فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا صفدری، احمدرضا شمس آبادی، شهربانو پهلوانی نژاد * صفحات 288-299
  اهداف استفاده از روش های نوین آموزشی با استفاده از گوشی های هوشمند می تواند در کنترل بیماری ها و کاهش عوارض آن موثر باشد. کاربرد فناوری های ارتباطی در عرصه ارائه خدمات سلامت و مدیریت صحیح آن از طریق تغییر رفتار مردم و به ویژه خودمراقبتی می تواند روند روبه رشدی را در زمینه پیشگیری، درمان و آموزش پزشکی در سنین مختلف و به خصوص در سالمندان داشته باشد. با وجود افزایش امید به زندگی افراد و رشد فزاینده جمعیت سالمندان در جامعه، نقش حمایتی خانواده ها رو به کاهش است. این مسئله ناشی از افزایش شکاف نسلی بین جوانان و سالمندان، کاهش تعداد فرزندان و افزایش طول عمر سالمندان است که افزایش مراقبت های بیشتر در دوره سالمندی و تهیه مقدمات مورد نیاز را که فناوری اطلاعات سلامت یکی از مهم ترین اجزای آن است، لازم می سازد.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر مطالعه ای مروری است که از طریق جست وجو در منابع علمی معتبر از جمله الزویر، ساینس دایرکت، اسکوپوس، پروکوئست، کوچرین، اس ای دی و جست وجوی پیشرفته در گوگل و گوگل اسکولار در سال های 2010 تا 2017 صورت گرفته است. تعدادی از مقالات استفاده شده در این مطالعه خود از نوع بررسی نظام مند بوده اند که به جامعیت نتیجه پژوهش کمک خواهد کرد. در مجموع 65 مقاله و کارتحقیقاتی بررسی شد که از این تعداد، 29 مقاله در این پژوهش استفاده شدند.
  یافته ها یافته ها حاکی از آن است که عمده ترین چالش در استفاده از سلامت همراه در سالمندان، نداشتن سواد الکترونیکی و مقاومت برای استفاده از تکنولوژی است. این موضوع به فراهم ساختن زیرساختارها، نظام نامه و استاندارد و تحقیقات بیشتری در این زمینه نیازمند است. فناوری تلفن های همراه می تواند در کنترل سلامت بیماران مسن دیابتی نقش کلیدی بر عهده داشته باشد. استفاده از این فناوری ها در ایران و کشورهای دیگر با توجیه قابل قبولی همراه بوده است و در آینده می تواند در نقش ابزار مکمل در پزشکی نوین استفاده شود.
  نتیجه گیری به کارگیری تلفن همراه در ارائه مراقبت نه تنها در کاهش هزینه ها و دسترسی آسان به مراقبت و جنبه های متنوع آن موثر است، بلکه باعث بهبود در روابط بیمار و ارائه دهندگان مراقبت و همچنین افزایش تاثیر خودمراقبتی به خصوص در سالمندی می شود. پیشرفت های اخیر در فناوری تلفن همراه فرصت های زیادی را برای بهبود سلامت و رفاه افراد، توانایی نظارت و گزارش سریع تغییر وضعیت سلامتی ،کمک به ایجاد شیوه زندگی سالم، تشخیص سریع شرایط بهداشتی، تسهیل اطلاع رسانی و ترویج مراقبت های بهداشتی و درمانی فراهم می کند. این فناوری می تواند در احساس استقلال و امنیت سالمندان موثر باشد و موجب ارتقای کیفیت زندگی آنان شود. همچنین استفاده از این ابزار می تواند باعث افزایش رضایتمندی سالمندان و باانگیزه تر شدن آنان برای ادامه درمان و حیات شود.
  کلیدواژگان: سلامت همراه، سالمندی، ارتقای سلامت، فناوری، مراقبت های سلامت
 • رباب صحاف، حمیدرضا خانکه، یدالله ابوالفتحی ممتاز، آریا همدان چی * صفحات 300-311
  اهداف سالمند شدن جوامع، چالش های جدیدی را خصوصا در کشور های درحال توسعه به وجود آورده است. به همین منظور برنامه سالمندی سازمان ملل متحد و انجمن بین المللی سالمندشناسی و طب سالمندی، دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن 21 را به منظور اولویت بندی تحقیقات تهیه و منتشر کرده است. از طرف دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اولین دانشگاه ایران است که در مقاطع مختلف در رشته سالمندشناسی دانشجو پذیرش کرده است و از این نظر بیشترین تعداد دانشجو را دارد. این در حالی است که تاکنون مطالعه ای در خصوص موضوعات پایان نامه های مرتبط با سالمندی در این دانشگاه انجام نشده است. هدف این مطالعه مقایسه عناوین پایان نامه های این دانشگاه با الویت های دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن 21 است.
