فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 13
|
 • معصومه بحر کاظمی* صفحات 11-16
  به منظور بررسی پاسخ دو گروه از ماهیان قزل آلای رنگین کمان تولید ایران و حاصل از تخم چشم زده وارداتی از فرانسه در برابر رژیم های نوری متفاوت ماهیان در معرض چهار رژیم نوری شامل 24 ساعت روشنائی (D0: L24) ، 16 ساعت روشنائی و 8 ساعت تاریکی (D8: L16) ، 12 ساعت روشنائی و 12 ساعت تاریکی (D12: L12) و 16 ساعت تاریکی و 8 ساعت روشنائی (D16: L8) قرار داده شدند. در ماهیان وارداتی از فرانسه، افزایش وزن در دوره نوری (D0: L24) ، بیشتراز سایر تیمارها بود ولی با دوره نوری (D8: L16) ، تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). افزایش طول کل و نرخ رشد ویژه نیز در این ماهیان در دوره نوری (D0: L24) ، بیشتر از سایر دوره های نوری بود. اگرچه ضریب چاقی در دوره نوری (D0: L24) ، بیشتر از سایر تیمارها بود اما با دوره‏های نوری (D8: L16) و (D12: L12) ، تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). دراین ماهیان ضریب تبدیل غذایی نیز در دوره نوری (D0: L24) ،کمتراز سایر دوره های نوری بود. در ماهیان قزل آلای رنگین کمان تولید ایران، افزایش وزن و طول کل در دوره نوری طولانی (D8: L16) ، به طور معنی داری بیشتراز سایر دوره های نوری بود. نرخ رشد ویژه و ضریب چاقی در دوره نوری طولانی مقادیر بیشتری حاصل کرد. ضریب تبدیل غذایی نیز دراین دوره نوری به طور معنی داری کمتراز سایر دوره های نوری بود (05/0p<). همچنین ماندگاری در هر دو گروه تحت تاثیر دوره های نوری قرار نگرفت. در نتیجه برای رشد بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتر در ماهیان قزل آلای رنگین کمان وارداتی از فرانسه و تولیدایران به ترتیب دوره نوری (D0: L24) و (D8: L16) ، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دورهنوری، قزلآلایرنگینکمان، رشد، ضریبتبدیلغذایی
 • مصطفی غفاری، علی طاهری، مریم زبیدی نژاد * صفحات 17-25
  P. vulgaris بیشترین حساسیت را نسبت به عصاره جلبکی با قطر هاله عدم رشد 25/0 ±23/11 میلی متر در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر از خود نشان داد، این میزان دارای اختلاف معنی داری با آنتی بیوتیک های استاندارد جنتامایسین و نئومایسین و سایر غلظت ها بود (05/0? p). همچنین اثر عصاره جلبکی بر باکتری های مورد آزمایش در غلظت های 10 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر، اختلاف معنی داری نبود (05/0? p). نتایج رقت لوله ای نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی 8/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود. در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی جلبک قهوه ای Padina gymnospora یک منبع بالقوه ای برای ترکیبات ضد میکروبی نوین با هدف جایگزینی داروهای شیمیایی می باشد.
  کلیدواژگان: خواص ضد باکتریایی، جلبک دریایی، Padina gymnospora، انتشار از دیسک
 • وحیدحسنوند، نامداریوسفوند*، سهیلاامیری صفحات 27-33
  تاثیر مثبت بسیاری از گیاهان دارویی در کاهش میزان عوارض دیابت (ازجمله کاهش هماتوکریت) شناخته شده است که گیاه سیر یکی از این گیاهان می باشد. 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n) ، گروه شاهد نرمال، که در طول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آنها نرمال سالین تزریق شد، کنترل (دیابتی شده به وسیله STZ با دوز mg/kg40 در روز پانزدهم) و گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز mg/Lit360 در آب آشامیدنی در یک دوره تیمار به مدت (15 روز) قبل ازدیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفت. داروی STZ با دوز mg/kg 40 به صورت درون صفاقی تزریق شد میزان هماتوکریت خون با استفاده از دستگاه Diatro مدل BACUS (ساخت اتریش) به صورت خودکار اندازه گیری شد. هماتوکریت در گروه تحت تیمار که عصاره هیدروالکلی گل سیر به صورت پیشگیرانه دریافت کرده بودند نسبت به کنترل افزایش معناداری (001/0>p) را نشان داد. نتایج به دست آمده بیان گر آن است که دریافت عصاره گل سیر باعث افزایش میزان هماتوکریت در دیابت القایی موش صحرایی می گردد.
