فهرست مطالب

یافته - پیاپی 4-5 (بهار و تابستان 1379)
 • پیاپی 4-5 (بهار و تابستان 1379)
 • 65 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/02/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • تاثیر تحصیل در دانشگاه بر سلامت عمومی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه
  مرضیه مومن نسب، علی فرهادی صفحه 3
  از آنجا که نیروهای جوان و تحصیل کرده، در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند توجه به نیازهای مختلف مخصوصا نیازهای روانی آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این امر پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تحصیل در دانشگاه بر وضعیت سلامت عمومی دانشجویات جدید الاورود در سال تحصیلی 78-1377 انجام گردید. این مطالعه آینده نگر در دو مرحله، در بدو ورود دانشجویان و همچنین پایان سال اول تحصیل، بر روی 102 نفر دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی لرستان انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سلامت عمومی (HGQ) بود. این پرسشنامه دارای 28 سوال، در مجموع 4 مقیاس فرعی شامل نشانه های جسمانی، اظطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی را می سنجد. نتایج نشان داد که در بدو ورود به دانشگاه 86.27% دانشجویان بدون اختلال 12.75% مشکوک به اختلال و 0.98% مبتلا به اختلال در سلامت عمومی بوده اند. در پایان سال اول تحصیلی 65.68% بدون اختلال، 33.34% مشکوک و 0.98% مبتلا به اختلال بودند. بررسی آماری تفاوت معنی داری را در میانگین نمرات در دو مرحله نشان می دهد. این بدان معنی است که در پایان سال اول، اختلال در سلامت عمومی دانشجویان بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این اختلال شامل افسردگی، اضطراب و مشکلات جسمانی بوده است. ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت، محل سکونت، رشته تحصیلی، سهمیه قبولی و وضعیت تاهل با تغییر وضعیت سلامت عمومی به دست نیامد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، پرسشنامه سلامت عمومی، دانشجویان علوم پزشکی
 • جداسازی بافتهای نرم از استخوانهای اجساد فیکس شده
  احمد تمجیدی پور صفحه 9
  روش های مختلفی برای تامین استخوانهای مورد نیاز گروه های علوم تشریح دانشکده های پزشکی وجود دارد. از آنجاییکه روش های موجود غالبا وقت گیر و آلوده کننده محیط کار بوده و به استخوانها آسیب می رسانند، این پژوهش به منظور ارایه روش جدیدی جهت تهیه استخوانهای اجساد فیکس شده، انجام شده است.
  90 استخوان کوتاه و دراز دو جسد گردید و پس از تمیز کردن اولیه با قیچی و اسکالپل، به سه گروه 30 تایی تقسیم شدند. گروه اول به مدت دو ساعت و ده دقیقه در اتوکلاو با حرارت 124-121 درجه سانتی گراد، گروه دوم به مدت شش ساعت و سی دقیقه در محلول اسید سولفوریک تجارتی و گروه سوم نیز به مدت یک هفته در اسید کلریدریک تجارتی قرار داده شدند.
  بافتهای نرمی که به استخوانهای گروه اول چسبندگی داشتند به راحتی جدا گردیدند و هیچگونه خوردگی و انعطاف پذیری در استخوانها مشاهده نگردید. بافتهای نرم استخونهای گروه دوم نیز جدا گردید و استخوانها دارای استحکام لازم بودند، ولی بافتهای نرم استخوانهای گروه سوم به هیچ وجه جدا نشده و استخوانها قابلیت انعطاف پذیری داشتند. بررسی نتایج نشان می دهد که روش اتوکلاو نسبت به دو روش دیگر بهتر بوده و قابل کنترل می باشد.
  کلیدواژگان: بافت نرم، استخوان، اجساد فیکس شده
 • بررسی علل مکانیکی انسداد مجرا در التهاب حاد آپاندیس
  افشین مرادی شهر بابک صفحه 13
  اعتقاد کنونی بر این است که انسداد مکانیکی مجرای آپاندیس عامل اصلی و اولیه در پیدایش التهاب حاد آپاندیس می باشد.
