فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال بیست و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میرحسین موسوی*، حسین راغفر، زهرا فاضل صفحات 1-12
  مقدمه

  مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت های مستقیم از جیب که متناسب با توان پرداخت آن ها نباشد، نه تنها موجب می شود خانوارهای بیشتری در گروه مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه ها به زیر خط فقر سقوط کنند. این مطالعه با هدف بررسی دقیق وضعیت عدالت و برابری در تامین مالی هزینه های سلامت در سطح کل کشور و همچنین به تفکیک پنج بیستک هزینه ای انجام گرفته است.

  روش کار

  در این مطالعه براساس رویکرد بانک جهانی با استفاده از شاخص عدالت در مشارکت مالی خانوارها، شاخص درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن و همچنین شاخص درصد هزینه های فقرزا، عدالت در تامین مالی هزینه های سلامت طی سال های منتخب بررسی شد. به همین منظور، از داده های پیمایش هزینه- درآمد خانوارهای (شهری) طی سال های 1394-1363 مرکز آمار ایران استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص عدالت در مشارکت مالی خانوارها طی سال های منتخب نوساناتی جزیی داشته است. درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن افزایش اما درصد خانوارهای مواجه با هزینه های فقرزا طی سال های منتخب کاهش یافت. بیستک پنجم هزینه ای شاهد بیش ترین درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن و کمترین میزان عدالت و بیستک اول شاهد بیش ترین میزان مواجه با هزینه های فقرزا بود.

  نتیجه گیری

  روند افزایشی درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن و همچنین افزایش بی عدالتی در مشارکت مالی خانوارها نشان داد که برنامه های اجرا شده طی سال های منتخب به حد کافی موثر نبوده و مشارکت مالی در پرداخت های سلامتی به خوبی هدفمند نشده است، درنتیجه نظام سلامت نتوانسته است آن چنان که باید در راستای حفاظت از خانوارها در برابر هزینه های کمرشکن عمل کند.

  کلیدواژگان: عدالت در مشارکت مالی سلامت، هزینه های کمرشکن، هزینه های فقرزا
 • لیلا ملایی پور، منوچهر کرمی*، مجید اخوان طاهری، سیده مه لقا هاشمی، رکسانا باطبی صفحات 13-21
  مقدمه

  سل همچنان یک خطر عمده برای سلامتی محسوب می شود. درک اپیدمیولوژی سل برای تعیین استراتژی کنترل، پیشگیری و درمانی سل ضروری است، از این رو مطالعه حاضر به ارزیابی جنبه های اپیدمیولوژیک و روند بیماری سل در استان تهران در طی یک دوره زمانی 9 ساله پرداخته است.

  روش کار

  در این مطالعه همه بیماران مبتلا به سل ثبت شده در نظام مراقبت بیماری سل در استان تهران طی سال های 92-1384 وارد مطالعه شدند. میزان بروز سل در طی سال های مورد بررسی محاسبه و روند موارد بیماری به صورت نمودار خطی گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata 11. 2 و در سطح اطمینان 95% انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 11446 بیمار مسلول مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران40/47 سال (89/21 ±) بود. 45/51% بیماران زن، 52/69% ایرانی، 13/93% مورد جدید بیماری و 49/3% مبتلا به عفونت توام با ویروس نقص سیستم ایمنی انسانی (HIV) بودند. در مجموع 84/48% موارد مسلول، مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت، 98/20% مبتلا به سل ریوی اسمیرمنفی و 19/30% از بیماران دارای سل خارج ریوی بودند. نسبت جنسیت، سن، محل اقامت، سابقه تماس با فرد بیمار، بستری در بیمارستان و مورد بیماری در بیماران ایرانی و افغانی تفاوت معنا دار داشت(P

  نتیجه گیری

  با وجود روند کاهشی بروز سل در کشور، نتایج مطالعه حاکی از روند افزایشی بیماری در استان تهران است. شیوع بالای عفونت سل توام با HIV، مهاجرت افاغنه به کشور، افزایش حساسیت سیستم بهداشتی و بهبود نظام ثبت در سال های اخیر از دلایل احتمالی افزایش میزان بروز بیماری می باشد.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (سل)، اپیدمیولوژی، میزان بروز، ایران
 • رضا جعفری، حسن سلیمانی*، محمدحسین آرندیان، حسین دهقان منگابادی، محمدمهدی حسن پوراشکذری، محمدهادی فرح زادی، سیدعلی رضا پورمازار، محسن زرنگارپناه اسفندآبادی صفحات 22-27
  مقدمه

