فهرست مطالب

نشریه اصول بهداشت روانی
سال بیستم شماره 5 (پیاپی 86، امرداد و شهریور 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/05/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رامین زجاجی*، احسان سبحانی، مجتبی مشکات، مریم جوانبخت صفحات 320-324
  عمل جراحی زیبایی بینی در دو دهه ی اخیر جزء محبوب ترین و شایع ترین اعمال جراحی زیبایی صورت، در دنیا و ایران بوده است. این مطالعه با هدف مرور جامع و منظم تمام مطالعات انجام شده در مورد کیفیت زندگی افراد بعد از عمل زیبایی بینی انجام شد.
  با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی PubMed، Web of Science و Scopus انجام شد و تمام مطالعاتی که از ابتدای سال 2000 تا پایان سال 2017توسط نویسندگان ایرانی در مورد کیفیت زندگی افراد بعد از عمل رینوپلاستی انجام شده بود استخراج شد. فقط مطالعات آینده نگر و مطالعاتی که در بیماران ایرانی انجام شده بود و کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل رینوپلاستی بررسی شده بود وارد مطالعه شده و موارد تکراری و بی ارتباط حذف شدند.
  در نهایت سه مقاله واجد شرایط و در مجموع در این مطالعات 275 نفر بررسی شدند. کیفیت زندگی، شش ماه بعد از رینوپلاستی به صورت معنی دار افزایش یافته اما سه ماه بعد از رینوپلاستی تغییر معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: رینوپلاستی، زیبایی، کیفیت زندگی، مرور سیستماتیک
 • علی شریفی ریگی*، زینب امینی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، کیومرث بشلیده صفحات 325-331
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش اجتناب شناختی رفتاری و سبک هویت اجتنابی آشفته در پیش بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف پذیری شناختی است.
  روش کار
  در یک طرح همبستگی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از بین دانشجویان مجتمع علم الهدی وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز، تعداد 285 دانشجوی پسر، در سال تحصیلی 96-1395 به پرسش نامه های اجتناب شناختی رفتاری، سبک هویت اجتنابی آشفته، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری با دانشگاه پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
  نتایج نشان داد که تمام خرده مقیاس های اجتناب شناختی رفتاری و سبک هویت اجتنابی آشفته، همبستگی منفی و معنی داری با سازگاری با دانشگاه دارند. هم چنین بین انعطاف پذیری شناختی و سازگاری با دانشگاه، همبستگی مثبت دیده شد. به علاوه، نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که اجتناب شناختی رفتاری و سبک هویت اجتنابی آشفته با کنترل انعطاف پذیری شناختی قادر به تبیین و پیش بینی 28 درصد از واریانس سازگاری با دانشگاه هستند.
  کلیدواژگان: اجتناب شناختی رفتاری، انعطاف پذیری، سازگاری، سبک هویت اجتنابی آشفته
 • محمدتقی شاکری، امیررضا صالح مقدم، حسین تیره، علی هادیانفر، راضیه یوسفی*، الهام ناوی پور صفحات 332-338
  اختلالات روان شناختی، مشکلاتی برای دانشجویان که از اقشار مستعد و برگزیده ی جامعه هستند ایجاد کرده و بر عملکرد تحصیلی آنان اثر گذاشته و رشد روانی، عاطفی و اجتماعی آنان را مختل می کند. این مطالعه با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کنکور سراسری در سال تحصیلی 1394-1393 انجام شده است.
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 973 نفر دانشجویان سال اول (340 نفر مرد و 633 نفر زن) دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28) بوده است. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
  P). دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی بیشترین نسبت اختلال یا مشکوک به اختلال را داشتند. در بررسی ارتباط بین سلامت روان و بومی یا غیربومی بودن، وضعیت تاهل و هم چنین گروه سنی افراد، ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اختلال روانی، دانشجویان، سلامت عمومی
 • مهدی رحیمی *، ناهید مرآتیان، حسن زارعی محمودآبادی صفحات 339-348
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی افسردگی بر اساس ابعاد ارتباطی خانواده با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی بود.
