فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهروز رسولی *، صفر بیگ زاده صفحات 1-26
  چکیده: پس از آن که نویسنده دست نوشته اش را در سامانه نشریات علمی _ پژوهشی به ثبت رساند، آیا چنین حقی دارد که از سرنوشت دست نوشته اش در فرایند پذیرش تا چاپ آن آگاهی یابد یا نه؟ و اگر چنین است، این حق در حقوق ایران بر کدامیک از مبانی حقوقی و مستندات قانونی استوار است. نگاهی به راهنمای نشریات علمی _ پژوهشی در ایران نشان می دهد که تاکنون به این موضوع و چنین حقی توجه نشده است، در حالی که در علمی _ پژوهشی غیر ایرانی، زمان بندی ارائه شده در راهنمای پذیرش مقاله ها نشان می دهد که این گروه از نشریات تا حدی چنین حقی را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله ضمن بیان مبانی حقوقی وجود این حق در حقوق ایران، از طریق مقایسه و مطالعه تطبیقی، وضعیت موجود در نشریات مهم علمی _ پژوهشی در ایران و نیز چند کشور خارجی بررسی شده و با ارائه نمودارها و سنجش های لازم، علاوه بر آن که وجود این حق در ایران نیز به اثبات رسیده، پیشنهاد شده که در نشریات علمی _ پژوهشی ایران نیز در راهنمای پذیرش مقاله ها، به اعلام زمان بندی مربوط به هریک از مراحل موجود در فرایند پذیرش تا چاپ مقالات، به ویژه مرحله داوری توجه شود.
  کلیدواژگان: نشریه، مقاله علمی - پژوهشی، پدیدآور، ارتباط علمی، حقوق مالکیت فکری، دست نوشته
 • نسترن حاجی حیدری *، نرجس زنگنه نژاد، مسعود صالحی صفحات 27-50
  چکیده: توجه به نظریه پردازی در حوزه سیستم های اطلاعاتی در سال های اخیر شدت گرفته است و به دنبال آن استفاده از این نظریه ها در مقالات پژوهشی نیز ادامه دارد. آشنایی با وضعیت به کارگیری این نظریه ها در دهه اخیر می تواند محققان را در یافتن نظریه های پرکاربرد و یافتن خلاهای پژوهشی یاری دهد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف توصیف و تجزیه تحلیل وضعیت واقعی بکارگیری نظریه های سیستم های اطلاعاتی در پژوهش های این حوزه در سالهای اخیر انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مقالات علمی منتشر شده در مجلات علمی برتر دنیا در حوزه سیستم های اطلاعاتیتشکیل می دهد و نمونه آماری شامل مقالاتی است که در خصوص نظریه های سیستم های اطلاعاتی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2016 نگاشته شده است. به وسیله تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه روابط میان نظریه های سیستم های اطلاعاتی و مقالاتی که در آنها از این نظریه ها استفاده شده، ترسیم شده است. نتایج این پژوهش نشان داد نظریه های بازی، استدلال و پیچیدگی بیشترین کاربرد و مدل پذیرش فناوری و پس از آن نظریه-های پیش بینی و ساختار بیشترین هم حضوری را در مقالات مورد بررسی داشته اند. همچنین بررسی حوزه های علمی که نظریه های سیستم های اطلاعاتی از آنها اقتباس شده اند نشان داد پس ازحوزه سیستم های اطلاعاتی، حوزه جامعه شناسی و روانشناسی، بیشترین تعداد خروجی نظریه ها را دارند. نتایج این پژوهش می تواند با هدایت تمرکز بر قابلیت کاربرد پذیری نظریه ها، بر روند نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل شبکه اجتماعی، تئوری های سیستم های اطلاعاتی، خاستگاه علمی تئوری ها، مرکزیت
 • داود فیض *، سید رضی نبوی چاشمی صفحات 51-68
  عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی و نقش آن ها در بهبود عملکرد سازمان، هنوز هم برای بسیاری از سازمان ها پوشیده است. مدیران همواره به دنبال اطلاعات صحیح، دقیق، بهنگام و مرتبط هستند تا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اسارت وزندگی اردوگاهی اسرای ایرانی در اردوگاه های عراق، از جهات مختلف قابل مطالعه است، اما بررسی ها نشان می دهد مطالعات اندکی با رویکرد علمی در این خصوص انجام شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عناصر و مولفه های سیستم اطلاعات مدیریت