فهرست مطالب

فرهنگ و ادبیات عامه - پیاپی 21 (مرداد و شهریور 1397)
 • پیاپی 21 (مرداد و شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ثمین اسپرغم، ابوالقاسم قوام*، سمیرا بامشکی صفحات 1-23
  میان دو سرزمین ایران و هند، شباهت های فرهنگی، اعتقادی و ادبی بسیاری دیده می شود. یکی از موارد مشابهت در ادبیات این دو سرزمین، همانندی میان قصه مشهور ایرانی «فایز و پری» و اسطوره هندی «ازدواج گنگا و شاه شانتن» است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. در این مقاله، به کمک نظریه «اسطوره شناسی ساختارگرا»ی لوی استروس به بررسی ساختاری این قصه و اسطوره می پردازیم. بررسی ساختاری این روایات، توجه به نمادها و نشانه های موجود در آن ها و کارکردهای شخصیت ها، شباهت ساختاری بسیاری از این روایات به یکدیگر را آشکار می کند. چنین می نماید که اسطوره هندی یادشده، صورت کهن تر قصه «فایز و پری» است. همچنین نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد این روایت ها در ژرف ساخت خود بیانگر تقابل های دوگانه «باروری/ بارخواهی(ناباروری)» و «آسمان/ زمین» هستند.
  کلیدواژگان: قصه پریان، اسطوره، ساختار، باروری، ناباروری
 • مهرداد اکبری گندمانی*، فرهاد کرمی صفحات 25-48
  این مقاله در صدد پاسخ دادن به این پرسش هاست که تجربه کوچ چه تاثیری بر شعر بختیاری داشته است و اینکه این اشعار چگونه دنیای درون و بیرون یک ایلیاتی کوچنده را تعبیر و تفسیر می کند. در این جستار تلاش شده است تا آن بخش از وجوه صوری و محتوایی شعر بختیاری که از تجربه بزرگ و محوری کوچ شکل گرفته است تحلیل و بررسی شود و وجوه فلسفی و زیبایی شناختی این تجربه از خلال ابیات و سروده های عامیانه بازنمایی و تبیین گردد. مبنای نظری این پژوهش بر اساس کتاب هنر به مثابه تجربه نوشته جان دیویی شکل گرفته است که در آن از دو گونه تجربه نام می برد: «تجربه منقطع» و «تجربه کامل». در این نوشتار، به این مسئله پرداخته شده است که تجربه کوچ تجربه ای است که هر سال در فرمی نظام مند و آیینی تکرار می شود و تجربه ای کامل را شکل
  می دهد. حاصل آنکه این تحقیق نشان می دهد که تجربه کوچ به عنوان یک تجربه محوری و بزرگ، چگونه ذهن و عین انسان کوچنده را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد؛ به طوری که شعر عامیانه بختیاری، هم از حیث فرم و هم از نظر محتوا، تحت تاثیر تجربه کوچ شکل گرفته و بدین ترتیب دنیای ذهنی و نظام معرفتی و زیبایی شناختی انسان کوچنده را در فرمی کلی تر به شیوه زندگی او پیوند داده است.
