فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میترا کمالی بانیانی، علیرضا سوهانی دربان *، محسن نبوی کلات صفحات 1-10

  جوانه زنی و رشد گیاهچه برای استقرار گیاهان تحت تنش شوری اهمیت دارد از این رو شناخت ارقامی از گیاهان که جوانه زنی سریع و یکنواختی در شرایط شور دارند می تواند به استقرار اولیه و رشد گیاهچه کمک نماید. به منظور ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار با چهار رقم گندم (چمران2، سیوند، پیشتاز و پارسی) در چهار سطح تنش شوری با نمک کلرید سدیم (Nacl) مرک آلمان در غلظت های مختلف (4، 6، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر) و سه نوع کود نانو (فسفر، پتاس و نانو کود ریزمغذی ها) در شرایط کنترل شده انجام گرفت، نتایج نشان داد واکنش چهار رقم گندم نسبت به اعمال سطوح مختلف تنش شوری و انواع نانو کودها برای صفات مورد مطالعه (سرعت و درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر) معنی دار بود به نحوی که اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی حاکی از برتری رقم پارسی و نانو کود فسفر در تنش شوری4 دسی زیمنس بر متر بود این در حالی است که برهمکنش رقم چمران2، نانو کود پتاس در تنش شوری 10 دسی زیمنس بر متر نیز کمترین مقدار را در بین تیمارها داشت. به نظر می رسد در غلظت های بالاتر نمک و با افزایش تنش شوری، حتی پرایمینگ انواع مختلف نانوکود نتوانسته صفات مورد بررسی را بهبود بخشد، اما در غلظت های کمتر نمک، تیمارهای نانو کودی تا حدودی اثر منفی نمک را تعدیل نموده است.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، تنش شوری، گندم، نانو کود
 • سعید خماری، قاسم نجفی، احمد جوادی *، علی عبادی صفحات 11-26

  امروزه هیدرو-پرایمینگ به عنوان یکی از پیش تیمارهای ساده و ارزان جهت بهبود کارآیی بذر شناخته می شود. به منظور ارزیابی اثر قدرت بذر دو رقم کلزا بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل دو رقم کلزا (اکاپی و اپرا) ، سه سطح قدرت بذر (شاهد، 2 و 4 روز فرسودگی) و پیش تیمار (بدون پرایمینگ و هیدرو-پرایمینگ) بود. با کاهش سطح قدرت بذر، افت بیشتری در شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه رقم اپرا مشاهده شد. از طرف دیگر، اثرات بهبود دهنده پیش تیمار آبی بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه در رقم اکاپی بیشتر نمود پیدا کرد. در سطح سوم قدرت بذر، اثرات محرک هیدرو-پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. افزایش مقدار قندهای محلول و کاهش محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیم کاتالاز در بذور فرسوده هر دو رقم کلزا اتفاق افتاد. هیدرو-پرایمینگ اثرات سوء ناشی از فرسودگی بذر را تا حدودی رفع نمود، به طوری که بیشترین میزان قند محلول (2/82) و کمترین میزان پروتئین کل (1/08) و فعالیت آنزیم کاتالاز (0/021) در گیاهچه های حاصل از بذور فرسوده سطح سوم قدرت بذر در شرایط عدم کاربرد پیش تیمار آبی مشاهده شد. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش، می توان به سودمندی پرایمینگ دست کم در ارتباط با ترمیم آسیب های ناشی از مراحل اولیه فرسودگی بذر در ارقام کلزا اشاره نمود.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، جوانه زنی، سیستم آنتی اکسیدان، فرسودگی بذر، گیاهچه کلزا
 • حمیده جوادی *، پروین صالحی شانجانی صفحات 27-39

