فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 6 (پیاپی 27، شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • غفار نصیری هانیس، علی زاده محمدی*، شهریار شهیدی، ناصر یوسفی صفحات 1-16
  روان شناسی وحدت مدار رویکرد نوینی در حوزه علوم روان شناختی کشور و استوار بر فلسفه وحدت وجود، اصول روان شناختی همگرا با این دیدگاه فلسفی و ارزش های ایرانی- اسلامی است. بررسی کیفی اثربخشی مداخلات رویکرد روان شناسی وحدت مدار در گسترش مدل درمانی آن سودمند است، ازاین رو پژوهش با هدف تحلیل دیدگاه مادران کودکان دچار اختلالات طیف درخودماندگی درباره اثربخشی آموزش روان شناسی وحدت مدار به انجام رسیده است. نمونه در دسترسی از مادران تهرانی دارای کودکان دچار اختلالات طیف درخودماندگی عضو مرکز آموزشی- درمانی کودکان اتیستیک به آرا در هشت جلسه آموزش روان شناسی وحدت مدار شرکت کردند. پس از به پایان رساندن جلسه ها دیدگاه آن ها به دگرگونی های برآمده از حضورشان در جلسه ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته ای که به دست متخصصین روان شناسی بالینی طراحی و راستی آزمایی شده بود ثبت شد. تحلیل درون مایه مصاحبه ها با روش کیفی پدیدارشناسی توصیفی کلایزی (Colaizzi) انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشانگر اثربخشی قابل توجه آموزش روان شناسی وحدت مدار بر سلامت روانی مادران کودکان دچار اختلالات طیف درخودماندگی بود؛ تحول ارزش های انسان دوستانه، افزایش بهزیستی روانی، بردباری، همدلی، تحقق خویش و حضور وحدت یافته متاثر از شرکت آن ها در جلسه های آموزش روان شناسی وحدت مدار بوده است.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، وحدت مدار، کلایزی، درخودماندگی
 • کبیر شریفی*، حسن بابامیر صفحات 17-34
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش نوروفیدبک برعملکرد تکانه های عصبی دانش آموزان و اختلال محاسباتی بود که به صورت نیمه آزمایشی انجام شد. این پژوهش شامل 10 نفر از دانش آموزان دختر با اختلال ریاضی به مرکز اختلالات یادگیری شهر لردگان بود. آزمودنی ها به وسیله آزمون‏های عملکرد مداوم (رازولد ، مرسکی، ساراسون، برنسوم و بک، 1965) نسخه رایانه ای برج لندن (موریس، احمد، استد و تون، 1993) ، آزمون استروپ (استروپ، 1935) و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا، 1995) جهت سنجش کارکردهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 20 جلسه در طی 45 روز آموزش نوروفیدبک را دریافت کردند و گروه گواه نیز طی 2 0 جلسه جلوی مانیتور می نشستند بدون اینکه آموزش نوروفیدبک دریافت کنند. پس از آزمون نیز کارکردهای اجرایی دانش آموزان هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این بود که آموزش نوروفیدبک تاثیر معنی داری بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی دارد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، اختلال ریاضی، کارکردهای اجرایی
 • سوده شاکری انارکی، حسن اسدزاده * صفحات 35-50
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران می شد. نمونه به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شد و به پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شیور و فرم کوتاه طرحواره های ناسازگارانه اولیه یانگ (YSQ-SF) پاسخ دادند. نمونه پژوهش شامل1 9 0 نفر می باشد. در پایان، داده های پژوهشی، با روش رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار افراد متاهل دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد تهران وجود دارد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار، دانشجویان متاهل
 • سید حسین سیادتیان*، احمد یارمحمدیان، امیر قمرانی، علی اصغر دادمهر صفحات 51-62
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه خودارزشیابی های مرکزی ? بمعنای یک ارزیابی که فرد از ارزشمندی، توانمندی ها و کفایت هایش به عمل می آورد - وشیفتگی مرتبط با کار -بمعنای انگیزش درونی به انجام، درگیری و لذت بردن از کار- در معلمان آموزش ویژه و عادی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس آموزش ویژه و عادی شهرستان قم بود و نمونه ای از معلمان مدارس آموزش ویژه و عادی (40 نفر معلم مدارس آموزش ویژه و 40 نفر معلم مدارس عادی) انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه ها مشتمل بر مقیاس های خودارزشیابی های مرکزی جوج و شیفتگی مرتبط با کار باکر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آمار توصیفی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش مبین آن بود که بین معلمان مدارس آموزش ویژه و معلمان مدارس عادی در مولفه خودارزشیابی های مرکزی وشیفتگی مرتبط با کار تفاوت معنادار (001/0p<) وجود دارد،که در این بین معلمان مدارس آموزش ویژه نمره پایین تری داشته اند. با توجه به نتایج بدست آمده همواره شناسایی راه های ارتباط و یادگیری دانش آموزان آموزش ویژه برای معلمانشان از مواردیست که می بایست مورد پشتیبانی و ارایه خدمات تخصصی واقع شود
  کلیدواژگان: شیفتگی مرتبط با کار، خودارزشیابی های مرکزی، معلمان مدارس آموزش ویژه
 • رقیه اسدی گندمانی، عباس نساییان* صفحات 63-76
  کارکرد اجرایی یک توانایی شناختی است که در سال‏های اخیر رشد یافته است.
