فهرست مطالب

 • پیاپی 51 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/04
 • تعداد عناوین: 14
|
 • احمد پور احمد، نبی مرادپور *، حسین حاتمی نژاد صفحات 1-22
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کالبدی ? فضایی بر پیاده مداری در محلات امیرآباد و دانشگاه تهران از منطقه 6 شهر تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. و از ابزار پرسشنامه برای کسب نظر شهروندان استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه ساکنان محلات امیرآباد و دانشگاه تهران تشکیل می دهند، که به صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه انتخاب شده است. نگارندگان برای دقیق تر شدن نتایج تحقیق، حجم نمونه را به 400 نفر افزایش داده‏اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL8 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که بین ابعاد کالبدی ? فضایی و ترغیب پیاده روی رابطه وجود دارد. همچنین مقدار بارهای عاملی به دست آمده در تمام شاخص های تحقیق نشانگر این است که شاخص های انتخاب شده برای سنجش ابعاد کالبدی فضایی ترغیب پیاده روی به درستی این ابعاد را می سنجند؛ به طوریکه در بین ابعاد کالبدی، شاخص ایمنی با (99/0) و در بین ابعاد فضایی شاخص امنیت با (75/0) بیشترین مقدار بار عاملی را دارا بوده اند. علاوه بر این، تاثیر ابعاد کالبدی و فضایی بر ترغیب پیاده روی مستقیم و مثبت می باشد به طوریکه ابعاد کالبدی 34/0 و بعد فضایی نیز 42/0 از واریانس ترغیب پیاده روی را تبیین نموده است.
  کلیدواژگان: پیاده مداری، ابعاد کالبدی - فضایی، ترغیب پیاده روی، نرم افزارهای SPSS21 و LISREL8
 • علیرضا انتظاری، فاطمه میوانه *، خسرو رضایی، فاطمه رحیمی صفحات 23-40
  آسایش و عدم آسایش حرارتی انسان از طریق شاخص های تئوری و تجربی زیادی محاسبه می شوند که داده های ورودی این شاخص ها بسیاری از عناصر آب و هوایی از جمله سرعت باد، درجه حرارت، رطوبت، تابش خورشید و غیره می باشد. در مطالعه حاضر از داده های روزانه درجه حرارت، سرعت باد،رطوبت نسبی و ابرناکی شهر مشهد بین سال های1392-1383 استفاده شده است. ابتدا پارامتر Tmrt در محیط نرم افزار Ray Man محاسبه و با استفاده از نرم افزار Bioklima مقادیر شاخص های UTCI وPMV استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که شدیدترین تنش های سرمایی بر اساس شاخص PMV در فصل زمستان و اواخر فصل پاییز مشاهده می شود. و شاخص UTCI نیز در ماه های دی و بهمن بیشترین تنش سرمایی را دارند. با وجود توانایی شبکه های عصبی، پیش بینی عملکرد آینده شبکه (تعمیم یافتگی) به سادگی امکان پذیر نیست و لذا مدل جدیدی در این مقاله ارائه گردیده که از شبکه های عصبی مبتنی بر ماشین بولتزمان محدود شده یا شبکه های عصبی باور عمیق بهره گرفته است. با بکارگیری این ساختار، معیارهای میانگین مربعات خطای استاندارد (MSE) و میانگین مطلق درصد خطا (MAPE) محک خوردند و برای 7 شاخصه حاصل از داده های گردآوری شده که سه شاخصه مربوط به زمان وقوع شرایط آب و هوایی و سایرین، شاخص های حرارتی آسایش انسان است، در سیستم ارزیابی گردید. ارزیابی با تقسیم داده ها به بخش های آموزشی و آزمایشی و به ترتیب به نسبت های دوسوم، پنجاه درصد و یک سوم صورت پذیرفته است و دو محک MSE و MAPE محاسبه شدند. عملکرد سیستم پیشنهادی در پیش بینی وضعیت آسایش حرارتی انسان مطلوب بود.
  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، شبکه عصبی، شرایط آب و هوایی، سلامت انسان
 • فریبا اسفندیاری *، صغری جدی قشلاق ایلخچی، الناز پیروزی صفحات 41-63
  امروزه توسعه فیزیکی بی رویه و ناموزون شهری، آثار و پیامدهای متعددی را برجای گذاشته و شهرها را با مسایل و معضلات خاصی روبرو نموده است. شهرستان گرمی نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و قرارگیری بر روی پهنه های پرشیب و کوهستانی دارای محدودیت های متعددی است. بنابراین بررسی و تجزیه و تحلیل پدیده های مختلف طبیعی و عوامل انسانی منطقه و در نهایت ارائه راهکارهای کنترل و برخورد منطقی با این فرآیندها و محدودیت های حاصل از آن ها ضروری است. در همین راستا تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی مناطق مستعد جهت توسعه شهری تدوین گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل فضایی و ارزیابی چند معیاری از نرم افزار Edrisi، و برای استاندارد سازی ارزش ها (مقادیر) و یکسان سازی مقیاس ها در لایه های نقشه ای، از روش استانداردسازی بر مبنای درجه عضویت در تابع فازی استفاده گردید. برای وزن دهی به معیارها نیز روش Critic انتخاب شده و در تحلیل نهایی ارزیابی چند معیاری، تکنیک VIKOR مورد استفاده قرار گرفته و جهات مطلوب توسعه شهری تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که بهترین جهت در اولویت اول برای توسعه، جنوب غربی شهر بوده و در اولویت دوم جهات شمال شرقی و تا حدودی اراضی شرق می باشد. همچنین تجزیه و تحلیل شاخص ها و متغیر های منتخب و بررسی نقشه نهایی حاصل از مدل ویکور، نشان داد که مهم ترین عوامل طبیعی تاثیر گذار بر توسعه فیزیکی شهر در محدوده مورد مطالعه ویژگی های تیپ اراضی، جنس خاک و جهت شیب می باشد. از مهم ترین عوامل انسانی تاثیرگذار هم شاخص های کاربری زمین است.
