فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 31 (تابستان 1397)
 • پیاپی 31 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر امان زاده، وحید ملا کاظمی ها، مهدی حبیبی انبوهی، کیهان آزادمنش، سید اسدالله موسوی، محسن ابوالحسنی، محمدعلی شکرگزار * صفحات 9-19
  سابقه و هدف
  هدف از این بررسی، تقویت اثر سینرژیک ترکیب دوتایی RA-FICZ به واسطه افزودن آنتی بادی مونوکلونال علیه CD44 در تمایز و آپوپتوز سلول های میلوئیدی بیماران بود.
  مواد و روش ها
  برای تیمار، غلظت های 5 تا 25 میکروگرم در میلی لیتر از آنتی بادی علیه CD44 تهیه و همراه با غلظت ثابتی ازRA-FICZ به پرومیلوسیت های جداشده 3 بیمار اضافه شد. غلظت اپتیموم آنتی بادی تعیین و بیانCD11b و CD14 و آپوپتوز با فلوسیتومتری بررسی شدند.
  یافته ها
  افزودن غلظت های مختلف آنتی بادی مونوکلونال ضد CD44 باعث ارتقای توان تمایزی ترکیب RA-FICZ، بلوغ بیش تر پرومیلوسیت ها و افزایش بیان آنتی ژن های CD11b و CD14 تا بیش از 2 برابر مشاهده شد. جمعیت سلول های آپوپتوز شده نیز تا 66 درصد افزایش داشتند.
  نتیجه گیری
  این احتمال وجود دارد که با کار بر روی مدل های حیوانی و حتی بالینی، داروهای شیمی درمانی حذف و یا مصرف شان کاهش یافته و سبب شود تا ترکیب سه تایی فوق در آینده به عنوان کاندیدی موثر در درمان تمایزی بیماران لوسمی پرومیلوسیتی حاد پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: لوسمی پرومیلوسیتی حاد، آنتی بادی مونوکلونال ویژه CD44، اسید رتینوئیک، فرمیل ایندول کاربازول، مرگ برنامه ریزی شده، سینرژیستی
 • لایق کریمی، مجتبی تاران ، مهدی ذبیحی صفحات 20-28
  سابقه و هدف
  اگزوپلی ساکاریدها بیوپلی مرهایی هستند که توسط میکروارگانیسم ها به محیط اطراف ترشح می شوند. هدف از این تحقیق تعیین شرایط برای تولید حداکثری اگزوپلی ساکارید توسط باکتری Bacillus pasteuri و بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی آن بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بر اساس روش تاگوچی و توسط نرم افزار Qulitek-4 برای تولید اگزوپلی ساکارید آزمایش طراحی شد. سپس از اگزوپلی ساکارید تولید شده غلظت های مختلفی تهیه و به منظور بررسی خواص ضد باکتریایی به اثر آن برروی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی پرداخته شد. به منظور بررسی فعالیت ضد اکسیدانی 4 غلظت از اگزوپلی ساکارید تهیه و توسط سه روش مهار فعالیت رادیکالی DPPH، رادیکالی سوپراکسیدانی و رادیکال هیدروکسیل اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بهترین شرایط برای بیش ترین میزان تولید اگزوپلی ساکارید پس از گذشتن 48 ساعت از کشت باکتری با میزان غلظت نمک 05/0 میلی گرم بر میلی لیتر و ساکارز 1 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج حاصل از فعالیت ضد باکتریایی نشان داد که بیش ترین هاله عدم رشد مربوط به غلظت μg/ml400 بود. نتایج فعالیت ضد اکسیدانی در هر سه روش بکار گرفته شده در این مطالعه نشان داد که در غلظت g/mlμ 1000 از اگزوپلی ساکارید بیش ترین فعالیت مهار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با تعیین چند عامل کلیدی می توان بیش ترین میزان اگزوپلی ساکارید توسط باکتری باسیلوس پاستوری را تولید و به منظور فعالیت ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی از آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اگزوپلی ساکارید، Bacillus pasteuri، ضد باکتریایی، ضداکسیدانی
 • الهام نورمحمدی، مهناز فرهمند *، احمدرضا اسماعیلی رستاقی صفحات 29-38
  سابقه و هدف
  فراوان ترین منابع برای به دست آوردن آنزیم ها با قابلیت پایداری بیش تر، باکتری های ترموفیل هستند. در سال های اخیر ال- آسپاراژیناز میکروبی به طور گسترده ای در درمان سرطان های انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه به دلیل کاربرد زیاد ال-گلوتامیناز در صنعت پزشکی از آن در درمان لوسمی حاد لنفوبلاستی و بیماری ایدز استفاده می گردد. هدف مطالعه حاضر، غربالگری سویه های ترموفیل جدید با قابلیت تولید آنزیم های ال- گلوتامیناز وال- آسپاراژیناز بود.