  در این مطالعه علل انسداد مجرا در 814 نمونه آپاندکتومی که با تشخیص آپاندیسیت حاد صورت گرفته بود بررسی شد. 220 آپاندیس طبیعی بودند و در 594 مورد درجاتی از التهاب مشاهده شد در نمونه های ملتهب دو مورد تومور کار سینویید و دو مورد سنگ مدفوعی دیده شد. هیپرپلازی لنفویید در گروه طبیعی و ملتهب به ترتیب 47 و 36 درصد بوده بنابراین بنظر می رسد که انسداد مکانیکی مجرای آپاندیس در درصد بسیار ناچیزی از التهابهای آن نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، علت سبب ساز، هیپرپلازی لنفوئید سنگ مدفوعی، تومورکار سینوئید
 • مزانژئوم داخلی گلومرولی
  مجید طوافی صفحه 17
  مزانژئوم داخل گلومرولی شامل ماتریکس و سلول مرانژالی است که مکام داخل مویرگی را در لبول گلومرولی اشغال می کند. از آنجا که غشا پایه گلومرولی (GBM) تمامی محیط مویرگ را در لبول گلومرول احاطه نمی کند، مزانژئوم در نواحی مجاور مویرگ در تماس با اندوتلیوم قرار می گیرد. ماتریکس مرانژئوم محتوی ترکیبات مشابه غشا پایه است. سلول مزانژال دارای رشته های انقباضی فراوان در زواید خود بوده و بدلیل قدرت انقباضی می تواند از باز شدن بیش از حد مویرگها جلوگیری و یا باعث تنگ شدن مویرگها شود. این سلول بواسطه موقعیت آناتومیک موجب حفظ ساختار لبول گلمرول می شود. این سلول جز سیستم فاگوسیتی تک هسته ای است و قادر است کمپلکسهای ایمنی را برداشته، مواد حاصل از تخریب ماتریکس، غشا پایه و سلولهای لکوسیتی اپوپتوتیک را فاگوسیت نماید. سلول قادر است در ساخت مجدد ماتریکس و غشا پایه شرکت کند. منشا این سلولها را از سلولهای مزانشیمی می دانند که در زمان رگزایی جنینی در اطراف شریانچه های آوران و وابران گلومرولی پیدا و بهنگام شکل گیری کلافه گلومرولی به محل خود مهاجرت می نمایند، یعنی سلولهایی می باشند که در نواحی دیگر پری سایتهای آینده را می سازند.
  کلیدواژگان: مزانژئوم داخلی گلومرولی، عملکرد، منشاء
 • بررسی میزان رعایت آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع
  طاهره طولابی، نسرین گله دار صفحه 23
  نظر به اهمیت رعایت طرح انطباق طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اجرای این طرح از سال 1378 الزامی شد. این تحقیق به منظور تعیین میزان رعایت آیین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی بود، کلیه بخشها و امور اداری 9 بیمارستان استان به استثنای اتاقهای عمل و بخشهای کودکان مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی شامل کلیات، کارکنان اداری، کارکنان فنی، محیط فیزیکی، پوشش کارکنان فنی، بیماران و وضعیت بخشهای مختلف بود. نتایج نشان داد که میزان رعایت انطباق در مراکز درمانی استان لرستان 65.40% است. همچنین بیشترین میزان رعایت انطباق در بیمارستان خیره عسلی (92.3%) و کمترین آن به بیمارستان شهید رحیمی (53.92%) اختصاص داشت بیشترین فراوانی در بیمارستان های جراحی (48.66%) و کمترین فراوانی در بیمارستانهای داخلی (58.08%) مشاهده گردید. این مطالعه میزان رعایت انطباق بر حسب شهرستانها و نوع فعالیت و بخش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش، عدم وجود نیروی همگن به مقدار کافی، عدم آگاهی پرسنل و بیماران و جامعه در خصوص انطباق و نداشتن امکانات و تجهیزات از موانعی مهمی هستند که امید می رود با همت و برنامه ریزی مدیران محترم این موانع مرتفع و در آینده نزدیک، اجرای انطباق عملی شود.
