فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال چهلم شماره 4 (پیاپی 136، مهر و آبان 1397)
 • سال چهلم شماره 4 (پیاپی 136، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی اوصالی * صفحه 7
  : افزایش سن، سندرم متابولیک و عوامل التهابی از عوامل موثر در کاهش حجم مغز می باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری شش ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پلاسمایی IL1? ، TNF-? و سطوح مغز زنان 50-65 ساله ی مبتلا به سندرم متابولیک می باشد.
  24 زن مبتلا به سندرم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفری تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، در یک برنامه تمرینی هوازی شش ماهه که هر هفته سه جلسه، هرجلسه شامل سه ست تمرینی و دو ست استراحت بود شرکت کردند. در ابتدا مدت زمان ست تمرینی 8 دقیقه بود که با سپری شدن هر هفته تا هفته دوازدهم، یک دقیقه به مدت زمات ست های تمرینی افزوده می شد. تصویر برداری از سطوح مغز و خون گیری برای اندازه گیری TNF-? و IL1? قبل و شش ماه بعد انجام گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تی مستقل و تی جفتی استفاده گردید. سطح معنی داری (05/0? P) در نظر گرفته شد.
  شش ماه تمرین هوازی موجب کاهش معنی دار TNF-? و IL1? شد (05/0? P). سطوح مغز در اثر شش ماه تمرین هوازی تفاوت معنی داری نکرد (05/0? P).
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، IL1?، TNF، ?، سطوح مغز، سندرم متابولیک
 • شیوا خان محمدی، محمدرضا نهایی *، محمد آهنگرزاده رضایی، جاوید صادقی صفحه 16
  زمینه
  انتروکوک ها به عنوان بخشی از فلور طبیعی روده در انسان و حیوانات مختلف می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی فراونی مقاومت به وانکومایسین در انتروکوک های جدا شده از مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز و بررسی ژن vanA در آن ها بود.
  تعداد 100 ایزوله انتروکوک با روش های آزمایشگاهی تعیین هویت و تعیین گونه شدند. سپس تست حساسیت آنتی بیوتیکی انجام گرفت. جهت تشخیص ژن مربوط به مقاومت آنتی بیوتیک وانکومایسین (vanA) از روش PCR استفاده شد.
  از 50 ایزوله جمع آوری شده از مدفوع، 48 ایزوله انتروکوکوس فیسیوم (Enterococcus faecium) و 2 ایزوله انتروکوکوس فکالیس (Enterococcus faecalis) بودند. از50 ایزوله بالینی، 23 ایزوله انتروکوکوس فیسیوم و 27 ایزوله انتروکوکوس فکالیس بودند. میزان مقاومت به وانکومایسین در ایزوله های مدفوعی بیشتر از ایزوله های بالینی بود، به این صورت که در 52% از ایزوله های مدفوعی و 32% از ایزوله های بالینی مقاومت به وانکومایسین مشاهده شد. پس از انجام PCR نتایج حاصله نشان داد که، از 26 ایزوله مدفوعی مقاوم به وانکومایسین، پس از انجام الکتروفورز، تنها یک ایزوله دارای ژن vanA بود و از 16 ایزوله بالینی مقاوم به وانکومایسین 10 ایزوله دارای ژن vanA بودند.
  کلیدواژگان: انتروکوکوس فیسیوم، انتروکوکوس فکالیس، ایزوله بالینی، ایزوله مدفوعی، مقاومت به وانکومایسین، ژن vanA
 • رضا دهقانزاده ریحانی *، مریم روشنی، محمدرضا فرشچیان صفحه 24
  زمینه
  ورود آنتی بیوتیکها به فاضلاب و منابع آبی می تواند منجر به گسترش باکتری های مقاوم شود و درمان عفونت های باکتریایی را با چالش مواجه سازد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از فاضلابهای بیمارستانی بود.
  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، علاوه بر شمارش تعداد کلیفرم ها، باسیل های گرم منفی، استافیلوکوک ها و باکتری های هتروتروف موجود در فاضلاب خروجی از سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سوش باکتری ها با استفاده از محیط های کشت اختصاصی، تست های بیوشیمیایی استاندارد و با کمک کیت هایAPI E20 تعیین گردید. آزمایش حساسیت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها با تکنیک انتشار دیسک کربی- بوئر انجام شد.
  نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی در تعداد و تنوع باکتری ها در فاضلاب خروجی از بیمارستانهای مورد مطالعه وجود دارد. کلبسیلاها، استافیلوکوک ها و انتروباکترها دارای بیشترین فراوانی بودند. مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ایزوله شده بین صفر تا 67% بود. میانگین مقاومت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه 40 تا 57% و بیشترین میزان مقاومت در گروه پنی سیلین دیده شد. به جز برای انتروباکترها در سایر گونه ها تفاوت در مقاومت دارویی در بین بیمارستانها قابل توجه بود.
  کلیدواژگان: فاضلاب، بیمارستان، آنتی بیوتیک، مقاومت دارویی
 • ماندانا رفیعی، مرتضی جبارپور بنیادی، امیر واحدی، لیلا واحدی * صفحه 31
  زمینه
  بیماری سیستیک فیبروزیس یک بیماری اتوزومال مغلوب با گرفتاری چند سیستمی بوده و هدف از این مطالعه بررسی جهش های ژنتیکی در بیماری سیستیک فیبروزیس در منطقه شمال غرب کشور بود.
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-توصیفی بود که بر روی بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس در بازه زمانی 1380 تا 1394به روش تمام شماری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بر اساس نتایج واحد ثبت بیماری سیستیک فیبروزیس انجام گرفته است. متغیرها شامل سابقه ازدواج فامیلی والدین و نتایج ژنتیکی بود و برای آنالیز داده ها از آمارهای توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده شد. P<0. 05 از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  از 263 مورد، 162 مورد (6/61 درصد) حاصل ازدواج فامیلی بودند و 101 مورد (4/38 درصد) سابقه خانوادگی ازدواج فامیلی نداشتند و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. از نظر ژنتیکی، 438 آلل جهش یافته و 32 نوع جهش مشخص شد که بیشتر جهش ها از نوع بیماری زا بودند. بیشترین فراوانی مربوط به جهش F508? و 38 مورد (5/31 درصد) بود.
  کلیدواژگان: سیستیک فیبروزیس، جهش های ژنتیکی، ازدواج فامیلی
 • علیرضا زادگان، سپیده زمانی، حسین علیخواه * صفحه 38
  زمینه
  با توجه به افزایش آمار سالمندان ایران بررسی مشکلات روانی این گروه از افراد جامعه اهمیت می یابد و شناسایی عوامل موثر برخودکارآمدی می تواند در کمک به این گروه سنی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر خودکارآمدی مقابله ای سالمندان ساکن در سرای سالمندی صورت گرفته است.
  110 سالمند بالای 60 سال از مراکز نگهداری سالمندان استان آذربایجان شرقی، ایران بصورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردید. از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) ، مقیاس خودکارآمدی مقابله ای (CSES) ، پرسشنامه مقیاس حمایت اجتماعی نوربرگ (NSSQ) و مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد. از روش های آماری تحلیل واریانس مانوا، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  سن و سطح تحصیلات سالمندان با متغیرهای کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی مقابله ای ارتباط داشت. زنان نسبت به مردان سالمند از میانگین نمرات بالاتری در متغیرهای ذهن آگاهی، خودکارآمدی مقابله ای (حل مساله و توقف هیجان ناخوشایند) برخوردار بودند (05/0P <). در متغیرهای کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، حمایت خواهی از دوستان و آشنایان تفاوت آماری معنی داری بین زنان و مردان وجود نداشت. خودکارآمدی مقابله ای با کیفیت زندگی همبستگی مثبت 81/0 الی 37/0 داشت (01/0P<). خودکارآمدی مقابله ای با ذهن آگاهی همبستگی مثبت 62/0 و با حمایت اجتماعی همبستگی 36/0 داشت (01/0P<). بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای سلامت روانی از کیفیت زندگی، ذهن آگاهی و سلامت محیط از کیفیت زندگی پیش بینی کننده معنی دار خودکارآمدی مقابله ای سالمندان بودند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی مقابله ای، سالمندان
 • صغری عباسی، نادر فرهپور *، فرید بحرپیما صفحه 46
  : درک نحوه عملکرد عضلات شانه هنگام حرکات پویای مختلف در درک مکانیسم اساسی آسیب های شانه در فعالیت های ورزشی موثر است. هدف این پژوهش شناسایی فعالیت الکتریکی عضلات دلتوئید و فوق خاری هنگام آبداکشن آهسته و سریع شانه با و بدون بار خارجی در افراد جوان سالم بود.
