فهرست مطالب

 • پیاپی 117 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید آهنگ کوثر * صفحه 2
  چنانچه بر گروهی از دانشمندان و دوستداران آبخیزداری پوشیده نیست، افتخار انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی «پژوهش های آبخیزداری» ، با پیشنهاد سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی، و موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از تاریخ 22 آبان 1396 نصیب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شده است. نخستین وظیفه ی این مرکز، به روز رساندن انتشار 3 شماره ی عقب افتاده بوده که به انجام رسیده است. پس از انتشار شماره ی پاییز 1396 ، اکنون شماره ی زمستان 1396 در اختیار شما قرار دارد. امید می رود که با به روزشدن انتشار «پژوهش های آبخیزداری» ، تاریخ انتشار مقاله ها پیش از زمان بررسی آن ها نباشد!
 • حمید مسلمی* صفحات 3-19
  دشت هشتبندی در استان هرمزگان با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک، با تکیه بر منابع آبی زیرزمینی، یکی از قطب های مهم تولید کشاورزی کشور است. هدف این تحقیق بررسی کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی قسمتی از دشت هشتبندی، شناسایی و ارزیابی پی آمدهای ناشی از افت تراز ایستابی و پیشنهاد راه کارهای مفید برای مشکلات پیش رو است. همه ی اطلاعات هواشناسی، آب شناسی، آب و زمین شناسی و جغرافیایی منطقه جمع آوری و تحلیل شد. نقشه های کیفیت شیمیایی و هم عمق تراز آب زیرزمینی منطقه با نرم افزار سورفر رسم، و افت تراز ایستابی، کسری مخزن و تغییرات شوری آب زیرزمینی در قسمت های مختلف دشت محاسبه شد. با استفاده از اطلاعات تغییرات کمی و کیفی آب های زیرزمینی در چند سال اخیر، و با فرض ادامه ی روند کنونی تغذیه و تخلیه ی سفره، وضعیت 10 سال آینده نیز پیش بینی شد. طبق محاسبه های انجام شده، تراز آب زیرزمینی دشت در سال های گذشته همواره روبه کاهش بوده است، به طوری که از سال آبی 83?82 تا 93?92 با میانگین سالانه ی 5/0 متر (64/5 متر در دوره) افت کرده است. تخلیه ی کل سالانه ی آب زیرزمینی از چاه ها 09/40 میلیون مترمکعب، تغذیه ی سالانه ی محدوده ی دشت 89/38 میلیون مترمکعب و کسری مخزن 2/1 میلیون مترمکعب بوده است. از عوامل مهم افت آب زیرزمینی می توان به خشک سالی، برداشت بی رویه، افزایش سطح زیرکشت و تعداد زیاد چاه های برداشت اشاره نمود. نتایج تحقیق نشان دادند که برداشت بی رویه از سفره ی آب زیرزمینی دشت، پی آمدهایی مانند تغییر کیفیت آب زیرزمینی، افزایش آسیب پذیری دشت به خشک سالی و نشست زمین را نیز به دنبال داشته است. اگر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و شرایط تغذیه و تخلیه در منطقه ی به شکل کنونی ادامه یابد، تا 10 سال آینده (تا سال 1403) تراز آب زیرزمینی بیش از 8/4 متر دیگر افت خواهد کرد. در این حالت اندازه ی افت در نواحی مرکزی دشت بیش از 12 متر خواهد بود، و ممکن است بحران های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی در منطقه شکل بگیرد. مهار برداشت آب، تعیین آب های کشاورزی، تغییر الگوی کشت و تهیه ی الگوی کشت بهینه با توجه شرایط زمین و اقلیم منطقه، بیان مشکلات و افزایش دانش بهره برداران، از یافته های این طرح در راه کارهای مدیریتی است
  کلیدواژگان: افت تراز آب، تخلیه، دشت هشتبندی، سفرهی آب زیرزمینی، نشست زمین
 • حمیدرضا پورقاسمی*، محسن محسنی ساروی صفحات 20-34
  فرونشست یکی از مخاطرات زمین ریختی است که در سال های اخیر بیش تر اقلیم های خشک و نیمه خشک را فرا گرفته است. هدف اصلی این پژوهش مدل سازی مکانی و ارزیابی حساسیت فرونشست زمین با استفاده از روش داده کاوی مدل جمعی تعمیم یافته در دشت جیرفت، استان کرمان است. فرونشست های اتفاق افتاده در منطقه با بازدید های میدانی گسترده شناسایی، و نقشه ی پراکنش آن ها تهیه شد. برای بررسی ارتباط میان فرونشست ها و عوامل موثر درصد شیب، جهت شیب، ارتفاع، سنگ شناسی، فاصله از آب راه، تراز آب های زیرزمینی، کاربری زمین، انحنای سطح، شاخص رطوبت، پستی وبلندی، و فاصله از گسل، از نظریه ی تابع اطمینان شهودی استفاده، و وزن طبقه های هر عامل مشخص شد. نتایج ارتباط میان فرونشست ها و عوامل موثر نشان داد که بیش تر فرونشست های منطقه در شیب های (2?0 درصد) ، جهت های شیب مسطح و هموار، فاصله ی کم از آب راه (کم تر از50 متر) ، فاصله ی زیاد از گسل (بیش تر از 4000 متر) ، در سازند های گروه سوم (گنبدهای ریولیتی و ریوداسیتی و توف سبز تیره) ، در