فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 3, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افسانه عیوضی، حمیدرضا مختاری نیا * صفحه 123
  : با رشد جهانی جمعیت سالمندان، افزایش نیازهای افراد سالخورده به فضای عمومی و تفریحی برای آنها یک چالش جدید است. همچنین فضا باید بر اساس اصول ارگونومی طراحی شده تا خطر آسیب را کاهش دهد. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و بالتبع افزایش نیاز به استفاده از فضاهای شهری توسط این گروه از افراد، برای جلوگیری از بروز آسیب تطابق بر اساس اصول ارگونومی، در این گروه سنی ضروری است. هدف از این مطالعه طراحی یک نیمکت ارگونومیک برای سالمندان با استفاده از ابعاد آنتروپومتری آن هاست.
  در مطالعه توصیفی حاضر،90 شرکت کننده سالمند، شامل 24 زن و 66 مرد بالای60 سال به صورت نمونه گیری خوشه ایشرکت کردند. 13 بعد آنتروپومتری توسط ارگونومیست آموزش دیده بر مبنای ) ISO (7250-1:2008 اندازه گیری شد. همچنین ابعاد نیمکت های موجود در پارک ها گرفته شد. میزان تناسب بین ابعاد آنتروپومتری سالمندان و ابعاد نیمکت های موجود در پارک ها (n = 100) مقایسه شد. ما همچنین سختی ها و مشکلات نیمکت ها را با استفاده از «تکنیک کارگاه آینده» استخراج کردیم. 45 سالمند به صورت نمونه گیری در دسترس در این کارگاه شرکت کردند و از آن ها خواسته شد تجربه مشکلاتشان را در طول استفاده از نیمکت ها بیان کنند. نظرات و پیشنهادات طبقه بندی شده و با درنظر گرفتن اولویت درجه بندی شدند. سپس، با استفاده از نرم افزار CATIA و با توجه به راه حل های استخراج شده، یک نمونه اولیه از نیمکت ارگونومیک مطابق با ابعاد آنتروپومتری سالمند طراحی شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیلی با نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
  نتایج توصیفی ابعاد آنتروپومتری سالمندان شامل میانگین، انحراف معیار (SD) و صدک و فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد، میانگین و انحراف معیار برای ابعاد نیمکت ارائه شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین عمق نشیمنگاه نیمکت و طول باسن رکبی سالمندان، عرض نشیمنگاه نیمکت با پهنای نشیمنگاه سالمندان و ارتفاع تکیه گاه پشتی نیمکت با ارتفاع شانه سالمندان اختلاف معنی داری وجود دارد. بین ارتفاع نشیمنگاه نیمکت های بتنی و ارتفاع رکبی و نیز بین ارتفاع تکیه گاه آرنج نیمکت های آهنی و ارتفاع تکیه گاه ساعد تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: سالمندی، طراحی، آنتروپومتری، نیمکت، تکنیک کارگاه آینده
 • نادر فرهپور، کیوان شریف مرادی *، صالح عزیزی صفحه 149
 • مصلح الدین ادیب حسامی *، نورالدین کریمی، یحیی سخنگویی، حمید ابوالحسنی، سمانه حسین زاده صفحه 157
  : در سال های اخیر رقابت های پارالمپیک به سبب در برگرفتن افراد معلول مورد توجه قرار گرفته است. جهت اثرگذاری بر عملکرد پرتاب می توان از کشش استاتیک روی دو عضله پکتورالیس ماژور و لاتیسموس دورسی که در فاز Arm acceleration پرتاب نقش به سزایی دارند، استفاده کرد. به طور معمول قبل از فعالیت های ورزشی از کشش استاتیک استفاده می گردد. کشش سبب افزایش انعطاف پذیری می گردد که در عملکرد پرتاب موثر می باشد. نکته قابل تامل اثر این نوع کشش بر عملکرد پرتاب است که مجموعی از قدرت عضلانی، دامنه حرکتی و گشتاورتولیدی می باشد و در این مطالعه به این موضوع پرداخته شده است.