  کلیدواژگان: تجربه شاعرانه، تجربه کوچ، شعر عامیانه بختیاری
 • محمد ایرانی، سحر یوسفی * صفحات 50-72
  رنگ ها علاوه بر مفهوم و معنای ظاهری خود، بیانگر احساسات، عواطف، اندیشه ها و شخصیت آدمی اند؛ به همین سبب رنگ در معنای عام و امروزی و کارکردهای آن در کنار عناصر ذاتی اش، شناخت بهتری را از عواطف و اندیشه های لایه های فکری قصه ها نشان می دهد. نگارندگان این جستار بر آنند تا با کاربست شیوه توصیفی تحلیلی، مجموعه چهارجلدی قصه های ایرانی، گردآورده انجوی شیرازی را بکاوند و رنگ های به کار رفته در این قصه ها را با توجه به عناصر ذاتی و کارکردهایشان طبقه بندی کنند. یافته ها نشان می دهند که رنگ ها کارکردهای مختلفی در بافت روایی قصه ها دارند. این کارکردها را می توان به ترتیب به چند طبقه تقسیم کرد: بیان باورهای ارزشی و طبقاتی، رنگ ها با کارکرد تعابیر و باورهای عامه، باورهای نمادین، رنگ ها در خدمت بیان جزئیات، بیان آرزوهای مردم عامه و باورهای اساطیری. با توجه به این کارکردها، رنگ ها از دو دسته خارج نیستند؛ رنگ هایی نظیر سیاه، سفید، سبز، زرد و سبز برای مقاصدی چون تعابیر عامه، باورهای نمادین و ارزشی، رنگ در خدمت جزئیات توصیف می آیند و گاهی همین رنگ ها یا رنگ هایی دیگر، کارکردهایی اختصاصی به خود می گیرند. صفات زرین و طلایی از رنگ زرد به طبقات مرفه جامعه اختصاص می یابند و یا آرزوها و امیال طبقات فرودست در ترکیباتی با صفت رنگانگ توصیف می شوند.
  کلیدواژگان: رنگ ها، عناصر ذاتی رنگ، کارکردهای رنگ، قصه های ایرانی
 • علی آنی زاده * صفحات 73-98
  یکی از شاخصه های سبک زیست جوامع، زندگی شبانه است که نوع نگاه مردم به شب و چگونگی بهره مندی آنان از این بازه زمانی را نشان می دهد. اگرچه مفهوم زیست شبانه به لحاظ مبانی نظری، پس از انقلاب صنعتی و به واسطه رشد اقتصاد و به منظور استفاده بهینه از زمان شکل گرفت، بدیهی است پیش از آن بیشتر ملت ها متناسب با فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه خود، حیات و سرزندگی شبانه را تجربه کرده اند. در جامعه سنتی ایران، سنت دیرینه شب نشینی، اصلی ترین کانونی است که با واکاوی آن می توان به کیفیت زندگی اجتماعی شبانه ایرانیان دست یافت. به جز آن بسیاری از جلوه های سرزندگی اجتماعی شبانه در ایران مرهون آیین هایی است که در بستر شب انجام می گیرند. این جستار کوشیده است ضمن مطالعه اسنادی و بررسی پیشینه پیدایش شهرهای 24 ساعته، گونه های مختلف سنت شب نشینی در ایران را به عنوان مهم ترین جلوه فعالیت های فراغتی و اجتماعی شبانه ایرانیان بررسی کند و به این پرسش پاسخ گوید که: آیا زندگی شبانه ایرانی ها صرفا درونی است یا می توان جلوه هایی از حیات اجتماعی شبانه در بیرون از خانه را در آنان یافت. نتایج این پژوهش نشان می دهد به جز شب نشینی های رایج که در کانون خانواده شکل می گرفته بیشتر اجتماعات شبانه، وابسته به آیین و مناسبت بوده است و حضور مردم در بیرون از خانه برای تفریح، اقتصاد و اجتماع در شبانگاه به صورت غیرآیینی کمتر مجال بروز یافته است.
