فهرست مطالب

آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاشم کمالی*، رئوف کلیایی، محمد ولی تقدسی صفحات 1-8
  کرم سیب در ایران آفت کلیدی ارقام مختلف سیب، گلابی، به و گردو است. در حال حاضر، برای کنترل آفت در اغلب موارد از آفت کش شیمیایی استفاده شده و روش های غیر شیمیایی، از جایگاه واقعی خود برخوردار نیستند. از جمله روش های غیرشیمیایی که در دنیا به صورت گسترده برای کنترل آفات و از جمله کرم سیب استفاده می شود، استفاده از فرومون جنسی مصنوعی می باشد. این آزمایش به منظور ارزیابی کارایی روش اخلال در جفت گیری در کنترل کرم سیب در سال 1 3 9 2 در دو منطقه دماوند و قوچان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل روش اخلال در جفت گیری با نصب 1 0 0 0 پخش کننده فرومون جنسی در هکتار تولید شرکت شینتسو ژاپن به صورت مفتول سیمی دو رشته ای، روش اخلال در جفت گیری به همراه کنترل شیمیایی با استفاده از حشره کش های دیازینون و فوزالن در مبارزه با دو نسل آفت و تیمار شاهد شامل کنترل شیمیایی به تنهایی بود. ارزیابی هر کدام از تیمارها در کاهش درصد خسارت نشان داد تیمار اخلال در جفت گیری به همراه کنترل شیمیایی به طور معنی داری آلودگی کمتری (037/0±65/0 درصد) نسبت به تیمارهای اخلال در جفت گیری به تنهایی و تیمار شاهد (به ترتیب 047/0±5/3 و 94/0±35/5 درصد) در منطقه دماوند داشت. اما در منطقه قوچان، تیمارهای اخلال در جفت گیری به همراه کنترل شیمیایی و اخلال در جفت گیری به تنهایی به طور معنی داری آلودگی کمتری (به ترتیب 80/0±95/1 و 077/0±45/2 درصد) نسبت به تیمار شاهد یا کنترل شیمیایی به تنهایی (177/0±95/10درصد) داشتند.
  کلیدواژگان: اخلال در جفت گیری، فرومون جنسی، کنترل شیمیایی، مدیریت کرم سیب
 • سمیه رنجبر *، احمد حیدری، محمد علی ضیایی مدبونی صفحات 9-21
  سپردار زرد شرقی، Aonidiella orientalis، یکی از آفات مهم مرکبات در منطقه جیرفت است، لذا کنترل آفت برای جلوگیری از خسارت ضروری است. در این مطالعه کارایی روغن ولک و کلرپیریفوس (EC 40. 8%) روی سپردار زرد شرقی و کفشدوزک Chilocorus bipustulatus به عنوان دشمن طبیعی آن در سال 1394 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار شامل روغن ولک در 3 غلظت 5/0، 1 و 5/1 درصد، کلرپیریفوس 5/1 در هزار و کلرپیریفوس یک درهزار به همراه روغن ولک 1 درصد با 4 تکرار انجام شد. نمونه برداری یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز بعداز محلول پاشی انجام و درصد تاثیر تیمارها توسط فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. نتایج نشان داد در تمامی مراحل نمونه برداری کلرپیریفوس به همراه روغن ولک روی پوره سن یک با دامنه تاثیر 68-50 درصد بیشترین کنترل را روی سپردار داشته است. بالاترین تلفات کلرپیریفوس همراه با روغن در هفتمین روز پس از محلول پاشی به میزان 42/68 درصد مشاهده شد. در مرحله بالغ آفت، کلرپیریفوس به همراه روغن با تاثیر 5/49 درصد در سومین روز پس از محلول پاشی بهترین نتیجه را داشت. بر اساس گروه بندی سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک، میزان سمیت سه غلظت روغن ولک روی لارو و حشره کامل کفشدوزک در تمامی روزهای پس از محلول پاشی در گروه های بی خطر و با خطرجزئی قرار گرفتند. تیمارهای حشره کش به تنهایی و همراه با روغن ولک روی لارو کفشدوزک در روز سوم و هفتم در گروه های با خطر جزئی و بی خطر قرار گرفتند. سمیت حشره کش به تنهایی و با روغن ولک روی مرحله بالغ کفشدوزک در روزهای پس از محلول پاشی در گروه با خطر جزئی قرار گرفت. براساس این نتایج، کاربرد حشره کش به همراه روغن ولک در تناوب با روغن ولک به تنهایی برای کنترل آفت سپردار زرد شرقی مرکبات توصیه می شود.