  در این مطالعه تعداد 45 ورزشکار معلول مرد (15 نفر پرتاب دیسک، 15 نفر پرتاب وزنه و 15 نفر پرتاب نیزه) شرکت داشته اند. قبل از کشش هر ورزشکار 3 پرتاب انجام داد سپس یک جلسه کشش استاتیک شامل 5 ست 30 ثانیه ای کشش همراه با 30 ثانیه استراحت بین هر ست، انجام شد بعد از گذشت یک دقیقه از زمان کشش 3 پرتاب دیگر انجام شد. کشش از نوع استاتیک روی عضلات پکتورالیس ماژور و لاتیسموس دورسی بود.
  با بررسی داده های حاصل از مطالعه تغییر معنی داری در مقدار پرتاب قبل و بعد از کشش مشاهده نشد (دیسک: P=0/47، وزنه: P=0/46، نیزه: P=0/14).
  کلیدواژگان: کشش استاتیک، کشش، پرتاب، ورزشکاران معلول، عضلات شانه
 • سید مجید طباطبایی نژاد *، حسن دانشمندی، علی اصغر نورسته، سید حمید شریف نیا صفحه 163
  : طراحی و توسعه غربالگری عملکردی حرکت در ورزشکاران از مهم ترین فرآیندهای کاهش آسیب در ورزش حرفه ای می باشد امروزه غربالگری عملکردی حرکت که با هدف شناسایی ورزشکاران مستعد آسیب صورت می گیرد بر اساس تکالیف حرکتی بنیادین و عملکرد اجرایی همان رشته ورزشی خاص طراحی و اجرا می شود. تاکنون هیچ پروتکل استاندارد غربالگری حرکات عملکردی اختصاصی والیبال وجود ندارد.
  در این مطالعه توصیفی 20 کارشناس والیبال در سطوح عالی، والیبال به صورت هدفدار انتخاب شدند. به وسیله مصاحبه های نیمه ساختار یافته و یادداشت های زمینه ای با کارشناسان نظرات آن ها جمع آوری شد. مصاحبه ها نوشتاری شده و توسط نرم افزار MAXQDA11 کد گذاری شدند. برای استخراج آزمون ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. نتایج حاصل شده از مصاحبه ها در قالب پرسشنامه برای تعیین روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری، محتوا و سازه (روایی واگرا و همگرا) پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی ثبات ابزار به روش آزمون- باز آزمون به فاصله زمانی 2 هفته به کمک شاخص همبستگی درونی (ICC) تخمین زده شد.
  در مرحله اول از فرایند تحلیل، کدهای اولیه مشخص و در نهایت از بین 82 آزمون بالقوه موجود 38 آزمون استخراج شدند. سرانجام، پس از طی مراحل مختلف روایی و پایایی سنجی 12 آزمون اسکوات کامل، لی لی سه گام در مسافت، هگزاگون، لانج خطی، شنای سوئدی با حفظ ثبات تنه، ثبات چرخشی، لانج جانبی، تحرک پذیری شانه، پرش سه گام برای مسافت، پرتاب مدیسین بال از پهلو، زنجیره حرکتی بسته اندام فوقانی و پرش اسکوات برای قرارگیری در مجموعه آزمون انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: والیبال، غربالگری حرکات عملکردی، مطالعه ترکیبی، روایی، پایایی
 • وحید معروف، مهیار صلواتی *، زهرا مصلی نژاد، سید مسعود نبوی صفحه 175
  : بیماری های مزمن، کیفیت زندگی افراد و حتی مراقبین آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. با کمک ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس می توان مشکلات ناشناخته بیماران را شناسایی و اهداف درمانی را با توجه به آنها تعیین کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اشکال مختلف بیماری ام اس انجام شد.
  314 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) که در پاییز و زمستان 1393به مرکز جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و مطب متخصص مغز و اعصاب (فلوشیپ ام اس) در تهران مراجعه کردند، در این تحقیق شرکت کردند. نمرات نسخه ی فارسی پرسشنامه SF-36 و نمرات نسخه فارسی مقیاس COOP WONCA به صورت خوداظهاری از طریق ارائه پرسشنامه جمع آوری شد.
