فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین صحابی، محسن جهان*، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی صفحات 269-277
  بنه مناسب و مدیریت عناصر غذایی، از مهم ترین عوامل در بهبود تولید و کیفیت زعفران هستند. به منظور بررسی تاثیر وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی گل دو توده زعفران ایرانی و اسپانیایی، آزمایشی در سال های 95-1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله اجرا در آمد. مبدا بنه مادری زعفران (شامل بنه ایرانی و اسپانیایی)، وزن بنه ها در سه سطح شامل کمتر از 8 گرم (بنه ریز)، 1/8 تا 15 گرم (بنه متوسط) و1/15 تا 23 گرم (بنه درشت) و محلول پاشی برگی کود کامل (فسفیت پتاسیم + بیومین) در دو سطح (محلول پاشی و عدم محلول پاشی) به ترتیب عوامل اول، دوم و سوم آزمایش در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج آزمایش، با افزایش وزن بنه جهت کاشت، تعداد گل، عملکرد گل تر و عملکرد کلاله + خامه خشک زعفران به طور معنی داری افزایش یافت، اما اثر محلول پاشی برگی بر شاخص های ذکرشده معنی دار نبود. تعداد گل و عملکرد گل تر زعفران درنتیجه کاشت بنه های ایرانی، به ترتیب17، 13 و 14 درصد بیشتر از بنه های اسپانیایی بود. همچنین، عملکرد کلاله + خامه خشک حاصل از بنه های ایرانی در مقایسه با بنه های اسپانیایی تا 1/14 درصد افزایش یافت. با این وجود، غلظت پیکروکروسین در نتیجه کاشت بنه های اسپانیایی تا 8/3 درصد بیشتر از بنه های ایرانی بود. طبق نتایج این تحقیق، در کنار محلول پاشی بهینه عناصر غذایی، اهمیت سازگاری منشا بنه با شرایط محیطی محل کاشت مورد تاکید می باشد
  کلیدواژگان: پیکروکروسین، عملکرد کلاله خشک، مدیریت عناصر غذایی
 • محمد کریمی فرزقی، حمیدرضا خزاعی*، محمد کافی، احمد نظامی صفحات 279-290
  به منظور مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه جلگه رخ تربت حیدریه اجرا شد. عامل اصلی شامل سه روش آبیاری (کرتی، قطره ای و بارانی) و عامل فرعی سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی زعفران) بود. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک، تعداد، قطر و طول برگ، وزن خشک، اندازه و تعداد بنه دختری و نیز وزن و طول غلاف بودند. نمونه برداری های آزمایش برای تعیین صفات برگ و غلاف در 10 اردیبهشت و برای تعیین صفات بنه در 10 خردادماه 93 انجام گرفت. نتایج نشان داد در تیمارهای روش آبیاری، بیشترین وزن خشک بنه، وزن برگ و غلاف، اندازه و تعداد بنه دختری، تعداد، قطر و طول برگ در روش آبیاری قطره ای مشاهده شد. همچنین بهترین عملکرد بنه نیز در روش آبیاری قطره ای و کمترین میزان این شاخص در روش آبیاری کرتی به دست آمد، آبیاری زعفران به روش قطره ای باعث افزایش تعداد بنه های دختری نسبت به دو روش بارانی و کرتی (به ترتیب 10 و 34 درصد) شد. اثر سطوح آبیاری نیز بر اغلب صفات مورد بررسی معنی دار بود و بیشترین میزان عملکرد مربوط به سطح آبیاری 100 درصد و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار تامین 50 درصد نیاز آبی بود، کاهش آبیاری از سطح 100 به 50 درصد نیاز آبی گیاه، تعداد بنه های دختری و وزن آن ها را شدیدا کاهش داد (به ترتیب 62 و 86 درصد). در مجموع بیشترین سطح فتوسنتزی گیاه زعفران و نیز حداکثر تعداد کل و وزن کل بنه های دختری در روش آبیاری قطره ای و در سطح تامین 100 درصد نیاز آبی به دست آمد
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی، آبیاری کرتی، بنه، نیاز آبی
 • زکیه شریعتمداری، محمود شور*، پرویز رضوانی مقدم، علی تهرانی فر، احمد احمدیان صفحات 291-308
  به منظور ارزیابی ویژگی های بنه دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در پاسخ به کودهای آلی و شیمیایی آزمایشی طی دو سال زراعی 93-1392 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان زاوه اجرا شد. فاکتور اول شامل کودآلی در 6 سطح (کود گوسفندی (10 تن در هکتار)، کود گاوی (30 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (6 تن در هکتار)، کود مرغی (5 تن در هکتار)، کمپوست زباله شهری (9 تن در هکتار) و شاهد) و فاکتور دوم کود شیمیایی در دو سطح (مصرف کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر به ترتیب 100 کیلوگرم در هکتار اوره و 80 کیلوگرم در هکتارسوپر فسفات تریپل) و عدم مصرف کود شیمیایی) بود. صفات مورد بررسی در این پژوهش صفات کمی بنه های دختری در سال کشت و صفات گل در سال دوم کشت بود. شاخص های مورد ارزیابی شامل وزن کل بنه در واحد سطح، متوسط تعداد جوانه ها در هر بنه، قطر بنه و تعداد بنه های دختری به تفکیک در گروه های وزنی، تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله و خامه در مترمربع و شاخص برداشت کلاله بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای موردمطالعه نشان داد که بیشترین و کمترین تعدادکل بنه به ترتیب در تیمار شاهد + مصرف کودشیمیایی (228 بنه در مترمربع) و در تیمار کود مرغی + عدم مصرف کودشیمیایی (177 بنه در مترمربع) می باشد. بیشترین و کمترین وزن کل بنه (به ترتیب 67/1875 و 27/1623 گرم در مترمربع) و متوسط وزن بنه (به ترتیب 94/10 و 75/7 گرم در مترمربع) و متوسط قطر بنه (به ترتیب 3 و 72/2 سانتی متر) و متوسط تعداد جوانه (به ترتیب 8 و 33/1 جوانه در هر بنه) به ترتیب در تیمار کود مرغی + عدم مصرف کود شیمیایی و تیمار شاهد + با مصرف کود شیمیایی به دست آمد. تیمار شاهد + با مصرف کودشیمیایی بیشترین درصد بنه در گروه وزنی کمتر از 4 گرم (64/12 درصد) و 1/4 تا 8 گرم (31/10 درصد) را به خود اختصاص داد. بیشترین درصد بنه در گروه وزنی 1/8 تا 12 گرم (77/16 درصد)، درصد بنه در گروه وزنی 1/12 تا 16 گرم (10/18 درصد) و بیشتر از 1/16 گرم (38/31 درصد) در تیمار کود مرغی + بدون مصرف کودشیمیایی به دست آمد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای موردمطالعه برویژگی های گل زعفران نشان داد بیشترین و کمترین تعداد گل (به ترتیب 142 و 56 گل در مترمربع)، وزن تر گل (به ترتیب 20/50 و 60/17 گرم در مترمربع)، وزن خشک خامه (به ترتیب 405/0 و 169/0 گرم در مترمربع)، وزن خشک کلاله (به ترتیب 685/0 و 080/0 گرم در مترمربع) و شاخص برداشت کلاله (به ترتیب 0082/0 و 0011/0) درنتیجه مصرف کود مرغی + عدم مصرف کود شیمیایی و تیمار شاهد + مصرف کودشیمیایی حاصل شد. نتایج نشان داد عملکرد گل زعفران در سال دوم تحت تاثیر مستقیم وزن بنه های دختری تولیدشده در سال اول بود. به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد کاربرد کودهای آلی در مقایسه با کود شیمیایی اثر بیشتری بر ویژگی بنه های دختری زعفران و عملکرد زعفران داشت
  کلیدواژگان: تعدادگل، شاخص برداشت کلاله، قطر بنه، وزن تر گل، وزن خشک کلاله
 • عزیزاله خیری*، هاجر پارسا، محسن ثانی خانی، فرهنگ رضوی صفحات 309-322
  به منظور بررسی صفات کمی و کیفی گلبرگ زعفران تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1395-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، کود ازتوبارور-1 (حاوی ازتوباکتر وینلندی) در دو سطح (1/0 و2/0 درصد)، کود نیترو کارا (حاوی باکتری آزورایزوبیوم کائولینودا) در دو سطح (1 و 2 درصد)، ترکیب هر دو کود زیستی در چهار سطح {(1 درصد نیتروکارا + 1/0 درصد ازتوبارور-1)، (1 درصد نیتروکارا + 2/0 درصد ازتوبارور-1)، (2 درصد نیتروکارا + 1/0 درصد ازتوبارور-1)، (2 درصد نیتروکارا + 2/0 درصد ازتوبارور-1)}، یک سطح نیتروژن (40کیلوگرم در هکتار) و شاهد بودند. بررسی صفات نشان داد بالاترین عملکرد گلبرگ و کلاله خشک در کاربرد 2/0 درصد ازتوباکتر به دست آمد. هم چنین در تیمار 2 درصد آزورایزوبیوم بیشترین وزن خشک تک گل مشاهده شد. بالاترین میزان نیتروژن برگ و کلروفیل کل در تیمارهای 2/0 درصد ازتوباکتر و 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. هم چنین بیشترین سطح برگ در تیمار 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شد. در بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی مشخص گردید که بیشترین فنل و آنتوسیانین کل و ظرفیت آنتی اکسیدان گلبرگ در تیمار ازتوباکتر 1/0 درصد و بالاترین میزان فلاونوئید در تیمار 1 درصد آزورایزوبیوم مشاهده شدند. نتایج حاکی از آن بود که کاربرد تیمار های استفاده شده سبب افزایش عملکرد گلبرگ زعفران شد و تیمار 2/0 درصد ازتوباکتر جهت افزایش عملکرد کمی و تیمار 1/0 درصد ازتوباکتر برای بالا بردن خواص آنتی اکسیدانی قابل توصیه می باشند
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل، کلروفیل
 • حسن رحیمی*، احسان ترابی، حسین رحیمی، مهدی عراقی، محمد روشناوندی صفحات 323-337
  در این آزمایش، تاثیر آفتاب‏دهی با پلاستیک شفاف، زمان کاشت و اولین آبیاری پس از کاشت بر جمعیت کنه (Rhizoglyphus robini) و عملکرد کلاله زعفران به صورت کرت‏های خردشده و در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال‏های 1390 تا 1394 در شهرستان گناباد مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور‏های اصلی شامل آفتاب‏دهی و عدم آفتاب‏دهی خاک قبل از کاشت بودند که در کرت‏های اصلی قرار گرفتند. هفت روش مدیریت زراعی شامل 1- کاشت زعفران در شهریور ماه بدون آبیاری پس از کاشت، 2- کاشت زعفران در شهریور ماه همراه با آبیاری بلافاصله پس از کاشت، 3- کاشت زعفران در خرداد ماه سال بعد بدون آبیاری پس از کاشت، 4- کاشت زعفران در خرداد ماه سال بعد همراه با آبیاری بلافاصله پس از کاشت، 5- کاشت زعفران در خرداد ماه سال بعد و آبیاری آن در مرداد ماه، 6- کاشت زعفران در شهریور ماه سال بعد بدون آبیاری پس از کاشت و 7- کاشت زعفران در شهریور ماه سال بعد همراه با آبیاری بلافاصله پس از کاشت در کرت‏های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد آفتاب‏دهی به طورکلی و فارغ از بسته مدیریت اعمال شده باعث کاهش جمعیت کنه و افزایش عملکرد کلاله زعفران شد. روش زراعی 4 یعنی آبیاری بلافاصله پس از کاشت زعفران در خرداد موجب شد جمعیت کنه افزایش یابد و در نتیجه باعث کاهش عملکرد کلاله زعفران شد. درحالی که روش 2 (کاشت در شهریور و آبیاری آن بلافاصله بعد از کاشت) جمعیت کنه را کاهش و عملکرد را افزایش داد. عملکرد زعفران در تاریخ کشت های خرداد (روش‏های 3، 4 و 5) نسبت به شهریور (روش‏های 1، 2، 6 و 7) بیشتر بود. کمترین جمعیت کنه و بیشترین عملکرد زعفران به تیمار آفتاب‏دهی و روش زراعی 3 (کاشت زعفران در خرداد سال بعد و بدون آبیاری بعد از کاشت) تعلق گرفت به طوری که در این تیمار نسبت به بدترین تیمار (بدون آفتاب‏دهی، روش 1)، جمعیت کنه را 94 درصد کاهش و در نتیجه عملکرد زعفران را 53/348 درصد افزایش داد