  در این مطالعه از نوع همبستگی 390 دانش آموز (201 دختر و 189 پسر) مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 95-1394 شرکت داشتند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس های ابعاد ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (RFCP) ، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (CFI) و افسردگی بک-ویرایش دوم (BDI-II) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 و AMOS نسخه ی 20 استفاده شده است.
  نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که بعد گفت و شنود، اثر مستقیم و منفی (005/0=P) و اثر غیر مستقیم با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی (001/0=P) بر افسردگی دارد. بعد همنوایی نیز تنها اثر مستقیم و مثبت (001/0=P) بر افسردگی دارد.
  کلیدواژگان: ارتباط، افسردگی، انعطاف پذیری شناختی، خانواده
 • الهام لشگری، سعید واقعی*، حسین کریمی مونقی، حمیدرضا بهنام وشانی صفحات 349-355
  کارآموزی در بخش روان می تواند موجب احساس استرس و اضطراب دانشجویان پرستاری قبل از شروع کارآموزی و به عنوان مانعی جهت همدلی با بیمار عمل کند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کارآموزی روان پرستاری بر مهارت همدلی با بیمار دانشجویان پرستاری بود.
  در این کارآزمایی بالینی 97 دانشجوی پرستاری در دو گروه (آزمون و شاهد) قرار گرفتند. برای گروه آزمون، آموزش بر مبنای گام های چهارگانه آموزش مبتنی بر زمینه شامل آزمون موقعیت، خودآموزی، کسب اطلاعات جدید و تامل و تفکر طی دو هفته کارآموزی انجام شد. مهارت همدلی دانشجویان با پرسش نامه های مهارت همدلی با بیمار جفرسون و اضطراب اشپیل برگر قبل از شروع کارآموزی و روز آخر کارآموزی سنجیده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آزمون های تی مستقل، تی جفتی و مجذور خی دقیق استفاده شد.
  P).
  کلیدواژگان: آموزش، روان پرستاری، همدلی، یادگیری
 • محمد مهدی کوهستانی اردو محله*، مصطفی شاه وردی، حسن غرایاق زندی صفحات 356-361
  هوش هیجانی، مجموعه مهارت هایی است که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با مقتضیات و فشارهای محیط تاثیر می گذارد. عملکرد ورزشی نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل استرس زای رایج ورزشی قرار می گیرد که ممکن است با خطر آسیب دیدگی همراه باشد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته های رزمی بود.
  در این مطالعه 110 ورزشکار نخبه مرد شهر تهران که در رشته های مختلف رزمی در سال 1395 فعالیت داشتند پرسش نامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (2009) را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. اطلاعات مربوط به آسیب یک سال گذشته نیز با استفاده از برگه گزارش آسیب های ورزشی از طریق مصاحبه با ورزشکاران جمع آوری و در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تحلیل شد. از همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده گردید.
  آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه ی منفی بین مولفه های شش گانه ی هوش هیجانی و تعداد آسیب های ورزشی ورزشکاران نخبه رزمی وجود دارد اما از نظر آماری این ارتباط تنها در سه عامل تعداد آسیب ارزیابی احساسات دیگران (211/0- =r،027/0=P) ، تعداد آسیب ارزیابی احساسات خود (232/0- =r،015/0=P) و تعداد آسیب خود تنظیمی (225/0- =r،018/0 =P) معنی دار بود.
  کلیدواژگان: آسیب های ورزشی، رشته های رزمی، نخبه، هوش هیجانی
 • سعیده شعبانلو*، محجوبه علیمرادی، آمنه معاضدیان صفحات 362-367
  پژوهش های انجام گرفته در حوزه ی اعتیاد بر این نکته تاکید دارند که علاوه بر مداخلات پزشکی، درمان اعتیاد، بدون توجه به عوامل روان شناختی، ممکن نخواهد بود لذا پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای ناگویی هیجانی و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادین به مواد مخدر و محرک با همتایان سالم پرداخته است.
  در این پژوهش علی-مقایسه ای در سال 1395، 120 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 80 نفر وابسته به سوء مصرف مواد در مرکز دلشدگان شهر تهران (40 نفر معتاد به مواد مخدر و 40 نفر معتاد به مواد محرک) و 40 نفر غیر وابسته به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی در گروه های همتا، قرار گرفتند. داده ها با مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو و سیاهه بروز خشم حالت-صفت اشپیل برگر گردآوری و با روش تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) تحلیل گردیدند.
