فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال دهم شماره 29 (تابستان 1397)
 • سال دهم شماره 29 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی ابراهیمی کردلر *، عبدالحسین جعفرزاده، محمد هادی علی احمدی صفحات 161-182
  هدف
  یکی از ضعف‎ های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده‎ ها در ارزیابی شرکت‎ های بیمه، بهره‎ نبردن از نظر خبرگان و تصمیم‎ گیرندگان و آزادی کامل شرکت‎ های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی‎ ها و خروجی‎ هاست. این مسئله به شرکت‎ های بیمه اجازه می‎ دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی‎ ها و خروجی‎ های مهم به‎ دست آورند.
  روش
  یکی از متداول‎ ترین روش‎ ها برای در ‎ نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم‎ گیرندگان در تحلیل پوششی داده‎ ها، وارد کردن محدودیت‎ های وزنی است. محدودیت‎ های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم‎ گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن‎ ها در تحلیل پوششی داده‎ ها را فراهم می‎ کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه‎ گیری با دامنه تعدیل‎ شده در دو حالت با محدودیت‎ های وزنی و بدون محدودیت‎ های وزنی به‎ کار برده شده است.
  یافته ها
  میانگین کارایی مدل اندازه‎ گیری با دامنه تعدیل‎ شده با محدودیت‎ های وزنی و بدون محدودیت‎ های وزنی، به‎ ترتیب 927/0 و 959/0 به‎ دست آمد. تعداد شعبه‎ های کارا در زمان به‎ کارگیری محدودیت‎ های وزنی از 71 واحد به 24 واحد کاهش داشت که این نتیجه تاثیر این محدودیت‎ ها را نشان می‎ دهد.
  نتیجه گیری
  در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده‎ ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت‎ های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.
  کلیدواژگان: بیمه، کارایی، تحلیل پوششی ‎داده‎ها، مدل اندازه‎گیری با دامنه تعدیل‎شده، محدودیت‎های وزنی
 • محمود شهرخی* صفحات 183-200
  هدف
  ارائه یک روش نوین برای مواجهه با عدم قطعیت در محاسبه قابلیت اطمینان قطعات از طریق بیان آهنگ خرابی قطعات به‎ صورت عدد مثلثی فازی و به‎ کارگیری محاسبات فازی برای تبدیل آن به عدد قابلیت اطمینان فازی.
  روش
  ابتدا آهنگ خرابی با توجه به عدم قطعیت آن به‎ صورت یک عدد فازی مثلثی بیان شده است؛ سپس با فرض تابع عمر نمایی برای قطعه مد نظر، بر پایه این عدد قابلیت اطمینان فازی به دو روش گوناگون محاسبه شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. در روش اول از اصل گسترش استفاده شده و عدد قابلیت اطمینان فازی به‎ صورت دقیق محاسبه شده است. در این حالت عدد فازی قابلیت اطمینان یک شکل تقریبا مثلثی پیدا کرده است. در روش دوم، با استفاده از رگرسیون خطی، دو تابع خطی برای یال راست و چپ عدد فازی قابلیت اطمینان برازش شده و بدین گونه یک عدد فازی مثلثی ساخته شده است.
  یافته ها
  زمانی که تابع چگالی عمر نمائی برای یک قطعه به کار رود، میزان خطای محاسبه ی قابلیت اطمینان فازی با استفاده از روش رگرسیون، نسبت به روش اصل گسترش بسیار ناچیز است.
  نتیجه گیری
  تقریب تابع قابلیت اطمینان فازی با به‎ کارگیری روش رگرسیون دقت کافی را دارا است و می تواند به جای استفاده از روش اصل گسترش مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رگرسیون، قابلیت اطمینان فازی، منطق فازی، آهنگ خرابی فازی، اصل گسترش
 • محمدرضا مهرگان، احمد جعفرنژاد، میلاد محمدی * صفحات 201-220
  هدف
  هدف از این پژوهش، ارائه مدلی چندهدفه برای حمل‎ ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب برای به حداقل رساندن هزینه‎ های حمل‎ ونقل و هزینه‎ های احداث هاب و لینک با در نظر گرفتن ریسک موجود در حمل‎ ونقل مواد خطرناک است.
