فهرست مطالب

یافته - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 77، تابستان 1397)
 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 77، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ساناز ضرابی*، معصوم حاتمی کیا، نیلوفر درستی، مهناز ضرابی، ثمر مرتضوی صفحات 1-12
  مقدمه
  سبزیجات قابلیت بالایی در جذب و ذخیره فلزات سنگین دارند و تجمع این مواد در بدن انسان سبب ایجاد عوارض ناگوار می شود. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت و آلودگی ناشی از عناصر کادمیوم، سرب، جیوه، مس و نیکل در تره، سیب زمینی و گوجه فرنگی در برخی از مزارع شهرستان های خرم آباد و الشتر در تابستان 1395 می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر پس از نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها، میزان غلظت عناصر توسط دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی اندازه گیری شد و برای پردازش و رسم نمودارهای آماری نتایج، از نرم افزار SPSS و Excel استفاده گردید. درنهایت نتایج با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی مقایسه و توصیه لازم برای مصرف سبزی های مورد آزمایش صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین غلظت فلزات سنگین در نمونه های گیاهی، تجمع فلز سرب در تره (252/0)، در گوجه فرنگی (304/0) و در سیب زمینی (155/0) و میزان تجمع فلز کادمیوم در تره (147/0)، در گوجه فرنگی (216/0) و در سیب زمینی (081/0) و میزان تجمع نیکل نیز به ترتیب در تره (98/47)، در گوجه فرنگی (612/34) و در سیب زمینی (04/32) و میزان تجمع مس در تره (149/0) در گوجه فرنگی (155/0) و در سیب زمینی (148/0) میکروگرم بر گرم می باشند. در مورد تجمع فلز جیوه پایین بودن و یا فقدان این عنصر در گیاهان مورد آزمایش گزارش گردیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  از دلایل بالا بودن فلزات سرب و کادمیوم در قیاس با حد مجاز می توان به استفاده بی رویه کشاورزان از کودهای فسفاته، استفاده از لجن فاضلاب، حشره کش ها، قارچ کش ها، استفاده بی رویه از فضولات حیوانی و زباله های شهری و نیز نزدیکی زمین زراعی به جاده نام برد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سرب، کادمیوم، مس، نیکل، جیوه، سبزیجات
 • پروین ویسکرمی، مهدی روزبهانی* صفحات 13-21
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی توانبخشی شنوایی کودکان کم شنوا بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی و امید به زندگی والدین آنهاست.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعه علی مقایسه ای بود. جامعه مورد مطالعه تمامی والدین کودکان کم شنوا در شهرهای خرم آباد و نورآباد استان لرستان در سال 1396 بود. بر این اساس 60 پدر و مادر دارای فرزند کم شنوا به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. فرزندان 30 نفر از پدر و مادران (15 پدر و 15 مادر) خدمات توانبخش شنوایی را دریافت و فرزندان 30 نفر از پدر و مادران (15 پدر و 15 مادر) خدمات توانبخش شنوایی را دریافت نکرده بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ی استرس، افسردگی و اضطراب –داس 21 (1987، لایبوند) و پرسشنامه امیدواری (1998، میلر و پاورز) استفاده شده است. داده ها توسط آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان استرس، اضطراب، افسردگی وامید به زندگی در والدینی که کودک کم شنوای آنها به موقع تحت تربیت شنوایی واقع شده اند نسبت به والدینی که کودک آنها تحت تربیت شنوایی قرار نگرفته اند، بهبود داشته است، اما این میزان از نظر آماری معنی دار مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد، عواملی چون طبقه اجتماعی، کیفیت زندگی، وضعیت تحصیلی و شغلی پایین والدین دارای فرزندان کم شنوا در مناطق جغرافیایی مورد مطالعه عامل موثرتری در اضطراب، افسردگی، استرس و امید به زندگی نسبت به دریافت خدمات توانبخشی شنوایی فرزندان می باشد.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، امید به زندگی، توانبخشی شنوایی
 • آرش نظامی*، فیروز پوررشنو، علی میر صفحات 22-31
  مقدمه
  علی رغم اهمیت بسیار زیاد بهداشت و خدمات بهداشتی، همواره عدم توازن در توزیع این گونه خدمات به عنوان یکی از مشکلات اساسی برنامه ریزان مطرح بوده است. این تحقیق با هدف رتبه بندی و مقایسه ی شهرستان های استان لرستان در بخش بهداشت و خدمات بهداشتی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  داده های لازم از طریق مراجعه به کتب و گزارش های موجود از یک طرف و متخصصان و افراد توانمند در حوزه ی بهداشت و خدمات بهداشتی از طرف دیگر گردآوری شد. در این راستا تعداد هیجده شاخص انتخاب و سپس با روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شهرستان های استان لرستان بر اساس این شاخص ها پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که شهرستان های استان از نظر بهداشت و خدمات بهداشتی در قالب شاخص های مورد بررسی یکسان نبوده و شهرستان خرم آباد با شاخص شباهت 476/0 در اولویت اول، شهرستان بروجرد با شاخص شباهت 466/0 در جایگاه دوم قرار گرفت و شهرستان های دلفان و دوره به ترتیب با شاخص های شباهت 284/0 و 283/0 در جایگاه نهم و دهم قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به آنالیزهای انجام شده بیشترین ضعف در سطح استان به ترتیب در خصوص شاخص های سرانه دکتر داروساز، سرانه مراکز پرتونگاری، سرانه مراکز بهداشتی و درمانی شهری، سرانه تخت فعال و همچنین درصد روستاهای دارای خانه بهداشت مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: بهداشت، خدمات بهداشتی، تاپسیس فازی، استان لرستان
