاوه برآن، مقایسه نتایج استخراج به کمک حلال و روش فراصوت نشان داد که نه تنها استفاده از فراصوت موجب افزایش بازده استخراج می گردد بلکه به کارگیری این فناوری سبب کاهش زمان استخراج نیز می شود.
  کلیدواژگان: استخراج با فراصوت، اسپرک، بهینه سازی، پودر رنگزا، رویه پاسخ
 • ماهرو خالقی مقدم * صفحه 125
  رنگ موهای دائمی محصولاتی پرکاربرد و حاوی تعداد زیادی مواد حساسیت زا هستند. نشانه گذاری صحیح بر روی بسته بندی این محصولات به منظور فراهم کردن اطلاعات درخصوص محتویات آن اهمیت دارد. پیش ماده رنگ موجود در این رنگ مو ها عموما آمین-های آروماتیک شامل مشتقات فنیلن آمین سولفوریک اسید یا اسید پارافنیلن دی آمینو سولفوریک هستند. با مطالعات انجام شده روی حد واسط ها واکنش های حساسیتی به آمینوفنل ها و 1، 4- بنزودی آمین ها گزارش شده است، حتی سمیت و سرطان زایی برخی نیز مشاهده شده است. این مطالعه با هدف شناسایی 6 ترکیب از آمین های آروماتیک به کار رفته در رنگ موهای تجاری توسط 4 سیستم حلالی و 2 افشانه آشکارساز با روش کاربردی و سریع کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) انجام شد. میزان حرکت لکه رنگی مربوط به آمین های آروماتیک مورد بررسی و مواد مرجع به وسیله فاز متحرک بر روی فاز ثابتRf ، با هم مقایسه شدند، آزمون بر روی 6 نمونه رنگ موی تجاری انجام شد و نتایج نشان داد که هر نمونه حاوی 3 تا 5 ترکیب از آمین های آروماتیک مورد بررسی بودند، برتری این روش در مطالعه حاضر با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) مقایسه شد و برای اعتبارسنجی روش مورد استفاده چهار آزمایشگاه شرکت کردند، اعتبارسنجی نتایج نشان داد که تجدیدپذیری بین آزمایشگاهی این روش مناسب است.
  کلیدواژگان: رنگ موی دائمی، آمین های آروماتیک، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • علی محمد علیزاده، فرهاد عامری *، سیامک مرادیان صفحه 135
  زیبایی ظاهر، در کنار ویژگی های یک محصول، بدان مفهوم بخشیده و در ارتباط محصول با مشتری به طور قابل ملاحظه ای موثر است. لذا ابزارها و روش هایی که بتوانند ظاهر محصول را کمی کرده و با پاسخ های انسانی مرتبط سازند همواره مدنظر صنعت و محافل علمی پژوهشی بوده و هستند. در این مقاله قصد داریم تا ضمن تقسیم بندی ظاهر به زیر مجموعه هایی که اندازه گیری ظاهر را تسهیل کرده اند به دیدگاه هایی که سعی در کمی کردن درک انسانی از ویژگی های ظاهری دارند، بپردازیم. در این راستا به اهمیت ظاهر در مهندسی کانسی به عنوان ابزاری جهت ارتباط توقعات مدنظر مشتری از محصولات با پارامتر های طراحی معتبر اشاره شده و همچنین از کمیت سنجی نرم به عنوان یک روش، برای اندازه گیری ظاهر و اندازه گیری عینی ویژگی های معین ادراکی در حوزه حواس پنج گانه استفاده خواهد شد. نتایج حاکی از موثر بودن جلوه ظاهری کل در مهندسی کانسی و کارآمد بودن ابزار کمیت سنجی نرم در اندازه گیری آن می باشد که این موضوع توسط محققین مختلفی با تقسیم بندی جلوه ظاهری کل به زیر مجموعه های آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: جلوه ظاهری کل، جلوه ظاهری بصری، مهندسی کانسی، کمیت سنجی نرم
 • مهدی قربانی، کورس سامانیان *، مریم افشارپور، ع. ا. ثابت جازاری صفحه 147
  اسناد کاغذی، بخش مهمی از اموال فرهنگی و تاریخی را شامل می شوند. این آثار در گذر زمان، همواره مستعد زردشدگی در قالب یک آسیب زیباشناختی هستند. در این پژوهش با هدف کاهش تغییر رنگ پلیمر کلوسل جی (هیدروکسی پروپیل سلولز) به عنوان یک آهار بسیار رایج در مرمت اسناد کاغذی، رفتار بازدارندگی از تغییرات رنگی دو نوع نانوالیاف سلولز باکتریایی (BCN) و سلولز رشته ای (NFC) به صورت کامپوزیت در این پلیمر و به واسطه پوشش دهی روی کاغذهای صافی، مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش های پیرسازی مصنوعی، طیف سنجی UV-Vis و میکروسکوپ SEM نتایج بررسی شدند، یافته ها نشان داد که حضور این نانوالیاف پس از پیرسازی موجب بازدارندگی از تغییرات کلی رنگ (∆E) گردید، به طوری که BCN بیشترین بازدارندگی را نشان داد. همچنین به عنوان هدف فرعی، افزایش غلظت کلوسل جی پس از پیرسازی موجب تشدید تغییرات رنگی شد. به طور کلی، افزودن این نانوالیاف در بستر کلوسل جی به عنوان یک پوشش برروی کاغذ موجب بازدارندگی از تغییرات رنگی می گردد و از طرفی، باید از کاربرد غلظت های بیشتر کلوسل جی اجتناب شود.