  کلیدواژگان: زندگی شبانه، حیات اجتماعی شبانه، شهر 24 ساعته، سنت شب نشینی، شب نشینی و آیین
 • حافظ حاتمی*، نغمه شکرانه صفحات 99-125
  قصه ها میراث معنوی عامه مردم در حوزه های ادبی، فکری و فرهنگی اند که کارکردی توانمند و خلاق دارند. قصه ها را می توان نخستین و ارزشمندترین آفرینش های ذهنی و زبانی شمرد که در ژرفای خود، آموزه هایی برجسته اند. قصه پردازن با روایت حوادث، دغدغه ها و آرزوهای بشری قصه هایی خلق کرده اند که ساختار هنری و معنای چند بعدی آن ها کارکردی همه زمانی دارد. اقلیم یزد از این حیث جایگاه ویژه ای دارد. از سوی دیگر، اغلب پژوهش ها با رویکرد نظریه ساختارشناسی و معناشناسی قصه ها مبتنی بر تقابل های دوگانه است و چنین رویکردهایی به فروکاهی معنا از قصه ها منجر شده است. هدف از این پژوهش، نگرش شالوده شکنانه سازه رویارویی در قصه های عامیانه یزدی است که با شیوه توصیفی و اسنادی و البته مبتنی بر تجزیه و تحلیل صورت می گیرد. در چنین بازخوانی است که مشخص می شود تقابل های دوگانه در قصه های عامیانه، امکان وارونه سازی معنایی دارند و علاوه بر آن، از طریق واسازی، تکثیر معناهای دیگری متناسب با ذهن مخاطب و زمان خوانش میسر می شود.
  کلیدواژگان: ادبیات عامه، قصه، نقد و نظریه، تقابل های دوتایی، شالوده شکنی
 • مریم بلوری * صفحات 127-153
  در گذشته نه چندان دور در ایران بزرگ مشاغلی وجود داشته که در حال حاضر آن مشاغل یا از بین رفته اند و یا به نوعی تغییر شکل داده اند. از آن جا که معرفی مشاغل از یاد رفته می تواند ما را در شناخت بهتر فرهنگ آن روزگار ایران کمک کند، در مقاله حاضر به معرفی اجمالی تعدادی از اصناف قدیمی پرداخته ایم که از شعر شهری سیدای نسفی، شاعر فارسی زبان تاجیکستان در قرن یازدهم هجری، به دست آمده است. گفتنی است این مشاغل از میان بیش از دویست شغل معرفی شده در شعر «سیدای نسفی» انتخاب شده که در روزگار صفویه رواج داشته است. نتایج حاصل نشان می دهد این شاعر فارسی زبان با معرفی مشاغلی که در شعر شهری خود نامشان را برده است در صدد حمایت از عامه مردم و محرومان جامعه روزگار خود برآمده و رفتارش نوعی انتقاد از حکومت و مسائل اجتماعی بوده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبیات، شغل شناسی، سیدای نسفی، ماوراءالنهر
 • محسن پورمختار * صفحات 156-169
  در مقاله حاضر ماخذ یک قصه و یک تمثیل مثنوی معنوی در ادب عامه نشان داده شده است. نخست حکایت عاشقی که شب در میعادگاه به خواب رفت و معشوق که او را خفته یافت، گردکانی چند در جیب او نهاد از دفتر ششم. شارحان مثنوی برای این قصه مآخذی در ادب رسمی نشان داده اند؛ اما ماخذ آن در ادب عامه برای اولین بار در این مقاله و در حکایت عشق فرخ جواهری و فرخنده بانو، دختر پادشاه دیلمان، نشان داده شده است. تمثیل مورد بررسی در این تحقیق، بانگ کردن سگ بچگان در شکم سگ حامله از دفتر پنجم است که برای آن هیچ ماخذی در ادب رسمی و ادب عامه نشان داده نشده و در این مقاله برای نخستین بار ماخذ آن در بخشی از افسانه عاشق شدن پسر پادشاه مشرق به دختر پادشاه مغرب که روایت مفصلی از حکایت مشهور شرط بندی سیمرغ با سلیمان است نشان داده شده است. علاوه بر ذکر ماخذ قصه و تمثیل یادشده، تغییر و تبدیلاتی که مولانا به شیوه معهود خود در روایات عامیانه و رسمی این قصه و تمثیل انجام داده نیز بحث و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: ادبيات و فرهنگ عامه، مثنوي معنوي، مثنوي و مردم، قصه، تمثيل
 • فرزام حقیقی، سیدمهدی زرقانی *، محمدجعفر یاحقی صفحات 172-198
  امیرارسلان از مهم ترین و معروف ترین قصه های عامیانه فارسی و یکی از نخستین آثاری است که نشانه های تحول را از قصه به رمان در نثر فارسی نشان می دهد. با وجود اینکه امیراراسلان متنی متاخر محسوب می شود و پژوهش های ارزشمندی نیز در این باب انجام شده است؛ اما هنوز بحث درباره نام نقال و سال پیدایش آن لازم می نماید. از سوی دیگر بسیاری از محققان ترجمه و انتشار نخستین رمان ها به فارسی را چند سالی قبل از پیدایش امیرارسلان و درنتیجه ظهور این نشانه های تحول را بیشتر تحت تاثیر رمان دانسته اند.