  روش
  با استفاده از داده‎ های واقعی شرکت ملی پخش فراورده‎ های نفتی، مدل مکان یابی هاب ارائه شده در این پژوهش با روش معیار جامع حل شد و تحلیل حساسیت جواب های مدل روی برخی از پارامترها انجام گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج حل مدل با 10 عدد هاب، منطقه چهار محال ‎ و بختیاری به‎ عنوان هاب جدید انتخاب شد. نحوه تامین فراورده نفتی هر یک از مناطق نیز ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  مواد خطرناک که ماده اولیه یا محصول استراتژیک در صنایع گوناگون محسوب می‎ شوند، نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا می‎ کنند. حمل‎ ونقل مواد خطرناک با توجه به ماهیت خطرآفرین و تبعات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر، طراحی صحیح شبکه حمل‎ ونقل و توزیع بهینه فراورده‎ ها از منابع تولید به مصرف‎ کنندگان می‎ تواند موجب کاهش هزینه تولید و در نتیجه مصرف بهینه انرژی شود.
  کلیدواژگان: حمل ونقل مواد خطرناک، ریسک، شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی، مدل سازی ریاضی، مسئله مکان‎یابی هاب
 • مقصود امیری *، احمد یوسفی هنومرور، سید جلال الدین حسینی دهشیری صفحات 221-246
  هدف
  این پژوهش بر تلفیق پارادایم‎ های ناب، چابک، تاب‎ آوری و سبز در زنجیره‎ تامین و محدودیت‎ های آنالیز SWOT، برای بهبود عملکرد زنجیره‎ تامین متمرکز است.
  روش
  در ابتدا از تکنیک‎ های تصمیم‎ گیری چند معیاره استفاده شد. از روش سوآرا برای وزن‎ دهی به معیارهای زنجیره‎ تامین لارج و از روش آراس خاکستری به منظور اولویت‎ بندی استراتژی‎ ها بهره گرفته شد. در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT، استراتژی‎ های مناسب شناسایی شدند. به منظور تعیین ترکیب بهینه استراتژی‎ ها، از ارزش شاپلی فازی و تئوری بازی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج وزن‎ دهی نشان داد که معیارهای ضایعات کسب‎ وکار، کیفیت و هزینه از بالاترین اهمیت برخوردار هستند. همچنین هشت استراتژی در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT برای تعیین ترکیب بهینه استرات‍ ژی‎ ها انتخاب شدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق، ترکیب بهینه استراتژی 1WT2WO2ST2SO پیشنهاد شد که شامل استراتژی‎ های وجود شبکه یکپارچه برای تولید، انتقال، کاهش ضایعات فنی و غیرفنی در شبکه توزیع و خرید برق توسط شرکت‎ های خصوصی بود.
  کلیدواژگان: زنجیره‎ تامین لارج، تحلیل SWOT، سوآرا، آراس خاکستری، تئوری بازی
 • علی محقر *، منوچهر انصاری، محمدرضا صادقی مقدم، محمد میرکاظمی مود صفحات 247-278
  هدف
  امروزه اغلب سیستم های پیچیده در سازمان ها، سیستم هایی با پیچیدگی های ساختاری، فناورانه و اجتماعی هستند که به آنها، سیستم های فنی اجتماعی گفته می‎ شود. در مدل‎ سازی برای غلبه بر پیچیدگی و تنوع این سیستم ها، به روش هایی نیاز است که میزان مشابهی از تنوع را در اختیار محققان قرار دهند. با وجود توسعه روش هایی در حوزه های مختلف تصمیم گیری و نظریه سیستم ها، این روش ها معمولا بر اهداف و جنبه منفردی از سیستم تمرکز دارند یا اینکه در مدل‎ سازی آنها به ویژگی های خاص سیستم های فنی اجتماعی توجه نشده است. همچنین برخی از روش ها، فرایند و چارچوب مشخصی ارائه نمی دهند. از این رو، مطالعه حاضر به‎ دنبال فراترکیب روش‎ های موجود به‎ منظور ایجاد روشی ترکیبی برای مد‎ ل‎ سازی این سیستم‎ هاست.