  کلیدواژگان: اسناد کاغذی، نانوالیاف سلولز، کلوسل، آهاردهی، زردشدن، تغییر رنگ
|
 • M. Dehghani, N. Nasirizadeh*, S. Jafari Page 81
  In this research, a new method was developed for direct determination of Reactive Orange 84 in aqueous solutions during electreooxidation degradation in presence of titanium dioxide nanoparticles. Firstly, analytical parameters of two methods the spectrophotometry and electrochemistry was compared to choose the best method for determination of dye in aqueous. The electrochemical measurements of dye conducted out by glassy carbon electrode modified by graphene oxide and silver nanoparticles. The results shown that the electrochemical method is capable determinate very low concentrations of dye (20.0 nM) compared with spectrophotometry (4.8 μM) even in the presence of suspended particles in the solution. The proposed method has a linear range of 0.05 to 100.0 μM toward concentrations from Reactive Orange 84. The effect of presence of different dyes and interfering ions on performance the proposed method in the dye measurement was investigated. In addition, presented method was successfully applied to RO84 detection in wastewater samples collected from two textile plant.
  Keywords: Electrochemical method, Dye determination, Decolorization, Ag nanoparticles
 • H. Yari*, M. Rostami Page 93
  This paper aims at treatment of Zinc oxide nanoparticles with amino- and glymo- functional silane coupling agents. The influence of such treatment (with three range of concentration of silanes) on photocatalytic activity of nanoparticles is discussed. TGA and FTIR analyses confirmed the surface treatment successfulness and revealed that the higher concentration of silane leads to a higher amount of treatment on particles surface. UV-visible studies demonstrated that surface treatment with silane coupling agents increased the UV absorption capabilities of nanoparticles. In addition, the particle's stability in aqueous and organic media was investigated photocatalytic assessments in liquid medium revealed that while amino silane reduced the photocatalytic activity, glymo-silane promoted it.
  Keywords: Zinc oxide nanoparticles, Surface treatment, Silane coupling agents, Amino Silane, Glymo silane, Photocatalytic activity
 • H. Momeni, M. Youssefi*, H. Khalili Page 107
  In this research, core-shell particles of silica/fluorescein isocyanate were prepared by Stober method. By changing the pH of the reaction, the particles were produced in two different sizes. The results of infrared Fourier transform spectroscopy showed that the molecules of fluorescein isocyanate were attached to the silica by a silane coupling agent. Scanning and transmission electron microscopy images showed that relatively uniform particles with average diameter of 326 and 176 nm have been produced. The results showed that the fluorescence intensity of the fluorescent core-shell nanoparticles with greater diameter was more than three times greater than that of fluorescein isocyanate. Besides, the fluorescence intensity of particles with larger diameter was higher than that of particles with smaller diameter. The fluorescence intensity of nanoparticles in the solutions of phosphate buffer with different pH showed that the fluorescence intensity of the nanoparticles was linearly increased by increasing the pH of solution. The slope of the fitted line was greater for the larger particles; which indicated that the larger nanoparticles had higher sensitivity to the changes in the pH of the environment.