  هدف از این پژوهش بررسی کارکردهای اجرایی و مولفه های آن از دیدگاه معلمان است.
  این پژوهش از نوع مقطعی-توصیفی بود، جامعه این پژوهش شامل کلیه کودکان با اختلال اوتیسم شهر تهران بود، نمونه شامل 50 کودک می شد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه رتبه بندی کارکردهای اجرایی (بریف) فرم معلمان استفاده شد.
  نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان با اختلال اوتیسم 7-8 ساله در کارکردهای اجرایی و مولفه های آن نقصی نشان نمی دهند اما کودکان با دامنه سنی 12-9 ساله در کارکردهای اجرایی و مولفه های آن مشکل دارند.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، اوتیسم، معلمان
 • پردیس میرمعینی*، امید رضایی صفحات 77-88
  آموزش ایمن سازی در برابر استرس، درکاهش تنیدگی اغلب بیماران مبتلا به بیماری های مزمن ، تاثیر مثبتی دارد، اما این مداخله تاکنون در بیماران ام اس انجام نشده است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیرآموزش ایمن سازی دربرابر استرس؛ بر کاهش میزان افسردگی بیماران مبتلا به ام اس است.
  جامعه ی آماری این پژوهش، بیماران مبتلا به ام اس عضو انجمن ام اس شهر تهران در سال 1394 است که بیماری آنها از نوع ام اس عود کننده-فروکش کننده تشخیص داده شده است. تعداد 30 نفر از آن ها به طورتصادفی، در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه های افسردگی و اضطراب بک می باشد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 نتایج استخراج شد.
  نتایج نشان داد که آموزش ایمن سازی در برابر استرس، تاثیر معناداری برکاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس نسبت به گروه کنترل داشته است. (F=5. 24 و p<0. 05برای افسردگی. همچنین میانگین پیش آزمون و پس آزمون افسردگی در گروه کنترل، به ترتیب 20/16 و 20/17 و در گروه آزمایش به ترتیب 22 و 33/15 می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش گروهی ایمن سازی، استرس، افسردگی، ام اس
 • فرزانه طیرانی نجاران* صفحات 89-100
  رابطه زناشویی یکی از حیطه های کاری روانشناسان است که نیازمند توجه بالینی است. تحقیق حاضر بروی متغیرهای تاثیر گذار بر رضایت زناشویی انجام گرفته است. رضایت زناشویی به عنوان یکی از عوامل پایه ای سلامت روان تحت تاثیر مولفه های فراوانی قرار دارد. جهت انجام مداخله و کار بالینی با هدف افزایش رضایت از زندگی، بررسی کامل این مولفه ها همچون حل مسئله و تعارض، باورهای شناختی، ارتباط و ابراز عاطفه و هیجان و کنترل خشم ضروری به نظر می رسد. میزان تاثیر گذاری آموزش مهارت های متفاوت زندگی بر سطح رضایت زناشویی زوجین در پژوهش های مختلف کاملا تایید شده است. از آنجایی که آموزش تمامی مولفه های مهارت های مختلف امکان پذیر نیست، این سوال اساسی مطرح می شود که کدام حیطه جهت مداخله و آموزش ارجحیت دارد. هدف از این بررسی شناسایی مولفه های موثر و قابل آموزش بر رضایت زناشویی است. بررسی مطالعات نشان میدهد که مداخله در زمینه مولفه های ذکر شده میتواند منجر به تغییرات معنادار در رضایت زناشویی گردد.
