فهرست مطالب

انتظار موعود - پیاپی 58 (پاییز 1396)
 • پیاپی 58 (پاییز 1396)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی ربانی گلپایگانی صفحه 5
  وجود «امام» ، مصداق و مظهر کامل لطف الاهی برای مکلفان، حافظ و مجری احکام شریعت، مقتدای امت و فلسفه آفرینش است.
  چگونگی تحقق اهداف و آثار یاد شده از طریق امام غایب، پرسشی است که از دیر زمان مطرح بوده و از سوی پیشوایان معصوم و عالمان امامیه به آن پاسخ داده شده است. اما ? تا آن جا که نگارنده آگاهی دارد تاکنون اثری که همه ابعاد این مسئله را محققانه بررسی کرده باشد، نگارش نیافته است. نوشتار حاضر آثار امام غایب? را در دو قلمرو «تکوین» و «تشریع» مورد پژوهش قرار داده است. نقش فاعلی و غایی امام در نظام آفرینش، حفظ شریعت، هدایت باطنی، رهبری علمی و سیاسی با واسطه، عنایت های ویژه، ارتباط از طریق دعا و زیارت؛ موضوعاتی است که این نوشتار به آن ها پرداخته است.
  کلیدواژگان: عصر غیبت، امام غایب، آثار تکوینی، آثار تشریعی، آثار تکوینی امام غایب، آثار تشریعی امام غایب
 • غلامرضا بهروزی لک، زهره میر ترابی صفحه 23
  «اضطرار به حجت» ، یعنی احساس نیاز عمیق و مستمر به حجت خدا برروی زمین که از باور های عمیق در حوزه کلام شیعی است؛ اما «جایگاه» و «کارکرد» آن در فرهنگ انتظار تبیین نشده است. این مقاله با روش تحلیلی? توصیفی به بررسی این دو مقوله پرداخته است. نصب امام و فرض پیروی محض از اولوالامر از سوی خداوند و تاکید نسبت به معرفت امام و تمسک توامان به قرآن واهل بیت? از سوی پیامبر؛ تدارکی حکیمانه است تا انسان ها اضطرار خویش به حجت های الاهی را مبتنی بر معرفت نسبت به آن ذوات مقدس و فهم جایگاه وکارکرد آنان در نظام هستی درک کنند. این درک می تواند اشتیاق انسان ها را به ظهور امام غایب وتشکیل دولت کریمه بر انگیزد و آنان را به خود سازی و زمینه سازی برای ظهور وادار سازد.
  کلیدواژگان: کلام شیعه، امامت، اضطرار به حجت، انتظار، فرهنگ انتظار
 • محمدرضا بهدار صفحه 45
  در اندیشه روشن امامیه، وجود امام، بعد از نبوت، به ادله عقلی و نقلی، ضروری است؛ اما در این بین یکی از شبهات مطرح این است که آن ضرورت و انتفاع از آن مرجعیت علمی در عصر غیبت، چگونه توجیه پذیر است و استواری و کارآمدی این ادله، در دوره غیبت چه اندازه است؟ به منظور تثبیت باور امامت و تقویت اعتقاد به مهدویت و به تبع آن، نگاهداشت آموزه های وحیانی؛ اعتبار این ادله به بازاندیشی و تحلیل خردورزانه نیاز دارد. این نوشتار با رویکردی عقلی و نقلی و با نگاهی به انگاره های تاریخی ناظر به واقع، پاسخ هایی منطقی و اقناعی به سازگاری ادله لزوم امامت، با غیبت امام حی منتظر، داراست و از آن شمار: استمرار وظایف پیامبر? و لغویت رسالت بدون تعیین جانشین و واگذاری شوون؛ لزوم بهره گیری مسلمانان از مواریث اصیل نبوت و داشته های بی بدیل امام معصوم؛ نیاز عالم هستی، خاصه نوع انسانی به واسطه فیض؛ لزوم تداوم هدایت تشریعی؛ هدایت باطنی قلوب در دوره غیبت ‏و نیز آثار تربیتی آموزه انتظار.
  کلیدواژگان: ضرورت امامت، امام حی، امام غایب، دوره غیبت، هدایت، وساطت فیض
 • جواد جعفری، محمد براری صفحه 69
  بیش تر روایاتی که در باب بیان سیره امام مهدی? هستند، از تشابه بین سیره امام? و سیره پیامبر و امیرالمومنین? خبر می دهند و این نکته با مبانی ای همچون لازمه جانشینی حجت الاهی از حجت دیگر و وحدت علت غایی فرستادن حجت های الاهی سازگاری دارد. اما پاره ای از روایات از لحاظ ظاهر با روایات مذکور در تضاد هستند و به تفاوت بین سیره ها اشاره دارند. نوشتار حاضر با نقد و ارزیابی روایات ناظر به تفاوت سیره ها، تحلیل مناسب و جمع بندی بین آن ها و روایات ناظر به تشابه سیره ها، این نکته را بیان کند که برآیند دو دسته از روایات، تشابه بین سیره ها را نشان می دهد و هرگز این تفاوت ها، بنیادی و در سطح وسیع نیست و اگر تفاوتی بین سیره ها دیده شود، به دلیل تفاوت مقاطع زمانی و گوناگونی شرایط است، و این نکته در سیره امام مهدی? وجود دارد. ایشان در دوره ظهور، به دلیل تغییر شرایط، با مخالفان و دشمنان برخوردی متفاوت با روش پیامبر? و امیرالمومنین? خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تشابه سیره، تفاوت سیره، سیره امام مهدی?، سیره نبوی، سیره علوی
 • نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب صفحه 89
  یکی از مباحث قابل طرح در اندیشه مهدویت، بررسی نقش عالمان اهل سنت در مواجهه با انحرافات موجود در این آموزه است. با وجود رویکرد فراگیر به مسئله انحرافات مهدویت، درباره نقش عالمان اهل سنت و سبک شناسی مواجهه آنان با انحرافات مهدوی، کاوش های چندانی صورت نگرفته است.