مربوط به اسرای ایرانی در اردوگاه های عراق است. این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را آزادگان کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 20 نفر از آزادگان و بررسی اسناد و مدارک تا رسیدن به حد اشباع جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوی، تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق در قالب مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه های عراق ارائه شده است. این مدل دارای 7 بخش، عوامل زمینه ای، شکل گیری گروه، تولید و دستیابی به اطلاعات، پالایش و فراوری اطلاعات، توزیع اطلاعات، اثرات سیستم بر مدیریت منابع انسانی و یک حلقه ی بازخور است.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، اسارت، اردوگاه های اسرا در عراق
 • محمد مکوندی، یدالله مهرعلی زاده *، محمدحسین پور صفحات 69-98
  هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش محورسازی شرکتهای تولیدی منطقه آزاد اروند با استفاده از نظریه داده بنیاد است روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله ی آن با استفاده از یک دسته داده ها، نظریه ای تکوین می یابد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها با 30 نفر از مدیران عامل یا مدیران تولید شرکتهای موجود در منطقه آزاد اروند مصاحبه های عمیقی انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت دانش محورسازی شرکتهای تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت. براساس نتایج این تحقیق 7 مولفه کلیدی درونی و بیرونی شناسایی شدند که عبارت اند از منطقه آزاد اروند (بسترسازی کسب وکار ، ایجاد زیرساخت و...) ، دانشگاه ها )نقش پژوهشی، آموزش و تربیت نیروی انسانی (، مراکز آموزشی) آموزشهای کسب و کار (، ویژگی های سازمانی) فرهنگ، ساختار، فرآیند (، مشتری گرایی، سرمایه لازم) جذب سرمایه( و در نهایت نیروی انسانی خلاق، دانشور و متخصص.
  کلیدواژگان: عوامل کلیدی موفقیت، دانش محور شدن، اقتصاد دانش بنیان، شرکتهای منطقه آزاد
 • فرهاد شیرانی، هانیه هدایی * صفحات 99-120
  در دوران کنونی، دانش به عنوان یک منبع راهبردی انگاشته می شود و راهبردها، رویه ها و ابزارهای تقویت اشتراک دانش به یکی از مهمترین چالش های سازمان ها بدل شده اند. علیرغم پژوهشهای انجام شده در زمینه به اشتراک گذاری، کسب و خلق دانش، ادبیات مربوطه هنوز برای ارزیابی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری دانش کافی نیست. در جوامع امروزی محیط های دانشگاهی از مهمترین مراکز تولید دانش هستند، که از جمله ارزشمندترین تولیدات آنها، به انواع مقاله های علمی، پژوهشی، ترویجی،گزارش علمی و فنی، پایان نامه وکتاب می توان اشاره کرد. این دانش صریح، توسط اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران تولید و می تواند به اشتراک گذاشته شود. هدف این پژوهش، توصیف، تحلیل و ترکیب نتایج برخی از پژوهشهای پیشین انجام شده در ایران در زمینه عوامل موثر بر به اشتراک گذاری دانش صریح با استفاده از روش فراتحلیل است. جامعه آماری، تعدادی از پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد به اشتراک گذاری دانش صریح در محیط های دانشگاهی از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1395 که در پایگاه اطلاعات پایان نامه ها و رساله های ایران (گنج) ثبت شده اند و یا در مجلات علمی پژوهشی داخل کشور انتشار یافته اند، است. پس از بررسی 9 عنوان پژوهش با شرایط مناسب برای ورود به فراتحلیل مانند روایی و پایایی مناسب، روش نمونه گیری و آماری صحیح، فرضیه و سوالات مناسب با موضوع پژوهش، داده های آماری کافی و سطح معناداری انتخاب شدند، برای محاسبه اندازه اثر هر یک از عوامل موثر از نرم افزار stata استفاده گردید. نتایج فراتحلیل نشان دادکه عوامل تعهد، فرهنگ سازمانی، ارتباطات کارکنان، پاداش، پشتیبانی فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی به ترتیب بر به اشتراک گذاری دانش صریح تاثیر معنی داری دارند و عامل ویژگی شخصیتی تاثیری بر به اشتراک گذاری دانش صریح ندارد.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، فراتحلیل، تعهد، فرهنگ سازمانی، ارتباطات کارکنان، پاداش، پشتیبانی فناوری اطلاعات