  مواد و روش ها در این مطالعه 248 پایان نامه و پروپوزال مرتبط با سالمندی بررسی شدند. عناوین این پایان نامه ها با دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن 21 مقایسه شد. این پایان نامه ها در سه سطح اولویت ها، حوزه های تحقیقاتی مهم و عناوین اختصاصی بررسی و با روش تجزیه وتحلیل محتوای قیاسی طبقه بندی شدند. نتایج به روش کمی تجزیه وتحلیل توصیفی شد.
  یافته ها دو اولویتی که بیشترین تعداد پایان نامه ها را هم در کل دانشگاه و هم در گروه سالمندشناسی به خود اختصاص داده بودند، شامل اولویت چهارم و پنجم دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن 21 یعنی سالمندی سالم و بیولوژی و بیماری ها بود (به ترتیب 39/ 9 و 21 درصد). کمترین تعداد عناوین نیز مربوط به اولویت دوم، یعنی امینت مادی بود (3/3 درصد). در سطح حوزه های مهم پژوهشی بیشترین تعداد پایان نامه مربوط به عملکرد ذهنی و جمسی (21/8 درصد) ، بیومدیکال و سالمندی سالم (هر کدام 19 درصد) و کمترین میزان مربوط به حیطه های تحقیقاتی تغییرات در جوامع کلان و فقر بوده است (به ترتیب 0 درصد و 0/4 درصد).
  نتیجه گیری موضوعات پایان نامه های بررسی شده از نظر فراوانی با اولویت بندی های ارائه شده در دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن 21 مطابقت ندارد. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی دلیل این تفاوت مشخص شود و با انجام نیازسنجی، با استفاده از دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن 21 اولویت های پژوهشی در زمینه سالمندی در سطح ملی تهیه شود.
  کلیدواژگان: سالمندشناسی، طب سالمندی، ایران، پایان نامه، پژوهش
 • خدیجه ایران دوست، علی ثقه الاسلامی، مینا رضایی، مرتضی طاهری * صفحات 312-323
  اهداف هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی سالمندان بود.
  مواد و روش ها در این تحقیق نیمه تجربی، 35 زن سالمند با میانگین سنی 8/2± 1/61 به طور تصادفی در 3 گروه تمرینات یوگا مبتنی بر بهینگی بیوریتم زیستی (13=n) ، تمرینات یوگا (13=n) ، و کنترل (11=n) قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی تعادل پویا و توانایی حفظ تعادل از آزمون زمان برخاستن و رفتن، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون لک لک، و برای سنجش توجه انتخابی از مجموعه آزمون های توجه سیستم وینا استفاده شد. اطلاعات مربوط به توجه انتخابی در آزمودنی ها با استفاده از آزمون ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه مدت در نرم افزار وینا در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها نتایج تحقیق نشان داد تعادل ایستا و پویای سالمندان به طور معنی داری پس از مداخله تحقیقی بهبود یافت. از طرف دیگر، شاخص های مرتبط با توجه انتخابی مشتمل بر متوسط زمان عکس العمل و همین طور پاسخ مناسب به محرک های اعمال شده تغیر مثبت معنی داری داشت (05/0P≤) ، اما برنامه ریزی تمرینی به اقتضای بیوریتم تاثیری بر عملکردهای مذکور نداشت.
  نتیجه گیری با توجه به اینکه سالمندان به دلیل ضعف جسمانی و همین طور شناختی درگذر زمان زوال جسمانی شناختی را تجربه می کنند و با عنایت به محدودیت های جسمانی، توانایی اجرای برنامه های تمرینی مختلف را ندارند، اجرای تمرینات یوگا برای تقویت هر دو بخش تاکید می شود.
  کلیدواژگان: یوگا، تعادل، توجه انتخابی، بیوریتم زیستی
 • مهدی عباسی مقدم، محمد سلیمانی فارسانی، وحید ولی پور ده نو * صفحات 324-333
  اهداف ورزش صبحگاهی تا حدودی بین مردم ایران رایج است؛ اما تاکنون اثر آن بر عامل مغذی عصبی مشتق از مغز بررسی نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز و ارتباط آن با سطوح کلسترول در مردان سالمند خرم آباد بود.
  مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی، 13 مرد (سن: 93/3± 46/56 سال، وزن: 23/8± 46/82 کیلوگرم، قد: 17/5± 46/175 سانتی متر) به طور داوطلبانه شرکت کردند. در روز تمرین، راس ساعت 7 و 30 دقیقه از آزمودنی ها در حالت ناشتا نمونه خونی گرفته شد. سپس تقریبا به مدت 50 دقیقه برنامه تمرین ورزشی شامل 15 دقیقه گرم کردن، 25 دقیقه بدنه اصلی و 10 دقیقه سرد کردن را انجام دادند. سه دقیقه پس از جلسه تمرین، نمونه خونی بعدی از آن ها گرفته شد. برای اندازه گیری سطوح گلوکز، کلسترول و عامل رشد عصبی مشتق از مغز به ترتیب از روش های آنزیمی و الایزا استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی وابسته و همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری 05/0> P در نظر گرفته شد.
  یافته ها یافته ها نشان داد غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز (002/0=P) و گلوکز (01/0=P) به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، در همه شرایط (پیش آزمون و پس آزمون) ارتباط معناداری بین غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و گلوکز وجود نداشت (05/0 نتیجه گیری ورزش صبحگاهی تقریبا به مدت 50 دقیقه در مردان سالمند، غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و گلوکز را افزایش می دهد و همبستگی مثبت غیرمعناداری بین آن ها وجود دارد. همچنین بین سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و کلسترول همبستگی منفی معناداری وجود دارد. بنابراین، انجام ورزش صبحگاهی در مردان سالمند به منظور بهبود سلامت مغزی پیشنهاد می شود. اگر سطوح کلسترول مردان سالمند طبیعی باشد، مزیت های بیشتری از ورزش صبحگاهی به دست خواهند آورد.
  کلیدواژگان: ورزش صبحگاهی، مردان سالمند، گلوکز، کلسترول، عامل رشد عصبی مشتق از مغز
 • مهناز اخوان تفتی، ناهید مفردنژاد * صفحات 334-345

  اهداف سالمندان احساس تنهایی و انزوای زیادی را تجربه می کنند که انتظار می رود کمبود مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی عوامل پدیدآورنده آن باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در سالمندان انجام گرفت.
  مواد و روش ها این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع همبستگی است. نمونه آماری آن شامل 210 سالمند زن و مرد بود که از بین سالمندان شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی و بهزیستی روان شناختی بود داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و کاننی تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها نتایج نشان داد مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی پیش بین های مثبت بهزیستی روان شناختی سالمندان بود. نتایج تحلیل همبستگی کاننی نشان داد چهار متغیر بنیادی برای درک روابط بین مجموعه متغیر های ملاک و پیش بین مورد نیاز است و هر چهار بعد از خرده مقیاس هایی از مجموعه پیش بین و ملاک تشکیل شده اند. ضرایب بنیادی برای چهار بعد اول به ترتیب 86/0، 58/0، 45/0 و 31/0 به دست آمد (P< 0. 005).
  نتیجه گیری کمبود مهارت های هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با بهزیستی روان شناختی پایین در سالمندان همبسته است. از این رو برنامه های آموزشی برای ارتقای این مهارت ها در سالمندان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، بهزیستی روان شناختی، سالمندان
 • علی محمد نظری، کیانوش زهراکار، احمد آقاجانی * صفحات 346-361
  اهداف: با توجه به روند رو به افزایش جمعیت سالمند در جوامع، ازجمله ایران، و فشار روزافزون مراقبت از سالمندان بر نسل میان سال و نیز ضرورت نگاه بومی به موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی پریشانی های روان شناختی در فرزندان متاهل مراقب والد (ین) سالمند انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی اجرا شد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شامل افراد متاهل مراقب والد (ین) ساکن شهر قم در سال 1395 بود. شرکت کنندگان شامل 13 نفر مرد و زن بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از طریق مراجعه به مراکزی انتخاب شدند که جمعیت مدنظر معمولا مراجعه می کردند. حجم نمونه از طریق اشباع نظری تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق جمع آوری و داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شد. یافته ها: پریشانی های روان شناختی که شرکت کنندگان تجربه می کردند در قالب 3 مقوله اصلی، 7 زیرمقوله، و 39 مفهوم قرار گرفتند. مقوله اول، هیجانات ناخوشایند است که دو زیرمقوله احساسات و دغدغه ها را دربر می گیرد. مقوله دوم، حالت های روان رنجورانه است که شامل سه زیرمقوله افسردگی، اضطراب و وسواس می شود. مقوله سوم تعارضات است که دو زیرمقوله تعارض نقش و تردیدها را پوشش می دهد. نتیجه گیری: مراقبت از والد (ین) سالمند برای فرزندان متاهل که درگیر نقش های متعددی هستند، پیامدهای روان شناختی نامطلوبی دارد که در این مطالعه بومی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره به جمعیت هدف باشد و نیز تحقیقات کمی و آماری بر اساس یافته ها را برانگیزاند.
