فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و دوم شماره 3 (پیاپی 106، پاییز 1397)
 • سال چهل و دوم شماره 3 (پیاپی 106، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فروغ امیرآبادی*، مجید نادری، مهدیه حاج محمدی صفحات 185-193
  موکوزیت دهانی یکی از عوارض شایع در بیماران تحت شیمی درمانی است که موجب درد، ناراحتی و عفونت می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی استفاده موضعی از عسل در پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به لوسمی انجام گرفت. مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور، روی 40 بیمار 14-1 ساله که تحت شیمی درمانی قرار داشتند، انجام شد. بیماران به چهار گروه مورد (دهانشویه عسل) ، کنترل مثبت (دهانشویه کلرهگزیدین) ، کنترل منفی (نرمال سالین) و مداخله (دهانشویه بابونه) به تعداد مساوی از نظر سن و جنس تقسیم شدند. در هر گروه پد گازی آغشته به دهانشویه مورد نظر به مخاط سطح گونه، کام و زبان مالیده شد. طی روزهای اول، هفتم و چهاردهم پس از شیمی درمانی، دهان کودکان از نظر وجود موکوزیت بر اساس معیار WHO مورد معاینه قرار می گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ، در سطح معنی داری 05/0 ، با استفاده از آزمون کروسکال - والیس و من ویتنی مورد آنالیز قرار گرفتند.
  میزان موکوزیت ایجاد شده در روز اول مورد بررسی در کلیه گروه های مورد بررسی صفر بود. در روز هفتم نیز در کلیه گروه ها به جز نرمال سالین (30 % در حد خفیف و 30 % در حد متوسط) صفر و در روز چهاردهم نیز در کلیه گروه ها به جز نرمال سالین (100% خفیف) صفر بود.
  کلیدواژگان: موکوزیت دهانی، عسل، لوسمی
 • نجمه انبیایی*، علی باقرپور، اعظم احمدیان یزدی، راضیه خدابخش صفحات 194-200
  هدف از این مطالعه مقطعی، بررسی حجم سینوس ماگزیلاری و میزان پنوماتیزاسیون استخوان آلوئول در ارتباط با سن و جنس بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تصاویر CT اسکن سینوسهای ماگزیلاری 199 بیمار بالغ بررسی شد. در تصاویر کرونالCT اسکن، میزان پنوماتیزاسیون استخوان آلوئول در محل هر دندان خلفی اندازه گیری شد و حجم سینوسهای ماگزیلاری به صورت سه بعدی با نرم افزار Amira محاسبه گردید. داده ها با آزمون همبستگی Spearman و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  در این مطالعه از 199 بیمار مورد بررسی، 159 نفر آقا در بازه سنی 92-18 سال و 40 نفر خانم در بازه سنی 68-18 سال بودند. اندازه گیری ها نشان داد که متوسط حجم سینوس ماگزیلاری در آقایان80/5 ±32/15 میلی لیتر و در خانمها 91/4 ±02/13 میلی لیتر بود و این اختلاف از لحاظ آماری در سمت راست و چپ معنی دار بود. (001/0P-value = و 008/0 P-value = به ترتیب). همبستگی معناداری بین سن و میانگین حجم سینوس ماگزیلاری بدست آمد (03/0=P-value و 15/0- = r) که بیانگر این بود که با افزایش سن میزان حجم سینوس کاهش می یابد. ضریب همبستگی بالایی میان حجم سینوس ماگزیلاری و مقدار پنوماتیزاسیون استخوان آلوئول بدست آمد.
  (58/0 = r راست و 72/0 = r چپ). علیرغم بالاتر بودن میانگین پنوماتیزاسیون در آقایان، این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود، همچنین بین سن و میانگین پنوماتیزاسیون در سمت راست و چپ ضریب همبستگی معنی داری بدست نیامد. (05/0 < P-value)
  کلیدواژگان: سینوس ماگزیلاری، حجم، پنوماتیزاسیون، CT اسکن
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، حسین عصار زاده، فهیمه شفیعی* صفحات 200-210
  این مطالعه آزمایشگاهی اثر لیزر Er: YAG و ژل فلوراید اسیدی را روی رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی، هنگامی که به تنهایی و یا با هم بکار می روند، بررسی کرده است.