  کلیدواژگان: یابت، گل سیر، استرپتوزوتوسین، موش صحرایی، هماتوکریت
 • محمد سرباز، علی خانی، آزیتا فراشی * صفحات 35-44
  استان خراسان رضوی از جمله زیستگاه های مهم گونه زرده بر (Vormela peregusna) در ایران به شمار می آید. در این مطالعه برای مدلسازی زیستگاه گونه زرده بر از روش حداکثر آنتروپی (Maxent) استفاده شد. این روش یک رویکرد موثر برای پیش بینی حضور گونه ها بر اساس داده های صرفا حضورگونه است. در این مطالعه با استفاده از 25 نقطه حضور گونه در سطح استان، پیش بینی احتمال حضور گونه با میزان صحت 89? انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده احتمال حضور زرده بر در مناطق شمالی و شمال غربی استان دارای مطلوبیت بالاتری نسبت به مناطق دیگر بخصوص مناطق جنوب شرقی بودند. بر اساس یافته های این مطالعه 6? از سطح کل استان برای زیست این گونه مناسب است. نتایج همچنین نشان دادند که مناطق مطلوب این گونه با جاده های منطقه دارای هم پوشانی بالایی هستند و علاوه بر جاده ها با سکونتگاه های انسانی نظیر شهرها و روستاها نیز ارتباط مثبتی دارند و مطابق با منحنی های عکس العمل با دور شدن از این مناطق احتمال حضور این گونه نیز کاهش می یابد و مناطق جنگلی و رودخانه ها دارای تاثیر مثبت در افزایش مطلوبیت زیستگاه گونه هستند. باتوجه به اینکه عمده ترین بخش تخریب های محیط زیستی متوجه زیستگاه ها می باشد، بنابراین، تلاش در جهت شناخت و مدیریت صحیح آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: زرده بر، Vormela peregusna، زیستگاه، Maxent، خراسان رضوی
 • عزیز الله مهدوی، kصیر نیامیمندی * صفحات 45-53
  در آب های خلیج فارس ماهی شوریده (Otolithes ruber) یکی از گونه های مهم در صید تجاری گونه های آبزی به شمارمی رود و به همین دلیل ذخایر آن تحت فشار صیادی قرار دارد. ارزیابی ذخایر و پارامترهای پویایی جمعیت این گونه در آب های بوشهر و خوزستان از فروردین تا اسفند 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 4203 عدد ماهی شوریده از مناطق تخلیه صید تور انتظاری جمع آوری و فراوانی طولی (طول چنگالی) آنها ثبت گردید. دامنه داده های طولی ثبت شده بین 11 تا 50 سانتی متر بود. پارامترهای رشد ون-برتالانفی (دو جنس نر و ماده) برای طول مجانب (L∞) برابر با 5/52 سانتی متر و رشد سالیانه (K) 1/1 در سال محاسبه گردید. مرگ ومیر کل (Z) ، صیادی (F) و طبیعی (M) به ترتیب برابر با 42/3، 85/1 و 57/1 در سال تخمین زده شد. میزان مرگ ومیر بهینه (Fopt) و محدود (Flimit) به ترتیب برابر با 79/0 و 04/1 در سال محاسبه شد. میزان مرگ ومیر بهینه و محدود کمتر از مرگ ومیر صیادی در ماهی شوریده است که نشان دهنده صید بی رویه آبزی با تور انتظاری در آب های خوزستان و بوشهر می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ذخایر، پویایی جمعیت، Otolithes ruber، خلیج فارس
 • سمیرا وزیری، محمد فضیلتی، حبیب الله ناظم، امیر آراسته * صفحات 55-71
  آمیلوئیدها در شرایط غیرطبیعی کننده از پروتئین های مختلف به وجود می آیند. سطح بسیار فعال، این مواد را به عنوان بستری برای تثبیت آنزیم مناسب می سازد. هدف از این مطالعه تولید رشته های آمیلوئیدی و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان بستر برای تثبیت آنزیم بوده است. برای تولید حداکثر میزان آمیلوئید از روش پاسخ سطح1 استفاده شد و نتایج طیف سنجی کنگورد و دورنگ نمایی دورانی2 با نرم افزار Design Expert 7 (Trial version) تحلیل شد و از میکروسکوپ الکترونی گذاره برای تایید حضور رشته های آمیلوئیدی استفاده گردید. فرایند تثبیت با گلوتارالدهید و با ایجاد پل عرضی بین آنزیم و رشته های آمیلوئیدی انجام شد و فاکتور های سینتیکی در آنزیم آزاد و تثبیت شده شامل فعالیت، فعایت ویژه، دما و pH بهینه و پایداری حرارتی باهم مقایسه شدند. بیش ترین میزان آمیلوئید پس از 6/72 ساعت به هم زدن آلبومین سرم گاوی با غلظت 35/4 میلی گرم بر میلی لیتر در بافر میکس سیترات-فسفات با 49/4=pH و دمای 80 درجه به دست آمد و لیپاز تثبیت شده در فعالیت، فعالیت ویژه، Km و Vmax، دما و pH بهینه و پایداری حرارتی در دمای 40 درجه نسبت به لیپاز آزاد برتری سینتیکی نشان داد. رشته های آمیلوئیدی به عنوان موادی غنی از گروه های شیمیایی، می توانند برای تثبیت آنزیم ها مناسب باشند. این زمینه پروتئینی می تواند کاندیدای مناسبی در شرایط inVivo به عنوان بستری زیست سازگار در تثبیت آنزیم ها باشد. آمیلوئیدها با قطر کمتر از 100 نانومتر به عنوان نانو مواد جدید، نه تنها باعث افزایش پایداری لیپاز می شوند، بلکه سایر خواص سینتیکی آن را به عنوان یک نانو-ماتریکس جدید تقویت می کنند.