  کلیدواژگان: آبیاری، آفتاب دهی، پلاستیک شفاف، تاریخ کاشت، کنه
 • علی اصغر پادارلو، ابراهیم ایزدی دربندی*، محمدحسن راشد محصل، حسن فیضی صفحات 339-353
  استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید زعفران در ایران و دنیا می باشد. در بین عوامل موثر در خلا عملکرد زعفران، علف های هرز از مهم ترین عوامل می باشند. با این وجود در سطح استان اطلاعاتی مدون در خصوص ساختار جوامع علف های هرز وجود ندارد. این بررسی باهدف تعیین فلور و ساختار جوامع علف های هرز و تعیین غالبیت گونه های مختلف علف های هرز مزارع زعفران استان خراسان رضوی طی دو سال زراعی 93-92 و 94-93 انجام شد .برای این منظور، تعداد 118 مزرعه در 6 شهرستان بر اساس سطح مزارع و میزان تولید در واحد سطح انتخاب شدند. در هر مزرعه علف های هرز به تفکیک جنس و گونه شمارش و طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توسط سیستم موقعیت یاب جهانی برداشت و ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات، شاخص های جمعیتی گونه های مختلف علف هرز مزارع زعفران شهرستان های موردبررسی ازجمله میانگین تراکم نسبی و فراوانی نسبی گونه ها محاسبه شد. در طی دو سال بررسی مزارع موردنظر، تعداد 52 گونه علف هرز مشاهده و شناسایی شد که خانواده های شب بو، کاسنی، گندمیان، بقولات و میخک به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد گونه به ترتیب متعلق به شهرستان های تربت حیدریه و گناباد بود. علف های هرز مهم مزارع زعفران استان خراسان رضوی، براساس شاخص غالبیت به ترتیب شامل جو موشی (Hordeum murinum L.) و خاکشیر تلخ (Sisymbrium septulatum DC.)از گونه های یک ساله و شاهی وحشی (Cardaria draba L.)و بومادران (Achillea millefoliam L.) از گونه های چندساله بودند
  کلیدواژگان: سیستم موقعیت یاب جهانی، شاخص غالبیت، فراوانی
 • فاطمه پیرملک، علیرضا کرباسی*، محمد قربانی، فاطمه رستگاری پور صفحات 355-366
  زعفران با توجه به قدرت ایجاد اشتغال بالا و ایجاد درآمد مناسب به عنوان یک محصول مهم برای کشاورزان استان خراسان رضوی به حساب می‏آید. وجود مسائل و مشکلات پیش روی زعفران کاران در زمینه بازاریابی و صادرات باعث گردیده این محصول به رغم کیفیت مرغوب، از وضعیت مناسبی در بازار جهانی برخوردار نباشد. لذا بررسی آمیخته بازاریابی قیمت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بازاریابی زعفران در منطقه ضروری به نظر می رسد. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آمیخته بازاریابی قیمت زعفران، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده و صادرکننده زعفران در شهرهای مشهد و تربت حیدریه در سال 1394 جمع آوری گردید. جهت بررسی روایی منطقی پرسش نامه ها و صحت و سقم سوالات، پرسش نامه ها توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از کارشناسان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. در ابتدا تعدادی پرسش نامه اولیه تکمیل شد و با کاربرد روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی 79/0 حاصل گردید. نتایج ماتریس عوامل داخلی نشان داد که نقاط ضعف بر قوت غلبه دارند و بر طبق نتایج ماتریس عوامل خارجی نیز نقاط فرصت بر تهدید برتری دارند. نتایج مطالعه همچنین نشان داد ظرفیت افزایش ارزش افزوده ناشی از فرآوری زعفران با امتیاز 57/0 و ارزش صادراتی با امتیاز 54/0 مهم ترین نقطه قوت و قیمت پایین خرید از کشاورزان با امتیاز 13/0 و عدم آگاهی از قیمت رقبا با امتیاز 11/0 مهم ترین نقاط ضعف آمیخته بازاریابی قیمت است. همچنین صادرات محصول، باکیفیت های مختلف بر اساس توانایی مالی مشتریان بازارهای هدف با امتیاز 32/0 و تعیین قیمت بر اساس محیط رقابتی و اقتصادی با امتیاز 32/0 با اهمیت ترین فرصت ها و عدم ثبات نرخ ارز با امتیاز 40/0 و نوسان قیمت در بازار صادراتی با امتیاز 36/0 بااهمیت ترین تهدیدهای کنونی آمیخته بازاریابی قیمت زعفران است. نتایج کلی حاصل از ماتریس تحلیل وضعیت نشانگر تدافعی بودن راهبردهای فاکتور فرآوری زعفران است. لذا طبق نتایج به دست آمده راهبردهای ایجاد نظام بورس منطقه ای داخلی زعفران و کنترل مدت دار قیمت در بازارهای صادراتی با هدف توجه به نظام قیمت گذاری و خرید عادلانه پیشنهاد می‏گردد
  کلیدواژگان: راهبرد، زعفران، فرآوری، قیمت گذاری، SWOT
 • اسماعیل فلاحی*، فاطمه مزرعه صفحات 367-381