  کلیدواژگان: مکان یابی، گسترش فیزیکی، جهت توسعه، مدل ویکور، شهرستان گرمی
 • رسول حیدری سورشجانی*، احمد علی بیگی صفحات 65-86
  یکی از مسائل مهم شهرها، رشد افقی شهرها و به تبع آن گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پیراشهری می باشد، که پیامدهای مختلف زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است. در سالهای اخیر شهر رشت نیز مانند سایر شهرها با افزایش جمعیت و رشد شاخک های خزنده شهری مواجه بوده، تغییر و تحولات قابل توجهی در کاربری اراضی شهری این شهر رونما گردیده است. در وضعیت موجود، علت اصلی گسترش شاخک های خزنده شهری، گسترش شهرنشینی و اراضی مسکونی است لکن فضای وسیعی از این شاخک ها را کاربری های غیر مسکونی تصاحب کرده و می توان از وجود رابطه بین کاربری های غیر مسکونی و گسترش شاخک های شهری بحث کرد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی و شناسایی رشد شاخک های خزنده شهر رشت در طی سالهای 1998-2016 میلادی در رابطه با الگو های فضایی کاربری زمین شهری است. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی و توصیفی و استفاده از داده های زمین مرجع از جمله تصاویر ماهواره ای است که با استخراج تصاویر تصاویر زمانی ماهواره لندست TM در نرم افزار ادریسی جهت های رشد شاخک های خزنده شهری مشخص گردید و سپس با استفاده از الگوی نقشه فضایی Hot spot کاربری ها، رابطه بین این شاخک های خزنده و توزیع فضایی کاربری های شهری پرداخته بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی مدت 18 سال، مساحت شهر از 4941. 76 هکتار به 6202 هکتار رسیده و شهر رشت با رشدی معادل 1260 هکتار مواجه شده است. رشد شاخک های خزنده در سمت غرب شهر، تحت تاثیر کاربری های تجاری، جهانگردی، آموزشی و معابربین شهری بیشتر از سایر جهت ها بوده است.
  کلیدواژگان: سمت، گسترش افقی، مجاورت، مساحت، نقطه داغ
 • یوسف قویدل رحیمی*، منوچهر فرج زاده، اسماعیل لشنی زند صفحات 87-102
  هدف از این پژوهش بررسی تغییرات زمانی توفان های گرد وغبار خرم آباد از سال 1951تا 2015 است. بدین منظور داده های مربوط به فراوانی وقوع روزهای توام با توفان گرد و غبار از سازمان هواشناسی کشور دریافت و پس از تنظیم به صورت سری های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه مورد تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه از روش های تحلیل آمار توصیفی، تحلیل روند خطی و پلی نومیال و آزمون ناپارامتری من کندال به منظور بررسی تغییرات زمانی فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری ایستگاه خرم آباد استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمرکز ماهانه فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری ایستگاه خرم آباد در سه ماهه مه، ژوئیه و ژوئن است و بر این اساس از ماه اردیبهشت تا تیر (مه تا ژوئیه) بر فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری ایستگاه خرم آباد افزوده می شود که این موضوع با فصل گرما و خشکی منطقه ارتباط دارد. در بازه فصلی غیر از ماه پائیز که دارای فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری چندانی نیست در بقیه فصول خصوصا فصل بهار و تابستان تمرکز فصلی فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری ایستگاه خرم آباد قابل مشاهده است. تحلیل روند تغییرات زمانی فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری ایستگاه خرم آباد نشان داد که در اغلب ماه های سال و سه فصل بهار، تابستان و پائیز و همچنین در بازه سالانه تغییرات زمانی فراوانی وقوع توفان های گرد و غباری ایستگاه خرم آباد معنی دار بوده و با شیب نسبتا زیادی در حال افزایش است.
  کلیدواژگان: توفان های گردوغبار، تغییرات زمانی، تحلیل روند، خرم آباد
 • علی احمدآبادی *، زهرا صدیقی فر صفحات 103-114
  تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش هایی است که بر اکوسیستم های طبیعی و جنبه های مختلف زندگی انسان تاثیر دارد. تاثیرات گرمایش جهانی بر بخش هیدرولوژی و چرخه آب در طبیعت بسیار جدی است و شناخت این اثرات بصورت کمی، آمادگی بیشتری برای مقابله با تبعات آن ایجاد می کند. در تحقیق حاضر بر اساس داده های وضع موجود ایستگاه های سینوپتیک کرج، مهرآباد و دوشان تپه با کمک مدل Statistic downscaling model (SDSM) به پیش بینی دوره آماری 2045-2016 پرداخته شد و در نهایت اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیک حوضه کن با استفاده از مد (SWAT) Soil and Water Assessment Toolsشبیه سازی شد. کالیبراسیون مدل سوات بر اساس الگوریتم SUFI-2 انجام شده و مقدار CN مهم ترین پارامتر موثر در این زمینه شناسایی شده است. نتایج مطالعه ضمن تایید کارایی هردو مدل SDSM در پیش بینی اقلیمی و مدل SWAT در شبیه سازی های هیدرولوژیکی نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی 2016- 2045 کاهش بارندگی، افزایش دما و کاهش تبخیر و تعرق واقعی محتمل است. میزان جریانات و رواناب سطحی در سطح حوضه مورد مطالعه در دوره مشاهداتی موجود برابر با 59/10 میلی متر می باشد؛ اما این میزان برای دوره پیش بینی شده با توجه به افزایش روند شهرسازی و تغییرات کاربری ها برابر با 21/27 میلی متر برآورد شد. نتایج تحقیق ضمن بیان اهمیت تاثیرات تغیییر اقلیم، کاربرد آن ها را در بکارگیری مدیریت درست در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی در سیاست های آتی مدیریت حوضه کن لازم و ضروری می داند.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، SDSM، SWAT، کالیبراسیون، تبخیر و تعرق
 • مصطفی کریمی *، مهناز جعفری، فرامرز خوش اخلاق، سعید بازگیر صفحات 115-131