  کلیدواژگان: آلبومین سرم گاوی، بهینه سازی، آمیلوئید، لیپاز، تثبیت
 • یاسر پیرعلی، مهدی سلیمی، نادر احمدی صالح بابری، حبیب الله رشیدزاده، امیر دهقانی سامانی * صفحات 73-80
  کنه ها گروهی از انگل های خارجی هستند که به خاطر توانایی انتقال عوامل بیماری زا اهمیت یافته اند. آن ها می توانند طیف گسترده ای از موجودات زنده شامل پستان داران، خزندگان و پرندگان را به عنوان میزبان انتخاب کنند. جوجه تیغی گونه ای پستاندار است که می تواند میزبان مناسبی برای کنه ها باشد. این مطالعه با هدف شناسایی فون کنه ای در جوجه تیغی صورت گرفت. به این منظور تعداد شش سر جوجه تیغی از مناطق روستایی شهرستان نجف آباد در فصل تابستان جمع آوری و مطالعه گردید. 10 نمونه کنه از نواحی مختلف بدن جوجه تیغی ها جدا و پس از انتقال به محلول حاوی 95% الکل 70 درجه و 5% گلیسیرین، به آزمایشگاه انگل شناسی ارسال شد. پس از شفاف سازی نمونه ها با پتاس و مونته کردن آن ها، تعیین گونه کنه ها با استفاده از میکروسکوپ و کلیدهای شناسائی صورت گرفت. نمونه ها متعلق به گونه های Rhipicephalus appendiculatus، Rhipicephalus turanicus و Haemaphysalis concinna بود. این مطالعه فون کنه ای جداشده از گونه جوجه تیغی و همچنین حضور کنه Haemaphysalis concinna در گونه جوجه تیغی را برای اولین بار در ایران گزارش می دهد. کشف گونه های میزبان جدید برای کنه ها می تواند به رفع مشکلات ناشی از آن ها کمک کند. شناسایی گونه های میزبان جدید برای کنه ها حاکی از تلاش آن ها برای ادامه حیات بوده و اهمیت برنامه های کنترل و پیشگیری را بیشتر می نماید.
  کلیدواژگان: ایران، جوجه تیغی، کنه
 • غلامرضا امین، معصومه بوربور، زهرا صدقی آزاد، فرشته شاه محمدی، Sima Nasri * صفحات 81-87
  به دلیل عوارض فراوان داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته اند. گیاه ورک با نام علمی Hulthemia persica دارای پنج آنتی اکسیدانت فنلی می باشد، به همین دلیل در مطالعه حاضر اثر ضد سرطانی آن در سلول های هلا در مقایسه با سلول های سالم هک مورد مطالعه قرار گرفت. پس از جمع آوری گیاه، سرشاخه های هوایی آن جدا و به روش پرکولاسیون عصاره گیری شد. رده های سلولی هلا و هک در پلیت های 96 خانهدر مجاورت غلظت های مختلف عصاره g/mlμ 8/7، 625/15، 25/31، 5/62، 125، 250، 500، 1000 به مدت 24، 48 و 72 ساعت قرار گرفتند و درصد زنده ماندن سلول ها توسط تست MTT مورد سنجش قرار گرفت. عصاره گیاه اثر مهاری بر سلول های هک نداشته است. اما در مدت 24 ساعت در مقایسه با گروه کنترل درصد زنده مانی سلول های هلا را در دوزهای 125، 5/62، 25/31، 6/15، 8/7 عصاره ورک و در مدت 48 ساعت در همه دوزها و در 72 ساعت دوزهای 1000، 500، 250، 125، 5/62، 25/31 کاهش داده است (05/0P<). احتمالا عصاره ورک از طریق فعالیت آنتی اکسیدانیو تحریک آپوپتوز بر سلول های سرطانی هلا اثر کرده و سبب مهار رشد آنها شده است.