  برای بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل نتایج حاصل از دو پرسشنامه از تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که نمرات تمام خرده مقیاس های پرسشنامه SF-36 در افراد مبتلا به سه نوع بیماری ام اس (پیشرونده ثانویه، پیشرونده اولیه، عود کننده –فروکش یابنده) تفاوت آماری معنی داری داشت. همچنین مشخص شد که نمرات تمام خرده مقیاس های پرسشنامه COOP/WONCA بجز خرده مقیاس حمایت اجتماعی، در افراد مبتلا به سه نوع بیماری ام اس تفاوت آماری معنی داری داشت. سپس با کمک آزمون تعقیبی LSD نمرات خرده مقیاس های این پرسشنامه ها در این سه نوع ام اس، به صورت دو به دو مقایسه شد. بحث و
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی وابسته به سلامت، مالتیپل اسکلروزیس، SF، 36، COOP، WONCA
 • محمدحسین علیزاده *، علیرضا شهاب، هومن مینونژاد، رضا رجبی صفحه 185
  تعداد صدمات و شدت آسیب دیدگی در ورزش فوتبال در طی سال های اخیر افزایش یافته است. به طور متوسط میزان بروز آسیب 10 تا 35 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه بوده است که نیمی از این آسیبها شدید هستند که باعث دوری بیش از 4 هفته ورزشکار از میادین می شوند. مطالعات اخیر گزارش کرده اند آزمون های عملکردی پیش از فصل در ارتباط با آسیب های آینده ورزشکاران می باشد با این حال یافته های مرتبط با این مطالعات متضاد می باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی های رایج عضلانی – اسکلتی پیش از فصل FIFA و آزمون های عملکردی به منظور شناسایی میزان و شدت آسیب های ورزشی بازیکنان نخبه فوتبال است.
  بدین منظور تعداد 92 نفر از بازیکنان مرد نخبه فوتبال که عضو یکی از باشگاه های فوتبال حرفه ای بودند دامنه سنی 17 تا 35 سال به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس آزمون های عملکردی تعادل وای، پرش تک پا، انقباض هم زمان، کاریوکا و FMS از آن ها گرفته شد و همچنین فرم ارزیابی های پزشکی قبل از فصل توسط پزشک هر تیم جمع آوری شد. ساعات تمرین و مسابقه تیم‏ها به همراه تعداد آسیب‏های بازیکنان در طول مدت پژوهش ثبت گردید. برای پیش بینی شدت و نرخ بروز آسیب از آزمون رگرسیون غیرخطی استفاده شد.
  درمجموع 3120 ساعت فعالیت ثبت شد. نتایج آزمون رگرسیون غیرخطی نشان داد از میان آزمون های عملکردی تنها پرش تک پا (p=0/035) شدت بروز آسیب و همچنین فقط آزمون کارولینا [1] (p=0/010) نرخ بروز آسیب را پیش بینی می کند.
  آزمون پرش تک پا شدت آسیب های خفیف (کمتر از 10 روز زمان از دست رفته) و آزمون کارولینا توانستند نرخ آسیب را پیش بینی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آزمون های غربالگری فعالیت های عملکردی و پزشکی کاربرد بسیار محدودی در شناسایی ورزشکاران در معرض آسیب رشته های ورزشی مختلف دارند.
  [1] آزمون کارولینا ترکیبی از دو آزمون انقباض هم زمان و کاریوکا می باشد.
  کلیدواژگان: آزمون های غربالگری عملکردی، آزمون های عملکردی، فوتبال، آسیب
|
 • Afsaneh Eivzi, Hamidreza Mokhtarinia * Page 123
  Purpose
  With the global growth of elderly population, their increasing need to public and recreational spaces has become a novel challenge. Such spaces should be designed based on ergonomic principles in order to decrease their risk of injury. This research aimed to design an ergonomic bench for the elderly people with respect to their anthropometric dimensions.
  Methods
  In this descriptive study, 90 older participants, 24 females and 66 males, aged over 60 years, were recruited by cluster sampling method. A trained ergonomists measured their 13 anthropometric dimensions based on ISO (7250-1:2008). The dimensions of the available benches in the parks were also measured. Then, the fitness of elderly’s anthropometric parameters were compared with the dimensions of the benches (N=100) in the parks. We also explored the problems and difficulties of the using benches by “future workshop technique”. A total of 45 elder subjects were participated in the workshop (recruited by convenience sampling method). They were asked about their problems in using the benches. Their comments and suggestion were sorted and prioritized. Then, using CATIA software and considering the proposed solutions, a pilot ergonomic bench was designed in accordance with the elder anthropometric dimensions. The descriptive and inferential analyses were done by SPSS V. 16.
