فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد ابراهیمی، پوریا محمدزاده سقاء، مریم لطفی صفحات 1-14
  کارایی و اثربخشی هر سازمان حاصل عملکرد مدیریت و ساختار زنجیره تامین آن سازمان می باشد. در این مقاله با ارائه یک مدل ریاضی از نوع برنامه ریزی عدد صحیح مختلط با اهداف بهینه سازی مجموع هزینه های تمام سطوح زنجیره تامین، مدت زمان تحویل محصول و نرخ قابلیت اطمینان سیستم های حمل و نقل محصول به مشتریان، به طراحی ساختار یک زنجیره تامین چهار سطحی شامل تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان پرداخته شده است. بهینه سازی هزینه ها با لحاظ شدن تقاضای احتمالی مشتریان و مجاز بودن کمبود محصولات در مدل ارائه شده نظر گرفته شده است. در این مقاله، تقاضای غیر قطعی با به کارگیری برنامه ریزی با قیود احتمالی، مورد بررسی قرار گرفته و به صورت قطعی تبدیل شده است. جهت حل مساله با توجه به میزان پیچیدگی مدل در ابعاد بزرگ، از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک مبتنی بر مرتب سازی نامغلوب (NSGAII) استفاده شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج و خروجی آزمایشات عددی حاصل از مقایسه حل دقیق مدل با الگوریتم پیشنهادی، به کارایی روش فرا ابتکاری در مقیاس پایین اعتبار بخشیده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین چهارسطحی، هزینه های زنجیره تامین، تقاضای احتمالی، برنامه ریزی با قیود احتمالی، الگوریتم NSGAII
 • جمال بحری ثالث، عسگر پاک مرام، قدرت قادری صفحات 15-26
  رقابت به عنوان یک مکانیزه زیرساختی در شرکت ها هست که به شرکت توانایی ایجاد هرگونه شوک های هزینه به مشتریان، کاهش نوسان های جریان های نقدی و درنتیجه کاهش نیاز به دستکاری سود را می دهد. پژوهش تجربی حاضر درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی لاکسمانا و همکاران (2014) ، رابطه شاخص های لرنر، لرنر تعدیل شده و هرفیندال هریشمن را با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی (مدیریت حسابداری سود) ارزیابی نماید. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1392 و داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 816 سال- شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی، علی و پس رویداری و روش آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج نشان می دهد که شاخص دوم رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر) و شاخص سوم (شاخص لر نر تعدیل شده) با مدیریت حسابداری سود رابطه معنی داری دارد. همچنین، رابطه معنی دار شاخص هرفیندال هریشمن با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: رقابت در بازار محصول، مدیریت حسابداری سود، اقلام تعهدی اختیاری
 • عباس الهیاری، زهرا پورزمانی، تقی ترابی صفحات 27-46
  نظریه پردازان برای تجویز نحوه تقسیم بار مالیاتی میان مردم، اقدام به تاسیس اصل عدالت مالیاتی می کنند. دولت ها یکی از ذی نفعان عمده شرکتها هستند که از اطلاعات آنها در برنامه ریزی های کلان اقتصادی استفاده می کنند. میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می رود ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی که مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت شرکت ها می باشند، بهبود یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت های اجتماعی و عدالت مالیاتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار دارد که در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه، مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده میان مدیران مالی 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 بدست آمد. نتایج پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPls بدست آمد و مشخص شد تمامی متغیرهای حاکمیت شرکتی دارای رابطه مثبت و معنی داری بر رابطه مسئولیت های اجتماعی و عدالت مالیاتی است.
  کلیدواژگان: عدالت مالیاتی، حاکمیت شرکتی، مسئولیت های اجتماعی
 • زهره حاجیها، حسین رجب دری*، علی خلیفه شریفی صفحات 47-57
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه گیری از 126 نفر از مدرسان حسابداری سطح کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 1 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و شیوه مقطعی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل نگرش نسبت به استاندارد گزارشگری بین المللی، تعداد اعضای هیئت علمی، تجربه مدرسان و کیفیت منابع آموزشی مورد تایید قرار گرفت، اما تاثیر ساعت تدریس مدرسان و نوع موسسه آموزشی در زمان تخصیص داده شده به آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد تایید قرار نگرفته است. این پژوهش نشان داد که برای افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش استانداردهای گزارشگری بین المللی باید به موارد موثر در تخصیص زمان بیش از پیش توجه نموده تا با توجه به اهمیت موضوع، کیفیت آموزش این مقوله افزایش یابد.
