فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال دهم شماره 28 (بهار 1397)
 • سال دهم شماره 28 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • روح الله قاسمی *، علی علی دوستی، رضا حسنوی، جابر نوروزیان ریکنده صفحات 1-16
  هدف
  نگرانی درباره تامین مواد غذایی یک از دغدغه های اصلی قبل از وقوع زمین لرزه است. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی « اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه» و اولویت بندی ابعاد آن است.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی به شمار می‎ رود. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و انجام مصاحبه، پرسشنامه اولیه‎ ای طراحی شد و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. با استفاده از 281 پرسشنامه جمع‎ آوری شده، مدل اندازه گیری اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی قبل از زمین لرزه با 7 متغیر مکنون و 19 زیرشاخص به دست آمد؛ سپس به کمک روش فرایند تحلیل سلسله‎ ‎ ‎ ‎ مراتبی فازی، اهمیت هر یک از ابعاد و زیر شاخص ها مشخص شد.

  یافته‎ ها:
  یافته ها نشان می‎ دهد که ابعاد اصلی « نظارت» ، « آموزش» ، « آمادگی برای لجستیک و توزیع» ، مهم ترین ابعاد مدل هستند. از آزمون میانگین برای سنجش عملکرد هر شاخص استفاده شد.

  نتیجه‎ گیری
  در نهایت با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد اقدامات اولویت بندی شدند. امید است نتایج این تحقیق راهنمای خوبی برای مدیران و تصمیم‎ گیران حوزه زنجیره تامین بشردوستانه برای درک بهتر اقدامات به منظور تامین مواد غذایی قبل از زمین لرزه باشد.
  کلیدواژگان: اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه، تامین مواد غذایی قبل از زمین لرزه، تحلیل عاملی تاییدی، فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی، ماتریس اهمیت عملکرد
 • مصطفی کاظمی *، محمدعلی فائضی راد صفحات 17-34
  هدف
  یکی از شیوه های مرسوم ارزیابی کارایی هر سازمان یا بنگاه، مقایسه آن با سایر رقبا یا نمونه های متناظر آن است. با این حال، در برخی پژوهش ها به سنجش کارایی یک واحد در مقایسه با خود در مرور زمان پرداخته شده و روند عملکرد یک واحد نسبت به گذشته خود ارزیابی شده است. هدف پژوهش جاری، پیش بینی کارایی یک واحد با استفاده از سری های زمانی عملکرد گذشته آن است.
  روش
  این پژوهش به کمک مدل SBM و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به مقایسه و سنجش کارایی یک واحد در گام های زمانی مختلف پرداخته و خروجی آن را به عنوان عناصر آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته است تا کارایی گام های زمانی بعدی پیش بینی شود.
  یافته‎ ها
  مورد مطالعه این پژوهش، یک واحد صنعتی بزرگ در صنعت فولاد کشور است که پس از سنجش کارایی، روند نزولی عملکرد آن طی ده سال ارائه شده است. با پیاده سازی ساختارهای مختلف از شبکه های عصبی مصنوعی، در نهایت یک شبکه عصبی بازگشتی با 10 نرون در لایه پنهان با الگوریتم آموزش پس انتشار بیزی توانست بهترین عملکرد را در پیش بینی کارایی آتی این واحد صنعتی کسب کند.
  نتیجه‎ گیری
  مزیت اساسی این پژوهش، ارائه پیش بینی کارایی برای آینده سازمان بر اساس داده های موجود و با در نظر گرفتن تاثیر عوامل دوره های زمانی قبلی در کارایی دوره کنونی با رویکردی غیرخطی است. این موضوع موجب خواهد شد که تصویر روشن تری از عملکرد آتی سازمان فراهم آید، همان طور که در مورد مطالعه پژوهش حاضر، این موضوع رخ داده است.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها (DEA)، شبکه عصبی مصنوعی، ارزیابی عملکرد، پیش بینی سری زمانی، مدل SBM
 • غلامرضا خوش سیما *، سید مصطفی رضوی، علی دیواندری، سید مجید شریعت پناهی صفحات 35-60
  هدف
  مسئله اصلی بانک ها این است که به چه میزان و چگونه در انواع فعالیت های نوآورانه سرمایه گذاری کنند؟ فعالیت های نوآورانه بانک ها در دو قطب پارادوکسی اکتشافی و بهره بردارانه انجام می گیرد.