  کلیدواژگان: پریشانی های روان شناختی، فرزندان متاهل، مراقب، والد سالمند
 • مسعود خداویسی، علی فعال عراقی نژاد، افسر امیدی، لیلی تاپاک، علی اسماعیلی وردنجانی * صفحات 362-371
  اهداف:در سالیان اخیر رشد جمعیت سالمندان سیری صعودی داشته است، بنابراین وجود مراکزی که پاسخ گوی نیازهای روحی و جسمی ایشان باشد، اهمیت بی اندازه ای پیدا کرده است، استانداردسازی یکی از روش های بهبود کیفیت در این مراکز است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت استانداردهای ساختاری موجود در خانه های سالمندان و مقایسه آن ها با استانداردهای بین المللی بود.
  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، هر سه خانه سالمندان استان مرکزی در سال 1396 به صورت سرشماری انتخاب و درباره آن ها مطالعه شد. برای بررسی وضعیت استانداردها از چک لیست محقق ساخته ای استفاده شد که شامل استانداردهای نیروی انسانی، محیط فیزیکی، ابزار و تجهیزات بود. روایی این چک لیست با استفاده از نظرسنجی در پنل متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آزمون های موازی تایید شد، داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 23 بررسی شد.
  یافته ها

  در مجموع مراکز از نظر استانداردهای ساختاری در وضعیت متوسطی بودند و میانگین امتیاز 29/83درصد (میانگین 674 از 810) را کسب کردند، نمره کسب شده خانه سالمندان ابراهیم آباد 64/88درصد (میانگین 718) ، خانه سالمندان امام جواد 40/88درصد (میانگین 716) و خانه سالمندان میثم 84/72 (میانگین 590) است.
  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه وضعیت ساختاری خانه های سالمندان استان مرکزی در مقایسه با استانداردهای بین المللی در حد کمتری است، پیشنهاد می شود مسئولان خانه های سالمندان کیفیت مراکز خود را برای رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای ساختاری افزایش دهند.
  کلیدواژگان: خانه سالمندان، استانداردهای پرستاری، استانداردهای ساختاری
 • منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو، رامین بیرانوند * صفحات 372-383
  اهداف

  بهبود حس عمقی در مفاصل اندام تحتانی نقش مهمی در کاهش ریسک زمین خوردن سالمندان دارد. از آنجا که تاکنون مشخص نشده است بهبود حس عمقی در کدام یک از مفاصل اندام تحتانی بیشترین ارتباط را با بهبود تعادل سالمندان دارد، هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش حس عمقی مچ پا و زانو در بهبود تعادل سالمندان پس از یک دوره برنامه تمرینات آبی بود.
  مواد و روش ها

  30نفر از مردان سالمند 60 تا70 سال، به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. شاخص های نوسان پاسچر و دقت حس عمقی آزمودنی ها به ترتیب با استفاده از سیستم تعادلی بایودکس و روش عکس برداری ارزیابی شد. در ادامه گروه تجربی به مدت هشت هفته در برنامه تمرینات آبی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نمی کردند. پس از اتمام برنامه تمرینی، تمام آزمودنی ها مجددا ارزیابی شدند و از آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل اطلاعات استفاده شد (05/0P≤).
  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد متعاقب هشت هفته تمرینات آبی، بین تغییرات صورت گرفته در حس عمقی مچ پا و توانایی کنترل پاسچر سالمندان ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0P).
  نتیجه گیری

  به نظر می رسد بهبود حس عمقی در مفصل مچ پا در بهبود توانایی کنترل پاسچر سالمندان در مقایسه با دیگر مفاصل اندام تحتانی نقش مهم تری دارد. بر همین اساس توصیه می شود در برنامه ریزی های تمرینی برای بهبود تعادل سالمندان به نقش ویژه مفصل مچ پا بیشتر توجه شود.
