فهرست مطالب

اخلاق - سال هشتم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1397)
 • ویژۀ اخلاق تبلیغ
 • تاریخ انتشار: 1397/07/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 9
 • محمدمهدی فیروزمهر، حسن شیرزاد کمانگر صفحه 11
  تبلیغ دینی، به معنای دعوت عالمانه، خالصانه و روشمند مردم به سوی خداوند و پیام های او و قراردادن مردم در مدار تقرب به حق تعالی، بهترین عمل از نگاه قرآن است. مبلغان دینی باید در ویژگی های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری، پیامبرگونه باشند تا در دریافت و ابلاغ پیام خدا همچون پیامبران موفق باشند. اگر مبلغان دینی در ویژگی های اعتقادی و اخلاقی دچار آسیب و کاستی باشند، نمی توانند در کار خود توفیقی حاصل کنند و آسیب ها و کاستی های مخاطبان خود را برطرف نمایند. مقصود از مسائل اخلاقی مبلغان کاستی ها و رذایل اخلاقی است که یک مبلغ دینی با آنها مواجه است و با وجود آن نمی تواند به وظیفه ی حرفه ای خود عمل کند. مسائل اخلاقی مبلغان دینی بر اثر عوامل گوناگونی پدید می آیند؛ پاره ای از مسائل اخلاقی مبلغان مستقر، مانند رعایت نکردن امانت در تبلیغ دین، سیاست زدگی و علم زدگی، ناشی از ضعف دانش دینی است، پاره ای دیگر، مانند ناتوانی در تاثیرگذاری و تحول آفرینی، برخاسته از ناآراستگی عملی به فضائل دینی و محتوای دین است، دسته ای از مسائل، مانند نداشتن خلوص نیت و عوام زدگی، شهامت نداشتن در ارائۀ پیام الهی و ترس ازدست دادن موقعیت، در مشکلات مالی ریشه دارد و دسته ای دیگر، مانند جدیت نداشتن در ابلاغ پیام دین، رفتارهای تصنعی، نداشتن مهارت های لازم تبلیغی و فقدان مهارت مخاطب شناسی، ناشی از فقدان علاقۀ ذاتی به تبلیغ دینی است.
  کلیدواژگان: مبلغان مستقر، مسائل اخلاقی، تبلیغ دینی
 • مهدی احمدپور * صفحه 31
  اخلاق یکی از عناصر مؤثر در فعالیتهای اجتماعی است و در موفقیت تبلیغ دینی هم نقش اساسی دارد. موضوع این پژوهش «اخلاق تبلیغ دین» و محور اصلی آن «آسیبهای اخلاقی موجود در عرصۀ تبلیغ دین» است. این تحقیق با استفاده از دو روش کتابخانهای و میدانی کوشیده به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آسیبهای اخلاقی موجود در عرصۀ تبلیغ دین کدام اند، بر چند گونهاند و علل و زمینههای پیدایش آن ها چیست.
  اهم یافته های پژوهش عبارتند از: اولا، آسیبهای اخلاقی موجود در عرصۀ تبلیغ دین به دو گونۀ اصلی فردی و سازمانی تقسیم می شوند؛ ثانیا، ضعف اعتقادات دینی خود مبلغان، کمبرخورداری از انگیزههای عالی و ورود به عرصۀ تبلیغ قبل از کسب آمادگیهای لازم، از مهمترین علل و زمینههای بروز آسیبهای اخلاقی فردی در عرصۀ تبلیغ دین هستند و ثالثا، مهمترین علل و زمینههای بروز آسیبهای اخلاقی سازمانی عبارتند از: نبودن تشکیلات مدیریتی قوی و کارآمد در راس سازمانهای تبلیغی دینی، فقدان منشورهای اخلاقی سازمانی، برخورد سطحی و شعاری با اخلاق سازمانی و بی توجهی به آموزش و ترویج اخلاق در سازمان و نهادینهنشدن اخلاق در فرهنگ سازمانی.