  P، 20/7=F) تفاوت های معنی داری مشاهده شد که در این میان افراد معتاد به مخدر، سطوح بالایی از ناگویی هیجانی و خشونت را از خود گزارش می کنند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، خشونت، محرک، مخدر، ناگویی هیجانی
 • نجمه ربانی پور، حمیدرضا روح افزا، آوات فیضی*، کتایون ربیعی، نضال صراف زادگان صفحات 368-375
  بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن باعث به وجود آمدن یک دیدگاه کلی از وضعیت سلامت و ارایه راهکارهای مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بهداشتی می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت روان و کیفیت زندگی، با کنترل اثر مجموعه مهمی از مخدوش گرهای بالقوه شامل متغیرهای جمعیت شناختی، سبک زندگی و شغلی در جمعیت کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شده است.
  در یک مطالعه مقطعی در سال 1394، 3063 نفر از کارکنان ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای انتخاب و بررسی شدند. پرسش نامه های کیفیت زندگی (EQ-5D) ، سلامت روان (GHQ-12) ، استرس شغلی، فعالیت فیزیکی (IPAQ) و اطلاعات جمعیت شناختی استفاده گردیدند. تحلیل داده ها با مدل رگرسیون کلاس پنهان در نرم افزار Mplus7 صورت گرفت.
  P) به گونه ای که ارتباط مثبت و معنی داری بین سلامت روان با کیفیت زندگی بالا مشاهده شد. بعد از تعدیل مجموعه مهمی از متغیرهای مخدوش گر، باز هم رابطه ی مثبت و معنی داری بین سلامت روان با کیفیت زندگی بالا مشاهده شد. شانس عضویت کارکنان با سلامت روان مطلوب در کلاس کیفیت زندگی بالا 25/4 برابر کارکنانی است که از سلامت روان نامطلوب برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، کارکنان صنعتی، کیفیت زندگی
|
 • Ramin Zojaji*, Ehsan Sobhani, Mojtaba Meshkat, Maryam Javanbakht Pages 320-324
  Introduction
  Nasal cosmetic rhinoplasty has been one of the most popular and commonly used facial cosmetic surgeries in the world and in Iran during the last two decades. This study was conducted to systematically review all the studies done on the quality of life after the rhinoplasty.
  Materials And Methods
  The comprehensive search was conducted in PubMed, Web of Science and Scopus databases, and all the studies that were conducted by Iranian authors from the beginning of the year 2000 to the end of 2017 on the quality of life after the rhinoplasty were extracted. Only prospective studies and studies performed in Iranian patients and have evaluated quality of life before and after rhinoplasty were included. Double publications and unrelated items were removed.
  Results
  Finally, there were three eligible articles, in which 275 patients seeking rhinoplasty were surveyed in total. Quality of life six months after rhinoplasty significantly increased, but no significant change was observed three months after rhinoplasty.
  Conclusion
  As a result, it seems that quality of life in Iran is improved 6 months after rhinoplasty, and this change in quality of life is not significant before 6 months
  Keywords: Beauty, quality of life, Rhinoplasty, Systematic review
 • Ali Sharifi Rigi*, Zeinab Amini, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Kiumars Beshlideh Pages 325-331
  Introduction
  The aim of the present study was to investigate the role of cognitive behavioral avoidance and diffuse avoidance style in predicting of the adjustment to college with control of cognitive flexibility.
  Materials And Methods
  In a correlation study, 285 students of Allam-ol-Hodda complex of Shahid Chamran University of Ahvaz city were selected via multistage cluster sampling method during the fall semester of the 2016-2017 academic year. The participants completed the items of Cognitive Behavioral Avoidance Inventory, Diffuse Avoidance Style Subscale, Cognitive Flexibility and Adjustment to College Questionnaire. To analysis the data, statistical methods of Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were conducted through SPSS software version 22.
  Results
  The results showed that the total cognitive behavioral avoidance subscales and diffuse avoidance style subscale had a significant negative correlation with adjustment to college. Also there were positive correlation between cognitive flexibility and adjustment to college. Moreover simultaneous multiple regression analysis showed that cognitive behavioral avoidance and diffuse avoidance with control cognitive flexibility were able to predict 0.28 of variance of adjustment college scores.
