فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید صمیمی، سعید شریفی، پرنیا ساریخانی، نصرالله سجادی * صفحه 2
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی بود. تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند (N= 900). نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 270 نفر انتخاب شد؛ که 260 پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه چادری و همکاران (2014) بود؛ که روایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن 82/0=? به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرونف، آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره در سطح 05/0 انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، از بین متغیرهای تحقیق نگرش، آگاهی از ارزش محصول، موقعیت اجتماعی، قیمت، دسترسی آسان و تجربه گذشته؛ متغیر قیمت بیش ترین تاثیر را در مصرف کنندگان بر نگرش به خرید محصول تقلبی دارد. نتایج تحقیق نشان داد، محصولات تقلبی یک پدیده جهانی و چالش بزرگ بازاریابی است. تولید غیرمجاز محصولاتی که ویژگی های خاص آن مورد حمایت و تحت مالکیت معنوی است، تقلب محسوب می شود. محصولات تقلبی کپی های از محصول اصلی هستند با علامت تجاری مشابه، برچسب و بسته بندی مشابه اما با کیفیت پایین مواردی که در تولید آن بکار رفته است.
  کلیدواژگان: محصولات تقلبی، مالکیت فکری، کالای ورزشی
 • سارا کیوانی *، حمید زاهدی، عاطفه عسگری، راضیه اسماعیلوندی، پروین راستی صفحه 22
  : امروزه ناتوانی های شناختی و جسمانی در سنین بالا باعث کاهش کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان می شود، لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره پیاده روی بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان سالمند بوده است.
  این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به روش میدانی اجرا شد جامع آماری این تحقیق شامل 330 ننفر از زنان سالمند آسایشگاه سالمندان شهرستان بروجن بود که از میان این تعداد130 نفر غربالگری شدند ودر نهایت از بین این تعداد 30نفر برای اجرای این آزمون انتخاب شدند که میانگین سنی (09/3±21/68) سال و به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره (پیاده روی و کنترل) قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت هشت هفته با شدت متوسط و سه جلسه در هفته و به مدت 30 تا 40 دقیقه تمرینات را انجام دادند. میزان کیفیت زندگی و شادکامی، به ترتیب توسط پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 و شادکامی آکسفورد اندازه گیری شد.
  نتایج آزمون تی مستقل و تی زوجی نشان داد یک دوره تمرین پیاده روی بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان سالمند تاثیر معناداری داشته است (01/0p?).
  کلیدواژگان: پیاده روی، شادکامی، کیفیت زندگی، زنان سالمند
 • مهدی ملازاده، سارا غفوری، حسن غرایاق زندی *، مهدی ریاحی صفحه 39
  پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط ویژگی های روان شناختی با آسیب دیدگی والیبالیست های حرف ای انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل والیبالیست های حرفه ای مرد وزن شهر مشهد در سال 96 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و به منظور انجام این پژوهش 127 نفر والیبالیست حرفه ای از میان والیبالیست های شهر مشهد به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و با توجه به نتایج پرسش نامه آسیب دیدگی به دو گروه آسیب دیده (66 نفر) و سالم (61 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه آسیب دیدگی ورزشی، مقیاس خشم و پرخاشگری رقابتی ورزشکاران، مقیاس سرزندگی رایان و فدریک، پرسشنامه ورزش گرایی و پرسش نامه نشانگان استرس بود. پرسش نامه ها در اختیار والیبالیست ها قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها به روش آماری T مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگی های روان شناختی ورزشکاران آسیب دیده و سالم تفاوت معناداری وجود دارد؛ و ورزشکاران آسیب دیده در خشم و پرخاشگری و استرس (رفتاری، جسمانی، عاطفی و شناختی) نمره بالایی کسب کردند این در حالی است که ورزشکاران سالم ورزش گراتر و سرزنده تر بود.
  کلیدواژگان: خشم و پرخاشگری، نشانگان استرس، سرزندگی، ورزش گرایی، آسیب دیدگی ورزشی
 • سارا کیوانی *، حمید زاهدی، عاطفه عسگری، راضیه اسماعیلوندی صفحه 58
  : بروز ناتوانی های شناختی و جسمانی در سنین بالا باعث کاهش کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان می شود ، لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان سالمند بوده است.
  این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 330 ننفر از زنان سالمند آسایشگاه سالمندان شهرستان بروجن بود که ازمیان این تعداد130 نفر غربالگری شدند و در نهایت از بین این تعداد 30 نفر برای اجرای این آزمون انتخاب شدند که میانگین سنی (09/3±21/68) سال و به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره (آرامسازی پیشرونده عضلانی و کنترل) قرار گرفتند. شرکت کنندگان به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته و به مدت 45 دقیقه تمرینات را انجام دادند. میزان کیفیت زندگی و شادکامی، به ترتیب توسط پرسشنامه کیفیت زندگی SF_36 و شادکامی آکسفورد اندازه گیری شد.