  نوشته حاضر شامل دو بخش است: در بخش نخست به نقال و زمان پیدایش این قصه می پردازیم و سعی می کنیم تا وجوه تاریک این انتساب را روشن کنیم و به دقت سال پیدایش اثر بیفزاییم. پس از روشن شدن این ابهامات به فضای فرهنگی پیدایش امیرارسلان با تکیه بر صنعت چاپ می پردازیم و می کوشیم با معرفی نمایشنامه ها و رمان های ترجمه شده، در کنار سفرنامه های نوشته شده به فارسی، احتمال آشنایی نقال این قصه را با این ژانرها بررسی کنیم. مسیری که اگر به درستی طی شود، تصویری منسجم و دقیق تر از نقال و فضای فرهنگی پیدایش این قصه به دست می دهد.
  کلیدواژگان: امیرارسلان، محمدعلی نقیبالممالک، احمد نقیب الممالک، زمان پیدایش، ژانرهای تازه، فضای فرهنگی، سفرنامه نویسی
 • حمید جعفری قریه علی * صفحات 199-223
  ترانه های تخت حوضی بخشی از ادبیات عامیانه است که معمولا همراه با موسیقی سنتی و هنگام اجرای نمایش های شاد خوانده می شود. این دل سروده ها با هویت اجتماعی و فرهنگی ما درآمیخته است و سادگی و بی پیرایگی آن ها با زبان طبقه عامه جامعه تناسب دارد. در این پژوهش ویژگی های سبکی ترانه های تخت حوضی در لایه های آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی با شیوه توصیفی تحلیلی بررسی می شود. هدف از پژوهش، شناساندن بهتر این ترانه ها و ارزش نهادن به اصالت زبان، بی پیرایگی و مردمی بودن آن هاست؛ زیرا نوگرایی های جدید، موجود یت شان را به خطر انداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، وجه غالب در اشعار تخت حوضی، عاطفی است که نشان می دهد اساسا ترانه ها بسیار احساسی و هیجانی سروده شده ا ند و نخستین هدف گویندگان آن ها شادی آفرینی بوده است. کاربرد واژه های حسی، عامیانه و گاه، زننده و فراهنجاری های زبانی، مشخصه بارز سروده های تخت حوضی است که با هدف طنزآفرینی، نشاط آوری و تسریع در ارتباط با مخاطب به آن توجه شده است. همچنین در این سروده ها از عناصر بلاغی اندکی که بیشتر خاستگاه اجتماعی دارند، بهره گرفته شده است و به دلیل پیوند با لایه های بیرونی زبان، طبیعی و شفاف اند.
  کلیدواژگان: ترانه های تخت حوضی، سبک شناسی، لایه آوایی، لایه واژگانی، لایه نحوی، لایه بلاغی
 • حمید رضایی *، ابراهیم ظاهری عبدوند صفحات 226-251
  ضرب المثل ها گنجینه ا ی هستند که هم در بازنمایی هویت دینی و هم در نهادینه کردن هویت آن، نقش مهمی بر عهده دارند. بنابراین، برای شناخت رویکردهای دینی در فرهنگ مردم، واکاوی آن ها امری ضروری است. در جستار حاضر، مولفه های شناختی هویت دینی در ضرب المثل های بختیاری با روش تحلیل محتوا بررسی شده است تا نشان داده شود که چه شناختی و دریافتی از این مولفه ها در ضرب المثل ها بازتاب یافته است و کارکرد این نوع شناخت چیست.
