فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسین اترک * صفحات 1-8
  : این مقاله در زمینه اخلاق پژوهش به ماهیت و چیستی یکی از سوء رفتارهای پژوهشی به نام خودعلم ربایی یا سرقت علمی از خود می پردازد. سرقت علمی یا علم ربایی به نسبت دادن اثر دیگران به خود و انتشار آن به نام خود گفته می شود که خودعلم ربایی یا سرقت علمی از خود یکی از انواع آن است. برخی از مسائل مطرح در این مقاله عبارت است از: خودعلم ربایی چیست و چه انواعی دارد؟ انتشار مجدد آثار پیشین خود تحت چه شرایطی جایز است؟
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، سرقت علمی، خودعلم ربایی، انتشار مجدد، پژوهش تکه شده
 • حسن رنگریز *، سلیمه لطیفی جلیسه صفحات 9-18
  زمینه
  با پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف شده است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای اخلاق کار در سازمان با استفاده از رویکرد فرا تحلیل است.

  تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی است که با استفاده از رویکرد فراتحلیل انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، و تحقیقات چاپ شده در مجلات علمی- تحقیقی درباره پیامدهای اخلاق کار در سازمان بوده که در طول 15 سال گذشته (1 3 95-1 3 8 0) در زمینه اخلاق در داخل و خارج از کشور انجام شده است که تعداد 24 تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی-هدفمند که ملاک های درون گنجی را داشتند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از یک فرم کدگذاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (محاسبه اندازه اثر) انجام شد.
  از میان 24 تحقیق انجام شده، 9 تحقیق (5/37 درصد) دارای اندازه اثر زیر 3/0 بوده و تعداد 7 تحقیق (2/ 29 درصد) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 بوده و همچنین تعداد 8 تحقیق (3/33 درصد) اندازه اثر بالای 5/0 دارند.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، فراتحلیل، اندازه اثر
 • محمد اسمعیلی آبدر، علی احسان حیدری * صفحات 19-28
  : مواد نانو از خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای برخوردارند و به دلیل اثرات سطحی و اثرات مکانیکی کوانتوم به طور متفاوتی از سایر مواد عمل می کنند. خطر سمیت مواد نانو بعد از واکنش با دستگاه های بدن وجود دارد و میزان سمیت این مواد قابل پیش بینی نیست. با توجه به تاثیرگذاری این فناوری بسیار نوپا و بالقوه خطرناک در زندگی فردی و اجتماعی بشر و اثرات سوء احتمالی آن بر انسان، حیوان یا محیط ضرورت دارد جنبه های اخلاقی کاربرد این علم مورد مطالعه عمیق و دقیق قرارگیرد. بنابراین در این مقاله مسائل اخلاقی فناوری نانو مورد بحث قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: فناوری نانو، اخلاق، نانو دارو
 • محمدباقر آرایش * صفحات 29-38
  زمینه
  عدالت زیست محیطی یک مفهوم چالش برانگیز در ارتباط با روند توسعه کشاورزی است به این دلیل که موقعیت منافع اجتماعی و زیست محیطی در تضاد با لیبرالیسم بازار و رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه محیط طبیعی، مشترک بین همه موجودات می باشد، عدالت زیست محیطی با مفهوم رعایت «انصاف» در مواجهه با محیط زیست مرتبط می باشد. کشاورزی ارگانیک یک موقعیت پیشرفته با توجه به عدالت زیست محیطی است، چرا که به برقراری راه های تعامل با محیط طبیعی کمک می کند. اما با این حال عدالت زیست محیطی هم چالش های قابل توجهی را با کشاورزی ارگانیک دارد. در این مطالعه به بررسی جایگاه عدالت زیست محیطی در چالش های جهانی کشاورزی ارگانیک با نگاه اخلاقی و عملی و نیز چگونگی همگرایی و مصالحه بین عدالت زیست محیطی و فعالیت های ارگانیک توجه شده است.
  کلیدواژگان: کشاورزی ارگانیک، عدالت زیست محیطی، اخلاق
 • یحیی یوسفی، علی نصر اصفهانی *، علی کاظمی صفحات 39-51
  زمینه
  توفیق در اثربخشی سازمان های دولتی پیوند عمیقی با مراعات اخلاقیات توسط منابع انسانی دارد. با توجه به نقش ویژه عامل انسانی ‏در اخلاق مداری و نیز وابستگی پدیده رشد اخلاقی به شناخت وضع موجود و برنامه ریزی بر اساس آن، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ‏رعایت بعد انسانی اخلاق حرفه ای در نظام قضایی می پردازد. ‏
  روش تحقیق توصیفی پیمایشی به صورت آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و ‏سازمانی و در بخش کمی مراجعان دادگستری مرکز استان کرمانشاه می باشد. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نظری از طریق ‏روش گلوله برفی با همکاری 23 نفر و در بخش کمی به نحو تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران با مشارکت 400 نفر از ‏مراجعان انجام شده است. ابزار اکتساب داده ها و اطلاعات در بخش کیفی سندکاوی و مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته ‏است. تحلیل داده ها و اطلاعات در بخش کیفی، تفسیری و در بخش کمی با استفاده از آزمون تی، فریدمن و... انجام و یک مدل اکتشافی ‏از طریق روش معادلات ساختاری به متغیر ها برازش داده شده است. ‏
  بررسی مولفه های احصایی بعد انسانی که عبارتند از؛ وجدان کاری، مسئولیت پذیری، صداقت و... ، بیانگر رعایت بیش از حد ‏متوسط جملگی آنها بوده اما تفاوت معناداری میان مولفه ها از لحاظ میزان مراعات وجود دارد. بدین معنا که مولفه آراستگی بیشترین و مولفه ‏انعطاف پذیری کمترین رتبه را از لحاظ میزان مراعات دارد. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، بعد انسانی اخلاق حرفه ای، نظام قضایی
 • معصومه علیزاده *، بهناز مهاجران، علیرضا قلعه ای صفحات 52-60
  زمینه
  امروزه اخلاق حرفه ای و سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی را در سازمان ها ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل کانونی رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای و ابعاد سرمایه اجتماعی در بین دبیران مقطع اول متوسطه شهرستان نقده بود.
  پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع همبستگی بنیادی یا کانونی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مقطع اول متوسطه شهرستان نقده بودند. حجم جامعه آماری 235 نفر است که تعداد 90 نفر آنها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای و سرمایه اجتماعی جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی کانونی فرضیه پژوهشی تجزیه وتحلیل شد.
  رابطه متغیر کانونی اخلاق حرفه ای با متغیر کانونی سرمایه اجتماعی 73/0 می باشد. شاخص لامبدای ویکلز برای این ارتباط 24/0 به دست آمد که آماره F مربوط به آن نیز 24/14 می باشد که در سطح 01/0 معنی دار است. بنابراین این دو مجموعه ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند. هم چنین 48/0 واریانس بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مولفه های اخلاق حرفه ای تبیین می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی، سازمان
 • رویا ناظمی، حمیدرضا ایمانی * صفحات 61-68
  زمینه
  براین اساس که دانشجویان حسابداری در آینده به عنوان حسابدار و مدیر که ضروریات شغلی یک جامعه پیشرفته محسوب می شوند، مشغول به کار می گردند، لذا درک و شناخت ارزش های اخلاقی دانشجویان حسابداری،*حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان منفعت طلبی شخصی و نگرانی برای دیگران با عدم صداقت علمی دانشجویان حسابداری است.
  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان حسابداری استان فارس (دانشگاه آزاد شیراز و مرودشت، دانشگاه پیام نور کازرون و نورآباد) بودند که از بین آنها 311 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد بود و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی جزئی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج پژوهش نشان داد، بین نگرانی برای دیگران با عدم صداقت علمی در بین دانشجویان حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی جزئی بین دو متغیر برابر با 14/0- به دست آمده است. همچنین، بین منفعت طلبی شخصی با عدم صداقت علمی در بین دانشجویان حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی بین دو متغیر برابر با 74/0 به دست آمده است.
  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، منفعت طلبی شخصی، نگرانی برای دیگران، عدم صداقت علمی
 • مرتضی مرادی *، یوسف مهری صفحات 69-78
  زمینه
  یک از موضوعات مهم در سازمان های امروزی، اخلاق کاری است که کارکردهای مختلفی در سازمان دارد. هدف این مقاله، تبیین رابطه بین اخلاق کاری اسلامی، فرسودگی شغلی و تسهیم دانش است که در این میان به نقش متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی نیز اشاره خواهد شد.
  پژوهش از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران بودند که تعداد آنها 560 نفر است. نمونه آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان، 225 نفر به روش طبقه ای نسبی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه 46 سوالی استفاده شد که مشتمل بر چهار بخش اخلاق کاری اسلامی، فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی و مدل تحلیل مسیر در قالب نرم افزار آموس استفاده شد.
  براساس خروجی نرم افزار و اعداد معناداری، یافته ها نشان داد بین متغیرهای اخلاق کاری اسلامی با فرسودگی شغلی، تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین فرسودگی شغلی و تسهیم دانش تایید شد.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری اسلامی، تسهیم دانش، فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی
 • داریوش توسلی *، حسن قلاوندی، میر محمد سید عباس زاده، عبدالزهرا نعامی صفحات 79-88
  زمینه
  درشرایط پویا و رقابتی امروز بقا و موفقیت سازمان ها به ظرفیت و میزان انطباق پذیری آنها بستگی دارد. انطباق پذیری سازمان ها با عوامل درون و برون سازمانی متعددی مرتبط می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط مجموعه رهبری اخلاقی با مجموعه ظرفیت انطباق پذیری سازمانی انجام شد.
  روش پژوهش همبستگی از نوع کانونی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهید چمران، علوم پزشکی و پیام نور اهواز در سال 1394 بود، که تعداد313 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد ظرفیت انطباق پذیری و رهبری اخلاقی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش همبستگی کانونی (بنیادی) استفاده شد.
  نتایج تحلیل کانونی نشان داد که تمامی مولفه های رهبری اخلاقی قادر به پیش بینی ظرفیت انطباق پذیری سازمانی هستند و رهبری اخلاقی 42 درصد از تغییرات انطباق پذیری سازمانی را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: ظرفیت انطباق پذیری، تحلیل کانونی، رهبری اخلاقی، اعضای هیئت علمی
 • عباس ثابت، اردلان فیلی، عبدالله توکلی، سعید رازقی * صفحات 89-98
  : رفتار اخلاقی در سازمان، انعکاس ارزش های افراد بوده و از آن به عنوان رویکردی اساسی برای حذف ناهنجاری های اخلاقی سازمان یاد می شود، بر این اساس پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل متغیرهای سازمانی مرتبط بر رعایت رفتار اخلاقی در بین کارکنان پرداخته است.
  پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مطالعه، 5000 نفر از کارکنان شهرداری شیراز بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 356 نفر تعیین گردیدکه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از چهار پرسشنامه بسته و استاندارد است. امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت 5 گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متغیرهای تحقیق به ترتیب متغیرهای عزت نفس سازمانی، عدالت سازمانی و سه مولفه معنویت در محیط کار یعنی کار معنادار، همسویی با ارزش های سازمانی و احساس همبستگی بیشترین اثر را بر رعایت رفتار اخلاقی داشته اند.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، معنویت، عزت نفس سازمانی، عدالت سازمانی
 • اسد حجازی *، مهری غنی زاده صفحات 99-107
  زمینه
  وجود اخلاق در معلمان بستر رشد و تعالی آموزش وپرورش است. هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی با سلامت روان معلمان می باشد.