زمین های بیشه زار و درختچه زار ها، دامنه های محدب با رطوبت پستی وبلندی زیاد (بیش تراز 12) و افزایش افت سطح آب زیرزمینی رخ داده است. نقشه ی پهنه بندی حساسیت فرونشست زمین با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته در نرم افزار آماری آر برای منطقه تهیه شد. نتایج ارزیابی مدل جمعی تعمیم یافته با استفاده از 30 % نقاط استفاده نشده در فرایند مدل سازی، و منحنی تشخیص عمل کرد نسبی نشان داد که دقت نقشه ی حساسیت فرونشست زمین تهیه شده با استفاده از مدل عمومی تجمیع یافته خیلی زیاد (81/20 %) است. بنابراین، این نقشه می تواند کمک موثری به مدیریت بهینه ی منابع آب و جلوگیری از بروز مجدد این پدیده در منطقه کند. نتایج رتبه بندی عوامل موثر به دست آمده از مدل جمعی تعمیم یافته نشان داد که عوامل طبقات ارتفاعی، تغییرات کاربری زمین و جهت شیب، به ترتیب در رتبه های بیش تر بودند
  کلیدواژگان: تابع اطمینان شهودی، دشت جیرفت، فرونشست زمین، مدل سازی مکانی، مدل جمعی تعمیم یافته
 • مریم عباس زاده، محمدرضا یزدانی، علی اصغر ذوالفقاری، مجید محمدی، احمد صادقی پور صفحات 35-46

  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثرهای تغییر کاربری زمین بر شرایط آب شناسی حوزه ی آبخیز فیروزکوه با استفاده از مدل توزیعی وتسپا است. نقشه ی کاربری زمین برای سالهای 1378 و 1392 با استفاده از روش ترکیبی و تصاویر ماهواره ای لندست پنج و هفت تهیه شد. مدل سازی روان آب در مقیاس روزانه برای 8 سال) 5 سال واسنجی و 3 سال اعتبارسنجی(با استفاده از مدل وتسپا برای نقشه های کاربری سالهای 1378 و 1392 انجام شد. بررسی تغییر کاربری زمین نشان داد که تبدیل زمین های طبیعی به مناطق مسکونی و کشاورزی مهمترین تغییر در حوز هی آبخیز فیروزکوه است. نتایج نشان داد که بر اثر تغییر در کاربری زمین از سال 1378 تا 1392 ، روان آب کل، روان آب سطحی و آبدهی اوج افزایش یافته است. روان آب کل 14803 مترمکعب در سال 1378 و 15350 مترمکعب در کاربری زمین برای سال 1392 بوده است. نتایج نشان داد که بخش هایی از زمین های طبیعی حوزه ی آبخیز فیروزکوه که تغییرات کاربری در آن روی داده در سالهای گذشته به زمین های کشاورزی و مسکونی تبدیل شده، و این تغییرات موجب تغییر مولفه های روان آب یعنی حجم و آب دهی اوج شده است

  کلیدواژگان: تغییر کاربری زمین، حوزه ی آب خیز فیروزکوه، روان آب، مدل وتسپا
 • صفورا عرب، عباس خاشعی سیوکی*، محسن پوررضابیلندی، سید رضاهاشمی صفحات 47-58
  اهمیت برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب سطحی در کشور پیش بینی دقیق تر جریان رودها را با استفاده از ابزارها و روش های نوین مدل سازی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. برای پیش بینی جریان رودها در سال های گذشته روش های مختلفی ابداع شده است، و یکی از آن ها مدل های مبتنی بر داده است. در این پژوهش با استفاده از دو مدل مبتنی بر داده (ام 5، کاان ان) و داده های آب وهواشناسی (آب دهی، بارش، دما و تبخیر) در دوره ی 1388? 1381 آب دهی رود در حوزه ی آب خیز کرج پیش بینی، و کارآیی و دقت آن ها بررسی و مقایسه شد. برای تعیین داده های مورد نیاز در آموزش و انتخاب ترکیب های بهینه از روش نوین آزمون گاما استفاده شد. ترکیب های مناسب برای ورودی مدل تعیین، و به دو مدل داده محور ام 5 و کاان ان وارد شد. نتایج نشان داد که در هر دو مدل به کار رفته برای ترکیب هایی که پارامتر آب دهی در آن بوده است پیش بینی دقیقی به دست آمد. علاوه بر این، مدل ام5 دقت بیش تری از مدل کاان ان دارد، به طوری که آر2 برای مدل های ام 5 و کاان ان به ترتیب 0/9738، 0/9345، مقدار آرام اس ای آن ها به ترتیب 0/5468، 0/8676، و مقدار کا جی ای آن ها 0/9855 و 0/9636 بود
  کلیدواژگان: آب دهی رود، آزمون گاما، حوزه ی آب خیز کرج، درخت تصمیم ام5، شاخص گوپتا، کا، نزدیک ترین همسایه
 • عنایت الله نجیب زاده، حسن یگانه، اسفندیار جهانتاب*، رضوان کرمی برزآباد، عیسی اسدی صفحات 59-71
  ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و الگوهای پرداخت برای بهره مندی از آن ها می تواند به کاهش تخریب محیط زیست و پیامدهای آن کمک کنند. برای براورد ارزش کاهش آلودگی رود بشار یاسوج از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد، و سنجه های مدل ها براساس روش بیش ترین راست نمایی ، برآورد شدند. تعداد 388 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی در شهر یاسوج جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 229 نفر از پاسخ دهندگان (حدود 60/7%) حاضر اند برای کاهش آلودگی رودخانه بشار مبلغی بپردازند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان داد که ضریب متغیرهای توانایی مالی، اطلاعات در پرسشنامه، جنسیت، درآمد خانوار، استفاده از رود برای تفریح و پیشنهاد در تراز 5%، و متغیر مسئولیت پذیری در تراز احتمال یک درصد معنی دار است. متوسط تمایل به پرداخت ماهانه ی هر خانواده برای کاهش آلودگی این رودخانه براساس مدل لاجیت، 61819 ریال در ماه است و ارزش ماهانه ی کاهش آلودگی رودخانه بشار 2493/16 میلیون ریال برآورد شد
  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط و پیشنهاد، تمایل به پرداخت، مدل های گسسته
 • ناصر رحیمی، فرزاد حسن پور*، سلمان شریف آذری صفحات 72-82
  رسوب گذاری در مسیر رود ها از بزرگ ترین مشکلات منابع آب سطحی به شمار آمده و باعث واردشدن زیان هایی به بناها و مزرعه ها و تغییر مسیر رودها می شود. روش های مختلفی برای تخمین بار رسوبی به کار برده می شوند اما به نحوه ی استفاده و دقت آن ها کم تر توجه شده است. در این پژوهش رود رسوب گذار سیستان در انتهای حوزه ی آب خیز رود هیرمند با شیبی ملایم و طول تقریبی 70 کیلومتر انتخاب شد. از آمار داده های متناظر آب دهی جریان و آب دهی بار معلق رود سیستان در طول دوره ی آماری سال های 1349 تا 1394 استفاده شد. برای افزایش دقت کار، داده ها به صورت ماهانه و فصلی طبقه بندی شدند. برآورد بارمعلق رود با 6 روش آماری یک خطی، دوخطی، حد وسط دسته ها، فائو، ضریب پارامتری (سی اف) و غیرخطی انجام گردید. با توجه به این که تعیین نقطه ی شکست در روش دوخطی اهمیت ویژه یی دارد از روش بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک برای تعیین آن استفاده شد. برای انتخاب روش مناسب براورد بارمعلق دو معیار ارزیابی میانگین خطای نسبی و جذر میانگین مربعات خطا به کار رفت. نتایج نشان دادند که روش دوخطی پیشنهادی در همه ی روش های بی تفکیک، تفکیک فصلی و ماهانه به ترتیب با میانگین خطای نسبی 154/46، 142/70 و 116/15 بهترین نتیجه را می دهد و تفکیک داده ها به صورت ماهانه باعث افزایش دقت و کاهش جذر میانگین مربعات خطا در رود سیستان می شود
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، با رمعلق، رسوب، رود سیستان، روش دوخطی
 • معصومه سبزی*، حمیدرضا عسگری، سیدفخرالدین افضلی صفحات 83-93
  فرسایش بادی یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی جهان است. طوفان های گردوغبار حاصل از جابه جایی ماسه های روان می تواند زیان های جدی را به مناطق شهری، صنعتی و کشاورزی وارد کند. استفاده از خاک پوش یکی از رایج ترین روش های تثبیت خاک برای جلوگیری از فرسایش بادی و مهارکردن ریزگرد ها است. در این پژوهش برای تثبیت ماسه های روان از پس ماند آلی ویناس و فیلتر کیک حاصل از کارخانه های قند و کودبازیافته (کمپوست) در ترکیب با رس استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 14 تیمار (نوع خاک پوش آلی) انجام شد. برای آماده سازی بستر تیمارها از ماسه های بادی دشت دژگاه در استان فارس استفاده شد. تیمارهای آزمایشی برای ماسه بادی در سینی های مخصوص دستگاه تونل باد به ابعاد 50×30 ×1 سانتی متر پاشیده شد. سپس ویژگی های مکانیکی سله های ایجاد شده از جمله ضخامت، مقاومت فروروی، مقاومت برشی، سرعت آستانه ی فرسایش و فرسایش پذیری تیمارها اندازه گیری شد. نتایج تحلیل واریانس نشان دادند که اثر نوع خاک پوش بر مقاومت فشاری و برشی و فرسایش پذیری بادی در سطح پنج درصد معنی دار بود. براساس مقایسه ی میانگین ها با آزمون چند دامنه ایی دانکن مقاومت برشی و فروروی خاک پوش 1 با ترکیب 25 گرم کودبازیافته 100 گرم ویناس 100 گرم رس بیش ترین، و فرسایش پذیری بادی آن کم ترین بود. باتوجه به تخریب پذیری زیستی و توجیه پذیری اقتصادی آن (هزینه ی اجرایی کم تر از خاک پوش های نفتی و پلیمری) بهترین ترکیب خاک پوش برای تثبیت ماسه های روان شناخته شد
  کلیدواژگان: پس ماند آلی، تثبیت ماسه های روان، مقاومت، مهار کردن فرسایش بادی
|
 • Seyed Ahangh Kowsar * Page 2
 • Hamid Moslemi* Pages 3-19