  مواد و روش ها
  چشمه آبگرم لاریجان به عنوان محل جداسازی باکتری های ترموفیل انتخاب شد. کشت و تست های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، انجام شد. تمام سویه های باکتریایی به منظور بررسی فعالیت آنزیمی ال- آسپاراژیناز و ال- گلوتامیناز به وسیله روش (RPA) غربالگری شدند. محیط M9 اصلاح شده حاوی ال- آسپاراژین و ال- گلوتامین و فنل رد به عنوان معرف استفاده شدند. سویه های باکتریایی به وسیله تعیین سکانس ژن6RrRNA بعد از PCR شناسایی شدند.
  یافته ها
  در مجموع 6 سویه ترموفیل از چشمه آبگرم لاریجان جداسازی شدن aد که متعلق به گونه باسیلوس لیکنی فورمیس بودند. فعالیت ال- آسپاراژیناز در سویه های LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, LT -5 مشاهده شد. فعالیت ال-گلوتامینازی به وسیله باسیلوس لیکنیفورمیس سویه هایLT-1, LT-3, LT-5, LT-6 تولید شد. سه سویه ترموفیل LT-1, LT-3, LT-5باقابلیت تولید آنزیم ال- آسپاراژیناز وال- گلوتامیناز با موفقیت جداسازی شدند.
  نتیجه گیری
  چشمه آبگرم لاریجان یکی از منابع با پتانسیل بالای محصول های مفید میکروبی است که می تواند به عنوان یک منبع مفید محصول های متعدد بیولوژیکی همانند آنزیم ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باکتری های ترموفیل، ال- گلوتامیناز، ال-آسپاراژیناز، عامل ضدسرطان
 • کامران سمیعی *، سیدمحسن سهرابی صفحات 39-48
  سابقه و هدف
  شناسایی اهداف اختصاصی در هر پاتوژن برای جلوگیری از اثرهای سوء مصرف سموم شیمیایی ضروری است. در مطالعه حاضر، با استفاده از یک روش بیوانفورماتیکی مبتنی بر همولوژی، پروتئوم پاتوژن P. syringae با پروتئوم گیاه گوجه فرنگی و دیگر محصول های کشاورزی میزبان آن مقایسه و تعدادی پروتئین به عنوان اهداف بالقوه برای مبارزه در پاتوژن انتخاب شدند.
  مواد و روش ها
  پروتئوم پاتوژن با گیاهان میزبان مقایسه و پروتئین های غیرمشابه انتخاب شدند. این پروتئین ها با پروتئوم انسان و سایر موجودات غیرهدف مقایسه و پروتئین های غیرمشابه انتخاب و اهداف بالقوه تحت آنالیزهای کیفی مختلفی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آنالیزها، 95 پروتئین را به عنوان اهداف منحصر بفرد مشخص کرد. از مجموع پروتئین ها، 59 پروتئین در سیتوپلاسم، 15 پروتئین در غشاء داخلی، 17 پروتئین در فضای پری پلاسمیک، 3 پروتئین در غشاء خارجی و 1 پروتئین در خارج از سلول پاتوژن P. syringae تجمع پیدا می کردند.
  نتیجه گیری
  پروتئین های مشخص شده در این مطالعه، اهدافی بسیار موثر برای مبارزه بوده و هدف قرار دادن چنین پروتئین هایی می تواند به طور موثری باعث کنترل پاتوژن P. syringae شود. هم چنین طراحی و تولید مواد شیمیایی علیه این پروتئین های هدف، در کنار کنترل موثر این پاتوژن، می تواند طیف وسیعی از پاتوژن ها را کنترل کرده و از اثرهای مضر بر انسان، موجودات غیرهدف و محیط زیست جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک، گوجه فرنگی، پاتوژن P. syringae، پروتئین های هدف
 • رضا یاری *، محمدرضا مهرابی، اکرم مهدی پور، شهرام نخجوان صفحات 49-56
  سابقه و هدف
  Pseudomonas aeroginosa یکی از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اینتگرون کلاس I در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انجام شد.
  مواد و روش ها
  103 سویه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی مورد استفاده قرار گرفت. ایزوله ها از نظر حضور اینتگرون کلاس I و ارتباط بین حضور اینتگرون و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با آزمون 2χ در سطح معنی داری 05/0 بررسی شدند.