  روش تحقیق توصیفی? همبستگی است. جامعه آماری شامل7241 نفر از معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران بوده که از این تعداد 547 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، با استفاده از پرسشنامه های استاندارد هوش اخلاقی و سلامت روان مورد مطالعه قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0، 80/0) محاسبه شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها آزمون شاپیرو- ویلک، آزمون فریدمن، و مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام پذیرفت.
  بین هوش اخلاقی و سلامت روان معلمان در سطح 01/0 r = رابطه معنادار وجود دارد. به این معنی که معلمان با هوش اخلاقی بالا از سلامت روان بهتری برخوردارند. از بین مولفه های هوش اخلاقی درستکاری بیشترین رابطه را با سلامت روان دارد. براساس آزمون فریدمن، بخشش با میانگین رتبه (14/4) ، بالاترین و دلسوزی با میانگین رتبه (05/2) دارای کمترین امتیاز است. و مدل از برازندگی قابل قبول برخوردار است.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، سلامت روان، معلمان مدارس متوسطه
 • ابوالفضل قاسمزاده علیشاهی، مهدی کاظم زاده بیطالی *، لیلی شریفی صفحات 108-118
  زمینه
  سرمایه فکری یک محرک کلیدی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد دانش بنیان است. توجه به سرمایه های فکری دانشگاه برای ایجاد آموزش اثربخش و تسهیم دانش و کسب مزیت رقابتی ضرورتی غیرقابل اغماض است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فکری بر اخلاق حرفه ای، تسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید انجام شده است.
  پژوهش حاضر توصیفی و مبتنی بر مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. حجم جامعه آماری 171 نفر از اساتید دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. که 125 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه فکری، اخلاق حرفه ای، تسهیم دانش و آموزش اثربخش استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم سرمایه فکری بر اخلاق حرفه ای با مقدار ضریب 42/0 معنی دار دیده می شود. همچنین ضریب مسیر مستقیم سرمایه فکری بر تسهیم دانش و آموزش اثربخش به ترتیب با مقدار ضریب 54/0 و 45/0 معنی دار دیده می شود.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، اخلاق حرفه ای، تسهیم دانش، آموزش اثربخش
 • مریم فیروزی، الهه برزگر * صفحات 119-128
  زمینه
  کلاهبرداری ها خسارات بزرگی به اقتصاد جهانی وارد می کنند و یکی از ابزارهای اصلی برای مهار آنها افشا کردن رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی است. اهداف پژوهش تجزیه و تحلیل افشاگری، با توجه به نفوذ هزینه ها و منافع ذاتی و رابطه فرد با سازمان، شغل، جامعه خود می باشد.
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابداران شیراز در بخش های عمومی می باشد. که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این بررسی پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
  نتایج بررسی نشان داد که ارتباط منفی و معنی داری بین هزینه و محکوم کردن جرم وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین رابطه فرد با سازمان و محکوم کردن جرم وجود دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق، جنبه های موقعیتی، افشاگری
 • عباس شول *، ایمان حکیمی صفحات 129-139
  زمینه
  رهبری اخلاق مدار و ارزش های اخلاقی می توانند به عنوان پیشایندهای بازدارنده برای استرس شغلی کارکنان عمل کنند. ارزش های اخلاقی به شدت به نظام مدیریت عالی در سازمان ها بستگی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایت ذاتی از شغل و مشتری مداری در رابطه بین رهبری اخلاقی و استرس شغلی بود.
  این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 448 نفر کارکنان فروش واحدهای صنعتی فعال در زمینه صنایع غذایی در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد که با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که روایی آنها با استناد به دیدگاه صاحب نظران و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
  یافته های پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی و معنویت در کار رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که رضایت ذاتی از شغل و مشتری مداری می تواند نقش میانجی را در ارتباط بین رهبری اخلاقی و کاهش استرس شغلی ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، استرس شغلی، رضایت شغلی، مشتری مداری
 • کاظم امیدمقدم، احمد خامسان *، محسن آیتی صفحات 140-148
  زمینه
  تقلب تحصیلی از مشکلات رایج و روزافزون نظام های آموزشی است و آسیب های جبران ناپذیری به جامعه علمی وارد می سازد. هدف ‏پژوهش حاضر شناسایی دلایل نادیده گرفتن اخلاق دانشگاهی و ارتکاب به تقلب تحصیلی دانشجویان و طبقه بندی پاسخ های آنها بر پایه ‏راهبردهای خنثی سازی است. ‏
  پژوهش با روش کیفی پدیدار شناسی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند شامل 11225 نفر می باشند. 20 ‏نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند با روش نمونه گیری هدف مند در دسترس انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با ‏شیوه کدگذاری کوربین و استراس تجزیه و تحلیل شدند. ‏
  893 کد شناسایی شده در مصاحبه ها در هفت مقوله اصلی «دانشجو، هنجار های اجتماعی، استاد، نقش دانشگاه، ماهیت درس و ‏رشته، ماهیت تکلیف و مقطع تحصیلی» دسته بندی شدند. دانشجویان نخست نقش خود در ارتکاب به تقلب را اظهار داشته اند، سپس ‏به ترتیب راهبردهای خنثی سازی «سرزنش سرزنش کنندگان، انکار مسئولیت، انکار آسیب دیده، توسل به وفاداری های برتر، و انکار آسیب» را ‏به کار گرفته اند. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق دانشگاهی، شرافت علمی، دلایل تقلب تحصیلی، راهبردهای خنثی سازی
 • نسرین عزیزیان کهن *، دکترحبیب ابراهیم پور، غفار کریمیان پور، مسعود دارابی صفحات 149-158
  زمینه
  تعهد سازمانی از جمله نگرش های سازمانی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. عوامل مختلفی در ایجاد آن تاثیرگذار هستند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی بود.