  تجارت محصولات کشاورزی باهدف رهایی از اقتصاد تک محصولی، در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید قرارگرفته است. در این راستا، تحلیل اثر عوامل موثر بر صادرات محصول راهبردی زعفران ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده ی این محصول در جهان، می تواند منجر به کسب بینش به منظور سیاست گذاری بهتر گردد. بر این اساس، مطالعه ی حاضر باهدف بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز در کنار سایر عوامل موثر بر صادرات این محصول، داده های پانل مربوط به شرکای عمده تجاری ایران را در طی دوره 93-1371 به کار بست. بدین منظور و برای ممانعت از محدودیت روش های متقارن محاسبه ی شاخص های بی ثباتی، ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش نامتقارن الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته نمایی (EGARCH) محاسبه گردید. سپس با ورود این شاخص در کنار سایر متغیرهای الگو، روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) جهت برآورد الگوی پیشنهادی، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، علی رغم تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای درآمد کشورها و نرخ ارز واقعی بر صادرات محصول زعفران، متغیر نوسانات نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات این محصول می باشد. از این رو، چنانچه هدف دولت حمایت از صادرات این محصول باشد، برقراری ثبات در بازار نرخ ارز امری ضروری است. همچنین نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا نشان دهنده ی سرعت قابل ملاحظه ی تعدیل خطای عدم تعادل و گرایش به سمت روابط تعادلی بلندمدت بوده و از این رو می توان به تاثیر سیاست گذاری در کوتاه مدت به منظور مدیریت مسائل مورد بحث امیدوار بود
  کلیدواژگان: داده های پنل، روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS)، زعفران، صادرات غیرنفتی، نوسانات نرخ ارز
 • علیرضا سرگزی*، مهدیه قویدل صفحات 383-391
  با توجه به اهمیت محصول زعفران در شهرستان قائن سعی شده است به تاثیر و کاربرد عوامل کیفی کنترل نشده در تعیین کارایی مزارع زعفران شهرستان قائن توجه شود. از این رو داده های مورد استفاده شامل 173 بهره بردار محصولات زراعی شهرستان قائن در سال 1395-1394 بود که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی جمع آوری و پرسشنامه مربوط تکمیل شد. در این تحقیق از مدل های یک مرحله ای بانکر و موری و مدل سه مرحله ای جدید (New) در برآورد کارایی به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقدار کارایی مقیاس با مقدار 82/0 بیشترین میانگین را نشان می دهد. همچنین مقدار کارایی فنی با بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس مقدار 62/0 و 50/0 را نشان داد و این مفهوم را می رساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی با بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب دارای پتانسیل 38% و 50% در مقدار نهاده ها می باشد و می توانند نهاده های مورد استفاده را بدون کاهش در تولید محصول کاهش دهند. همچنین مقادیر کارایی مدل بانکر و موری (مدل بدون در نظرگرفتن عوامل کیفی) تفاوتی را نسبت به مدل جدید (با در نظر گرفتن عوامل کیفی) نشان نداد لذا به نظر می رسد نقش مقیاس فعالیت تنها در مفاهیم کارایی مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس متبلور نمی شود بلکه دارای ارتباطی با کارایی فنی نیز می باشد لذا انجام مطالعات تکمیلی با تمرکز بر روی مساعدت های مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.
  کلیدواژگان: زعفران، تحلیل پوششی داده ها، قائن، کارایی، نهاده های کنترل نشده
|
 • Hossein Sahabi, Mohsen Jahan*, Alireza Kochaki, Mehdi Nassiri Mahallati Pages 269-277
  In general, corm weight and nutrient management are considered as the most important factors in relation to quantitative and qualitative traits of saffron. In order to investigate the effects of mother corm origin, mother corm weight and nutrient foliar application on yield and qualitative traits of saffron, a field experiment was conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications at the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during the years from 2012 to 2015. The mother corm origin (Iranian and Spanish corms), mother corm weight 8 g and lower (small), 8.1–15 g (medium) and 15.1-23 g (large) and nutrient foliar application (application and control) were considered as the first, second and third experimental factors, respectively. According to the results, the larger mother corms significantly resulted in a greater number of flowers per m2, increased fresh flower and dry stigma style yields. However, the effect of nutrient foliar application was observed to be not significant on these traits. When Iranian mother corms were planted, the number of flowers per m2, fresh flower and dry stigma style yields were higher, compared with Spanish mother corms. For instance, flower number, fresh flower and dry stigma style yields increased by 17, 13 and 14%, respectively, when planting Iranian mother corms. Nonetheless, picrocrocin concentration was higher (up to 3.8%) in the Spanish planted corm treatment. Based on the results, beside the optimal nutrient foliar application, the importance of adapting the corms origin with environmental conditions of the site designated for planting is emphasized