  در تعداد 16 دختر 28-20 ساله با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی سطحی ((MA-300 فعالیت عضلات دلتوئید (قدامی، میانی، خلفی) و فوق خاری هنگام حرکات 90 درجه آبداکشن آهسته (22 درجه بر ثانیه) و تند (45 درجه بر ثانیه) که با و بدون یک دمبل (معادل 5% جرم بدن) تکرار شدند، ثبت گردید. از آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری و با سطح معناداری 05/0 P? برای تحلیل آماری استفاده شد.
  هنگام آبداکشن با سرعت آهسته بدون بار شدت فعالیت عضلات دلتوئید قدامی، میانی و خلفی و عضله ی فوق خاری به ترتیب 92/1±22/18 %، 97/1±55/50 %، 50/17±60/50 % و 78/3±49/39 % میکروولت بود. در حرکت با و بدون بار فعالیت عضلات دلتوئید میانی و خلفی به طور معنی داری بیش از فعالیت سایر عضلات بود. عامل بار موجب 19/1 برابر افزایش در شدت فعالیت عضلات شد (0001/0P=). با این وجود، بار تاثیر بزرگتری بر عضله ی دلتوئید خلفی نسبت به دیگر عضلات داشت. فاکتور سرعت تاثیر مشابهی را در همه ی عضلات نشان داد.
  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، مفصل شانه، آبداکشن، عضله دلتوئید، عضله فوق خاری
 • پروین فرزانگی، معصومه حبیبیان، میرعبدالله طهرآموزی *، مریم کشوری صفحه 53
  زمینه
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سیستم آپلینرژیک بافت عضله قلبی موش های مسن بود.
  p انجام شد.
  نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین آپلین بافت عضله قلبی گروه کنترل و تمرین اختلاف معنی داری وجود دارد (01/0=p). همچنین نتیجه این آزمون برای گیرنده آپلین بافت قلبی بین دو گروه معنادار بود (02/0=p). نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین آپلین و گیرنده آن در گروه کنترل خطی معکوس معنادار بود (01/0=p). ولی این آزمون برای گروه تمرینی ارتباط معناداری نشان نداد (44/0=p)
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، سیستم آپلینرژیک، بافت قلبی، موش های صحرایی
 • امیر محمدزاده، عادل اسپوتین، طاهره میکائیلی، منوچهر فدایی * صفحه 60
  زمینه
  بررسی فراوانی عفونت های انگلی علاوه بر شناسایی محیط های آلوده، به عنوان یک شاخص بهداشتی موثردر جامعه به کار می رود شناسایی و تشخیص به موقع این عفونت ها می تواند گامی در جهت افزایش سلامت جامعه وکاهش هزینه های درمان باشد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین فراوانی عفونت های انگلی روده ای در پرسنل شاغل در رستوران های دانشگاه های شهر تبریز انجام پذیرفت.
  این مطالعه از نوع توصیفی? مقطعی گذشته نگر می باشد. جامعه مورد هدف، پرسنل شاغل در رستوران های دانشگاه های شهر تبریز در سال 1395 می-باشند که از 87 نفر نمونه گیری به عمل آمد. نمونه های مشکوک با روش های تغلیظ و رنگ آمیزی به دنبال مشاهدات میکروسکوپی بررسی شدند. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار، بررسی وتحلیل آماری شدند.
  تعداد کل مبتلایان به آلودگی های انگلی، 16 نفر (4/%18) برآورد گردید. بیش ترین آلودگی در بین تک یاخته ها مربوط به اندولیماکس نانا (61/34%) و از کرم ها نیز تخم همینولیپیس نانا (84/3%) و تخم آسکاریس لومبریکوئیدس (84/3%) تشخیص داده شد. بین توزیع آلودگی در دو جنس زن و مرد تفاوت معنی داری وجود داشت؛ براین اساس آلودگی در مردان بیشتر از زنان تعیین شد (05/0P<).