  یافته ها
  بیش ترین مقاومت مربوط به سفوتاکسیم (7/75%) و بیش ترین حساسیت به سفتازیدیم-کلاولانیک (7/73%) بود. 7/40% ایزوله ها دارای اینتگرون بوده و ارتباط معنی داری بین حضور اینتگرون کلاس I و مقاومت به اغلب آنتی بیوتیک ها مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی بالای اینتگرون کلاس I در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با مقاومت دارویی؛ اعمال راهکارهای مناسب کنترل عفونت و درمان در بیمارستان ها برای جلوگیری از انتشار بیش تر آن ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، اینتگرون
 • وحید تنهایی، نیما رستمی کشکی صفحات 57-64
  سابقه و هدف
  توجه به کیفیت آب برای تداوم زندگی بشری ضروری است. منابع آب یکی از پایه های اساسی توسعه پایدار به حساب می آید و در سال های اخیر در زمینه بررسی کیفیت آب تحقیق های گسترده ای انجام شده است. یکی از مسئله های مهم در بهره برداری از منابع آب، کیفیت آن است که در غیر این صورت پیامدهای غیرقابل انتظاری در بخش کشاورزی، شرب و صنعت حاصل خواهد شد. رودخانه مهاباد که در دشت مهاباد قرار گرفته یکی از مهم ترین رودخانه های استان آذربایجان غربی است. مساحت حوضه آبریز و متوسط آورد سالانه رودخانه مهاباد به ترتیب 806 کیلومتر مربع و 295 میلیون متر مکعب است. در این پژوهش سعی شده است که کیفیت آب رودخانه مهاباد از نقطه نظر برخی پارامترهای میکروبیولوژیکی و ارزیابی میزان خودپالایی رودخانه مورد بررسی قرار گیرد. برای دست یابی به این هدف، استانداردهای بین المللی آب آشامیدنی و آبیاری مورد استفاده قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر که از نوع توصیفی – مقطعی است، نمونه برداری در طی 6 ماه از 4 ایستگاه به ترتیب شامل ایستگاه شماره یک کیلومتر 20 سد مهاباد (بالادست روستای کوثر) ، ایستگاه شماره دو کیلومتر 15 سد مهاباد (بالادست روستای دهبکر) ، ایستگاه شماره سه کیلومتر 10 سد مهاباد و ایستگاه شماره چهار کیلومتر 5 سد مهاباد انجام پذیرفت و جهت سنجش باکتری های شاخص آلودگی آب از روش MPN استفاده گردید.
  یافته ها
  هفت پارامتر بیولوژیکی شامل دیاتومه، کلروفیسه، سیانوفیسه،پرتوزوآ، روتیفر،کرستاسه، نماتد، کلر باقی مانده، مقدار احتمالی، مقدار تاییدی و اشرشیاکلی گرماپای اندازه گیری شد. نتایج مربوط به آنالیز داده ها نشان از بالا بودن بار میکروبی آب رودخانه داشت. به طوری که میزان باکتری های کلیفرمی در ایستگاه های شماره 1 و 4 در اکثر نمونه برداری ها بالاتر از حد استاندارد قرار داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل ازمحاسبه های MPN در طول تحقیق نشان داد، به رغم بالا بودن میزان آلودگی میکروبی در ایستگاه های شماره 1 و 4 این میزان روند کاهشی در پیش گرفته است که این امر به دلیل جریان حرکت آب و توان خودپالایی آن است.
  کلیدواژگان: باکتری های کلیفرم، رودخانه مهاباد، پایش آب، روش MPN
 • امید غفاری، فاطمه فروهی *، فهیمه نعمتی صفحات 65-74
  سابقه و هدف
  مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (MAP) عامل بیماری یون است. این بیماری گستره جهانی داشته و از لحاظ ایجاد خسارت اقتصادی به صنعت دامپروری از اهمیت زیادی برخوردار است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 30 جدایه که از لحاظ موقعیت جغرافیایی منطقه جداسازی (استان های تهران و البرز) و هم چنین میزبان (گاو،گوسفند وبز) متفاوت بودند، اجرا گردید. از روش PCR جهت تکثیر دو لوکوس SSR1 و SSR2 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جدایه های مورد بررسی از نظر ساختار دو لوکوسSSR1 و SSR2 هم با یکدیگر و هم با سویه های استاندارد دارای تفاوت ژنتیکی است. در این لوکوس ها به علت وجود Insertion و یا Deletion توالی های تکرار شده پشت سر هم، الگوهای ژنتیکی متفاوتی مشاهده می شود که امکان تمایز بین سویه ها را میسر می سازد.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن دو آلل مربوط به هر کدام از ژن ها، باکتری های مورد مطالعه در دو تیپ ژنتیکی جای گرفتند.