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل بود (201 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی، تعهد سازمانی و اخلاق کاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 81/0، 84/0 و 91/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
  یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط رهبری معنوی با اخلاق کاری و تعهد سازمانی معنی دار بوده و به ترتیب با بتای 36/. و 38/0 اثر مستقیم دارد، همچنین ارتباط اخلاق کاری با تعهد سازمانی معنی دار بوده و با بتای 25/0 اثر مستقیم دارد. نقش واسطه ای اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی کارکنان نیز با بتای 09/0 معنی دار بود.
  نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که رهبری معنوی و اخلاق کاری از متغیرهای مهم و مرتبط با تعهد سازمانی در کارکنان هستند و اعمال سبک رهبری معنوی با توجه به مدل به دست آمده برای ارتقای تعهد سازمانی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، تعهد سازمانی، رهبری معنوی
 • مریم کاظم پور *، حیدر چوپانی، مجید رنجبر، سمیه هاشمی صفحات 159-166
  زمینه
  پژوهش ها نشان می دهد سازمان هایی که تاکید بیشتری بر اخلاق حرفه ای دارند نسبت به دیگر سازمان ها، سالم تر و موفق ترند و عملکرد بهتری دارند. با درک این مسئله، پژوهش حاضر با هدف رابطه متغیرهای سازمانی با اخلاق حرفه ای با تاکید بر نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شده است.
  روش پژوهش از لحاظ هدف، کابردی و از لحاظ گردآوی داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان البرز به تعداد 765 بوده که تعداد 256 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول نمونه گیری کوکران، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پنج پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ‏مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
  رابطه عدالت سازمانی، رهبری مشارکتی، اعتماد سازمانی و رهبری تحول آفرین با اخلاق حرفه ای مثبت و معنادار بود. اعتماد سازمانی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت مشارکتی با اخلاق حرفه ای نقش میانجی دارد اما در رابطه بین عدالت سازمانی با اخلاق حرفه ای نقش میانجی ندارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعتماد سازمانی، متغیرهای سازمانی
 • زهرا علی زاده * صفحات 167-175
  زمینه
  سازمان های آموزشی برای اثربخش بودن رسالت خود، نیازمند بهبود رفتار اخلاقی کارکنان می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی و هوش هیجانی با رفتار اخلاقی کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه می باشد،
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه به تعداد 140 نفر می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی، پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه رفتار اخلاقی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده گردید.
  یافته های پژوهش نشان دادند که بین مولفه های هوش اخلاقی (416/0) و هوش هیجانی (401/0) با رفتار اخلاقی کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه ارتباط معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داندد که هوش اخلاقی و هوش هیجانی توانسته اند حدود 321/0 درصد از واریانس رفتار اخلاقی را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، هوش هیجانی، رفتار اخلاقی
 • سیده فاطمه معزی *، غلامحسین زمانی، کورش رضایی مقدم صفحات 176-187
  زمینه
  صنعت مرغداری یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور محسوب می شود، که تامین کننده سهم مهمی از نیازهای غذایی جامعه ‏است. از این رو هدف اصلی این مقاله شناخت چالش های ‏اخلاقی موجود در مرغداری ها، شناسایی دلایل چالش های اخلاقی شناخته شده و در نهایت تدوین راهبردهای اخلاقی- مدیریتی جهت ‏تحول کیفی در صنعت مرغداری می باشد. ‏
  با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل همه مرغداران فعال در سطح ‏شهرستان شیراز است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری گردید و در نهایت تعداد 170 پرسشنامه تکمیل شد. ابتدا با انجام تحلیل عاملی چالش های ‏اخلاقی در صنعت مرغداری شناسایی گردید و سپس با استفاده از شیوه تحلیل محتوا دلایل رفتارهای غیر اخلاقی شناخته شد و در پایان با ‏استفاده از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد و درصد معتبر) دیگر فرضیات تحقیق به آزمون گذاشته شد. ‏
  نتایج در نهایت به تایید 3 چالش اخلاقی در صنعت مرغداری انجامید و از سویی راهبردهای موثر بر رفع چالش های اخلاقی در ‏مرغداری ها به این ترتیب اولویت بندی شد: تعهد، همدلی، اقتدار، قانون، دانش، نیاز، الگوسازی، تشویق، اقتصادی، مشاوره، فشار اجتماعی و ‏تعلق اجتماعی. ‏
  کلیدواژگان: صنعت مرغداری، رفتار اخلاقی، چالش های رفتاری، راهبرد های اخلاقی، مدیریتی، معیارهای اخلاقی
 • هدیه صادقی، سعید خیاط مقدم *، حمید عرفانیان خان زاده صفحات 188-192
  زمینه
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت امنیت اطلاعات و اخلاق کاری در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است.
  پژوهش پیش رو از نوع «توصیفی- همبستگی» است. جامعه آماری در این پژوهش 118 نفر از کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد هستند که به کمک فرمول کوکران تعداد 90 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. و در نهایت داده های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند.
  بر اساس نتایج پژوهش یکپارچگی با تمامی ابعاد اخلاق کار و محرمانگی با ابعاد پشتکار و جدیت در کار، روابط انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار رابطه مثبت و معنادار دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت، امنیت اطلاعات، اخلاق کاری
|
 • H. Atrak * Pages 1-8
  Background
  One of the misbehavior in Research Ethics is Plagiarism that it means to appropriate other' work as one's own. Self-Plagiarism is a kind of plagiarism. In this paper I will deal with these questions: what is plagiarism and what kinds does it ýhave? Is the concept of self-plagiarism reasonable? ý
  Conclusion
  Self-plagiarism is republishing the whole or main parts of a work, without appropriate citation to pervious publication. Duplicate publication, salami publication and Text recycling are kinds of self-plagiarism. Because of the impossibility of theft of own self, It is suggested to use duplicate publication instead of self-plagiarism. Some of the results of this paper are: the researchers and authors are obligated to inform appropriately using of their former published works in their new writings to readers and editors of journals; if they want to produce several papers from one research such as Ph.D. thesis that they have overlap, they have to inform that to editors; they have to avoid republish the paper has been published in a conference before.