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، پرسنل رستوران، روش های انگل شناسی، تبریز
 • مریم مختاری، لیلا روحی *، نوشا ضیا، جهرمی، سید حسین حجازی صفحه 67
  : ژن (EGFR2 یا ERBB2) HER2 از آنکوژن های معروف در سرطان پستان است که تقریبا در 3 0? از سرطانهای پستان بیان آن افزایش می یابد. در مطالعات متعدد آنتی اکسیدان های پلی فنول طبیعی، به علت کارایی بالا و اثر جانبی کم یکی از موثرترین ترکیب های مهارکننده سرطان شناسایی شده اند. تحقیقات نشان داده است که چای سبز و کاتچین اصلی آن، اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) ممکن است خطر سرطان را کاهش دهند. در مطالعه حاضر، اثر EGCG بر میزان بیان ژن HER2 در رده سلولهای آدنوکارسینومای پستان SKBR3 مورد بررسی قرار گرفت.
  سلولهای سرطان پستان انسان SKBR3 با غلظتهای مختلفی از EGCG (2 0 0 و 4 0 0 میکروگرم/میلی لیتر) به مدت 4 8 و 7 2 ساعت انکوبه شدند. بیان mRNA ژن HER2 بوسیله آنالیز Real Time-RT PCR در سلول های SKBR3 تیمار شده مورد بررسی قرار گرفت.
  تیمار سلولها با EGCG به مدت 4 8 و 7 2 ساعت انکوباسیون سبب کاهش معنی دار وابسته به دوز در میزان بیان ژن HER-2 در گروه های I و II نسبت به گروه کنترل گردید (05/0 P<).
  کلیدواژگان: اپی گالوکاتچین گالات، سرطان پستان، SKBR3، ژن HER، 2، Real time RT، PCR
 • ایمان موسوی نسب *، علی محمد فروغمند، مهدی پورمهدی، سید پیمان پیامی صفحه 73
  زمینه
  ژن TCF7L2 کد کننده فاکتور رونویسی است که در مسیر سیگنالینگ Wnt نقش مهمی را بازی می کند. در این مسیر پروتئین TCF7L2 القا کننده رونویسی برخی ژن های موثر در هموستازی گلوکز، چون پروگلوکاگون روده ای می باشد. هدف از این مطالعه بررسی همراهی دو پلی مورفیسم rs12255372 (G/T) و rs290487 (C/T) از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت ملیتوس نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان است.
  در این مطالعه، 100 نفر فرد مبتلا به دیابت نوع 2 به عنوان گروه مورد و 97 نفر فرد غیر مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. هر دو گروه قومیت عرب داشته و ساکن استان خوزستان بودند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد در موقعیت پلی مورفیسم های مورد نظر، دو روش PCR-RFLP وTETRA ARMS- PCR بکار برده شد.
  در مقایسه فراوانی ژنوتیپTT در دو گروه بیمار و سالم، نتایج همراهی معناداری بین پلی مورفیسم rs12255372 و بیماری دیابت نوع 2 نشان دادند (55/10-55/1=CI95% ،12/4=OR ،005/0=P). فراوانی الل T نیز در بین دو گروه به طور معناداری تفاوت داشت (53/2-12/1=CI95%، 69/1= OR، 02/0=P). در موقعیت پلی مورفیسم rs290487 هیچ گونه تفاوت ژنوتیپی و اللی بین افراد بیمار و شاهد مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس نوع 2، پلی مورفیسم، ژن TCF7L2، قوم عرب
 • هادی نقیبی، ملیحه حدادنژاد *، امیرحسین براتی، صدرالدین شجاع الدین صفحه 80
  زمینه
  کینتیک غیرطبیعی و اختلال در عملکرد عضلات ران با ناهنجاری های اسکلتی عضلانی متعددی مانند درد کشککی رانی، سندرم باند ایلیوتیبیال، آسیب های لیگامان صلیبی قدامی، کمردرد و آسیب مفصل ران در ارتباط است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی بر متغیرهای کینتیک (حوزه زمان و فرکانس) و درد در بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
  24 مرد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی با میانگین سن 48/5±27/30 سال انتخاب و به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم بندی شدند. قبل و بعد از اجرای تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی، درد، متغیرهای کینتیک (زمان و فرکانس) در دو شرایط (با ثبات-قبل از خستگی و بی ثبات-پس از خستگی) و فعالیت الکتریکی عضلات سرینی بزرگ، میانی و کشنده پهن نیام به ترتیب با استفاده از مقیاس بصری درد، صفحه نیرو و الکترومایوگرافی سطحی بعمل آمده و نتایج با استفاده از آنالیز کوواریانس، تی وابسته و مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج نشان داد که تمرینات ویژه عضلات سرینی منجر به افزایش میزان فعالیت عضلات گلوتئال و کاهش فعالیت کشنده پهن نیام، بهبود متغیرهای کینتیکی (زمان و فرکانس) و کاهش درد در بیماران دچار کمردرد مزمن غیر اختصاصی گردید.