  در این پژوهش تغییرات رطوبت ورودی جو ایران و ارتباط آن در وقوع دوره های مرطوب و خشک فصلی بررسی گردید. با توجه به هدف پژوهش از داده های دوباره واکاوی شده‏ی ERA interim مرکز پیش‏بینی های میان مدت اروپا (ECMWF) ، در دوره آماری 2011-1981 بهره گرفته شده است. برای استخراج دوره های مرطوب و خشک فصول پائیز، زمستان و بهار ایران، از شاخص استاندارد شده z (ZSI) استفاده شد. فصول دارای بیشینه درصد مساحت رخداد خشکسالی و ترسالی در دوره های فوق، گزینش شدند. مجموع قائم واگرایی شار رطوبت ورودی در سه لایه زیرین، میانی و بالایی وردسپهر برروی ایران در دوره های منتخب، استخراج گردید. نتایج حاصله نشان داد که در هر سه فصل در تمامی لایه‏ ها، شار رطوبت در دوره مرطوب، بیشینه و در دوره خشک کاهش یافته است. به طوری که مقادیر شار رطوبت در کل ضخامت وردسپهر، در فصول پائیز، زمستان و بهار در دوره مرطوب به ترتیب 16/6، 19/2 و 21/6 و در دوره خشک به ترتیب 11/1، 12/7 و 18/6 کیلوگرم بر متر مربع بر روز بوده است. در همه لایه‏ ها در دوره های مرطوب و خشک، مقادیر رطوبت ورودی به ایران در فصل گرم سال، نسبت به فصول سرد افزایش داشته است. همچنین تفاوت و تغییرات مقادیر رطوبت، در فصل گرم، در مقایسه با فصول سرد کمتر و دارای تغییرات اندکی بوده است. در ترازهای بالایی تغییرات قابل ملاحظه‏ای در مقادیر رطوبتی در سه فصل مشاهده نمی‏شود. بطورکلی تفاوت معناداری به لحاظ الگوی جریان حاکم در دوره خشک و مرطوب وجود دارد. شرایط مساعد الگوهای جریان برروی سطوح آبی منطقه، وضعیت را برای افزایش انتقال رطوبت توسط جریان‏های عبوری مساعد و زمینه انتقال رطوبت به ایران را فراهم کرده است. اما در دوره خشک انحراف و تغییر جهت جریان‏ها بویژه در ترازهای زیرین، شرایط را برای کاهش انتقال رطوبت و رخداد دوره خشک در ایران مهیا نموده است.
  کلیدواژگان: دوره خشک، دوره مرطوب، رطوبت جوی، ایران
 • محمد مهدی حسین زاده، کاظم نصرتی، سپیده ایمنی * صفحات 133-150
  یکی از روش های برآورد ارتفاع رواناب، روش شماره منحنی (CN) است که نشانگر رفتار هیدرولوژیکی حوضه است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از نقشه توپوگرافی1:25000 و نقشه زمین شناسی 1:100000 توسط سازمان زمین شناسی کشور استفاده شد. از نرم افزار SMADA برای محاسبه بارشهای کوتاه مدت در دوره بازگشت های مختلف و از نرم افزار GIS Arc برای تهیه نقشه شماره منحنی با تلفیق نقشه های پوشش گیاهی، کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیک خاک با استفاده از جدول سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) استفاده گردید و سپس نقشه ارتفاع رواناب حوضه حصارک تهیه شد. هدف از این مطالعه تعیین شماره منحنی و برآورد ضریب رواناب و حداکثر دبی اوج سیل با استفاده از روش SCS در حوضه حصارک و پهنه بندی پتانسیل تولید رواناب در حوضه آبخیز می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت هیدرولوژیکی اراضی و گروه های هیدرولوژیکی خاک در سطح حوضه مهم ترین پارامتر تعیین کنندهCN بوده و بر روی رواناب تاثیرگذار است. بیشترین پتانسیل تولید رواناب در پایین دست حوضه است که با کاربری اراضی شهری مشخص شده است. همچنین میانگین وزنی شماره منحنی های بدست آمده برای هر زیرحوضه نشان داد، در زیرحوضه چپ دره با شماره منحنی 88 و میانگین رواناب 28/15 میلیمتر بیشترین حجم رواناب، زیرحوضه دوچناران با شماره منحنی 89/3 و میانگین رواناب 24/54 میلیمتر و زیرحوضه تقاطع دو شاخه با شماره منحنی 90/1 و میانگین رواناب 17/36 میلیمتر کمترین حجم رواناب احتمالی و پتانسیل سیلخیزی را دارد. اما به طور کلی پتانسیل تولید رواناب در این حوضه نسبتا بالا می باشد. بیشترین مقدار شماره منحنی رواناب در شرایط رطوبتی زیاد در منطقه مورد مطالعه 99 و کمترین مقدار 78 است.
  کلیدواژگان: شماره منحنی، روش SCS، رواناب، Arc GIS، حوضه آبخیز حصارک
 • فرزاد کریمی، مصطفی احمدوند *، علی حیدری صفحات 151-164
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تجربی روش های سطح بندی و سنجش درجه توسعه ی یافتگی سرزمین بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل عددی داده ها، تحقیقی کمی است که به شیوه پیمایش صورت پذیرفت. جامعه ی آماری پژوهش، روستاهای 20 خانوار و بالاتر بخش مرکزی شهرستان بویراحمد (89 روستا) بود که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه لین، 566 سرپرست خانوار روستایی در این روستاها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، افزون بر اسناد، پرسش نامه محقق ساخته به کار رفت که برای تعیین اعتبار بخش های مختلف آن از روش اعتبار محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (561/0- 955/0) از بهینه گی پرسش نامه حکایت داشت. داده پردازی پژوهش با استفاده از نرم افزارهای MATLAB 7. 10، Excel 2010، Export Choice و SPSS 20 انجام گرفت. همچنین با نگرشی جامع به توسعه ی روستایی، 51 شاخص انتخاب و برای عملیاتی کردن آنها از تئوری مجموعه های فازی بهره گرفته شد. فزون بر این، به منظور تعیین درجه ی اهمیت هریک از شاخص های منتخب در سنجش توسعه یافتگی، روش تحلیل سلسله مراتبی به کار رفت. به منظور مقایسه روش های سطح بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی، مهمترین مدل های تصمیم گیری های چند شاخصه ای از جمله موریس، تاکسونومی، مجموع ساده وزین، تاپسیس، و وایکور که بیشترین استفاده را در مطالعات پیشین داشته اند، انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج مقایسه ای نشان داد روش های مورد بررسی، رتبه و درجه ی توسعه یافتگی یکسانی را ارائه نمی دهند. در این میان روش وایکور گزینه ای مطلوب تر برای سنجش درجه ی توسعه یافتگی شناخته شد. این روش در نحوه ی استاندارد کردن از روش فازی بهره می گیرد که فزون بر استاندارد کردن، قابلیت تعیین وضعیت شاخص مورد نظر از حد مطلوب نیز میسر می گردد. این نوع استاندارد کردن، این قابلیت را به روش وایکور داده است که در صورت ثابت ماندن ایده آل ها، درجه ی توسعه یافتگی روستاها مستقل از یکدیگر باشد.