  گیاه بومادران Achillea wilhelmsii C.Kochیکی از گونه های مرتعی و دارویی کشور است که هم اکنون به دلیل استفاده بی‌رویه آن جهت مصرف دارویی و بهداشتی، در معرض نابودی قرار گرفته است. در این تحقیق آزمون جوانه زنی 23 جمعیت گونه بومادران Achillea wilhelmsii که از استان های مختلف کشور جمع آوری شده بودند، در دو شرایط شاهد و تیمار (سرمادهی) انجام شد . صفات جوانه‌زنی شامل سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه طول ساقه‌چه، طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر و نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه بودند. تجزیه و تحلیل آماری بر پایه فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات تیمار در جمعیت برای تمام صفات جوانه زنی در سطح یک درصد معنی‌دار می‌باشد. درمقایسه میانگین‌ها برای صفات مختلف جوانه‌زنی، در شرایط شاهد و سرمادهی مشخص گردید که تیمار پیش سرما باعث افزایش معنی‌دار در میانگین سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و کاهش معنی‌دار در طول ریشه‌چه و نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه شده ولی تاثیر معنی‌داری روی درصد جوانه‌زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر ندارد. بیشترین مقدار سرعت ‌جوانه‌زنی درجمعیت‌های 9820 (کردستان- دیواندره)،9961 (کردستان-سنندج) در شرایط سرمادهی، و بیشترین مقدار درصد جوانه‌زنی در جمعیت 9820(کردستان-دیواندره) در شرایط سرمادهی و جمعیت 19486(کردستان-بانه) در شرایط شاهد بدست آمد. جمعیت 9961(کردستان-سنندج) بیشترین مقدار طول ریشه‌چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر را در شرایط شاهد و بیشترین مقدار طول ساقه‌چه در شرایط سرمادهی را نشان داد. بنابراین سرما باعث تسریع در جوانه‌زنی بذور گونه بومادران A. wilhelmsii شد ولی در طول دوره جوانه‌زنی تاثیر چندانی روی درصد جوانه‌زنی بذور، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر نداشت.

  کلیدواژگان: Achilles wilhelmsii، بومادارن، جوانه زنی، سرمادهی
 • روناک روشنی، مختار قبادی *، محمداقبال قبادی، محسن سعیدی صفحات 41-53

  این تحقیق به منظور بررسی توانایی آزمون جوانه ‏زنی استاندارد برای پیش ‏بینی وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه بذر جو اجرا گردید. پژوهش حاضر در دانشگاه رازی در سال زراعی 93-1392 و در دو مرحله آزمایشگاه و مزرعه انجام شد. در آزمایشگاه، هشت توده بذر جو دیم در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمون جوانه‏ زنی استاندارد مورد مقایسه قرار گرفتند و شاخص‌های مرتبط با بنیه بذر و گیاهچه اندازه‌گیری شدند. در مزرعه، این هشت توده بذر جو، در قالب طرح بلو‏ک‏‏ه ای کامل تصادفی کشت شدند و صفات‏ درصد و سرعت ظاهر شدن گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون آزمایشگاهی نشان داد که توده‌های بذر از نظر صفات‏ درصد جوانه‌زنی نهایی، درصد گیاهچه‌ عادی، سرعت جوانه ‏زنی روزانه، طول ریشه‏چه، وزن خشک ریشه‏چه، وزن خشک ساقه ‏چه و شاخص بنیه گیاهچه تفاوت معنی‏ دار داشتند. تجزیه اورتوگونال داده ‏ها در آزمایشگاه و مزرعه حاکی از آن بود که خصوصیات جوانه‏زنی و قدرت بذر توده‌های بذر جدید برتر از توده‌های بذر قدیمی بود. در تجزیه همبستگی بین صفات اندازه ‏گیری شده در آزمایشگاه با صفات مزرعه ‏ای مشخص گردید که درصد و سرعت ظاهر شدن گیاهچه در مزرعه بیشترین همبستگی را با درصد جوانه‏ زنی نهایی، درصد گیاهچه عادی و سرعت جوانه‏زنی روزانه در آزمایشگاه داشتند. بنابراین، به نظر می‏رسد که می‏توان آزمون جوانه ‏زنی استاندارد را با اعتماد بالایی برای پیش‏ بینی وضعیت ظاهر شدن گیاهچه بذر رقم ‏های جو دیم در مزرعه توصیه نمود.