  The Hashtbandi Plain the Province of Hormozgan, is an arid and semiarid region. This plain is one of the major poles of agricultural products of the country. Which is dependent on the ground water resources. The aim of this study is to evaluate the quantity and quality of groundwater, identify and evaluate the consequences of indiscriminate exploitation of groundwater resources, and provide useful solutions in facing this problem Meteorological, hydrological, hydrogeological, and geographical data were collected and analyzed. Typical maps of groundwater chemical quality and iso-depth were prepared using the Surfer software. The drawdown of water level, reduction of storage volume and groundwater salinity changes were calculated in different areas of the plain. Qualitative and quantitative changes of groundwater aquifer are predicted for the next 10 years, using data from the past few years, assuming that the current trends of recharge and discharge of the aquifer is sustained. According to our calculations, the groundwater level has been consistently decreasing during the past years. The groundwater level has dropped 5.64 meters over a period of 11 years (2003–2014), with an annual average of 0.5 meter. The annual discharge of groundwater through wells is 40.09 Mm3, while the annual recharge was 38.89 Mm3, and therefore reduction of the storage volume has been 1.2 Mm3, per year. Results of this study showed that excessive exploitation of groundwater resources, followed by a series of problems such as changes in groundwater quality, increasing vulnerability to drought, land subsidence, change in the ecosystems and drying of fruit orchards. If the exploitation of groundwater resources continue at the current level in the study area, it is predicted that the groundwater levels will drop more than 8.4 meters over the next 10 years on average (until 2024). The amount of drop in groundwater level will reach more than 12 meters in the central part of plain, and this can cause social and economic and environmental crises in the region. Control of groundwater withdrawal, water pricing in agriculture, providing an optimal pattern with the soil and climatic conditions in the region, express problems and raise the level of knowledge of the beneficiaries are some of the management strategies, which have to be implemented if the water crisis is to be prevented
  Keywords: Aquifer Depletion, Hashtbandi Plain, land subsidence, water table Decline
 • Hamid Reza Pourghasemi*, Mohsen Mohseni Saravi Pages 20-34
  Land-subsidence phenomenon is one of the geomorphologic hazards known in arid and semi-arid areas in recent years. The main objective of the present study is to provide a land-subsidence spatial modeling and its assessment using the generalized additive model data mining technique in Jiroft Plain, Kerman Province. Land-subsidence inventory map was prepared for the study area using extensive field surveys. Evidential Belief Function was used to investigate relationships between land-subsidence and 10 effective factors including slope percentage, aspect, elevation, lithological units, distance from river, piezometric wells data, land use, plan curvature, topographic wetness index, and distance from fault, and the weight of each factor class was determined. Results of the relationships between land-subsidence and effective factors indicated that most of the subsidences of the region are occurred in low slopes (0-2%), flat and smooth aspects, small distance from a river (>50m), large distance from a fault (>4000 m), also in the third group lithological units (rhythetic dyke and rhyodity and dark green tuff), shrubbery land use type, convex slopes with high topographic wetness index (>12), and receding in groundwater level. A land-subsidence susceptibility zonation map was created using the GAM in statistical R statistical software for the study area. Results of validation of generalized additive model evaluation using 30% of unused points in the modeling process, and the receiver operating characteristic (ROC) showed that the land-subsidence susceptibility map prepared by Generalized Additive Model had a high accuracy (81.20%). Therefore, the map might be helpful for optimizing management of water resources and preventing the re-occurrence of this phenomenon in the area. Results of ranking effective factors from the generalized additive model showed that elevation, land use, and aspect were in the highest orders in land-subsidence occurrences