  نتایج آزمون تی زوجی و تی مستقل نشان داد یک دوره تمرین آرامسازی پیشرونده عضلانی بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان سالمند اثر گذار بوده است (05/0p?).
  کلیدواژگان: آرامسازی پیشرونده عضلانی، شادکامی، کیفیت زندگی، زنان سالمند
 • حسین نادری پور *، ابوالقاسم یعقوبی، مصیب یارمحمدی، حسین محققی صفحه 75
  : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرمایه های روانشناختی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر و پسر انجام شد.
  روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی1396-1395 بود. نمونه آماری با استفاده از جدول برآورد کرجسی و مورگان به تعداد 396 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و مقیاس ذهن آگاهی براون و رایان بود.
  یافته ها نشان داد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از سرمایه های روانشناختی و ذهن آگاهی بالاتری برخوردا هستند. همچنین تفاوت میانگین بین دانشجویان دختر و پسر در ذهن آگاهی معنی دار بود.
  کلیدواژگان: سرمایه های روانشناختی، ذهن آگاهی
 • سید کاوس صالحی *، محمود شیخ، رسول حمایت طلب، داود حومنیان صفحه 85
  : توانایی انجام صحیح حرکات متوالی جهت انجام عملکرد طبیعی ضروری و نمودی از رشد حرکتی صحیح است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تفاوت های عملکردی وابسته به سن بر عملکرد و تحکیم ترتیب توالی حرکتی بود.
  در این مطالعه، 96 پسر سالم از نظر سیستم عصبی و راست دست با دامنه سنی 18-6 سال، به صورت در دسترس انتخاب شدند. از تکلیف Serial Reaction Time برای بررسی مقایسه ای عملکرد صریح و ضمنی آزمودنی ها در دو مولفه زمان و دقت پاسخ استفاده شد. کل مداخله شامل دو فاز (اکتساب و تحکیم) بود که طی آنها عملکرد گروه ها با هم مقایسه شدند. مرحله اکتساب شامل انجام 8 بلوک و مرحله تحکیم شامل انجام دو بلوک بود. داده ها با استفاده آزمون Mixed ANOVA در یک طرح، (بلوک) 8 × (گروه سنی) 4 × (نوع یادگیری) 2 تحلیل و جهت انجام مقایسات زوجی از آزمون Bonferroni استفاده شد.
  در متغیر زمان پاسخ در مرحله اکتساب اثر بلوک (031/0=P) و سن (001/0=P) معنادار بود اما شرایط یادگیری معنی دار نبود (431/0/0P=). در متغیر دقت پاسخ علاوه بر معنی داری اثر بلوک (001/0=P) و سن (001/0=P) ، اثر اصلی شرایط یادگیری (003/0=P) نیز معنا دار بود. همچنین عملکرد آزمودنی های گروه های سنی مختلف در دو بلوک ابتدایی روز دوم نسبت به انتهای روز اول در دو مولفه زمان (001/0=P) و دقت پاسخ (001/0=P) بهتر بود که مبین تحکیم کلی یادگیری حرکتی است.
  کلیدواژگان: یادگیری صریح، یادگیری ضمنی، تغییرات سنی، تحکیم یادگیری، عملکرد
 • فریبا لسانی، خدیجه صالحی *، ایمان زکوی صفحه 107
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر انجام هشت هفته تمرینات پیلاتس بر مقادیر BMI زنان بزرگسال دارای اضافه وزن می باشد. این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و به منظور انجام آن، 22 زن بزرگسال دارای اضافه وزن به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه، (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. گروه تجربی (6. 94 ± 37. 181 سال) ، (5. 91 ± 161. 181سانتی متر قد) ، (6. 77 ± 69. 909 کیلوگرم وزن) ، برنامه تمرین پیلاتس را به مدت هشت هفته هر هفته 3جلسه انجام دادند. در حالی که گروه کنترل (12. 34 ± 44. 09 سال) ، (3. 901 ± 158. 272سانتی متر قد) ، (11. 47 ± 71. 363 کیلوگرم وزن) ، هیچ مداخله ای دریافت نکردند و تنها پیگیری شدند. به منظور سنجش میزان BMI وزن (کیلوگرم) بر توان دوم قد (متر) تقسیم گردید. ابتدا آزمون کولموگورف اسمیرنوف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون در رابطه با متغیرهای پژوهش انجام گرفت. همچنین برای همگنی واریانس گروه ها در پیش آزمون از آزمون لوین استفاده گردید. به منظور بررسی تاثیرات یک متغیر مستقل (تمرینات پیلاتس) بر متغیر وابسته (BMI) و وجود دو گروه آزمون، جهت مقایسه ی درون گروهی از آزمون تی هم بسته و برای مقایسه ی بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد مقادیر آزمون تی همبسته برای مقادیر BMIدر گروه تجربی (t=2/87 و P= 0. 000) و برای آزمون تی مستقل (t=5/490 و P= 0. 009) است. این نتایج نشان می دهد هر دو گروه و همچنین گروه آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. برای یافتن تفاوت از مقادیر میانگین ها کمک می گیریم. میانگین میزان BMI گروه آزمایش قبل از شروع تمرینات پیلاتس 3. 82 ± 24. 769 و پس از هشت هفته تمرینات پیلاتس 3. 76 ± 23. 03 است، لذا متعاقب هشت هفته تمرینات پیلاتس میزان BMI زنان بزرگسال دارای اضافه وزن کاهش معنی داری داشته است بنابراین به جهت کاهش مقادیر BMI زنان بزرگسال دارای اضافه وزن انجام تمرینات پیلاتس توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: BMI، پیلاتس، اضافه وزن
|
 • Vahid Samimi, Saeed Sharifi, Parnya Sarikhani, Nasrollah Sajjadi * Page 2