  این جستار براساس اهمیت موضوع و با رسالت شناساندن سبک ها در سیره اندیشمندان اهل سنت، در انحراف زدایی از آموزه مهدویت، با روش توصیفی- تحلیلی به فرجام رسیده است.
  در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی جریان شناسی رویکرد اهل سنت به آموزه مهدویت، به دوسبک عمده آنان در مسئله مهدویت اشاره شود:سبک نخست با رویکرد حدیثی در قالب تبیین آموزه مهدویت، شخصیت شناسی امام مهدی? و علائم ظهور سامان یافته است. معرفی ماهیت انحرافی مدعیان، برگزاری مناظره، نهی از تعامل و برخورد قاطع با مدعیان دروغین، نوع دوم سبک شناسی اندیشمندان اهل سنت در مواجهه با انحرافات مهدویت است.
  کلیدواژگان: مهدویت، عالمان اهل سنت، سبک شناسی، انحرافات حدیثی، مدعیان دروغین
 • سیدعلی موسوی نژاد، رحمان عشریه، محمد علی پرهیزگار صفحه 117
  سران بابیت و بهائیت، با ادعای امی بودن خود و بهره گیری از شعار مطابقت دین با مقتضای زمان، از تازگی گفتار و بداعت ادعاها و نوین بودن آموزه هایشان سخن رانده اند؛ ولی گفتار و کردار آنان به هیچ وجه تازگی نداشته، بلکه با ادعاها و سیره دیگر جریان های انحرافی و باطنی، به ویژه برخی امامان متمهدی اسماعیلیه مشابهت های بسیاری دارد.
  نوشتار حاضر با روش پژوهش توصیفی تحلیلی، در صدد است از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، همانندی های گفتار و کردار سران بابیت و بهائیت را با آموزه های برخی ائمه اسماعیلیه در حوزه امامت و رهبری بیان کند تا نقش اثرگذار آموزه های امامان این جریان بر فرقه های بابیت و بهائیت آشکار گردد.
  نتایج حاکی از آن است که نه تنها مدعی سران بابیت و بهائیت تازگی و بداعت ندارد، بلکه با توجه به شواهد موجود، آموزه های مطرح شده از سوی آنان در حوزه جایگاه امام و کارکردهای او؛ تصویربرداری از آموزه های امامان برخی جریان های مندرس اسماعیلیه است.
  کلیدواژگان: امامت، مهدویت، اسماعیلیه، بابیت، بهائیت، قائم القیامه، تاویل، تشکیلات
|
 • Ali Rabbani Golpayegani Page 5
  The existence of “Imam” is a complete exemplification of the Divine favor for the religiously responsible people, the guardian and the executor of Islam’s legislative system, the spiritual director of Ummah and the philosophy of Creation.
  The how of realization of these mentioned goals and effects through the absent Imam is a question asked from long time ago and answered by the Infallible Imams and Imamate scholars. However, as far as the author knows- a work which studies all aspects of this issue has not been written up yet. The current paper has researched the effects of the absent Imam in the two domains of “creation” and “legislation”. The ultimate and subjective role of Imam in the system of creation, the preservation of legislative system, the spiritual guidance, political and scientific leadership with a mediator, special providence, communication through prayer and pilgrimage are all the subjects addressed in this paper.
  Keywords: Occultation period, the absent Imam, existential effects, legislative effects, the existential effects of the absent Imam, the legislative effects of the absent Imam
 • Gholamreza Behroozi Lak, Zohreh Mir Torabi Page 23
  “Theneed to the necessity of Hojjat” means a feeling of deep and continuous need for the (existence of) authority of God on earth, which is one of the deep beliefs in the domain of Shi’a philosophy; however, its “position” and “function” is not explained in the culture of waiting yet. This paper investigates these two issues with an analytic-descriptive approach. The appointment of Imam and the assumption of purely following those in authority by the Lord, emphasis on knowing the Imam and simultaneous adherence to the Qur’an and the People of the House by the Prophet are all a wise provision for humans to perceive their need to the Divine authorities based on their knowledge of such sacred essences and the understanding of their position and function in the universe. Such understanding can stimulate human’s passion for the appearance of the absent Imam and the establishment of the generous government and force them to self-development and preparation of the ground for the appearance.