  روش
  برای پاسخ به این پرسش از روش مطالعه موردی طولی چندگانه استفاده شده است. در همین رابطه، چهار بانک برای مطالعه موردی انتخاب شد و در بازه زمانی 1385 تا 1396 به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته‎ ها
  پس از شناسایی تنش های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه در این بانک ها، استراتژی های پاسخ به این تنش ها در هر بانک مشخص شد.
  نتیجه‎ گیری
   استراتژی های پاسخ بانک ها در قالب 17 تم استخراج شدند و در چهار دسته کلی (بعد) گزینش، جداسازی، موازنه و تعالی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: نوآوری های اکتشافی، نوآوری های بهره بردارانه، تنش، استراتژی پاسخ به تنش، مطالعه موردی، بانک
 • امیرسالار محمدی، اکبر عالم تبریز *، میرسامان پیشوایی صفحات 61-84
  هدف
  طراحی اثربخش شبکه‎ های زنجیره ‏ تامین از الزامات توسعه اقتصاد در سطح خرد است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره ‏ تامین حلقه‏ بسته با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و زیست‏ محیطی توسعه به همراه تصمیم های مالی است. تصمیم های مالی شامل سرمایه‏ گذاری‏ های غیر از زنجیره ‏ تامین و وام‏ های دریافتی است. به عدم قطعیت تقاضا و بازگشت سرمایه مربوط به گزینه‏ های دیگر سرمایه‏ گذاری نیز توجه شده ‏ است.
  روش
  مسئله مورد بررسی چندمحصوله، چنددوره‏ ای، چندهدفه، غیرقطعی و حلقه‏ بسته است که به وسیله یک مدل ریاضی برنامه‏ ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی، مدل‏ سازی شده ‏ است. برای مواجهه با عدم قطعیت پارامترهای تقاضا و بازگشت سرمایه، از روش مسیر سناریو استفاده شده ‏ است‏ .
  یافته‎ ها
  نتایج پژوهش اثربخشی ملاحظه تصمیم های مالی در طراحی شبکه زنجیره ‏ تامین حلقه‏ بسته سبز را نشان می‏ دهد؛ زیرا با افزایش تعداد وام‏ های در دسترس، سطح خدمت ارائه شده به توزیع‏ کنندگان افزایش می‏ یابد. نتایج به دست آمده بر اساس یک مورد مطالعه در صنعت بازیافت پلاستیک است.
  نتیجه‎ گیری
  ملاحظه هم‏ زمان تصمیات مالی و عدم قطعیت مربوط به تقاضا و بازگشت سرمایه به بهبود سودآوری زنجیره‏ تامین منجر می‎ شود.
  کلیدواژگان: شبکه زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، عدم قطعیت، برنامه ریزی ریاضی، تصمیمات مالی
 • سارا خدادادی، محمود مرادی *، کیخسرو یاکیده صفحات 85-100
  هدف
  دوسوتوانی سازمانی به ظرفیت سازمان در پیگیری هم‎ زمان دو هدف نامتجانس اشاره دارد و مهم ترین معیار دستیابی به مزیت رقابتی شناخته می‎ شود. در خصوص مفهوم دوسوتوانی و تاثیر آن بر عملکرد تحقیقات زیادی انجام شده است، اما مطالعات کمی به بررسی ابعاد دوگانه آن پرداخته اند. شواهد حاکی از آن است که دوسوتوانی برای بهبود مستمر عملکرد، ابزار ارزشمندی به‎ شمار می‎ رود. در این پژوهش، دوسوتوانی سازه ای با دو بعد تعادلی و ترکیبی در نظر گرفته شده و تلاش شده است رابطه بین این دو بعد که مبتنی بر سازوکار های خاصی هستند، با عملکرد صنعت بانکداری سنجیده شود.
