فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ذبیح الله خانی تملیه*، مصطفی صالحی، علیرضا فرهادی، ظاهر احمدپور صفحات 90-100
  مدل سازی پدیده شکست سد بیشتر به منظور محاسبه تقریبی دبی پیک خروجی ناشی از شکستانجام تا تمهیداتی برای مهار آن یا برای پیشگیری از خطرات ناشی از آن در نظر گرفته شود. در این پژوهش از نرم افزار Gambit برای تولید فرم و ابعاد هندسه مدل آزمایشگاهی استفاده شد. سپس فایل هندسه تولید شده به مدل هیدرولیکی Fluent منتقل شد. در محیط Fluent کلیه پارامترهای موثر و مورد نیاز تعیین گردید. از روشVOF برای مدل سازی استفاده شد. مطالعه موردی در این تحقیق سد سنگی ملاتی آبخیزداری در زیر حوضه نوشان که در اطراف شهرستان ارومیه می باشد و مدل سازی شکست سد برای آن به صورت سه بعدی انجام گرفت. نتایج به دست آمده از شرایط آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدلFluent ، که مربوط به مدل سازی پدیده شکست سد به صورت دو بعدی است، مقایسه شد. مشخصات مختلف موج از جمله پیشروی موج، سرعت موج و تغییرات عمق آب در پایین دست سد در حالت های بستر خشک و مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان می دهد که مدل Fluent دقت بالایی در مدل سازی جریان ناشی از شکست سد را دارا می باشد. برای ساخت هندسه قسمتی از آبراهه که شامل مخزن و پایاب سد می باشد، از نقشه توپوگرافی آبراهه در محیط اتوکد استفاده شد.
  کلیدواژگان: شکست سد، Fluent، مدل سازی، Gambit
 • مهدی کرمی مقدم*، تورج سبزواری صفحات 101-114
  یکی از مسایلی که باعث تخریب پل ها می شود، آبشستگی پایه های آنهاست. محاسبه دقیق تر عمق آبشستگی کمک زیادی به طراحی صحیح پایه های پل خواهد کرد. یکی از راه های محاسبه عمق آبشستگی استفاده از روابط تجربی است. در این تحقیق جهت بهینه کردن روابط با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقادیر میدانی عمق آبشستگی، 17 رابطه تجربی اصلاح شدند. تعداد 80 درصد داده های میدانی جهت بهینه کردن روابط و مابقی جهت صحت سنجی آنها استفاده شد. معیارهای آماری جهت مقایسه نتایج حاصل از روابط تجربی و روابط اصلاح شده با مقادیر اندازه گیری استفاده شد. نتایج نشان داد الگوریتم ژنتیک به خوبی توانست روابط تجربی را اصلاح کند. رابطه (Froehlich 1988) دارای بیشترین دقت در بین روابط تجربی را داشت. بنابراین الگوریتم ژنتیک کمترین تاثیر را جهت اصلاح این رابطه داشت. بیشترین کاهش خطای RMSEروابط اصلاح شده نسبت به روابط تجربی مربوط به روابط (Neill 1964)، (Melville 1975)، (Laursen and Toch 1956)، (Blench II 1962) و (Hancu 1971) به ترتیب برابر 75، 72، 71، 71 و 71 درصد بود. رابطه اصلاح شده (Blench II 1962) با شاخص های RMSE، MAE، E و R2 به ترتیب برابر 57/0 متر، 085/0- متر، 62 درصد و 65/0 یکی از روابط با کمترین میزان خطا و بیشترین ضریب همبستگی انتخاب شد. در انتها روابط دیگری جهت پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل پیشنهاد شد
  کلیدواژگان: آبشستگی، بهینه کردن، پایه پل، الگوریتم ژنتیک
 • سیده هما حسینی *، سعیده رستگار، حسن رضایی صفحات 115-122
  امروزه به علت توسعه سریع صنایع شیمیایی، آلودگی محیط زیست در نتیجه ورود ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی و همچنین فلزات سنگین به مشکلی جدی تبدیل شده است. جذب سطحی با استفاده پلیمرهای زیستی(نانوفیبرلیگنوسلولز و نانوفیبرکیتین) فناوری نوینی است که دوستدار محیط زیست برای کاهش و حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کارایی جاذب نانولیف لیگنوسلولزی (نانوفیبرسلولز حاوی لیگنین و همی سلولزها) در حذف فلزسنگین مس می باشد. درسیستم ناپیوسته پارامترهای pH (8-4)، دوز جاذب (g 5/0-1/0) ، زمان تماس (min 120-15)، غلظت اولیه فلز مس (mg/l 50-5) و درجه حرارت ( ̊C40-15) بررسی شد. نتایج با تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون دانکن جهت برآورد معنی داری تغییرات پارامتر ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج، بیش ترین درصد حذف فلز مس در pH برابر 7، غلظت اولیه فلز mg/l 5، مقدار جاذب g/l 3/0 و دمای ̊C 25، برابر mg/g 8/99 مشاهده شد. با توجه به نتایج این تحقیق، از جاذب نانولیف لیگنوسلولزی (با کارایی بالای 98%) برای حذف مس از پساب های صنایع می توان استفاده نمود