  Keywords: Picrocrocin, Dry stigma yield, Nutrient Management
 • Mohammad Karimiferezgh, Mohammad Kafi, Ahmad Nezami, Hamidreza Khazaee* Pages 279-290
  In order to compare the effect of irrigation levels and methods on leaf area and replacement corm production of saffron during 2013-2014 growing season, a split plot experiment was conducted in randomized complete block design with three replications in the Jolgeh Rokh District, in 35 km Torbat Heydarie. The main plot basin irrigation, drip and sprinkler irrigation and sub plot was three levels of irrigation (100, 75 and 50 percent water requirement of saffron). The traits studied were including dry weight, number, diameter and length of leaf, dry weight, size and number of replacement corms, weight and length sheath. Sampling for determining the characteristics of leaf and sheath was done on April 30, and for corm it was done on May 31, 2014. The results showed that in the irrigation method treatments, the most dry weight of corm, leaf and sheath weight, size and number of replacement corm, number, diameter and length of leaf were observed in the case of drip irrigation. In addition, the best yield was observed in drip irrigation and the lowest amount was seen in basin irrigation. Saffron irrigation with the drip method resulted in an increase of the number of replacement corms compared to the sprinkler and basin methods (10 and 34 percent, respectively). The effect of irrigation levels was significant on some of the traits that were studied and the most yield was related to 100 percent irrigation level and the lowest one was in the 50 percent water requirement. Reducing irrigation from 100 to 50% crop water requirement severely reduced replacement corms number and their weight (62 and 86 percent, respectively). Consequently, the most photosynthesis level of Saffron and also the maximum amount of total number and total weight of replacement corms were obtained in the drip irrigation case and 100 percent irrigation level
  Keywords: Drip irrigation, Sprinkler irrigation, Basin irrigation, Corm, Water requirement
 • Zakieh Shariatmadari, Mahmoud Shoor*, Parviz Rezvani Moghaddam, Ali Tehranifar, Ahmad Ahmadian Pages 291-308
  In order to study the effects of organic and chemical fertilizers on replacement cormsand flowercharacteristics of saffron (Crocus sativus L.), an experiment was conducted in a factorial layout based on randomized complete block design with three replications in a farm at Zaveh, Iran in the growing season of 2013-2014 The experimental treatments were all combination of six types of organic fertilizers (Sheep manure (10 t.ha-1), cow manure (30 t.ha-1), vermi compost (6 t.ha-1), hen manure (5 t.ha-1), urban compost (9 t.ha-1) and control and using and not using chemical fertilizer (Nitrogen (100 kg.ha-1)㸚Ⲧᚭ (80 kg.ha-1)). The studied criteria included: total weight of cormper square meter, average number of buds per corm, diameter of corm and number of replacement cormsin each weight categories (0.1-4g,4.1-8g, 8.1-12g,12.1-16g and more than16.1g), number of flowers, fresh weight offlowers,stigmaandstyle dry weight per square meter, and harvest index of stigma. The results showed that the simple and interaction effects of using and not using chemical fertilizers and organic fertilizers on all studied criteria were significant. Control爗ꚉ욥 fertilizer and hen manure숫憢 chemical fertilizer treatments produced the highest and lowest total corm number (228 and 177 corm per in m2), respectively. The highest and lowest total corm weight (1876 and 1623 g.m-2, respectively), average single corm weight (10.94 and 