  کلیدواژگان: آئین نامه انطباق امور پزشکی، موازین شرع، مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • فرمولاسیون تولید و ارزیابی بیولوژیک کیک دانش آموز
  قاسم فدوری، مهین آذر صفحه 29
  مسوولان آموزش و پرورش با مشکل ارایه میان وعده مناسب به دانش آموزان روبرو هستند و متناسب با بودجه، مواد غذایی مختلف را خریداری و توزیع می کنند. از نظر علم تغذیه این مواد غذایی واجد شرایط میان وعده برای دانش آموزان نیست. کشورهای دیگر با توجه به شرایط خاص خود، مواد غذایی ویژه ای را تولید و ارزیابی نموده اند این طرح برای فرمولاسیون و تولید یک میان وعده مناسب جهت مصرف در مدارس ابتدایی اجرا شد.
  فرمول و خمیر آماده شده، پخت در فر 200 درجه سانتیگراد و زمان 20 دقیقه، همانند کیک شاهد انجام می شد. برای غنی سازی NafeEDTA در آب حل و به خمیر اضافه می گشت. کیکها از نظر رطوبت، خاکستر، پروتیین، چربی، پراکسید و آهن آزمایش شد. قابلیت هضم حقیقی پروتیین کیک در مقایسه با رژیم استاندارد روی 14 موش 21 روزه سنجیده و نتایج با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
  کیک دانش آمور با 11.6% پروتیین، 8.7% چربی، 21% رطوبت در 86 گرم وزن دارای 300 کالری و 10 گرم پروتیین است. با افزایش سویا به کیک رنگ مغز و پوسته، جذب آب خمیر و رطوبت افزایش یافت. قابلیت هضم حقیقی کیک دانش آموز 92% بدست آمد.
  کیک دانش آموز بدون کمک منابع خارجی تولید شده و می تواند با توجه به کیفیت تغذیه ای، قیمت تمام شده و قابلیت غنی سازی، خلا میان وعده مناسب را پر کرده و نقش مهمی در کاهش سوم تغذیه در مناطق محروم ایفا نماید.
  کلیدواژگان: فرمولاسیون، ارزیابی بیولوژیک، کیک دانش آموز
 • بررسی مقایسه ای تاثیر الگوهای متفاوت آموزش بهداشت فردی
  محمدحسین کاوه، سعید سعید نجفی، محمد جواد طراحی صفحه 35
  در این الگو نیمه تجربی که با هدف برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر نظریه های علوم رفتاری اجرا گردید. سه الگوی آموزشی با هم مقایسه و تاثیر آنها بر آگاهی و رفتار دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت این سه الگو عبارتند از: الگوی الف: آموزش بهداشت فردی توسط معلمان در مدرسه بدون آموزش به مادران، الگوی ب: آموزش بهداشت فردی توسط معلمان در مدرسه همراه با آموزش مادران توسط پژوهشگران و الگوی ج: مشارکت دانش آموزان در برنامه آموزشی، علاوه بر اجرای الگوی ب، نمونه های مورد مطالعه شامل 189 و 215 و 205 نفر به ترتیب برای الگوهای الف، ب، ج و 126 نفر در گروه شاهدد و در مجموع 735 نفر بودند.