 • طاهره غلامی برمی*، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی صفحات 32-40
  مقدمه
  هورمونهای استروئید آنابولیک اغلب از سوی ورزشکاران جهت بهبود عملکرد ورزشی مورد سوء مصرف قرار می گیرد. هدف از این پژوهش، مطالعه همزمان عصاره الکلی عناب، اسیدگالیک و تمرین استقامتی بر تغییرات هیستوپاتولوژی بافت هیپوکامپ در موش های صحرایی نر مسموم شده با استروئید آنابولیک (بولدنون) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 70 سرموش نر از نژاد ویستار، در محدوده وزنی 200-250 گرم انتخاب و به صورت تصادفی به 10گروه تقسیم شدند. شامل گروه: 1-کنترل، 2-شم، 3- مسموم شده با بولدنون (5 میلی گرم/ بر کیلوگرم)، 4- عناب+ بولدنون، 5- اسیدگالیک + بولدنون، 6- تمرین استقامتی + بولدنون (5 میلی گرم)، 7- عناب+ تمرین استقامتی، 8- اسیدگالیک + تمرین استقامتی، 9- بولدنون (2میلی گرم / بر کیلوگرم)، 10- بولدنون 2 میلی گرم + تمرین استقامتی. پس از هشت هفته تمرین استقامتی و دریافت هفتگی بولدنون به صورت تزریق عضلانی، موش های صحرایی مورد نمونه گیری بافتی قرار گرفتند و سپس بر روی آنها بررسی هیستوپاتولوژی انجام شد.
  یافته ها
  دریافت بولدنون موجب پیکنوز، نکروز، تغییرات نورون های هرمی، نوروژنز و پرخونی در بافت هیپوکامپ می شود. تمرین استقامتی موجب کاهش این آسیب ها شد (01/0=P). عصاره عناب (02/0=P) و اسید گالیک (01/0=P) نیز موجب کاهش این آسیب ها شد. ترکیب تمرین استقامتی و عصاره عناب و یا اسید گالیک اثر سینرژیستی بر میزان کاهش آسیب ها داشت (001/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد تغییرات ساختاری بافت هیپوکامپ در اثر مسمومیت با بولدنون در همه گروه ها، نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود. اما در هیچ یک از گروه ها التهاب مشاهده نشد. همچنین مشخص شد در این شرایط، تمرین استقامتی و عصاره عناب و یا اسید گالیک بر کاهش آسیب های نورولوژیک ناشی از دریافت بولدنون موثر بوده و اثر سینرژیستی دارد.
  کلیدواژگان: استروئیدآنابولیک، هیپوکامپ، عناب، اسیدگالیک، تمرین استقامتی
 • مسعود صادقی، فضل الله میردریکوند، سیروس مرادی زاده* صفحات 41-52
  مقدمه
  با توجه به نقش عوامل روانشناختی و سبک زندگی در سبب شناسی بیماری های قلبی، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تیپ شخصیتی D، حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران قلبی و عادی شهر خرم آباد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، مطالعه ای علی – مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه شامل همه بیماران کرونر قلبی مراجعه کننده به مطب های تخصصی قلب و عروق در شهر خرم آباد بودند که 64 نفر بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با 64 نفر از افراد عادی همتاسازی و مقایسه گردیدند. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه های تیپ شخصیتیD، حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران(1986) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره(مانوا) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که بین بیماران قلبی و افراد عادی از نظر تیپ شخصیتیD، حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد. گروه بیماران قلبی از حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی پایین تر و میانگین نمره تیپ شخصیتی D بالاتری برخوردارند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که تیپ شخصیتیD، حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی به عنوان متغیرهای مهم تاثیرگذار در ایجاد یا جلوگیری از بیماری های قلبی عمل می کنند که در زمان درمان بیماران می تواند مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی D، حمایت اجتماعی، انعطاف پذیری شناختی، بیماران قلبی
 • عزیز زینوند لرستانی، رحیم میرنصوری*، مسعود رحمتی صفحات 53-61
  مقدمه
  بیماری کبد چرب می تواند درکنار هپاتیت های ویروسی منجر به افزایش آسیب کبدی و تسریع پیشرفت بیماری به سمت فیبروز شدن بافت کبد و تخریب آن گردد. تمرین هوازی می تواند موجب کاهش سطح آنزیم های کبدی (ALP ، ALT ، AST) شده تا درمان این بیماری با انجام ورزش هوازی مقدور باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات تمرین هوازی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر، کارآزمایی بالینی تصادفی بوده که بر روی 24 نفر کودک چاق دارای کبد چرب غیر الکلی با دامنه سنی 7 تا 11 سال انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت هشت هفته اجرا شد. قبل و بعد از دوره تمرینی، سطوح آنزیم های کبدی اندازه گیری و سونوگرافی کبد انجام گرفت. برای تفسیر داده ها از آزمون تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  8 هفته تمرین هوازی سطح آنزیم های ALT (007/0P = ) ، AST (024/0P = ) و ALP (048/0P = ) را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنا داری کاهش داد.