  کلیدواژگان: اخلاق، تبلیغ، اخلاق تبلیغ دین، سازمان تبلیغی، آسیب اخلاقی
 • لطف الله خراسانی * صفحه 57
  تبلیغ دین و هدایت مردم به ارزش های الهی، از اصول رسالت و سنت پیامبران و جوهرۀ ادیان توحیدی و از شاخصه های مهم دینداری پیروان انبیا به شمار می آید. برای بهسازی انجام این وظیفۀ الهی شایسته است تبلیغ در حوزه های مختلفی همچون «محتوای تبلیغ» ، «مخاطب شناسی» و «بایسته‎های مبلغ» بررسی شودکه البته در هر حوزه اقتضائات ویژۀ خود را می طلبد. در این پژوهش ابعاد اخلاقی مبلغ در بهسازی تبلیغ بررسی می شود. در شرایع آسمانی، تبلیغ دین برپایۀ دین فهمی و دین داری مبلغ و آراستگی او به فضائل اخلاقی بنا شده است؛ ازاین رو، شناخت بایسته های مبلغ و بهره گیری از فضائل اخلاقی براساس آیات قرآن و منابع دینی، برای بهبود ظرفیت های عرصۀ تبلیغ و ارتقای ابعاد اخلاقی، از ضررت‎های امر تبلیغ به شمار می رود. اگر سخن گوینده براساس باور قلبی باشد و از عمق جانش برخیزد، تاثیر دعوت او به ارزش های الهی دوچندان می گردد.
  این پژوهش می کوشد آن دسته از فضائل اخلاقی را که پیامبران و اولیای الهی در راستای وظیفۀ تبلیغی خویش به آن آراسته بودند و نقش بسزایی در موفقیت تبلیغی آنان داشت، بررسی کند و بدین وسیله بر کارآمدی روش های تبلیغی بیفزاید.
  کلیدواژگان: تبلیغ، فضائل اخلاقی، اخلاص، شجاعت، شرح صدر، خیرخواهی
 • علیرضا زکی زاده رنانی * صفحه 75
  پرورش استعدادهای آدمی تا اندازۀ زیادی درگرو دستیابی به فضایل عالی اخلاقی است. این امر دربارۀ قشر دانش آموز اهمیتی دوچندان دارد. بی تردید، دانش آموزانی که به تعهدات اخلاقی پایبند باشند، در آینده ضامن امنیت جامعه خواهند بود. طلاب حوزه های علمیه براساس رسالت خود، در کنار تحصیل متون دینی و تهذیب اخلاق، وظیفه دارند از راه تبلیغ این قشر باارزش را با معارف دینی و روش های تربیت نفس آشنا کنند. در این نوشتار برآنیم، با روش توصیفی تحلیلی، اصول اخلاقی تبلیغ کارآمد را برای جلب دانش آموزان بازگو و عوامل آسیب زای آن را بیان کنیم.
  نتایج پژوهش بیانگر آن است که مبلغ در امور دانش آموزی باید اصول مهمی همچون خوش خلقی و خیرخواهی، تناسب، توان برقراری ارتباط، خوب گوش دادن و ارتقای سطح علم و تجربه را رعایت کند و از موانع و عوامل آسیب زای مربوط به خود، محیط و سازمان های وابسته آگاهی یابد.
  کلیدواژگان: تبلیغ، اصول، تربیت اخلاقی، دانش آموزان، مشکلات
 • محمد شکری، سیداحمد فقیهی صفحه 99
  این پژوهش با اهدافی چون ارتقای سطح کیفی تبلیغ، آشنایی مبلغ با دشواری های اخلاقی تبلیغ دین و راه های برون رفت از آن انجام شده است. بعضی از مهم ترین این دشواری ها، تبلیغ برای جنس مخالف، تبلیغ در مناطق سنی نشین و تبلیغ در مناطقی با تکثر فرهنگی مثل سربازخانه هاست. سؤال اصلی پژوهش این است که دشواری های اخلاقی تبلیغ دین و راه های برون رفت از آن کدام اند. در پاسخ به این سؤال این نتیجه به دست آمد که با رعایت اصول و ارزش های اخلاقی و دینی ازجمله عفت، عدالت، احسان، مخاطب شناسی، حفظ وحدت میان مذاهب اسلامی، پرهیز از فرقه گرایی و حزب گرایی، تکیه بر اصول مشترک و مردمی بودن، می توان مشکلات اخلاقی تبلیغ را از سر راه برداشت.