  کلیدواژگان: استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، مدرسان، حسابداری، آموزش
 • علی صیادی سومار، خدیجه نصری، فرشاد سبزعلی پور صفحات 59-78
  در محیط تجارت کنونی استفاده صحیح از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت، که شرکت ها را در دستیابی بهتر به اهداف و کسب مزیت های رقابتی یاری کند، الزامی است. همچنین تجدید ارائه صورت های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت از قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته ، پایین بودن کیفیت گزارشگری و عدم تحقق پیش بینی ها و اهداف شرکت ها دارد. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی انگیزه های تجدید ارائه با توجه به مرحله تکامل حسابداری مدیریت است. ازاین رو پس از پیگیری های مکرر 60 پرسش نامه توسط شرکت ها تکمیل شد که به همراه اطلاعات صورت های مالی سال های 1393- 1394 شرکت های پاسخ دهنده، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که اثر بکارگیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی منفی و برابر 13/0 است. همچنین شرکت های مرحله اول تکامل به دلیل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده، همگی صورت های مالی خود را تجدید ارائه می کنند، اما شرکت های مرحله چهارم تکامل در تجدید ارائه های صورت های مالی خود انگیزه های غیرفرصت طلبانه دارند. لذا می توان گفت بکارگیری ابزارهای حسابداری مبتنی بر خلق ارزش می تواند باعث کاهش تعداد تجدید ارائه ها و تغییر انگیزه تجدیدارائه ها از فرصت طلبانه به غیر فرصت طلبانه شود. همچنین متغیرهای کیفیت حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی؛میزان اثرگذاری ابزارهای حسابداری مدیریت برتجدید ارائه را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: مراحل تکامل ابزارهای حسابداری مدیریت، تجدید ارائه، انگیزه های فرصت طلبانه، انگیزه های غیرفرصت طلبانه
 • مریم کرمی قلعه سیدی، الله کرم صالحی صفحات 79-92
  تغییر اجتماعی در زندگی انسان ها موضوع جدیدی نیست، بلکه مهم این است که نسل دانش جدید بشر، همه دانش گذشته را دربرگرفته ، دگرگون ساخته و تکامل می بخشد. بسیاری از مشکلات از دگرگونی، رشد فهم، مهارت و قدرت بشر سرچشمه می گیرد. اینجاست که انسان مجبور به نوعی برنامه ریزی در خصوص تغییرات اجتماعی است. حسابداری، علمی بین رشته ای است و با توجه به طبقه بندی آن درحوزه علوم اجتماعی، امکان تحلیل تمامی ابعاد آن، بدون در نظرگرفتن دامنه ارزشی که بیانگر انسان، رفتارش و ویژگی های فردی و اجتماعی اش باشد، وجود ندارد. شاخص های حسابداری به مرور زمان تکامل یافته اند و این دانش در صدد فایده مندی نوع بشر به کارگرفته می شود. در این تحقیق سعی شده است چرایی و چگونگی اثر تغییرات اجتماعی و مدنی بر حرفه و دانش حسابداری مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف ترویج و ارتقا جایگاه دانش حسابداری مبتنی بر روش شناخت تاریخی با بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی کتابخانه ای، به بررسی ارتباط حسابداری و شاخص های تمدن پرداخته و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که شاخص های مختلف توسعه تمدن مانند تکامل، اشاعه، فرهنگ پذیری، شهری شدن و صنعتی شدن بر توسعه حسابداری تاثیر گذارده و نهایتا موجب تغییر در نحوه اندازه گیری و گزارشگری رویداد های مالی شده است.