  کلیدواژگان: سنجش توسعه یافتگی، تئوری مجموعه فازی، رویکرد اندام وار، تصمیم گیری چند شاخصه
 • الهام عزیزی خادم *، کاظم رنگزن، مصطفی کابلی زاده، ایوب تقی زاده صفحات 165-181
  صنعت گردشگری در سال های آغازین قرن 21 به یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل گشته و یکی از پر درآمد و اشتغال زاترین صنایع جهانی قلمداد می گردد. گردشگری یکی از مهمترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیا معرفی شده است، برای بهره برداری اصولی از این صنعت به برنامه ریزی نیاز است از مهم ترین گام ها برای برنامه ریزی، مکان یابی سایتهایی برای ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران در قالب دهکده های گردشگری است، این پژوهش برای شهرستان شوش که از مناطق مهم گردشگری استان خوزستان است و از آن جاییکه دارای آثار باستانی بسیاری است مورد توجه گردشگران زیادی قرار گرفته است، ولی این شهرستان از نظر داشتن فضایی که شایسته گردشگران باشد در سطح بسیار پایینی بوده است، بنابراین شرایط مذکور ایده ایجاد دهکده گردشگری را تقویت نمود. در این پژوهش بحث مکان یابی از طریق سیستم استنتاج فازی صورت گرفته است، نهایتا برای حفاظت از محیط زیست و به نوعی گسترش توسعه پایدار گردشگری از روش فازی تاپسیس استفاده شده است که به رتبه بندی این سایت ها با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی پرداخته شده است. در سیستم استنتاج فازی با اعمال لایه های مورد نیاز در این روش 4 سایت بسیار مناسب تشخیص داده شده است. سپس با اعمال فازی تاپسیس که شامل 10معیار و 4 گزینه است، بهترین سایت را سایت شماره 4 تشخیص داده است. این سایت کمترین خسارت را به محیط زیست وارد می کند، در حواشی رودخانه دز قرار گرفته است بیشتر این منطقه را اراضی بایر پوشانده است. سایت مذکور از نظر حفظ معیارهای زیست محیطی شرایط کاملا ایده آلی نسبت به سایر سایت ها دارد.
  کلیدواژگان: دهکده گردشگری، سسیتم استنتاج فازی، فازی تاپسیس، معیار زیست محیطی، شوش
 • معصومه درمانی *، محمد نهتانی، هایده ارا، علی گلکاریان، سلمان شریف آذری صفحات 183-198
  فرآیند های فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه یکی از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات مهندسی رودخانه می باشد. این فرایند اثرات ویژه ای روی شاخص های کیفی آب، کنش کف بستر و تخریب کناره های رودخانه داشته و همچنین خسارت زیادی به طرح های عمرانی وارد می کنند. عدم تداوم نمونه برداری و اندازه گیری رسوب در بسیاری از ایستگاه های موجود و همچنین نبود آمار دقیقی از میزان رسوب در بسیاری از رودخانه های کشور از یک سو و اختلاف شرایط آب و هوایی، هیدرولوژیکی و توپوگرافی از سوی دیگر تهیه و واسنجی مدل های فرسایش و رسوب در نقاط مختلف را با مشکل مواجه ساخته است و نیاز به سرمایه مالی، زمانی دارد، اما الگوریتم بهینه سازی تکاملی قادر به حل این مشکلات نسبت به روش ریاضی و تجربی است. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین بهترین الگوریتم تکاملی است با انتخاب الگوریتم بهینه سازی عنکبوت می توان دست به آموزش جدید زده و بهترین الگوی تکاملی را برای ایستگاه هیدرومتری و باران سنجی حوزه آبخیز کارده تعیین کرد و کارآیی شبکه پرسپترون و الگوریتم تکاملی حوزه آبخیز سد کارده برای دوره آماری 24 ساله را بررسی کرد. در خاتمه نتایج ثابت کرد الگوریتم بهینه سازی عنکبوت اجتماعی نتایج بهتری در پیش بینی بارمعلق حوزه آبخیز کارده دارد.
  کلیدواژگان: بارمعلق، حوزه آبخیزسد کارده، الگوریتم تکاملی عنکبوت اجتماعی، شبکهmlp، رسوب
 • حسین ایمانی پور *، عبدالرضا کاشکی، مختار کرمی صفحات 199-216
  نیازهای گرمایشی یکی از موضوعات مهم بشر در زمینه های کشاورزی، گردشگری و مدیریت مصرف انرژی در زمان حال و آینده می باشد. اطلاع از میزان این تغییرات می تواند در تصمیم گیری مدیران بسیار کارساز واقع شود. هدف از این مطالعه واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی می باشد. بدین منظور داده های روزانه ی دمای کمینه و بیشینه 11 ایستگاه همدید استان خراسان جنوبی در بازه ی زمانی 1990-2015 از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. همچنین جدیدترین سناریوهای موجود گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم (AR5 2014) شامل سناریوهای RCP از تارنمای تغییر اقلیم کانادا بارگیری و با بکارگیری نرم افزار آماری ریزمقیاس نمایی SDSM داده ها برای دوره آتی (2016-2041) در منطقه مورد مطالعه ریزگردانی گردید. با استفاده از قابلیت برنامه نویسی نرم افزار Matlab نیازهای گرمایشی ماهانه و سالانه ایستگاه ها در دوره حال و آینده محاسبه شد. در نهایت با استفاده از روش درونیابی Kriging نقشه های پهنه بندی نیاز سرمایشی برای دوره حال و آینده در نرم افزار ArcGIS ترسیم گردید. با بررسی تاثیر ویژگی های جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه ها) بر نیازهای گرمایشی در منطقه مشخص گردید که نقش ارتفاع بر تغییر نیازهای گرمایشی بسیار موثر می باشد. در ماه های سرد سال (آذر، دی و بهمن) مناطق مرتفع (قاین، ارسک، فتح آباد، آرین شهر، درمیان) به دلیل نیاز به گرمایش بیشتر میزان انرژی بالاتری را نیاز دارند. افزایش دما و گرم شدن هوا در دوره آینده، به ویژه در ماه های فروردین و مهر در بیشتر نقاط، نیازمند استفاده کمتر از وسایل گرمازا در آینده است.