  90 اسلب باکال و لینگوالی از دندانهای مولر انسانی تهیه گردید. نمونه ها تحت سیکل pH قرار گرفتند تا ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی ایجاد گردد. سپس به صورت تصادفی به شش گروه به صورت زیر تقسیم شدند: کنترل مثبت بدون ضایعات پوسیدگی اولیه، گروه دوم: کنترل منفی دارای ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی، گروه سوم: قرار گرفتن ژل فلوراید روی مینا، گروه چهارم: تاباندن لیزر Er: YAG روی مینا، گروه پنجم: ابتدا استفاده از ژل فلوراید و سپس تاباندن لیزر، گروه ششم: ابتدا لیزر و سپس کاربرد ژل فلوراید. قبل و بعد از درمان، محتوای یون فلوراید نمونه ها به وسیله دستگاه پتانسیومتر اندازه گیری شد. آنالیز آماری با آزمونهای کروسکال والیس وANOVA انجام گرفت. (05/0=)
  کاربرد ژل فلوراید قبل یا بعد از تاباندن لیزر بیشترین افزایش را در مقاومت به اسید و افزایش جذب فلوراید مینایی، مشخص کرد. (05/0 (p<. گروه چهارم با تاباندن لیزر، افزایش جذب فلوراید مینایی را در مقایسه با گروه اول و دوم نشان داد. اما گروه درمان شده با لیزر در مقایسه با گروه درمان شده با ژل فلوراید اختلاف مشخصی نداشتند.
  لیزر Er: YAG ترکیب شیمیایی مینا را تغییر داده و سختی آن را، به خصوص در ترکیب با فلوراید افزایش می دهد که
  پیشنهاد کننده پتانسیل ضدپوسیدگی آن است
  کلیدواژگان: لیزر Er: YAG، یون فلوراید، رمینرالیزاسیون
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی*، رضا کارگر بداف صفحات 201-209
  از روش آنالیز اجزای محدود می توان برای نحوه توزیع استرس در دندان استفاده نمود. این مطالعه برای بررسی توزیع استرس در ترمیمهای غیرمستقیم رزینی حفره های مختلف کلاس II برای بدست آوردن زاویه بهینه تراش دیواره و همچنین بررسی تاثیر بوول زاویه آگزیوپالپال با استفاده از آنالیز اجزای محدود سه بعدی انجام شد.
  یک مدل سه بعدی مولر اول مندیبل سالم و سه مدل حفره کلاس II مزیواکلوزودیستال با زاویه تراش لبه ای مختلف ایجاد شدند. همچنین همه مدلهای تراش با بوول در زاویه اگزیوپالپال بررسی شدند. استرسهای مختلف بر دندان مولر اول مندیبل که با زوایای تراش دیواره مختلف در محیط نرم افزار شبیه سازی شده بود، وارد گردید. نیروی اکلوزالی عمودی100 نیوتن اعمال شد. خصوصیات تمام مواد ایزوتروپیک و الاستیک تعریف شد و با کمک یک تحلیل خطی استاتیک توزیع تنش و حداکثر استرس ایجاد شده در هر مدل بر حسب مگا پاسکال بدست آمد. داده ها با استفاده از شاخصهای توصیفی ارائه شد.
  حداکثر استرس در دندان سالم شبیه سازی شده برابر 63/24 مگا پاسکال بود. توزیع تنش مشخص کننده تجمع فشار در مرکز و ناحیه فورکای دندان مولر اول مندیبل و همچنین در کاسپها در ناحیه اکلوزال بود. در مدل با بوول زاویه آگزیو پالپال با زاویه لبه ای تراش 95 درجه، حداکثر استرس 90/24 مگا پاسکال بود که کاهش 05/0 استرس نسبت به مدل بدون بوول آگزیوپالپال را نشان داد. همچنین در زاویه تراش لبه ای 5/97 درجه، حداکثر استرس 85/24 مگاپاسکال در مدل بدون بوول به حداکثر استرس 80/24 مگاپاسکال در مدل با بوول رسید که سبب کاهش 05/0 استرس گردید. در زاویه لبه ای 100 درجه، از حداکثر استرس 30/25 مگاپاسکال در مدل بدون بوول به حداکثر استرس 20/25 مگاپاسکال در مدل با بوول آگزیوپالپال رسید که باعث کاهش 1/0 مگاپاسکال استرس شد.
  کلیدواژگان: آنالیز اجزای محدود، ترمیم، کامپوزیت غیر مستقیم، استرس، بول
 • نصرالله ساغروانیان، امیرحسین جعفریان، نرگس قاضی*، معین مزینی صفحات 221-228
  ژانت سل گرانولومای محیطی (PGCG) ، ژانت سل گرانولومای مرکزی (CGCG) فکین و ژانت سل تومور (GCT) استخوان ضایعاتی با نمای هیستوپاتولوژی مشابه ولی رفتار بیولوژیک متفاوت می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان بیانTGF-? در این ضایعات به روش ایمنوهیستوشیمی بود.
  در مطالعه حاضر، 15 نمونه PGCG، 15 نمونه CGCG و 10 نمونه GCT بررسی شد. ایمنوراکتیویتی TGF-? در سلولهای تک هسته ای (MC) و چند هسته ای (MGC) گروه های مورد مطالعه ارزیابی گردید. آزمونهای Kruskal-Wallis و تست تعقیبی Dunn، برای مقایسه میزان بیان TGF-? در گروه های مورد مطالعه استفاده شد.