  کلیدواژگان: رابطه زناشویی، مولفه های تاثیرگذار بر رضایت زناشویی، سلامت روان
 • نادیا قره گوزلو*، اکبر عطادخت صفحات 101-116
  اضطراب، افسردگی و استرس از جمله اختلالاتی هستند که می توانند عواقبی را برای نوجوانان ایجاد کنند و از آنجا که شیوه تربیتی والدین نقش مهمی را در رشد شخصیت نوجوان ایفا می کند لذا این پژوهش در صدد آن بود تا به بررسی نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان پسر بپردازد. روش این مطالعه توصیفی همبستگی بود و جامعه ی آماری آن شامل کلیه نوجوانان پسر 18- 15 سال ساکن شهر همدان به همراه مادرانشان بودند. از بین این افراد نمونه ای به حجم 200 نفر (100 نفر مادر و 100 نفر فرزند) با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و با پرسشنامه های سبک فرزندپروری بامریند و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) ، به جمع آوری داده ها اقدام شد و داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین آشفتگی روانشناختی نوجوانان با سبک فرزندپروری استبدادی مادران رابطه مثبت و با سبک فرزندپروری قاطع رابطه منفی وجود دارد. از بین خرده مقیاس های آشفتگی روانشناختی نیز افسردگی، اضطراب و استرس با سبک فرزندپروری استبدادی رابطه مثبت دارند و اضطراب نیز با سبک فرزندپروری قاطع رابطه منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سبک فرزندپروری استبدادی مادران 30 درصد (30/0=?) واریانس آشفتگی روانشناختی نوجوان پسر را به صورت مثبت تبیین می کند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش برای پیشگیری و کنترل افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان و به تبع آن پیشگیری از آسیب های ناشی از آن خصوصا افت تحصیلی می توان مداخلاتی برای اصلاح سبک فرزندپروری مادران طراحی و اجرا نمود.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، نوجوان، سبک فرزندپروری
 • عماد روشن قیاس، محمدمهدی بابایی منقاری*، علی خالق خواه، ماندانا پویان فرد صفحات 117-130
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض و خلاقیت با هوش هیجانی مدیران و کارکنان نیروی انتظامی آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 320 نفر از مدیران و کارکنان نیروی انتظامی آمل در سال 1393 بود. از بین جامعه آماری 165 نفر از مدیران و کارکنان به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز، پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ و پرسشنامه خلاقیت بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. بین مولفه های راهبردهای مدیریت تعارض و خلاقیت با هوش عاطفی مدیران و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رقابت، سازش، اجتناب، همکاری و خلاقیت هوش عاطفی مدیران و کارکنان را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، خلاقیت، راهبردهای مدیریت تعارض، مدیران و کارکنان نیروی انتظامی
 • محسن شکوهی یکتا*، اکرم پرند، نیره زمانی صفحات 131-148
  خشم و چگونگی بیان آن یکی از مشکلات اساسی است که بر سلامت روانی خانواده ها و فرزندان آنان تاثیر گذار است. عواملی نظیر تعامل منفی والد-کودک و روابط خانوادگی منفی، تمایل به پاسخ های همراه با خشم و پرخاشگری را در موقعیت های مختلف تربیت کودک افزایش می دهد. ابراز نامناسب خشم باعث مشکلات متعددی در نظام خانواده، مدرسه و جامعه می شود. یافته های پژوهش های مختلف حاکی از آن است که آموزش مدیریت خشم به مادران می تواند در کنترل، تعدیل و تنظیم خشم در ارتباط با کودکان موثر باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی برنامه مداخله ای شناختی-رفتاری مدیریت خشم بر مادران اجرا شده است. این مطالعه در زمره پژوهش های شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. گروه نمونه شامل 22 مادر بوده است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در هفت جلسه دو ساعته در کارگاه های آموزش والدین شرکت کردند. ابرازهای پژوهش شامل پرسشنامه بیان خشم حالت - صفت اسپیلبرگر (1999) و پرسشنامه ارزیابی خشم (شکوهی و زمانی، 1386) بوده است. به طور کلی، یافته ها بیانگر آن است که آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش خشم مادران تاثیرگذار بوده است. در پایان، بحث و نتیجه گیری و محدودیت ها و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کنترل خشم، آموزش والدین، دانش افزایی مادران، راهبردهای شناختی- رفتاری
 • مریم فراهانی*، حسن حیدری صفحات 149-162
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری افراد مبتلا به ام اس بود
  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ? پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به ام اس در شهر اراک که در سال 1395در بهزیستی شهرستان اراک دارای پرونده بودند و نمونه شامل 30 نفر که به صورت غربالگری انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون بود که کلیه شرکنندگان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به آن پاسخ دادند و گروه آزمایش نیز طی هشت جلسه 90 دقیقه ای طبق پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss انجام شد.
