فهرست مطالب

اندیشه مدیریت راهبردی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1397)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق
  سعید مسعودی پور *، بهروز قاسمی، محمود محمدیان صفحات 5-48
  اگر چه خاستگاه بازاریابی در حوزه کسب و کار بوده است، اما توانمندی این ابزار در تاثیری گذاری بر رفتار انسان باعث شده است که در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… از آن استفاده شود. به روشنی می توان ملاحظه کرد که امروزه کاربست دانش بازاریابی در موضوعات غیرتجاری در بسیاری از کشورها گسترده و چشمگیر شده است. یکی از مهم ترین این حوزه ها، بازاریابی اجتماعی است که هدف آن ایجاد رفاه اجتماعی از طریق تاثیرگذاری بر رفتار انسان ها برای حل مسائل اجتماعی است. از جمله مسائل اجتماعی که کم و بیش همه جوامع انسانی با آن درگیر هستند، موضوع فقر است. یکی از راهکارهایی که در مرحله درمان فقر در بسیاری از جوامع مورد استفاده قرار می گیرد، جلب کمک های مردمی در قالب خیریه های دولتی یا غیردولتی است. اما مسئله ای که در این میان وجود دارد، محتوای تبلیغات اجتماعی برای جلب مشارکت های مردمی است. با توجه به این که رفتار مالی در کمک کردن به دیگران در آموزه های دینی دارای بایسته ها و نبایسته های مشخصی است و رفتاری که در این چارچوب قرار نگیرد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، تبلیغات صورت گرفته باید مبتنی بر تشویق افراد در این چارچوب باشد. در این پژوهش با احصای 9 زنجیره آیات در قرآن که در مقام دعوت به انفاق هستند، تلاش شد تا الگوی محتوایی برای بازاریابی اجتماعی انفاق طراحی شود. مهم ترین زنجیره در آیات 254 تا 274 سوره بقره قرار دارد که می تواند به عنوان الگویی برای ساخت تبلیغات اجتماعی در حوزه انفاق مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل این الگوها، رهنمون هایی برای طراحی تبلیغات اجتماعی انفاق در موضوعاتی مانند زمینه چینی برای دعوت به انفاق، استفاده از جاذبه ها، پرداختن به رفتار مطلوب و… را فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، انفاق، قرآن کریم، تبلیغات
 • واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت
  مصطفی یخچالی *، میثم لطیفی، ناصر پورصادق، سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی صفحات 49-80
  در سال های اخیر ادبیات مدیریت جهادی تا حدودی وارد عرصه ی علمی و پژوهشی رشته ی مدیریت شده است. با توجه به ظهور و بروز مدیریت در بستر سازمان، لازم است تا ویژگی ها، ابعاد و مؤلفه های سازمان های جهادی در مقایسه با سازمان های دیگر شناسایی و استخراج شود. این پژوهش به دنبال شناسایی و توصیف ویژگی های الگوی سازمان جهادی در عرصه ی صنعت است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. با توجه به سؤال اصلی پژوهش که الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت دارای چه ابعاد و مؤلفه هایی است، در مرحله ی اول مؤلفه های سازمان جهادی از طریق مصاحبه ی عمیق با 17 نفر استخراج گردید و ابعاد و مؤلفه های مستخرج از مصاحبه ها در جلسه ی گروه کانونی مورد بحث و اصلاح و تایید قرار گرفت. یافته ها نشانگر آن است که در سازمان های جهادی صنعتی، عناصر اصلی تولید شامل سرمایه انسانی، سیاست گذاری تولید، زیرساخت و فرآیند تولید، سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازمان دهی جهادی منجر به رسیدن به اهداف و آرمان ها می گردند. همچنین سیاست گذاری تولید یکی از مهم ترین عناصر در سازمان جهادی می باشد که در آن مفاهیمی مانند تکلیف مداری، پیشرانی، شبکه تولید، خودکفایی، طراز ظرفیتی و طراز منفعتی در سازمان جهادی معنا پیدا خواهد کرد. بدیهی است که در این نوع از سازمان صنعتی، افراد باید دارای ارزش ها و روحیات جهادی باشند و فعالیت های خود را به صورت جهادی انجام دهند.