  بحث و نتیجه گیری
  ورزش هوازی به عنوان یک راه غیر دارویی برای درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان چاق توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، کبد چرب غیر الکلی، آنزیم ALT، آنزیم ALT، کودکان چاق
 • شیرین قاضی، حسین مهرداد*، مهری دارایی صفحات 62-75
  مقدمه
  اخلاق حرفه ای پزشکی، نظامی ساختارمند جهت حل مسائل اخلاقی و ارائه راهکارهای مناسب در حیطه پزشکی است. هدف این پژوهش طراحی الگوی اخلاق حرفه ای در پزشکان بود. یافتن مولفه های موثر در اخلاق حرفه ای با رویکرد کیفی انجام پذیرفت که در آن چارچوبی از پیش تعیین شده مانند نظریه یا مدل وجود نداشت و این چارچوب براساس داده های گردآوری شده طراحی شد.
  مواد و روش ها
  برای انجام این پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه سوابق پژوهش های پیشین شناخت نسبتا جامعی از ادبیات موجود در این زمینه حاصل شد و بر همین اساس نیز فهرستی مقدماتی از عوامل منابع انسانی اثرگذار بر مولفه های اخلاق حرفه ای با روش دلفی تکمیل و نهایی شد. بدین منظور 14 نفر از خبرگان اخلاق حرفه ای به عنوان گروه خبره با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش های هدف دار یا قضاوتی و زنجیره ای برگزیده شدند.
  یافته ها
  یافته ها با استفاده از روش پژوهش کیفی و مدل دلفی تحلیل شدند. یافته های به دست آمده حاصل از این پژهش به شناسایی 11 مولفه شامل وظیفه شناسی، تعالی شغلی، درستی و شرافت، احترام به دیگران، نوع دوستی، تعهد به عدالت اجتماعی، مدیریت زمان، هوش هیجانی، رازداری، دانش اخلاقی و حساسیت اخلاقی منتهی شد. از بین این مولفه ها، مولفه های مدیریت زمان، هوش هیجانی، دانش اخلاقی و حساسیت اخلاقی دستاورد نوین این پژوهش می باشند. همچنین شاخص جدیدی به مولفه رازداری، یعنی الکترونیک شدن پرونده های بیماران افزوده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه می تواند الگویی اخلاقی برای وزارت بهداشت و سایر نهادهایی که اخلاق حرفه ای بخشی از گستره وظایف آن هاست مفید باشد.