  کلیدواژگان: جذب زیستی، نانو فیبرلیگنوسلولز، مس، محلول های آبی
 • صدیقه مکاری، سید فخرالدین افضلی* صفحات 123-136
  استفاده از بقایای گیاهی به عنوان کود آلی در سیستم های کشاورزی پایدار به منظور حفظ حاصل خیزی خاک و رسیدن به تولید پایدار اهمیت زیادی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی بقایای گیاهی گندم، ذرت و نیشکر سبز بر خصوصیات شیمیایی خاک در چند بافت متفاوت خاک است. برای این منظور، آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. برای این منظور بقایای کاه و کلش گندم، ذرت و نیشکر سبز به سه خاک با بافت های سیلتی لوم، لوم و شنی اضافه و خاک ها در شرایط انکوباسیون در دو دوره 30 و 120 روزه قرار گرفتند. تغییرات خصوصیات کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدیته و شوری خاک تحت تاثیر تیمارهای مختلف بقایای گیاهی بررسی شدند. نتایج نشان داد که میزان کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و اسیدیته خاک با کاربرد بقایای گیاهی به طور معنی داری افزایش یافت درحالی که شوری خاک تحت تاثیر بقایای گیاهی قرار نگرفت. بقایای نیشکر بر میزان کربن آلی و اسیدیته، بقایای گندم بر میزان پتاسیم و نیتروژن و بقایای ذرت بر فسفر و نیتروژن بیشترین تاثیر را داشت. در این تحقیق مشخص شد که با حفظ 50 درصد از بقایای گیاهی به ویژه کاه و کلش گندم، علاوه بر بهبود شرایط فیزیکوشیمیایی خاک نیاز به مصرف عناصر غذایی نیز به طور چشمگیری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، دژگاه، کربن آلی، کشت و صنعت امیرکبیر
 • اعظم مومزایی*، علی طالبی، نعیم امامی صفحات 137-147
  سدهای زیرزمینی سازه هایی هستند که جریان طبیعی آب های زیرزمینی را مسدود نموده و سبب ایجاد ذخایر آبی در زیرزمین می شوند. در مناطق خشک که محدودیت منابع آب وجود دارد، می توان با احداث این سازه ها منابع آب را مدیریت نمود. هدف از این پژوهش، گزینش مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی در حوزه های آبخیز شهرکرد و مرغملک، بر پایه ی معیارها و ضوابط مکان یابی می باشد. در فرآیند مکان یابی می بایست معیارهای مختلفی مورد ملاحظه قرار گیرد، بنابراین کاربرد روش هایی که قادر به تامین معیارهای مورد نظر باشند، ضروری است. بدین منظور در این پژوهش از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای اولویت بندی مناطق، معیارها و زیرمعیارهایی چون آب (کمیت، کیفیت)، مخزن (عمق مخزن، شیب مخزن، نفوذپذیری و سطح مخزن)، محور (طول محور، عمق محور و لیتولوژی تکیه گاه ها) و عوامل اقتصادی- اجتماعی (فاصله از روستا، فاصله از جاده، تامین نیاز آبی شرب-کشاورزی-صنعتی، تاثیر بر منابع آبی) استفاده شد. کمیت آب با وزن 83/0، بیشترین وزن را به خود اختصاص داد. در نهایت از 60 مکان مناسب در منطقه ی مورد مطالعه در مرحله ی حذفی (منطق بولین)، تنها 15منطقه برای اولویت بندی معرفی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بهترین محورها برای احداث سد زیرزمینی، در بستر آبرفتی رودخانه هایی با جریان زیرسطحی بالا، حجم مخزن زیاد، همچنین حجم رواناب بالا و شیب پایین و نفوذپذیری بالا بوده است
  کلیدواژگان: شاخص تناسب، مقایسه ی زوجی، مکان یابی، منطق بولین
 • محمد رحمانیان*، علیرضا حسین پور صفحات 148-157