7.75 g.m-2, respectively), average corm diameter (3 and 2.72 cm, respectively) and average number of buds (8 and 1.33 bud per corm, respectively) were obtained in hen manure숫憢 chemical fertilizer and control爗ꚉ욥 fertilizer treatments, respectively. Control爗ꚉ욥 fertilizer produced the highest replacement corms at the weights of 0.1-4 (12.64%) and 4.1-8g (10.31%) categories. The highest percentage of number of replacement corms at 8.1-12 (16.77%), 12.1-16 (18.10%), and more than 16.1g (31.38%) weight categories were shown in the hen manure without chemical fertilizer treatment. Hen manure숫憢 chemical fertilizer and control chemical fertilizer treatments produced the highest and lowest number of flowers (142 and 56 flower per square meter, respectively), fresh flower weight (50.20 and 17.60 g.m-2, respectively), stigma dry weight (0.405 and 0.169 g.m-2, respectively), style dry weight (0.685and 0.080 g.m-2, respectively), harvest index of stigma (0.0082, 0.0011, respectively), respectively. The results showed that flower yield in the second year was directly affected by the weight of replacement corms which were produced in the first year. Overall, the results of the present study revealed that the application of organic fertilizer compared with chemical fertilizers had superior effect on replacement corms and yield criteria of saffron
  Keywords: Diameter of corm, Fresh flower weight, Stigma dry weight, Stigma harvest index, Number of flower
 • Azizollah Kheiry*, Hajar Parsa, Mohsen Sani Khani, Farhang Razavi Pages 309-322
  In order to investigate the effect of different nitrogen sources on some quantitative and biochemical characteristics of Saffron Petals, an experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications on the Research Farm of University of Zanjan. The treatments were Azotobarvar-1 bio-fertilizer (containing free-living nitrogen-fixing bacteria Azotobacter vinelandii) with two levels (0.1 and 0.2 percent), Nitrokara (containing symbiotic and free-living nitrogen-fixing bacteria Azorhizobium caulinodan) with two levels (1 and 2 percent) and combinations of both of them with four treatments (1percent Nitrokara 0.1 percent Azotobarvar-1, 1 percent Nitrokara 0.2 percent Azotobarvar-1, 2 percent Nitrokara 0.1 percent Azotobarvar-1, 2 percent Nitrokara 0.2 percent Azotobarvar-1) compared to control and one nitrogen level (40 kg/ha). The results showed that the highest yield of petals and stigma were obtained in 0.2 percent Azotobacter while the highest average dry flower weight resulted in 2 percent Azorhizobium treatment. The highest leaf nitrogen content and total chlorophyll were obtained in 0.2 percent Azotobacter and 40 kg/ha of nitrogen treatments. Also 40 Kg/ha nitrogen resulted in the highest leaf area. The highest antioxidant, total phenol and anthocyanin of tepal were achieved in 0.1 percent Azotobacter while the highest amount of flavonoid was observed in 1 percent Azorhizobium. The results showed that the application of all treatments increased yield of saffron petals. The 0.2 percent Azotobacter was the best treatment in terms of quantity of petal yield and 0.1 percent Azotobacter resulted in highest antioxidant content and therefore it can be recommended
  Keywords: Anthocyanin, Flavonoid, Antioxidant activity, Phenol, Chlorophyll
 • Hassan Rahimi*, Ehssan Torabi, Hossien Rahimi, Mahdi Araghi, Mohammad Roshnavandi Pages 323-337
  In this research, the effects of solarization by transparent plastics, planting time and the first irrigation after planting on the populations of saffron bulb mite (Rhizoglyphus robini) and yield (Crocus sativus L.) were investigated. A split plot experiment was conducted based on randomized complete block design with three replicates from 2011 to 2015 in Gonabad, Khorasan Razavi province. Solarization and non-solarization factors were placed in the main plots. Seven crop managing packages including 1- planting without irrigation in September, 2- irrigation immediately after planting in September, 3- planting without irrigation in June, 4- irrigation immediately after planting in June, 5- planting in June and irrigation in August, 6- planting without irrigation in September of the next year, and 7- irrigation