  Keywords: Shia philosophy, Imamate, the need of Imam, awaiting, the culture of waiting
 • Muhammad Reza Behdar Page 45
  Theology and Islamic Sciences In the clear thought of Imamites, the existence of Imam is necessary after the Prophecy, with the rational and traditional evidences. But one of the main doubts is that how the necessity and benefits of such scientific authority at the age of Occultation is justified. And how steadfast and efficient these evidences are at the period of Occultation? In order to consolidate the belief in Imamate and strengthen the belief in Mahdism and consequently, the preservation of divine teachings, the validity of these evidences requires rethinking and rational analysis. The current paper, with a rational and transactional approach and with a look at historical notions observing reality, holds the logical and persuasive responses to the compatibility of the proofs of necessity of Imamate with the absence of a living waiting Imam. Among the proofs are: the continuation of the duties of the Prophet (PBUH) and the abolition of the mission of Prophecy without the appointment of a successor and the assignment of states; the need for the Muslims to use the original heritage of the Prophet and the innumerable possessions of the infallible Imam; the need of the universe, especially the human being to the (existence of ) mediator of (Divine’s) grace; the need for the continuation of the legislative guidance; the spiritual guidance of hearts at the period of Occultation; as well as the educational effects of the doctrine of Waiting.
  Keywords: the necessity of Imamate, the living Imam, the absent Imam, the Occultation period, guidance, the mediation of (Divines) grace
 • Javad Jafari, Muhammad Barari Page 69
  Most of traditions related to the lifestyle of Imam Mahdi (A.S) indicate the similarity between the lifestyle of Imam with that of the Prophet (PBUH) and Imam Ali (A.S) and this point is compatible with the basics such as the necessity of succession of Divine authority by another (equal) Divine authority, and the unity of the ultimate cause of sending Divine authorities. However, some traditions seem to contradict these traditions in appearance and point to the differences between the lifestyles. The present paper, by criticizing and evaluating the traditions regarding the differences of lifestyles, and proper analysis and summings-up between them and the traditions regarding the similarity between lifestyles, mentions this point that the outcome of the two categories of traditions shows the similarity between the traits. And these differences are never fundamental and wide-ranging, and if it seems there are differences between the lifestyles, they are due to the differences in the time intersections and diversity of conditions. And this point is also present in the lifestyle of Imam Mahdi (A.S). At the time of (Imam Mahdi’s) emergence, due to the changes in the conditions, he will behave differently with his enemies in comparison to the Prophet’s and Imam Ali’s method.
  Keywords: similarity of lifestyles, difference of lifestyle, Imam Mahdi's lifestyle, Prophet's lifestyle, Imam Ali's lifestyle
 • Nematollah Safari Foroushani, Moslem Kamyab Page 89
  One of the arguable discussions in the thought of Mahdism is studying the role of Sunni scholars in dealing with the present deviations in the Mahdism doctrine. Despite the comprehensive approach to the issue of Mahdism deviations, there has not been much exploration of the role of Sunni scholars and the stylistics of their confrontation with Mahdism deviations.
  This essay has been done with a descriptive-analytic approach based on the importance of the subject and with the mission of introducing the styles in the manner of Sunni scholars in removing the deviations from the Mahdism doctrine. In this research, while investigating the process of Sunni approach to the Mahdism teaching, we point to their two main methods in the issue of Mahdism:The first method is organized on the hadith approach in the form of explaining the teachings of Mahdism, the character of Imam Mahdi and the signs of his appearance. Introducing the nature of false claimants, holding debates, prohibiting the engagement with the false claimants and decisive approach toward them is the second method of Sunni scholars in confrontation with the Mahdism deviations.
  Keywords: Mahdism, Sunni scholars, methodology, hadith deviations, false claimants
 • Seyyed Ali Mousavi Nezhad, Rahman Ashriyeh, Muhammad Ali Parheezgar Page 117
  The leaders of Babi’at and Bahaism, by claiming they are uneducated and by using the slogan of the correspondence of religion with the necessity of time, have talked about the novelty of their words and claims, the indulgence of the claims, and the modernity of their teachings. However, their speech and deeds were no way new, rather their claims and lifestyle were very much like other deviant and spiritual flaws, in particular similar to some of Ismaili Imams who claimed to be Imam Mahdi of the time.
  The present paper, with a descriptive-analytic approach, tries to explain the similarities between the speech and deeds of the leaders of Babi’at and Bahaism with those of some Ismaili Imams in the field of Imamate and Leadership by gathering library information, so that the effective role of teachings of Imams of this flaw on the sects of Babi’at and Bahaism is revealed.
  The results indicate not only are the claims of Babi’at and Bahaism leaders not fresh and indulgent, but also according to the available evidences, their presented doctrine in the area of Imam and his functions is a replica of the teachings of Imams of some tattered Ismaili flaws.
  Keywords: Imamate, Mahdism, Ismailis, Babiat, Bahaism, Ghaem al Ghyamat, interpretation, organization