  لیشمانیوز پوستی روستایی از مهم ترین بیماری های انگلی در ایران است که در نواحی روستایی17 استان از 31 استان وجود دارد. در سال های اخیر لیشمانیوز پوستی روستایی یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی استان یزد به حساب می آید. به دنبال اپیدمی این بیماری در شهرستان ابرکوه مطالعاتی در زمینه عفونت انسانی و مخازن حیوانی این بیماری انجام گرفت. این تحقیق برای نخستین بار به منظور تعیین وضع لیشمانیوز جلدی شهر ستان ابرکوه اجرا گردید. هدف این مطالعه بررسی فراوانی بیماری و سایر خصوصیات آن نزد انسان ومخزن معین گردید.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی طی سال های 1389-1388 در شهرستان ابرکوه انجام گرفت. جهت بررسی فراوانی بیماری، در پایان پاییز اقدام به بازدید خانه به خانه از 300 خانوار شامل 1130 نفر در شهر ابرکوه و روستاهای اسفندآباد و هارونی گردید. در این بازدیدها وضعیت افراد هر خانواراز نظر بیماری بررسی و در فرم های مخصوص ثبت می شد. به منظور بررسی فون جوندگان منطقه و تعیین مخازن بیماری در فصول تابستان و پاییز سال 1388 هر 15روز یکبار اقدام به نصب 20 عدد تله زنده گیر در مجاورت لانه های فعال جوندگان گردید. جوندگان صید شده، تعیین هویت شده و از نظر آلودگی به انگل لیشمانیا مورد آزمایش میکروسکپی قرار گرفتند.

  نتایج

  18 نفر (59/1%) به سالک حاد مبتلا شدند که از این تعداد، 5 نفر مرد (77/27%) و 13 نفر زن (23/72%) بودند، 353 نفر دارای جای زخم بودند که از این تعداد 173 نفرمرد (%49) و 180 نفر زن (%51) بودند. میزان ابتلاء به زخم حاد و جای زخم سالک در بین خانوارهای بررسی شده با جمعیت 1130 نفر به ترتیب 59/1 و 23/31 درصد محاسبه شد. فراوانی بیماری 328 در هر هزارنفر مشخص گردید که بیش ترین درصد آلودگی به زخم حاد در گروه سنی زیر 4 سال (82/%8). می باشد. در طی این بررسی جمعا 40 سر جونده از گونه ی رومبو میس اپیموس صید گردید که در 14 سر (%35) ، آلودگی به فرم آماستیگوت انگل لیشمانیا مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  لیشمانیوز جلدی روستایی در شهرستان ابرکوه شایع شده است. رومبومیس اپیموس احتمالا مخزن اصلی بیماری در این شهرستان می باشد. جونده کشی طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماری های واگیر،آموزش عمومی افراد ساکن در منطقه و بهسازی محیط از جمله مواردی است که می تواند در کنترل بیماری موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی روستایی، لیشمانیا ماژور، عفونت انسانی، مخزن، ابرکوه، یزد
 • انیسه نیک روان*، علی محمد احمدی صفحات 28-40
  مقدمه

  دستیابی به نظام عادلانه در سلامت به شکل "دریافت خدمات برابر برای نیازهای برابر"، از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بوده است. بنابراین اندازه گیری "عدالت" در بهره مندی از خدمات و متمایز کردن آن از "برابری" دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه با استفاده از داده های خرد طرح بهره مندی از خدمات سلامت که در سال 1387 توسط وزارت بهداشت تهیه شده و با به کارگیری روش استانداردسازی غیرمستقیم، برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت در محیط نرم افزار استاتا تخمین زده می شوند.