  عنصر روی یکی از عناصر غذایی کم نیاز گیاه محسوب می شود و اغلب کمبود آن در خاک های آهکی گزارش می شود. مقدار روی کل خاک، ضرورتا بیان گر قابلیت استفاده روی برای گیاه نیست. بنابراین یافتن عصاره گیرهای مناسب، به منظور تخمین روی قابل استفاده گیاه در خاک حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه در خاک های آهکی آلوده به فلزات سنگین در ایران اطلاعات کمی در رابطه با روی قابل استفاده در دسترس است، لذا ارزیابی وضعیت روی قابل استفاده برای گیاهان به وسیله عصاره گیرهای شیمیایی بسیار مهم و ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی روش های عصاره گیری مهلیچ 3،AB-DTPA و DTPA-TEA در برآورد روی قابل استفاده آفتابگردان در نه خاک آلوده به فلزات سنگین بود. شاخص های گیاه آفتابگردان شامل ماده خشک، غلظت و جذب روی در یک آزمایش گلدانی تعیین شدند. نتایج نشان داد در خاک های آلوده، بیشترین مقدار روی با روش AB-DTPA و کمترین مقدار آن با روش DTPA-TEA عصاره گیری شد. در خاک های آلوده روی عصاره گیری شده با DTPA-TEA با غلظت و جذب روی همبستگی معنی داری داشت (78/0=r). همچنین بین روی عصاره گیری شده با مهلیچ 3 با غلظت (68/0=r) و جذب روی گیاه (80/0=r) همبستگی معنی داری وجود داشت. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که روش های DTPA-TEA و مهلیچ 3 توانایی برآورد روی قابل استفاده آفتابگردان در خاک های آلوده را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، خاک آهکی، روی، عصاره گیر، فلزات سنگین
 • سید محمدعلی مسعودی*، جواد سرگلزایی، سید اردوان حسینی صفحات 158-177
  به دلیل مخاطرات زیست محیط ، تصفیه پساب های نیتروژنی امری ضروری و مهم می باشد. طی دهه های اخیر، فناوری های جدید بیولوژیکی نظیر آناموکس و شارون توسعه یافتند که نسبت به فرآیندهای مرسوم، ارزان تر و موثرترند. در این تحقیق، تعدادی از پارامترهای زیست محیطی تاثیرگذار بر این فرآیندها نظیر دما، pH، اکسیژن محلول، کربن آلی، غلظت نمک، غلظت نیتریت و زمان ماند لجن (SRT) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیقات نشان داد که فرآیند شارون نیاز به منبع کربنی را کاهش می دهد؛ درحالی که فرآیند آناموکس بدون نیاز به منبع کربنی، تحت شرایط بی هوازی انجام می شود. مقدار بهینه pH برای فرآیند آناموکس 3/8-7/6 گزارش شده بود. غلظت نیتریت و نمک پارامترهای کنترلی مهمی در جلوگیری از فعالیت باکتری های آناموکس هستند. دمای مطلوب برای رشد باکتری های آناموکس °C 40-30 و برای فرآیند شارون بیشتر از °C 25 می باشد. راندمان فرآیندها به صورت خطی با SRT متناسب نبودند. به طورکلی، فرآیندهای جدید بیولوژیکی حذف نیتروژن با کاهش نیاز به هوادهی و منابع کربنی امیدبخش توصیف شدند و جایگزین مناسبی برای فرآیندهای مرسوم می باشند
  کلیدواژگان: تصفیه پساب، بی هوازی، شارون، آناموکس
 • ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ
  احسان فتحی، رسول زمانی احمدمحمودی*، رفعت زارع بیدکی صفحات 178-183
  رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد (چشمه شلمزار- تلاقی با آب کوهرنگ) واقع در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص کیفیت آب بود. در این مطالعه 9 پارامتر کیفی آب شامل نیترات، دما، فسفات، کدورت، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیولوژیکی، هدایت الکتریکی، کل مواد جامد و pH در طول رودخانه در 5 ایستگاه انتخابی به مدت سه ماه از تیرماه 1394 تا شهریور 1394 با استفاده از روش استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت آب طی مدت پژوهش در ایستگاه های نمونه برداری بین طبقه کیفیت متوسط و خوب در تغییر بوده است. همچنین کیفیت آب این رودخانه در هر سه ماه با کیفیت متوسط ارزیابی شد. آلودگی رودخانه از طرف سرچشمه آن به طرف پایین دست در اواخر تابستان بیشتر شد که این امر ناشی از ورود کودهای کشاورزی و تخلیه فاضلاب واحدهای خدماتی رفاهی در بالادست و کارگاه های پرورش ماهی است
  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیکوشیمیایی، چهارمحال و بختیاری، رودخانه، شاخص کیفیت آب
|
 • Zabihollah Khani Temeliyeh*, Mostafa Salehi, Alireza Farhadi, Zaher Ahmadpoor Pages 90-100