  روش
  ابتدا با مطالعه ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد؛ سپس به منظور بررسی مدل و فرضیه‎ های پژوهش، 161 شعبه بانک بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد.
  یافته‎ ها
  تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنادار دوسوتوانی بر عملکرد است؛ به این معنا که چنانچه سازمان به حداکثر مقدار بهره برداری و اکتشاف دست یابد، عملکرد بهبود خواهد یافت.
  نتیجه‎ گیری
  در این پژوهش بر افزایش مقدار ترکیبی دو فعالیت بهره‎ برداری و اکتشاف یا بر قدر مطلق اختلاف این دو فعالیت اشاره شد و با توجه به دو دیدگاه بیان شده، نقش دوسوتوانی بر عملکرد بررسی گردید. نتایج متضاد تحقیق در دو رویکرد تعادلی و ترکیبی نشان داد آنچه بر عملکرد تاثیر مثبت دارد، تعادل بین دو بعد بهره‎ برداری و اکتشاف نیست و افزایش هر یک از دو بعد می‎ تواند به بهبود عملکرد منجر شود.
  کلیدواژگان: دوسوتوانی سازمانی، دوسوتوانی تعادلی، دوسوتوانی ترکیبی، عملکرد سازمانی، حداقل مربعات جزئی
 • سید داود میرحبیبی، حسن فارسیجانی *، مدیری محمود، کاوه خلیلی دامغانی صفحات 101-120
  هدف
  در محیط پویا و پیچیده امروز، سازمان‎ ها و صنایع در سطح بین‎ المللی رقابت می‎ کنند و تولید محصول در سطح کلاس جهانی، مقوله مهمی برای رقابت موفق در سطح جهان است. به منظور تحقق شاخص‎ های تولید در کلاس جهانی و رقابت‎ پذیری، باید در سطح زنجیره صنایع، سازمان‎ ها و شرکا، یکپارچگی ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط زنجیره تامین یکپارچه و تولید در کلاس جهانی است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر روش، در دسته پژوهش‎ های توصیفی همبستگی قرار می‎ گیرد. جامعه آماری آن، شرکت‎ های تولیدکننده لوازم الکترونیک خانگی است و نمونه‎ ها به کمک روش نمونه‎ برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد و شاخص‎ های تولید در کلاس جهانی، از روش دلفی فازی استفاده شده است و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه محقق‎ ساخته میان جامعه آماری گردآوری شدند. همچنین آزمون فرضیه‎ های پژوهش با استفاده از روش مدل‎ سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم‎ افزار AMOS انجام گرفته است.
  یافته‎ ها
  نتایج نشان می‎ دهد سه بعد یکپارچگی داخلی، تامین‎ کننده و مشتری تاثیر معناداری بر دستیابی به تولید در کلاس جهانی می‎ گذارند. تاثیر یکپارچگی مشتری بر تحویل تایید نشد و در نهایت، ایجاد سطح بالای یکپارچگی داخلی در این صنعت بر تحویل به موقع و هزینه، در مقایسه با ابعاد دیگر یکپارچگی زنجیره تامین یکپارچه، تاثیر بیشتری می‎ گذارد.
  نتیجه‎ گیری
  نتایج تحقیق گویای آن است که شرکت‎ های مورد مطالعه باید برای دستیابی به شاخص‎ های تولید در کلاس جهانی از قبیل هزینه، نوآوری، کیفیت، تحویل، انعطاف‎ پذیری و خدمات پس از فروش، به یکپارچگی در زنجیره تامین صنعت شامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تامین کنند گان و یکپارچگی مشتری اقدام کنند. نتایج این تحقیق به مدیران برای متمایز کردن تاثیرات ابعاد مختلف زنجیره تامین یکپارچه بر تولید در کلاس جهانی کمک می‎ کند.