  کلیدواژگان: حس عمقی، تعادل، تمرینات آبی، سالمند
 • سید محمدکاظم واعظ موسوی، پروانه شمسی پور دهکردی، مهدی نمازی زاده، ماندانا سنگاری * صفحات 384-395
  اهداف

  کنترل وضعیت قامت فرایندی فعال برای حفظ تعادل است و در فعالیت های روزمره، ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش جنسیت و نوع کانون توجهی در تکالیف شناختی و عملکردی بر یادگیری کنترل پاسچر سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها

  شرکت کنندگان شامل 80 سالمند (40 مرد و 40 زن) ، با میانگین سنی 9/50± 4/72 بودند که به طور داوطلبانه و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه در این تحقیق شرکت کردند. این افراد به طور تصادفی در هشت گروه آزمایشی دستورالعمل های کانون توجهی درونی و بیرونی در تکالیف فراقامتی شناختی و حرکتی گمارده شدند. وضعیت قامت با سنجش قرارگیری مرکز جرم با استفاده از سیستم بالانس مستر ارزیابی شد.
  یافته ها

  تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد گروه مردان با کانون توجهی بیرونی در تکلیف حرکتی، بهترین عملکرد را در یادگیری کنترل پاسچر داشتند (05/0P<). زنان با کانون توجهی درونی در تکلیف شناختی، ضعیف ترین عملکرد را در یادگیری کنترل پاسچر داشتند. مقایسه های زوجی نشان داد مردان و زنان در کانون توجهی بیرونی در مقایسه با کانون توجهی درونی، عملکرد کنترل پاسچر بهتری داشتند.
  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر دستکاری کانون توجه تکالیف فراقامتی بر کنترل پاسچر، این موضوع در زنان سالمند در مقایسه با مردان افت بیشتری دارد. با طراحی برنامه های تمرینی جهت دهی توجه در تکالیف فراقامتی، می توان تعادل را بهبود بخشید. با توجه به موثربودن دستکاری کانون توجه بر کنترل پاسچر سالمندان، طراحی برنامه های جهت دهی توجه به ویژه در زنان سالمند پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تعادل، توجه، عملکرد شناختی، سالمند، تفاوت جنسی
 • علی همتی عفیف، خدیجه ایران دوست، مرتضی طاهری، علی ثقه الاسلامی * صفحات 396-404
  اهداف

  هدف از انجام مطالعه حاضر، تاثیر تمرینات پیلاتس بر شاخص های عملکرد حرکتی و میزان کمردرد زنان سالمند بود.
  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که روی 43 زن غیرفعال سالمند با دامنه سنی 1/5± 4/64 سال انجام گرفت که فعالیت بدنی کم، درد کمر، درصد چربی بدن بیش از 35 درصد داشتند و نسبت دور کمر به لگن آن ها بیش از 95/0 بود. بدین ترتیب، نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (22=n) و کنترل (21=n) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات پیلاتس را سه جلسه در هر هفته به مدت چهار ماه انجام دادند، درحالی که گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود مشغول بودند. تمام متغیرهای ترکیب بدن با استفاده از دستگاه تحلیل ترکیب بدن و متغیرهای کنترل حرکتی نظیر سرعت راه رفتن با کمک آزمون سرعت 10متر راه رفتن و توانایی حفظ تعادل با آزمون زمان برخاستن و رفتن قبل و بعد از تمرینات آزموده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و تی وابسته در نرم افزار SPSS تحلیل شد (05/0P≤).
  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق، بهبود معناداری در تعادل پویا (001/0=P) و سرعت راه رفتن (001/0=P) زنان سالمند مشاهده شد. از طرفی عوامل موثر بر کنترل حرکتی همچون متغیرهای چاقی (001/0=P) و درد کمر (001/0=P) نیز بعد از چهار ماه بهبود معناداری داشت.
  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرینات پیلاتس می تواند باعث بهبود در سرعت راه رفتن، کیفیت حفظ تعادل و همچنین کاهش درصد چربی بدن و التیام درد کمر در سالمندی می شود. از این رو می توان برای داشتن کیفیت زندگی بهتر در سال های بعد از این دوران، از تمرینات پیلاتس در کنار برنامه های تمرینی دیگر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پیلاتس، تعادل، سرعت، درد کمر
|
 • Reza Safdari, Ahmad Reza Shams Abadi, Shahrbanoo Pahlevany Nejad * Pages 288-299
  Objectives
  Advanced educational techniques with smartphones help medical staff to control diseases and
  reduce their complications. Application of communication technologies in health services through changing
  patients’ behaviors (especially self-care) has had a growing trend in the prevention, treatment, and medical
  education of different age groups, especially the elderly. The support role of families for the elderly (despite
  their rising life expectancy) is decreasing mainly due to the generation gap between youth and the elderly,
  lower number of children, and higher life expectancy of the elderly. The purpose of this paper is to assess
  and improve the health of the elderly people with m-health (use of mobile telecommunications and wireless
  multimedia to integrate and develop successful health care delivery systems) and technology. Methods & Materials: The present study is a review study conducted through the search of reputable scien
  -tific resources such as Scopus, ScienceDirect, Cochrane, SID, Elsevier, ProQuest as well as advanced search on
  Google and Google Scholar in 2010-2017. It should be noted that a number of papers used in this study have
  been systematically reviewed, which would contribute to the comprehensiveness of the research result. A
  total of 65 papers and research papers were reviewed, of which 31 were used in this study.