 • احمد خلیلی * صفحات 121-138
  حوزه کیفیت داده از جمله حوزه های رو به رشد و مهم در حوزه سیستم های اطلاعاتی است. شناخت دقیق این حوزه از یک سو و شناخت ویژگی های زیرحوزه های نوین این حوزه برای محققان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. شناخت ویژگی این حوزه و میزان بین رشته ای بودن آن ها به محققات برای تصمیم گیری در مورد روند تحقیقات و انتخاب حوزه فعالیت کمک بسزایی خواهد کرد. برای شناسایی حوزه ها و بررسی میزان بین رشته ای بودن آن ها، در این مطالعه با استفاده از گراف همرخدادی کلمات و تحلیل 9000 مقاله، ویژگی های حوزه های نوین مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه مشخص شده است که این حوزه ها بیشتر بین رشته ای بوده است و تمرکز آن بر روی ارتباط بین چندین حوزه مطالعاتی است. به بیان دیگر این کلمات کلیدی بیشتر با کلمات کلیدی موجود در خوشه های دیگر ارتباط داشته اند تا با کلمات کلیدی که با آن ها در یک خوشه قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه جدیدترین حوزه مرتبط با کلان داه است که مباحث یکپارچه سازی و داذه گمشده در این حوزه از اولویت بالاتری نسبت به مابقی حوزه ها برخوردار است.
  کلیدواژگان: کیفیت داده، داده کاوی، علم داده، تحلیل شبکه
 • نسیبه پوطی * صفحات 139-168
  هدف این پژوهش ارائه یک روش شناسی برای ایجاد مدل ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استانهاست. برای این منظور لازم است سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی به دو روش انجام شده است، روش اول مرور نظام مند مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک از سال 2010 تا 2017 است که پارامترهایی مانند حوزه تمرکز کارکردی، حوزه تمرکز جغرافیایی، نوع داده های مورد استفاده، روش جمع آوری داده ها، روش تحلیل داده ها، مدل پایه ای مورد استفاده و شاخصهای اصلی ارزیابی در این مرور نظام مند مورد بررسی قرار گرفته است، و روش دوم بررسی سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک است که بر این اساس روش های ارزیابی 4 نسل یا دوره تکوینی را طی کرده اند و برای توصیف این دوره ها از فرآیند پویای چرخه دمینگ که از چهار مرحله برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اقدام تشکیل شده، استفاده شده است. فرآیند تکوین مدلهای ارزیابی از بررسی مدلهای ارزیابی شکاف دیجیتال آغاز و با بررسی فاصله طراحی-واقعیت خاتمه می یابد. براساس مرور مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک، جدیدترین رویکرد در ارزیابی آمادگی الکترونیک استفاده از تئوری فاصله طراحی-واقعیت است که از بدیهه سازی محلی برای ایجاد مدلهای مناسب و منطبق با ویژگی های بومی استفاده می کند. در این مقاله با بررسی دقیق این تئوری و تعمیم آن به حوزه ارزیابی آمادگی الکترونیک، یک روش شناسی گام به گام برای ایجاد مدل مناسب ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استانها ارائه شده است. در این روش شناسی ابعاد تئوری طراحی-واقعیت شامل اطلاعات، تکنولوژی، فرآیند، اهداف، ارزشها و انگیزه ها، کارکنان و مهارتها، مدیریت و ساختارها و سایر منابع (پول و زمان) به عنوان شاخصهای اصلی در نظر گرفته می شوند که برای بومی نمودن آنها و ایجاد زیرشاخصها برای هر یک از آنها لازم است براساس سه نوع فاصله مطرح در تئوری که در محیط طراحی و محیط اجرا وجود دارد، شامل فاصله بستر و زمینه، فاصله نرم و سخت و فاصله عمومی و خصوصی، این شاخصها تعدیل و برای استان موردنظر، مدل خاص آن ایجاد گردد.