  Results
  Descriptive results of the anthropometrics dimensions of the older people including Mean, Standard Deviation (SD) as well as percentiles, frequency, cumulative frequency, percentage, Mean and SD for the dimensions of the benches were provided. The study results show a significant difference between the bench seating depth and elderly’s buttock-popliteal length, also between bench seating width and elderly’s buttock width, and finally between bench backrest height and elderly’s shoulder height. There was no significant difference between bench seating height of concrete benches and popliteal height dimension, as well as between elbow rest height of iron benches and arm support height.
  Conclusion
  The elderly take undesirable postures during sitting on incompatible furniture (knee bending, trunk flexion, twisting, etc.).These unnatural postures impose physical strain on them. It is recommended that an anthropometric database of older adults be prepared so that new adjustable furniture can be designed based on these data.
  Keywords: Elderly, Designing, Anthropometry, Bench, Future workshop technique
 • Ebrahim Norouzi *, Fatemeh Sadat Hosseini, Farzaneh Mikaeli Manee Page 133
  Purpose
  Overweight or obese children and adolescents face a lack of confidence in their physical abilities, and show poorer motor and fitness performances, compared to healthy weight peers. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between physical self-efficacy and VO2 max in healthy weight versus overweight female adolescents.
  Methods
  This was a cross-sectional correlational study. The relationship between physical self-efficacy and aerobic capacity was examined in 60 Healthy Weight (HW) and 60 Overweight (OW) adolescent girls with a sedentary lifestyle in Iran. They were selected through cluster sampling method. The participants filled out a physical self-efficacy questionnaire developed by Ryckman et al. and underwent a treadmill progressive running test to determine their maximal oxygen uptake (VO2 max) using a gas analyzer system. Independent t test was used to analyze data regarding between-group differences, whereas Fisher Z test was used to compare the calculated Pearson correlation coefficient between both outcome measures of OW vs. HW participants. SPSS version 24 was used for data analysis.
  Results
  The results indicate that HW girls have higher physical self-efficacy, perceived physical ability and physical self-presentation confidence (P≤0.01). In addition, they have higher VO2 max (t=11.72, df=118, P=0.001). Results also show a significant positive relationship between the maximum oxygen consumption (VO2 max) and physical self-efficacy in both groups (HW: r=0.77, P=0.001; OW:r=0.64, P=0.001), with a significantly stronger association found in the HW adolescent girls (z=2.21, P=0.03).
  Conclusion
  The findings confirm that OW adolescent girls have a significantly lower physical self-efficacy and poor performance on Bruce treadmill test; therefore, the special attention should be paid to psychological factors in the prevention of obesity in adolescence.
  Keywords: Adolescent, Girls, Overweight, VO2 max, Physical self, efficacy
 • Kazem Sabri, Mehrdad Fathi, Keyvan Hejazi * Page 141
  Purpose
  The present study was conducted to investigate the effect of 8 weeks resistance training with and without vascular occlusion on physical fitness indicators and growth hormone and Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in male judokas.
  Methods
  In this semi-experimental study, 20 male judokas were divided into two groups: 1. traditional resistance training軧 training without blood vascular occlusion (n=10), 2. Resistance training group軧 training with blood vascular occlusion (n=10). Resistance training schedule included 8 weeks, 3 sessions per week and each session lasting 45 to 60 minutes. To compare the means within groups and among groups repetitive measurements statistical method was used. Results were tested at significance level of p≤0.05.
  Results
  Results showed that cardio respiratory endurance, anaerobic ability, speed, agility, muscular endurance and power, changed significantly in both resistance groups with and without vascular occlusion. Growth hormone and insulin-like factor growth changed significantly. Concerning intergroup means changes in variables of cardio respiratory endurance, anaerobic ability, speed, agility, muscular endurance, power, growth hormone and insulin-like growth factor, there was a significant change between two groups of resistance training with vascular occlusion and without vascular occlusion.
  Conclusion
  Eight weeks of resistance training with and without vascular occlusion, led to the improvement of motor-physical fitness indicators and increase of growth hormone and insulin-like growth factor in male judokas.
  Keywords: Vascular Occlusion, Resistance training, Growth Hormone, Insulin, like growth factor
 • Nader Farahpour, Keyvan Sharifmoradi *, Saleh Azizi Page 149
  Purpose
  Flat feet areassociated with altered knee kinematics, kinetics, and knee pain.Fatigue of plantar intrinsic foot muscles mayincrease the navicular drop. However, it is not clear how fatigue may influence the knee pain in individuals with flat feet.The purpose of this study was to assess the effect of fatigue on knee kinematics and kinetics in flatfeet during walking.