  کلیدواژگان: درجه روز گرمایشی، تغییر اقلیم، خراسان جنوبی، HDD، SDSM
 • پرویز کردوانی *، فریده اسدیان، محمدرضا فلاح صفحات 217-234
  بهره برداری بی رویه از سفره های زیر زمینی دشت شهریار افت سطح آبهای زیر زمینی را در منطقه بوجود آورده است. نفوذ آب می تواند حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش دهد. یکی از راه های تغذیه مصنوعی آبخوان ها، نفوذ آب از بستر رودخانه ها ویا آبهای جاری است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی نمودن ویژگی های رود کرج و جریان های سیلابی آن، پارامترهای موثر در نفوذ آب در سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد،که بدین منظور، ابتدا عوامل مختلف و تاثیر گذار در این امر را در محیطGIS آماده سازی و نقشه هرکدام از عوامل تهیه گردید. سپس با استفاده از وزن های اکتسابی هر لایه نقشه های وزن دهی شده عوامل موثر در مکانیابی با همدیگر تلفیق و با روش منطق بولین نقشه نهایی در دو کلاس مناسب و نامناسب تهیه گردید. با تطبیق نقشه بدست آمده با رودخانه کرج مشخص شد به دلیل احداث سد مخزنی امیرکبیر و تامین آب شرب شهر تهران وبرداشت های فراوان توسط آبگیرهای سنتی ومدرن دربالادست رودخانه کرج، رود کرج به همراه جریانهای سیلابی آن نقش پایینی در بهبود وضعیت آب های زیر زمینی دشت شهریار دارا می باشد.
  کلیدواژگان: آبهای زیر زمینی، دشت شهریار، رود کرج، تغذیه مصنوعی
 • رحمت الله شجاعی مقدم، مصطفی کرمپور *، بهروز نصیری، ناصر طهماسبی پور صفحات 235-251
  هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل تغییرات بارش ایران طی نیم قرن اخیر (1346 تا 1396) می باشد. برای این منظور میانگین بارش ماهانه ایران طی دوره آماری 50 ساله از پایگاه داده های اسفزاری که با استفاده از داده های 283 ایستگاه همدیدی و کلیماتولوژی تهیه شده است استخراج گردید. از رگرسیون جهت بررسی و تحلیل روند و برای تحلیل چرخه های بارش سالانه و ماهانه ایران از تحلیل طیفی استفاده شد. بررسی و تحلیل روند ماهانه بارش بیانگر این است که به جز بخش های زاگرس مرکزی (نواحی لرستان و چهارمحال و بختیاری و منطقه گرگان که بارش فصل زمستان، از روند افزایشی برخوردار بوده است. در سایر نواحی کشور و در سایر فصول سال روند کاهش بارش حاکم است. بررسی چرخه های بارش ایران نشان داد که بیشتر چرخه های بارشی ایران 2 تا 4 ساله و دارای دوره کوتاه مدت بوده است. این در حالی است که دو چرخه میان مدت 25 ساله در ماه های ژانویه و جولای و دو چرخه بلند مدت 50 ساله در ماه های مارس و دسامبر که نشان دهنده وجود روند در بارش های ماه مارس و دسامبر است برقرار بوده است. دو ماه فوریه و اکتبر فاقد چرخه مشخص بوده اند. تجزیه و تحلیل الگوی خودهمبستگی بارش ها نشان داد که الگوی خودهمبستگی فضایی بالا در فصل زمستان منطبق بر نواحی غربی، جنوب غرب و نوار ساحلی دریای خزر بوده اند و حدود 14 درصد مساحت کشور را دربر گرفته اند. الگوی خودهمبستگی فضایی پایین به صورت لکه های پراکنده ای در نواحی جنوبی، مرکزی و جنوب شرقی کشور در ماه های زمستان و بهار برقرار است و حدود 7. 5 درصد مساحت کشور را اشغال کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روند کلی حاکم بر بارش ایران کاهشی می باشد و فقط در فصل زمستان در مناطق کوچکی از کشور روند افزایش مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: بارش، تحلیل روند، تحلیل طیفی، ایران
|
 • Ahmad Pourahmad, Nabi Moradpour *, Hossen Hataminejad Pages 1-22
  This study examined the effect of physical dimensions - space to encourage walking in Tehran. Micro level and macro level of the position of the subject matter, the authors were forced to Amirabad area of Tehran University as an area of study of their choice. The research method is analytical and survey. And the questionnaire for citizens was used. The population of the study, all residents of the neighborhood Amirabad and up Tehran University, using a sample of 384 randomly selected examples. The writers for more accurate research results, the sample size has been increased to 400. For data analysis software is used SPSS21 and LISREL8. The results indicate that the physical dimensions - space and encourage walking there. The amount of factor loadings obtained in all the research indicates that the selected indicators to measure the physical dimensions of space, encourage walking properly measure these dimensions, so that the physical dimensions, safety index (99/0 ) and the spatial dimensions of the security indicator (75/0) have had the highest amount of loadings. In addition, the effect of spatial scale on a direct and positive are encouraged to walk in space as well as the physical dimensions of 34/0 and 42/0 of variance explained that encourage walking.