  کلیدواژگان: روش شناسی ارزیابی، آمادگی دولت الکترونیک استانها، فاصله طراحی-واقعیت، شکاف دیجیتال، چرخه دمینگ
|
 • Behrooz Rasuli *, Safar Beigzadeh Pages 1-26
  Abstract: After the author writes the article in the system of scientific-research publications, is it right to know the fate of his article in the process of admission to publication? And if so, this right in Iran's law is based on which legal basis and legal documentation. A look at the guidebook of scientific journals in Iran shows that so far this and such a right have not been addressed, while in non-Iranian scholarly research, the timing provided in the admission guide for papers shows that this group of publications has such a right have been recognized. In this article, while expressing the legal foundations of the existence of this right in Iranian law, through comparison and comparative study, the status of important scientific-research publications in Iran and several foreign countries has been examined and with the will of the necessary diagrams and measurements, in addition to the existence This right has also been proven in Iran. It has also been suggested that the Iranian Journal of Science and Research publishes the timetable for admission to publishing articles, especially the arbitration process.
  Keywords: Iran, scientific article, research author, author, effect, intellectual property rights
 • Nastaran Hajiheydari *, Narjes Zangeneh Nejad, Masoud Salehi Pages 27-50
  Attention to theorizing in information systems has been intensified in recent years, and consequently using these theories in research articles is going on. Knowing about the situation of applying these theories in recent decade can help researchers to find not only the most widely used theories, but the research gaps as well. In this regard, our study seeks to describe and analyze the actual situation of using IS theories in researches of this field in recent years. Statistical population in this research involves scientific articles, published in the world's top scientific journals in the field of IS and statistical sample includes the articles published between 2010-2016 in field of IS theories. Using social network analysis (SNA) technique, a network of relations between IS theories and articles applying them are depicted. The results show that game theory, argumentation theory, and complexity theory have the most usage; and by order technology acceptance model, prediction theory and structuration theory have the most coexistence in investigated articles. Also, studying of scientific fields from which IS theories have been adapted, shows that the field of IS has originated the most number of theories, and fields of sociology and psychology are at the next rates. The results of the research can influence the trend of theorizing in IS, by guiding researchers to concentrate on the applicability of theories.
  Keywords: social network analysis (SNA), Information system theory, originating areas, centrality
 • Davood Feiz *, Seyed Razi Nabavichashmi Pages 51-68
  The success factors of information systems and their role in improving the organization's performance are still widespread for many organizations. Managers are always looking for accurate, accurate, timely and relevant information to decide on it. The captivity and camping life of Iranian prisoners in Iraqi camps can be studied in different ways, but studies show that few studies have been conducted with a scientific approach in this regard. Therefore, the purpose of the present research is to identify the elements and factors of the management information system related to Iranian prisoners in camps in Iraq. This research is a descriptive-survey research. The statistical population of this study is the so called Azadegan (prisoners) of the Islamic Republic of Iran. Data were collected through semi-structured interviews with 20 of them and the documents needed were collected for investigation and analyzed by content analysis method. The research findings are presented in the form of Iranian prisoners of war (POW) in Iraqi camps. This model has 7 sections, underlying factors, team formation, production and access to information, information processing and refinement, information distribution, system effects on human resources management and a feedback loop.
  Keywords: Management Information System, Human Resources Management, Captivity, The captive's camps in Iraq
 • Mohammad Makvandi, Yadollah Mehralizadeh *, Mohammad Hosseinpour Pages 69-98
  The main purpose of the present research is to identify and explain the key success factors in the knowledge base of the manufacturing companies of Arvand Free Zone using the Foundation Data Theory. The grounded theory or data theory is a qualitative research method, which develops a theory using a data set. In this research, interviews were conducted with 30 managers or managers of companies in Arvand Free Zone. The main criterion for determining the sample size was to reach the theoretical saturation point .All subjects were selected using a targeted approach. Data coding and analysis were done in three stages. Finally, the paradigm model was the key factors for the success of the knowledge base of the manufacturing companies of Arvand Free Zone. According to the results of this research, 7 key components of internal and external identified that are Arvand Free Zone (business foundation, infrastructure creation, ...), universities (research role, training and training of human resources), educational centers (business education and work), organizational characteristics (culture, structure, process), customer orientation, required capital (capital attraction) and, ultimately, creative, scholarly and expert manpower.