  p) همچنین ضریب تاثیر برابر با 36/0 برآورد شد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری، افراد مبتلا به ام اس
 • ابوالفضل قدمی*، عرفان حسینی سامره صفحات 163-182
  افت در پارامترهای سوال هنگامی به وجود می آید که در طول زمان و بنابر دلایل مختلف، سوالات آزمون ویژگی های اولیه خود مانند درجه دشواری و قدرت تشخیص را از دست بدهند. ازجمله موارد ایجادکننده افت در پارامترهای سوال فاش شدن سوالات، تکرار بیش ازاندازه، تغییر در نظام آموزشی کشور، موقعیت قرار گرفتن سوال و پارامترپردازی ضعیف اولیه هستند. وجود افت در پارامترهای سوال سبب نقض ویژگی تغییرناپذیری می شود. دو نوع افت یکنواخت (تغییر پارامتر تشخیص) و غیریکنواخت (تغییر در پارامتر دشواری) وجود دارد. ازنظر مفهومی و روش شناسی این مفهوم موازی با مفهوم کارکرد افتراقی سوال است با این تفاوت که به جای تفاوت های گروهی دوره های مختلف زمانی بررسی می شوند. جهت شناسایی و ردیابی افت در پارامترهای سوال پس از رعایت مفروضه تک بعدی بودن با کمی تغییر از روش های شناسایی کارکرد افتراقی سوال استفاده می شود. پس از شناسایی افت باید مشخص شود که آیا تغییراتی در محتوا، شرایط انگیزشی، مدت زمان پاسخگویی و مکان سوال در مقایسه با زمانی که سوال طراحی شده به وجود آمده است. اگر هرکدام از این شرایط وجود داشته باشد سوال باید از مجموعه سوال ها حذف شود و یا مجددا پارامترپردازی شود.
  کلیدواژگان: افت پارامترهای سوال، تغییرناپذیری، کارکرد افتراقی سوال، تک بعدی بودن
 • سوران رجبی*، فاطمه تابناک، محسن نظرپور صفحات 183-204
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه تنظیم شناختی هیجان و کارکردهای اجرایی در نوجوانان دختر با و بدون نشانگان شکست در عشق در قالب یک طرح پژوهشی پس رویدادی علی- مقایسه ای انجام گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 66 دختر (33 نفر دارای نشانگان و 33 نفر بدون نشانگان) متوسطه ی نوبت دوم شهرستان خورموج در سال تحصیلی 94-95 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ضربه عشق راس، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و نرم افزارهای کامپیوتری ویسکانسین، عملکرد مداوم و استروپ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین نوجوانان دختر دارای نشانگان و بدون نشانگان در همه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (جز توسعه دیدگاه) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های بازداری و انعطاف شناختی در افراد دارای نشانگان به صورت معناداری پایین تر از افراد نرمال بود. اما در مولفه توجه مداوم تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج نشان دهنده ی لزوم توجه به راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، بازداری و انعطاف پذیری شناختی در نوجوانان دختر دارای نشانگان هم در جهت درمان و هم پیشگیری است.
  کلیدواژگان: نوجوان، شکست در عشق، تنظیم شناختی هیجان، کارکرد اجرایی
 • زینب میهن دوست* صفحات 205-218
  خواندن سیال عامل اصلی موفقیت در مدرسه است. دانش آموزان به تدریج خواندن سیال را فرا می گیرند. هنگامی که دانش آموزان به آسانی حروف و کلمه ها را با چشم تشخیص می دهند و آنها را با هم ترکیب می کنند، توانایی خواندن سیال را کسب کرده اند. هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی آزمون خواندن سیال است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است، که ویژگی های روانسنجی آزمون خواندن سیال در میان دانش آموزان شهرستان ایلام را مورد بررسی قرار می دهد. جمعیت مورد مطالعه کلیه دانش آموزان شهرستان ایلام در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل 798 دانش آموز است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که همبستگی دو رشته ای نقطه ای به جز برای سوال های 5، و 6، 7، 8، و 9 مثبت است و بین 98/0- تا 99/0 نوسان دارد. همچنین ضرایب دشواری سوال ها بین 19/1- تا 93/3 نوسان دارد. میانگین قدرت تشخیص سوال ها 03/1 با انحراف استاندارد 01/0 و میانگین بار عاملی سوال ها 71/0 با انحراف استاندارد 01/0 و مقدار RMSبرابر با 21/0 بدست آمد. پایایی این آزمون 87/0 بدست آمده است.