  کلیدواژگان: کمردرد، تمرین درمانی، کینتیک
 • بیژن شفیعی، بهزاد احمدپور * صفحه 92
  دیزارتری اسپاستیک یک اختلال حرکتی گفتار است که باعث گفتار پرخیشومی، آهنگ نامناسب گفتار، تولید غیردقیق و سرعت گفتار متغیر و در نتیجه، گفتار ناواضح می شود. در بسیاری از مطالعات، ارزیابی آکوستیکی برای تعیین نوع دیزارتری و کیفیت آن توصیه شده است. اغلب پژوهشگران ویژگی آکوستیکی ساختار سازه ای را به عنوان مهمترین مختصه فیزیکی و ادراکی معرفی کرده اند و از سازه اول و دوم و سوم (F1، F2، F3) به عنوان خصوصیات آکوستیکی برای ارزیابی محدودیت های حرکتی زبان و لبها نام برده اند. در این پژوهش، ما نیز ویژگی های اکوستیکی سازه های واکه ای را در فرد مبتلا به دیزارتری اسپاستیک بررسی کردیم و آن را با فرد سالم همگن مقایسه کردیم تا مشخصات حرکت زبان و لب ها را در فرد مبتلا به دیزارتری اسپاستیک مشخص کنیم. نتایج نشان داد که میانگین میزان F1، F2، F3 در واکه های فرد مبتلا به دیزارتری اسپاستیک در مقایسه با فرد سالم بطور معنی داری متفاوت هستند (000/0 =P). تفسیر نتایج در مقاله بحث خواهد شد.
  کلیدواژگان: آکوستیک، دیزارتری، اسپاستیک، گفتار، واکه، وضوح گفتار
|
 • Ali Osali * Page 7
  Background The aim of this research was to evaluate the effect of six months aerobic exercise with moderate intensity on IL1ß, TNF-a, and brain volume in 50-65 years old women with syndrome metabolic.
  Methods 24 women with metabolic syndrome (MetS) took part voluntarily and divided in tow group MetS exercise (ME), MetS control (MC). ME group participated in an aerobic exercise training (AT) program (six month), tree session per week, each session contain tree performing part and tow rest part. Also blood samples were conducted before and after six months training for evaluate levels of IL1ß, TNF-a. Brain volume measured by MRI.
  Results IL1ß, and TNF-a after six month aerobic exercise significantly decreased (P?0.05). Brain volume after six month didn?t significantly changed (P?0.05).
  Conclusion With modulating the time and the intensity of exercise can affect the Brain volume.
  Keywords: Aerobic Exercise, IL1?, TNF-?, Brain Volume, Metabolic Syndrome
 • Shiva Khanmohammadi, Mohammad Reza Nahaei *, Mohammad Ahangarzadeh Rezae E. Javid Sadeghi Page 16
  Background Enterococci are part of the normal flora of both the human and animal gastrointestinal tract. The aim of the present study was to compare vancomycin resistance and vanA gene in clinical and stool isolates in children specimens.
  Methods One hundred enterococcal isolates were identified by laboratory tests and then they were examined for their antibiotic resistance. Resistant isolates were also studied by PCR for vanA gene.
  Results Of 50 stool isolates, 48 were Enterococcus faecium and 2 isolates were identified as Enterococcus faecalis. In our 50 clinical isolates, 23 were belonged to Enterococcus faecium while 27 isolates were Enterococcus faecalis. The stool isolates showed higher resistance to vancomycin than those from clinical isolates. In our stool isolates the rate of vancomycin resistance was 52%, while the vancomycin resistance rate in the clinical isolates was 32%. According to PCR results, in the 26 vancomycin resistant isolates from stool specimens, vanA gene was found in 1 isolate, though in our 16 vancomycin resistant isolates from clinical specimens, vanA gene was found in 10 isolates.
  Conclusion Vancomycin resistant enterococci are of public health concern, especially in hospitals. Our results showed that stool isolates had higher resistance to antibiotics than those from clinical isolates. In the stool isolates the rate of vancomycin resistance was 52%, while the vancomycin resistance rate in our clinical isolates was 32%, but vanA gene was more prevalent among clinical isolates than stool isolates.