  روش
  در این مطالعه تلاش شده است که با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی و بهره‎ مندی از دیدگاه پارادایم چندگانه روش شناسی چندگانه، فراترکیبی از روش های موجود ارائه شود که ویژگی های هر یک از سیستم های فنی اجتماعی را در نظر می‎ گیرد و بر اساس آن، از قوت ها و ابزارهای مناسب روش های موجود برای مدل‎ سازی این سیستم ها بهره می‎ برد.
  یافته ها
  بعد از اجرای فراترکیب، به‎ منظور تحلیل و ترکیب روش‎ های موجود 12 مولفه شناسایی شد، سپس به‎ کمک آنها سازه های ترکیبی و تحلیلی برای فراترکیب روش ها به‎ دست آمد و در ایجاد روش ترکیبی از آنها استفاده شد.
  نتیجه گیری
  روش پیشنهادی که از فرا ترکیب روش‎ های موجود برای مدل‎ سازی سیستم‎ های فنی اجتماعی به‎ دست آمده، قادر است با بهره‎ گیری از مفاهیم و ابزارهای متنوع ارائه شده از سوی رویکردها و روش‎ های مختلف، جنبه‎ های متفاوت سیستم‎ های فنی اجتماعی را مدل‎ سازی کند. هر چند کارایی روش پیشنهاد شده باید در قالب موردکاوی‎ های مختلف ارزیابی شود.
  کلیدواژگان: ابزارها و تکنیک‎ها، پارادایم نظری، فرا ترکیب تفسیری انتقادی، مراحل هر روش، مفروضات اصلی
 • مصطفی خدایاری، سهراب عبدالله زاده * صفحات 279-296
  هدف
  بهره‎ مندی از سیاست‎ های مناسب می‎ تواند کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) را به همراه داشته باشد. در روش‎ های مرسوم برای انتخاب سیاست‎ های مناسب نت در فرایندهای چند محصولی، تنها یک سیاست برای کل خطوط تولید در نظر گرفته می‎ شود. هدف پژوهش پیش رو، ارائه یک روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر نتایج شبیه سازی کامپیوتری به‎ منظور انتخاب بهترین سیاست نت برای هر یک از خطوط تولیدی است.
  روش
  به تعداد سیاست‎ های‎ نت و با توجه به پارامترهای هر یک از خطوط تولیدی، مدل شبیه سازی ساخته می‎ شود. نتایج اجرای مدل شبیه‎ سازی، مقادیر هر یک از معیارهای نت خط تولید را ارائه می‎ دهد. با استفاده از روش تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه (ANP) و Vikor، سیاست‎ های نت رتبه‎ بندی و سیاست برتر هر یک از خطوط تولیدی انتخاب می‎ شود.
  یافته ها
  نتایج پژوهش، کارایی بسیار خوب روش جدید را نسبت به روش های مرسوم نشان داد؛ زیرا در یک واحد تولیدی چند محصولی، عملکرد تجهیزات در خطوط تولیدی مختلف با یکدیگر متفاوت است و به روش‎ های نت جداگانه‎ ای نیاز دارد؛ به طوری که ممکن است یک سیاست معین در یک دوره برای مجموعه ای از تجهیزات مناسب بوده و در دوره‎ ای دیگر موثر نباشد. نتایج به‎ دست آمده، بر اساس یک مطالعه موردی در یک واحد صنایع غذایی ایرانی است.