  Keywords: Ethics of research, Plagiarism, Self, plagiarism, Duplicate publication
 • H. Rangriz *, S. Latifi Pages 9-18
  Background
  Managers and experts have focused on work ethics and ethical management due to the increasing complexity of organizations and rates of unethical, illegal and irresponsible behavior in workplaces. The present study aimed to identify consequences of work ethics in organizations using a meta-analysis approach.
  Method
  The research was descriptive in terms of objective and had a meta-analysis approach. The statistical population consisted of doctoral and master's theses, and published papers in scientific-research journals on consequences of work ethics in domestic and foreign organizations during the past 15 years (2001-2016). A total of 24 studies with inclusive criteria were included in the meta-analysis using a non-random and purposive sampling method.
  Results
  Among 24 studies, 9 studies (37.5%) had effect sizes of less than 0.3; 7 ones (29.2%) had effect sizes of 0.3 to 0.5; and also 8 ones (33.3%) had effect sizes of greater than 0.5.
  Conclusion
  Meta-analysis results and effect size findings according to Cohen's table (1988) indicated that variables namely the work life quality, job satisfaction, commitment, job stress (negative relationship) and competitive advantage had maximum effect sizes. The service quality, organizational alienation (negative relationship), task performance, stress (negative relationship), productivity and integrity had moderate effect sizes; and task identity, deviant work behavior, and hard working had minimum effect sizes.
  Keywords: Work ethics, Consequences, Meta, analysis, Effect size
 • M. Esmaeili, A. E. Heidari * Pages 19-28
  Background
  Nanomaterial has special physical and chemical properties and acts differently from other materials due to surface effects and quantum mechanical effects. There is a risk of toxicity of nanomaterial after the reaction with the body's organs and the toxicity of these substances is not predictable. This very innovative technology may be associated with hazards to human, animals or the environment. This paper addresses the ethical aspects of the application of nanotechnology.
  Conclusion
  The increasing use of nanomaterial around the world and the rapid expansion of its application in medicine and the lack of full recognition of their performance in the human body and the environment require to regulate ethical guidelines and rules on how to make, produce and expand these materials and their clinical application to prevent the occurrence of hazards to human and environment. Obtaining the legal permits for the clinical application of nanomedicine should be considered even if major complications are not reported in the short term their application. However, it is necessary to observe the principles of risk -benefit to humans and to consider equal access to licensed nano-pharmaceuticals for all humans.
  Keywords: Ethics, Nanotechnology, Nano, medicine
 • M.B. Arayesh * Pages 29-38
  Background
  Ecological justice is a challenging concept in relation to the current development of agriculture, because it positions social and ecological interests against market liberalism and economic growth. Ecological justice concerns fairness with regard to the common environment based on the idea that environments are fundamentally shared. Organic agriculture is in an advanced position with regard to ecological justice, since it aims to interact in a positive way with the environment. But ecological justice also poses significant challenges to organic agriculture. In this study is considered to the status of environmental justice in the global challenges of organic farming by looking at the ethical and practical activities and the manner of convergence and compromise between environmental justice and organic activities.
  Conclusion
  The three main challenges of hithero commons, external environmental and social costs that are not accounted in the market, growing distance in form of distant trade and ownership in the organic food. We conclude that the ideas of ecological justice can be promoted by in different way by means of organic agriculture, by implementing ecological justice more fully in the organic certification standards through incorporating a measure of nearness and developing an organic fair trade, by promoting non- certified agriculture based on the organic principles as an alternative development strategy for local sustainable communities and food security and by organic agriculture serving as an alternative example for the broader implementation of ecological justice in agriculture and society.
  Keywords: Organic agriculture, Ecological justice, Ethics, Practice
 • A. Nasr Esfahani * Pages 39-51
  Background
  Success in the effectiveness of government agencies intimately observe the ethics of ýhuman resources. Considering the importance of the human factor in the organization's ethical ýand moral development depends on knowledge of the status quo on the grounds that the ýplanning was consequentlyþ.þThis study examines the state of compliance with professional ethics ýin the judicial system's human dimension.ý
  Method
  In this descriptiveþ þý- survey method is mixed (qualitative-quantitative). The population ýof this research, academic experts in qualitative and quantitative organizational and Clienteles ýis Justice Center in Kermanshah Province. Sampling in qualitative ways, such as through the ýsnowball method with the help of 23 peopleþ þand in a random manner according to the formula ýKokran sample size was carried out with the participation of 400 clientsþ.þInstruments data ýacquisition and qualitative information and quantitative questionnaire explored different ýdocuments and interviews made. In the qualitative data analysis, interpretation and quantitative ýusing t-test, Friedman, etc., and a heuristic model using structural equation model was fitted to ýthe variables.ýþ þý ý
  Resultsþ:þThe results are certified according to defined humanþ þcomponents, which are work ýconcience, responsibility, honestyþ...þý observe the status of compliance human aspect of ýprofessional ethics judicial system is over the average. Meanwhile thers is the significant ýdifference between the components of the human dimension in terms of respect. This means that ýthe most qualified components and component flexibility in terms of respecting the lowest rank.ý
  Conclusionþ:þý The results show a decent respect for the human components of professional ethics ýin the judicial system.ý
  Keywords: Ethics, Professional ethics, Human professional ethics aspect, Justicial system
 • M. Alizadeh * Pages 52-60
  Background
  Today, professional ethics and social capital play an important role in organizations. This study aimed Canonical analysis of the relationship between Components of professional ethics and social capital dimensions among the first secondary school teachers in the naghadeh city.