  Keywords: Evidential Belief Function, Generalized Additive Model, Jiroft Plain, Land, subsidence, Spatial modeling
 • Maryam Abaszade, Mohammad Reza Yazdani, Ali Asghar Zolfaghari, Majid Mohammady, Ahmad Sadeghipour Pages 35-46

  The main objective of this research is investigating the effects of land use change on hydrological conditions in the Firoozkouh Watershed. Land use maps for the years 2000 and 2014 were prepared through a synthetic method using the Landsat 5 and 7 satellite imagery. Runoff simulation was carried out on a daily basis for 8 years (5 years for calibration and 3 years for validation) using the WetSpa model for land use in 2000 and 2014. Land use change showed that conversion of rangeland to farm fields and residential areas is the main change of land utilization in the Firoozkooh Watershed. Results showed that total runoff, surface runoff and peak discharge had increased following land use changes from 2000 to 2014. The total runoff in 2000 was 1480.22 m3h-1, and for the year 2014 it was 15350 m3h-1. Results showed that parts of the rangeland in the Firoozkooh Watershed, which had been converted to farmfields become agricultural and residential area during the past years had increased changed the runoff volume as well as peak discharge

  Keywords: Firoozkouh Watershed, land use change, runoff, WetSpa model
 • Safora Arab, Abbas Khashei-Siuki, * Mohsen Pourreza-Bilondi, Seyed Reza Hashemi Pages 47-58
  The importance of water resources planning and management, the fast growing population, and the limited surface water resources, have made the application of the new technology to forecasting of river flow. A necessity, various methods have been presented in recent years to forecast the river flow, and the data-based models are considered the most reliable for this purpose. The river flow in the Karaj Catchment has been simulated using the data based models (KNN and M5). Hydroclimatological data (discharge, precipitation, temperature and evaporation) for the 2002 to 2009 duration have been collected to carry out the simulation processes. The performance and accuracy of the models were examined and compared. The Gamma test was used to select appropriate compositions. Suitable compositions were determined as the model inputs (KNN and M5). These features were entered in to the two data-based models. Results showed that both models simulated reliable flow predictions, if the discharge had been entered as an input. The M5 model showed a better precision as compared with the KNN model. The Coefficient of determination (R2) for the KNN and M5 models were 0.97 and 0.93, respectively. The RMSE were 0.55 and 0.87, for the same two models, respectively, and the value of the KGE were 0.99, 0.96, respectively
  Keywords: Decision tree M5, Gamma test, Gupta Index, k, nearest neighbor, river discharge
 • Enayatallah Najibzadeh, Hassan Yeganeh, Esfandiar Jahantab*, Rezvan Karami Borzabad, Essa Asadi Pages 59-71