  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی، سازمان های جهادی، فرهنگ جهادی، صنعت
 • ظرفیت شناسی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به آموزه مهدویت در بستر تمدن نوین اسلامی
  محمدرضا برزویی، احمد جهانگیر فیض آبادی صفحات 81-122
  در سال های پس از پیروزی انقلاب، در میان استادان و صاحب نظران حوزه مهدویت، رویکردهای مختلفی شکل گرفته که از بستر علمی خاصی برخاسته و با توجه به جهت گیری تمدنی انقلاب اسلامی، هر یک از این رویکردهای مهدوی می تواند از ظرفیت ویژه خود برای تحقق این تمدن بهره گیرد. یکی از این رویکردها، رویکرد « راهبردی و آینده نگارانه» به مهدویت بوده که از سوی برخی صاحب نظران حوزه مهدویت مطرح شده است. مقاله حاضر که یک تحقیق توصیفی- اکتشافی است سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به مهدویت چیست و از چه ظرفیتی برای تحقق تمدن اسلامی برخوردار است؟ بدین منظور در بخش اول جهت معرفی علمی این رویکرد، از شناسنامه علمی با چارچوب تعریف شده ای که از « رئوس ثمانیه» علم منطق عاریه گرفته شده، استفاده شد و سپس در بخش دوم، برای ظرفیت شناسی تمدنی، بعد از انجام چند مصاحبه عمیق با صاحب نظران این رویکرد، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون (Thematic Analysis) ، در قالب مضامین سه گانه « توصیفی» ، « تفسیری» و « یکپارچه ساز» و با استفاده از نرم افزار Maxqda، کدگذاری و تحلیل گردید. بر اساس یافته ها و اطلاعاتی که در تحلیل مضامین به دست آمد، در نهایت مشخص شد که بیشترین ظرفیت تمدنی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به ترتیب اولویت؛ در نظام های « دانشی و فناوری» ، « اجتماعی» ، « سیاسی و حقوقی» ، « معنوی و عبادی» ، « تربیتی و اخلاقی» ، « فرهنگی و هنری» ، « ارتباطی» و « اقتصادی» جهت حرکت به سمت تمدن زمینه ساز ظهور (تمدن نوین اسلامی) ، بروز و ظهور خواهند داشت.
  کلیدواژگان: مهدویت، تمدن نوین اسلامی، رویکرد راهبردی و آینده نگارانه، ظرفیت شناسی
 • ارائه ی مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان ها با بکارگیری نظریه ی شکست ناپذیری
  سید حسین فخرپور *، زهرا خوش سپهر، محمد حسن ملکی صفحات 123-152
  مفهوم شکست ناپذیری به توانایی ارتقاء و پیشرفت سازمان در شرایط استرس زا و آشوبناک اشاره دارد. درواقع شکست ناپذیری بیان می کند زمانی که سازمان ها با عوامل استرس زا مواجه می شوند، پایداری به تنهایی کافی نیست. در چنین شرایطی سازمان ها نه تنها باید ساختار خود را حفظ کنند، بلکه باید بتوانند با یادگیری از عوامل استرس زا در بلندمدت موقعیت خود را بهبود بخشند و ارتقاء یابند. اگر سازمانی نتواند به موقع عوامل استرس زا را شناسایی کند و برای مقابله با آن ها تدابیری بیندیشد از بخش های ضعیف سازمانی می شکند و ساختار خود را از دست می دهد. در پژوهش حاضر سعی شده است شرکت الکتروفن قم ازنظر شکست ناپذیری مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور چارچوب اولیه، از مرور جامع ادبیات و پژوهش های انجام شده درزمینه ی شکست ناپذیری سازمان های مختلف به دست آمده است، با برگزاری جلسات، خبرگان معیارهای شکست ناپذیری را استخراج و تائید کرده اند، با استفاده از روش دیمتل خاکستری تاثیرات متقابل معیارها بررسی و از طریق روش فرآیند تحلیل شبکه اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش، یادگیری از طریق ریسک کنترل شده را می توان به عنوان مؤثرترین زیرمعیار یادگیری در شکست ناپذیر کردن سازمان ها معرفی کرد.
  کلیدواژگان: شکست، پایداری، شکست ناپذیری، اقتصاد مقاومتی، دیمتل خاکستری، فرآیند تحلیل شبکه
 • مهدی حمزه پور * صفحات 153-182
  این مقاله تلاش کرده است الگوی رهبری در شرکتهای دانش بنیان رادرزیست بوم جمهوری اسلامی ایران برآمده ازپارادایم رهبری کوانتومی را مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور، از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه عمیق، مشاهده و پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. از آنجا که مهمترین ابزار تحقیق به منظور تامین اهدف تحقیق، مصاحبه با خبرگان مسلط بر موضوع بود، لذا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردید. این فرآیند تا تحقق « کفایت نظری» مورد نظر در روش داده بنیاد ادامه یافته و حد توقف مصاحبه ها با این معیار مشخص شد.
  ازمیان 15 مصاحبه عمیق ونیمه صورت گرفته، در مجموع تعداد 411 نکته کلیدی با کدهای نشانگر، مشخص گردیدند. این نکات در قالب مفاهیم انتزاعی، مفهوم سازی شده‏ اند. تبیین و ارتباط دهی میان مفاهیم، آنان را در قالب مقولات شکل خواهد داد. خروجی کدگذاری های مذکور منجر به پاسخ به سوالات تحقیق و ارائه مدل تحقیق در قالب 24مقوله فرعی، 6 مقوله اصلی و5 قضیه نظری گردید.
  کلیدواژگان: رهبری، رهبری کوانتومی، شرکت های دانش بنیان، مدل بومی، روش داده بنیاد، روش دلفی
 • مهدی الیاسی، عاطیه صفردوست *، مریم محمد روضه سرا صفحات 183-202
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآرانه سازمان ها برای شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری است. به این منظور به بررسی رابطه میان گرایش به یادگیری، کارآفرینی بنگاه، استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه و عملکرد سازمان های زیستی کشور پرداخته می شود. جامعه ی آماری پژوهش تمامی شرکت های دانش بنیان زیستی کشور می باشد که تعداد آن ها برابر250 شرکت است. بر اساس یافته های بدست آمده از 142 شرکت دانش بنیان زیستی به عنوان نمونه مورد بررسی و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به یافته های پژوهش تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. همچنین نقش میانجی استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه، در رابطه ی بین متغیرها تایید شد.
  کلیدواژگان: استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه، گرایش به یادگیری، کارآفرینی بنگاه، عملکرد نوآوری
 • برند کارفرما؛ راهبردی نوین در جذب نیروهای خلاق تداعی معانی، تصویر سازمان و تناسب شخص سازمان در نقش میانجی
  جبار باباشاهی *، علی حمیدی زاده، منصوره محمدنژاد فدردی، نادر سیدامیری صفحات 205-224
  جذب نیروی کار شایسته در بازار کار رقابتی امروز، تبدیل به یکی از منابع مهم کسب مزیت رقابتی شده است. پژوهش حاضر با تاکید بر ارزش علاقه مندی (ارزش نوآوری) برای جذب نیروهای خلاق، قصد ارائه پیشنهادهایی در زمینه طراحی « برند کارفرما» به سازمان هایی را دارد که در بیان رسالت خود ارائه محصولات و خدمات نوآورانه به جامعه را در اولویت قرار داده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می یاشد. جامعه آماری پژوهش102 نفر از کارکنانی هستند که در فاصله کوتاهی قبل از انجام پژوهش، موفق به استخدام در واحد مرکزی سازمان شاتل در شهر تهران شده اند که از بین آن ها 51 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه می باشد که بخشی از آن برگرفته از پرسشنامه های استاندارد برتون و همکارانش (2005) ، کانکس و فریمن (2006) و برتز و جاج (1994) است و بخش طراحی شده آن بر اساس تعاریف موجود از متغیر مورد نظر است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Warp PLS می باشد. نتایج نشان می دهد که برند کارفرما از طریق تداعی معانی منجر به ایجاد تصویر مطلوبی از سازمان در ذهن جویندگان کار شده و با احساس تناسبی که در اثر این تصویر، فرد در ذهن خود با سازمان پیدا می کند، جذب سازمان می شود.
  کلیدواژگان: برندکارفرما، ارزش علاقه مندی (ارزش نوآوری)، سازمان های خلاق و نوآور، کارکنان خلاق و نوآور
|
 • The Designing Quranic Promotion Patterns on Enfagh Social Marketing
  Saeed Masoodipoor *, Behrooz Ghasemi, Mahmood Mohamadian Pages 5-48
  Although the origin and base of marketing is in the field of business, but the ability of this tool to influence on human behaviors has led to its use in political, social, cultural and other issues. Today the use of marketing knowledge in non-business subjects has become widespread in many countries. One of the most important of these subjects is social marketing. The aim of social marketing is to create social welfare through influencing human behavior to solve social problems. One of the social issues in almost all societies is poverty. Giving public assistance in the form of governmental or nongovernmental charities is one of the solutions for poverty reduction in many societies. But the content of social advertising to attract popular donations is a very important issue. Charities and financial donation in helping others have some principles in religious teachings. The behaviors out of this framework will not be accepted. So the promotion and advertising for persuading people to donation must in Religious teachings framework. In this study, with the analysis of 9 chains of verses in the Quran about inviting audiences to Enfagh, it was attempted to design a content model for charitable social marketing. The most important chain is 254 to 274 verses is Baqara Surah, which can be used as a template for construct social advertising in the field of charity. The Analysis of these patterns provides some guidelines for designing Enfagh social advertising. Some of the topics in Enfagh social advertising are Preparation for inviting Enfagh, the use of advertising appeals, addressing favorable behavior, and so on.