  کلیدواژگان: تمدن، تغییرات اجتماعی، حسابداری
 • یونس بادآور نهندی، نسا حشمت صفحات 93-108
  از آنجا که به کارگیری و توسعه سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به پیشرفت بازارهای مالی و تشویق سرمایه گذاری با ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود، بنابراین اجرای صحیح این سازوکارها موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان می شود و انگیزه هایی را برای مدیران جهت افزایش ارزش شرکت و دستیابی به اهداف سهام داران فراهم می آورد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیری است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی می توانند در همسوسازی ارتباط بین توانایی مدیریت و ارزش ایجاد شده برای سهام داران داشته باشند. برای آزمون این تاثیر نمونه آماری شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1394 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریتی با ارزش ایجاد شده برای سهام داران ارتباط مثبت دارد و سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز این ارتباط مثبت را تشدید می کند. به عبارت دیگر در شرکت های با رتبه حاکمیت شرکتی بالاتر، توانایی مدیریتی، بیشتر در جهت افزایش ارزش سهام داران متمرکز می شود.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریتی، ارزش ایجاد شده برای سهامداران، تحلیل پوششی داده ها
 • حمید طبایی زاده فشارکی، محمد ابراهیم محمد پورزرندی*، مهرزاد مینویی صفحات 109-126
  با توجه به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر توجه دست اندر کاران اقتصادی را بطور وسیعی به خود جلب نموده، در بسیاری از کشور ها رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی آغاز و پس از بحرانهای مالی چند کشور آسیایی، قوانینی برای بهبود راهبری شرکتی وضع شده است. پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این است که آیا در ایران رویه های حاکمیت شرکتی در حال بهبود هستند؟ به ویژه اینکه آیا با استفاده از رویه های حاکمیت شرکتی می توان سلامت مالی بانکهای تجاری ایران را حفظ و ارتقاء بخشید. با توجه به آثار عمده و قابل توجه خصوصی سازی به ویژه در ارتباط با خصوصی سازی بانکها و تبدیل موسسات مالی اعتباری به بانک و اینکه تعداد زیادی بانک خصوصی در بازار های اولیه و ثانویه سرمایه فعالیت دارند، تاثیر اعمال حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایرانی قابل بررسی است. بدین منظور با انتخاب چند عامل سنجش مطلوبیت رویه های حاکمیت شرکتی (مانند تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقلال هیات مدیره، کیفیت حسابرسی) با توجه به اهمیت شفاف سازی مالی، الزامات سازمان بورس و اعتماد سازی برای سهامداران بویژه سهامداران جزء، تاثیر آنها بر حفظ و ارتقاء سلامت مالی بانکهای تجاری بررسی شده است. جهت تشخیص میزان سلامت مالی در این تحقیق عمدتا از شاخص های صندوق بین المللی پول استفاده شده است. با توجه به محدود بودن تعداد بانکهای تجاری موضوع پژوهش، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانکهای تجاری ایران بوده است (24 بانک). برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و در نهایت برای تعیین اثرات متقابل از طریق معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که در سطح بانکهای تجاری شاخص های نفوذ مدیر عامل، سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیات مدیره با شاخص بازدهی دارائی ها و بازدهی سرمایه دارای رابطه معنی دار هستند لکن در ارتباط با نسبت سرمایه به دارائی شاخص نفوذ مدیر عامل رابطه مثبت و معنی دار دارد ولی شاخص های تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه این منفی و معنی دار با این نسبت دارند. همچنین رابطه معنی داری میان نسبت های کارایی و نقد شوندگی با شاخص های حاکمیت شرکتی مشاهده نشده است. نهایتا آزمونهای تکمیلی و همزمان نشان می دهد که شاخص های حاکمیت شرکتی موجب بهبود در شاخص های سلامت مالی می شوند و در نهایت این شاخص ها موجب تاثیر بر شاخص سود آوری خواهد شد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، سلامت مالی، بانکهای تجاری، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت
 • جعفر باباجانی، فرخ برزیده، عبدالخالق خنکا صفحات 127-138
  لازمه رقابت و موفقیت شرکت ها در دنیای رقابتی و پر شتاب کنونی، تصمیم گیری صحیح بر مبنای اطلاعات صحیح، دقیق، مربوط، قابل اتکا و به موقع است و حسابداران مدیریت به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز مدیریت، باید خود را با تحولات و پیشرفت های پیرامون، همگام نمایند. یکی از این حوزه ها، حوزه علم و فناوری است که دائم در حال پیشرفت است.
  روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی، بر مبنای روش جمع آوری داده توصیفی-پیمایشی و بر مبنای نوع داده، ترکیبی است و پیشران های آینده ساز تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت در حوزه علم و فناری اطلاعات در 20 سال آینده با استفاده از روش های پانل خبرگان، پرسش نامه باز، مصاحبه و دلفی فازی طی سال های 95-96 شناسایی شدند. برای انتخاب خبرگان از استادان و متخصصان دانشگاه در ایران، از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده گردید و نمونه گیری تا اشباع نظری ادامه یافت.