  Economic valuation of natural resources and patterns of payments for ecosystem services may help reduce environmental degradation and its consequences. The aim of this research was to estimate the value of decreasing environmental pollution in the Beshar River using conditional valuation method. The Logistic regression model was used to measure the willingness to pay of the individuals. The model's parameters were estimated based on the maximum likelihood method. The number of individuals who had been selected randomly in the city of yasuj and filled the questionnaires was 388. Results showed that 229 individuals (about 60.7%) were willingness to pay a fee to reduce the environmental pollution of the river. Also, the results of estimating Logit model indicated that the coefficient of variables of financial ability, being well-informed about the items in the questionnaire, gender, household income, the recreational activities in the river, and bid were significant at the 0.05 level, the responsibility variable was significant at the 0.01 level. The willingness to pay of each household for reducing the environmental pollution of the river according to the Logit model was 61819 Rls per month, and the monthly value of the pollution reduction in the Beshar River was estimated at 2493.16 million Rls
  Keywords: Conditional valuation, Bid, discrete models, willingness to pay
 • Naser Rahimi, Farzad Hassanpour*, Salman Sharifazari Pages 72-82
  Sedimentation on the rivers beds causes many difficulties not only for an orderly and sustainable flow of water, but also by altering the river's hydraulics, which in certain cases drastically changes the flow direction by opening new channels that inundate farm fields, municipalities and infrastructures. As various models developed for the suspended load (SL) estimation are often site specific, therefore, it is prudent to test and calibrate them for the intended river. As the Hirmand River is the lifeblood of Sistan, therefore, the 70 km terminal reach, the Sistan River, was selected for this project. The monthly and seasonally discharge of the river and its SL contents for the period 1970–2015 were analyzed statistically using six models, namely: linear, double-linear, mean value, FAO, parametric factor and non-linear. As the determination of the break point is very important in the application of the double linear method, the genetic optimization algorithm was used in this process.Two criteria for choosing the correct method for estimation of the SL were used: relative mean error and root mean square error. It is concluded that the double linear method proposed in this research gives the best result in all forms without any delineation, seasonal and monthly classification with the relative mean error of 154.46, 142.7 and 116.15, respectively. Monthly classification of data increased accuracy and reduced the root mean square error in the Sistan River
  Keywords: Genetic algoritm, sediment, Sistan river, suspended load, two linear method
 • Masume Sabzi*, Hamid Reza Asgari, Seyed Fakhreddin Afzali Pages 83-93
  Wind erosion is considered a major global environmental problem. Sands torms cause serious damages to municipal, industrial and agricultural areas. Mulch is one of the most common materials for soil stabilization, which mitigates wind erosion and dust formation. In this research different combinations of organic (waste press mud, beet vinasse dunder andcompost) were used in combination with clay as a stabilizer. Sandy soil from the Dejgah plain, the Provice of Fars, was used as the erodible material. Experiments were carried out in a completely randomized desing (CRD) with 14 treatments (organic mulch type). The mulches were sprinkled on plots of 50×30×1 cm sand. The thickness and mechanical properties of the mulched layear, namely the: shear strength, penetration resistance, and wind erodibility of the treatments were measured. Based on the analysis of variance (ANOVA), the effects of mulch type on thickness, penetration resistance, and shear strength of surface soil were highly significant (p
  Keywords: Organic waste, resistance, sand dune stabilization, wind erosion control