  کلیدواژگان: اعتبار، پایایی، خواندن سیال، روانسنجی، دانش آموزان
 • معصومه شفیعی*، سجاد بشرپور، حدیث حیدری راد صفحات 219-232
  هدف پژوهش حاضر مقایسه کنترل هدفمند و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان ناشنوا و عادی بود. روش این مطالعه علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان ناشنوا و عادی شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی 95-1394 بودند. نمونه پژوهش به دلیل محدود بودن حجم جامعه تمامی افراد ناشنوا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و 20 دانش آموز عادی نیز با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی سن و جنسیت با گروه ناشنوا همتا شده و به عنوان گروه مقایسه در این پژوهش تعیین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، کنترل هدفمند و اضطراب اجتماعی استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات افراد ناشنوا در متغیرهای ضعف در کنترل هدفمند (59/15=F؛ 001/0>P) و مولفه های پشتکار ضعیف (44/14=F؛ 001/0>P) ، تمرکز ضعیف توجه (42/5=F؛ 05/0>P) و تکانش وری (12/19=F؛ 001/0>P) ، اضطراب اجتماعی (67/13=F؛ 001/0>P) و مولفه های ترس (19/10=F؛ 001/0>P) ، اجتناب (16/9=F؛ 001/0>P) و ناراحتی فیزیولوژیکی (77/14=F؛ 001/0>P) به طور معنی داری بالاتر از افراد عادی است. بنابراین افراد ناشنوا، دچار ضعف در کنترل هدفمند جهت انطباق و تنظیم رفتار مطابق با خواسته های موقعیتی هستند و اضطراب اجتماعی بالایی نسبت به همتایان سالم خود دارند
  کلیدواژگان: کنترل هدفمند، اضطراب اجتماعی، ناشنوا، عادی
|
 • Ghaffar Nasiri Hanis, Ali Zademohammadi Dr *, Shahriar Shahidi Dr, Neser Yoosefi Dr Pages 1-16
  Unity-oriented psychology is a new school in the field of psychological sciences in the Iran. This relies on the philosophy of pantheism, converging psychological principles with this philosophical view, and Iranian- Islamic values. A qualitative inquiry of the effectiveness of Unity - oriented interventions may be beneficial. Hence, this research aimed to analyze the views of mothers of children with autism spectrum disorders of their effectiveness of Unity-oriented Psychology education. Mothers of children with autism spectrum disorders residing in Tehran who visited the training and rehabilitation center for autistic children selected based on convenience. These participated in eight sessions of Unity-oriented Psychology education. Participants who then asked to mention changes that had occurred in their lives as result of their participating in these sessions, through semi-structured interviews designed and validate by specialists in clinical psychology. Colaizzi’s descriptive phenomenology method applied to analyze content of the interviews. Research findings showed notable effectiveness of Unity-oriented Psychology education on mental health in mothers of children with autism spectrum disorders as result of their participation in the sessions of Unity-oriented Psychology education, humanitarian values had developed, and mental well-being, tolerance, empathy, self-actualization, and unified presence had increased.
  Keywords: phenomenology, Unity-oriented, Colaizzi, autism
 • Kabir Sharifi Dr *, Hassan Babamir Pages 17-34
  The aim of the present study was the effectiveness of training neurofeedback on executive functions in children with mathematics disorder , the quasi- experiment was conducted in this study consisted of 10 students with learning disabilities dyscalculia girls center in LOrdegan. Subjects by continuous performance tests ( Razvld , Mrsky , Sarason , Brnsvm and Beck , 1965 ) computerized version of the Tower of London ( Morris , Ahmed , Astd and Tone , 1993 ) , Stroop Test ( Stroop , 1935) and test Kvrnoldy working memory ( Kvrnoldy and Vkya , 1995 ) were evaluated to assess executive function . Random assignment to experimental and control groups were divided into two groups . Groups for 20 sessions over 45 days and the control group received neurofeedback training during 20 sessions of neurofeedback training receive no sat in front of the monitor. After testing the executive functions were measured in both groups of students. Data were analyzed using analysis of covariance . The are results indicate that neurofeedback significant effect on executive function in children with mathematics disorder .