  کلیدواژگان: Aonidiella orientalis Chilocorus bipustulatus، کنترل، مرکبات، جنوب کرمان
 • حسین پژمان *، محمد تقی فصیحی صفحات 22-32
  زنجرک خرما، یکی از آفات کلیدی خرما در استان های فارس و بوشهر به شمار می رود که با تغذیه از شیره برگ ها و میوه ها و ترشح عسلک فراوان موجب ضعف درختان خرما، کاهش کمیت و کیفیت میوه و عدم بازار پسندی آن می شود. حشره کش ها، متداول ترین ابزار کنترل این آفت در کشور می باشند. با توجه به معایب فراوان حشره کش ها، یافتن روش های جایگزین در قالب مدیریت کنترل تلفیقی هدف این پژوهش بود. این آزمایش طی سال‏های 1390 و 1391 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در دو استان فارس و بوشهر و به ترتیب روی ارقام بارور زاهدی و کبکاب اجرا شد. تیمارها شامل حشره کش دیازینون (EC 60% 1. 5 ml/l) ، هرس برگ، دیازینون هرس برگ، دیازینون هرس برگ کارت زرد، دیازینون هرس برگ پوشش خوشه ، هرس برگ پوشش خوشه کارت زرد و تیمار شاهد بود. کارایی تیمارها با فرمول هندرسون ? تیلتون محاسبه شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. در هر دو استان فارس و بوشهر، تیمارهای حاوی حشره کش دیازینون بالاترین کارایی را در کنترل زنجرک خرما نشان دادند و اختلاف آن ها با تیمارهای فاقد دیازینون معنی دار بود. کمترین کارایی مربوط به تیمار هرس برگ و تیمار تلفیقی هرس برگ کارت زرد پوشش خوشه بود. در تیمارهای حاوی پوشش، وزن میوه و بازار پسندی آن افزایش یافت. در کل، نتایج این پژوهش نشان داد که حشره کش ها از ارکان اصلی هر نوع برنامه مدیریت تلفیقی زنجرک خرما به شمار می روند و تلفیق آنها با عوامل به زراعی (هرس و پوشش خوشه ها) سبب افزایش کارایی کنترل تلفیقی و بهبود کیفیت و بازار پسندی محصول در ارقام تجاری خرما می شود.