  Materials and Methods
  This is a quasi-experimental research. Ten flat feet individuals(age: 24.4±2.16Yrs;height: 177.2±4.31cm;mass: 81.9±17.4Kg), and 10 normal subjects (age: 25.28±6.33Yrs;height: 168.61±27.71cm;mass: 78.13±26.93Kg) were participated in this study, randomly. A Vicon motion analysis system (100 Hz) with four cameras and as well as two Kistler force plates (1000 Hz) were used to measure knee kinematics and kinetics during gait which were repeated after fatigue. For between group and within group comparisons independent t-test and Repeated Measure analysis of variance were used, respectively. SPSS software (version 22) was used to analyze datat with the significance level of p
  Results
  Knee range of motion of Flatfeet group in frontal plane (9.37º±2.54º)was significantly higher than that of Healthy group (p=0.01) in pretest. In Flatfeet group, the knee moment in sagittal, frontal and horizontal plan was significantly greater than those in Healthy group by 0.86 (p= 0.002), 0.25 (p= 0.016) and 0.19 (p= 0.000) Nm/BW, respectively in pretest. Adductor moment increased after fatigue protocol in Healthy group by 0.08 Nm/BW.
  Conclusion
  Before exhaustion, the knee moments in sagittal, frontal, and horizontal planes in the Flatfeet group were significantly higher than that of Healthy group. In Flatfeet group, fatigue resulted in a decrease on the knee flexion and abduction moments and increase on knee ROM in sagittal and frontal plane in flat foot group. The decreased knee muscle moments may result in an increased loading on the knee joint. It appears that extreme exhausting activity might place the knee of Flatfeet individuals at the risk of pathology and injury.
  Keywords: flat foot, fatigue, knee, kinematics, kinetics, gait
 • Moslehedin Adib Hesami *_Noureddin Karimi_Yahya Sokhangoe E Hamid Abolhasani_Samaneh Hosseinzadeh Page 157
  Purpose
  In recent years, many people show interest to Paralympics competition because it is dedicated to athletes with disabilities. In order to affect the throwing, static stretching can be applied on the two muscles, i.e. pectoralis major and latissimus dorsi that play an important role in the arm acceleration phase. Normally, before sport activities, static stretching is applied. Stretching increases the flexibility that is effective in the throwing. The important point is the effect of this type of stretching on the throwing function, which is a combination of muscular strength, range of motion and productive torque. This study is going to examine this issue.
  Methods
  In this study, 45 disabled male athletes (15 discus throwers, 15 shot put throwers, and 15 javelin throwers) participated. Before stretching, each athlete did 3 throws, then a static stretching session consisting of 5 sets of 30 seconds stretching followed by 30 seconds of rest between each set, was performed. One minute after the stretching, the athletes did throwing 3 more times. Stretch was of the static type applied on the pectoralis major and latissimus dorsi muscles.
  Results
  Based on study results, no significant change was observed in the amount of throw before and after the stretching (Discus: P=0.47, Shot put: P=0.46, Javelin: P=0.14).
  Conclusion
  Considering data analysis, one session of static stretching of pectoralis major and latissimus dorsi muscles does not create a significant change in the magnitude of throw in disabled athletes engaged in discus, shot put, and javelin throw.
  Keywords: Static stretch, Throw, Disabled athletes, Shoulder muscles
 • Seyed Majid Tabatabaei *, Hassan Daneshmandi, Ali Asghar Norasteh, Hamid Sharif Nia Page 163
  Purpose
  Design and development of functional movement screening in athletes are one of the important measures taken for reducing the injury in professional sports. Today, functional movement screening aimed at identifying athletes susceptible to injury is designed and implemented based on fundamental functional patterns and the performance of that particular sport. Currently, there are no standard protocols for the screening of volleyball-specific performance movements.
  Methods
  In this study, 20 volleyball high level experts were selected through purposive sampling method. The study data were collected by semi-structured interviews and field notes in 2017. The interview transcripts were encoded using MAXQDA V. 10 software. To extract categories and subjects, the thematic analysis approach was used. The results of interviews were conducted in a questionnaire to determine the validity and reliability was investigated. Face validity, content validity and construct validity (convergent and divergent validity) of the questionnaire was evaluated, too. The reliability was estimated by a test-retest method of 2 weeks interval using the intraclass correlation coefficient.