  Results
  Findings indicate that the main challenge in using m-health in the elderly is the lack of electronic lit-eracy and phobia of technology. Resolving this problem requires the provision of infrastructures, codes and standards and more research in this area. Cellular technology (what mobile phone networks are based on) can play a key role in controlling the health of older diabetic patients (as an example) and using these technologies in Iran and other countries with acceptable justification can be used as a complementary tool in modern medicine.
  Conclusion
  Mobile care not only is effective in reducing costs by providing easy access to care and its various aspects, it also improves patient’s relationships and care providers as well as increasing self-care effectiveness, especially in old age. Recent advances in mobile technology provide many opportunities for improving the health and well-being of individuals; for example, ability to monitor and rapidly report changes in their health status, education of a healthy lifestyle, quick diagnosis, facilitation in information exchange, and promotion of health care. This technology can be effective in the sense of autonomy and safety of the elderly and it can improve their quality of life. Also, the use of this tool can increase the satisfaction of the elderly and encourage them to continue their treatment and eventually prolong their lives
  Keywords: M, health, elderly, improving health, health care, technology
 • Robab Sahaf, Hamid Reza Khankeh, Yadollah Abolfathi Momtaz, Arya Hamedanchi * Pages 300-311
  Objectives: “Ageing” has created challenges for societies, particularly in developing countries. In this regard, the “Research Agenda on Ageing for the 21st century” (RAA-21) has been prepared and published through a joint project of the “United Nations Program on Ageing” and the “International Association of Gerontology and Geriatrics.” The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences is the first university in Iran that has admitted students in Gerontology, and currently has the largest number of students studying the subject of “Ageing.” The current study aims to compare the topics of dissertations on ageing in the University with the priorities of RAA-21, because no similar study has been conducted at the University so far. Methods & Materials: total of 248 dissertations and proposals on “Ageing” were included in this study. The titles were categorized into three levels (priority, research area, and specific topic) with a deductive content analysis approach using RAA-21 guidelines. The results were qualitatively described and compared with RAA-21 priorities.
  Results The fourth and fifth priorities of RAA-21 (“healthy ageing” as well as “biology and diseases”) were identified as the most common priorities in the dissertations of both the University and the Gerontology Department (39.9% and 21%, respectively). The second priority of RAA-21 (“material security”) had the least number of dissertations (3.3%). With respect to “research areas,” the highest number of dissertations was conducted in the “physical and mental function”(21.8%) and then “biomedical” and “healthy ageing” (19% each) subcategories. “Macro-societal changes and development” and “poverty” subcategories had the least number of dissertations (0.0% and 0.4%, respectively). Conclusion: distribution of dissertation topics conducted on “Ageing” at the University does not match with the priorities of RAA-21. As a descriptive study cannot present a certain causal relationship, an investigation into the reason for the differences is suggested for further studies. Moreover, it is also useful to prepare the national priorities for research on “Ageing,” using need assessment and RAA-21 as guidelines
  Keywords: Ageing, Gerontology, Geriatric medicine, Dissertation, Research, Iran
 • Khadijeh Irandoust, Ali Seghatoleslami, Mina Rezaei, Morteza Taheri * Pages 312-323
  Objectives This study aimed to investigate the effect of yoga based on biorhythm theory on the balance and selective attention in the older women.
  Methods & Materials A total of 35 older women with mean (SD) age of 61.1(2.8) year were randomly assigned into three groups: yoga based on biorhythm (n=13); yoga (n=13); control (n=11). Static and dynamic balance tests and Vienna system test were applied to measure the study variables. COG test was used to measure the selective attention. One-way ANOVA test was used to analyze data followed by post-hoc Tukey test.
  Results The results suggested that both motor and cognitive performance, including balance and selective attention were improved significantly (P≤0.05).