  یافته ها

  شاخص نابرابری قبل از استاندارسازی نشان می دهد در بهره مندی از تمامی خدمات سلامت به جز خدمات پزشک خانواده، خانه های بهداشت، خدمات دندانپزشکی و خدمات ارایه شده در کلینیک های بخش خصوصی نابرابری اندکی بین گروه های مختلف درآمدی وجود دارد. این درحالی است که شاخص نیاز انتظاری نشان دهنده تمرکز نیاز بین فقرا می باشد. از این رو انتظار بر آن است که آن ها از خدمات سلامت نیز بیش تر استفاده نمایند. اما نتایج تخمین پس از استانداردسازی نابرابری و محاسبه بی عدالتی نشان می دهد که، توزیع بهره مندی از خدمات سلامت به ویژه خدمات سرپایی به نفع گروه های ثروتمند می باشد و بی عدالتی افقی به نفع این گروه درآمدی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  مفهوم نابرابری بر این اصل استوار است که افراد، نیازهای متفاوت و در نتیجه تقاضاهای متفاوت برای استفاده از خدمات سلامت دارند. اما بی عدالتی مفهومی است که در نیازهای برابر حاصل می شود. در این حالت تفاوت در بهره مندی افراد، به عنوان بی عدالتی در نظر گرفته می شود. بنابراین نمی توان از شاخص نابرابری به تنهایی برای مطالعه بی عدالتی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بهره مندی، برابری، عدالت، استانداردسازی غیرمستقیم
 • مریم قربانی*، فاطمه طهماسبی صفحات 41-49
  مقدمه

  عوامل روان شناختی می تواند در سبب شناسی و درمان اختلال کم کاری تیرویید نقش تعیین کننده ای داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی و میزان استرس در بیماران مبتلا به اختلالات کم کاری تیرویید و افراد بهنجار است.

  روش کار

  روش پژوهش علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل تمامی بیماران زن مبتلا به اختلالات کم کاری تیرویید مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان شریعتی شهر اصفهان، که از بین آنها یک نمونه 50 نفری به روش نمونه گیری در دسترس و یک نمونه 50 نفری از زنان سالم نیز به عنوان گروه بهنجارانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه استرس می باشد. نتایج به روش تحلیل واریانس در نرم افزارSPSS-19 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین های مورد مقایسه دو گروه استرس (استرس ناشی از بهداشت زندگی (432/8=F) ، زندگی شخصی (394/11=F) و شخصیت و عادات فکری (889/18=F)) و کیفیت زندگی (عملکرد جسمی (893/87=F) ، محدودیت در ارتباط با مشکلات جسمی (947/28=F) ، درد جسمی (357/40=F) ، وضعیت سلامت عمومی (519/5=F) ، عملکرد اجتماعی (762/7=F) ، محدودیت در ارتباط با مسایل روانی (611/33=F)) بود (05/0> P). گروه کم کاری تیرویید نسبت به بهنجار عملکرد ضعیف تری نشان داد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، میزان استرس بالاتر در اختلال کم کاری تیرویید به کیفیت زندگی پایین تر در این گروه از بیماران در مقایسه با افراد بهنجار می انجامد و مشکلات جسمی- روانی بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید در ارتباط با عوامل استرس زای روانی و فیزیکی می باشد و این شرایط باید در درمان این بیماران مورد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، استرس، هیپوتیروئیدیسم
 • مجتبی جعفری*، فرهاد لطفی، جواد کجوری، حسین بهنام مرشدی، خسرو کشاورز صفحات 50-56
  مقدمه

  نارسایی قلبی یک بیماری مزمن است که جزو مه مترین علل مرگ و میر در دنیا می باشد و این امر، سالانه هزینه های زیادی را به جامعه وارد می سازد. هدف این مطالعه برآورد هزینه های مستقیم درمانی فناوری تزریق سلول های بنیادی مشتق شده از مغز استخوان خود بیمار در مقایسه با سایر روش های جایگزین در ایران می باشد.