  Keywords: neurofeedback, mathematics disorder, executive function
 • Soodeh Shakeri Anaraki, Hassan Assadzadeh * Pages 35-50
  Introduction
  The study aimed to determine the relationship between Attachment styles and maladaptive schemas on married students azad University, Science and Research Branch of Tehran.
  Research method was descriptive of after event..The statistical population included all the married students of Tehran Azad University, Science and Research. Sample to method cluster random selected. and to questionnaire, Adult attachment questionnair's hazan & shaver and Yang early maladaptive schemas short form (YSQ-SF) responded. sample present study 190 people. In the end, Research data with method regression step by step, were analyzed. Results showed significant differences between attachment styles and maladaptive schemas on married students azad University, Science and Research Branch of Tehran there.
  Conclusions
  Identification attachment style people and their maladaptive schemas, along with an explanation of each other behavior, diagnose and solve marital problems and interpersonal communications couples who are still in the early stages will help.
  Keywords: attachment styles, maladaptive schemas, married students
 • Sayed Hossein Siadatian * Pages 51-62
  The present research aims to compare and contrast the central self-evaluations- Which mean that the person is an assessment of the value, capabilities and provides its adequacy- and the captivations related to jobs- Means the intrinsic motivation to do the work involved and enjoy- in Teachers special education and general education. in a descriptive and segmental study, the central self-evaluations and the captivations related to jobs are compared and contrasted in normal teachers and exceptional students` teachers (40 Teachers special education and general education teachers); teachers are homogenized in terms of degree, experience, educational grade, marital status and settlement. The participants are sampled simple-randomly. Data-collecting instruments are a questionnaire containing demographic specifications and Bakker`s questions of central self-evaluations and captivations related to jobs. Analyzing data is done using the analysis of multi-variable variance and descriptive statistics. The results demonstrate there is a meaningful difference between normal teachers and exceptional students` teachers in the factors of central self-evaluations and captivations related to jobs (p
  Keywords: captivations related to jobs, central self-evaluations, exceptional student's teachers
 • Dr Roghayeh Asadi, Dr Abbas Nasaeian * Pages 63-76
  Introduction
  executive function is a cognitive ability that develops in last years.
  Objective
  the objective of this research was survey of executive functions and its component from teachers view.
  Method
  This research was a cross sectional- descriptive study. Community included of all student with autism in Tehran and sample included 50 children with autism that selected by purposive sampling. for gathering data was used from behavioral rating of executive function (teacher form).
  Analysis: the result showed that children with autism aged 7-8 hand not defect in executive functions but children with aged 9-12 had defect in executive functions.
  Conclusion
  based of this research can say that with increasing age and more complex tasks in school, deficit in executive functions will be more visible.
  Keywords: Executive Functions, Autism, Teacher
 • Pardis Mirmoeini *, Omid Rezaei Pages 77-88
  Objectives
  training immunization against stress, reducing stress most people with chronic diseases, have a positive impact, but this intervention so far not been done in MS patients. The purpose of this study was to investigate impact training immunization against stress, to reduce rate depression in pat.
  Tools and
  Methods
  Statistical population this study, patients Multiple Sclerosis Multiple Sclerosis Society city of tehran in year 2015, the disease of Multiple Sclerosis relapsing - remitting been diagnosed. 30 patients randomly into two groups of 15 persons experiment and control. The tool used in this study is Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory. Order to data analysis using multivariate analysis of covariance, using SPSS software version 20, results were extracted.
  Results
  results showed that immunization training to stress significant effect on reducing anxiety and depression in patients with Multiple Sclerosis compared to the control group. (F = 5.24 and p
  Conclusion
  Education immunization against stress, reduce depression in patients with Multiple Sclerosis is.
  Keywords: group training immunization, stress, depression, multiple sclerosis
 • Farzaneh Tayarani Najjaran * Pages 89-100
  Marital relation is one of the major fields of treatment in Psychology. This study had considered the variables which effect marital satisfaction, that are of the most important factors of mental health. Psychological treatments need these variables to be studied very well since among all of them, some are suitable for clinical intervention and training such as conflict re solution, problem solving, marital beliefs, communication, expressing affect and emotion, and anger control. The effectiveness of training these skills has been considered in so many papers. Because of training all of these skills are impossible, this question appears that which field is more important to be trained. The main aim of this study was to introduce effective and trainable variables. Clearly making plan for training and treatment can be easier based on this study.