  نتایج نشان دادند: میانگین نمره آگاهی دانش آموزان در الگوی آموزشی الف از 13.9 به 24.78 بعد از آموزش (t=65.25 P=000) و میانگین نمره رفتار از 7.22 به 10.3 افزایش یافته بود (t=17.45 P=0.000) همچنین الگوی آموز ب باعث افزایش میانگین سطح آگاهی از 12.05 به 23.1 پس از آموزش (t=29 P<0.000) و میانگین نمره رفتار از 7.3 به 10.7 (t=2.05 P<0.000) شده بود. میانگین نمره آگاهی دانش آموزان در الگوی ج افزایش معادل 13.47 نمره را نسبت به وضعیت قبل از آموزش نشان داد (t=5.34 P<0.000) و این افزایش برای رفتار معادل 2.77 بود. (T=5.17, P<0.000) مقایسه بین الگوها نشان داد که الگوهای آموزشی الف، ب، ج به ترتیب تاثیر فزاینده ای در ارتقای آگاهی داشته اند (F=23.8 P=0.000).میزان پیشرفت رفتار در الگوی ب از الف بیشتر ولی در الگوی ج از آن دو میزان پیشرفت سطوح آگاهی و رفتار دانش آموزان در گروه شاهد بسیار کمتر و به ترتیب 13.29 و 6.28 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت و مدارس، الگوهای آموزشی، معلم، مادر، آگاهی، رفتار، بهداشت فردی
 • بررسی تاثیر فراورده های سویا بر گرگرفتگی در خانمهای یائسه
  فاطمه یاری، معصومه غفارزاده، محمد جواد طراحی صفحه 43
  شایعترین و مشخص ترین نشانه ویژه منوپوز اختلالات دوره ای به صورت برافروختگی و تعریق ناگهانی است که به طور آن گر گرفتگی گفته می شود و گروه کثیری از خانمهای یایسه از این مشکل رنج می برند. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر فراورده های سویا و پلاسبو بر شدت گرگرفتگی در خانمهای یایسه انجام شد.
  طرح تحقیق یک مطالعه تجربی است که بر روی 100 بیمار در سال 1378 انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از فرم پرسشنامه ای شامل: اطلاعات دموگرافیک - شدت گرگرفتگی (قبل از درمان - 24 ساعت بعد از درمان هفته چهارم - هفته هشتم و هفته دوازدهم بعد از درمان) استفاده شد.
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که بین دو گروه از نظر گر گرفتگی، قبل از درمان و 24 ساعت اول بعد از درمان اختلاف معنی داری وجود ندارد (P>0.05)اما بین دو گروه از نظر شدت گر گرفتگی در هفته چهارم - هفته هشتم و هفته دوازدهم بعد از درمان، تفاوت معنی داری مشاهاه شود. طوریکه در هفته دوازدهم 4% از گروه پلاسبو و 30% از گروه سویا شدت گر گرفتگی از نوع خفیف بود، 32.7% از گروه پلاسبو و 58% از گروه سویا، شدت گر گرفتگی از نوع متوسط بود، 64.3% از گروه پلاسبو و 12% از گروه سویا شدت گر گرفتگی از نوع شدید می باشد. که این تفاوت، معنی داری بوده است. (P<0.05)همچنین میزان رضایت و تمایل به استفاده مجدد در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان می دهد به طوریکه 84% افراد گروه سویا و 22% افراد گروه پلاسبو مایل به استفاده مجدد از این شیوه در درمان گر گرفتگی بودند.
  بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از سویا روشی آسان، غیر تهاجمی، بی خطر و موثر در درمان گر گرفتگی است.
  کلیدواژگان: سویا، گر گرفتگی، یائسگی
 • تعیین علل حاملگی ناخواسته در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان خرم آباد در سال 1376-78
  پروین استی صفحه 47
  این پژوهش یک مطالعه ای توصیفی است که با هدف تعیین علل حاملگی های ناخواسته روی 1512 زن باردار انجام گرفته است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای، و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. مهمترین علل حاملگی های ناخواسته در این پژوهش به ترتیب قرص LD (31.8) درصد، روش طبیعی (25.6) درصد، بدون روش (9.7) درصد، کاندوم (9.3) درصد. قرص شیردهی (5.4) درصد، IUD (4.8) درصد، روش شیردهی (3.2) درصد. قرص HD (2.8) درصد، آمپول طولانی الاثر (2.4) درصد، روش های ترکیبی 1.5 درصد، روش ریتم (1.4) درصد، TL (0.7) درصد، آمنوره (0.7) درصد حاملگی نامشروع (0.5) درصد، قرص تری فاز یک (0.2) درصد بود. از تعداد (1512) مورد (80.4) درصد روش های پیشگیری از بارداری را به طور نامرتب استفاده و (29.4) درصد آموزش های صحیح و نحوه پیشگیری از حاملگی را ندیده بودند.