  Results
  In first analysis process, initial codes were extracted and then, 38 (out of the 82 existing potential tests) tests were identified. Finally, after proper examining of the validity and reliability of the tests, 12 tests including deep squat, inline lunge, trunk stability push up, rotary stability, shoulder mobility, triple hop for distance, hexagon, lateral lunge, triple jump for distance, sidearm medicine ball throw, closed kinetic chain upper extremity, and squat jump were identified for inclusion in screening test battery.
  Conclusion
  Based on the results of the interviews, the interviewees’ choices are more based on the similarity of the tests with the movement patterns and performance capabilities in volleyball and considering the anatomical areas prone to injury. More prospective and follow up studies with various volleyball players are needed to show the capability of these tests to predict injuries.
  Keywords: Volleyball, Functional movement screening, Mixed method study, Validity, Reliability
 • Vahid Maroof, Mahyar Salavati *, Zahra Mosallanejhad, Seyyed Masoud Nabavi Page 175
  Purpose
  Chronic diseases affect patients’ Quality of Life (QoL) and even their caregivers. By evaluating the QoL of patients with multiple sclerosis, the undiagnosed problems of the patients can be detected and the appropriate treatment objectives can be determined. This study was conducted to evaluate the QoL in patients with different types of MS.
  Methods
  A total of 314 patients with Multiple Sclerosis (MS) referred to “Society for the support of MS patients”, “Raad Charity and Education complex”, and an outpatient clinic in Tehran during fall and winter 2014-2015 were recruited. All patients completed the 36-Item Short Form questionnaire (SF-36) and Dartmouth Coop Functional Health Assessment/World Organization of National Colleges, Academies and Academic Association of General Practitioners (COOP/WONCA) functional health assessment charts as self-report.
  Results
  To investigate the research hypothesis and analyzing the results of the two questionnaires, 1-way analysis of variance (ANOVA) was used. The results of the analysis showed a significant difference between the three types of MS (relapsing-remitting, secondary progressive and primary progressive) in the scores of all SF-36 questionnaire subscales. A significant difference was also found between the three types of MS regarding the scores of all charts of COOP/WONCA, except for social support. Then with the use of LSD post hoc test, scores of both questionnaires subscales in these three types of MS were pair-wisely compared.
  Conclusion
  The results showed that the type of MS disease can affect the patients’ QoL. Patients with relapsing-remitting MS had the best level of QoL among all others. The COOP/WONCA charts were more sensitive in measuring the differences between the secondary-progressive MS and primary-progressive MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Health, related quality of life, SF, 36, COOP, WONCA
 • Mohammad Hossein Alizadeh *, Alireza Shahab, Hooman Minonetzhad, Reza Rajabi Page 185
  Purpose
  The number and severity of injuries in football matches have increased in recent years. On average, the injury rate is 10 to 35 injuries per 1000 hours matching, half of which are severe and cause more than 4 weeks of absence from football matches. Recent studies have reported that pre-season functional tests may predict the future injuries to athletes; however, the related findings are contradictory. This study aims to investigate common pre-season musculoskeletal assessments approved by FIFA and functional tests to predict the rate and severity of injuries to elite football players.
  Methods
  A total of 92 elite football players aged 17-35 years who were members of three professional football clubs were selected for the study using purposeful sampling method. Then, five functional tests including the Y-Balance Test (YBT), Functional Movement Screen (FMS), Single-Leg Hop (SLH), Carioca and Co-Contraction Tests were performed and the pre-season medical assessment forms were collected by the club medical staff. The training and match times of the teams were recorded during the research period along with the number of players’ injuries. To predict severity and rate of injuries, univariate regression analysis was used.
  Results
  In total, 3120 hours of activity was recorded. Univariate regression analysis results showed that, of functional test, just SLH test could predict the severity of injury (P=0.035), and Carolina test (combination of Carioca and Co-Contraction Tests) predicted the injury rate (P=0.010).
  Conclusion
  SLH test was able to predict mild injuries (time-loss injuries with less than 10 days), and Carolina test could predict injury rate. Screening tests for functional and medical activities have very limited application in identifying athletes who are at risk of injury in various sports.
  Keywords: Screening tests, Functional tests, Football, Injury