  کلیدواژگان: آزمون‏ بذر، جوانه ‏زنی، ظهور گیاهچه، قدرت بذر
 • فرزاد مندنی *، اشکان جلیلیان، آتوسا الفتی صفحات 55-68

  به منظور شناخت اثرات پیش تیمار های شیمیایی و مکانیکی بر برخی از مهمترین ویژگی های جوانه زنی بذر علف هرز میاگروم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل آب مقطر (شاهد)، اسید سولفوریک غلیظ (98 درصد در مدت زمان دو، سه و چهار دقیقه)، نیترات پتاسیم (3 درصد در مدت زمان سه، چهار و هفت روز)، پراکسید هیدروژن (30 درصد در مدت زمان دو، سه و چهار دقیقه) و خراش دهی با سمباده و سرمادهی مرطوب (به مدت یک، دو و سه هفته) بود. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک ساقه چه،طول و وزن خشک ریشه چه، وزن خشک کل گیاهچه و شاخص بنیه بذر علف هرز میاگروم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی به تیمارهای کاربرد پراکسید هیدرژن سه دقیقه (91 درصد) و خراش دهی مکانیکی همراه با سرما دهی به مدت سه هفته (84 درصد) و کمترین درصد جوانه زنی به تیمار های کاربرد اسید سولفوریک مربوط بود. نتایج بررسی مقایسات گروهی تیمارها نیز نشان داد کاربرد پراکسید هیدروژن بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی بذر میاگروم داشت. بیشترین سرعت جوانه زنی (4/5) و وزن خشک ساقه چه (1/6 گرم) در تیمار پراکسید هیدورژن در مدت زمان سه دقیقه مشاهده گردید. همچنین بیشترین طول ساقه چه (22/7 میلی متر)، طول ریشه چه (36/6 میلی متر)، وزن خشک ریشه چه (1/1 گرم)، وزن خشک گیاهچه (2/5 گرم) و بنیه بذر (49/4) در بذر های خراش دهی شده به همراه سرما دهی به مدت سه هفته حاصل شد. استفاده از اسید سولفوریک در مدت زمان های متفاوت نیز به دلیل تخریب شدید جنین منجر به از بین رفتن بذر میاگروم شد. به نظر می رسد عدم جوانی زنی مناسب بذر علف هرز میاگروم می تواند به دلیل عوامل فیزولوژیکی جنین باشد، زیرا تیمار های مورد ارزیابی تاثیر زیادی بر فرایندهای متابولیکی و هورمونی بذر داشت.

  کلیدواژگان: اسید سولفوریک، بنیه بذر، پراکسید هیدروژن، پیش تیمار بذر، سرعت جوانه زنی، نیترات پتاسیم
 • رامین پیری، علی مرادی *، معصومه حسینی مقدم صفحات 69-81

  به‌منظور بررسی تاثیر پیری تسریع‌شده و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر زیره‌ی سبز (.Cuminum cyminum L) آزمایشی دو عاملی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل زوال بذر در چهار سطح (بدون زوال، 12، 24 و 36 ساعت) و پرایمینگ در پنج سطح با اوره در دو پتانسیل اسمزی 1- و 5/1- مگاپاسکال و پتاسیم ‌دی‌هیدروژن ‌فسفات در دو سطح 1- و5/1- مگاپاسکال و آب مقطر (هیدروپرایمینگ) بود. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پروتیین محلول در پرایمینگ با پتاسیم ‌دی‌هیدروژن فسفات در سطح 1/5- مگاپاسکال در سطح زوال صفر مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی (86 درصد) ، سرعت جوانه‌زنی(34/2 بذر در روز)، شاخص طولی بنیه گیاهچه (4/90) و کمترین متوسط زمان جوانه‌زنی (8/4 روز) مربوط به تیمار بدون زوال و پرایمینگ با پتاسیم ‌دی‌هیدروژن ‌فسفات 1/5- مگاپاسکال بود. بیشترین طول ساقه‌چه (3/52سانتی‌متر) مربوط به تیمار پرایمینگ با اوره در سطح 5/1- مگاپاسکال در سطح بدون زوال و بیشترین طول ریشه‌چه (2/32سانتی‌متر) از پرایمینگ اوره در سطح 1- مگاپاسکال در سطح بدون زوال به‌دست آمد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که پرایمینگ با پتاسیم ‌دی‌هیدروژن ‌فسفات در سطح 1/5- مگاپاسکال می‌تواند بنیه بذور زوال یافته زیره‌ی سبز را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، اسموپرایمینگ، پروتئین محلول، جوانه زنی، زیره ی سبز
 • الهه لطفعلی نژاد *، سید جواد صانعی، سید اسماعیل رضوی صفحات 83-93
 • روزبه فرهودی * صفحات 95-107