  Modeling the dam break phenomenon is more important in order to calculate the approximate discharge flow due to break to perform the measures to control it or to prevent the resulting hazards. In this research, Gambit software was used to generate the form and dimensions of the geometry of the laboratory model. Then, the generated geometry file was transferred to the Fluent hydraulic model. In Fluent environment, all effective parameters were determined. The VOF method was used for modeling. The case study in this research was the rocky sedimentary located near the Nowshan basin, which is located around Urmia city, and the dam break modeling was done for it in a three-dimensional characteristic. The results obtained from the laboratory conditions were compared with the results of the Fluent model, which is related to modeling the dam break phenomenon in two-dimensional form. Various wave characteristics were studied, including wave propagation, wave velocity, and water depth variation at the bottom of the dam in dry and wet bed conditions. Comparison of the results shows that the Fluent model has high accuracy in modeling the flow due to dam break. To construct the geometry of a part of the stream that includes the reservoir and the reservoir, a topographic map of the stream was used in AutoCAD environment
  Keywords: Dam Break, Fluent, Modeling, Gambit
 • Mehdi Karami Moghadam*, Tooraj Sabzevari Pages 101-114
  One of the main reasons of bridge destruction is the bridge piers scour. A more accurate computation of scour depth would lead to a more solid design of bridge piers. Empirical equations can be applied to compute the scour depth. In this study, the coefficients of 17 empirical equations were optimized using genetic algorithm and fieldwork values. 80% of the field data were used to optimize the equations and the rest were used to verify them. The RMSE, MAE, E and R2 criteria were applied to evaluate the optimization method where the results showed the ability of genetic algorithm in empirical equations optimization. The (Froehlich 1988) equation had the highest degree of precision among the empirical equations, so the genetic algorithm has had the least effect on the optimization of this equation. The optimized (Neill 1964), (Melville 1975), (Laursen & Toch 1956), (Blench II 1962) and (Hancu 1971) equations with respectively, 75, 72, 71, 71 and 71 percent showed the highest reduction in RMSE error criteria. The optimized (Blench II 1962) equation with RMSE, MAE, E and R2 criteria equal to 0.57m, -0.085m, 62 percent and 0.65 respectively, presented the highest correlation coefficient and lowest error. In the end, more equations were proposed to predict the bridge piers scour depth
  Keywords: Scour, optimization, Bridge pier, Genetic algorithm
 • Syede Homa Hosseini, * Saeedeh Rastgar, Hassan Rezaei Pages 115-122
  Nowadays, rapid development of the chemical industry has brought about environmental pollution, a serious threat, as a result of the entry of organic and inorganic chemicals, as well as heavy metals. Surface absorption by the use of biological polymers is a novel environmentally friendly technology for reducing and removing heavy metals from industrial wastewater. The objective of this study was to investigate the performance of lignocellulose nanofiber (LCNFs) adsorbents in the removal of Cu(II) from aqueous media. The test conditions are considered for two completely identical adsorbents. In the batch system, parameters of pH (4-8), adsorbent dosage (0.1- 0.5 g/l), contact time (15-120 min), Cu(II) initial concentration (5-50 mg/l), and temperature (15-40 °C) were studied. The results were analyzed by one-way ANOVA and Duncan's tests for significant evaluation of changes in parameters. Results showed that the highest percentage of removal of Cu(II) (99.8%.) for LCNFs at pH 7, Cu(II) concentration of 10 mg/l, adsorbent dosage of 0.3 g/l, contact time of 60 min at temperature of 25 °C was obtained. This study showed that LCNFs adsorbents are considered as an optimal adsorbent for removal Cu(II) by removing more than 98% of Cu(II) from aqueous solutions