  کلیدواژگان: مدل اخلاق حرفه ای، پزشکان، روش دلفی، مولفه، شاخص
 • مرضیه فرید*، چنگیز رحیمی، نورالله محمدی صفحات 76-85
  مقدمه
  درد مزمن، وضعیتی شایع و ناتوان کننده است که در جهت فهم، تشخیص و درمان آن تلاش چندانی صورت نگرفته است. در این پژوهش به پیش بینی درد بر اساس ویژگی های شخصیتی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن پرداخته می شود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه همبستگی است. تعداد 230 نفر بیمار مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های درد مزمن در شیراز با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. بیماران پرسشنامه های جمعیت شناختی، پرسشنامه کوتاه درد (BPI)، پرسشنامه 60 سوالی نئو و پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار 18SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه اضطراب و افسردگی فقط اضطراب قادر به پیش بینی شدت درد و تداخل درد در کارهای روزانه می باشد؛ هم چنین از بین پنج عامل بزرگ شخصیت روان نژندی پیش بینی کننده مثبت درد مزمن بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی های خلقی و شخصیتی بر شدت درد و نگه داشتن درد تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: درد مزمن، ویژگی های شخصیتی، اضطراب، افسردگی
 • غلامرضا شهسواری، نگار نوری یزدان*، روح الله حیدری، مهدی بیرجندی صفحات 86-92
  مقدمه
  در حال حاضر بیماری های عروق کرونری (CAD) از عمده ترین دلیل مرگ و میر افراد در سراسر دنیا است. اصلی ترین دلیل بروز CAD آترواسکلروز یا گرفتگی عروق است. در اتیولوژی این بیماری، فاکتور های مختلفی از جمله فاکتورهای ژنتیکی نقش دارند. در این مطالعه فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) به عنوان یک فاکتور خطر در بروز بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش فعالیت ACE با افزایش سنتز آنژیوتانسین 2 احتمالا در ریسک ابتلا به آترواسکلروز نقش دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد شاهدی، 145 فرد سالم و154 فرد بیمار از بین مراجعه کنندگان به بخش قلب و عروق بیمارستان شهید مدنی انتخاب شدند. عدم ابتلا به آترواسکلروز در افراد سالم و همینطور ابتلا به آترواسکلروز در افراد بیمار با گلد استاندارد آنژوگرافی تایید شد. گروه مورد و شاهد از نظر سن و جنسیت همسان سازی شدند. از هر فرد 5 میلی لیتر خون گرفته و سرم آن جداسازی شد. فعالیت ACE با استفاده از سوبسترای HHL و با استفاده از تکنیک HPLC اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند سطح فعالیت ACE در افراد بیمار مبتلا به آترواسکلروز نسبت به افراد گروه کنترل بیشتر است و این افزایش از نظر آماری معنادار است (05/0P <).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده افزایش فعالیت ACE میتواند به عنوان یک فاکتور مستقل در بروز CAD نقش داشته باشد و میتوان از آن در ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، فعالیت آنزیمی، بیماری عروق کرونری
 • منیژه فیروزی*، مهتاب بیرانوندی صفحات 93-102
  مقدمه
  بیماران مبتلا به اختلالات قلبی-عروقی، در تنظیم هیجان ها مشکل دارند و این امر در درمان آنها تداخل ایجاد می کند. درمان فراتشخیصی، درمان مبتنی بر تنظیم هیجان است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اثربخشی این درمان برای تنظیم هیجان بیماران قلبی-عروقی است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران قلبی- عروقی شهر خرم آباد لرستان بود. 66 بیمار به طور تصادفی در دو گروه کنترل و گروه مداخله (درمان فراتشخیصی یکپارچه) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات متغیر تنظیم شناختی هیجان، از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از واریانس اندازه ‏های تکراری (Repeated Measure ANOVA)، استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که درمان فراتشخیصی یکپارچه در تنظیم شناختی هیجان موثر بوده و میزان کیفیت زندگی بیماران را ارتقا بخشیده است. درمان فراشناختی بیشتر بر تمرکز مثبت، ارزیابی مثبت و برنامه ریزی موثرتر بود و بر سرزنش خود، نشخوار فکری و فاجعه سازی کمترین اثر را داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، درمان فراتشخیصی یکپارچه به طور اختصاصی بر ابعاد تنظیم هیجان که تحت کنترل فرایندهای سطح بالا بودند، بیش از فرایندهای سطح پایین اثر داشت.
  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی یکپارچه، تنظیم شناختی هیجان، کیفیت زندگی، بیماران قلبی، عروقی
 • زیبا نظری، فرهاد نظریان فیروز آبادی*، احمد اسماعیلی، مصطفی درویش نیا صفحات 103-118
  مقدمه
  کشت ریشه های موئین راهکاری مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان است. پپتیدهای ضد میکروبی، بخش حیاتی و مهم از سیستم پاسخ ایمنی ذاتی همه موجودات زنده محسوب می شوند. فعالیت انتخابی دقیق و اثرات سمی محدود روی سلول های پستانداران، پپتیدهای ضد میکروبی را به کاندیداهای مناسبی برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها در معضل مقاومت های دارویی بدل ساخته است. هدف از تحقیق حاضر، تولید پپتید ضد میکروبی نوترکیب درماسپتین B1 در ریشه های موئین گیاه توتون و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن بود.