  Keywords: Marital relation, Variables of marital satisfaction, Mental health
 • Nadia Gharagozloo *, Akbar Atadokht Pages 101-116
  anexity depression and stress are things can have bad outcome on teenages , and parents parenting style has vital role in the growth of teenages personality. so this research want to analyze the role of mothers parenting style in prediction toward depression, anxiety, stress in teenages. the method was description-correlation and the statistical community includes all the hamedanian male adolescents between 15-18 year old and their mothers. from this people 200 people(100 students and 100 their mothers) were selected with the method of cluster sampling and for gathering the data they asked by the Bamering parenting style and depression, anxiety,stress scale(DASS-21) and they analyzed by the the pearsons correlation coefficient and multiple regression analyze. the results indicate that there is a positive relation between mental derangement and mothers authoritarian parenting style and negative relation with decisive parenting style. from the subset of mental derangement, anxiety, stress, depression has got positive relation with authoritarian parenting style. also anxiety has negative relation with decisive style. the results of the regression analyze indicate that mothers authoritarian parenting style positively explained 30 percent of the male adolescent's mental derangement variance. Accoring to this research for preventing and controlling adolescent's anxiety, stress and depression and based on this for preventing student's academic failure we can interfere to rehabilitate mothers parenting style.
  Keywords: depression, anxiety, stress, adolescent, parenting style
 • Emad Roushan Ghias, Mohammad Mahdi Babaei *, Dr Ali Kahleghkhah, Mandana Poyan Fard Pages 117-130
  The purpose of this study was the relationship between conflict management strategies and creativity on emotional intelligence in managements and employees of militarys force city Amol. The research is descriptive (correlation). The population consisted of managements and employees of militarys in 1393. Of the population of 165 managements and employees of militarys was selected using multi-stage sampling. conflict management strategies Instrument Rabinz, emotional intelligence questionnaire was Shyryng and creativity questionnaire. Data using Pearson correlation and multiple regression using the same method, SPSS21 (Student) were analyzed. There is a positive relationship between the components of conflict management strategies and creativity and managements and employees emotional intelligence. Regression analysis showed that cooperation, avoidance, contest, adaptation and creativity predict managements and employees emotional intelligence.
  Keywords: Emotional intelligence, creativity, conflict management strategies, managements, employees of militarys
 • Mohsen Shokoohi-Yekta Dr *, Akram Parand, Nayyereh Zamani Pages 131-148
  Anger and its expression is a problem that affects mental health of parents and their children as well as parent-child relationship. The factors such as negative parent-child interactions and negative family relationships can increase anger and aggression when raising children in the family. Anger is a common experience in parenting and creates numerous problems in the family, school, and community. Research findings indicate that anger management training for mothers is effective in controlling anger in parent-child relationships and improving their mental health. The aim of the current study was to evaluate the effectiveness of a cognitive-behavioral anger management intervention for mothers. The design of this study was quasi-experimental with pretest-posttest without control group. 22 mothers who were volunteers participated in this research and anger management program was implemented for seven sessions, each session two hours per week by the researchers . Data were collected utilizing State-Trait Anger Expression Inventory (Spielberger, 1999) and Anger Evaluation Questionnaire (Shokoohi-Yekta & Zamani, 2007) to assess parent's anger toward their children. Findings of this research indicate the effectiveness of anger management training based on cognitive-behavioral approach on reducing anger in mothers. Finally, implications of the findings, research limitations and suggestions for future research are discussed.
  Keywords: anger control, parent education, cognitive-behavioral intervention
 • Maryam Farahani *, Hasan Heydari Pages 149-162
  Aim this study was counducted to determine the effectiveness of accept tance and commitment therapy on resiliency of MSpatients.method design of this study was semi-experimental with past tast,pre tast and control group. The statistical population was all the arakian MS patients who had membership of arak wefarel in 1392.participants include 30patients chose by screening and divided to control and test group by random.we used the conner-davidson resilience questionnaire CD-RIQ.that all of participants complete it in post and pre test .the test group participant in 8 session (90minates each session) according to acceptance and commitments protocol.data were analysed as descriptive and perceptive statistics using spss program.
  Result
  covariance tests results indicate that acceptance and commitment therapy increases resiliency of MSpatients.effectiveness index calculated0/36
  Conclusion
  Acceptance and commitment therapy that focus on acceptance of reality ,to value yourself and to increase patients obligation to therapy , reduse anxiety and increases resiliency and lifes quality of MS patients.