  بین سه گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری هم در مورد سلولهای چندهسته ای و هم تک هسته ای مشاهده شد. بیشترین میانگین رنگ پذیری TGF-? مربوط به GCT و کمترین مربوط بهPGCG بود. در مقایسه دو به دو گروه ها، بین گروه PGCG و GCT هم برای سلولهای چندهسته ای و هم تک هسته ای ارتباط معنادار مشاهده گردید، در حالیکه بین گروه های CGCG و GCT فقط در مورد سلولهای تک هسته ای ارتباط معنادار گزارش شد.
  کلیدواژگان: ژانت سل گرانولوما، ایمنوهیستوشیمی، TGF، ?
 • مهدی عباسی، مصطفی صادقی* صفحات 229-237
  ونیر کامپوزیتی به عنوان یک گزینه درمانی زیبا و محافظه کارانه برای اصلاح دندانهای تغییر رنگ یافته و بد شکل مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تاثیر روش نوردهی بر میزان استرس ناشی از انقباض پلیمریزاسیون، مطالعه فوق با هدف تعیین تاثیر روش های مختلف نوردهی بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا و عاج طرح ریزی شد.
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 72 دندان پره مولر به دو گروه مساوی مینایی و عاجی تقسیم شدند. در هر کدام از گروه ها، سطوح باکال تا حصول یک سطح صاف مینایی یا عاجی ساییده شده و سپس نمونه ها در مکعبهای آکریلی مانت شدند. سطوح به باندینگ Single Bond 2 آغشته و کیور گردیدند. بر اساس سه روش نوردهی Conventional، Soft-start و Pulse-delay، نمونه های هر دو گروه به سه زیرگروه تقسیم شدند (12n=). پس از فرم دهی یک استوانه از کامپوزیت Z250 بر روی سطوح با استفاده از روش های نوردهی متفاوت، استحکام برشی نمونه ها اندازه گیری شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون مقایسات چندگانه Tukey تحلیل شدند (05/0=?)
  آزمون واریانس یک طرفه تفاوت آماری معنی داری در استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا بین زیرگروه های مینایی نشان نداد (185/0P=) ،حال آنکه تفاوت استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج بین زیرگروه های عاجی معنی دار بود (042/0P=). بیشترین نوع شکست در بین تمامی زیرگروه ها مربوط به نوع ادهزیو بود.
  کلیدواژگان: ونیر کامپوزیتی، روش نوردهی، استحکام باند برشی
 • فهیمه فرزانگان*، روزبه راشد، شهرزاد شفیعی، مهسا فیاضی، پروانه گل فخرابادی صفحات 238-246
  ما در این تحقیق بر آن شدیم تا تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند، قبل و بعد از ارتدنسی ثابت با و بدون کشیدن دندان را بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر، برروی فتوگرافهای قبل و بعد از درمان ارتدنسی46 بیمار خانم 18 تا 25 ساله انجام شد. 26 نفر از این بیماران با کشیدن دندانهای پرمولر (Ext) و 20 نفر دیگر بدون کشیدن دندان (Nonext) درمان شده بودند و درمان ارتدنسی در تمام بیماران به کمک سیستم رات صورت گرفته بود. فتوگرافهای لبخند اجتماعی مربوط به قبل و بعد از درمان این بیماران توسط نرم افزار
  smile analyzer مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخصهای مورفومتریک لبخند در آنها اندازه گیری شد. سپس جهت مقایسه این شاخصها قبل و بعد از درمان در هر گروه از paired t test و به منظور مقایسه دو گروه با یا بدون کشیدن ازindependent T test استفاده گردید.
  نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان در هریک از دو گروه با یا بدون کشیدن معنی دار نبود (05/0(P=. با مقایسه دو گروه با یا بدون کشیدن که با نرم افزار smile analyzer انجام شد مشخص گردید که در مقادیر قبل از درمان تنها عرض دنتیشن قابل رویت فک بالا (01/0(P= و در مقادیر بعد از درمان عرض دنتیشن قابل رویت فک بالا (001/0 (P=، عرض لبخند (04/0 (P=و ارتفاع لبخند (04/0 (P= اختلاف آماری معنی داری داشتند و هر چهار معیار در بدون کشیدن دندان نسبت به گروه دارای کشیدن بیشتر بود. معیارهای دیگر در دو گروه با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند.