  کلیدواژگان: پوشش خوشه، درصد تلفات، زنجرک خرما، کارت زرد، هرس برگ
 • آزاده فرازمند*، غلامرضا گل محمدی، نوذر رستگاری، مظاهر یوسفی، روشنک قربانی، محمد تقی توحیدی صفحات 33-41
  کنه ی تارتن انجیر،Eotetranychus hirsti ، از جمله آفات مهم درختان انجیر دیم و آبی می باشد. بررسی کارایی و ثبت ترکیبات کنه کش جدید برای کنترل این آفت ضروری است. بدین منظور این آزمایش در استان های فارس، مرکزی و کرمانشاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از انویدور اسپید (SC 24%) با دو غلظت 4/0 و 5/0 در هزار، هگزی تیازوکس (نیسورون® EC 10%) با غلظت 5/0 در هزار، بروموپروپیلات (EC 25%) با غلظت 5/1 در هزار و شاهد (آب پاشی). نتایج نشان داد که در استان فارس در روز سوم پس از سمپاشی، درصد کارایی تیمارها شامل سم انویدور اسپید 4/0 در هزار، انویدور اسپید 5/0 درهزار، هگزی تیازوکس 5/0 درهزار و بروموپروپیلات 5/1 در هزار بدون تفاوت آماری معنی دار و به ترتیب با میانگین تلفات 60/0±82/87، 96/0±47/87، 49/1±19/86 و 74/1±40/83 درصد بود. در استان مرکزی نیز درصد کارایی در روز هفتم بعد از سمپاشی در تمارهای انویدور اسپید 5/0 در هزار، انویدوراسپید 4/0 در هزار، هگزی تیازوکس 5/0 درهزار و بروموپروپیلات 5/1 در هزار بدون تفاوت آماری معنی دار و به ترتیب با میانگین تلفات88/0±87/87،93/0± 48/83، 25/1 ±25/82 و80/1 ±75/81 درصد مشاهده شد. نتایج مربوط به استان کرمانشاه در روز چهاردهم بعد از سمپاشی نیز نشان دادکارایی تیمارها بدون تفاوت آماری معنی دار بوده و به ترتیب برای کنه کش های انویدور اسپید 5/0 درهزار، انویدور اسپید 4/0 درهزار، بروموپروپیلات 5/1 در هزار و هگزی تیازوکس 5/0 در هزار به میزان05/0 ±84/99، 32/0±09/99،44/0±63/98 و65/0 ±26/97 درصد تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصل برای کنه کش جدید انویدور اسپید، غلظت 4/0 در هزار قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: کنه کش انویدوراسپید، کنترل شیمیایی، هگزی تیازوکس، بروموپروپیلات و انجیر
 • علی اسحاقی*، حمیده حمیدی، سارا زالی، وانیک قلی پور صفحات 42-56
  به دلیل مصرف زیاد آفت کش های آلی فسفره جهت کنترل آفات کشاورزی، اندازه گیری باقیمانده آنها دارای اهمیت بالایی می باشد. دراین تحقیق روشی جهت استخراج و اندازه گیری باقیمانده آفت کش های دیکلروس، دیازینون، اتریمفوس، متیل پاراتیون، فنیتروتیون، مالاتیون، بروموفوس و اتیون در خیار با کمک تکنیک ریز استخراج مایع- مایع همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی توسعه داده شد. استون به عنوان حلال استخراج کننده برای استخراج آفت کش های آلی از نمونه گیاهی استفاده شد. پس از اتمام فرایند استخراج، مخلوط اتیلن تتراکلرید (حلال استخراج کننده) و استون استخراجی به دست آمده در مرحله قبل (حلال پخش کننده) به سرعت به آب خالص اضافه شدند. پس از سانتریفیوژ، فاز ته نشین شده جمع آوری و به دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی برای جداسازی و تشخیص آفت کش های آلی فسفره تزریق شد. پارامترهای مهم مانند نوع و حجم حلال استخراج کننده و پخش کننده، اثر نمک و pH که بر فرایند ریز استخراج مایع- مایع پخشی موثر هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند. تحت شرایط بهینه، فاکتور تغلیظ و راندمان استخراج به ترتیب در گستره 1 1 9 ? 1 /1 0 1 و 2 5 /8 9 ? 1 /7 7 درصد برای اکثر آنالیت ها ارزیابی شد. محدوده خطی در گستره ?gkg? 1 5 0 0 ? 2 0 و حد تشخیص برای آنالیت های متفاوت در محدوده ?gkg? 1 006/0 تا 78/13 حاصل شد. انحراف استاندارد نسبی آفت کش های متفاوت در گستره 3 /2 3 - 2 % به دست آمد. در نهایت روش توسعه داده شده برای آنالیز نمونه خیار تهیه شده از فروشگاه به کار گرفته شد.