  Method
  This study, in terms of purpose is application, and in terms of data collection is canonical correlation. The population consisted of 250 the first secondary school teachers in the naghadeh city. That 90 person of them was selected through random sampling. The Data required by using two standard questionnaires professional ethics and social capital were collected and by SPSS software and by using Pearson's correlation matrix and Canonical Correlation Analysis for hypotheses were analyzed.
  Results
  The results showed that the relationships between professional ethics with social capital, is 0/73. Wilks Lambda index for this connection was 0/24. The F-statistic of 14/24, which is also significant in 0/001. So these two significant relationships with each other. Also, 0/48 percentage variance between among the social capital dimensions with Components of professional ethics is explained.
  Conclusion
  According to the obtained results, Canonical correlation analysis with a 99 percent chance, Correlation between two sets of Components of professional ethics with social capital dimensions approved.
  Keywords: Professional ethics, Social capital, Organization
 • H.R. Imani * Pages 61-68
  Background
  It is of great significance to understand the moral values of accounting students because in the future, they will be employed in the accounting and managing professions, which are needed in an advanced society. The study aims to investigate the relationship of the moral components of selfism and empathy with the academic dishonesty of the accounting students.
  Method
  The study employs a descriptive, correlational research method. The study population consists of the accounting students of Fars province (The Islamic Azad University of Shiraz and Marvdasht, Payame Noor University of Kazeroun and Noorabad) out of which 311 students were sampled using random sampling. The research tools include the Likert 5 point scale questionnaires of Phares and Erskine (1984), Goldberg (1999) and Bloodgood (2010) and the data were analyzed using the partial correlation coefficient.
  Results
  The results indicate that there is a negative and significant relationship between empathy and academic dishonesty of the accounting students. The value of partial correlation between the two variables is equal to -0.14. Moreover, there is a significant relationship between selfism and academic dishonesty of the accounting students. The value of correlation between the two variables is equal to 0.74.
  Conclusion
  Given the disadvantages of the presence of high levels of academic dishonesty among the accounting students, it is recommended that measures be taken to increase the level of moral components present among the university students.
  Keywords: Moral values, Selfism, Empathy, Academic dishonesty
 • M. Moradi * Pages 69-78
  Background
  One of the most important issues in today's organizations is work ethic that have different functions in the organization. This article aims to explain the relationship between Islamic work ethics, job burnout and knowledge sharing among which we will refer to the mediator of organizational citizenship behavior.
  Method
  Research method was descriptive and correlational. Statistical society was the population of all employees in seven regional gas transmission operations, who number 560 people. The sample using Morgan table, 225 individuals were selected through stratified. 46 item questionnaire was used to collect data that consists of four Islamic work ethic, burnout, knowledge sharing and organizational citizenship behavior. To analyze the data, in addition to descriptive statistics, inferential statistics and PAM were used in the form of Amos software.
  Results
  The software output and significant numbers, the findings showed a significant relationship between Islamic work ethic and burnout, knowledge sharing and organizational citizenship behavior there is a significant relationship. As well as between organizational citizenship behavior and knowledge sharing significant relationship with burnout. It also confirmed the relationship between burnout and knowledge sharing.
  Conclusion
  The results of this study could be issues with emphasis on Islamic ethics in organizations, in order use to help organizational citizenship behavior and knowledge sharing.
  Keywords: Islamic work ethic, Knowledge sharing, Burnout, Organizational citizenship behavior
 • D. Tavasoli * Pages 79-88
  Background
  In today's competitive and dynamic conditions, the success and survival of the organizations depends on their adaptability capacity. Adaptability of the organizations is associated with many intra and extra-organizational factors. In this regard, the present study has been carried out with the aim of examining the relationship between a set of ethical leadership and a set of organizational adaptability capacities.
  Method
  The study method is correlational and is of focal kind. The statistical population includes all the faculties of Shahid Chamran University, Medical Sciences University and Payame Noor University of Ahwaz in 2015. A number of 313 persons were selected as a sample by using the stratified relational sampling. Data was collected by the standard questionnaires of adaptability capacity and ethical leadership. Focal (fundamental) correlation method was used to analyze data.
  Results
  The results of focal analysis showed that all the components of the ethical leadership are able to forecast the organizational adaptability capacity and the ethical leadership explains 42% of the organizational adaptability changes.
  Conclusion
  The style of ethical leadership is associated with the organization's adaptability capacity. Therefore, the use of this leadership style helps the adaptability of most organizations.
  Keywords: Adaptability capacity, Focal analysis, Ethical leadership, Faculties
 • S. Razeghi * Pages 89-98
  Background
  Spirituality in the workplace of important variables affecting justice and ethical behavior of employees in an organization ,The present study aims to provide a model of causal variables affecting observance of ethical behavior among employees.
  Method
  The study of the functional purpose, and from the perspective of data collection and data correlation descriptive. The population of the study, 5000 Shiraz Municipality employees. The sample size was determined based on a sample of 356 people to collect data and compilation of Four standard questionnaires is closed. Likert 5-point scale for the scoring. Data using software (lisrel8.5) were analyzed.
  Results
  The results of path analysis showed that the variables of self-organization, organizational justice, And the role of spirituality in the workplace as meaningful work, in line with organizational values and solidarity have had the greatest influence on the observance of ethical behavior.
  Conclusion
  The findings showed can be done with rules like fairness in the organization, reliable employees to managers and colleagues, The importance of human and spiritual values in the workplace, participation employees in the organization And increase self-esteem, to promote ethical behaviors lead employees.
  Keywords: Ethical behavior, Spirituality, Self-organization, Organizational justice
 • A. Hejazi * Pages 99-107
  Background
  The existence of ethics in teachers contributes to the growth and development of education. The purpose of this study, investigates the relationship between ethical intelligence and mental health of teachers.
  Method
  The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study included 7241 of Tehran public high school, from which 547 people were selected by using Cochran formula and sampling method of rational random classification. The data collection method was based on questionnaires., moral intelligence questionnaire, and mental health were questionnaire. The calculated reliabity for Ethical Intelligence questionnaire and mental health questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method (0.89, 0.80), respectively, to analyze data, Shapiro-Wilk test, Friedman test, and structural equation modeling performed through Spss and Pls software.