  کلیدواژگان: لبخند اجتماعی، شاخصهای مورفومتریک لبخند، درمان ارتدنسی ثابت
 • حمیرا مردانی، بهاره راشنوادی*، نوشین افشارمقدم صفحات 247-285
  کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان (OSCC) از شایعترین سرطانهای حفره دهان در سراسر جهان می باشد. اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده تیغه پایه، شامل کلاژن نوع 4 و گلیکوپروتئین چسبنده لامینین می باشند. از دست رفتن موضعی ساختار غشاء پایه، باعث بروز لامینین 5 گاما 2 از طریق پروتئولیز غشاء پایه و یا سنتز در سیتوپلاسم سلولهای نئوپلاستیک می شود. لامینین 5 گاما 2 پروتئینی است که نقش مهمی در جابجایی سلولهای نئوپلاستیک در طول تهاجم تومور ایفا می کند و بیان آن در سلولها و استرومای مجاور تومورال می تواند تهاجم سلولی را تایید کند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تظاهر لامینین 5 گاما 2 در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان (OSCC) و وروکوس کارسینوما و مخاط دیسپلاستیک در مقایسه با بافت سالم بود.
  تعداد 57 بلوک پارافینه سلول سنگفرشی، 31 نمونه OSCC، 9 مورد وروکوس کارسینوما، 9 مورد دیسپلازی و 8 مورد مخاط نرمال مجاور بافت تومورال (به عنوان گروه کنترل) ، جهت نشانگر لامینین 5 گاما 2، اسکوربندی شد. آزمونهای آماری کای اسکوئیر و من-ویتنی مورد استفاده قرار گرفت و توسط نرم افزار SPSSنسخه 20 تجزیه وتحلیل شد.
  میزان تظاهر نشانگر لامینین در اپی تلیوم نمونه های SCC در 3/61 % ، در نمونه های وروکوس کارسینوما در 3/33 % و در دیسپلازی در 2/22 % مثبت و در مخاط نرمال100 % منفی بود. توزیع فراوانی منفی و مثبت بودن لامینین برحسب نوع ضایعه بررسی شد. سطح معناداری برابر با 006/0 محاسبه شد که کمتر از 05/0 بود. در ضایعه های مختلف تعداد مثبتهای لامینین تفاوت معنادار داشتند و بیشترین تعداد مثبت مربوط به ضایعه SCC بود.
  کلیدواژگان: کارسینومای سلول سنگفرشی، وروکوس کارسینوما، دیسپلازی، لامینین 5 گاما 2
 • محمد جواد مقدس، حوریه موسوی*، سحر سعیدعسگر، مریم زنجانی صفحات 259-270
  مقاومت به شکست مناسب، فاکتور عمده ای در موفقیت طولانی مدت درمانهای ترمیمی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان مقاومت به شکست حفرات کلاس دو، ترمیم شده با ادهزیو توتال اچ و سلف اچ با انواع کامپوزیتهایBulk-fill بود.
  در این مطالعه آزمایشگاهی، بر روی 40 دندان پره مولر سالم انسانی با اندازه های تقریبا یکسان حفرات کلاس دو کانونشنال بر روی یکی از سطوح پروگزیمالی دندانها تراشیده شدند. نیمی از حفرات با کامپوزیت رزین ویسکوز (Sonic Fill nanohybrid) Bulk-fill با ادهزیوهای توتال اچ (Optibond Solo Plus Kerr) یا سلف اچ (Optibond XTR، Kerr) و نیمی دیگر با کامپوزیت رزین Tetric N-Ceram (Ivoclar vivadent) با ادهزیوهای توتال اچ یا سلف اچ به روش توده ای ترمیم شدند. برای آزمون مقاومت به شکست، نمونه ها در دستگاه اینسترون قرار گرفتند. مقادیر نیروی ثبت شده در هنگام شکست جهت مقایسه گروه های آزمایشی ثبت شدند. داده های بدست آمده با آنالیز واریانس دو عاملی مورد واکاوی آماری قرار گرفتند.
  .
  کلیدواژگان: ادهزیو، کامپوزیت، توتال اچ، سلف اچ
 • عاتکه موقری پور*، محمود شیخ فتح الهی، مهسا پور زمانی، شیرین عابدینی، زهرا جمالی صفحات 271-277
  کاندیدا آلبیکنس بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، عصاره آبی و الکلی گیاه پونه کوهی در غلظتهای 10، 20، 40، 80 و 100 درصد تهیه گردید. کاندیدا آلبیکانس در محیط کشت دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و داخل هر پلیت کشت، یک عدد دیسک حاوی هر یک از غلظتهای مورد استفاده از عصاره گیاه، یک عدد دیسک نیستاتین 100 واحدی به عنوان کنترل مثبت و یک عدد دیسک حاوی آب مقطر به عنوان کنترل منفی قرار داده شد. هر یک از غلظتهای مورد بررسی، در 10 پلیت کشت، به طور جداگانه تکرار شدند. بعد از 24 ساعت، میانگین قطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف عصاره و نیستاتین با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و یا آزمون t دو نمونه مستقل مقایسه شد.
  P).
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکانس، نیستاتین، پونه کوهی