  کلیدواژگان: عصاره ورک، سلول هلا، سلول هک، کشت سلول، MTT
 • هدیه غلامیپور، سعید محمدزاده*، آرش آذرفر صفحات 89-96
  با گسترش فناوری، موجودات زنده با تنوع زیادی، در معرض میدان های الکترومغناطیس قرار می گیرند. به منظور بررسی تاثیر مدت زمان امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین در زمان انبارداری، تعداد 138 عدد تخم مرغ بارور سویه گوشتی "راس" انتخاب شد. تخم مرغ ها به مدت صفر (تیمار شاهد) ، هشت، 16، 24، 32 و 64 ساعت با شش تکرار در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز با شدت پنج ونیم میلی تسلا قرار گرفتند. مدت زمان امواج الکترومغناطیسی تاثیر معنی داری روی شاخص کیفیت سفیده (شاخص هاو) ، میزان کلسترول، تری گلیسریدها و پروتئین کل (تام) سرم خون جوجه های یک روزه نداشت (05/0P). غلظت گلوکز سرم جوجه های یک روزه در ساعات هشت و 16 بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز سرم جوجه های یک روزه در 64 ساعت امواج دهی (تیمار پنج) به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که امواج الکترومغناطیسی می توانند از طریق تولید رادیکال های آزاد، ناهنجاری و مرگ ومیر جنین را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، پارامترهای خونی، جنین، جوجه گوشتی، جوجه درآوری
 • حسن قهاری* صفحات 97-106
  با توجه به اهمیت سوسک های شکارگر خانواده Carabidaeدر کنترل بیولوژیک آفات، تنوع گونه ای این حشرات مفید در باغ های میوه و مزارع برنج استان مازندران طی سال های 95-1394 بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، 22 گونه سوسک شکارگر کارابیده متعلق به 16 جنس و 10 زیرخانواده از مناطق مختلف مازندران شناسایی شدند. بر اساس نمونه برداری های انجام شده، بالاترین تنوع گونه ای سوسک های شکارگر در مناطق آمل و قائم شهر و پائین ترین تنوع گونه ای در منطقه بابلسر، اما بالاترین فراوانی سوسک ها در مناطق قائم شهر و بهشهر و پائین ترین فراوانی در مناطق بابلسر و نور مشاهده گردید. از میان گونه های مورد بررسی، گونه Harpalus griseus (Panzer, 1797) دارای بیشترین و گونه های Acinopus megacephalus (Rossi, 1794) ، Bembidion menetriesi Kolenati, 1845،Reitter, 1897 Carabus roseni،Quensel, 1806 Chlaenius steveni و Calosoma maderae dsungaricum Gebler, 1833 کمترین میزان پراکندگی را داشتند. بالاترین فراوانی مربوط به گونه های H. griseus و Harpalus fuscicornis (Menetries, 1832) و پائین ترین فراوانی مربوط به گونه های
  کلیدواژگان: باغ های میوه، مزارع برنج، فون، سوسک های شکارگر Carabidae، مازندران
 • عطا مولودی صالح، سید امیرحسین جلالی، یزدان کیوانی * صفحات 107-118
  به منظور بررسی خصوصیات شمارشی و اندازشی جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius namak) در رودخانه های خزنق، غینرچه، قره چای، جاجرود و قم رود، از حوضه دریاچه نمک، در سال 1388-1389 تعداد 129 نمونه به وسیله تور پره صید شد. نمونه ها پس از صید در محلول 1? گل میخک بیهوش شده و پس از تثبیت در فرمالین 10? به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه 14 صفت شمارشی بررسی شد. برای استخراج صفات اندازشی، از تصاویر گرفته شده در نرم افزار ImageJ 19 صفت مورد اندازه گیری قرار گرفت. به منظور کاهش خطای حاصل از رشد ناهمسان نمونه ها، داده های اندازشی استانداردسازی گردید. برای بررسی تفاوت های بین جمعیت های مورد مطالعه از آنالیزهای کولموگروف- اسمیرنوف، کروسکال- والیس، ANOVA، آزمون دانکن، PCA، CVA و آنالیز خوشه ایاستفاده شد. در بررسی صفات اندازشی، جدایی جمعیت قره چای از خزنق و قم رود توسط آنالیزهای PCA و CVA تایید شد. اما، در بررسی صفات شمارشی جمعیت های مورد مطالعه با همدیگر هم پوشانی داشتند و بین آن ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که برخی از صفات اندازشی به خوبی قادر هستند که برخی از جمعیت های S. namak را از یکدیگر تفکیک کنند.
  کلیدواژگان: اندازشی، شمارشی، PCA، Squalius namak، آزمون دانکن
 • مهریبهاالدینی، سعیداسماعیلیماهانی*، سعیدخاتمساز، مهدیعباسنژاد، مریمرئوف صفحات 119-131
  ارکسین A و ارکسین B ، نوروپپتیدهای هیپوتالاموسی می باشند که نقش مهمی در تنظیم پاسخ های فیزیولوژیک از جمله درد دارند. c-fos یکی از شاخص های فعالیت نورونی در شرایط بروز درد می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش گیرنده ارکسین 1 هسته دمی عصب سه قلو در بروز درد دهانی صورتی ناشی از کپسایسین و بیان c-fos در این ناحیه طراحی شد. در این مطالعه تجربی از 70 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، در محدوده وزنی 250 – 200 گرم استفاده شد، که به طور تصادفی در 10 گروه 7 تایی شامل: کنترل ، درد، شم جراحی، شم کاپسایسین، جراحی و درد، شم ارکسین A و درد ، ارکسین A (pM/rat 50) و درد ، شم SB-334867 و درد، SB-334867 (nM/rat 40) به عنوان آنتاگونیست و درد و گروه دریافت کننده ارکسین A و SB-334867 به صورت توام و درد، قرار گرفتند. پس از کانول گذاری و دوره بهبودی، تزریق داروها و 20 دقیقه بعد تزریق کاپسایسین صورت پذیرفت. میزان بیان c-fos با روش ایمونوهیستوشیمی در هسته دمی عصب سه قلو ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان داد که تزریق کاپسایسین به صورت معنی داری موجب افزایش پاسخهای درد و افزایش بیان c-fos می گردد (001/0p<). ارکسین A منجر به مهار درد القا شده توسط کاپسایسین و بیان c-fos گردید (001/0p<). پیش درمانی با SB-334867 این اثر را حذف نمود (001/0p<). تزریق SB-334867 به تنهایی سبب تشدید پاسخ های درد ناشی از کپسایسین گردید (001/0p<). بیان c-fos در گروه دریافت کننده SB-334867 همانند گروه درد بالا بود (001/0p<). SB-334867 باعث مهار نسبی اثر کاهشی ارکسین A بر c-fos گردید.