  کلیدواژگان: تولید در کلاس جهانی، دلفی فازی، رقابت جهانی، زنجیره تامین یکپارچه، مدل معادلات ساختاری
 • مهرداد ملک محمدی، مهدی نصراللهی *، محسن الوندی صفحات 121-138
  هدف
  کنترل موجودی و برنامه‎ ریزی سفارش‎ ها، یکی از مباحث مهم در تدوین سیاست‎ های اقتصادی واحد‎ های صنعتی است که نیازمند توجه به شرایط حاکم بر سازمان و بازار است. در این زمینه، تعیین تعادل بهینه بین مقدار موجودی، هزینه‎ های سفارش‎ دهی و هزینه‎ های نگهداری، نقش بارزی در جلوگیری از اتلاف سرمایه و مواجه شدن با کمبود موجودی دارد. هدف این مقاله، کنترل موجودی در سیستم‎ های چند کالایی در شرایط تقاضای احتمالی و محدودیت انبار است.
  روش
  برای دستیابی به این هدف، دوره‎ های افق برنامه‎ ریزی توسط بازه‎ های زمانی کوچک در مدل عمومی سفارش‎ های دوره‎ ای جایگزین شد و با بهره‎ مندی از الگوریتم ازدحام ذرات به حل مسئله اقدام گردید.
  یافته‎ ها
  نتیجه این اقدام، اتصال مقدار موجودی در دو زمان 1- t و t است. مزیت آن، پویایی مدل عمومی سفارش‎ ها به ویژه در شرایط عدم اطمینان فضای کسب‎ وکار، به دلیل تغییرات شدید و نزدیک به هم شرایط بازار است که در کمک به مدیران هنگام تعیین مقدار اقتصادی در زمان‎ های مختلف با توجه به محدودیت فرمول‎ های قطعی، اهمیت دارد. به منظور اعتبار‎ سنجی، مدل یاد شده برای چهار محصول شرکت نوین قطعه، پیاده‎ سازی شد.
  نتیجه‎ گیری
  از آنجا که در سازمان های تولیدی، به دلیل وجود مواد اولیه، قطعات و موجودی های در جریان، نقش کنترل موجودی مشهودتر است، می‎ توان با استفاده از روش پیشنهاد شده در پژوهش حاضر، جریانی را ایجاد کرد که با در نظر گرفتن زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، ضمانت‎ کننده اقلام و موجودی سازمان باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)، کنترل موجودی، تقاضای احتمالی، سیستم چندکالایی، برنامه‎ریزی سفارش‎ها
 • امیر یوسفلی * صفحات 139-160
  هدف
  حل مسئله تعیین اندازه اقتصادی سفارش با فرم برنامه‎ ریزی هندسی در فضای هیبریدی به کمک یک سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه، هدف اصلی این مقاله است. دوری از پیچیدگی‎ های اجرای مسائل بهینه‎ سازی و استفاده از دانش بهینه برای ساخت یک سیستم استنتاج که درک آن برای تصمیم‎ گیرنده راحت‎ تر است، از ویژگی‎ های اصلی این مقاله محسوب می‎ شود.
  روش
  استفاده از متغیرهای تصمیم غیر قطعی، استخراج دانش بهینه از مسئله بهینه‎ سازی هیبریدی و به کار بردن این دانش در طراحی سیستم استنتاج هیبریدی رویکرد اصلی این مقاله است.
  یافته‎ ها
  سیستم استنتاج هیبریدی توسعه داده شده در 100 مسئله تصادفی استفاده شد و نتایج آن با مقادیر بهینه به دست آمده از حل مسئله برنامه‎ ریزی هندسی مقایسه گردید. افزون بر 97 درصد انحرافات مقدار تابع هدف از جواب بهینه، کمتر از 2 درصد بود. این موضوع در خصوص متغیرهای تصمیم نیز صدق می‎ کند. این نتایج نشان می‎ دهد که سیستم استنتاج هیبریدی برای به کارگیری به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم بهینه‎ گرا، کارایی بالایی دارد و به نتایج آن می‎ توان اعتماد کرد.