  Keywords: Core-shell particles, Fluorescence, Silica, pH sensor, Fluorescein isothiocyanate
 • F. Aynehchee, M. B. Kasiri*, K. Gharanjig Page 115
  In this study, weld plant dyes were extracted by ultrasonic waves assisted extraction (UAE) method and then, transformed to the concentrated extracts and powder. The efficiency of the extraction process was optimized with employment of a central composite design (CCD), and the optimum conditions of the influential variables, including temperature, time, power of ultrasound, and the bath pH were investigated with response surface methodology (RSM). In this way, an amount of 0.1 g of weld plant powder was extracted in 100 ml of distilled water as the solvent. The optimized amount of variables was found to be of 30 °C, 40 min, 73% of ultrasonic power and pH= 11 of the dyeing bath, where the extraction efficiency was of 87.14%. Then, the extract was analyzed by GC-MS analytical method and 3, 7-dioxo-6, 6, 10-trimethyl-8,10-undecadien-4-yl was identified as the coloring agent of the plant. Also, comparison of using methanol, as the solvent, in conventional extraction method and in UAE method revealed that the use of ultrasound significantly increases the extraction efficiency. Moreover, this technology needs for shorter time in comparison to that of the conventional method.
  Keywords: Ultrasonic extraction, Weld, Optimization, Dye powder, RSM
 • M. Khaleghi Moghadam * Page 125
  Hair dyes contain strong allergens and are widely available. Correct labeling is a necessity in order to provide information about the contents, aromatic amines of color precursor are commonly derived from phenylene amine sulfuric acid or para phenylene diamine sulfuric acid. More study in hair dye precursor showed the toxicity behavior and carcinogenesis by contact with aminophenols and 1-4 benzodiazines. The aim of this study was to identify 6 aromatic amines used in commercial hair dye substances by 4 developing solvents and 2 indicator sprays, using a thin layer chromatography (TLC) method. The aromatic amines substances were identified by comparing the Rf values and colors between samples and reference substances.The results showed that each sample contains 3-5 aromatic amines. The superiority of this method in the present study was compared with high performance liquid chromatography (HPLC) and four laboratories participated in the validation and the results showed good interlaboratory reproducibility.
  Keywords: Permanent hair dye, Aromatic amines, Thin layer chromatography, High Performance Liquid Chromatography
 • A. M. Alizadeh, F. Ameri*, S. Moradian Page 135
  The aesthetic and pleasing properties of a product are important and significantly add to the meaning and relevance of a product. There has been a strong industrial and academic interest and need to establish hardware and/or software systems in order to quantify and link appearance properties to their human response equivalences. In this study, we intend to review models which have been proposed to quantify human perceptions of appearance features. To this end the importance of Kansei Engineering in appearance is considered. This is a tool for linking consumer expectations of products with valid design parameters. In the domain of human senses, soft metrology is used as a method for metering and objective quantification of perceptual qualities of appearance.
  Keywords: Total appearance, Visual appearance, Kansei engineering, Soft metrology
 • M. Ghorbani, K. Samanian*, M. Afsharpour, A. Sabet Jazari Page 147
  Paper documents are included an important part of cultural and historic property. As time passes, these works are always prone to yellowing as an aesthetic damage. In this study, for the purpose of reduce the colour changes of Klucel-G polymer (Hydroxypropyl cellulose) as a very common size in paper documents restoration, inhibition behavior of colour change for two types of Nanofibers of Bacterial Cellulose (BCN) and Fibrillated Cellulose (NFC) into this polymer, by coating onto filter-paper samples were evaluated; Then, using artificial aging, UV-Vis spectroscopy and SEM microscope methods, the results were analyzed. Based on findings, the presence of these nanofibers after aging led to inhibition of the total colour changes (ΔE), so that BCN showed the highest inhibition. As a sub-purpose, increasing the concentration of Klucel-G led to exacerbation of colour changes after aging. Totally, adding these nanofibers into the Klucel-G, as a coating on paper prevent colour changes and on the other hand, applying more concentrations of Klucel should be avoided.
  Keywords: Paper document, Cellulose nanofiber, Klucel, Sizing, Yellowing, Colour change