  روش کار

  به منظور برآورد هزینه های درمان با فناوری تزریق سلول های تک هسته ای مشتق از مغز استخوان (BMC) در مقایسه با روش های درمانی جایگزین تنها هزینه های مستقیم درمانی در نظر گرفته شده است. دیدگاه مطالعه وزارت بهداشت و ارایه دهنده خدمت می باشد. هزینه ها بر حسب تعرفه های دولتی و خصوصی در سال 1395 و با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  هزینه های درمانی به ازای هر شخص طی دوره ی درمانی به ترتیب بر حسب تعرفه های بخش دولتی و خصوصی در سال 1395، به وسیله ی سلول های بنیادی برای یک دوره ی درمانی یک ساله برابر 120 و 222، برای دفیبریلاتورهای قلبی برابر 122 و 218، برای کارگذاری ضربان سازها برابر 120 و 214، برای دارو درمانی برابر 68 و 140 و برای بالن پمپ طی یک دوره ی درمانی 10 روزه برابر با 138 و 233 میلیون ریال می باشد. به طوری که هزینه های درمانی بر اساس تعرفه های بخش خصوصی تقریبا بین 7/1 تا 2 برابر هزینه های درمانی بخش دولتی می باشد. همچنین در هر دو بخش دارودرمانی دارای کمترین هزینه و بالن پمپ به دلیل هزینه های بالای بستری، دارای بیش ترین هزینه می باشد.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج نشان داد که از منظر هزینه ای فناوری سلول های بنیادی با سایر روش های درمانی تفاوت چشمگیری ندارد و تقریبا هزینه مشابهی دارند. لذا، پیشنهاد می شود که برای ورود این فناوری به داخل کشور به جنبه اثربخشی آن نیز توجه شود و مطالعه هزینه اثربخشی انجام شود.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، سلول های بنیادی، هزینه های مستقیم درمانی
 • حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند، سمیه فضائلی، مهدی یوسفی* صفحات 57-63
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر شاخص های مالی و عملکردی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) به روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در چهار دوره زمانی: قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بعد از ابلاغ کتاب ارزش های نسبی و یک سال بعد از اجرای طرح تحول در سال 1394 انجام شد. داده های درآمدی، هزینه ای و عملکردی به کمک نرم افزار اکسل 2013 تحلیل شدند.

  یافته ها

  بعد از اجرای طرح تحول، هزینه، درآمد و سود بیمارستان به ترتیب 31%، 82% و 6/4% و بعد از ابلاغ کتاب ارزش های نسبی به ترتیب 42%، 38% و 7/1% افزایش یافت. یک سال بعد از اجرای طرح تحول هزینه و درآمد به ترتیب 23%، 3% افزایش یافتند اما بیمارستان با 17% زیان مواجه شد. بیش‎ ترین تغییر در کارانه پزشکان و پرسنل به ترتیب با 103% و 91% افزایش مربوط به بعد از ابلاغ ارزش نسبی بود. بعد از اجرای طرح تحول و ابلاغ کتاب ارزش نسبی، درآمد اتاق عمل به ترتیب 33% و 124% افزایش یافت. یک‎ سال بعد از اجرای طرح تحول، درآمد اتاق عمل تغییری نکرد وتعداد عمل جراحی 9% کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  طرح تحول بر شاخص‏ های مالی و عملکردی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در بین اقلام درآمدی و هزینه‏ های مختلف، به صورت یکسان نبوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت بیمارستان، تحلیل هزینه، اصلاح نظام سلامت، هزینه های بیمارستان
|
 • Mir Hosein Mousavi *, Hosein Raghfar, Zahra Fazel Pages 1-12
  Introduction

  Unfair financial contribution and out of pocket payments that are not in line with the capacity to pay, not only leads to more households exposed to catastrophic health expenditures, but also result in impoverishment. Therefore the main goal of this essay is to analyze the situation of fairness and equality infinancial contribution of health payments. These calculations have been done throughout the whole country.In addition, the household’s expenditures in Iran are disaggregated into expenditure quintiles through selectedyears.

  Methods

  This study aimed to investigate health financing by using FFC index, catastrophic healthexpenditures index, and impoverishment expenditures index (based on World Bank Approach). To this end,Iran’s annual household’s survey data, which is produced by Iran statistic center, is used (1989 - 2014).

  Results

  The index of fairness in financial contribution of households during the selected years experiencedminor fluctuations. The percentage of the households facing the catastrophic costs increased, however, thepercentage of impoverishment expenditures decreased in these selected years. Among the quintiles, thehouseholds in the fifth quintile had the highest rate of inequality in health payments and the highest percentageof households facing catastrophic costs. The first quintile had the highest rate of impoverishment expenditures.

  Conclusions

  It is concluded that the performed programs during the selected years have not been effective enough and financial contributions in health payments has been poorly targeted. The health system has not had successful achievements in protecting the households against the catastrophic costs and impoverishment expenditures.