  در تحقیق حاضر تاثیر پرایمینگ با غلظت های مختلف اسیدایندول- 3- استیک (IAA) بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک سه رقم پنبه شامل ساحل، گلستان و ورامین، هم چنین کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani در دو آزمایش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول، اثر غلظت های 0، 0/1، 0/01و 0/001 میکرومولار IAA بر جوانه زدن بذر در تشتک های پلاستیکی بررسی گردید. در آزمایش دوم، تاثیر تیمارهای ذکر شده بر کنترل بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد. طول ریشه، طول ساقه و وزن خشک کل گیاهچه ها پس از 28 روز اندازه گیری گردید و محتوای کل فنل عصاره ی الکلی توسط معرف فولین- سیوکالتو تخمین زده شد. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذر، رشد ریشه، ساقه و وزن خشک کل به طور معنی داری توسط غلظت های پایین IAA (0/01 و 0/001 میکرومولار) افزایش داشته است. هم چنین استعمال غلظت های 0/01و 0/001 میکرومولار از IAA میزان شاخص بیماری ناشی از R. solani را به ترتیب 17% و 38% در رقم ساحل و 1% و 33/5% در رقم های گلستان و ورامین کاهش داد. این غلظت ها سبب افزایش محتوای فنل کل گیاهچه شد. اثر پرایمینگ در سه رقم پنبه مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر تغییر برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص بیماری داشت.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، پنبه، جوانه زنی، Rhizoctonia
 • بیتا اسکویی، آیدین حمیدی *، سامان شیدایی، حسین صادقی، مریم دیوسالار، عنایت رضوانی، لیلا زارع، محمد نوری، شاپور علیزاده، عاطفه خندان، جعفر رضازاده، جلال مومنی صفحات 111-124

  این آزمایش به منظور بررسی اثر تغییر تاریخ کاشت و رطوبت برداشت بر تغییرات بنیه، میزان پروتیین و نشاسته و سلامت بذر ذرت سینگل کراس 704 انجام شد. آزمایش در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل(مغان) در سه تکرار به صورت بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها  شامل سه تاریخ کاشت 22 اردیبهشت، 4 خرداد و 19 خرداد وچهار سطح تیماررطوبت برداشت 30، 25، 20 و 15 درصد بودند. پس از اینکه بلال ها به رطوبت مورد نظر رسیدند در هوای آزادخشک شدند تا به رطوبت 14 درصد رسیدند سپس با بلال دانه کن آزمایشگاهی دان شدند و توسط سه غربال در اندازه های 7، 6 و 5/5 میلی متر به ترتیب به سه اندازه بذری پهن(هفت میلیمتر)، گرد(شش میلیمتر) و متوسط(پنج و نیم میلیمتر) درجه بندی شدند. صفات مورد مطالعه شامل آزمون های بلاتر، جوانه زنی استاندارد، متوسط زمان جوانه زنی، ظهور ریشه چه، محتوی پروتیین و نشاسته بذرها بود. تاخیر در زمان کاشت و برداشت منجر به کاهش معنی دار درصد محتوی پروتیین و نشاسته بذر شد. بیشترین درصد قارچ فوزاریوم متعلق به بذرهای حاصل از تاریخ کاشت سوم و رطوبت برداشت 15 درصد و کمترین آن به بذرهای تاریخ کاشت اول و رطوبت برداشت 25 درصد اختصاص داشت. با تاخیر در کاشت، کیفیت بذرهای تولیدی کاهش یافت که این کاهش با برداشت دیرهنگام و در بذرهای اندازه گرد بارزتر بود به طوری که در تاریخ کاشت سوم، رطوبت برداشت 15 درصد منجر به کاهش  حدود 14 درصدی گیاهچه عادی در بذرهای اندازه گرد شد. . حداقل درصد جوانه زنی و بنیه بذر به بذرهای اندازه گرد حاصل از تاریخ کاشت سوم و رطوبت برداشت 15 درصد تعلق داشت.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، ذرت، فوزاریوم، اندازه بذر، کیفیت بذر
 • بررسی تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگی های مرتبط دورگ های دیررس ذرت
  آیدین حمیدی*، احمد اصغرزاده، رجب چوکان صفحات 123-136