  کلیدواژگان: بیماری یون، مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس، SSR1، SSR2
 • فاطمه مکری، مهدی آسمار *، سعید ضرابی، علیرضا مسیحا صفحات 75-85
  سابقه و هدف
  مقاومت آنتی بیوتیکی، زمینه را برای جایگزین نمودن روش های درمانی گیاهی دارای عوارض جانبی کم تر نسبت به داروهای رایج فراهم نموده است. این مطالعه باهدف تعیین اثر ضد میکروبی گیاه خرزهره (Nerium oleander) بر باکتری های سالمونلا تیفی و لیستریا منوسیتوژنز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی برگ های گیاه خرزهره از محل مرکز تحقیقات گل و گیاه استان گیلان شهر لاهیجان جمع آوری و پس از عصاره گیری، اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی گیاه علیه دوسویه استاندارد سالمونلا تیفی PTCC 1609 و لیستریا منوسیتوژنز PTCC 1295 مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت ضد میکروبی، حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره ها با استفاده از تکنیک رقت های سریال در آبگوشت و انتشار در آگارتعیین شد.
  یافته ها
  در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی گیاه خرزهره بر روی سالمونلا تیفی اثر بازدارندگی داشت، بااین وجود، اثرهای مهاری عصاره اتانولی آن در مقایسه با عصاره آبی به مراتب بالاتر بود. کم ترین غلظت بازدارندگی عصاره اتانولیmg/ml 128 و حداقل غلظت کشندگی mg/ml 256 تعیین شد. عصاره های آبی و اتانولی این گیاه بر روی سویه استاندارد لیستریا منوسیتوژنز اثری نداشت.
  بحث: به نظر می رسد عصاره های اتانولی و آبی گیاه خرزهره در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر روی باکتری گرم منفی سالمونلا تیفی است. بنابراین می توانند به عنوان ترکیب های دارویی و یا نگه دارنده مفید باشند.
  کلیدواژگان: گیاه خرزهره، عصاره آبی و اتانولی، اثر ضد میکروبی، Listeria monocytogenes، Salmonella Typhi
 • حدیث علیزاده، سید پژمان شیرمردی *، رسول خدابخش، مصطفی عرفانی، رضا باقری صفحات 86-94
  سابقه و هدف
  استفاده از رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا و آلفا مانند ید-131و رادیوم-223 یکی از روش های درمان سرطان است. رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما به دلیل گسیل فوتون که جذب پایین در بافت داشته، کاربرد تشخیصی دارند. در این مطالعه، روشی نوین جهت امکان سنجی استفاده از تکنسیوم-m99 برای درمان سرطان پیشنهاد می گردد که در آن مواد با عدد اتمی بالا مانند ید پایدار و گادولونیوم، هم زمان با تکنسیوم-m99 جهت بالا بردن سطح مقطح جذب فوتون ها و در نهایت افزایش دوز بافت مورد نظر استفاده می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تکنسیوم-m99 به موش ها تزریق، در فواصل زمانی مختلف کشته شدند و درصد دوز تزریقی در هر گرم از هر عضو اندازه گیری و داده های انسانی استخراج شد. سپس با وارد کردن مواد کنتراست زا (I،Gd) در غلظت های متفاوت در اندام های هدف، میزان تغییر دوز دریافتی اندام ها با استفاده از کد MCNPX محاسبه گردید.
  یافته ها
  در حضور عوامل کنتراست زا (I،Gd) در کبد و ریه با در نظر گرفتن فعالیت انباشت انسانی (حاصل از موش سالم) دوز حاصل افزایش یافته است. وجود عامل کنتراست زا ید و گادولونیوم دوز را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد فاکتور افزایش دوز در ناحیه هدف در حضور عامل کنتراست زا افزایش و دوز در خارج از ناحیه هدف کاهش یافت. با توجه به افزایش دوز ناشی از حضور مواد کنتراست زا، از تکنسیوم-m99 در آینده به عنوان رادیونوکلئید درمانی نیز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تکنسیوم-m99، مواد کنتراست زا، دوز مؤثر، کد شبیه سازی MCNPX، روش
 • میثم اکرمی ، مجتبی نوفلی، میترا سادات طباطبایی صفحات 95-103
  سابقه و هدف
  کورینه باکتریوم دیفتریه باکتری هوازی و بی هوازی اختیاری است. مهم ترین گونه از خانواده کورینه باکتریاها، عامل بیماری دیفتری است که به وسیله توکسین خود، بیماری دیفتری را ایجاد می کند. آمونیم سولفات نمکی معدنی است که از آن برای ترسیب و خالص سازی پروتئین ها استفاده می شود که با افزایش مقدار نمک حلالیت پروتئینی کم شده و پروتئین ها به واسطه قطعه های هیدروفوب خود، به هم پیوسته و رسوب می کنند. واکسن دیفتری از طریق تخلیص و ترسیب توکسوئید باکتری دیفتری تهیه می شود که از جمله روش های ترسیب، استفاده از آمونیوم سولفات به صورت نمک خشک و یا تهیه محلول فوق اشباع از آن است.