  Results
  There is a significant relationship between moral intelligence and mental health. teachers with a high moral intelligence have better mental health. Among the components of ethical intelligence, Honesty has the most relationship with mental health. According to the Friedman test, forgiveness with the average rating (14.4), the highest and compassion with the average rating (2.5) has the lowest score. And the model has an acceptable fitness.
  Conclusion
  According the significant effect of ethical intelligence on mental health of teachers, it should be noted that, the moral readiness of teachers is need education. Honesty has played a more important role in improving mental health; teachers must coordinate their beliefs and practices. In developing educational programs, the ethical intelligence capabilities should be considered as a factor affecting mental health of teachers.
  Keywords: Ethical intelligence, Mental health, School teachers
 • M. Kazemzade * Pages 108-118
  Background
  Intellectual capital is a key factor in creating and maintaining competitive advantage in a knowledge-based economy. Considering intellectual capital in the academic context is necessary to create effective training and Knowledge Sharing and gain competitive advantage. Therefore, present study aimed to investigate the role of intellectual capital on professional ethics, knowledge sharing and effective training of Faculty Members.
  Method
  This study was descriptive and based structural equation modeling. The population size was 171 Faculty Members of Ilam University of Medical Sciences. The method stratified random sampling, 125 people were selected as sample. Standardized were used to collect data intellectual capital, professional ethics, knowledge sharing and teaching effectiveness. Structural Equation Modeling was applied to evaluate relations between latent and measured variables in a conceptual model.
  Results
  The results showed that direct path coefficient of intellectual capital on professional ethics can be significant with a coefficient of 0/42. The direct path coefficient of intellectual capital on knowledge sharing and effective training respectively 0/45 and 0/54 coefficient is significant.
  Conclusion
  According to the results, we can conclude that Considering the principles of professional ethics and managing and developing intellectual capital at universities, which are expected to be at the center of knowledge creation, can be of great importance in promoting the culture of knowledge sharing and also effective training among faculty members.
  Keywords: Intellectual capital, Professional ethics, Knowledge sharing, Effective training
 • E. Barzegar * Pages 119-128
  Background
  Frauds represent large losses to the global economy and one of the main means for their containment is whistle blowing of immoral and illegal conducts. This research aims to analyze whistle blowing, considering the influence of costs and intrinsic benefits and individual’s interaction with his/her organization, profession and society.
  Method
  This study is descriptive and correlation type. The population of research is accountants of public sectors in Shiraz, that 384 people were selected among them by simple random sampling as the research sample. The tool used in the study was a questionnaire, and for analyze data used the kolmogorove-Sminov test, correlation and multiple regression.
  Results
  Results of the study showed that there is negative and significant relationship between cost and denouncing fraudulent acts. Also there is positive and significant relationship between individual’s interaction with organization and denouncing fraudulent acts.
  Conclusions
  Considering the relationships between cost, individuals interaction with organization and denouncing fraudulent acts, it seems essential that organization should use punishment (material or reputational) to encourage accountants to whistle blowing.
  Keywords: Morality, Situational aspects, Whistles blowing
 • A. Shoul * Pages 129-139
  Background
  An ethically oriented leadership and the ethical values can act as the factors preventing the job stress experienced by the staffs. The objective of the present study is to examine the intermediary role of intrinsic job satisfaction and customer orientation in the relationship between ethical leadership and job stress.
  Method
  This research is a practical descriptive correlational work. The statistical population of this study includes 448 sales staff of industrial units operating in food industries in industrial parks in Kerman Province, among which were selected based on a relative stratified random sampling. The standard questionnaires were used to operationalize the variables of the study. Structural equation modeling and confirmatory factor analysis were used to test the research hypotheses.
  Results
  The findings showed that ethical leadership and morality are inversely correlated with job stress experienced by sales staff of selected industrial units. The findings also suggest that intrinsic job satisfaction and customer orientation can play an intermediary role in the relationship between ethical leadership and reduction in job stress.
  Conclusion
  Regarding the findings of this research, by enhancing intrinsic satisfaction, reducing job stress, and rising staffs` sense of customer orientation, especially among the sales unit staff, the managers of SMEs can make the staffs more committed to creating an ethical climate in their organization.
  Keywords: Ethical leadership, Job stress, Intrinsic job satisfaction, Customer orientation
 • A. Khamesan * Pages 140-148
  Background
  ýþ þAcademic cheating is one of the current and increasing problems in educational ýsystems and irreversible harm to the academic community. The aim of this study was identify ýthe reasons for student's academic cheating and categorize their responses upon neutralization ýstrategies. ý
  Method
  Phenomenological qualitative approach was used. The study population includes all ýstudents of Birjand University consists of 11225 persons. 20 students of Birjand University ýwere selected using purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews ýand by Corbin and Strauss color coding was analyzed. ý
  Results
  893 codes in the interview in seven main issues were classified: "student, social ýnorms, professor, the University, the nature and degree courses, nature of the task and the level ýof education". Students, at the first, have stated their role in the perpetration of cheating, they ýthen have employed respectively neutralization techniques “condemnation of the condemners, ýdenial of responsibility, denial of the victim, appeal to higher loyalties and denial of injury”. ý
  Conclusion
  Many types of cheating are avoidable with laws and educational management and ýscientific ethics in higher education will be enhanced. Higher education policy makers should ýtake the necessary steps to train professional ethics to students during education. Professors can ýalso be effective in reducing cheating by focusing on the development of professional skills, ýsupportive and respectful interaction with students and continuous evaluation.ý
  Keywords: Academic ethics, Academic integrity, Reasons for academic cheating, ??? Techniques? of neutralization
 • N. Azizian * Pages 149-158
  Background
  Organizational commitment is one of the organizational attitudes that has always been considered by researchers that Various factors are affecting it. So this study sought to analyze the relationship between spiritual leadership and organizational commitment with mediating role of work ethics.