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) ازتوباکتر کروکوکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس فلورسنس بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه دورگ های ساده دیررس ذرت700، 704 و یک دورگ امیدبخش B73×K18 پژوهشی در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذرهای این دورگ ها با تک تک باکتری ها، به صورت دوتایی، سه تایی و عدم تلقیح باکتریایی به عنوان تیمار شاهد بودند. ویژگی های مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی نهایی، متوسط جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی روزانه، طول گیاهچه، ریشه و ساقه اولیه، وزن خشک گیاهچه، ساقه و ریشه اولیه و شاخص بنیه گیاهچه بودند. نتایج بدست آمده مشخص ساخت که به جز متوسط جوانه زنی روزانه و ضریب سرعت جوانه زنی سایر ویژگی های مورد بررسی تحت تاثیر اثرمتقابل دورگ ها و PGPR قرار گرفتند. همچنین مشخص گردید که کاربرد مایه تلقیح تلفیقی از این سه جنس باکتری سبب بیش ترین افزایش در قابلیت جوانه زنی بذر و ویژگی های مرتبط با بنیه گیاهچه هر سه دورگ شده و به ترتیب مایه تلقیح دارای دو باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس فلورسنس و تلقیح بذر با تک تک این باکتری ها از تاثیر بیش تری برخوردار بودند. همچنین ویژگی های مورد بررسی بذر دورگ SC704 بیش از دورگ های دیگرتحت اثرات مثبت باکتری های مورد مطالعه قرار گرفته و از این لحاظ دورگ های B73×K18 و700 در مرتبه های بعدی قرار داشتند. بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی های بررسی شده نیز وجود همبستگی بالای بین آن ها را نشان داد. بنابراین، براساس نتایج حاصل از این پژوهش کاربرد PGPR تاثیر معنی داری بر ارتقای کیفیت بذر و بهبود بنیه گیاهچه دو رگ های ذرت مورد مطالعه داشتند.

  کلیدواژگان: ارتقای کیفیت بذر، تلقیح بذر، شاخص وزنی بنیه گیاهچه، متوسط زمان جوانه زنی
|
 • Mitra Kamalibaniani, Alireza Souhanidarban *, Mohsen Nabavikalat Pages 1-10

  Germination and seedling growth under salt stress is important for establishment of plant. Hence recognition varieties of plants that have rapid and uniform germination under saline conditions can help to the early establishment and seedling growth. In order to evaluate seed soaking effect in nanofertilizers on germination charactristics and seedling growth of wheat cultivars under salt stress with nano-fertilizers was performed experiment in 3-factor factorial in a randomized complete design in three replications with four wheat cultivars (Sivand, Parsi, Pishtaz and Chamran2), salinity stress with Nacl (Merck, Germany) in different concentrations (4, 6, 8 and 10 ds/m) and three types of supplement nano-fertilizers (nano-phosphorus, nano-potassium and nano-microelements), under controlled conditions, The results showed that four wheat cultivars reaction compare to apply of salinity levels and types of nano fertilizers was significant for studied characteristics (rate and percentage of germination, seedling length, dry weight and vigor index). So that treatments interaction Parsi cultivar, nano-phosphorus fertilizer and salinity stress 4 ds/m was highest, while interaction in Chamran2, nano-potassium fertilizer in salinity of 10 ds/m among treatments was lowest. So it seems the higher concentration of salt and with increasing salinity levels, even priming different types of nano-fertilizers couldn't be able to improve studied characteristics, generally, at lower concentrations of salt, Nano-fertilizer treatments has moderated somewhat negative effect of salt, but in higher concentrations it has no effect, Except germination rate parameter that even in conditions of salinity up to 10 ds/m could also be effective and increase the germination rate.

  Keywords: Nanofertilizer, Priming, Salinity Stress, Wheat
 • Saeid Khomari, Ghasem Najafi, Ahmad Javadi *, Ali Ebadi Pages 11-26

  Nowadays, hydro-priming has been known as a simple and inexpensive way for improving the efficiency of the seed. To evaluate the effects of seed vigor of two canola cultivars on the hydro-priming effectiveness, a factorial experiment was conducted based on randomized complete design, with four replications. Experimental factors included two cultivars of rapeseed (Okapi and Opera), three levels of seed vigor (control, 2 and 4 days aging) and pre-treatment (non-priming and hydro-priming). With decreasing the seed vigor level, Germination and seedling growth indices of Opera was further declined. On the other hand, the more promotive effects of hydro-priming were found on seed germination percentage and germination rate and seedling dry weight of the Okapi. In the third level of seed vigor, the positive effects of hydro-priming on germination and seedling growth indices were significantly reduced. Increasing amount of the soluble sugars and decrease of the total protein content and catalase activity in deteriorated canola seeds occurred. Hydro-priming partly eliminated adverse effects of seed deterioration. So that highest soluble sugars (2.82) and the lowest total protein (1.08) and catalase activity (0.021) were observed in seedlings produced from more deteriorated non-primed seed lot. Finally, according to the results of this study, it can be mentioned that priming is useful at least in relation with repair of injuries induced by seed deterioration.