immediately after planting in September of the next year were placed in sub-plots. The results showed that regardless of management package, solarization suppressed the mite populations and increased saffron yield. Package 4, Irrigation immediately after planting on June, increased the mite populations and decreased saffron yields. However, package 2, irrigation on September, reduces the mite populations and increases saffron yield. Planting Saffron in June (packages 3, 4, and 5) resulted in more yield compared to Planting at September (packages 1, 2, 6, and 7). The lowest reduction in the population of mites (94%) and the highest yield (77%) were achieved through solarization and by implementing package 3, treatment and cultivation in June of the next year with no irrigation after planting
  Keywords: Irrigation, Solarization, Transparence, planting date, Mite
 • Ali Asghar Padarloo, Ebrahim Izadi Darbandi*, Mohammad Hassam Rashed Mohassel, Hassan Feizi Pages 339-353
  The Khorasan Razavi province is the center of saffron production in Iran and the world. Among factors affecting saffron gap yield, weeds are the most important one. However there is no compiled information about saffron weed flora population and its structural characteristics in the Khorasan Razavi province. In order to identify and determine the density and frequency of weed species on saffron fields in the Khorasan Razavi province, 118 fields in 6 counties during two years (2014 and 2015) were selected based on the cultivation area and yield per area. In each field, weed species were counted in each sampling point and weed population indices including mean relative density, relative uniformity and frequently were calculated and latitude and altitude were recorded by GPS. By using recorded data, population indices of different weed species in the studied saffron farms including mean relative density and relative frequency of species were calculated. During 2 years, a total of 52 weed species were identified and observed within the saffron fields. Between plant families, Brassicaceae, Asteraceae, Poaceae, Fabaceae and Charyophilaceae were the most abundant families, respectively. The results showed that the highest and lowest number of weed species belong to Kashmar and Gonabad counties, respectively. Based on the frequency index, the important annual weed species on saffron fields of the Khorasan Razavi province wereMouse Barle (Hordeum murinum) and London Roket (Sisymbrium septulatum) and perennial species were Hoary Cress (Cardaria draba) andCommon yarrow (Achillea millefoliam)
  Keywords: Global Positioning System, Dominance index, Frequency
 • Fatemeh Rastegaripour, Alireza Karbasi*, Mohammad Ghorbani, Fatemeh Rastegaripur Pages 355-366
  Saffron is considered as an important crop for farmers of the Khorasan Razavi province due to the ability to create high employment and generate appropriate income. Problems of saffron producers in marketing and export has caused this product not to be in a good position in the world market despite its high quality. Therefore, the study of marketing mix as one of the most important factors affecting marketing of saffron in the region seems to be necessary. In order to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of marketing mix of saffron, a strategic factor analysis approach was used in this study. The required information was collected through face-to-face interviews and completing a questionnaire with managers and experts of saffron producing and exporting companies in Mashhad and Torbat Heydarieh cities in 2015. To investigate the validity of the questionnaire, the questionnaires were reviewed by supervisors and consultants and several experts. At first, some initial questions were completed and using the Cronbach's alpha method, the reliability coefficient was 0.79. The results of the internal factor matrix showed that the weaknesses overcome the strength and, according to the results of external factors matrix, the points of opportunity are superior to the threat. The results of the study showed that the increase in the value added due to saffron processing with a score of 0.57 and export value with a score of 0.54 are the most important strength