  مواد و روش ها
  کشت باکتری دیفتری در شرایط بهینه و مغذی سبب افزایش تولید توکسین توسط باکتری می شود و بعد از غیرفعال سازی توکسین و تبدیل آن به توکسوئید در صنایع تولید واکسن مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه محیط های کشت باید حداقل به مدت 24 ساعت در حرارت 37-35 درجه سانتی گراد انکوبه شوند. به منظور ترسیب توکسوئید باکتری از محلول فوق اشباع 32/4 مولار آمونیوم با درصدهای مختلف سولفات استفاده شد. نتایج به دست آمده از این روش باSDS PAGE و (Lateral flow test) Lf TEST مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  استفاده از آمونیوم سولفات فوق اشباع32/4 مولار به جای استفاده از نمک خشک آمونیوم سولفات که در روش سنتی (WHO TRS, No. 980) که قبل در صنایع واکسن سازی مورد استفاده قرار می گرفت، باعث حذف مرحله طولانی مدت دیالیز شده و از طرفی هدر رفت محصول نهایی (توکسوئید) را به صورت کامل محسوس کاهش داده و هم چنین باعث حذف ناخالصی های ناخواسته از محصول نهایی شده و محصول نهایی خالص تر را در مقیاس بیش تر در اختیار قرار داده است.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که هدف در صنایع تولید واکسن، دست یابی به مقدار حداکثری توکسوئید از این باکتری است لذا استفاده از آمونیوم سولفات فوق اشباع 32/4 مولار برای ترسیب توکسوئید دیفتری به جای استفاده از نمک خشک آمونیوم سولفات باعث کاهش هدر رفت محصول نهایی و حذف مرحله زمان بر و غیر اقتصادی دیالیز شده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: واکسن، دیفتری، ترسیب، توکسوئید، آمونیوم سولفات
|
 • Amir Amanzadeh , Vahid Molla, kazemiha , Mahdi Habibi, Anbouhi , Kayhan Azadmanesh , Seied Asadollah Mousavi , Mohsen Abolhassani , Mohammad Ali Shokrgozar * Pages 9-19
  Aim and Background: The aim of this study was to enhance the synergistic effect of the "RA-FICZ" by adding anti CD44 monoclonal antibody (mAb), to induce myeloid differentiation and apoptosis in three patients with APL.
  Materials and methods
  The anti-CD44 antibody concentrations of 5 to 25 μg/ml prepared and added to "RA-FICZ" complex and Isolated Cells from Patients.The antibody optimum concentration was determined then neutrophil maturation, apoptosis and expression of CD14 and CD11b were analyzed by flow cytometry.
  Results
  Adding the different concentrations of CD44 mAb against CD44 improved the ability of promyelocytes differentiation and led to increased expression of CD11b and CD14 antigens more than two times. The apoptotic rate increased up to 66%.
  Conclusion
  Additional studies and work on the animal models can lead to a reduction even elimination of the chemotherapy. This triple combination" can be candidate as a novel differentiation-inducing therapy in APL cells.
  Keywords: Acute Promyelocytic Leukemia, Anti CD44 Monoclonal Antibody, Retinoic Acid, Formylindolo (3, 2-B) Carbazole, Programmed Cell Death, Synergy.
 • Layegh Karimi , Mojtaba Taran , Zabihi Mehdi Pages 20-28
  Aim and Background: The exopolysaccharides are biopolymers which are secreted to the surrounding environment by microorganisms. The aim of this research is to determine situations for higher production of exopolysaccharide by bacillus pasteuri bacterium and to study its antibacterial and antioxidant properties.
  Material and methods: In this study, experimentation has been performed based on taguchi method and by the use of Qulitek-4 software to determine the situation of exopoysaccharide. Then, different degrees of thickness were obtained from the produced exopolysaccharide and were applied to staphylococcus aures and E. coli bacteria, in order to study the effects of its antibacterial properties. In order to study the antioxidant activity, 4 different degrees of exopolysaccharide were prepared and were measured by three methods the scavenging activities of DPPH, hydroxyl radicals and superoxide anion radical.

  Results
  The best situation for the highest level of production of exopolysaccharide was after 48 hours from the time of bacterium cultivation with the salt result of 0/05 milligrams on milliliter and the sucrose of 1 milligram on milliliter. The results coming from antibacterial activity showed that the highest halo of non-growth was related to the 400 µg/ml thickness. The results of antioxidant activity in all the three methods used in this study showed that in the thickness of 1000 µg/ml from exopolysaccharide exists the highest controlling activity.