  Keywords: Fair Financial Contribution Index, Catastrophic Household?s Expenditures, Impoverishment
 • Leila Molaeipoor, Manoochehr Karami *, Majid Akhavan Taheri, Seyedeh Mahlaga Hashemi, Roxana Batebi Pages 13-21
  Introduction

  This study was conducted to assess the epidemiological aspects and trend of Tuberculosis in Tehran Province during a nine-year period.

  Methods

  In this study all registered TB patient from 2005 - 2013 were evaluated. To assess the relationshipbetween qualitative variables, chi-square test was used. The incidence rate of TB was calculated during theyears of study. Trend the frequency of cases were reported as a line chart. All statistical analyses were performedat a significance level of 0.05 using Stata software, version 11 (Stata Corp, College Station, TX, USA).

  Results

  In this study 11446 TB patients were evaluated. About 45% of patients were female, 52.69% were Iranians, 84.86% were in urban residents, and 13.93% were new cases. A total of 49% of patients were co-infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV). Proportion of sex, age, place of residence,history of contact with patients, hospitalization for TB, and kind of disease (

  Keywords: Tuberculosis (TB), Epidemiology, Incidence Rate, Iran
 • Reza Jafari, Hassan Soleimani *, Mohammad Hossein Arandian, Hossein Dahghan Manghabadi, Mohammad Mahdei Hassanpoor Ashkzarei, Mohammad Hadei Farahzadei, Ali Reza Pormazar, Mohsan Zarnagharpanah Pages 22-27
  Introduction

  Zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL) is one of the most important parasitic diseases in Iran and common in rural districts of 17 of the 31 provinces of the country. In recent years, ZCL has become a serious and increasing public health problem in Yazd province. Following the epidemic of CL in the Abarkooh county, Yazd province, the purpose of this study was to determine the frequency of the disease and was carried out to determine the animal reservoir hosts and human infection in 2009 - 2010.

  Methods

  In order to investigate the frequency of the disease, at the end of autumn, 300 hundred households whose buildings were located near each other were visited and all members of the households were examined from each district, including 1130 people in Abarkooh city and the villages of Esfandabad and Haroni. Rodents were caught by 20 live traps biweekly from the summer and autumn of 2009. The rodents were identified morphologically and microscopic examination was performed.

  Results

  Eighteen (1.59%) cases had acute lesions of CL in the study area. Of these, 27.77% were male and 72.23% were female. A total of 353 cases had scars, of these 49% were male and 51% were female. The frequency of active lesions and scars among households with a total population of 1130 in three infected districts were calculated at 1.59 and 31.23, respectively. The frequency of the disease at the end of autumn was 328 per thousand. The most highly infected age group for acute lesions was under 4 years old (8.82%). Forty rodents (Rhombomys opimus) were collected and microscopic examination showed 35% Leishmania infiction rate.

  Conclusions

  Zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL) is endemic in the Abarkooh county. The main reservoir host in this area is probably Rhombomys opimus. For rodent control, according to the guidelines of Centre of Communicable Diseases Management, public education and improving the environment is suggested.

  Keywords: Leishmania Major, ZCL, Human Infection, Reservoir, Abarkooh, Yazd
 • Aniseh Nikravan *, Ali Mohammad Ahmadi Pages 28-40
  Introduction

  The achievement of equitable system in the form of “equal health services for equal needs” are important goals of policy makers. Therefore, measurement of inequity in utilization of services and distinguishing it from equality is very important.

  Methods

  In this study, equity and equality in health care utilization are estimated by using a survey of health services utilization data set in 2008, which is done by the Ministry of Health and Education Medical and applying indirect standardization method. This is performed in Stata software suite.

  Results

  Inequality index before standardization indicates that there are slight inequalities between different income groups except health care services for general practitioner, health center, dental services, and services which are offered at private clinics. However, the expected need index indicates that more needs are concentrated among the poor. Thus, it is expected that they utilized more services. However, results of estimation after standardization of inequality and measuring inequity indicates that distribution of health services utilization, particularly outpatient services, is pro-rich and there is horizontal inequity in favor of high income groups.

  Conclusions

  The concept of inequality is according to the principle that individuals have different needs and different demands in using health services. However, the concept of inequity was achieved according to equal needs. In this case, the difference in utilization is considered as inequity. As a result, the index of inequality cannot be applied for the study of inequity.