  Conclusion Given the physical and mental weakness of elderly women, practicing yoga exercises are highly recommended in the elderly
  Keywords: Balance, Selective attention, Biorhythm
 • Mehdi Abbasi Moghadam, Mohammad Soleymani Farsani, Vahid Valipour Dehnouhnou * Pages 324-333
  Objectives: Early morning exercise is prevalent in Iranian population, and yet no study has assessed its effect on brain-derived neurotrophic factor. Therefore, the purpose of this study was to assess the effect of early morning exercise on serum levels of brain-derived neurotrophic factor and its relation with cholesterol levels in the elderly males in Khorramabad City, Iran. Methods & Materials: In this quasi-experimental study, 13 older men (mean [SD] age: 56.46[3.93] y; mean [SD] weight 82.46[8.23] kg; mean [SD] height: 175.46[5.17] cm) voluntarily participated. In the training day, at first, blood samples were obtained at 07:30 AM in fasting state. Then, subjects performed training protocol for 50 min duration that included 15 min warm-up, 25 min main activity, and 10 min cool-down, and after three min, subsequent blood samples were obtained. To measure serum levels of glucose, cholesterol, the Brain-Derived Neutrophilic Factor (BDNF) enzymatic and ELISA methods were used, respectively. To analyze the obtained data, paired-samples t test and Pearson correlation were used, and statistical significance was set at P0.05). However, there were near significant negative correlation between serum concentration of BDNF and cholesterol in pretest (r=-0.53, P=0.061) and significant negative correlation in posttest (r=-0.703, P=0.007). Conclusion: Early morning exercise for approximately 50 minutes increases serum concentration of BDNF and glucose in elderly males. Also, there is no significant positive correlation between them. But, there is significant negative correlation between serum concentration of BDNF and cholesterol. Therefore, early morning exercise for the elderly men is recommended to improve brain health. Also, older men, if they have normal cholesterol levels, will get more benefits from early morning exercise
  Keywords: Morning exercise, Elderly men, Cholesterol, Glucose, BDNF
 • Mahnaz Akhavan Tafti, Nahid Mofradnezhad * Pages 334-345
  Objectives: Elderly People experience feelings of loneliness and isolation which is due to lack of social and emotional skills. Hence, we aimed to examine the relationship between emotional intelligence and social skills with psychological well-being in the elderly. Methods & Materials: In this cross-sectional study, 210 elderly of Tehran City were enrolled using convenient sampling method. They completed Emotional Intelligence Inventory, Social Skill Inventory and Psychological Well-Being Inventory. Data were analyzed using Pearson and Canonical Correlation.
  Results Results indicated that components of emotional intelligence and social skills were positive predictors of psychological well-being in elderly. Canonical correlation analysis showed that four fundamental variables are needed to understand the relationships between the set of criterion and predicate variables. Fundamental coefficients for the first four dimension were 0.85, 0.58, 0.45 and 0.31 (P<0.005). Conclusion: Lack of social skills and emotional intelligence are associated with low psychological well-being in elderly. So, training programs for improving these skills in the elderly are recommended
  Keywords: Emotional intelligence, Social skills, Psychological well-being, Elderly people
 • Ali Mohammad Nazari , Kiyanoosh Zahrakar , Ahmad Aghajani * Pages 346-361
  Objectives: Considering the phenomenon of aging population in societies like Iran, and increasing pressure of caring for elderly people on middle-aged generations, as well as the need to have a regional view to the subject, this study aims to identify psychological distresses in married children who should take care of their elderly parent(s). Methods & Materials: This research was carried out qualitatively by means of phenomenological approach. The study field was the married caregivers of their parent(s) who lived in Qom City, Iran, in 2016. The participants (13 males and females) were selected with purposeful sampling method through referring to the related institutions. Sample size was determined through theoretical saturation. The relevant data were collected using deep interview with the participants, and data analysis was carried out using 7-step method of Colaizzi. Results: The psychological distresses experienced by the participants were categorized into 3 main categories, 7 subcategories, and 39 concepts. The first category contains unpleasant excitements that includes two subcategories of emotions and concerns. The second category embraces the neurotic states, which includes three subcategories: depression, anxiety, and obsession. And the third category embodies conflicts, which covers the two subcategories of role conflict and doubts. Conclusion: The care of the elderly parent(s) for married children who are already involved in several tasks have undesirable psychological outcomes which were identified in this study. The results of this research can be considered as the basis for providing psychological services and counseling to the target population. They can also motivate quantitative and statistical research based on existing findings
  Keywords: Psychological distress, Married children, Caregiver, Elderly
 • Masoud Khodaveisi, Ali Faal Araghi Nejad, Afsar Omidi, Leili Tapak, Ali Esmaili Vardanjani * Pages 362-371