  Keywords: Key Success Factors, Knowledge Orientation, Knowledge Based Economy, Free Zone Companies
 • Farhad Shirani, Hanieh Hodaei * Pages 99-120
  In the current era, knowledge is considered as a strategic resource.
  Strategies, procedures and tools for enhancing knowledge sharing have become one of the most important challenges facing organizations. The purpose of this research is describe, analysis and combination of recent researchs results in the field of factors influencing on explicit knowledge sharing in iran. This research uses meta analysis. The study population is the some researchs about explicit knowledge sharing in academic area in iran that register in thesis information database (irandoc) or publish in scientific magazines in 2002-2016 years. After survey, 9 researchs select with adequate and suitable terms for meta analysis for example ( proper validity and reliability, correct sampling, proper questions and hypothesis, adequate statistical data and Significance). the stata software uses For computing effect size. The results prove commitment, organization culture, communication, reward, information technology, organization structure have significant effect on explicit knowledge sharing respectively and personality dosent have effect on explicit knowledge sharing
  Keywords: knowledge sharing, Meta Analysis, commitment, organization culture, communication, rewards, Information Technology
 • Ahmad Khalilijafarabad * Pages 121-138
  The domain of data quality is one of the growing and important areas in the field of information systems. The exact recognition of this field on the one hand and the recognition of the features of the new sub-fields of this field and its interdisciplinary of it will be of great importance to researchers. This knowledge is important for them to decide on the research process and the choice of the field of activity. For this purpose, in this study, using the graph of keyword co-occurrence is conducted on more than 9000 papers. Based on this study, it has been found that these domains have been more interdisciplinary and focus on the relationship between several fields of study. In other words, these keywords are more closely associated with the keywords in the other clusters than with the keywords they are in the same cluster. According to this study, the latest are is big data that focused on integration issues and missing data in this area.
  Keywords: Data quality, Data Mining, data science, social network analysis
 • Nasibeh Pouti * Pages 139-168
  The purpose of this research is to provide a methodology for creating an e-government readiness assessment model for governorates. To this end, it is necessary to carefully examine the evolution of electronic government readiness assessment models. This study has been done in two ways: the first method of reviewing the systematic literature of e-readiness assessment models from 2010 to 2017, and in particular the focus on studies of the last decade, which included parameters such as the functional focus area, geographic focus area, the type of data used, the method The data collection method, the data analysis method, the basic model used and the main evaluation indicators are reviewed in this systematic review, and the second method is to examine the evolution of e-readiness assessment models, based on the four generation or period evaluation methods They have gone through a developmental process to describe these courses from a dynamic process, Deming cycle, which consists of four stages of plan, do, check and act. The evolutionary process of evaluation models begins with the examination of the digital divide evaluation models and ends with the examination of the design-reality gap. Based on these two systematic studies, the most recent approach to e-readiness assessment is to use the theory design-reality gap approach, which uses local in-built design to create appropriate models that fit native features. In this paper, by carefully examining this theory and extending it to the field of e-readiness assessment, a step-by-step methodology has been developed to create an appropriate e-readiness assessment model for governors. In this methodology, the dimensions of design-reality gap theory include information, technology, process, goals, values and motivations, staff and skills, management, and structures and other resources (money and time) as the main indicators that are considered that to be native, they are required to create sub-indicators for each of them. Based on three distinct gaps in the theory that exist in the design and implementation environment, including the Country Context Gaps, Hard-Soft Gaps and Private-Public Gaps, these indicators are adjusted and for the governorate Specifically, a specific model will be created.
  Keywords: Assessment Methodology, Electronic Government Assessment of Governorates, Design-Reality Gap, Digital Divide, Deming Cycle