  بیماری های مداخله گر در بروز حاملگی های ناخواسته شامل لکه بینی و خونریزی (22.3) درصد، بیماری فشارخون (15.1) درصد، واژینیت (13.5) درصد، بیماری قلبی (9.7) درصد، اختلال گوارشی (8.4) درصد، ناراحتی غده تیرویید (7.7) درصد، بیماری کلیوی (6.4) درصد، دیابت (4.4) درصد، واریس (2.9) درصد، بیماری روانی (1.9) درصد، صرع (1.6) درصد، تومورپستان (0.8) درصد، رماتیسم (0.5) درصد بود. داروهای مصرف شده که ممکن در روش های ضدبارداری هورمونی تداخل داشته باشند در نمونه های مورد پژوهش عبارتند از: آنتی بیوتیک (54.5) درصد، آنتی اسید ها (14.3) درصد، داروهای پایین آورنده فشار خون (12.4) درصد، داروهای تیروییدی (6.6) درصد، آرامبخشها (5.7) درصد، نیتروگلیسرین زیر زبانی (2.8) درصد، داروهای ضد صرع (2.3%) و هپارین 1.4% بوده است. در طول انجام بررسی، (25%) از افراد اقدام به سقط نمودند. بر اساس یافته های پژوهش، ارایه آموزش و نحوه استفاده صحیح از روش های ضدبارداری الزامی است.
  کلیدواژگان: حاملگی ناخواسته، زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی
 • گزارش یک مورد آنافیلاکسی سفتیزوکسیم در تزریق وریدی
  سید ابوالقاسم اوصیاء صفحه 51
  همواره در بیمارستان ها و کلینیک ها آنتی بیوتیک ها مختلفی تزریق می شوند که عوارض آلرژیک تزریق، از علایم خفیف آلرژی بصورت تب، کهیر و قرمزی پوست تا حمله انفجاری آنافیلاکسی متغیر می باشد. شیوع آنافیلاکسی بدنبال تزریق این داروها بسیار کم است، اما عارضه بسیار خطرناک و کشنده ای است. پس از بررسی کتب و مجلات پزشکی در مدلاین هیچگونه از آنافیلاکسی بدنبال تزریق سفنیزوکسیم یافت نشد و این مورد اولین بار دیده شد که بطور کامل و بدون هیچگونه عارضه ای درمان شد.
  بدنبال تزریق وریدی سفتیزوکسیم به یک بیمار بستری جهت عمل سیستوسل رکتوسل پرینورافی هشیاری بیمار پس از چند دقیقه از بین رفت، سیانوز، تنفس های نامنظم و تغییرات پوستی به صورت کهیر بر روی قفسه صدری از دیگر علایمی بود که در بیمار مشاهده شد. برای درمان بلافاصله ماسک اکسیژن صورت بافلو 6 لیتر در رقیقه به بیمار داده شد. همچنین با روش وریدی 10.5mg اپی نفرین رقیق شده در 5 لیتر و 1mg آتروپین، 300mg هیدروکورتیزون و 25mg پرومتازین تزریق شد. با ادامه انفوزیون مایعات پس از یک ساعت فشار خون و ضربان قلب به حد نرمال نزدیک شده و بیمار هوشیاری خود را بازیافت.
  کلیدواژگان: آنافیلاکسی، سفتیزوکسیم، تزریق وریدی
 • اخبار علمی، پژوهشی
  صفحه 55