  کلیدواژگان: استخراج مایع- مایع پخشی، باقیمانده سموم، آفت کش های آلی فسفره، کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی
 • هادی مصلی نژاد * صفحات 57-66
  ترکیبات شبه اکدایستروئیدی نظیر متوکسی فنوزاید و تبوفنوزاید گروهی از حشره کش ها هستند که با اختلال در پوست اندازی باعث مرگ حشرات هدف می شوند. این ترکیبات دارای اثر انتخابی هستند، بنابراین در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) جایگاه مناسبی دارند. استفاده از کشت رده های سلولی حشرات (لاین های سلولی) یکی از ابزارهای مفید آزمایشگاهی درون شیشه (in vitro) در پژوهش های فیزیولوژی، سم شناسی و هم چنین غربالگری ترکیبات محسوب می شوند. در این تحقیق، سمیت سلولی (بازدارندگی روی تکثیر سلول ها) حشره کش های شبه اکدایستروئیدی مانند تبوفنوزاید، هالوفنوزاید، متوکسی فنوزاید، 20E و RH-5849 در دو رده سلولی از بال پولک داران (CF-203 از کرم برگخوار صنوبر با نام علمی Choristoneura fumiferana و Bm5 از کرم ابریشم، Bombyx mori، و یک رده سلولی از دوبالان (Drosophila melanogaster) به روش کشت سلولی بررسی شد. ترتیب سمیت در هر دو رده سلولی بال پولک داران به صورت RH-5849 < هالوفنوزاید<20E <تبوفنوزاید< متوکسی فنوزاید مشخص شد به طوری که متوکسی فنوزاید بیشترین سمیت را نشان داد. در سلول دروزوفیلا، ترتیب سمیت ترکیبات به صورت RH-5849 < هالوفنوزاید<20E <تبوفنوزاید= متوکسی فنوزاید بود که در آن سمیت دو ترکیب تبوفنوزاید و متوکسی فنوزاید به یک نسبت می باشد. نتایج نشان داد که سمیت متوکسی فنوزاید در سلول دروزوفیلا نسبت به دو رده سلولی CF-203 و Bm5 به ترتیب 245 و77 برابر کمتر، تبوفنوزاید 74 و 51 برابر کمتر، 20E 96 و 87 برابر کمتر، هالوفنوزاید 85 و 58 برابر کمتر و RH-5849 95 و 52 برابر بودند. با توجه به این نتایج می توان نتیجه گیری کرد که رده های سلولی CF-203 و Bm5 می تواند برای پژوهش های غربالگری و همچنین مطالعه نحوه عمل این ترکیبات استفاده شوند.
  کلیدواژگان: حشره کش های شبه اکدایستروئیدی، رده های سلولی، CF-203، کرم ابریشم (Bm5)، دروزوفیلا ملانوگاسترS2، بازدارندگی تکثیر سلول
 • مهناز میرزایی، مهدی راستگو *، کمال حاج محمد نیا قالیباف، اسکندر زند صفحات 67-79
  به منظور بررسی اثرات سختی و pHآب بر کارایی علف کش ستوکسیدیم (نابواسEC 12. 5%) در کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش اثر عامل سختی آب در پنج سطح (بی کربنات سدیم و کلرور منیزیم هر کدام در غلظت های 01/0 و 05/0 مولار و آب دیونیزه) ، pHآبدر سه سطح 5، 7 و 9 بر روی کارایی ستوکسیدیم در دزهای 5/187، 75/93 و 87/46 گرم ماده موثره در هکتار در کنترل یولاف وحشی زمستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهای مختلف علف کش ستوکسیدیم اثر بسیار معنی داری (01/0? P) بر درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی زمستانه داشت و سختی آب مخزن سمپاش اثر بسیار معنی داری (01/0? P) بر درصد بقاء و اثر معنی داری (05/0? P) بر وزن خشک داشت. در حالیکه اثر عامل pH آب مخزن سمپاش بر درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی زمستانه معنی دار نبود. اثر متقابل دز ستوکسیدیم و سختی آب بر روی درصد بقاء بسیار معنی دار (01/0? P) و بر روی وزن خشک یولاف وحشی معنی دار (05/0? P) بود و همچنین اثر متقابل سه گانه فاکتورهای آزمایشی به کار رفته در آزمایش بر روی درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی معنی دار (05/0? P) بود. اثر متقابل دز ستوکسیدیم و pH آب مخزن سمپاش و اثر متقابل سختی آب و pH آب مخزن سمپاش بر روی درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی معنی دار نبود. اثرات اصلی و متقابل فاکتورهای مورد استفاده در آزمایش بر روی درصد بقاء در اکثر موارد به وزن خشک یولاف وحشی شباهت داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که تغییر pH، تاثیر معنی داری بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در آب سخت در کنترل یولاف وحشی زمستانه نداشت.