  مسائل مربوط به خداشناسی، معاداندیشی، نبوت و امامت، احکام عملی دین، قرآن، مکان های مذهبی و شخصیت های قرآنی به عنوان مولفه های شناختی هویت دینی در ضرب المثل های بختیاری بازتاب یافته اند که در این بین، بیشترین فراوانی مربوط به خداشناسی است. هویت دینی در این ضرب المثل ها، هم کارکردی روان شناختی دارد و هم کارکردی جامعه شناختی. افراد با توکل و امید به خداوند و توسل به پیامبر(ص) و امامان(ع) در زندگی خود روحیه امید دمیده و با یادآوری جهان آخرت و صفات جلالی خداوند، کژروی های اخلاقی و اجتماعی را اصلاح کرده اند.
  کلیدواژگان: ضرب المثل های بختیاری، هویت دینی، خداشناسی، معاداندیشی و نبوت
|
 • Samin Esparqam, Abolqasem Qavam*, Samira Bameshki Pages 1-23
  Regarding their beliefs and cultural roots, Indians and Iranians share cultural, ritual and literary features in common. These similarities may be seen in their literature which is the mirror of their beliefs and culture. We can see many analogous structures and motifs in the literature of the both countries. The well-known fairy tale which has been narrated on Fayez, the famous poet of Dashtestan region and his marriage with a fairy woman, is one of those similarities. This fairy tale is similar to the Indian myth entitled the "marriage of Ganga and Santanu" being narrated on Mahabharata. In this study, by structural analysis of two narratives, and based on Levi-Strauss ‘s “Structural Mythology” theory, the authors explored the structures, motifs and signs of both narratives. The analysis showed the similar structure of both narratives and the mythical roots of the Iranian fairy tale. Furthermore, the results of this study indicated that both narratives include the “fertility/infertility” binary oppositions in their deep structure.
  Keywords: Fairy tale_Myth_Structure_Fertility - Infertility
 • Mehrdad Akbari Gandomani *, Farhad Karami Pages 25-48
  This article seeks to answer two questions: first, what effects has the experience of migration had on Bakhtiari poetry as a unique experience? And second, how do these poems represent and interpret the outer and inner worlds of these migrating nomads? In this paper an attempt has been made to analyze some aspects of the form and content of the Bakhtiari poetry which has been formed through the great experience of migration and to illustrate the philosophical and aesthetic aspects of this experience through folk songs and poems. The research methodology and theoretical foundation of the current research are based on the notions of “ Sporadic “ and “ Completed” experience outlined in John Dewey’s book entitled “ Art as Experience”. The results of the present study showed that the experience of migration as a great central experience has strongly influenced the mind and the worldview of these migratory humans in such a way that both the form and content of Bakhtiari folk poetry have been influenced by it and, on a more general basis, this experience has tied the mentality, aesthetics and ontological system of these people to their lifestyles.
  Keywords: Poetic experience, Experience of migration, Bakhtiari folk poetry
 • Mohammad Irani, Sahar Yusefi * Pages 50-72
  Colors, in addition to their artificial meanings, express human emotions, thoughts and characteristics, for this reason, color in the general and modern sense and with respect to its functions and inherent elements shows the better understanding of the emotions and thoughts of the layers of the tales. Thus the authors by adopting a descriptive-analytical research methodology and by referring to the “Iranian Tales “compiled by Anjavi Shirazi try to classify the colors and their usage in these tales. The findings showed that the colors come into new usages in the narrative texture of tales which can further be divided into several categories: the expression of value and class beliefs, colors with the function of public interpretations and beliefs, symbolic beliefs, colors to serve the expression of details, expressing the aspirations of the public and mythological beliefs. With reference to such usage, colors can be divided into two categories: colors such as black, white, green, and yellow are used to express intentions, public interpretations, symbolic and value beliefs. Sometimes the colors are used with other colors to describe the details or specific functions. Golden and golden attributes of yellow are allocated to rich classes of people, and its various ranges or shads are attributed to the wishes and demands of the lower class of society.