  نتیجه‎ گیری
  مهم‎ ترین ویژگی مدل ارائه شده این است که بر خلاف سایر مقالات در ادبیات موضوع، مسئله بهینه‎ سازی را با یک پایگاه قواعد گرفته شده از خبرگان جایگزین نمی‎ کند، بلکه رویکردی برای ساختن پایگاه قواعد بهینه از مدل بهینه‎ سازی ارائه می‎ دهد. در این رویکرد با جایگزینی توزیع هیبریدی بهینه به جای مقدار قطعی بهینه برای متغیرهای تصمیم، تمام تصمیمات بهینه‎ ای که ممکن است در آینده لازم باشد را به تصمیم‎ گیرندگان ارائه می‎ دهد.
  کلیدواژگان: اندازه اقتصادی سفارش، برنامه‎ ریزی هندسی هیبریدی، سیستم استنتاج قاعده پایه، متغیر تصمیم غیر قطعی، پایگاه قواعد هیبریدی
|
 • Rohollah Ghasemi*, Ali Alidoosti, Reza Hosnavi, Jaber Norouzian Reykandeh Pages 1-16
  Objective
  The general concern about supplying food is one of the important issues before an earthquake happens. This research aims to present a conceptual model for “humanitarian supply chain practices to supply food before an earthquake” and prioritizing its practices.
  Methods
  This research is applied in nature and it is descriptive regarding the tools and instruments of data collection. After reviewing the related literature and interviewing some experts, 7 criteria and 19 sub-criteria were identified. Then the questionnaire was distributed among the related managers, experts, and academics and 281 questionnaires were completed and gathered. This measuring model was tested according to Structuring Equation Modeling. Furthermore, Fuzzy AHP was used to weight the importance of each practice and its dimensions.
  Results
  Our findings showed that “Monitoring”, “Education”, and “Readiness for logistics and distribution” are the most important dimensions of our conceptual model. So, we used one sample t-test to measure the performance of each practice.
  Conclusion
  Finally, importance-performance matrix was used for prioritizing the practices. We hope that our results will be a good guidance for managers and decision makers of humanitarian supply chain for better understanding of food supplying practices before an earthquake.
  Keywords: Humanitarian supply chain, Supplying food before earthquake, Confirmatory factor analysis, Fuzzy AHP, Importance-performance matrix
 • Mostafa Kazemi*, Mohammadali Faezirad Pages 17-34
  Objective
  One of the common methods for the assessment of an organization's efficiency is comparison with other competitors. However, some researchers have studied the efficiency of a unit within itself during different periods of time and it is used to investigate the performance trend of the unit during previous times. The purpose of this research is to forecast the performance of a unit using the previous time series of its performance.
  Methods
  This research conducts comparison and efficiency analysis of a unit during different time periods using SBM and DEA models. And then, the outcome is considered as the training elements of an ANN, so efficiency of future time steps can be estimated for that unit.
  Results
  An industrial unit in Steel industry was studied in this research and its decreasing performance trend during ten years has been presented after efficiency measurements. Implementing different structures of ANNs, finally, we found out that a recurrent neural network with 10 neurons in a hidden layer and Bayesian Regularization algorithm had the best performance for future forecasting of efficiency.
  Conclusion
  The most important achievement of this study is efficiency forecasting for organizations' future using the existing data with regards to the influences of previous time steps on current efficiency by a nonlinear approach. It would lead to providing a clear image of the organization's future as represented for the case of this paper.
  Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Artificial Neural Networks (ANN), Performance analysis, Time series forecasting, SBM
 • Gholamreza Khoshsima*, Seyed Mostafa Razavi, Ali Divandari, Seyed Majid Shariatpanahi Pages 35-60
  Objective
  The main issue for banks is how much and how to invest in a variety of innovative activities. Innovative activities in banks are carried out in two paradoxical exploratory and exploitative poles.