  نتیجه گیری
  انتخاب سیاست متفاوت نت برای خطوط مختلف تولیدی، کارایی خطوط را بالاتر برده و هزینه های تولیدی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سیاست نت، شبیه سازی، برنامه ریزی چند شاخصه، فرایند چند محصولی، نرم‎افزار Arena، Vikor
 • مریم اسمعیلی *، شهلا زندی صفحات 297-314
  هدف
  محیط زیست و مسائل مربوط به آن، از جمله مباحث به‎ روز و دغدغه‎ های امروزه سیاست‎ گذاران، سازمان‎ ها، کسب‎ وکارها و حتی مردم عادی است. مدیران اغلب کسب‎ وکارها به دلایل گوناگونی از جمله فشارهای دولتی، خواسته‎ های مردمی، افزایش سهم بازار خود و... ، در زنجیره‎ های تامین خود مسائل زیست‎ محیطی را در نظر می‎ گیرند. در این مقاله دو نوع زنجیره تامین سبز و غیرسبز سه سطحی شامل تامین‎ کننده، تولیدکننده و خرده‎ فروش با توجه به مداخله دولت در مقدار و قیمت محصولات سبز و غیر سبز بررسی شده است.
  روش
  در این پژوهش، نقش دولت به‎ منزله رهبر، برای رسیدن به کاهش هزینه‎ های اقتصادی و زیست‎ محیطی و افزایش شاخص رفاه اجتماعی با تعیین تعرفه‎ هایی برای هر دو زنجیره بر اساس بازی استکلبرگ، به‎ شکل مدل برنامه‎ ریزی غیرخطی با محدودیت‎ های چهار‎ سطحی ارائه می‎ شود؛ به‎ طوری‎ که ابتدا تعرفه‎ ها (برای زنجیره‎ های تامین محصول سبز به‎ صورت پرداخت یارانه و برای محصول غیرسبز به‎ صورت دریافت جریمه) از سوی دولت تعیین شده؛ سپس بر اساس تعرفه‎ ها، مقدار و قیمت محصولات توسط خرده‎ فروش، تامین‎ کننده و تولید‎ کننده مشخص می‎ شود.
  یافته ها
  برای تشریح مدل، مثال‎ های عددی آورده شده است و تحلیل حساسیت روی میزان اهمیت دولت به هر یک از اهداف خود (کاهش هزینه‎ های اقتصادی و زیست‎ محیطی و افزایش شاخص رفاه اجتماعی) و تاثیر آن بر سود حاصل و تعرفه‎ های وضع شده برای زنجیره‎ های تامین بررسی شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می‎ دهد که سود اعضای زنجیره تامین به‎ طور چشمگیری وابسته به تعرفه اعمال شده توسط دولت است. همچنین بهترین توازن بین کاهش هزینه‎ های اقتصادی و محیطی و افزایش رفاه مشتریان، هنگامی به‎ دست می‎ آید که دولت برای همه آنها اهمیت یکسانی قائل شود؛ به این معنا که تا حد ممکن می‎ تواند هر سه هدف خود را برآورده سازد.
  کلیدواژگان: قیمت‎گذاری، زنجیره تامین سبز، مداخله دولت، نظریه بازی، تعرفه
 • محمد تقی فقیهی نژاد، بهروز مینایی * صفحات 315-334
  هدف
  پیش بینی دقیق بازار سهام برای معامله گران این بازار ارزشمند است. پیش بینی سری های زمانی مالی از دسته مسائل چالشی و مهم در پیش بینی است و پژوهشگران تلاش می کنند که الگوهای پنهان را برای پیش بینی آینده بازار سهام استخراج کنند. هدف این مقاله ارائه یک مدل هوشمند برای پیش بینی رفتار بازار سهام است.