  Keywords: walking, physical dimensions, space, encourage walking, software SPSS21, LISREL8
 • Fatemeh Mayvaneh * Pages 23-40
  Human thermal comfort and discomfort of many experimental and theoretical indices are calculated using the input data the indicator of climatic elements are such as wind speed, temperature, humidity, solar radiation, etc. The daily data of temperature¡ wind speed¡ relative humidity¡ and cloudiness between the years 1382-1392 were used. In the First step¡ Tmrt parameter was calculated in the Ray Man software environment. Then UTCI and PMV index values were calculated using Bioklima software. The results showed that the most severe cold temperature stress on PMV index is in the winter and late autumn and UTCI index in January and February are the coldest stress. The power of neural networks, prediction of future performance network (generalized orientation) it simply is not possible and the new model presented in this paper have been restricted Boltzmann machine-based neural networks or neural networks is used deep belief. Using this structure, metrics Mean Squared Error (MSE) and mean absolute percentage error (MAPE) benchmark ate for seven indexes derived from data gathered by three factors related to the occurrence of weather conditions and other indicators of thermal comfort of human the system was evaluated. Assessment by dividing the data into training and testing parts, and the ratios have been of two-thirds, fifty percent and one-third And two benchmark MSE and MAPE were calculated. The proposed system performance in forecasting the human thermal comfort is desirable.
  Keywords: thermal comfort, neural network, weather conditions, human health
 • Fariba Sfandyary * Pages 41-63
  ncompatibility natural environment in the areas of urban development can create various hazards as well as to provide natural, natural bed is capable of In relation to climatic factors and soil, slope, climate and restrictions on the physical development of cities, the (Shia, 1369: 68). That threaten the lives of a lot of financial damage, so that a reduction in development processes and precludes the formation of the development process are stable. As a result of the planned development is greater than ever The development of the city due to factors such orientation should be Along with minimum harm to the environment is physical development. One is a Germi city of Ardabil province in the northwest and north of the province of Ardabil between °39 '10 - °38 '50 to the north of the Equator and °47 '25 - °48 '12 east of the Greenwich meridian. The city has a total area of square kilometers which is equivalent to 9.6 percent of 1725/ 2is Ardabil. The city due to its geographical location and placed on the steep and mountainous zone has numerous limitations. Therefore, investigating and analyzing natural phenomena and human factors area and will ultimately provide control measures and logical approach and limits of this process is essential. Therefore, in this study, We try to be as natural and human phenomena and limitations arising from the possibility of them have been studied in relation to the development of the Germi city And ways to determine optimal physical development of the city.
  Keywords: Locating, Physical expansion, To develop, Vikor model, Germi city
 • Rasol Heydary * Pages 65-86
  At present, one of the issues of all cities is the urbanization and, consequently, the development of urban reptile tentacles on parakeet lands, the consequences of which are: Marginalization, destruction of agricultural lands, population growth of cities, failure to respond to certain services and utilities in the city, physical tissue fractures, environmental problems, especially pollution and urban disruption. In recent years, urban sprawl in many cities of Iran particularly, the boundaries of cities are affected by the urbanization process and the need of citizens. New housing has been transformed into user data and land. Considering that the city of Rasht is similar to other cities in recent years, there has been an increase in population, and has made significant changes in the use of urban land in this city. The present study seeks to evaluate the landslide changes in Rasht city during the years 1998-2016, using different patterns. Hence, to find out the type and extent of changes in the data and the factors influencing urban growth in the above area from the available AutoCAD files, detailed plan of Rasht city and also from Landsat TM imagery to measure urban growth in different directions from the hot spot of all urban users based on the proximity and the area, the results are shown Which has the user density to different levels and the breadth of applications in development and urban growth has played a significant role. Also for horizontal expansion of the city Fuzzy and Cause pattern and Markov chain network in Edrisi software is evaluated and shows that over the course of 18 years Rasht area was 4941.76 hectares It reaches 6202 hectares and represents 1260.243 hectares.
  Keywords: hot spot, side, proximity, area, sprawl
 • Yosef Ghavidel * Pages 87-102
  In this study, the changes in the Khorramabad storm in the period of 1952 to 2015 have been investigated. For this purpose, data from meteorological codes 06 and 07 were received from the Meteorological Organization of the country, and after identifying the days of winding with dust storms and calculating their monthly frequency, monthly, seasonal and annual time series were analyzed. In this study, descriptive statistics, cluster analysis, linear and polynomial trend analysis, and nonparametric Mann-Kendal test were used to study the frequency variation of dust storms in Khorramabad station. The results of the research showed that the monthly frequency of dust storms in Khorramabad station in the middle of May, July and June is May and July, respectively, and from May to July (May to July), the frequency of storms in the dust and dust Khoramabad station is added that this issue is not related to the district heating and dry season. In the seasonal season other than the autumn, which is not frequent with frequent dust storms, in the rest of the seasons, especially in spring and summer, the seasonal concentration of dust storms in Khoramabad has been intensified. The analysis of the trend of time variation in the occurrence of dust storms in Khorramabad station showed that in most of the months of the year and in the three seasons of spring, summer and autumn, as well as in the annual period, there was a significant change in the frequency of dust storms in Khorramabad station. It is increasing with a relatively steep slope, indicating that in the future, the frequency of dust storms in Khorramabad station will be increased.
  Keywords: Dust storms, climatic hazard, temporal variation, trend, Khorramabad
 • Ali Ahmadabadi * Pages 103-114
  Climate change is one of the most important challenges that has affected various parts of human life on Earth. In the present study, in order to investigate the climate change, three synoptic stations of Karaj, Mehrabad and Dashan Tepeh with the help of the statistical statistic downscaling model (SDSM) model were used to predict the statistical period of 2016-2045. Finally, the effects of climate change on the hydrologic conditions of the basin with the help of the model (SWAT) was simulated by the Soil and Water Assessment Tool. The amount of surface runoff and runoff at the study area is 10.59 mm in the studied observation period, but this rate was estimated to be 21.27 mm for the predicted period due to the increase of urbanization and changes in utilization. The results of the research, while highlighting the importance of the effects of climate change, are necessary for their application in applying proper management to adapt to climate change in the future policies of the basin management.