  مواد و روش ها
  توالی کدکننده ی درماسپتین B1 در یک ناقل بیانی همسانه سازی شد و برای تولید ریشه های موئین توسط Agrobacterium rhizogenes به توتون منتقل گردید. با استفاده از تکنیک های PCR و RT-PCR، به ترتیب انتقال ترانس ژن و بیان آن در ریشه های موئین بررسی شد. فعالیت ضد باکتریایی این پروتئین نوترکیب علیه باکتری های Enterococcus faecium، Enterococcus faecalis و Escherichia coli در غلظت های مختلف پروتئین کل، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  حضور سامانه ژنی و بیان آن در ریشه های موئین تراریخت اثبات شد. نتایج آزمون ضد میکروبی نشان داد که غلظت های مختلف عصاره پروتئین کل دارای اثرات ضد میکروبی معنی داری (05/0P<) روی رشد هر دو گروه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.
  بحث و نتیجه گیری
  پپتید درماسپتین فیوژن با موفقیت در ریشه های موئین تولید شد و فعالیت ضد باکتریایی آن اثبات گردید. این نتایج نشان می دهد پپتید نوترکیب دارای خواص درمانی در کنترل پاتوژن ها می باشد؛ بنابراین از ریشه های موئین می توان برای تولید و خالص سازی پروتئین های نوترکیب ارزشمند با کاربردهای دارویی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پپتید ضد میکروبی، Agrobacterium rhizogenes، درماسپتین، بیان ژن
 • علی حسنوند*، علی فلاحتی، کیومرث سهیلی صفحات 119-132
  مقدمه
  اغلب نظریات اقتصادی اعتقاد بر این دارند که تمرکززدایی هزینه های عمومی منجر به افزایش منافع استانی و درنتیجه بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی می شود. هدف از این مطالعه تحلیل تاثیر تمرکززدایی مالی بر بخش سلامت در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کاربردی، با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری پانل و داده های آماری 31 استان ایران در بازه زمانی 1394-1380 و با 3720 تعداد مشاهده، به بررسی موضوع پرداخته شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند تمرکززدایی مالی بر اساس شاخص های بررسی شده در این مطالعه، رابطه علیت مثبتی با میزان تخت های فعال بیمارستانی و سهم هزینه های بهداشت عمومی از تولید ناخالص داخلی دارد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات بخش بهداشت و سلامت به صورت عمده ناشی از تغییرات تمرکززدایی مالی و سهم مخارج بخش بهداشت بوده و به ترتیب 58/1 و 48/0 درصد از نوسانات را توضیح می دهند. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی نیز نشان دهنده تاثیرات مثبت شوک های تمرکززدایی درآمد بر روی میزان شاخص بخش سلامت و بهداشت می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با تمرکززدایی مالی و توزیع مناسب بودجه دولت مرکزی ایران در استان های کشور، می توان از طریق افزایش هزینه های بهداشتی استانی و همچنین بهبود شاخص های بهداشت و سلامت، شاهد رشد سطح سلامت عمومی در کل کشور بود.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، تمرکززدایی مالی، مدل خود رگرسیونی برداری پانل
|
 • Sanaz Zarabi *, Masom Hatamikiya, Nilofar Dorosti, Mahnaz Zarabi, Samar Mortazavi Pages 1-12
  Background
  Vegetables have a high capability in absorbing and storing heavy metals and the gathering of these materials in the human body causes unpleasant effects. The aim of the present study is the evaluation of the density and pollution caused by the elements cadmium , lead, mercury, copper, and nickel in leek, potato, and tomato in some farms in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In one experimental study, after the sampling of farms and preparing samples, digestion and combination with HCL, the density of the elements cadmium , lead, mercury, copper and nickel were determined by means of atomic absorption apparatus in a graphite furnace. To statistically process the findings, Spss software was used, and Excel software was used to present the findings. Finally, the results were compared with WHO standards.
  Results
  The results show that the average density in heavy metals in various vegetables: levels of lead in leek (0.252), in tomato (0.304), and in potato (0.155) and the cadmium levels in leek (0.147), in tomato (0.216), in potato (0.081). The levels of nickel are as the follows: leek(47,98), in tomato (34,612), in potato (32,04). The levels of copper were as follows: in leek (0.149), in tomato (0.155), and in potato (0.148)ppm. Mercury was either absent or in trace amounts in the investigated vegetables.
  Conclusion
  the reason for the high levels of lead and cadmium compared with the permissible limit is probably due to too much phosphate fertilizers being used by farmers, the use of sewage slime, insecticides, fungicides, the using of too much animal residues and urban waste and also the closeness of agricultural fields to roads.
  Keywords: heavy metals, lead, cadmium, mercury
 • Parvin Veiskarami, Mehdi Roozbahani * Pages 13-21
  Background
  The purpose of this study is to investigate the effectiveness of auditory rehabilitation of deaf children on the stress, anxiety, depression and life expectancy of their parents.