  Conclusion
  By identifying several key factors we can produce the highest level of exopolysaccharide by the bacillus pasteuri bacterium and we can use it in antibacterial and antioxidant activit.
  Keywords: Exopolisaccharide, Bacillus Pasteuri, Antibacterial, Antioxidant
 • Elham Noormohamadi , Mahnaz Farahmand *, Ahmad Reza Esmaeili Rastaghi Pages 29-38
  Background and Objective
  The most frequently used sources of more stable enzymes are thermophilic bacteria. In recent years microbial L-asparaginase has been widely used as therapeutic agent in the treatment of human cancers. Microbial L-glutaminase is currently used in the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) and human immunodeficiency virus (HIV) because of its potential applications in medicine . The aim of present study was to screen new potent thermophilic bacterial isolates producing L-asparaginase and L-glutaminase.
  Methods
  Larijan hotspring was chosen as the location for isolation of the thermophilic bacteria. Culture and morphological and biochemical tests, were performed. All the bacterial isolates were screened in ortherto L-asparaginase and L-glutaminase enzyme activity using Rapid Plate assay method. M9 modified media incorporated L-asparaginase or L-glutaminase and phenol red as indicator were used. Thermophilic strains were later identified by 16SrRNA gene ribotyping followed by PCR .
  Results
  A total of six isolates recovered from Larijan hotspring were found to belong to Bacillus licheniformis. The L-asparaginase activity was observed in LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, LT-5 strains.The L-glutaminase produced by Bacillus licheniformis LT-1, LT-3, LT-5 and LT-6 strains. Three thermophilic LT-1, LT-3, LT-5 strains with L-glutaminase and L-asparaginase activity have been successfully isolated.
  Conclusion
  Larijan hot spring is one of the potential sources of useful microbial products that can be used as a source of useful different biological products like enzymes.
  Keywords: Thermophilic bacteria, L-asparaginase, L-glutaminase, therapeutic agent
 • Kamran Samiei *, Seyed Mohsen Sohrabi Pages 39-48
  Aim and Background: P. syringae have different pathological variants and causes disease in a wide range of plants. Annually, this pathogen causes high damage to tomato crops. Despite the different methods, the control of this pathogen still depends to chemicals. Due to similarity of chemical targets in pathogens to non-target organisms such as humans, these chemicals have harmful side effects on human, other organism and environment. Therefore, identification of specific targets in each pathogen is necessary to prevent the harmful effects of chemicals. In this study, using a homology-based bioinformatic approach, proteome of P. syringae were compared with tomato and other host plants proteomes and a number of proteins were selected as potential targets.
  Material and
  Methods
  In the first stage of the study, proteome of P. syringae were compared with host plants and non-similar proteins were selected. In the second stage, these proteins were compared with human, gastrointestinal microbial flora and non-target organisms (including vertebrates, arthropods and molluscs) proteomes and non-similar proteins were selected. In the third stage, selected proteins were compared with essential genes and resulting proteins were considered as potential targets. In the final stage, the potential targets were subjected to various qualitative analyzes, including subcellular localization search, metabolic pathways search and broad-spectrum analysis.
  Results
  Results of analyses identified 95 proteins as unique targets. Of 95 proteins, 22 proteins were broad-spectrum and 73 proteins were specific to P. syringae. Some targets involved in metabolism of carbohydrate, energy, fat, nucleotides, amino acids, other amines, glycans, vitamins, cofactors and secondary metabolites. Some targets involved in genetic and environmental information processing and some have played role in cellular processes. Of 95 proteins, 59 proteins are localized in cytoplasm, 15 proteins in inner membrane, 17 proteins in periplasmic space, 3 proteins in outer membrane and 1 protein in extracellular of P. syringae.
  Conclusion
  Identified proteins in this study are very effective targets and targeting of such proteins can efficiently control the P.syringae pathogen. Also, design and production of chemicals against these target proteins, along with the effective control of this pathogen, can control a wide range of pathogens and prevents the harmful effects on the human, non-target organisms and environment.
  Keywords: bioinformatics, tomato, P. syringae pathogen, target proteins
 • Reza Yari *, Mohammad Reza Mehrabi , Akram Mahdipour , Shahram Nakhjavan Pages 49-56
  Aims and Background: Pseudomonas aeruginosais is one of the most important pathogens for nosocomial infections, particularly in ICU and burn. This bacterium causes diseases such as respiratory infections, sepsis and bacteremia. Since the serious infections caused by Pseudomonas resistance against conventional antibiotics is a serious problem and due to the placement of genes coding for antibiotic resistance on their Integrons and quick release feature identification of strains containing Integrons provide useful information on the extent and development of drug resistance. The aim of this study was to evaluate the frequency of class I integrons in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical samples and their relationship to antibiotic resistance.