  Keywords: Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Clinical isolate, Stool isolate, Vancomycin resistance, VanA gene
 • Reza Dehghanzadeh Reihani *, Maryam Roshani, Mohammadreza Farshchian Page 24
  Background Entrance of antibiotics into the sewage and water sources could eventually lead to the development of resistance among bacteria and challenges the treatment of bacterial infections. The aim of this study was to evaluate the antibiotic resistance in bacteria isolated from hospital wastewater.
  Methods In a cross sectional study, in addition to count the number of coliforms, gram-negative bacilli, staphylococci and heterotrophic bacteria in sewage discharged from three hospital of Tabriz university of medical sciences, genus of bacteria were determined using selective culture media, standard biochemical tests and by API E20 detection kits. Antibiotic susceptibility tests were performed using the Kirby-Bauer disc diffusion method.
  Results The results showed significant differences in the number and diversity of bacteria in wastewater discharged from the studied hospitals. Klebsiella spp., staphylococci spp. and enterobacter spp. are the most frequent genera. The antibiotic resistance in the isolated genera were between 0 to 67%. The mean of resistance to the antibiotics was between 40 to 57% and the highest resistance was obtained for penicillin members. Except for enterobacter spp. the difference in resistance in the other isolates were significant between hospitals.
  Conclusion Hospital wastewater is a major source of antibiotic resistant bacteria entrance to the environment and the occurrence of isolates and the resistance pattern will vary according to the hospital type and wastewater characteristics.
  Keywords: Wastewater, Hospital, Antibiotic, Resistance
 • Mandana Rafeey, Morteza Jabarpoor-Bonyadi, Amir Vahedi, Leila Vahedi * Page 31
  Background Cystic Fibrosis is an authosomal resessive disease with the involment of multi-system. The aim of this study was to investigate the genetic mutations in the cystic fibrosis disease in North West of Iran.
  Methods This cross-sectional study was conducted on patients with cystic fibrosis from 2001 to 2015 in Tabriz University of Medical Sciences based on Registry Center of Cystic Fibrosis. Studied variables were the history of consanguineous marriage of parents and genetic mutations.
  Results Of 263 cases, 162 cases (61.6%) had positve consanguineous marriage and 101 (38.4%) cases had negative consanguineous marriage. A total of 438 mutant alleles and 32 kinds of mutation were found that more types were disease-causing mutations. The highest frequency related to ? F508 38 (31/5 %).
  Conclusion It is necessary to design educationalprograms for prevention of consanguineous marriages, regarding to the high rate of consanguineous marriage in this region and the impact on the genetic diseases. Planning for the diagnosis and screening cystic fibrosis can be also useful.
  Keywords: Cystic fibrosis, Genetic mutations, Consanguineous marriage
 • Alireza Zadegan, Sepideh Zamani, Hossein Alikhah * Page 38
  Background Due to the growing number of elderly population, evaluation of the mental health problems of this group of people is important and identification of factors affecting coping self-efficiency is helpful in this age group. The study was aimed to assess the effective factors on ?coping self-efficiency? of the elderly living in nursing homes.
  Methods A total of 110 elderly aged >60 year is selected randomly with multi stage method from East Azerbaijan nursing homes. Data collecting process was done using World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREEF), Coping Self Efficiency Scale (CSES), Nurenburg?s Social Support Scale Questionnaire (NSSQ) and Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS). Analysis of variance, Spearman and Pierson correlation coefficients and regression analysis was implemented for data analysis.
  Results The age and educational attainment of the elderly were associated with the quality of life variables, social support and coping self-efficiency. Females achieve higher scores in mindfulness and coping self-efficiency (problem solving and stopping unpleasant emotions) in comparison with males (PConclusion Based on the results of the present primitive study, the quality of life and mindfulness were the predictors of the coping self- efficiency in the elderly.
  Keywords: Mindfulness, Quality Of Life, Social Support, Coping Self-Efficiency, Elderly
 • Soghra Abbasi, Nader Farahpou *, Farid Bahrpeima Page 46
  Background Understanding of shoulder muscles function in various dynamic tasks is effective to understand the underlying mechanism of the shoulder injuries in sport activities. The aim of this study was to identify the electrical activity of deltoid and supraspinatus muscles during the fast and slow shoulder abduction with and without an external load in healthy adolescent subjects.