  Methods
  To answer such questions, a longitudinal multiple case study method was used. To do so, 4 banks were selected as the cases for this study and were analyzed in-depth between 2006 and 2017.
  Results
  At first, the tensions of exploratory and exploitative innovation approaches were identified in these banks. Then, the required strategies to respond to these tensions were extracted in these banks.
  Conclusion
  Banks strategies of response were extracted within 17 themes and were classified into the following 4 categories (dimensions): selection, separation, balance, and transcendence.
  Keywords: Exploratory innovation, Exploitative innovation, Tensions, Strategies of response to tensions, Case study, Bank
 • Amir Salar Mohammadi, Akbar Alem Tabriz*, Mir Saman Pishvaee Pages 61-84
  Objective
  Effective design of supply chain networks is necessary for micro-economic development. The aim of this study is to design green closed-loop supply chain network with financial decisions considering economic and environmental dimensions of development. Such decisions consist of non-supply chain investments and available loans. Uncertainty of demand and investments related to other investments (ROI) are taken into account, too.
  Methods
  Proposed model is multi-product, multi-objective, multi-period, stochastic and closed-loop which is modeled as a mixed integer linear programming problem. A scenario path model is applied in order to deal with the uncertainties.
  Results
  The results approved the effectiveness of considering financial decisions. By increasing the number of available loans, the level of the service delivered to the whole system will increase accompanied by a decreasing inclination. Obtained results are based on a case study in plastic recycling industry.
  Conclusion
  Simultaneous consideration of financial decisions and uncertainty in supply chain network design can lead to an improvement in the profit of the supply chain.
  Keywords: Green supply chain, Mathematical programming, Supply chain network, Uncertainty, Financial decisions
 • Sara Khodadadi, Mahmoud Moradi*, Keikhosro Yakideh Pages 85-100
  Objective
  Organizational ambidexterity refers to an organization’s capacity to pursue two distinct goals at the same time, and is known as an important criterion in achieving competitive advantage. So far, many studies have been documented on the concept of organizational ambidexterityand its impact on performance. Nevertheless, few studies have examined its dual dimensions. Evidences suggest that ambidexterity has been positively correlated with performance, and for an organization, it is a valuable tool for continuously improvement in the performance. In this study, ambidexterity has been considered as a construct with two dimensions of balance and combination, and attempt has been made to measure the relationship between this two dimensions and the performance in banking industry.
  Methods
  To do so, initially, reviewing the literature, the conceptual model of this study was extracted, and then in order to analyze the research model and hypotheses, we examined 161 bank branches. The structural equation modeling based on partial least squares (PLS) was used to analyze the data.
  Results
  The data analysis suggested a significantly positive impact of ambidexterity on performance which means if the organizations achieve high level of exploitation and exploration, the performance will improve.
  Conclusion
  In this study, the increase in the combined amount of two exploitation and exploration activities or on the absolute value of the difference between these two activities was pointed out and according to the two aforementioned viewpoints, the role of ambidexterity on the performance was investigated. The contradictory results of the research in the two balanced and combined approaches indicated that it is not the balance between the two dimensions of exploitation and exploration that has a positive effect on performance and any increase in each of these two dimensions can lead to the improvement of the performance.
  Keywords: Organizational ambidexterity, Balanced ambidexterity, Combined ambidexterity, Organizational performance, Partial Least Squares (PLS)
 • Seied Davoud Mirhabibi, Hasan Farsijani *, Mahmoud Modiri, Kaveh Khalili Damghani Pages 101-120
  Objective
  Current dynamic and complicated environment has made organizations and industries compete at an international level. If a world-class level production is pursued, they have to manufacture their products in a world-class level. To meet the world-class production indicators and remain competitive, they need to be more integrated at the level of organization, partners and supply chain. The present study aims to investigate the relationship between supply chain integration (SCI) and world class manufacturing (WCM).