  کلیدواژگان: درصد بقاء، وزن خشک، نابو اس، یولاف وحشی زمستانه
|
 • Kamalih. *, Kolyaeer., Taghadosi, M. V Pages 1-8
  Codling moth, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), is an important pest of apple, pear, quince and walnut orchards in Iran. At present, application of chemical pesticides is the main measure to control this pest and no sufficient attention is paid to non-chemical control measures. Among the non-chemical methods which are being used extensively worldwide to control many insect pests such as codling moth, is behavioral control using synthetic sex pheromones. This experiment was conducted to determine the efficacy of mating disruption technique to control codling moth in Damavand and Ghoochan regions during the year 2013. Treatments included mating disruption with the installation of 1000 dispensers of sex pheromone (synthesized by Shintsu Japan) per hectare, mating disruption and chemical control by using Diazinon and Phosalone insecticides against two generation of pest and finally control treatment including chemical control. Results indicate that treatment of mating disruption chemical control had significantly less infestation (0.65± 0.037) in comparison with the mating disruption alone and control treatments (3.5±0.047 and 5.35±0.94, respectively) in Damavand region. But in Ghoochan region, the mating disruption爗ꚉ욥 control and mating disruption alone treatments had significantly less infestation (1.95± 0.80 and 2.45±0.077, respectively) in comparison with the treatment of chemical control alone (10.95±0.177).
  Keywords: Chemical control, Codling moth management, Mating disruption, Sex pheromone
 • Ranjbars.*, Heidaria., Ziaei Madbouni, M. A Pages 9-21
  One of the important citrus pests in Jiroft region is Aonidiella orientalis, that cause extensive damage to some kinds of citrus trees annually. Therefore, it is essential to control the pest to prevent damage. In this study to evaluate the efficacy of chlorpyrifos insecticide alone and along with Volk oil, the experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with 5 treatments including chlorpyrifos (1.5 ml/L) and 3 concentrations of Volk oil (0.5, 1 and 1.5 %), and chlorpyrifos (1 ml/L Volk oil 1% in 4 replications in the year 2015. The toxicity of the treatments on Chilocorus bipustulatus lady bird was also checked. The pest population was counted one day before and 3, 7 and 14 days after the treatment. Percent efficacy was calculated using Henderson-Tilton method. The results show that, the most efficient treatment was chlorpyrifos with Volk oil on 1 st nymph of A. orientalis during all the days after spraying in the showing 50-68 % efficacy. The highest mortality which is 68.42% was observed 7 days after spraying with chlorpyrifos with Volk oil. The most effective treatment on adult was 3 days after spraying with chlorpyrifos along with Volk oil which 49.5%. According to IOBC grouping, the toxicity of the three Volk oil concentrations on larvae and adult ladybird were harmless and slightly harmful group during all the days after spraying. chlorpyrifos along with Volk oil and alone was moderately harmful on larvae of ladybird was ladybird 1 day after the treatment, slightly harmful and harmless 3 and 7 days after spraying. chlorpyrifos with Volk oil and alone were slightly harmful on adult ladybird after spraying. Based on the results, it is recommended to use chlorpyrifos along with Volk oil in rotation with Volk oil alone in the control of A. orientalis.