  Method
  This study is operational in terms of purpose and employed correlational method using structural equations (SEM). All staff of department of sports and youth in Ardabil province; 201 individuals, was the statistical population of this study That 152 subjects were selected by stratified sampling method. Spiritual leadership, organizational commitment and work ethics standard questionnaires were employed in order to collect data. Content validity of questionnaires have been confirmed and their reliabilities were 0.81, 0.84, and 0.91, respectively. SPSS 22 software was utilized in order to analyze the collected data (mean, standard deviation, Pearson coefficient, and Kolmogrov and Smirnov test).
  Results
  The results indicated that the relationship between spiritual leadership with work ethic and organizational commitment was significant and respectively with (β=0.36) and (β= 0.38) have direct effect. Also work ethic (β=0.25) affected organizational commitment directly. The mediating role of work ethic in the relationship between spiritual leadership and staff's organizational commitment (β=0.09) was also significant.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that spiritual leadership and job ethic are important variables and related to organizational commitment of staff and regarding to the obtained model, performing spiritual leadership style is suggested.
  Keywords: Organizational commitment, Spiritual leadership, Sports ministry, Work ethics
 • M. Kazempour * Pages 159-166
  Background
  Researchs shows that organizations that have more emphasis on the professional ethics compared to other organizations, healthier and more successful and have better performance. in the field, aim of this study has study of relationship between organizational variables with professional ethics with emphasis on the role of organizational trust has been done.
  Method
  The research method was descriptive-correlative and the statistical population consisted of all education employee in Alborz Province, (765 persons), that 256 persons were selected randomly. To collect data, standard questionnaire five was used. Structural Equation Modeling was used to analyze of data.
  Results
  Organizational justice, participatory leadership, organizational trust and transformational leadership with professional ethics has direct and positive relationship. The results showed that organizational trust in the relationship between transformational leadership and participation management with professional ethics has a mediating role. But has no mediating role the relationship between organizational justice and professional ethics.
  Conclusion
  As a result, to increase professional ethics education in Karaj, you should transformational leadership, organizational justice, participative management and organizational trust noted.
  Keywords: Transformational leadership, Participation management, Organizational justice, Organizational trust, Professional ethics
 • Z. Alizadeh * Pages 167-175
  Background
  Educational organizations need to improve the ethical behavior of employees for the effectiveness of their mission. The purpose of the present study is to investigate the relationship between ethical intelligence and emotional intelligence with ethical behavior of the staffsin the institute for intellectual development of children and young adults in Kermanshah province.
  Method
  The research method is descriptive-correlational and is objective in terms of purpose. The statistical population includes all the140 staffs ofthe institute. Because of the limited statistical population, the whole population was selected as the statistical sample. The Lennick and Kiel's Moral Intelligence Standard Questionnaires (2005), Wizinger's Emotional Intelligence Questionnaire (1998), and Lussier's Ethical Behavior Questionnaire (2000) were used to collect data. Descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and regression) were used to analyze the data.
  Results
  Results showed that there is a significant and direct relationship between the moral intelligence component (0.441) and emotional intelligence (0.401) with the ethical behavior of the staff of the institute. The results of regression analysis showed that moral intelligence and emotional intelligence could predict about 0.331% of the variance of moral behavior.It can be concluded, in addition to the legal framework,
  Conclusion
  Managers and employees of organizations should respect ethical principlesin their decisions and actions.
  Keywords: Ethical intelligence, Emotional intelligence, Ethical behavior
 • F. Moezi * Pages 176-187
  Background
  Poultry industry is one of the major economic sectors in the country, which makes ýa significant contribution to the food needs of the society. Despite it’s in recent years, in ýdifferent production process and distributing activities it faces many challenges and ýdifficulties. One of major difficulties is lack of attention to ethical behavior in the poultry ýindustry which is the main objective of this research which these to explore the ethical ýchallenges ofþ þpoultry production as well as identifying the reasons and causes.ý
  ý
  Method
  This research used descriptive methodology and survey technique to collect the data. ýPopulation of the research included all broiler breeder hens in Shiraz County. A total number ýof 170 breeders were selected and studied by the stratified random sampling that completed the ýquestionnaire. Data analysis was performed with Factor analysis, Content Analysis and ýdescriptive statisticsþ.þ
  ý
  Results
  Behavioral challenges in the poultry industry were summarized in three groups that ýinclude 1- Management- economic challenges, 2- Administrative- health challenges and 3- Attitudinal challenges and causes were extracted and codified 12 strategies for improvement ýthe ethical behavior. Then the reasons of them were extracted and codifying 12 strategies for ýimprovement of ethical behavior. ý
  Conclusion
  At the end, the realization of professional ethics and ethical behavior in poultry ýunits to recommend the ethical criterion and framework of action and recommendations about ýthe implementation of these strategies are presented.ý
  Keywords: Poultry industry, Ethical behavior, Behavioral challenges, Ethical strategy, ?Management strategy
 • S. Khayatmoghadam * Pages 188-192
  Background
  This study examines the relationship between information security management and work ethic among employees of Islamic Azad University , Mashhad Branch.
  Method
  This research is " Descriptive- Correlation ". The population are 118 experts of the Central Organization of Islamic Azad University of Mashhad that A total of 90 subjects were randomly selected. The questionnaire reliability was assessed using Cronbach's coefficient. According to the normal variables Pearson correlation coefficient was used to analyze the correlation between variables.
  Results
  The results show integrity with all aspects of work ethic and confidentiality are Ambitious, Considerate and Cooperative nominally positive and significant relationship.
  The results are positive and significant correlation integration with all aspects of the work ethic and confidentiality with ambitious, considerate and cooperative.
  Conclusion
  Based on the results there is positive and significant relationship between information security management and work ethic.
  Keywords: Information security management, Work ethic, Work ethic components