  Methods
  This study uses a descriptive-correlative method and its research population covers Electronic Domestic Appliance Industry companies. The samples in this research were selected using simple random sampling method. Fuzzy Delphi method was used to identify the dimensions and indicators of production in the world class level and to collect data, a researcher-made questionnaire was used. AMOS software was used to test the hypotheses through a statistical test of Structural Equation Modeling (SEM).
  Results
  The results showed that three dimensions of SCI namely, internal integration, supplier and customer have significantly positive impacts on obtaining products in world class level. The impact of customer integrity on delivery was not confirmed while high level of integral integrity is claimed to have more effects on cost and on-time delivery rather than other integration dimensions of supply chain integration.
  Conclusion
  As the results showed, the companies in the industry are required to take actions on integrating supply chain comprising internal, supplier and customer integration in order to obtain WCM dimensions such as cost, innovation, quality, delivery, flexibility and services. Also result of. This paper helps managers to distinguish the effects of the different dimensions of SCI on obtaining WCM.
  Keywords: Fuzzy Delphi, Global Competition, Supply chain integration, structural equation modeling, World class manufacturing
 • Mehrdad Malekmohamadi, Mahdi Nasrollahi *, Mohsen Alvandi Pages 121-138
  Objective
  Inventory control and orders planning are among the key issues in developing the economic policies of industrial units, which requires attention to the factors and conditions governing the organization and the market. In this context, an optimal balance among inventories, ordering costs and maintenance costs can have a crucial role in preventing the loss of capital and shortages in the inventories. The purpose of this paper is to control the inventory in multi-item systems under the conditions of probabilistic demand and warehouse limit.
  Methods
  The problem is studied by replacing the scheduling horizons with short-term periods in the general model of periodic orders which has solved the problem using the Particles swarm optimization algorithm.
  Results
  The results illustrated the connection of the inventory amount at two times of t-1 & t. The model's advantage is the dynamics of the general model of orders, especially in conditions of uncertainty in the business environment due to dramatic changes in the market conditions that are close to each other. This can make the general model of orders more dynamic and reflect the real conditions better and it can help managers determine the economic value at different times which is of high importance considering the limitations of definitive inventory control formulas. The model has been implemented on four different products in Novin Gateh Co.
  Conclusion
  Since in manufacturing organizations, due to the presence of raw materials, particles, and inventories in the process, the role of inventory control is more evident, the proposed model can be used to create a reliable stream of items and inventory of the organization taking into account the elements of time, location, quantity, quality and costs.
  Keywords: Particle Swarm Algorithm (PSO), Inventory control, Probabilistic demand, multi-item Systems, Orders planning
 • Amir Yousefli * Pages 139-160
  Objective
  The main objective of this paper is to solve theeconomic order quantity problem, which is formulated as a hybrid posynomial geometric programming, using a rule-based decision support system. Avoiding the complexities of the optimization process problems and using the optimum knowledge to build an inference system, which is easier to understand for the decision makers, are the main features of this article.
  Methods
  The main approach taken in this paper is to use uncertain decision variables, extracting the optimal knowledge through the hybrid optimization problem and applying this knowledge to design a hybrid inference system.
  Results
  The developed hybrid inference system was applied to 100 random problems and inferred values of the objective function as well as decision variables were compared to the obtained optimum values. Alike decision variables, more than 97% of the deviations between inferred and optimum values for objective function are less than 2%. These results indicated that the developed hybrid inference system is highly efficient to be implemented as an optimized decision support system and its results are quite reliable.
  Conclusion
  Unlike other works in the literature, in this paper, the optimization problem is not replaced with a rule-base which is presented by group of experts. But, an approach is provided to build the optimal rule-based decision support system in which the optimum knowledge is obtained through an optimization problem. This approach will provide decision makers with all optimal decisions that may be needed in the future by replacing the optimal deterministic values for decision variables with the optimal hybrid distribution.
  Keywords: Economic order quantity, Hybrid geometric programming, Rule- based inference system, Uncertain decision variable, Hybrid rule base