and low purchase price of farmers with a score of 0.13 and a lack of knowledge of the price of competitors with a score of 0.11 are the most important weaknesses in marketing mix price. Also, the export of the product with different qualities based on the financial ability of target customers with a score of 0.32 and price determination based on the competitive and economic environment with 0.23 are most significant opportunities, and the volatility of the exchange rate with a score of 0.4 and a price fluctuation in the export market with a score of 0.36 are the most important current threats of saffron marketing. The general results obtained from the status analysis matrix indicate that the saffron processing factor strategies are defensive. Therefore, according to the results, the strategies of establishing a regional exchange market for saffron and long-term control of prices in export markets with the aim of paying attention to pricing and fair purchase are suggested
  Keywords: processing, Saffron, Pricing, Strategy, SWOT
 • Esmaeil Fallahi*, Fatemeh Mazraeh Pages 367-381
  In order to get rid of single-product economy, trade of agricultural products is emphasized by the government. As Iran is the biggest producer and exporter of this strategic product in the world, the analysis of factors affecting export of Iran's saffron, can result in better policy making. Accordingly, this study is aim to investigate the short-term and long-term effects of exchange rate volatility beside the other factors affecting the export of this product using panel data for Iran's major trading partners during 1992-2014. For this purpose and to avoid the limitation of symmetric approaches to calculate instability indices, the exchange rate volatility index was firstly calculated by using asymmetric method of Exponential Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGHARCH). Then, this index was used along with other variables to estimate of proposed model using the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) method. The results showed that although countries income and real exchange rate have positive and significant effects on saffron export, exchange rate volatility has a negative and significant effect on export of this product. Therefore, if the government’s goal is to support the export of this product, it is vital to achieve stability in exchange rate market. Moreover, the results of estimating error correction model indicate that the speed of disequilibrium adjustment towards long-run equilibrium relationships is substantial. Therefore, policy-making would be hopeful in the short-term
  Keywords: Exchange Rate Volatility, Non, oil Export, Saffron, Panel Data, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) Method
 • Alireza Sargazi, * Mahdiyeh Ghavidel Pages 383-391
  The purpose of this paper is the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of saffron farms in the Qaen County. In this paper, we tried to study the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of saffron farms considering the importance of saffron in Qaen County. Information and data is collected through completion of 173 questionnaires in years 2015-16. The results of the research show that the efficiency of the scale with the value of 0.82 represents the highest mean. Also, the technical efficiency with constant and constant returns to the scale of 0.62 and 0.50 showed that the sample farms in terms of technical efficiency with variable and constant efficiency versus the scale have a potential of 38% and 50% in the amount of inputs and can reduce the inputs used without decreasing the production of the product. Also, the performance values ​​of the Bunker and Murray models (the model without considering the qualitative factors) did not show any difference compared with the new model (considering qualitative factors). Therefore, it seems that the role of activity scale does not appear only in the concepts of scale efficiency and type of return to scale, but it also has a relationship with technical efficiency. Thereby, doing complementary studies will focus on the activities of the scale
  Keywords: Saffron, Uncontrolled inputs, data envelopment analysis, Performance, Qaen