  روش
  این مقاله، برای افزایش دقت از مدلی بر مبنای الگوریتم های یادگیری جمعی با مدل های پایه شبکه های عصبی استفاده می‎ کند. برای در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت در پیش بینی، ساختار دومرحله ای به‎ کار رفته است. در مرحله نخست، جهت بعدی حرکت قیمت سهام (افزایش یا کاهش) پیش بینی شده و از آن برای پیش بینی قیمت در مرحله دوم استفاده شده است.
  یافته ها
  دقت نتایج و افزایش بازده پیش بینی، مهم ترین چالش مدل های پیشنهادشده در بازار سهام به‎ شمار می‎ رود. نکته مهم برای سودآوری معاملات، توجه به جهت تغییر قیمت سهام در پیش بینی قیمت آن است که در مدل های پیش بینی به این موضوع توجه کمتری شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی نشان می‎ دهد که پیش بینی رفتار بازار سهام با وجود ماهیت نوسانی و ناپایدار آن، امکان‎ پذیر است.
  نتیجه گیری
  نتایج معیارهای ارزیابی روی داده های واقعی قیمت سهام نشان می دهد مدل پیشنهاد شده در مقایسه با سایر روش ها، با دقت بیشتری می تواند بر نوسان‎ های بازار غلبه کرده و به عنوان روش قابل اطمینان و عملی در بازارهای سهام به‎ کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی تغییر جهت قیمت، پیش بینی قیمت سهام، شبکه عصبی، یادگیری جمعی، مدل های پیش بینی هوشمند
|
 • Ali Ebrahimi Kordlar *, Abdol Hossein Jafarzadeh, Mohammad Hadi Aliahmadi Pages 161-182
  Objective
  One serious drawback of the application of data envelopment analysis in insurance firm efficiency evaluation has been the absence of decision-maker and experts’ opinions, allowing total freedom while allocating weights to input and output data of insurance firms under analysis. This allows insurance firms to achieve artificially highly efficient grants by ignoring some important inputs and outputs.
  Methods
  The most widespread method for considering decision-maker and experts’ opinions in data envelopment analysis models is, perhaps, the weight restrictions inclusion. Weight restrictions allow for the integration of decision maker and experts’ opinions and controlling the range of weight changes in Data Envelopment analysis. Therefore, in this paper, an adjusted range measurement model considering the weight restrictions once and not considering weight restrictions later is used.
  Results
  The average efficiency of the adjusted range measurement model with and without considering the weight restrictions is 0.927 and 0.959, respectively. The number of efficient branches in the presence of weight restrictions has decreased from 71 units to 24 units representing the impact of these restrictions.
  Conclusion
  This article intended to propose a new data envelopment model regarding an adjusted range measure and considering the weight restrictions and the model was tested on Iran insurance company.
  Keywords: Insurance, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Range adjusted measure weight restrictions
 • Mahmoud Shahrokhi * Pages 183-200
  Objective
  The aim of this paper is to propose a new method to deal with uncertainty in computing the reliability of components through expressing the failure rate as a fuzzy triangular number and using fuzzy calculations to convert it to a fuzzy reliability number.
  Methods
  Firstly, considering its uncertainty the failure rate is expressed as a triangular fuzzy number. Then, assuming the exponential life-time function for the target component, based on the fuzzy failure rate, the fuzzy reliability is calculated in two different ways and the results are compared with each other. In the first method, the extension principle is used and the fuzzy reliability number is calculated, accurately. In this case, the fuzzy number of reliability has a nearly triangular shape. In the second method, using linear regression, two linear functions are fitted for the right and left edges of the reliability fuzzy number, and thus a triangular fuzzy number is obtained.
  Results
  When the exponential density function is used for lifetime of a component, the fuzzy reliability calculation error, using the regression method is very small, compared to the original extension method.
  Conclusion
  The approximation of the fuzzy reliability function, applying the regression method, provides sufficient accuracy and can be used instead of the extension principle method.