  Objectives: In the recent years, the elderly pollution has increased; therefore, the availability of centers that meet their physical and emotional needs has become extremely important. Standardization is one of the approaches to improve the quality of these centers. The purpose of this study was to compare the status of structural standards in nursing homes with international standards. Methods & Materials: In this descriptive, cross-sectional study, three nursing homes in Markazi Province were studied in 2017. To investigate the status of structural standards, a researcher-made checklist was used, which consisted of the staff standards, physical environment standards, and equipment standards. The validity of this checklist was confirmed using expert panel and its reliability was confirmed by parallel forms reliability. The collected data were analyzed by SPSS 23. Results: Overall, the centers were in moderate situation in terms of structural standards with average score of 83.29% (mean: 674 [out of 810]). The scores of Imam Javad Nursing home, Ebrahimabad Nursing home, and Meisam Nursing home were 88.40%, 88.64%, and 72.84% (mean: 716, 718, and 590), respectively. Conclusion: Considering that the structural condition of nursing homes in Markazi Province is lower than international standards, nursing home officials are recommended to improve the quality of their centers to achieve the levels of international standards, especially structural standards
  Keywords: Nursing Home, Nursing standards, Structural standards, Internationa
 • Mansour Sahebozamani, Abdolhamid Daneshjoo, Ramin Beyranvand * Pages 372-383
  Objectives : Proprioception improvement in lower limb joints plays an important role in reducing falling risk in the elderly. Since proprioception improvement in the lower limb joints have the most relevance to better balance in the elderly, this study aimed to investigate the role of ankle and knee joint proprioception on balance improvement in the elderly after an aquatic exercise program. Methods & Materials: total of 30 elderly male (60-70 years old) were randomly selected and classified into intervention and control groups. Postural sway parameters and proprioception acuity were evaluated using the Biodex balance system and photography method, respectively. Then the intervention group participated in an aquatic exercise program for 8 weeks while the control group did not receive any intervention. All subjects were reassessed upon completion of the intervention program and the Pearson correlation test was used for data analysis (P≤0.05). Results: The results of this study showed a significant relationship between the changes of the ankle joint proprioception and the postural control ability after conducting the 8 weeks of aquatic exercise program (P0.05). Conclusion: It seems that the improvement in ankle joint proprioception plays a more important role in improving the postural control ability of the elderly compared with the other lower limb joints. Accordingly, it is recommended that the special role of the ankle joint should be more considered in the exercise planning for balance improvement in the elderly
  Keywords: Proprioceptive acuity, Balance, Aquatic exercise, Elderly
 • Seyed Mohammadkazem Vaez Mousavi, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Mahdi Namazizadeh, Mandana Sangari * Pages 384-395
  Objectives: This study aimed to compare the effects of sex and different types of attentional focus of supra-postural tasks on postural control learning in older adults. Methods & Materials: A total of 80 older adults (mean [SD] age: 72.5[4.9] year) participated in this study. The participants, selected according to inclusion criteria, were randomly divided into eight groups of internal and external attentional focus based on supra-postural cognitive and motor task guidelines. The postural status was evaluated by measuring the centre of gravity alignment through a master balancing system (modified clinical test of sensory interaction and balance). Results: The results showed that the men’s older adults with external focus in motor supra-postural task, had a better posture performance than the other groups (P<0.05). Women older adults with internal focus in cognitive supra-postural tasks had the weakest status in postural control function. Men and women also had a better postural control function than the other test groups in external attentional focus. Conclusion: Postural control loss is greater in older women than men according to the impact of focusing attention on postural control. It is possible to improve the balance by planning external focus in supra-postural task programs
  Keywords: Balance, Attention, Cognitive function, Gender difference, Elderly
 • Ali Hemmati Afif, Khadijeh Irandoust, Morteza Taheri, Ali Seghatoleslami * Pages 396-404
  Objectives: This research aimed to investigate the impact of Pilates exercise on motor performance indexes and low back pain of inactive middle-aged women. Methods & Materials: This was a quasi-experimental study with pretest and posttest design performed on 43 inactive females with mean (SD) age of 44.4 (5.1) year with low activity, body fat percentage above 35%, and Waist Hip Ratio (WHR) of over 0.95. They were assigned into test (n=22) and control (n=21) group. The Pilates or test group did their exercise for 4 months, three times a week while the control group did their daily routines. All body composition variables were measured by body composition analyzer and functional tests were measured by speed and balance tests. Independent and dependent t test were used to analyze the data. Results: The results suggested that dynamic balance and speed improved significantly and those effective factors on motor control such as obesity variables, including Body Mass Index (BMI), WHR, body fat percentage, visceral fat were also improved (P≤0.05). Conclusion: It seems that Pilates exercise may improve motor performance indexes and also a better quality of life due to a mitigating low back pain. Therefore, practicing such an exercise program can be effective in older persons
  Keywords: Pilates exercise, Elderly, Body composition, Low back pain