  کلیدواژگان: درد دهانی- صورتی، هسته دمی عصب سه قلو، ارکسین A، SB-334867
 • مرتضی حصاری، توحید وحدتپور*، یحیی ابراهیم نژاد، حسین چراغ صفحات 133-141
  تئوفیلین یک متیل گزانتین مقلد سمپاتیکی می باشد. بنابراین، می تواند بر عملکرد قلب و هم چنین دستگاه گوارش و رشد پرندگان تاثیر گذار باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف تئوفیلین بر شاخص های فیزیکی قلب، الکتروکاردیوگرافی و صفات عملکردی بلدرچین های ژاپنی به انجام رسید. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با جیره های آزمایشی شامل: گروه شاهد، دریافت کننده جیره پایه و گروه های مداخله، دریافت کننده تئوفیلین به صورت افزودنی و به مقدار 01/0، 02/0، 04/0 و 08/0 درصد جیره پایه که به ترتیب تامین کننده روزانه 10، 20، 40 و 80 میلی گرم تئوفیلین بر کیلو گرم وزن بدن می باشند به انجام رسید. نتایج نشان داد که در تیمارهای مصرف کننده تئوفیلین، مصرف خوراک (01/0>P) و ضریب تبدیل غذایی (05/0>P) کاهش یافت. عرض قلب که به صورت نسبتی از وزن قلب بیان شد در بلدرچین های نر مصرف کننده تئوفیلین افزایش یافت (05/0>P). میانگین فاصله موج QRS در اشتقاق III بلدرچین های مصرف کننده تئوفیلین کاهش (05/0>P) و میانگین ولتاژ موج P در اشتقاق III بلدرچین های ماده افزایش نشان داد (05/0>P). درحالی که، میانگین ولتاژ موج T در اشتقاق III جنس نر کاهش یافت (05/0>P). هم چنین، ولتاژ موج T و P در اشتقاق AVF در جنس نر کاهش یافت (05/0>P). در این تحقیق، مصرف تئوفیلین باعث تحریک قلب و تغییر در برخی از فواصل الکتروکاردیوگرام شد. اما تعداد ضربانات و زاویه محور قلب تغییر معنی داری را نشان نداد. با توجه به عدم تاثیر مصرف تئوفیلین بر وزن نسبی اندام های احشایی و بهبود ضریب تبدیل غذایی می توان از تئوفیلین در جیره بلدرچین های ژاپنی برای بهبود صفات عملکردی بدون تغییرات پاتوفیزیولوژیک در الکتروکاردیوگرام استفاده کرد.
  کلیدواژگان: الکتروکاردیوگرافی، بلدرچین، تئوفیلین، شاخص-های قلب
|
 • Masoumeh Bahr Kazemi* Pages 11-16
  To determine the reaction to the different photoperiod regimes of Iranian produced rainbow trout and fish produced of eyed eggs from France, fish were kept under four photoperiod (light: dark, L:D) cycles (24L:0D, 16L:8D, 12L:12D, 16D:8L). In French rainbow trout, weight gain was higher in the (24L: 0D) photoperiod, but did not significantly differ from the (16L: 8D) photoperiod (p>0.05). Increase in total length and specific growth rate were significantly higher in (24L: 0D) photoperiod than other treatments. Condition factor in (24L: 0D) photoperiod, was higher than other treatments but did not significantly differ from the (16L: 8D) and (12L: 12D) photoperiods (p>0.05). In these fish, the feed conversion rate in the (24L: 0D) photoperiod, was significantly lower than other treatments. In the Iranian rainbow trout, weight and total length gain were significantly higher in the long photoperiod (16L: 8D) than other treatments. Specific growth rate and condition factor were higher in the long photoperiod. Also, feed conversion rate was significantly lower than other treatments in the long photoperiod (p<0.05). Indeed, survival in both experiments was not affected by photoperiod manipulation. As result, for higher growth and lower feed conversion rate, the continuous (24L: 0D) and the long photoperiod (16L: 8D) are recommended respectively for fish produced of eyed egg from France and Iranian produced rainbow trout.