  Keywords: Fuzzy failure rate, Fuzzy logic, Fuzzy reliability, Regression, Extension principle
 • Mohammadreza Mehregan, Ahmad Jafarnezhad, Milad Mohammadi * Pages 201-220
  Objective
  The purpose of this study is to provide a multi-objective model for ground transportation of hazardous materials in the hub network that tries to minimize the costs of transportation and construction of the hubs and the links, considering the existing risk in the hazardous materials transportation.
  Methods
  The problem with the proposed Hub Location model will be solved using the real data of National Iranian Oil Products Distribution Company and applying the Global Criterion Method. Then the sensitivity analysis of the model's results on some parameters is performed.
  Results
  Considering the results of the model for 10 hubs, Chaharmahal and Bakhtiari was chosen as the new hub location. The supply of oil products to each of the areas was also provided.
  Conclusion
  Hazardous materials as raw materials or strategic products in different industries play an important role in the industrial development of the country. Transportation of hazardous materials is very important due to their perilous nature and consequences. On the other hand, the proper design of a transportation network and optimal distribution of the products from production sources to consumers can reduce the costs of production and result in the optimum consumption of energy.
  Keywords: Hazardous materials transportation, Hub location problem, Mathematical modeling, National Iranian oil products distribution company, Risk
 • Maghsoud Amiri *, Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri, Ahmad Yousefi Hanoomarvar Pages 221-246
  Objective
  This research focuses on the integration of lean, agile, resilient and green paradigms in the supply chain and the constraints of SWOT analysis, in order to improve the performance of the supply chain.
  Methods
  First, multi-criteria decision making techniques were used. Then, SWARA method was used to weigh the criteria of the LARG supply chain and the gray ARAS method was used to prioritize the strategies. At various levels of SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified and appropriate strategy was opted. Finally, in order to determine the optimal combination of strategies, the fuzzy Shaply value and game theory were used.
  Results
  In this paper, the results showed the most important criteria are business waste, quality and cost. To determine the optimal combination, eight strategies were selected at different levels of strength, weakness, opportunity, and threat from SWOT analysis.
  Conclusion
  According to the results of the research, the optimal combination of SO2ST2WO2WT1 strategy was proposed, which included strategies for the existence of an integrated networking for the production, transfer, reduction of technical and non-technical wastes in distribution network and purchasing of electricity by private companies.
  Keywords: Large supply chain, SWOT analysis, SWARA, Gray ARAS, Game theory
 • Ali Mohaghar *, Manoucher Ansari, Mohammad Reza Sadeghi Moghaddam, Mohammad Mirkazemi Mood Pages 247-278
  Objective
  Today,organizations are dealing with the systems which have structural, technological and social complexities named socio-technical systems. To capture this complexity and variety in modeling, we need methods which provide the researchers with similar level of variety. Despite developing a number of methods in different disciplines such as decision-making and systems theories, these methods are commonly one dimensional or they do not consider special aspects of socio-technical systems. Moreover, some methods do not propose a specific framework to model these systems. Therefore, the current study presents a meta-synthesis of the existing modeling methods and creates a new modeling method.
  Methods
  The current study tries to present a meta-synthesis of the modeling methods using critical interpretive synthesis and a multi paradigm-multi methodology approach considering strengths and applicable tools of the extant methods.
  Results
  Following the meta-synthesis, 12 descriptive themes were identified and used to analyze the methods. In addition, synthetic and analytic constructs were identified and used to propose the synthetic method.
  Conclusion
  The proposed method, which is a by-product of the meta-synthesis of modeling methods of socio-technical systems, is able to model the different aspects of socio-technical systems using diverse concepts and tools of extant approaches and methods. However, its applicability has to be evaluated through different case studies.