  Keywords: Bioadsorbent, Lignocellulose Nano, fibers, Cu(II), Aqueous solutions
 • Sedigheh Makari, Seyed Fakhrodin Afzali* Pages 123-136
  The use of plant residues as fertilizer in sustainable agricultural systems is important in order to maintain soil fertility and achieve sustainable production. The purpose of this study was to evaluate the effect of plant residues of wheat, corn, and green sugarcane on some soil chemical properties. For this purpose, a pot experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications in the greenhouse of the Faculty of Agriculture, Shiraz University. To test the straw and wheat straw, corn, and sugarcane residues, three types of soils with silty loam texture, loam, and sand were added under incubation conditions in two periods of 30 and 120 days. Changes in organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, acidity, and soil salinity were investigated under different treatments of plant residues. The results showed that the amount of organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium and soil acidity increased significantly with application of plant residues. Soil salinity was not affected by plant residues. Residues of sugarcane on the amount of organic carbon and acidity, wheat residues on potassium and nitrogen and corn residues on phosphorus and nitrogen had the most effect. In our research, it was found that maintaining 50% of plant residues, especially straw and wheat straw, not only improved the physicochemical conditions of the soil, but also the need for nutrient consumption decreased significantly
  Keywords: Plant residues, Dezhgah, Organic Carbon, Amir Kabir Culture, Industry
 • Azam Mumzai, * Ali Talebi, Naeim Emami Pages 137-147
  Underground dams are structures blocking the natural flow of groundwater and provide groundwater resources. In arid regions with limited water resources, it can be managed by constructing these structures. The purpose of this study was to select suitable site for the construction of underground dams in ShahreKurd and Marghmalek watersheds based on site selection criteria. As several different criteria should be considered, it is essential to use methods that are capable of fulfilling the desired criteria. For this purpose, GIS and Analytical hierarchy process (AHP) were used in this research. To prioritize the areas, different criteria and sub-criteria such as water (quantity, quality), reservoir (reservoir depth, reservoir slope, permeability and reservoir area), axis (axis length, axis depth and lithology of the supports) and socio-economic factors (distance from rural areas, distance from road, drinking, agricultural and industrial water supplies, and impact on water resources) were considered. The water quantity with a weight of 0.83 had the highest rank. Finally, 15 regions were introduced for prioritization out of 60 suitable sites in the study area using Boolean logic. The results showed that the best axes for underground dam construction were located in alluvial beds of low slope, high-flow rivers, with large reservoir volume, high runoff, and high permeability.