  Keywords: Antioxidant System, Canola Seedlings, Priming, Germination, Seed Deterioration
 • Hamideh Javadi *, Parvin Salehi Shanjani Pages 27-39

  Achillea wilhelmsii is one of the forage and medicinal plant in Iran. This plant is in danger, because of illegal collecting from wild resources for medicinal and hygienic uses. The objective of this study was to establish the effects of pre-chilling on germination treats in 23 populations of Achillea wilhelmsii. The seeds were collected from different provinces. This study was conducted by factorial based on completely randomized design. The results of analysis of variance showed that the effect of population×treatment on A. wilhelmsii seeds germination treats were highly significant different (p<0.01). Comparison of mean of germination treats on control and pre-chilling conditions showed that the pre-chilling increase the mean of rate of germination, length of plumule and decrease length of radicle and ratio of radicle to plumule, but no effect on percent of germination, length of seedling and vigor index of seed. The most of value of rate of germination was found in populations, 9820 (Kordestan-Divandareh) and 9961(Kordestan-Sanandaj) on pre-chilling condition and the most of percent of germination was found in populations 9820 (Kordestan- Divandareh) and 19489 (Kordestan-Baneh) on pre-chilling and control condition respectively. The population 9961 (Kordestan-Sanandaj) had the most of value of length of radicle, length of seedling, vigor index of seed on control and most of value of length of plumule on pre-chilling condition. So, pre-chilling increase rate of germination and no effect on germination percent of seeds, length of seedling and vigor index of seed of Achillea wilhelmsii.

  Keywords: Achillea wilhelmsii, Chilling, Germination, Yarrow
 • Ronak Roshani, Mokhtar Ghobadi *, Mohammad, Eghbal Ghobadi, Mohsen Saeidi Pages 41-53

  This research was done to evaluate the ability of standard germination test to predict emergence and establishment of barley seedlings in farm. The experiment was conducted under both laboratory and farm conditions at Razi University during 2013-14. In laboratory, eight seed lots of dryland barley were compared in a standard germination test based on completely randomized design and different indices related to seed and seedling vigor were measured. These seed lots were also planted under farm condition as a randomized complete block design and percentage and rate of seedling emergence were evaluated. The results of laboratory test showed that the seed lots were significantly different in final germination percentage, normal seedlings percentage, daily germination rate, root length, root dry weight, shoot dry weight and seedling vigor index. Orthogonal comparisons of data from the laboratory and the farm experiments showed that the new seed lots had higher germination and vigor characteristics than the old seed lots. In the correlation analysis between the measured traits in the farm with the laboratory conditions showed that the percentage and rate of seedling emergence in the farm test had higher correlations with final germination percentage, normal seedling percentage and daily germination rate in the laboratory test. So, it seems that we can recommend standard germination test with high trust to predict the seedling emergence and establishment of dryland barley in the farm.

  Keywords: Germination, Seedling emergence, Seed test, Seed vigor
 • Farzad Mondani *, Ashkan Jalilian, Atusa Olfati Pages 55-68

  In order to recognize effects of chemical and mechanical treatments on some of the most important features of seed germination of Myagrum, an experiment was conducted based on completely randomized design with four replications at Razi University. The experiment treatments were distilled water (control), sulfuric acid (98% for 2, 3 and 4 minutes), potassium nitrate (3%for 3, 4 and 7 days), hydrogen peroxide (30% for 2, 3 and 4 minutes) and scarification with sandpaper and prechilling (for 1, 2 and 3 weeks). Germination percent, germination rate, length and dry weight of epicotyl, length and dry weight of radicle, seedling total dry weight and vigor index were evaluated for Myagrum seed. Results showed that the most germination percent was related to hydrogen peroxide treatment for3 minutes (91 %) and scarification with a chilling for 3 weeks (84 %) and the lowest germination percent was observed in sulfuric acid treatment. The results of treatment group comparisons also showed that using hydrogen peroxide had the greatest impact on seed germination of Myagrum. The most germination rate (4.5) and epicotyl dry weight (1.6 g) was observed in hydrogen peroxide for 3 minutes. The most epicotyl length (22.7 mm), radicle length (36.6 mm), radicle dry weight (1.1 g), seedling dry weight (2.5 gr) and vigor index (49.9) were related to seed scarification along with chilling for 3 weeks. Our results also indicted that application of sulfuric acid due to extreme damage onembryo leaded to death of Myagrum seed. It seems that lack of appropriate germination in Myagrum seed could be due to embryo physiological factors because all evaluated treatments had more impact on seed metabolic and harmonic processes.