  Keywords: Aonidiella orientalis, Chilocorus bipustulatus, Control, Citrus, South Kerman
 • Pezhmanh. *, Fasihi, M. T Pages 22-32
  Dubas bug, Ommatissus lybicus, is a key pest of date Palm in Fars and Bousher provinces of Iran. It causes a heavy damage to date palm trees and decreases the quality of its fruits through sucking the sap and secretion of high amount of honeydew. Using insecticides has been the main method to control this pest in Iran during the last decades. Due to many disadvantages of this method, evaluation of the alternative methods is necessary to design integrated control program for this pest. This research was carried out in a randomized complete block design with 7 treatments in 3 replicates during the years 2011 and 2012 in two date palm orchards in Fars and Boushehr provinces. Treatments were: Diazinon (EC 60% 1.5 L/ha.), leave pruning, Diazinon leave pruning, Diazinon leave pruning滩 covering, Diazinon leave pruning yellow cards, leave pruning bunch covering yellow cards and Control treatment. Mortality percentage in treatments was calculated using Henderson – Ttillton formula (1995) and the treatments means were compared with Duncan test. In both regions, treatments containing Diazinon showed the maximum efficiency and had significant differences with treatments lacking insecticide. The lowest efficiency was observed in non – chemical treatments including leave pruning and leave pruning bunch covering yellow cards. In conclusion, Insecticides are the key element of integrated control program of Dubas bug and their integration with cultural practices (Leaf pruning and bunch covering) increases the efficiency of IPM program and the quality of fruits in the commercial date plantations.
  Keywords: Bunch Covering, Mortality Percentage, Ommatissus lybicus, Pruning, Sticky Yellow Cards
 • Farazmanda. *, Golmohammadi, Gh. R., Rastegarin., Yousefim., Ghorbanir., Tohidi, M. T Pages 33-41
  Eotetranychus hirsti is one of the most important pests of rainfed and irrigated fig trees. It is essential to study the effect of new acaricides in the control of this pest. Therefore this experiment was performed in Fars, Markazi, and Kermanshah provinces in randomized complete block design with 4 replications during the summer of the year 2016. Treatments were Envidorspeed (SC 24%) with two concentrations (0.04 and 0.05%), Hexythiazox (EC 10% Nissoron®) (0.05%), Bromopropylate (EC 25% Neoron) (0.15%) and control (water spraying). Results in Fars province show the efficiency percentages on the 3rd day after spraying were 87.82±0.60, 87.47±0.96, 86.19±1.49 and 83.40±1.74 for Envidorspeed (0.04%), Envidorspeed (0.05%), Hexythiazox (0.05%) and Bromopropylate (0.15%), respectively. In Markazi province the results show that the efficiency percentages on the 7th day after spraying were 87.87±0.88, 83.48±0.93, 82.25±1.25 and 81.75±1.80 for Envidorspeed (0.05%), Envidorspeed (0.04%), Hexythiazox (0.05%) and Bromopropylate (0.15%), respectively. In Kermanshah province, on the 14th day after spraying, the efficiency percentages were 99.84±0.05, 99.09±0.32, 98.63±0.44 and 97.26±0.65 for Envidorspeed (0.05%), Envidorspeed (0.04%), bromopropylate (0.15%) and Hexythiazox (0.05%), respectively. Considering the results envidorspeed (0.04%) could be recommended.
  Keywords: Envidorspeed acaricide, Chemical control, Hexythiazox, Bromopropylate, Fig
 • Eshaghia. *, Hamidih., Zalis., Gholi Pour, V Pages 42-56
  High amount of organophosphorus pesticides (OPs) are used to control of pest on various crops and therefore measurement of their residue in the crops is very important. In this study dispersive liquid–liquid microextraction technique (DLLME) coupled with gas chromatography–mass spectrometric detection (GC–MS) was developed for the extraction and determination of OPs, Dichlorvos, Diazinon, Etrimfos, Methyl parathion, Fenitrothion, Malathion, Bromophos, Ethion in cucumber. Acetone was used as the extracting solvent for the extraction of OPs from plant samples. When the extraction process was completed, a mixture of Tetrachloroethylene (extraction solvent) and acetone extract (disperser solvent) were rapidly added to pure water. After centrifugation, the sedimented phase of Tetrachloroethylene was collected and injected into the GC–MS for separation and determination of OPs.