  Keywords: Colors, Inner color elements, Color usage, Iranian Tales
 • Ali Anizadeh * Pages 73-98
  The nightlife is one of the indicators of community's lifestyle that shows the people's view of night and the manner they benefit from this period of time. Although the concept of theoretical biology at night, was formed after the industrial revolution and the transition to economic growth for efficient use of time, but it is obvious that most nations appropriate to their culture and values have experienced the nightlife. In Iran's traditional society, the old soirée is the main focus that by its analysis we can find the quality of Iranian's nightlife; time, place, food, the manner of invitation, a variety of cultural and art Entertainments, are amongst the most important components of common Soirée. Except that, many aspects of social vitality in Iran due to nocturnal rituals are performed in the context of night, natural rituals like Yalda, Chaharshanbesuri, Tirmasizdahsho or Religious rituals like the nights of holy Ramadan, Muharram and specially the night of Ashura, the Baraat Night (mid Shaban), The Night of Wishes (The first Friday night of Rajab) and family rituals like babies six nights, baby's first teeth, circumcision night, wedding night and non-monsoon rituals like asking for rain and eclipse. This article tries to study the origin and background of 24 hour cities, the tradition of soirée in Iran as the most important leisure activities and social effects of Iranian nightlife.
  Keywords: Nightlife, Nocturnal Social Life, 24 hour cities, Soirée Tradition, Ritual soiree
 • Hafez Hatami *, Naqmeh Shokraneh Pages 99-125
  Tales are the heritage of the public in literary, intellectual and cultural contexts that have a powerful and creative function. They can be considered the first and most valuable subjective and linguistic creations that are highly prominent in their depths. The narrators have also created stories of events, human concerns and dreams benefiting from artistic structure and multi-dimensional meaning as a permanent function. Yazd area has a special place in this regard. Hence, the diversity of research based on binary opposition and structural analysis in the field of storytelling have reduced the meaning of folk tales. The purpose of this research is to examine the perverse basis of the confrontational structure in Yazdi's popular stories. Research methodology in this paper is descriptive- documentary and analytical. In such an approach, it is clear that the binary opposition in the folk tales have the potential for reversal of meaning, and through the notion of deconstruction, the reproduction of other meanings which corresponds to the mind of the audience and the reading time would be possible.
  Keywords: Public literature, Tale, Critique, Theory, Binary opposition, Deconstruction
 • Maryam Bolouri * Pages 127-153
  In the not- too- distant past of the Great Iran, there were jobs being actually disappeared or deformed in some way. Since introducing those forgotten jobs can help us better understand the Iranian society of that time, in this article, the author has introduced a number of old guilds that are derived from Sayida Nasafi's urban poetry, the Persian –speaker poet of Tajikistan in the eleventh century. It should be said that these jobs selected from more than two hundred jobs introduced in Sayida Nasafi's poem, have been common in Safavid period. The results showed that by introducing the jobs that has named in her urban poetry this Persian-speaker poet, in fact, has sought to support the lower and depriving classes of society and his behavior was an implicit criticism of the government and social issues.
  Keywords: Sociology of Literature, Occupation, Sayida Nasafi
 • Mohsen Pourmokhtar * Pages 156-169
  Sacrifice is a religious custom spreading among different folks and nations with various purposes. Many religious traditions recommend killing an animal in order to stay away from disaster or to avert it. Some scholars take into account that the killing a camel ordered by Esfandiyār in the story of Rostam and Esfandiyār, and also the killing of Siavash by Afrasiyab and Sorkheh due to command of Rostam are amongst the types of sacrifice. The present research which has been conducted in a fundamental way, based on library studies and descriptive-analytic method has tried to show that there is no ritual sacrifice in the story of Rostam and Esfandiyār (killing a camel by the order of Esfandiyār) and the story of Siavash (how to kill Siavash and Sorkhe). To clarify this issue, the story of Rostam and Esfandiyār and Siavash in Shahnameh has been analyzed after analyzing and defining the sacrifice custom. Finally, there is no sign of sacrifice in these two stories, and killing a camel in the story of Rostam and Esfandiyār is a kind of apotropaic magic.