  Keywords: Critical interpretive synthesis, Principles, Steps of methods, Theoretical paradigm, Tools, techniques
 • Mostafa Khodayari, Sohrab Abdollahzadeh * Pages 279-296
  Objective
  Utilizing appropriate policies can reduce maintenance costs. In conventional methods for selecting appropriate maintenance policies in multi-product processes, only one policy is taken for the entire production line. The current research objective is to provide a multi-criteria decision-making method based on computer simulation results in order to select the best maintenance policy for each production line.
  Methodology
  The simulation model is made up according to the number of maintenance policies and according to the parameters of each production line. The results of the implementation of the simulation model determine the quantities of each production line maintenance criteria. Using the Network Analysis Process (ANP) and Vikor Decision-Making Technique, maintenance ranking policies and top policy are selected for each production line.
  Results
  The results of the research showed the effectiveness of the newly proposed method in comparison to conventional methods. Because in a multi-product manufacturing unit, the performance of the equipment varies from one production line to another, and requires separate maintenance methods; So that a given policy may be appropriate for a set of equipment at one time and not in a different period. The results are based on a case study in an Iranian food industry unit.
  Conclusion
  Selection of different maintenance policies for various production lines will increase the efficiency of the lines and reduce production costs.
  Keywords: Preventive, maintenance policies, Simulation, MCDM, Multi-product process, Arena, Vikor
 • Maryam Esmaeili *, Shahla Zandi Pages 297-314
  Objective
  The environment and the related issues are among the most up-to-date topics and concerns of policymakers, businesses and even ordinary people. Managers often look for environmental issues in the supply chain of their businesses for a variety of reasons, including governmental pressures, peoples’ demands, increasing their market share and etc. In this paper, two types of three-tier green and non-green supply chain including suppliers, manufacturers and retailers are considered with regard to the government intervention in the amount and price of green and non-green products.
  Methods
  In this research, the role of government as a leader is examined in the form of a nonlinear programming model considering four-level constraints to reduce the economic and environmental costs and increase the social welfare index by setting tariffs for both chains based on Stackelberg game. It is conducted in a fashion that, at first, the tariffs are set by the government (supply chains with green products will receive subsides otherwise they will be fined), and then the price and quantity of the products are determined by the retailer, manufacturer and supplier according to those tariffs.
  Results
  Finally, numerical examples are presented to illustrate the model and the sensitivity analysis of the importance of the role of the government for each of its goals and its impact on profits and tariffs imposed on supply chain has been examined.
  Conclusion
  The results showed that the profits of the supply chain members are significantly dependent on tariffs set by the government. The best balance between reducing economic and environmental costs and increasing the welfare of customers is obtained when the government attaches the same importance to all of them; this means that it can meet all three goals alike as much as possible.
  Keywords: Pricing, Green supply chain, Government intervention, Game theory, Tariff
 • Mohammad Taghi Faghihi Nezhad, Behrouz Minaei * Pages 315-334
  Objective
  Accurate forecasting of stock market behavior is invaluable for traders. Forecasting financial time series is among the important and challenging problems and researchers try to extract hidden patterns to predict the future behavior of the stock market. The purpose of this paper is to provide an intelligent model to predict stock market behavior.
  Methods
  This paper employs ensemble learning (EL) algorithm model using neural network base learners to increase the accuracy. In order to consider the direction of price change in the stock price forecasting, a two-stage structure was used. In the first stage, the next direction of the stock price (increase or decrease) was predicted and thenit was employed to forecast the price.
  Results
  The most important challenges of the proposed models in the stock market were the accuracy of the results and how to increase the forecasting efficiently. Research in this field has paid little attention to the prediction of the direction of the next movement of stock price, while it is very important regarding the profitability. The use of artificial intelligence-based models has shown that the stock market is predictable despite its uncertain and unstable nature.
  Conclusion
  The evaluation of results in stock market dataset shows that the proposed model suggests higher accuracy compared to other models in the literature. In addition, it can overcome the market fluctuations and can be used as a reliable and applicable model in the stock markets.
  Keywords: Estimating the direction of price movement, Ensemble learning, Intelligent prediction models, Neural network, Stock price prediction