  Influential parameters, such as, type and volume of extraction solvent, disperser solvent, salt and pH effects were studied and optimized. Under optimum conditions the enrichment factors and extraction recoveries ranged between 101. 1- 119 and 77. 1- 89. 25٪ for most of the analytes. The linear range was wide (20–500 μgkg−1) and the limits of detection were between 0. 006 and 13. 78 μgkg−1. The relative standard deviations (RSDs) were obtained in the range of 2- 23. 3٪. The developed method was successfully applied for determination of OPs residues in cucumber samples purchased from the local store.
  Keywords: Dispersive liquid?liquid microextraction, Organophosphorus pesticides, Pesticides residues, Cucumber, GC?MS
 • Mosalla Nezhad, H. * Pages 57-66
  Ecdysteroid agonist insecticides, such as methoxyfenozide and tebufenozide are a group of insecticides that provoke a precocious and lethal larval molting in susceptible insects. As these compounds have selective properties, they can be used in integrated pest management (IPM) programs. Insect cell lines are useful in vitro laboratory tools which are exploited in physiology, toxicology and screening research of these compounds. In the present research, cell proliferation inhibition activity of methoxyfenozide, tebufenozide, halofenozide and RH-5849 was evaluated using three different cell lines, two lepidopteran cells (Choristoneura fumiferana, CF-203 of the spruce budworm and Bombyx mori, Bm5) and one dipteran cell, Drosophila melanogaster, S2. The order of toxicity of the compounds in both lepidopteran cell lines was methoxyfenozide>tebufenozide>20E>halofenozide>RH 5849, while methoxyfenozide and tebufenozide showed similar toxicity in S2 cells. Moreover, in S2 cells, all compounds exhibited lower biological activity with higher EC50 values. For example, methoxyfenozide showed 245 and 77-fold lower toxicity in CF-203 and Bm5 cells, respectively. As lepidopteran cell lines exhibit better biological potency than dipteran S2 cell, therefore it could be suggested that CF-203 and Bm5 cell lines are suitable for screening programs and also for mode of action research of these compounds.
  Keywords: ecdysteroid agonist insecticides, cell culture, Choristoneura fumiferana (CF-203), Bombyx mori (Bm5), Drosophila melanogaster (S2), cell lines, cell proliferation inhibition
 • Mirzaim., Rastgoom. *, Haj Mohammad Nia Ghalibafk., Zand, E Pages 67-79
  To investigate the effect of water hardness and pH on the efficacy of sethoxydim on winter wild oat (Avena ludoviciana Durieu) control, a greenhouse experiment was conducted at the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, in 2014. Experiment was carried out in a factorial arrangement based on a randomized complete block design with three replications. Water hardness was applied in five levels (0.01 and 0.05 M NaHCO3, 0.01 and 0.05 M MgCl2, and deionizad water alone), and water pH was evaluated in three levels of 5, 7, and 9 on sethoxydim efficacy with the doses of 187.5, 93.75, and 46.87 g a.i. ha-1. Analysis of variance showed that there were significant effects of different sethoxydim doses (p≤0.01) on survival percentage and dry weight of winter wild oat, and hardness had significant effect on the survival percentage (p≤0.01) and significant effect on dry weight (p≤0.05) of winter wild oat. While the effect pH was not significant on the survival percentage and dry weight of winter wild oat. Interaction between dose and hardness on the herbicide efficacy on winter wild oat, according to the survival percentage was very significant (p≤0.01) and according to dry weight was significant (p≤0.05) . In addition, triple interaction of experimental factors on the survival percentage and dry weight of winter wild oat were significant (p≤0.05). In this experiment, interaction of dose and pH and hardness and pH on the survival percentage and dry weight of winter wild oat wasn’t significant. Main effects and interaction between factors on the survival percentage and dry weight of winter wild oat were similar in most cases. The results show that acidity change had no effect on the efficacy of sethoxydim in hard water on winter wild oat control.
  Keywords: Dry weight, Survival percentage, Nabu S, winter wild oat