  Materials And Methods
  The study was a comparative study and the population studied was all parents of deaf children in Khoramabad and Noorabad, cities in Loresran in 2017. Accordingly, 60 parents with deaf children were selected by a non-random sampling method. The children of 30 fathers and mothers (15 fathers and 15 mothers) received hearing rehabilitation services, and the children of thirty parents (15 fathers and 15 mothers) did not receive audiotory rehabilitation services. To measure the variablility of the research, the questionnaire of stress, anxiety and depression (doss21, libond&libond1987) and hope questionnaire (miller,1998) were used. Data was analyzed by multi-variable analysis of variance.
  Results
  The results of this study showed that there was no significant difference between stress, anxiety, depression and life expectancy of parents who had hearing impaired children (early hearing rehabilitation) and parents whose children had not teceived early rehabilitation.
  Conclusion
  According to the reseatch finding, it seems that factors such as social class, quality of life, educational status and the low frequency of parents of deaf children in the geographical areas studied are more effective in anxiety, stress, depression and life expectancy than hearing rehabilitation services for children.
  Keywords: Stress, anxity, depression, life expectancy, Hearing rehabilitation
 • Arash Nezami *, Firoz Purrashno, Ali Mir Pages 22-31
  Background
  In spite of the great importance of health and health services, the imbalance in distribution of such services has always been one of the main problems of planners. This research was carried out with the aim of ranking and comparing health and health services in cities in Lorestan province.
  Materials And Methods
  Data was collected from books and documents, and from experts in the field of health and health services. To do this, 18 indicators of health and related services were selected, and ranked utilizing the fuzzy TOPSIS method.
  Results
  Results showed that there were significant differences among the cities under investigation, in terms of health services. Khorramabad ranked first for similarity index and Boroujerd ranked second (similarity index= 0.466). Also, Delfan and Dooreh came 9th and 10th , with a similarity index of 0.284 and 0. 283, respectively.
  Conclusion
  According to the analysis, the main weaknesses in the province were the pharmacist's per capita indices, per capita radiography centers, per capita urban health centers, per capita active beds, as well as the percentage of health centers in villages.
  Keywords: Health, Health services, Fuzzy TOPSIS, Lorestan Province
 • Tahereh Gholami *, Mohammad Ali Azarbayjani, Hassan Matinhomaee Pages 32-40
  Background
  Anabolic Steroid hormones are commonly misued by athletes in order to improve athletic performance. The aim of present research is the simultaneous study of the effect of jujube alcohol extract, Gallic acid and endurance training on histopathology changes of Hippocampus in male rats, which had been poisoned by anabolic steroids.
  Materials And Methods
  In this research, female wistar rats, weighing from 200-250g were selected randomly and divided into 10 groups as follows: Group 1- control, group 2 - instinct, group 3 - poisoned by Boldenon (5 mg/kg), group 4 - jujube Boldenon, group 5 - Gallic acid Boldenon, group 6 - Endurance Training Boldenon (5mil/gr), group 7 jujube plus endurance training, group 8 - Gallic acid plus endurance training, group 9 Boldenon (2 mg/kg), group 10 Boldenon 2mg plus endurance training. After 8 weeks of endurance training and receiving Boldenon weekly through muscular injection, tissue sampling was done on the rats and then a histopathology study was conducted.
  Results
  The findings show that the structural changes of the hippocampus in all groups in comparison to the control group are significantly higher, but there was no inflammation in any group. Based on the results of present study, using Boldenon (high dosage – low dosage) causes structural changes in Hippocampus.
  Conclusion
  Discussion and
  Conclusion
  based on the present research, it was found that structural changes of hippocampus tissue caused by poisoning by Boldenon in all groups was significantly more than in the control group. However, in no group, was enlargement seen. It was also shown that endurance jujube essence, and Gallic acid has some effects in decreasing neurological damage caused by receiving Boldenon and has synergistic effects.
  Keywords: Anabolic steroid, Hippocampus, Jujube, Gallic acid, Endurance training
 • Masoud Sadeghi, Faz Lah Mir Drikvand, Sirous Moradizadeh * Pages 41-52
  Background
  Concerning the role of psychological factors and lifestyle in etiology of cardiac diseases, this research aims to study and compare the personality type D, social support and cognitive flexibility in normal and cardiac patients in Khoramabad.
  Materials And Methods
  the present research is a causal – comparative study. The studied sample was selected from all coronary artery cardiac patients attending caridiovascular clinics in Khoramabad city. 64 patients were chosen by a sampling method and compared with 64 healthy individuals who were matched. In order to measure the variables, a Filips et al (1986) questionnaire of personality type D, social support and Danis and Venervall's cognitive flexibility were used. Data was analyzed using multi–variate analysis of variance method (Manva).
  Results
  The results of this study show that there is a significant difference between cardiac patients and normal people in terms of personality type D, social support and cognitive flexibility. The cardiac patients group enjoyed lower social support, cognitive flexibility and a higher average score of personality type D.