  Keywords: Social marketing, Enfagh, Holy Quran, promotion
 • Analyzing the pattern of Jihadi Organization on industry
  Mostafa Yakhchali *, Meisam Latifi, Nasser Sadeqpour, Seyyed Mohammad Hossein Hashemi Gulpayegani Pages 49-80
  In recent years, Jihadi management literature has extensively been entered the scientific realm of management discipline. Regarding the emergence and outbreak of management in the context of organization, one can say that it is crucial to identify the Extraction, dimensions and components of Jihadi organizations. This research is aimed to identify and characterize the features of a Jihadi organization in the area of industry. The approach of this research is qualitative and the data are gathered using semi-structured interview method and they are analyzed by content analysis. Taking the main question of the research into account that what the components and dimensions of the pattern of the Jihadi organization in industry sector are, the researcher extracted components of a Jihadi organization and then the extracted conceptual model obtained during the interviews had been inspected and confirmed in focal group meetings. Therefore, it is possible to study a Jihadi organization using four main sections including the foundation of Jihadi organization that contains Jihadi values, Jihadi morale and Jihadi work. This section is regarded as the dominant spirit in organization and performs an important role in formation and distinction of the organization versus others. Other sections of organization should have these features and Jihadi culture. Second section is the production elements which include five items such as human capital, policy making in production, production process and infrastructure, capital and raw material. The third section is Jihadi leadership in organizing things in which the main factors of production would end in goals and ideals under this leadership and organization. The fourth section includes goals and ideals of Jihadi organization in which these organizations are making effort to reach them. In each section, the distinctive aspects of Jihadi organization are inspected and they are compared to other organizations.