  Methods In 16 females (20-28 years old), using a surface EMG system (MA-300), the activity of deltoid (anterior, medial, and posterior portions), and supraspinatus muscles within 90º of shoulder abduction in slow (22.5 º /s) and fast (45 º /s) movements that were repeated with and without a dumbbell (equal to 5% of body mass) were registration. Repeated Measure ANOVA was used with SPSS-22 for statistics analysis having p=0.05.
  Results In slow without load abduction, the intensity of the activity of anterior, medial, and posterior deltoid and supraspinatus Muscles were %18.22±1.92, %50.55±1.97, %50.60±17.50 and %39.49±3.78, microvolt respectively. In with and without load conditions, the posterior and middle deltoid muscles displayed significantly greater activity than the other muscles. Load factor significantly increased the muscle activity by1.19 times (P=0.0001). However, loading effect was greater in posterior deltoid than in other muscles. Speed factor displayed similar effect in all muscles.
  Conclusion The cause of the higher activity of posterior deltoid than anterior deltoid could be specified by the mechanism of external rotation of the humerus during shoulder abduction. The strengthening of posterior deltoid should be noteworthy in rehabilitation shoulder exercises.
  Keywords: Electromyography, Shoulder joint, Abduction, Deltoid, Supraspinatus
 • Parvin Farzanegi, Masoumeh Habibian, Mirabdollah Tahramuzi *, Maryam Keshvari Page 53
  Background The aim of this study was to determine the Effects of aerobic training on Apelinergic system of heart tissue in aged rats.
  Methods In this study 14 elderly wistar rats with average age of 40-50 months old, were randomly divided into two groups: control and training. Swimming training was programmed 3 days /week, 30 min/day for 8 weeks. All rats were sacrificed 48 hours after the final training session and after 24 hours of fasting myocardial tissue, apelin and its receptor levels were determined using ELISA method.
  Results No significant difference was found between control and experimental group apelin heart muscle tissue there (p=0.01). Also, the apelin receptor test for heart tissue between the two groups was significant (p=0.02). Pearson correlation analysis between apelin and its receptor in the control group was statistically significant inverse linear (p=0.01), But the test for the exercise group showed no significant relationship (p= 0.44).
  Conclusion It is possible that aerobic training in older people with varying levels of apelin and its receptors in heart muscle tissue, improves the cardiovascular system of the people.
  Keywords: Aerobic Training. Apelinergic System, Heart Tissue, Rats
 • Amir Mohammadzadeh, Adel Spotin, Tahereh Mikaeili Galeh, Manouchehr Fadaee * Page 60
  Background The frequency of parasitic is used as an effective health indicator in the community. Identification and diagnosis of these infections can be a step towards increasing community health and reducing the cost of treatment. The present study was conducted to determine the prevalence of intestinal parasitic infections in personnel employed at the restaurants of Tabriz city.
  Methods This retrospective descriptive cross-sectional study conducted on personnel in the restaurants Tabriz city. Suspected specimens were examined by microscopic observations following concentration and staining methods.
  Results Out of 87 studied cases a total number of people with parasitic infections were estimated to be 16 (18.4%). The most contamination in the protozoa was related to Endolimax Nana (34.16%) and the Hymenolipis Nana (3.84%) and the Ascaris lumbricoides eggs (3.84%) were detected. The distribution of contaminants in men was significantly higher than women (P Conclusion The results show that despite increasing the level of public health, parasitic infection is still as one of the most important public health problems in the community. Therefore, health education, the use of controlling methods, prevention, treating and following up the contaminated personnel in restaurants, especially parasitic contamination, should be considered important.
  Keywords: Intestinal Parasites, Restaurant Staff, Parasitology Methods, Tabriz
 • Maryam Mokhtari, Leila Rouhi *, Noosha Zia-Jahromi, Seyed Hossein Hejazi Page 67
  Background One of the most well-known oncogenes in breast cancer is HER2 (ERBB2 or EGFR2). Natural polyphenols are one of the most effective components for inhibiting cancers due to their high efficiency and fewer side effects. Investigators have shown that green tea and its main catechin epigallocatechin-3 gallate (EGCG) may decrease the risk of cancer. In the current study, we investigated the effect of EGCG on HER-2 gene expression of the human breast adenocarcinoma cells line SK-BR-3.