  Conclusion
  From the results of this study, it can be said that personality type D, social support and cognitive flexibility are important variables in preventing cardiac diseases which were encountered during patient's treatment.
  Keywords: Personality type D, Social support, Cognitive flexibility, Cardiac patients
 • Aziz Zeinvand Lorestani, Rahim Mirnasouri *, Masoud Rahmati Pages 53-61
  Background
  Fatty liver disease can result in liver damage along with viral hepatitis, and accelerated disease progression can result in liver tissue fibrosis and liver damage. Aerobic training can reduce the level of liver enzymes (Alp, ALT, and AST) in order for possible treatment of fatty liver disease with aerobic exercise. The present study was performed to assess the effects of Aerobic training on NAFLD.
  Materials And Methods
  The present study was a randomized control trial that was performed on 24 obese children (7 to 11 age) with NAFLD, that were divided randomly into two groups (control and experimental). Aerobic exercise was carried out for eight weeks for the experimental group. Before and after the training period, measurements of liver enzyme levels (ALP, ALT, and AST) and liver ultrasound was done. To analyze the data, independent-samples T testing was used.
  Results
  The results showed that performing aerobic training reduced the levels of liver enzymes ALT (p=0.007), AST (p=0.024), and ALP (p=0.048) in the experimental group significantly.
  Conclusion
  Aerobic training is recommended as a non-drug treatment for fatty liver disease.
  Keywords: Aerobic training, Non, alcoholic fatty liver, AST, ALT enzymes, Obese children
 • Shirin Ghazi, Hossein Mehrdad *, Mehri Daeaee Pages 62-75
  Background
  Medical professional ethics is a structured discipline to address ethical issues and provide appropriate medical solutions. The purpose of this study was to design a professional ethics model for physicians. Finding effective components in professional ethics was carried out with a qualitative approach, in which there was no predetermined framework, such as a theory or model, and this framework was designed based on aggregated data.
  Materials And Methods
  To do this research, firstly, through the study of previous research, a relatively comprehensive understanding of the literature in this field was obtained. And on this basis, a preliminary list of human resource factors influencing the components of professional ethics with the Delphi method was completed and finalized. For this purpose, 14 professional ethics experts were selected as an expert group using non-instantial sampling and a combination of targeted or judgmental and sequential methods.
  Results
  The findings were analyzed using qualitative research methods and the Delphi model. The findings of this study reveal 11 key components, namely, conscientiousness, professional excellence, integrity and dignity, respect for others, friendship, commitment to social justice, time management, emotional intelligence, secrecy, moral knowledge and ethical sensitivity. Among these components, the importance of time management components, emotional intelligence, ethical knowledge and moral sensitivity were revealed in this research. A new index was added to the privacy component, concerning the e-mailing of patient records.
  Conclusion
  The results of this study can be a useful model for the Ministry of Health and other institutions where professional ethics are part of their mandate.
  Keywords: Professional Ethics Model, Doctors, Delphi Method, Component, Indicator
 • Marzieh Farid *, Changiz Rahimi, Nourollah Mohamadi Pages 76-85
  Background
  Chronic pain is a common and debilitating condition, but little effort has been made to understand, diagnose or treat it. The aim of the present study is the prediction of pain, based on personality characteristics, anxiety, and depression among patients suffering from chronic pain.
  Materials And Methods
  This is a correlation study. 230 patients suffering from chronic pain were selected by convenience sampling among pain clinics of Shiraz city. Patients completed a Demographic Questionnaire, a Brief Pain Inventory (BPI), a NEO Brief Questionnaire (60 questions), a Beck Depression Inventory (BDI-II), and a Beck Anxiety Inventory (BAI). Data was analyzed using multiple regression (stepwise regression), Pierson`s Correlation Coefficient, and SPSS18 software.
  Results
  The results indicated that components of anxiety were able to predict pain severity and pain interference in daily routines and from the Big Five Factors of Personality, neuroticism was positively able to predict chronic pain.
  Conclusion
  Mood features and personality characteristics influence pain duration and intensity.
  Keywords: chronic Pain, personality features, anxiety, depression
 • Gholamreza Shahsavari, Negar Nouryazdan *, Rohollah Heidary, Mehdi Birjandi Pages 86-92
  Background
  Coronary artery disease (CAD) is currently the leading cause of death among people around the world. The main cause of CAD is atherosclerosis or vascular arrest. In the etiology of this disease, various factors, including genetic factors, are involved. In this study, the effect of angiotensin converting enzyme (ACE) as a risk factor was evaluated. Increasing ACE activity by enhancing the synthesis of angiotensin II is likely to contribute to the risk of atherosclerosis.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 145 healthy individuals and 154 patients were selected from among patients referred to the Shahid Madani Hospital. Absorption of atherosclerosis in healthy individuals and atherosclerosis in patients with standardized angiography was confirmed. The case and control groups were matched for age and gender. A 5 ml sample of blood was taken from each person, and the serum was isolated. ACE activity was measured using HHL substrate and HPLC techniques.