  The purpose of this study was to investigate the effective factors on the attitude of consumers of fake sports goods. The present study was descriptive-correlational and was done as a fieldwork. The statistical population of this study was all students of physical education and sport sciences in University of Tehran (N = 900). The statistical sample containing 270 person was randomly selected using Krigets and Morgan tables and 260 questionnaires were analyzed and evaluated. The data gathering tool was Chadori et al. (2014), whose validity was confirmed by 12 sports professors and its coefficient was α = 0.82. The data were analyzed using descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov tests, correlation test and multivariate regression at the level of 0.05. The research findings showed that among the variables of attitude research, awareness of product value, social position, price, easy access and past experience, the price variable has the most impact on consumers on the attitude to buying counterfeit products. The research results showed that counterfeit products are a global phenomenon and a major marketing challenge. Illegal production of products whose specific features are protected and subjected to intellectual property are considered fraudulent. The counterfeit products are original copies of the main product with the same brand, labels and packaging of similar but low quality items used in its production.
  Keywords: counterfeit products, intellectual property, sporting goods
 • Mahdi Mollazadeh, Sara Ghafori, Hassan Gharayagh Zandi *, Mahdi Riyahi Page 39
  The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological characteristics and the damage of word volleyball. The statistical population of the study consisted of professional masculine volleyball players in Mashhad in 96 years. The research method was descriptive. In order to conduct this research, 127 professional volleyball players from volleyball players in Mashhad city were selected through available sampling method and according to the results of the injury questionnaire, two groups of injured (66) and healthy (61) were divided. The instruments used in this study were sport injuries questionnaire, anger scale and competitive athlete's aggression, Ryan and Federer's vitality scales, exercise inventory questionnaire, and stress syndrome questioner. Questionnaires were provided to volleyball players and analyzed by independent statistical T-test. The results of this study showed that there is a significant difference between the psychological characteristics of injured and healthy athletes. And athletes suffering from anger and aggression and stress (behavioral, physical, emotional, and cognitive) earned a high score, while healthy athletes were more sporty and livelier.
  Keywords: anger, aggression, stress syndrome, vitality, sports, sports injury
 • Sayed Kavos Salehi *, Mahmoud Sheikh, Rasoul Hemayattalab, Davod Humaneyan Page 85
  Introduction The aim of this study was to investigate the effect of age related differences on performance and consolidation of motor sequence learning. Method In this study, 96 healthy nervous system and right-handed boy with age range 18-6 years, were selected by available sampling. Serial Reaction Time Task was used to evaluate and compare the performance in two- component response time and accuracy. The intervention was consisted of 10 stages (8 blocks for acquisition and 2 blocks for consolidation) in which the performances of groups were compared. The data were analyzed with Mixed ANOVA in 2(type of learning) ×4(age groups) ×8(blocks) and Bonferroni was used for paired comparisons. Results In acquisition phase for response time, there was a significant main effect of block (P = 0/031) and age (P=0/001) but not learning conditions (0/431). For response accuracy, there was a significant main effect of block (P = 0/001), age (P=0/001) and learning conditions (0/003). In addition, the group's performance across the two first blocks of practice on Day 2 compare with two last blocks on Day 1 was better in response time (P=0/001) and accuracy(P=0/001) , which represents the consolidation of motor learning. Conclusion The findings showed that among different age groups, there was age-related functional changes in the acquisition and consolidation of response time and aquuracy for motor sequence task. Moreover, the various components of the movement (speed and accuracy) can be perform and consolidate in different ways. This matter should be considered in educational and rehabilitational interventions related to children and adolescents.
  Keywords: Explicit learning, Implicit learning, Age related changes, Learning consolidation, Performance