  Keywords: Germination rate, Hydrogen peroxide, Seed priming, Seed vigor, Sulfuric acid
 • Ramin Piri, Ali Moradi *, Masoumeh Hosini Moghaddam Pages 69-81

  In order to investigate the effect of accelerated ageing and priming on biochemical and germination indices of cumin, a two factors experiment was conducted based on completely random design with four replications. Experimental factors were included seed deterioration in four levels (control, 12, 24, 36 hours) and priming in five levels (urea and KH2PO4 in two Osmotic potentials of -1 and -1.5 Mpa, and hydro-priming with distilled water). The highest catalase and ascorbate peroxidase activities as well as soluble protein content were observed in the non-deteriorated seeds primed with KH2PO4 -1.5 Mpa. Also that the highest germination percentage (86%) and germination rate (2.34 seed day-1), seedling length vigor index (4.90) and the lowest mean germination time (8.4 day) related to the nondeteriorated seeds primed with KH2PO4 -1.5 Mpa. The biggest shoot (3.52cm) and root (2.32cm) length attained from not deteriorate seeds that primed with urea -1.5 Mpa. Generally, the results showed that priming by KH2PO4 with osmotic potential of -1.5 Mpa could improve vigor of
  deteriorated seed of cumin.

  Keywords: enzyme, Cumin, Germination, Osmopriming, Soluble protein
 • Elahe Lotfalinezhad *, Seyed Javad Saneie, Seyed Esmaiel Razavi Pages 83-93

  The effects of priming with different concentrations of indole-3-acetic acid (IAA) on physiological characteristics of three cotton cultivars (Sahel, Golestan and Varamin) as well as their effects on controlling of damping-off caused by Rhizoctonia solani were investigated in two separate experiments. To determine the effects of IAA on seed germination, IAA was used at 0, 0.1, 0.01 and 0.001 μM in plastic petri dishes. In the second experiment seeds treated with 0, 0.1, 0.01, and 0.001 μM IAA grown in infested soil with R. solani inoculum. Shoot and root growth and fresh weight were evaluated 28 days after sowing and the total phenolic content of the root extract was determined by the Folin–Ciocalteu method. The results showed that seed germination, growth of shoots, roots and fresh weight increased significantly by the application of a low concentration of IAA (0.01 and 0.001 μM). The application of 0.01 and 0.001 μM of IAA also reduced disease index caused by R. solani, 17% and 38% in Sahel and 1% and 33.5% in Golestan and Varamin, respectively. The concentrations enhanced total phenolic content in defence system. Primed seeds showed a significant effect on some physiological characteristics and disease index in three different cultivars.

  Keywords: Priming, Cotton, Germination, Rhizoctonia
 • Rozbeh Farhoudi * Pages 95-107

  Halopriming involves pre-sowing soaking of seeds in salt solutions, which enhances germination and seedling emergence uniformity under adverse environmental conditions. An experiment was conducted to evaluate the effects of halopriming on the germination, malondialdehyde concentration and some hormones contents of wheat seeds under salinity stress. The experimental design was three factors factorial arranged in a completely randomized design (CRD), with four replications. The first factor was salinity stress (0 and 100 mmol NaCl solution), the second factor was priming concentration (1, 2 and 3% concentration of KNO3) and third factor was two wheat cultivars including Niknijad (salt tolerance) and Qods (salt sensitive). Remarkable decreases were observed in seed germination, seedling lenght, α-amylase activity and GA3 content of both wheat cultivars, especially in Qods under salinity stress condition. Wheat seed piming with KNO3 increased seed germination, antioxidants enzymes activities, α-amylase activity, GA3 concentration and reduced lipid peroxidation and ABA compared with other priming treatments in both wheat cultivars. Under salinity condition maximum Niknejad seed germination was observed in seeds primed with 2% and 3% KNO3 solutions (87.1% and 87.9 % respectively) and maximum seed germination in Qods seedling obtained in seed treated with 3% KNO3 solutions (75%). All KNO3 seed priming treatments decreased ABA content in Niknejad seeling but Qods seed priming with 2% ans 3% KNO3 solutions decreased ABA content compared non-primed seeds (113 and 101 μg g-1 respectively). Seed priming improved cell membrane stability in both wheat cultivars and the lowest malondialdehyde concentration under salinity stress obtained from seeds primed with 2% ans 3% KNO3 solutions in both wheat cultivars. In conclusion, KNO3 seed priming appears to be an appropriate treatment to improve wheat emergence and overall seedling establishment under salinity conditions.