  Methods SKBR-3 human breast cancer cells were pretreated with different concentrations of EGCG (200 and 400 µg/mL) for 48 and 72 h. mRNA expression of HER-2 was detected by real time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis in the pretreated SKBR-3 cells.
  Results EGCG treatment in 48 and 72 h caused a dose-dependent decrease in mRNA expression of HER-2 significantly in group I and group II vs. control group (PConclusion Epigallocatechin-3 gallate has cytotoxic effect on SKBR3 cells. Our findings suggest that EGCG may be useful in treatment of breast cancer.
  Keywords: Epigallocatechin-3 Gallate, Breast Cancer, HER-2, Real Time RT-PCR, SKBR3
 • Iman Mousavi Nasab *, Ali Mohammad Forough Mand, Mehdi Poormehdi Brogeni, Peyman Paiami Page 73
  Background TCF7L2 gene encodes a transcription factor that plays an important role in the Wnt signaling pathway. In this pathway TCF7L2 protein induces transcription of genes involved in glucose homeostasis, such as intestinal proglucagon. The aim of present study was to investigate the association of rs12255372, and rs290487 polymorphisms of TCF7L2 with T2DM in Arab ethnic of Khuzestan province in Iran.
  Methods 100 patients with T2D and 97 normoglycemic subjects were included in this study. The PCR-RFLP and TETRA ARMS- PCR technique, subsequently validated by direct sequencing, was used for genotyping.
  Results A significant difference in TT genotype was observed between two groups patient and control (OR=4.12, 95%CI=1.55-10.55, P=0.005). Also T allele frequencies of rs12255372 was different in the groups (0R=1.69, 95%CI=1.12-2.53, p=0.02). No allelic or genotypic association with T2D was detected for rs290487.
  Conclusion Our finding suggest that TT genotypes rs12255372 confers an increased risk of developing T2D. The rs290487 is unlikely an influential variant with type 2 diabetes in this population.
  Keywords: Type 2 Diabetes_TCF7L2_Polymorphisms_Arab
 • Hadi Naghibi, Malihe Hadadnezhad *, Amir Hossein Barati, Sadredin Shojaedin Page 80
  Background Abnormal hip kinetics and impaired hip muscle performance have been associated with various musculoskeletal disorders, such as patellofemoral pain, iliotibial band syndrome, anterior cruciate ligament injuries, low back pain, and hip joint pathology. The aim of this study was to compare the effect of gluteal muscles specific strength training on kinetics (time and frequency domain) and pain in patients with chronic non specific low back pain.
  Methods In the present study the before and after the implementation of gluteal muscles specific strength training, the pain, kinetics variables (time and frequency domain) in two (stable-without fatigue and instable- fatigued positions) and electrical activity of gluteus medius, maximus and tensor fascia lata muscles were done by using visual analogue scale, force plate and electromyography respectively and results analysed by analysis of covariance, independent and paired t test
  Results 24 subjects with chronic nonspecific low back pain mean age 30.27±5.48 years old were selected and divided into two equal control and experimental groups The results showed that gluteal muscles specific strength training increases the activity of the gluteal muscles and decrease tensor activation, improve in the kinetics variables and pain decreases in patients with chronic non specific low back pain.
  Conclusion After implementation of gluteal muscles specific strength training, significant differences was gained in kinetics variables (time and frequency domain) and pain that beside the findings of muscle activation discused in complementary results of this study, need to be mor investigated in future researchers.
  Keywords: Low Back Pain, Exercise Therapy, Kinetics
 • Bijan Shafiei, Behzad Ahmadpour * Page 92
  Spastic dysarthria is a motor speech disorder. It can cause hypernasaliy in speech, inappropriate prosody in speech, misarticulation and variable speech rate which often make the speech unintelligible. In many studies, acoustic analysis has been recommended to determine the type and quality of dysarthria. Most researchers have been introduced acoustic features formant structure as the most important characteristic of physical and perceptual and first, second and third formants have mentioned as the acoustic properties for evaluation of tongue and lips movement restrictions. In this study, we also examined acoustic features of vowel formants in patient with spastic dysarthria and compared with homogeneous healthy person to determine tongue and lips movement characterizes in patient with spastic dysarthria. Results showed that mean of frequencies F1, F2, F3 in patient with spastic dysarthria in comparison with healthy person are significantly different (p= 0/000). Interpretations of results will be discussed in article.
  Keywords: Acoustic, Dysarthria, Spastic, Speech, Vowel, Intelligibility