  Keywords: Utilization, Equality, Equity, Indirect Standardization
 • Maryam Ghorbani *, Fatemeh Tahmasebi Pages 41-49
  Introduction

  The psychological factor and stress can be considered in etiology and treatment of hypothyroidism.Therefore, this study investigates psychological symptoms, quality of life, and stress in patients with hypothyroidismand normal controls.

  Methods

  This research is causal-comparative. The study population included all patients who have problems with hypothyroidism at the Shariati hospital in Isfahan. From this population, 50 patients with thyroid disorders were selected by convenience sampling and 50 normal subjects were selected by available sampling. Instruments included quality of life and stress scale questionnaire. Data analysis by was done byMANOVA in SPSS-19.

  Results

  The results showed significant differences in stress (stress due to health (F = 8.432)), personal life (F = 11.394) and character and habits of thought (F= 18.889) and quality of life (physical functioning (F =78.893), limitations related to physical problems (F = 28.947), bodily pain (F = 40.357), general health, fatigue (F = 5.519), social functioning (F = 7.762), limitations related to psychological (F = 33.611) and mental, respectively (P < 0.05).

  Conclusions

  It seems that different psychological symptoms as well as stress and quality of life in these patients compared to normal subjects is due to physical and psychological problems in patients with hypothyroidism; therefore, these problems should be considered in the prevention and treatment of this disorder.

  Keywords: Quality of Life, Stress, Hypothyroidism
 • Mojtaba Jafari *, Farhad Lotfi, Javad Kojuri, Hossein Behnam Morshedi, Khosro Keshavarz Pages 50-56
  Introduction

  Heart failure is a chronic disease that is one of the most important causes in the world. This subject puts large costs on society. The object of this study is the estimation of direct medical cost on injection technology of patient bone marrow cell affiliated to heart failure in comparison with common treatment methods in Iran.

  Methods

  In order to estimate treatment cost of injection technology of patient bone marrow cell affiliated to heart failure in comparison with common treatment methods, only direct medical costs were considered. The study perspective was ministry of health and providers. Costs were calculated with Excel software based on private and public tariff.

  Results

  In 2016, treatment cost per capita based on public and private tariff were respectively 120 and 222 million IR Rial for bone morrow cell, 122 and 218 IR Rial for CRT, 120 and 214 for peace maker, 68 and 140 for pharmacotherapy in a one-year period, and also 138 and 233 million IR Rial for IABP in a 10 day period. Therefore, the treatment cost based on private tariff is almost among 1.7 to 2 time’s public tariff. In addition, in terms of cost, pharmacotherapy had the least and IABP had the most.

  Conclusions

  In general, the result showed that the cost of bone marrow cell had no significant difference with other treatment methods and the costs were almost similar. Therefore, it’s proposed that to enter this technology, we must notice to the effectiveness aspect and the cost effectiveness analysis must be done.

  Keywords: Heart Failure, Bone Marrow Cell, Direct Medical Cost
 • Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand, Somayeh Fazaeli, Mahdi Yousefi * Pages 57-63
  Introduction

  The aim of this study was to determine the effect of Iran’s health system evolution plan, tariffs change on performance, revenue, and expenditure of a big tertiary hospital in Iran in 2015.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted in a big tertiary hospital, (Imam Reza), in 1394 using activity based costing in four time spans: before and after health system evolution, after tariff change, and one year after the inauguration of the evolution. Data relating performance, revenue, and expenditure were gathered and analyzed using descriptive statistics by Excel 2013 Software.

  Results

  Cost, revenue, and profit of hospital were increased by 31%, 82%, and 4.6% after health system evolution and by 42%, 38%, and 1.7% after tariff change, respectively. Hospital encountered with 17% loss one year after the inauguration of the evolution, however, cost and revenue of hospital were increased 23% and 3%, respectively. The highest change in physician and personnel income with 103% and 91% rise was related to after tariff change. After health system evolution and tariff change, operating room income was increased 33% and 124%, respectively. One year after the inauguration of the evolution, the operating room income didn’t change and the amount of surgeries decreased by 9%.

  Conclusions

  Performance and financial indicators of Imam Reza hospital have been affected substantially by health system evolution; however, it has not equally affected all revenue and expenditure items.

  Keywords: Hospital Administration, Costs, Cost Analysis, Health Care Reform, Hospital Costs