  Keywords: ABA, ?-Amylase activity, Antioxidants enzymes, GA3, KNO3, Malondialdehyde
 • Bita Oskouei, Aidin Hamidi *, Saman Sheidaei, Hossein Sadeghi, Maryam Divsalar, Enayat Rezvani, Leila Zare, Mohammad Nouri, Shapoor Alizadeh, Atefeh Khandan, Jafar Rezazadeh, Jalal Momeni Pages 111-124

  This experiment was conducted to effect of changes in planting date and moisture content on vigor, protein and starch contents also seed health of corn (var sc704). Experiment was done in field of agricultural and natural resources research center in Ardebil province (Moghan) as randomized complet block in three replications Treats included: three levels of planting dates (10-May, 25- May and 9-june), four levels of seed moisture content at harvest time (30%, 25% and 15%). When cobs reached to desired moisture were air dried for getting 14% moisture content. Then the kernels were separated by laboratory sheller and graded to three sizes flat (7mm), round (6mm) and medium (5.5mm) by three sieves. Measured traits included: blotter test, standard germination, mean time to germination, radicle emergence, seed starch and protein contents. Delay in planting and harvesting caused to reduce in starch and protein content significantly. The highest fusarium infection percentage belonged to produced seeds in the third planting date when harvested with 15% moisture content and the lowest rate belonged to the first planting date 25% harvest moisture content. Delay in planting caused to reduced seed quality and low seed quality was highlighted in delayed harvest. Also the rate of decreasing in round seeds was more than flat and medium seeds so that the second planting date and 15% harvest moisture, resulting in a reduction of about 14 percent in normal seedlings in round seeds. The minimum percentage of germination and vigor were seen in round seeds that produced at the third planting date and harvested by 15% moisture content.

  Keywords: Corn, Fusarium, Planting date, Seed quality, seed size
 • Review paperStudy on effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) application on seed germination ability, seedling vigor and some related characters of late maturity Maize (Zea mays L.) hybrids
  Aidin Hamidi *, Ahmad Asgharzadeh, Rajab Choukan Pages 123-136

  In order to study the effect of Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum and Pseudomonas fluorescen application on late maturity Maize (Zea mays L.) single cross hybrids (SC700, SC 704 and a promising single cross, B73×K18) seed germination ability and seedling vigor a laboratory research was conducted. Experiment treatments including hybrids seeds were single inoculated with one by one bacteria and co inoculated by two and three bacterial combined inoculants and no inoculation as control treatment. Also studied characters including: final germination percent, mean time to germination, mean daily germination, coefficient of velocity of germination, daily germination speed, seedling, primary root and shoot length, seedling, primary root and shoot dry matter and seedling vigor index were determined. Results revealed that except of mean daily germination and coefficient of velocity of germination, other studied traits affected by interactions of hybrids and Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Likewise, revealed that application of an inoculants of three bacteria combination have highest growth promoting effect on germination ability and traits related to seedling vigor of all hybrieds and Azotobacter chroococcum and Pseudomonas fluorescens and seed single inoculation by those bacteria have most growth promoting effect respectively. Also, revealed that studied characters of SC704more than other hybrids affected by growth promoting effect of studied bacteria and respectively B73×K18 and SC700 affected by studied Plant Growth Promoting Rhizobacteria stimulating effect and studied characters have high correlation among them. Therefore, based on this research results application of studied Plant Growth Promoting Rhizobacteria have considerable effect on Maize studied hybrids seed seedling enhancement.

  Keywords: mean germination time, Seed enhancement, Seed inoculation, Seedling weight vigor index