  Keywords: Islamic management, Jihadi management, Jihadi organization, Jihadi culture, Industry
 • Capacity Identification of Foresighted and Strategic Approaches to Mahdaviyyat Instruction in the New Islamic Civilization Context
  Mohammad Reza Borzuee *, Ahmad Jahangir Feizabadi Pages 81-122
  In the years after the Revolution Victory, different approaches were formed among the professors and experts of the Mahdaviyyat field, which formed certain scientific context; and with regard to Islamic Revolution civilization orientation, each of these Mahdavi approaches can gain their specific capacities to realize this civilization. One of these approaches was the “foresighted and strategic” one to Mahdaviyyat which was presented by some experts of Mahdaviyyat field. This paper, which is a descriptive-detective research, aims to answer this question: what is the foresighted and strategic approach to the Mahdaviyyat and how much capacity dose it has to realize the Islamic civilization? For this purpose, in the first section for scientific introduction of this approach, a curriculum vitae (CV) with a defined framework, which was lent from “Samaniyeh Topics” of the science of logic, was used; and then in the second section, for capacity identification of civilization, after profound interviewing with the experts of this approach, using qualitative method of Thematic Analysis, in the form of three contents “descriptive”, “interpretative” and “integrating”; and using the software Maxqda, was coded and analyzed. According to findings and information resulted from Thematic Analysis, it was finally specified that the greatest civilization capacity of foresighted and strategic approaches will appear in the “scientific and technological”, “social”, “political and legal”, “spiritual and devotional acts”, “educative and moral”, “cultural and artistic”, “communicative” and “economic” regimes, respectively based upon priority, to move toward the civilization of reappearance (the new Islamic civilization).