  روش تحقیق در این پژوهش ازحیث گردآوری مطالب، کتابخانه ای و ازحیث تجزیه وتحلیل اطلاعات، توصیفی تحلیلی است. همچنین، این تحقیق ازنظر اهداف آن، یک تحقیق کاربردی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق، مبلغ، تبلیغ دین، اخلاق مبلغ.
 • محمد سلطانی رنانی * صفحه 121
  خداوند در آیۀ 46 سورۀ احزاب، یکی از پنج هدف رسالت پیامبر اکرمرا «دعوت به خداوند به اذن وی» می شمرد. مفسران در بیان معنای «اذن» در این آیه سخنان گونا گونی گفته اند. بسیاری (مانند طبری) اذن را به معنای «فرمان» دانسته اند. برخی (مانند زمخشری) آن را «آسان نمودن» معنا کرده اند و دیگران اذن را «بعثت» دانسته اند. با توجه به دیگر آیات قرآن کریم و اوصاف پیامبر اکرمدر نهج البلاغه، معلوم می شود که دعوت پیامبر اکرم به سوی خداوند، از دو صفت «حق» و «صدق» برخوردار بوده است. با تحلیل این دو ویژگی آشکار می شود که دعوت ماذون آن است که در هر چهار رکن خویش حق باشد، برپایۀ دلیل شکل بگیرد (صدق اثباتی) ، با واقع مطابقت داشته باشد (صدق فعلی) و داعی نیز بدان باور و التزام داشته باشد (صدق فاعلی). پس هر دعوتی که هر سه گونه صدق را داشته باشد، از سوی خداوند «دعوت ماذون» است. بنابراین، قید اذن در دعوت به خدا، موجب احتراز از آسیب های تبلیغ دینی همچون بدعت ، به کاربردن ابزارهای نامناسب، سخن گفتن بی دلیل، دروغ پردازی و دعوت دیگران و واگذاردن خویشتن می شود.
  کلیدواژگان: دعوت ماذون، اذن الهی، دعوت به حق، گونه های صدق، آسیب های دعوت دینی
|
 • Mohammad Mehdi Firoozmehr, Hassan Sherzad Kamangar Page 11
  Religious preaching which means the scientific, pure, and systematic invitation of the people to God and His messages and placing people in the orbit of the right path towards God is the best practice from the perspective of the Qur'an. Religious preachers should be similar to the prophets and have moral and ethical attitudes, in order to receive and convey the message of God like the successful prophets. If religious preachers suffer from moral and theological qualities, they cannot succeed in solving their addressees' problems and their shortcomings. The purpose of ethical issues of residing missioners is the shortcomings and obstacles that religious clergies engage in in a village or in a nomadic city or area and, with those issues, cannot perform their duties. The ethical issues of the clergies stem from a variety of factors; some of the ethical issues of residing missioners such as non-observance of trusts in religion preaching, politics, and learning are due to the weakness of religious knowledge. Other aspects, such as the inability to influence and transform, derive from practical inequity with virtues Religion and the content of religion, a series of issues such as lack of purity of purpose and humility, courage to present a divine message, and fear of loss of position, are due to financial problems, and the other factors, such as not being serious about communicating the message of religion, artificial behavior, taking away the necessary promotional skills, and lack of knowing the addressees due to lack of interest in preaching.
  Keywords: residing missioners, ethical issues, religious preaching.
 • Mehdi Ahmadpour * Page 31
  Morality is one of the elements that influences social activities and plays a key role in the success of religious preaching. The subject of this research is "ethics of religious propagation" and its main goal is "ethical harm in the field of preaching of religion". This research, using two methods of library and field studies, attempts to answer the fundamental question of what moral damages are in the field of preaching of religion and how many they are? What are their causes and reasons? The main findings of the research are, firstly, the moral damages in the field of propagation of religion are divided into two main types of individual and organizational; secondly, the weakness of the religious beliefs of the clergies themselves, the low level of high motivation and entry into the field of preaching before obtaining the necessary preparations, are counted as the most important causes and grounds of moral harm are in the field of propagation of religion and, thirdly, the most important causes and grounds of moral harm to the organization are: the lack of an organization Strong and efficient management at the head of religious preaching organizations, the absence of organizational ethical charts, superficial engagement with organizational ethics and disregard Education and the promotion of ethics in the organization and institutionalizing ethics in the organizational culture.