  Keywords: acceptance, commitment therapy -resiliency-MS patients
 • Abolfazl Ghadami *, Erfan Hosseini Samereh Pages 163-182
  Item Parameter Drift occurs over time for various reasons; when test items lose their initial characteristics, such as difficulty and discrimination parameters. Including cases of item parameter drift are revealed, excessive repetition, changes in the education system, and the position of items and the parameters of poor initialization. Item parameter drift causes of the invariance to be violated. There are two types of uniform (change of discrimination parameter) and non-uniformity (change of difficulty parameter) drift. Conceptually and methodologically, this concept is parallel to the concept of differential functioning, with the difference that instead of group differences the periods are examined. In order to after observing the undimensionality, with a little change, the recognition of differential item functioning methods is used. After identifying the drift, it must be determined whether changes in the content, motivation conditions, response time and place of the item are compared with when the item was created. If any of these conditions exist, the item must be removed from the set of items or be reset to the parameter.
  Keywords: Item Parameter Drift, Differential Item Functioning, Invariance, Undimentionality
 • Soran Rajabi * Pages 183-204
  The aime of This study was to compare emotional cognitive regulation and executive function among the female adolescents with and without symptoms of failing in love , in the form of a causal-comparative research project. Sample include 66 high school female students of Khormooj (33 students with symptoms and 33 students without symptoms), in the second term, in 1394-1395 academic years, who were selectd by purposeful sampling. For data collection, Ross Love Trauma Questionnaire, Cognitive Emotion Regulation of Garnefsky et al, and Wisconsin card sorting, Continuous performance test and Stroop softwares have been used.the data was analysed by, multivariate variance analysis.the Results show that was significant difference between female adolescents with symptoms and normal subjects in all strategy of cognitive regulation (except in Putting into perspective) and also normal subjects was in executive funection in component of inhibition and cognitive flexibility significantly lower than subjects with symptoms. But there was no significant difference in the scores of consistent attention. The Results indicated the importance of the paying attention to inhibition and cognitive flexibility in female adolescents with symptoms both in treatment and prevention.
  Keywords: adolescent, failing in love, cognitive emotional regulation, executive function
 • Zeinab Mihandoost * Pages 205-218
  Reading fluency is the main factor in school success. Students will gradually learn to read fluency. When students easily recognize letters and words with the eye and combine them; they have ability to reading fluency. The aim at this study was to demonstrate reliability and validity of reading fluency. This research was a descriptive study to evaluate the psychometric properties of a reading fluency test among pupils in Ilam city. The study population includes all pupils in Ilam city for the academic years 2013 to 2014. The sample size included 798 pupils selected by cluster random sampling. The results of this study illustrate that items of point-biserial correlation were completely positive, except for items 5, 6, 7, 8, and 9, and between -0.98 and .99 oscillated. Also, the difficulty indexes between –1.19 and 3.93 oscillated. The average diagnostic power questions are 1.03 with standard deviation 0.01 and average to load factor questions is 0.71 with a standard deviation of 0.01, and RMS equal to 0.21 was calculated. The reliability of this test was 0.87.
  Keywords: Reliability, Validity, reading fluency, psychometric, students
 • Masumeh Shafiei *, Sajjad Basharpoor, Hadees Heidarirad Pages 219-232
  The aim of present research was to Compare effortfull control and social anxiety in deaf and normal students
  Methods This was a comparative study. The population consisted of all normal and deaf students studying in the second half of 1393 in the city of Gilan West (N=20). Due to the limited population size All deaf people were selected as sample Then both responded individually and with the researcher to demographic information questionnaire, effortfull control and social anxiety Data collected were analyzed Also by means of descriptive statistics mean and standard deviation and variance analysis (MANOVA). the results showed Significantly higher than normalthat scores Average deaf Weakness in the effortfull control. The results showed that the mean scores for the deaf in variables targeted weaknesses in controls (59/15 = F; 001/0> P) and poor persistence components (44/14 = F; 001/0> P), poor focusing attention (42/5 = F; 05/0> P) and Tkansh¬Vry (12/19 = F; 001/0> P), social anxiety (67/13 = F; 001/0> P) and components fear (19/10 = F; 001/0> P), avoidance (16/9 = F; 001/0> P) and physiological disorders (77/14 = F; 001/0> P) was significantly higher than normal subjects. The results of this study showed Deaf, suffered from a effortfull contro to adapt and adjust behavior according to the demands of the position And high social anxiety than their healthy counterparts.
  Keywords: effortfull control, social anxiety, deaf, normal