  Conclusion
  Therefore, regarding to the important role of cognitive behavioral avoidance and diffuse avoidance style in reducing adjustment to college, concerning these variables as goals can be effective in predicting and reducing maladaptive behaviors in college environment
  Keywords: Adjustment, Cognitive behavioral avoidance, Diffuse avoidance style, Flexibility
 • Mohammad Taghi Shakeri, Amir Reza Saleh Moghaddam, Hossein Tireh, Ali Hadianfar, Razieh Yousefi*, Elham Navipour Pages 332-338
  Introduction
  Psychological disorders have created many problems for students as the most prestigious and chosen sectors of society and have greatly affected students’ academic performance and also disturb their mental, emotional and social developments. This study was conducted to determine the mental health of entrance students in Mashhad University of Medical Sciences from the national university entrance exam in the academic year 2014-2015.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 973 first year students (340 males and 633 females) from Mashhad University of Medical Sciences. Data were collected by General Health Questionnaire (GHQ-28) and analyzed with descriptive and inferential statistics using SPSS software version 22.
  Results
  The prevalence of mental disorders among students was 12.2%. This ratio was 11.8% in men and 12.5% in women. There was a significant correlation between student's mental health and gender as well as the place of study variable (P
  Conclusion
  Attention to the mental health of students is important because of the prevalence of mental disorders among students in this study and that mental disorder reduces one's ability to perform activities and educational affairs and given the important point that many of these disorders can be evaluated and predictable
  Keywords: General health, Mental disorder, Students
 • Mehdi Rahimi*, Nahid Meratian, Hassan Zareei Mahmoodabadi Pages 339-348
  Introduction
  The aim of this study was to predict depression on the basis of family communication dimensions with the mediation of cognitive flexibility.
  Methods
  In this correlational study, 390 students (201 girls and 189 boys) constructed the sample group. They were selected from 2nd grade of high schools in Shiraz in the academic year of 2015-16 through randomized multi-stage cluster sampling style. To measure the research variables, Fitzpatrick and Ritchie's family communication patterns (RFCP), Dennis and Van der Wal's cognitive flexibility (CFI) and Beck depression-second edition (BDI-II) inventories were used. Pearson correlation coefficient and path analysis by SPSS 22 and AMOS 20 were used to analyze research data.
  Results
  The results of path analysis indicated that the conversation orientation has direct negative effect (P=0.005) and an indirect effect through the mediation of cognitive flexibility (P=0.001) on depression. Also conformity orientation had only direct and positive effect (P=0.001) on depression.
  Conclusion
  In overall, the results of this study showed that cognitive flexibility plays mediating role in the relationship between conversation orientation and depression
  Keywords: Cognitive flexibility, Communication, depression, Family
 • Elham Lashgari, Saeed Vaghee*, Hossein Karimi Moonaghi, Hamidreza Behnam Vashani Pages 349-355
  Introduction
  Apprenticeship in mental health can cause feelings of stress and anxiety of nursing students before the onset of apprenticeship and serves as an obstacle to empathy and to establish a therapeutic relationship with the patient. The present study aimed to determine the effect of context-based learning (CBL) in psychiatric nursing training on empathy with the patient of nursing students.
  Materials And Methods
  This clinical trial was conducted involving 97 nursing students. Students were assigned randomly to intervention and control groups. For students in intervention group, was conducted CBL (1. position test, 2. self-learning, 3. acquiring new information and 4. thinking and contemplation) during two weeks of internship. The student's empathy skills were measured with Jefferson's empathy questionnaire, and Spielberger anxiety questionnaire before the internship and the last day of the internship. Data using SPSS software 16 and independent t-test, paired t-test, and exact chi-square were analyzed.