  Keywords: Shahnameh, The story of Rostam, Esfandiy?r, The story of Siavash, Apotropaic magic, Sacrifice custom
 • Farzam Haqiqi, Seyyed Mehdi Zarqani *, Mohammad Jafar Yahaqi Pages 172-198
  Amir Arsalan is one of the most important and popular Persian epics and one of the first works which manifests the signs of the transformation from story to novel in Persian prose. Although Amir Arsalan is regarded as a modern text and so many valuable studies are carried out on it, it still seems necessary to discuss the name of the story teller as well as the year this story emerged.Furthermore, many researchers believe that a few years earlier the emergence of Amir Arsalan, the first Persian novels were translated and published, and hence it is believed that these signs of transformation emerged under the influence of novel. The present study consists of two parts: the first part addresses the story teller and the time this story emerged and it is tried to shed light on the dark aspects of this attribution and date the emergence year of this work more precisely. After eliminating these ambiguities, the cultural space of the time Amir Arsalan emerged is addressed regarding the printing industry and it is attempted to introduce translated novels and plays along with travel memoirs which were written in Persian so as to investigate the likelihood of the familiarity of the story teller with these genres. Following this path, a more coherent and precise picture of the story teller and the cultural space of the emergence time of this story will be drawn.
  Keywords: Amir Arsalan, Mohammad Ali Naqib al-Mamalek, Ahmad Naqib al-Mamalek, Emergence Time, New Genres, Cultural Space, Travel Literature
 • Hamid Jafari Qariye Ali * Pages 199-223
  Theatrical songs are a part folkloric literature and are usually accompanied by traditional music in comic performances. They reproduce cultural and social identity of Iranian people and, with a linguistic simplicity, reflect the lower class life. The present study is a descriptive-analytic reading of theatrical songs in terms of phonological, lexical, lexical, syntactic, and rhetoric layers. It aims at revealing originality, simplicity and commonplaceness of these songs which are overshadowed by new literary trends. Results indicated that theatrical songs predominantly stimulate emotions and were essentially lyric and sentimental in nature and seek to please. Use of emotional, commonplace and even rude words with linguistic trans normativity is typical of theatrical songs which are initially to delight the audience and ease the process of communication. These songs make use of rhetorical components with social origins that are natural and lucid as they are associated with external layers of language.
  Keywords: Theatrical songs, Stylistics, Phonological layer, Lexical layer, Syntactic layer, Rhetorical layer
 • Hamid Rezaei *, Ibrahim Zaheri Abduvand Pages 226-251
  Proverbs are amongst the treasures that play an important role both in representing and internalizing religious identity, therefore, it is essential to analyze and scrutinize these proverbs in order to better understand religious culture of people. In the present research, the cognitive components of religious identity have been investigated through content analysis method in Bakhtiari's proverbs to show how the cognitive and received components of these components are reflected in the counterexamples and what is the function of this cognition? The issues of theology, resurrection, prophet hood, and Imamah, the practical commandments of religion, the Quran, religious places, and Quranic characters are reflected as the cognitive components of religious identity in the Bakhtiari expressions amongst which the most frequent encompasses the theology. Religious identity in these proverbs has both the psychological and socio- cognitive function. Thus, Individuals relying on God and the principles of prophecy and imamah retrieve the hope in their life and by reminding the resurrection and the glory of God and reform the ethical and social dilemmas.
  Keywords: Bakhtiari Proverbs, Religious identity, Theology, Resurrection, prophecy