  Keywords: Feed conversion rate, Growth, Photoperiod, Rainbow trout
 • Mostafa Ghaffari, Ali Taheri, Maryam Zobeidy Nezhad * Pages 17-25
  Nowadays due to the emergence of resistant forms of pathogenic bacteria, discovering new antimicrobial substances from marine natural resources is considered very important. This study aims to investigate the antibacterial activity of methanolic extract of brown algae against some Gram negative bacteria. After sampling and transferring the samples to the laboratory, algae samples were washed, dried and pulverized; then, the extraction was conducted using methanol solvent. Methanolic extracts of algae (padina gymnospora) were prepared in four concentrations of 10 to 80 mg/ml and were tested against 4 strains of Gram negative bacteria Vibrio cholerae, Morganella morganii, Proteus mirabilis and Proteus vulgaris using disc diffusion technique and inhibition growth zone measurement. The results revealed that P. vulgaris, with growth inhibition zone diameter of 11.23±0.25 mm in 80 mg/ml concentration, showed the maximum sensitivity to algae extract. This value had a significant difference compared to reference antibiotics of gentamycin and neomycin and all other concentrations (p<0.05). However, in 10 and 20 mg/ml concentration of algae extract, there was not seen any significant effect on tested bacteria. In vitro serial dilution results showed that MIC and MBC were 0.8 mg/ml. Totally, the results of the study showed that methanolic extract of brown algae, padina gymnospora, can be considered a potential resource of antimicrobial compounds aiming to replace chemical medicines.
  Keywords: Keywords: Antibacterial activity, marine algae, Padina gymnospora, disc diffusion
 • Vahidhasanvand, Namdaryousofvand*, Soheylaamiri Pages 27-33
  Many of the medicinal herbs have shown to be effective in reducing the incidence of diabetes complications (including hematocrit), which garlic is one of these herbs. 21 adult Wistar male rats were divided into 3 groups (n=7), which include: normal control group that received normal water and food for 45 days and injected normal saline on 15th day. Control (diabetic by STZ at 40 mg/kg dose on 15th day) and the prevention group by garlic flower extract at a dose of 360 mg/Lit in drinking water received a treatment period for 15 days before diabetes. One dose of STZ 40mg/kg was injected intraperitoneally. The hematocrit of blood samples was measured, using the ABACUS-c Diatron device (Austria). Hematocrit showed a significant increase (p<0.001) in the treated group, which received the hydroalcoholic extract of garlic powder as a preventive agent of diabetes. The results of this study indicate that extract of garlic flower extract increases hematocrit in inducible diabetes in rat.
  Keywords: Diabetes, garlic flower, streptozotocin, hematocrit, rat
 • Mohammad Sarbaz, Ali Khani, Azita Farashi * Pages 35-44
  Khorasan Razavi province, including important habitats for marbled polecat (Vormela peregusna) in Iran. in this study, we used maximum entropy method (Maxent) for habitat modeling in the province. This method is an effective approach for habitat modelling with presence points. In this study, 25 points were used and 89 percent accuracy was achieved. Based on the results, the northern and northwestern regions of the province are more suitable for the species. According to the study, 6% of the whole province is suitable for the species. The results also showed that the suitable habitats areas overlap with roads and in addition to roads with human settlements such as towns and villages also showed a positive relation and in according to the responses curves, with increasing of distance of the areas, decreasing habitat suitability. And also, forest areas and rivers have a positive effect on habitat suitability. According most environmental degradation is about habitats, so we must try to survey and management these areas appropriately.
  Keywords: Khorasan Razavi, Habitat, Maxent, Marbled polecat, Vormela peregusna
 • Azizollah Mahdevi, Nassir Niamaimandi * Pages 45-53
  In the Persian Gulf waters, the sciaenid species, Otolithes ruber, plays an important role in the commercial fishery and to this reason, the resources are under catch pressure. Stock assessment and population dynamics parameters of this species were studied in Bushehr and Khozestan waters from April 2012 to March 2013. In the present study, 4203 of specimens obtained from gillnet landing places and length frequency data (fork length) were recorded. Length frequency ranging from 11 to 50 cm. The parameters of the von Bertalanffy growth equation (males and females combined) for asymptotic length (L∞) was 52.5 cm and instantaneous growth coefficient (K) was 1.1 year−1. The instantaneous rates of total mortality (Z), fishing mortality (F) and natural mortality (M) were 3.42, 1.85 and 1.57 per year, respectively. Estimated parameters of precautionary target (Fopt) and limit (Flimit) biological reference points were 0.79 and 1.04 respectively. The values of two parameters Fopt and Flimit were lower than fishing mortality (F) that showed this species is over exploited in the Bushehr and Khozestan waters by gillnet fishery.