  Results
  The results showed that the level of ACE activity in patients with atherosclerosis was higher than those in the control group and this increase was statistically significant (P
  Conclusion
  According to the results, increased ACE activity can be an independent factor in the incidence of CAD and can be used to assess the risk of disease.
  Keywords: Angiotensin converting enzyme, Enzyme activity, Coronary Artery Disease
 • Manizheh Firoozi *, Mahtab Biranvandi Pages 93-102
  Background
  Patients with cardiovascular disease have difficulty in emotional regulation, and this disability can interfere with their treatment. Metacognition therapy (MCT) is a psychological intervention based on emotional management. The purpose of research is to study theeffectiveness of MCT for dementia cognitive emotion regulation in patients with cardiovascular.
  Materials And Methods
  The present study was a clinical trial with pre-test, post-test and follow-up. The statistical population included all cardiovascular patients in Khorramabad. Sixty-six patients were randomly assigned into control and intervention (Metacognition therapy) groups. The cognitive-emotional regulation variable was used for data collection by a Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski & Kraaij). Repeated Measure ANOVA was used for data analysis.
  Results
  The findings of the study indicated that Metacognitive therapy was effective in cognitive-emotional regulation (positive refocusing, positive reappraisal, refocus on planning) and not so effective in self-blame, focus on thought/rumination, and catastrophizing.
  Conclusion
  Based on the findings of the research, Metacognitive therapy effects on cognitive dementia relate to top-down versus bottom-up processing in the brain.
  Keywords: Meta cognitive therapy, Cognitive emotional regulation, Top, down, Bottom, up processing, Cardiovascular disease
 • Ziba Nazari, Farhad Nazarian Firouzabadi *, Ahmad Ismaili, Mostafa Darvishnia Pages 103-118
  Background
  Root hair culture is a valuable system to produce recombinant proteins in planta. Antimicrobial peptides (AMPs) are vital parts of the innate immune response found in almost all forms of life. Precise target activity and limited toxicity towards mammalian cells make them suitable candidate molecules to combat evolving drug-resistant microorganisms. The aim of the present study was to produce a Dermaseptin B1 recombinant antimicrobial peptide in Nicotiana tabacum root hair and assess the antibacterial activity of the protein extract from transgenic root hairs.
  Materials And Methods
  A Dermaseptin B1 encoding gene sequence was C-terminally fused to a Chitin Binding Domain (CBD) encoding sequence and cloned in a plant binary vector used for Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation to generate root hairs in tobacco. Transgenic root hairs were produced, and protein extracts were used to assess antimicrobial activity against a number of microbes.
  Results
  PCR and RT-PCR analysis confirmed the integration of the Dermaseptin B1 gene in a root hair cell genome and the presence of Dermaseptin B1 mRNA transcripts, respectively. Recombinant protein had a significant (P
  Conclusion
  Dermaseptine B1 recombinant peptide was successfully produced in tobacco root hair cells and its antibacterial effects was confirmed. These results suggest that the recombinant protein may have a therapeutic effect to control bacterial pathogens. It can be concluded that root hair cells can be used to produce and purify valuable recombinant proteins with pharmaceutical applications.
  Keywords: Antimicrobial Peptides, Agrobacterium rhizogene, Dermaseptine, Gene Expression
 • Ali Hasanvand *, Ali Falahati, Kiomars Soheili Pages 119-132
  Background
  Most economic theories are based on the belief that decentralization of public expenditure will lead to an increase in provincial benefits and a consequent improvement in economic and social indexes. The purpose of this study is to analyze the effect of financial decentralization on the health sector in Iran.
  Materials And Methods
  In this applied research, the topic was reviewed by the panel vector self-regression model, using data from 31 provinces of Iran in the period of 2001-2015, with a sample size of 3720 observations.
  Results
  The results show that financial decentralization, on the basis of indexes reviewed in this study, has a positive causality relation with the number of active hospital beds and the level of public sanitation from gross domestic product. Regarding to the results of variance analysis, it can be acknowledged that the changes in the areas of health and sanitation usually resulted from changes in financial decentralization and the resources allocated to sanitation, which explain the fluctuations of 1.58 and 0.48 percent. The results of reviewing the immediate response functions also indicate the positive effects of funding decentralization shocks on the index rate in the health area.
  Conclusion
  Financial decentralization and proper distribution of central government health funds to the provinces, can improve the level of public health in the whole country, by increasing provincial sanitary resources, and in addition, promoting health and sanitation indexes.
  Keywords: Public health, Financial decentralization, Panel VAR model