  Keywords: ethics, propagation, ethics of preaching religion, preaching organization, moral harm
 • Lutfllah khorasani * Page 57
  Promoting religion and guiding people to divine values are the principles of the prophets' mission and tradition and the essence of the monotheistic religions and it is considered as one of the important attributes of the true religions. In order to improve this divine duty, it is worthwhile to study about preaching in various areas such as "its content", "audience" and "preachers' requirements", each of which, of course, requires its own special needs. In this research, the ethical dimensions of the preachers to improve the preaching process will be discussed. In divine religions, preaching is based on the preachers' understanding of religion and their own adherence to religious teachings, and being influenced by ethical values and virtues; hence, recognizing the amount of duty and utilizing ethical virtues based on Quranic verses and religious sources to improve the capacity of the field of preaching and the promotion of the ethical dimensions is necessary. If the speaker's speech is based on his deep belief, the effect of his invitation to divine values is doubled. This research tries to examine those moral virtues which the prophets and divine beings have adorned in their promotional task and have played a significant role in their success and add to the efficiency of preaching methods.
  Keywords: Ethics, Preaching, Moral Virtues, Sincerity, Courage, Patience, Benevolence
 • Alireza Zakizadeh Renani * Page 75
  The cultivation of human talents is so great in reaching out to high ethical virtues. This is of paramount importance to the student population. Undoubtedly, students who are committed to ethical obligations will in future ensure the safety of society. According to their mission, the scholars of the seminary, in addition to studying religious texts and teaching morality, are tasked with familiarizing this valuable group with the advent of religious teachings and methods of self-education. In this paper, we are going to describe the ethics of effective preaching for attracting students and its harmful factors by analytical descriptive method. The results of the research indicate that the amount in student affairs should adhere to important principles such as goodness and benevolence, proportionality, communication ability, goodness and promotion of the level of knowledge and experience, and should be informed of problems and harming factors to themselves, the environment and related organizations.
  Keywords: Preaching, Principles, Ethical Nurturing, Students, Problems
 • Mohammad Shokr, Seyed Ahmad Faghihi Page 99
  This research has been conducted with the goals of promoting the quality of preaching, familiarity with the moral difficulties of preaching religious teachings and the ways to solve them. Some of the most important of these difficulties are as: preaching the opposite sex, preaching in Sunni areas and preaching in areas of cultural diversity such as barracks. The main question of the research is what are the ethical difficulties of religion promotion and ways to solve them? In response to this question, it was concluded that moral principles and ethical values such as chastity, justice, benevolence, retrospection, the preservation of unity among the Islamic religions, the avoidance of sectarianism and partisanship, reliance on common principles, and democracy, will cause the problems of the preaching to come to an end.
  The research method in this study is a descriptive-analytical study and for the collection of materials, library method has been used. Also, this research is considered to be an applied research in terms of its objectives.
  Keywords: ethics, mission, religion preaching, ethics of clergies.
 • Muhammad Soltani Renani * Page 121
  In verse 46 of the Suran “al-Ahzab” God consideres one of the five goals of the Prophet's mission as "calling to God by his permission". The commentators in the meaning of "permission" in this verse have said a variety of words; many (like Tabari) have considered permission as "commandments";some (as Zamakhshari) have referred to it as "facilitating"; others perceive permission as "mission." According to other verses of the Holy Qur'an and the attributes of the Prophet Muhammad mentioned in Nahjul Balagh, it turns out that the invitation of the Prophet to God has had two attributes of "truth" and "truthfulness". By analyzing these two features, it is evident that the true invitation should be based on four true elements, including: should be based on reason (proving truth), to actually conform the truth (real truth), and the da'i (the inviter) himself should also believe and be committed (the truth of the agent). Therefore, every invitation that has all three types of truth is "an allowed invitation from Allah". Therefore, the constraint of the permission to invite to God will prevent the harm of religious propagation such as heresy, use of inappropriate means, imprecise speech, lying and inviting others and giving up oneself.
  Keywords: Allowed invitation, Inviting to the truth, The truth Types, Pathology of Religious Preaching