  Keywords: Suitability Index, Pairwise Comparison, Site Selection, Boolean Logic
 • Mohammad Rahmanian*, Ali Reza Hosseinpur Pages 148-157
  Zinc is one of the essential micronutrients for plant growth and its deficit is often reported in calcareous soils. The total amount of soil Zn does not necessarily indicate Zn availability for plant. Therefore, finding an appropriate extractant, in order to estimate plant available Zn in soil is important. Considering that little information in Iran is available regarding available Zn, in heavy metals contaminated calcareous soils, therefore, assessment of status of available Zn for plants by chemical extractants is very important and necessary. The aim of this research was to assess extraction methods Mehlich 3, AB-DTPA and DTPA-TEA to estimate the sunflower available Zn in 9 contaminated soils. Sunflower plant parameters including dry matter, concentration, and Zn uptake were determined in a pot experiment. The results showed that in contaminated soils, the highest concentration of Zn by use of AB-DTPA and the lowest concentration of Zn by use of DTPA-TEA were extracted. Moreover, in contaminated soils significant correlation wasfound between extracted Zn by DTPA-TEA with concentration and Zn uptake (r=0.78). There were significant correlations between extracted Zn by Mehlich 3 with concentration (r=0.68) and Zn uptake by plant (r=0.80). Thus, it can be concluded that DTPA-TEA and Mehlich 3 methodes can be used to estimate the ability of sunflower-available Zn in contaminated soils
  Keywords: Sunflower, Calcareous soils, Zn, Extracts, Heavy metals
 • Seyed Mohammad Ali Masoudi*, Javad Sargolzaie, Seyed Ardavan Hoseini Pages 158-177
  Due to the environmental hazards, nitrogenous wastewater treatment is essential and important. In recent decades, novel biological processes such as Annamox and SHARON have developed which are cheaper and more effective compared to conventional processes. In the present study, several significant biological parameters such as temperature, pH, dissolved oxygen, organic carbon, salt concentration, nitrite concentration and sludge retention time (SRT) were investigated. The results showed that SHARON process lowered the need for carbon source while Annamox process without carbon source requirement, was implemented in anaerobic condition. The optimum pH for Annamox process was reported 6.7-8.3. Nitrite and salt concentrations were important control parameters to prevent Annamox bacterial activity. Desired temperature for the bacterial growth was 30-40℃ for Annamox and higher than 25℃ for SHARON, and process efficiencies were not directly related to SRT. Overall, the new biological processes of nitrogen removal were described promising due to the decrease in need for aeration and carbon source and are suitable alternatives for conventional processes
  Keywords: Wastewater treatment, Anaerobic, SHARON, ANNAMOX
 • Water Quality Assessment of Beheshtabad River at the intersection of Shalamzar Spring with Koohrang River
  Ehsan Fathi, Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi*, Rafat Zare Bidaki Pages 178-183
  Rivers are important as one of the main sources of water supply for uses including agriculture, industry, and human consumption. This study evaluated the water quality of the Beheshtabad River (Shalamzar Spring - Jointing to Koohrang River) located in Chaharmahal and Bakhtiari Province, using the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). Using standard methods, this study determined nine water quality parameters: nitrate (NO3), temperature (T), phosphate (PO4), turbidity, dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical conductivity (EC), total solids (TS) and pH, at five selected stations along the river for three months, July to September 2015. Results showed that water quality fluctuated between medium and good quality during the investigation. In addition, according to the mean values of WQI, water quality was classified as medium quality for the three months. Water pollution increased from upstream to downstream in the end of summer because of agricultural fertilizers and wastewater discharge from upstream fish farms and recreation service centers
  Keywords: Physicochemical Parameters, Chaharmahal, Bakhtiari Province, River, Water Quality Index