  Keywords: Mahdaviyyat, modern islamic civilization, foresighted, strategic approaches, capacity identification
 • Presenting a Model to Realize the Resistive Economy in Organizations Using the Invulnerability Theory
  Seyed Hosein Fakhrpour *, Zahra Khoshsepehr, Mohammad hassan Maleki Pages 123-152
  Invulnerability conception suggests the ability of promotion and improvement in the stressful and squally conditions. Indeed, invulnerability shows that when organizations face stressful factors, resistance is not sufficient alone. In these situations, organizations must not only maintain their structures, but also can improve and promote their conditions by learning from stressful factors in long term. If an organization can’t identify stressful factors timely and can’t remedy them, it will be defeated in weak parts and its structure will be lost. In this research, Qom Electrofan Company was evaluated in terms of invulnerability. To that end, the primary framework has been achieved by comprehensive review of literature and the studies carried out about invulnerabilities of different organizations; and experts, by holding sessions, and have extracted and supported the invulnerability criteria, and by the Gray-Dematel method the interaction of criteria was examined and the importance of each criterion is characterized through the process of network analysis. According to the results attained by research, learning by controlled risk can be introduced as the most effective sub-criterion of learning to make organizations invulnerable.

  Keywords: defeat, invulnerability, resistive economy, Gray-Dematel, analytical network process
 • mehdi hamzehpoor * Pages 153-182
  This paper aims to study the leadership model, originated from the Quantum Leadership paradigm, in knowledge-based companies in the ecosystem of the Islamic Republic of Iran. For this purpose, library studies, profound interviews, observation and questionnaires are used as research tools. Whereas the most important research tool to achieve the research objectives was interviewing the experts dominating it, so qualitative method of data-base theory was used. This process was continued until realizing the “theoretical sufficiency” of interest in data-based method and stopping the interviews was specified with this criterion.        Among 15 unfinished and profound interviews, overall 411 key points with indicator codes were specified. These points were conceptualized as abstractive concepts. Explaining and communicating among concepts will form them as items. Output of the mentioned coding resulted in answering the research questions and providing the research model in the form of 24 sub-items, 6 main items and 5 theoretical theorems.   

  Keywords: leadership, Quantum Leadership, knowledge-based company, native model, data-based method, Delphi Method
 • Mahdi Elyasi, Atiyeh Safardoust *, Maryam Rozehsara Pages 183-202
  Aim of current research is to investigate the effect of innovation strategy on innovative performance of organizations for Knowledge-based companies of biotechnology area. For this purpose, investigating the relationship between tendency to learning, firm entrepreneurship, research and development innovation strategy and functions of national bio-organizations were considered. Statistical community of the research is all Knowledge-based companies which are 250 in number. In accordance with findings attained of 142 biologic Knowledge-based companies as research sample and using modeling structural equations, the research hypotheses were investigated. With regard to the research findings, all of the research hypotheses were emphasized. Furthermore, the role of research and development innovation strategy as mediator was supported.

  Keywords: research, development innovation strategy, tendency to learning, firm entrepreneurship, innovation performance
 • Employer Brand; a New Strategy to Attract Innovative Forces: Association, Organization imaging and Person–organization Propriety as Mediator
  Jabbar Babashahi *, Ali Hamidizadeh, Mansooreh Mohammadnezhad Fadrdy, Nader Seyed Amiri Pages 205-224
  Attracting the competent labor to the current competitive labor market has become one of the main resources of gaining the competitive advantages. This research, emphasizing the interest value (innovation value) to attract the innovative labor, aims to give offers on designing the “employer brand” to organizations of which priorities are presenting innovative products and services to community. This research is descriptive and scanning type in terms of objective, usage and the way of collecting data. Statistical community of the research is 102 persons of staff who were employed in central unit of Shatel organization in Tehran in short time before conducting the research among which 51 persons were chosen randomly as a sample. Questionnaires are the variable measuring tool that a part of them results from Bretton et. al standard questionnaires (2005), Kannex and Freeman 2006 and Bretz and Judge 1994 and the designed part of them is based on existing definitions of the variable. Modeling the structural equations, using software Warp PLS, is the method for data analysis. Results indicate that employer brand, through association, results in creating a favorite image of the organization in the job seeker minds and, feeling the person – organization propriety in mind, the person is attracted by organization.

  Keywords: employer brand, interest value (innovation value), innovative, creative organizations, creative employees