  Keywords: Otolithes ruber, Persian Gulf, Population dynamics, Stock assessment
 • Samira Vaziri, Mohammad Fazilati, Habib, Ollah Nazem, Amir Arasateh * Pages 55-71
  Amyloids are created from various proteins in denaturant conditions. Highly active surface, makes these materials suitable for enzyme immobilization. The aim of this research was to study the production of amyloid fibrils and investigate the possibility of using them as a matrix for enzyme immobilization. Response surface methodology (RSM) was used to generate the maximum amyloid content. The results of the Congored spectrometry and circular dichroism (CD) were analyzed by Design Expert 7 software (Trial version) and transmission electron microscopy was used to confirm the presence of amyloid fibrils. The immobilization was done by creating glutaraldehyde mediated crosslink of enzyme on the amyloid fibrils and kinetic factors including activity, specific activity, optimal temperature and pH and thermal stability were compared with the free enzyme. The highest amyloid content was obtained after 72.6 hours agitation of bovine serum albumin at 4.35 mg.ml-1 in mixed citrate–phosphate buffer pH=4.49 at 80 ºC and immobilized lipase was improved relative to free lipase in the case of activity, specific activity, Km and Vmax, optimal temperature and pH and thermal stability at 40 ºC. Amyloid fibrils as a rich material of chemical groups can be suitable for stabilization. This protein matrix can be a good inVivo candidate as a bio–compatible scaffold for enzyme immobilization. Amyloids with a diameter less than 100 nanometers, as new nano–materials, not only increase the stability of lipase but also enhance other kinetic properties as a new nano–matrix.
  Keywords: Amyloid, Bovine serum albumin, immobilization, lipase, optimization
 • Yaser Pirali, Mehdi Salimi, Nader Ahmadi Saleh Baberi, Habib Allah Rashidzadeh, Amir Dehghani Samani * Pages 73-80
  Ticks, as usual groups of ecto-parasites, have abundant importance in medicine due to their ability in conservation and transmission of important pathogens like zoonotic pathogens. They choose different species as host including; mammals, reptiles and birds. Hedgehog, a mammal species which is related to humans and animals, can be infested by ticks. Aim of current study is identification and description of ticks fauna in native hedgehogs located in central parts of Iran. Six hedgehogs were collected from rural areas in Najafabad (Isfahan province) and 10 ticks were collected from different part of their bodies in examination. Ticks were temporary preserved in solution contained 95% Etanol 70° plus 5% glycerin and then were cleared via KOH, mounted and observed by light microscope and their identifications were confirmed via wallker tick systematic keys. Ticks were identified as Rhipicephalus appendiculatus, Rhipicephalus turanicus and Haemaphysalis concinna. This study reports the hedgehog's infestation by Haemaphysalis concinna for the first time in Iran. Recognition of new hosts for ticks and dimension of their dispersion are first steps in order to solve their problems. Presence of ticks on new hosts and their resistance against pesticides are also important subjects that must be considered more than past.
  Keywords: Hedgehog, Iran, Tick
 • Gholamreza Amin, Masoumeh Boor Boor, Zahra Sedghi Azad, Fereshteh Sha, Mohammadi, Sima Nasri * Pages 81-87
  Because of many side effects of chemical drugs, herbal medicines have been considered for cancer treatment. Hulthemiapersica has five phenolic antioxidants.Therefore, in the present study, its anticancer activity in Helacells was studied in comparison with healthy Hek cells. After collecting the plant, its aerial parts were separated and extracted by percolation method. Hela and Hek cell lines were placed in plates of 96 houses with various concentrations of 8.7, 15.625, 31.25, 62.5, 125, 250, 500, 1000µ g/ mlfor 24, 48 and 72 hours, and the percentage of cell viability Measured by MTT test. Plant extract has no inhibitory effect on Hek cells. However, Hulthemiapersica extract decreases viability rate of the Hela cells at doses of 125, 62.5, 31.25, 15.6, and 7.8 in 24 hours,at all doses in 48 hours and at doses of 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25 in 72 hours compared to the control group (P<0.05).
  Keywords: Cell culture, Hek cells, Hela cells, Hulthemia persica extract, MTT
 • Mahdiyeh Gholamipour, Arash Azarfar, Saeid Mohammadzadeh* Pages 89-96
  The Effects of low frequency of electromagnetic fields in albumin quality, blood parameter, and hatchability on one day chicken broiler. With the spread of technology, organisms with high diversity are exposed to electromagnetic fields (EMF). In order to study the effect of low frequency of electromagnetic fields during storage of eggs, 138 fertile eggs (Ross strain) were selected. Eggs were exposed to 50-Hz electromagnetic field with 50 HZ frequency and 5.5 MT in different time; (control), 8, 16, 24, 32 and 64 hours, with six replications. Duration of electromagnetic field weren’t effect on albumin quality, Haugh unit, cholesterol, triglycerides and total protein level of serum significantly (P<0.05). By increasing of exposure to EMF timing, hatchability decreased. The mortality percentage and abnormality of embryos were increased. The glucose concentration of serum in one day chicks at 8 and 16 hours, was higher than control group (P<0.05). Aspartate amino transferase concentration at 64 hours of EMS (T5), was higher than control group significantly (P<0.05). The results of this study showed that electromagnetic fields can increase the production of free radicals, abnormalities and fetal mortality.