  Materials and Methods
  103 strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from different clinical specimens were used. The drug susceptibility test, using 12 antimicrobial agents, was performed for all the isolates via agar disk diffusion method. The specific PCR was used to identify class I integrons and the relationship between class I integrons presence and antibiotic resistance was evaluated by χ2 test.
  Results
  Analysis of antibiotic resistance patterns showed 75.7% of the isolates were resistant to cefotaxime and 73.7% of the isolates were sensitive to ceftazidime - clavulanic. The PCR results showed that 40.7% of isolates have class I integron. A significant correlation was obtained between the presence of class I integrons and resistance against most common antibiotics (P <0.05).
  Conclusion
  Due to the high frequency of class I integrons and connection with drug resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates, apply appropriate strategies for infection control and hospital treatment to prevent further spread is essential.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, antibiotic resistance, Integrons
 • Vahid Tanhaei , Nima Rostami Koshki Pages 57-64
  Aim and Background: It is essential to pay attention to the quality of water for the continuation of human life. Water resources are one of the basic foundations for sustainable development, and in recent years, extensive research has been carried out on water quality assessment. One of the key issues in exploiting water resources is the quality that otherwise would have unexpected consequences in the agriculture, drinking and industry sectors. Mahabad River, located in Mahabad plain, is one of the most important rivers in the West Azerbaijan province. The average annual catchment area of the Mahabad River catchment area is 806 square kilometers and 295 million cubic meters respectively. In this research, the water quality of Mahabad River has been studied from the point of view of some microbiological parameters and the rate of self-pollination of the river. To achieve this goal, international standards for drinking water and irrigation were used.
  Materials and Methods
  In the present study, which is descriptive-cross sectional, sampling during 6 months from 4 stations consisted of the station 1 km 20 of the Mahabad dam (upstream of Kowsar village), the station number two km 15 of Mahabad dam (upstream of the village of Dehbakr), respectively. Station No.3 km 10 of Mahabad Dam and Station No. 4 km5 of Mahabad Dam were used and MPN method was used to measure water pollution index bacteria.
  Results
  Seven biological parameters including diatomaceous earth, chlorophyce, cyanofisce, pertussu, rotifer, chrestas, nematode, residual chlorine, probable value, confirmation and heparin were measured. The results of the data analysis indicated that the river's microbial load was high. As the number of coliform bacteria in stations 1 and 4 was higher than the standard in most of the sampling.
  Conclusion
  The results of the MPN calculations showed during the research, The microbial load of the river from station 1 to 4 is decreasing due to the flow of movement and its self-propagation.
  Keywords: Coliform bacteria, Mahabad river, MPN Method, Water monitoring
 • Omid Ghafari , Fatemeh Foroohi *, Fahimeh Nemati Pages 65-74
  Aim and Background: Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) is causative agent of Johne's disease. The disease is worldwide spread and causes important economic losses in livestock industries.
  Materials and Methods
  This study was performed on 30 bacterial isolates that different by geographical area (provinces of Tehran and Alborez) and host (cattle, sheep and goat). PCR method was used for amplification of two locos SSR1 and SSR2.
  Results
  The results showed that isolates have different structurally based on SSR1and SSR2 each other and also with the standard strain. The locus of Insertion and Deletion due to repetitive sequences in tandem, different genetic patterns observed that the ability to distinguish between strains provides.
  Conclusion
  Considering the two alleles of each gene, genetic samples were placed in two types.
  Keywords: ycobacterium avium subsp, Paratuberculosis, SSR1and SSR2
 • Fatemeh Mokri , Mehdi Assmar *, Seed Zarrabi , Alireza Massiha Pages 75-85
  Aim and Background: The Antibiotic resistance provides area to replace herbal treatment methods that have fewer side effects than common drugs. This study aimed to determine the antimicrobial effect of aquatic and ethanolic extracts of oleander (Nerium oleander) plant on the bacteria Salmonella Typhi and Listeria monocytogenes.
  Material and methods: In this experimental study, oleander plant leaves were gathered from Lahijan Plants Research Center located in Gilan province and after extracting, the Anti-bacterial effect of aquatic and ethanolic plant extracts was carefully evaluated against two strains of standard Salmonella Typhi PTCC 1609 and Listeria Monocytogenes PTCC 1295. And moreover, antimicrobial activity, minimum inhibition concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) extracts, using serial dilution in broth and agar diffusion technique was determined.