  Keywords: climate change, SDSM, SWAT, Calibration, evapotranspiration
 • Mostafa Karimi * Pages 115-131
  Spatio-temporal variations of factors affecting the occurrence of precipitation can lead to a change in its amount. The atmospheric moisture is one of the most important factors for precipitation formation. In this study, changes in atmospheric moisture and its relation with occurrence of seasonal wet and dry periods were investigated in Iran. The re-analysis data from the ERA interim European Center for Mid-Term Projections (ECMWF) was used during the period 1981-2011. The z index (ZSI) was used to extract wet and dry periods of autumn, winter and spring seasons. The seasons with the maximum percentage of wetness/drought occurrence during the above periods were selected. Vertical integrated divergence of the moisture flux was extracted in three layers of the lower, middle and upper atmosphere above Iran. The results revealed that in all three layers, moisture flux was maximum during wet period and decreased in dry one. In all layers in wet and dry periods, the moisture content imported to Iran increased during warm season as compared to cold seasons. In addition, the difference in moisture content in the warm season was less than cold seasons and has less variations. There was no significant changes in moisture at high levels in three seasons. In general, there was a significant difference in terms of the winds pattern in the wet and dry periods. The favorable conditions of flow patterns on the water surface of the region provide the condition for increasing transport of moisture to Iran. Although, the moisture transfer reduced due to deviation and change of direction of currents, in dry period especially in the lower layer, and hence increase the occurrence of dry periods in Iran.
  Keywords: Dry period, wet period, atmospheric moisture, Iran
 • Mohammad Mahdi Hoseinzadeh, Sepide Imeni * Pages 133-150
  The process of precipitation – runoff of each basin, is influenced by hydrologic, geomorphology conditions, geological formation and vegetation. There are different methods in drainage basins. One way to estimate the runoff height is Curve Number (CN) method. That reperesents the hydrological behavior of basin. data were collected for statistics of climate and then topographic map of 1: 25000 and geological map of 1: 100000 by GSI was used. Smada software for calculate the short – term rainfall at different return periods. As well as Arc GIS software for mapping Curve Number by combining maps of land use, soil hydrological groups and moisture of soil with using the table of America Soil Conservation Service (SCS). And then modeling related in the GIS mappings of runoff height of Hesarak catchment was prepared. The aim of this study, was to determine Curve Number and estimate runoff coefficient and maximum discharge runoff with SCS method in various units catchment is. The results showed, hydrologic condition and soil hydrological groups are the most important parameters to determine the CN and affect on runoff. The most potential for runoff is in downstream of basin that specified with urban land use. Also average weight of Curve Numbers those obtained for each sub catchments, Chapdareh sub catchment (S2) with 88 Cure Number and mean of runoff 28.15 mm had the highest volume of runoff, Dochenaran sub catchment (S3) with 89.3 Curve Number and mean of runoff 24.54 mm and sub catchment of the twin branches (S1) with 90.1 Curve Number and mean of runoff 17.36 mm had The lowest amount of runoff probability and spill potential. But in general potential runoff in this basin is relatively high. The maximum amount of runoff Curve Number in condition of high humidity is 99 and 78 is the lowest.
  Keywords: Curve Number, SCS method, Runoff, Arc GIS, Hesarak catchment
 • Mostafa Ahmadvand * Pages 151-164
  This study aims at identifying optimal method for masuring degree and level of development with resprct to models commonly used (Taxonomy, TOPSIS, Moris, SAW, and VIKOR). It is an applied rsearch in terms of the purpose and also is a quantitative research that was carried out in a survey method. Statistical population of the study was the villages in the county with 20 or more households (89 villages). Accordingly, 566 rural households were determined and selected as a sample using Lin sample size table. To collect the data, a questionnaire was used. For determining the content validity of the questionnaire, a factor analysis and for internal consistency reliability, Cronbach's alpha was used. The Cronbach's alpha coefficient (0.561-0.955) indicated the optimality of the questionnaire. Matlab 7.10, Excel2010, SPSS20, and Arc-GIS Softwares were used for modeling the level of rural development in the county. Findings revealed that there was high significant relationship between the methods with regard to their ranking scores. Findings showed that the VIKOR was a suitable and powerful approach to determine level of rural development in the county. In VIKOR, the range of development degree was very high with compaire to other methods. In VIKOR similar to TOPSIS, negative and positive ideals were considered. VIKOR has a differenc with TOPSIS in considering criteria weight, In VIKOR at first, distance of each criterion from ideal was calculated, then the weights were added them. Therfore, in VIKOR against SAW and TOPSIS has a high sensivity to the weights. Furtermore, findings showed that Sarabtaveh, Deh Bare- Aftab Olia, and Tangary with regard to 51 criteria by 0.635, 0.608, and 0.579 scores, respectively were developing villages and Gavbarg, Cheshmeh Tabarghoo, Tal-Gahi with 0.182, 0.201, and 0.233 scores respectively were non-developed villages. Also, there wasn’t any village in level of completely undeveloped, developed and completely developed. Also, approximately half of villages (46.1 percent) with 21.46 percent of the population of the rural region were undeveloped villages. In addition, 69.35 percent of population in villages of the study was in developing stage.
  Keywords: Rural development, Organism approach, Fuzzy theory, AHP, MADM
 • Elham Azizikhadem *, Kazem Rangzan, Mostafa Kabolizade, Ayob Taghizadeh Pages 165-181
  The tourism industry has become a major economic activity in the early years of the 21st Century and is considered one of the most productive and most employment-oriented global industries. Tourism is one of the most important factors generating wealth and employment in the world. It is necessary to plan for the proper exploitation of this industry, The most important steps to plan are to locate sites for providing tourists with the services they need in the form of tourist villages, This research is for the city of Shush which is one of the most important tourist areas of Khuzestan province And since it has many ancient monuments, it has attracted many tourists, , But the city has been at a very low level in terms of having a space worthy of tourists. Therefore, the conditions reinforced the idea of creating a tourism village. In this research, location-based discussion was conducted through a fuzzy inference system, Finally, the Fuzzy Topsis method has been used to protect the environment and to some extent extend sustainable tourism development. The ranking of these sites is based on environmental criteria. In the fuzzy inference system by applying the layers required in this method, four sites are considered to be very suitable.Then, using Fuzzy Topsis, which includes 10 criteria and 4 options, identified the best site on site 4. This site will bring the least damage to the environment, Located on the banks of the Dez River, most of the area has been covered by ground. In terms of maintaining environmental criteria, the site has a completely organic environment than other sites.