  Keywords: Blood parameters, broiler, electromagnetic field, embryo, hatchability
 • Hassan Ghahari* Pages 97-106
  The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) are powerful predators and have important role in biological control of agricultural pests. The fauna of these beneficial insects was studied in fruit orchards and rice fields of Mazandaran province during 2015-2016. In total, 22 species within 16 genera and 10 subfamilies were identified in different regions of Mazandaran. The samplings indicated that the highest species diversity was observed in Amol and Qaemshahr, and the lowest species diversity in Babolsar; also the highest population density was observed in Qaemshahr and Behshahr, and the lowest one in Babolsar and Noor regions. Among the studied species, Harpalus griseus (Panzer, 1797) had the highest distribution and Acinopus megacephalus (Rossi, 1794), Bembidion menetriesi Kolenati, 1845, Carabus roseni Reitter, 1897, Chlaenius steveni Quensel, 1806 and Calosoma maderae dsungaricum Gebler, 1833 the lowest one. Also, the highest population density was obtained for H. griseus and Harpalus fuscicornis Menetries, 1832 and the lowest one for A. megacephalus, B. menetriesi, C. steveni, Cicindela rhodoterena Tschitschherine, 1903, C. maderae dsungaricum and Zabrus spectabilis Hampe, 1852, respectively. The results indicate that Harpalus griseus and Harpalus fuscicornis are the dominant species in the most sampled regions of Mazandaran province.
  Keywords: Carabidae, fauna, Mazandaran, Orchards, rice fields
 • Atta Mouludi Saleh, Seyed Amir Hossein Jalali, Yazdan Keivany * Pages 107-118
  In order to evaluate the biometry of chub (Squalius namak, Khaefi et al., 2016) populations in Khaznagh, Ghinercheh, Gharechae, Jajrud and Ghomrud rivers of Lake Namak Basin, 129 specimens were captured by a seine nets in 2010-2011. After anesthetizing in 1% clove oil solution and fixing in 10% neutralized formalin, specimens were transferred to the laboratory for further studies. Some 14 meristic characters were counted under a stereomicroscope. To extract data for morphometric characteristics, 19 distances were measured on images in ImageJ software. To reduce the effects of allometric growth, morphometric data were standardized. To analyze the differences among the populations, Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, ANOVA, Duncan test, PCA, CVA and Cluster analyses were used. The morphometric characteristics separated Gharachai population from Khaznagh and Qomrud in PCA and CVA Analyses. But meristics were overlapping with each other in the studied populations, and there was no significant differences among them. The result showed that some morphometric characteristics are well able to distinguish some populations of S. namak.
  Keywords: Duncan test, morphometrics, meristics, PCA, Squalius namak
 • Mehribahaaddini, Saeedesmaeili, Mahani*, Saeedkhatamsaz, Mehdiabbasnejad, Maryamraoof Pages 119-131
  Orexin A and orexin B are hypothalamic neuropeptides that have critical roles in the regulation of physiological responses such as pain. C-fos is neural activity markers in painful situations. This study was designed to evaluate the role of trigeminal nucleus caudalis (TNC) orexin 1 receptor on capsaicin-induced orofacial pain and c-fos expression in TNC. In this experimental study, 70 male Wistar rats (200-250 g) were randomly allocated into 10 groups: control, pain, sham surgery, sham capsaicin, surgery and pain, sham orexin A and pain, orexin A (50 pM/rat) and pain, sham SB-334867 and pain, SB-334867 (40 nM/rat) as antagonist and pain, orexin A plus SB-334867 and pain. Following cannula implantation and recovery period, the drugs were administration 20 min before capsaicin injection. C-fos expression in TNC was evaluated using immunohistochemistry. The capsaicin-injected rats showed a significant pain behavior and expression c-fos (p<0.001). Orexin A significantly inhibited capsaicin-induced pain and decreased c-fos expression (p<0.001). Pretreatment with SB-334867 could prevent the effects of orexin A. SB-334867 alone exaggerated capsaicin-induced pain responses. The level of c-fos was high in SB-334867–treated rats some as capsaicin group. SB-334867 could partially inhibit the effect of orexin A on c-fos orexin A expression.
  Keywords: C-FOS, Orexin A, orofacial pain, SB-334867, trigeminal nucleus caudalis
 • Morteza Hesari, Tohid Vahdatpour*, Yahya Ebrahimnezhad, Hosein Cheraghi Pages 133-141
  The aim of the present study was to investigate the effects of theophylline consumption on the electrocardiography indicators and performance traits of Japanese quails. The experimental diets including control (basal diet), and experimental diets containing of theophylline in levels of: 0.01, 0.02, 0.04 and 0.08 percentage of basal diet that supply almost amount 10, 20, 40 and 80 mg/kg of the body weight, respectively. The result showed that the feed conversion ratio in quails fed by theophylline was significant (p<0.05) while average feed intake was greatly significant (p<0.01). Although, the width of the heart in male quails was significant (p<0.05). Also, average comparison wave QRS in interval three lead bipolar standard in quails male and female in interval leads was a significant decreasing (p<0.05). The results obtained of voltage leads showed indicate average comparison P waves in III lead in females were decreased (p<0.05). The voltage of the T waves in III lead of males was decreased (p<0.05). The voltage of P and T waves in males was decreased (p<0.05). In conclusion, the theophylline consumption, changes some ECG intervals. But did not show a significant change in heart rate and cardiac axis angle. Due to the lack of effect of theophylline on the viscera organs weight and good feed conversion in low level of theophylline, it could be used in the diet.
  Keywords: Electrocardiography, heart indicators, theophylline, quails