  Results
  In the method of diffusion in agar, all concentrations of oleander ethanol extract on Salmonella Typhi had deterrent effect. Yet, the deterrent effect of its ethanoic extract, compared to the aquatic extract is incomparably higher. The minimum inhibitory concentration of the ethanol extract 128 mg/ml and the minimum bactericidal concentration 256 mg/ml was subsequently determined. Aquatic and ethanol extracts of this plant were not proved to be effective on the standard strain of Listeria Monocytogenes.
  Conclusion
  It seems that the ethanolic and aqueous extracts of oleander plant has a substantial antimicrobial effect on gram-negative bacterium Salmonella Typhi, under laboratory conditions. Therefore, they can be implemented more efficiently as pharmaceutical compounds or preservatives.
  Keywords: Antimicrobial effect, aquatic, ethanolic extract, oleander plant, Salmonella Typhi, Listeria monocytogenes
 • Hadis Alizadeh , Seyed Pezhman Shirmardi *, Rasoul Khodabakhsh , Mostafa Erfani , Reza Bagheri Pages 86-94
  Aim and Background: One of the methods of cancer treatment is the use of beta and alpha emitter radionuclides such as iodine-131 and radium -223. Gamma-radionuclides are not usually used for treatment due to high gamma-ray penetration and lower absorption in the tissue, and they are mostly diagnostic. In this study, a new method is proposed in which the feasibility of using 99mTcO-4 as a gamma-emitting radionuclide for the treatment of cancer by adding high-atomic substances such as iodine and gadolinium to increase the surface area of ​​photon absorption in the tissue and Finally, an increase in the absorbed dose of the tumor is investigated. Material and methods Radiopharmaceutical 99mTcO-4 was milked from a 99Mo/99mTc generator, and after injection, the mice were killed at different times and the percentage of injected dose per gram of each member was determined by direct counting of mice data. Then, by transforming the mice results into humans, the dose of internal radiation was calculated. In the next step, by introducing contrast agents (I, Gd) at different concentrations in the target organs, the rate of change in absorbed dose of organs was calculated using the MCNP simulation code.
  Results
  MCNP results show that the absorbed dose has increased in the presence of contrast agents (I, Gd) in the liver and lung, taking into account the human accumulation activity (derived from healthy mice).
  Conclusion
  Dose enhancement factor was evaluated using contrast agents. The results showed that with increasing concentrations, the dose enhancement factor in the target region increases in the presence of contrast agent and the dose outside the target position decreases. As a consequence of the increased dose resulting from the presence of contrast agents, the diagnostic radionuclide 99mTc can be used as a radionuclide for treatment in future.
  Keywords: 99mTcO-4, Effective Dose, Treatment, Contrasting Agent, MCNPX simulation code, MIRD method
 • Meisam Akrami , Mojtaba Noofeli , Mitra Sadat Tabatabaei Pages 95-103
  Aim and
  Background
  Diphtheria toxin is an extracellular protein of Corynebacterium diphtheria that inhibits protein synthesis and kills susceptible cells. Ammonium sulfate is an inorganic salt that is used to purify and precipitate proteins, which, by increasing salt content, decreases the solubility of proteins, and proteins interconnect and precipitate through their hydrophobic parts. Diphtheria vaccine is prepared by purifying and treating toxoid diphtheria bacteria, which is one of the methods of treating, using ammonium sulfate as a dry salt or preparing an over-saturated solution.
  Material and
  Methods
  Diphtheria bacteria grown in optimal conditions and increased nutrient and toxin production by bacteria and inactivating the toxin into toxoid, in the manufacture of the vaccine is use. All media must be at least 24 hours at a temperature of 37-35°C will be incubated. In order to bacterial toxoid deposition of supersaturated solution 4.32 M ammonium sulfate with different percentages were used. The results of this procedure were investigated using SDS PAGE and Lf TEST ( Lateral Flow Test).
  Results
  Results revealed the use of 4.32 M supersaturated ammonium sulfate instead of the use of dry salt of ammonium sulfate, used in the traditional method (WHO TRS, No. 980), used previously in the vaccine industry, Eliminating the long-term dialysis phase On the other hand, the final product (toxoid) has been tediously reduced It also removes unwanted impurities from the finished product And has made the net product even more scalable.
  Conclusion
  Since the purpose of vaccine production is industry to achieve maximum toxoid of the bacteria, so use the procedure in this research project (optimizing of DT toxin precipitation by 4.32 M super saturation of ammonium sulphate) , in addition to reducing the loss of the final product and remove the prolonged dialysis stage and so the economy will become more affordable.
  Keywords: Vaccine, Diphtheria, Precipitation, Toxoid, Ammonium sulphate