  Results
  The mean age of students was 21.6 ± 1.8 years in intervention group and 21.7±2.4 in control group. After the intervention, the result of independent t-test showed the mean score of empathy skills in the intervention group was statistically significantly higher than the control group (P
  Conclusion
  The results of this study indicate the positive effect of context-based learning on improving the empathy with patients of nursing students in psychiatric unit. Therefore, it is recommended that this method be used in nursing student nursing internship
  Keywords: Education, Empathy, Learning, Psychiatric nursing
 • Mohammad Mahdi Kouhestani Ourdumahaleh*, Mostafa Shahverdi, Hasan Gharayagh Zandi Pages 356-361
  Introduction
  Emotional intelligence (EI) it’s a skill set that have ability to cope successfully with demands and have affect on the environment pressures. Athletic performance is mostly affected by the factors that create a common stress in sport that may be associated with risk of injury. Hence, the purpose of this study was to relationship between EI and the injury occurrence rate in elite athletes of various martial fields.
  Materials And Methods
  In this study, 110 elite men athletes in the Tehran city who were active in various martial fields in 2016, completed Lane et al. (2009) questionnaire of EI at sport. Information about the injury of the previous year was collected through reports tab of sports injuries, interview with athletes and these data were analyzed in Faculty of Physical Education, University of Tehran. To investigate the relationship between variables Pearson’s correlation method was used.
  Results
  The Pearson’s correlation analysis showed that there is a negative and significant relationship between the number of sports injuries for martial elite athletes and each of the six factors of EI. But, statistically this relationship was significant only in three factors the number of injuries-appraisal of others emotions (P=0.027, r= -0.211), number of injuries-appraisal of own emotions (P=0.015, r= -0.232), number of injuries- self-regulation (P=0.018, r= -0.225).
  Conclusion
  Low EI and lack of appropriate evaluation and adjustment of emotions might be through disorder of external senses of athletes and increasing the muscle tension can make interfere with a person's neuromuscular coordination and increases the injury risk of athletes
  Keywords: Athletic injuries, Elite, Emotional intelligence, Martial arts
 • Saeedeh Shabanloo*, Mahjoobeh Alimoradi, Amene Moazedian Pages 362-367
  Introduction
  The studies performed in the field of addiction emphasize that in addition to medical interventions, addiction treatment will not be possible without paying attention to the psychological factors. So, the present study has compared alexithymia and the anger dimensions in two groups with dependency to opioids and stimulants with the healthy counterparts.
  Materials And Methods
  In thiscausal-comparative study in 2016, 120 cases were assessed. 80 cases of Delshodegan Center in Tehran placed in two groups with dependency to opioids (n=40) and stimulants (n=40) and non-dependent ones (n=40) were placed in matched groups in terms of demographic characteristics. Data collected through Toronto Alexithymia Scale and the Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) and analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  There were significant differences among the three groups of healthy, dependent to stimulants and opioids in alexithymia (P
  Conclusion
  There is difference among the three groups of healthy people, dependents to stimulants and opioids in terms of alexithymia and anger rates. Meanwhile, it seems that the opioid addicts have more anger and alexithymia compared to healthy and dependents to stimulants
  Keywords: Addiction, Alexithymia, Anger, Opioid, Stimulant
 • Najmeh Rabanipour, Hamidreza Roohafza, Awat Feizi*, Katayoun Rabiei, Nizal Sarrafzadegan Pages 368-375
  Introduction
  Investigating the quality of life and its determinants provides a general prospective about the health status and contributes in health planning. The present study aimed at investigating the relationship between mental health and quality of life, adjusting for the impacts of potential confounders in Isfahan Steal Company's employees.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study in 2016, 3063 people of Isfahan Steal Company's employees were selected through multistage cluster sampling and investigated. Required Information were obtained by EQ-5D questionnaire for evaluating quality of life, GHQ-12 questionnaire for evaluating mental health, IPAQ Questionnaire for evaluating physical activity, job stress questionnaire for evaluating job stress and demographic characteristics of study participants. Latent class regression analysis with Mplus7 software was used for data analysis.
  Results
  Based on the results 95.4% of participants have normal mental health score. Two classes were identified with latent class analysis based on quality of life; class 1 (good quality of life: 79.7%) and class 2 (poor quality of life: 21.3%). People with good mental health status had higher quality of life (P
  Conclusion
  The present study provided valuable information about quality of life in industrial employees. This research showed that mental health has a significant association with quality of life. So, through improving the lifestyle, quality of life and life satisfaction would be increased
  Keywords: Industrial employees, Mental health, quality of life