  Keywords: Tourism Village, Fuzzy Inference System, Fuzzy Topsis, Environmental Criterion, Shush
 • Masooume Darmani * Pages 183-198
  One of the most important processes of erosion and sediment transport in streams is the river most complex engineering issues.this process special effects on water quality indices, action suburbs floor and destroyed much damage to the river and also into the development plans Lack of continuity sediment sampling and measurement of many existing stations. due to the low number of hydrometric stations in Iran and the lack of continuity of sediment sampling and measuring in many existing stations, on one hand the exact amount of sediment load in many rivers in the country is not available and because of differences in climatic, hydrological and topographical conditions in the country, on the other hand, the preparation and calibration of sediment Erosion Models different regions, is unavoidableCalibration models of erosion and sedimentation in different locations is difficult and requires financial capital andthe time . the But evolutionary optimization algorithm able to resolve this problems of mathematical and experimental methods in this paper, a new optimization algorithm spiders can be made to education And the evolutionary pattern for input (discharge and precipitation) and rain-gauge gauging stations and Watershed Kardeh designated evolutionary algorithms and artificial network performance for 24 year 24-year dam catchment Kardeh for the period studied. In conclusion, the results proved that social spiders optimization algorithm t better resultspredic to for sediment in watershed Kardeh
  Keywords: suspended sediment, dam catchment Kardeh, social spider evolutionary algorithm, Network mlp, sedimentation
 • Hossein Imani Pour *, Abdolreza Kashki, Mokhtar Karami Pages 199-216
  Heating requirements are one of the most important human issues in the fields of agriculture, tourism and energy management in the present and future .Knowing the extent of these changes can be very effective in making decision makers. The purpose of this study is to examine the changes in the requirements of the heating degree day in conditions of climate change in southern Khorasan province. For this purpose, daily data from the minimum and maximum temperature of 11 stations of the South Khorasan province were received from the Meteorological Organization of Iran during the period of 1990-2015. The latest available scenarios of the fifth report of the Climate Change Interagency Panel (AR5 2014) include RCP scenarios from the Canadian Climate Change website and, using the SDSM macroeconomic statistics software, the data for the upcoming period (2016-2046) in the study area was thrown off. Using the Matlab software capability, the monthly and annual heating requirements of the stations were calculated in the current and future period. Finally, using the Kriging interpolation method, the zoning maps for cooling requirements for the current and future period are mapped in ArcGIS software. By examining the effect of geographic features (latitude and longitude and station height) on the heating needs in the area, it was determined that the role of heights is very effective in changing the heating needs. In the cold months of the year (Azar, Dey and Bahman), the highlands (Qain, Arsak, Fath Abad, Aryan Shahr, Darmian) require higher energy levels due to the need for higher temperatures. Increasing the temperature and warming of the air in the future, especially in the months of Farvardin and Mehr in most places, requires less use of exhaustible equipment in the future.
  Keywords: Degree of Heating Day, Climate Change, Southern Khorasan, HDD, SDSM
 • Parviz Kardavani *, Farideh Asadian, Mohammad Reza Fallah Pages 217-234
  Indiscriminate exploitation of underground aquifers shahriar Plain loss of ground water in the region has created. Water penetration can increase the volume of groundwater reservoir and reduce the loss of it. One way of artificial recharge of aquifers, infiltration of water from riverbeds or running water. In this study, we have tried By examining the characteristics of Karaj River and its flood flows, parameters infiltration GIS examined, For this purpose, The different factors affecting this environment GIS to prepare maps of each factor was prepared. Then using acquired the weight of each layer map by weighted factors to locate the combine And using Boolean logic final map in two classes and is not appropriate was prepared. by matching the map obtained with the river Karaj identified were Due to Construction Dam Amir Kabir And the supply of drinking water in Tehran harvest Abundant by pools traditional and modern Drbaladst Karaj River, Karaj River with flood flows its role Lower in improving groundwater Shahriar Plain is capable.
  Keywords: groundwater, shahriar Plain, Karaj River, artificial recharge
 • Rahmatollah Shojaei Moghadam, Behroz Nasiri, Naser Tahmasebipour, Mostafa Karampoor * Pages 235-251
  The purpose of this study is to analyze and analyze Iran's precipitation over the past half-century(1967-2017). For this purpose, the average monthly rainfall of Iran during the statistical period of 50 years was extracted from Esfazari databases (Which is provided using data from 283 stations of Synoptic and Climatology). Regression analysis was used to analyze the trend and to analyze the annual and monthly rainfall cycles of Iran, spectral analysis was used. Investigation and analysis of monthly precipitation trend indicates that except for central Zagros (Lorestan and Chaharmahal va Bakhtiari and Gorgan areas, where rainfall in winter season has increased trend), in other parts of the country and in other seasons, the trend of decline Precipitation is prevalent. The study of Iranian rainfall cycles has been shown that Most of Iran's rainfall cycles are 2 to 4 years old and have a short term course. Meanwhile, there are two middle-cycle 25-year cycles in January-July and two long-term 50-year cycles in March and December, indicating a trend in the March and December rainfall. The two months of February and October lacked a clear cycle. The analysis of the auto-correlation model of rainfall showed that the high spatial auto-correlation model in winter was consistent with the western, southwestern and coastal of the Caspian Sea and covered about 14% of the countrys. The low spatial auto-correlation model is found in sparse spots in the southern, central and southeastern regions of the country in winter and spring, and covered about 7.5% of the countrys. The results of this study indicate that the overall trend of Iran's rainfall is decreasing trend and only in winter, in the small regions of the country, the increase trend is observed.
  Keywords: Precipitation, trend analysis, spectral analysis, Iran