  نتایج نشان داد وضعیت حسابداری مدیریت مطلوب نمی باشد و مطابق با نظر خبرگان توسعه نرم افزارها و سیستم های حسابداری هوشمند مهمترین پیشران تاثیرگذار خواهد بود و دلالت بر این موضوع دارد که در آینده، فناوری در سیستم های حسابداری نفوذ کرده و سیستم های حسابداری هوشمند خواهند شد. همچنین هوشمندی کسب و کار نیز در جایگاه دوم قرار دارد و گسترش استفاده از فناوری های شخصی و رایانش ابری در کسب وکارها به طور مساوی در رتبه سوم قرار دارند. با توجه نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد فعالان و بازیگران تاثیرگذار بر حرفه، برنامه ریزی بلندمدت و دقیقی انجام دهند تا موجب شکوفایی و اعتلای حرفه در آینده گردد.
  کلیدواژگان: آینده حسابداری مدیریت، نیروی پیشران، فناوری اطلاعات، علم
|
 • Ahmad Ebrahimi, Poriya Mohammadzadeh, Sagha, Maryam Lotfi Pages 1-14
  The effectiveness and efficiency of each organization is the result of management performance and its supply chain structure. In order to optimizing the total costs, lead time and transportation system's reliability in all levels of supply chain network, a multi-objective mixed integer linear programming has been used in this paper. This mathematical modeling has addressed the design of a four-echelon supply chain structure, including multiple suppliers, multiple manufacturers, multiple distributors, and several customers. Optimizing costs has been considered based on the uncertainty of customers' demand. Also, the shortage of products is eligible in the mathematical modeling. In this paper, the uncertain demand is converted to deterministic by using Chance - Constrained Programming (CCP) approach. Due to the complexity of the model structure in large sizes, this paper has also proposed a meta-heuristic algorithm called Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) as a solving method and the results have been analyzed. Finally, in order to validate the efficiency of the proposed meta-heuristic method, we compared the results in both the exact solution of the model and the proposed algorithm in small sizes.
  Keywords: Four-echelon supply chain, Supply chain costs, Uncertain demand, Chance-Constrained Programming, NSGAII Algorithm
 • Jamal Bahri Sales, Asgar Pakmaram, Ghodrat Ghaderi Pages 15-26
  Competition mechanized infrastructure as a company is that the company's ability to create any shocks cost to customers, reduce volatility of cash flows and thus reducing the need to manipulate earnings. The present experimental study is based on previous studies Laksmana and colleagues (2014), Lerner indices, Lerner adjusted and Herfindahl Hirschmn with the accruals earnings management (management accounting profit) evaluate. The study population consisted of listed companies in Tehran Stock Exchange from 2007 to 2014 and study data consisted of 816 years of the company. The method of Solidarity and test hypotheses, multivariate linear regression. The results showed that the index of product market competition (Lerner index) and third (Lerner adjusted index) had a significant relationship with management accounting profit. Also, the Herfindahl Hirschmn index significant relationship was observed with earnings management through accruals
  Keywords: Product Market Competition, Earnings Accounting Management, Discretionary Accruals
 • Abbas Allahyari, Zahra Pourzamani, Taghi Torabi Pages 27-46
  Theorists are attempting to establish the principle of tax justice in order to prescribe the distribution of tax burden among the people. Governments are one of the major stakeholders in companies that use their information in macroeconomic planning. There is a social contract between the companies and the society in which they operate. Therefore, corporate social responsibility is expected to improve with corporate governance mechanisms, which include a set of rules for corporate governance, control and supervision.The purpose of this study was to investigate the effectiveness of corporate governance dimensions on the relationship between social responsibility and tax justice. The current research is applied in the field of applied research and is a descriptive survey research which was examined in the form of a main hypothesis and four special hypotheses. The required data for this research were obtained through a distributed questionnaire among financial managers of 133 companies listed in Tehran Stock Exchange in 1396. The results of the study were obtained using structural equation modeling and SmartPls software and it was determined that all corporate governance variables have a positive and significant relationship with the relationship between social responsibility and tax justice. It is suggested that companies adhere to the principles of corporate governance, and that companies, by observing the rights of all stakeholders through consideration of their social responsibilities, can help the government create tax justice by increasing transparency in the business environment.
  Keywords: Tax justice, Corporate Governance, corporate social responsibility
 • Zoherh Hajiha, Hossein Rajabdoori, Ali Khalifesharifi Pages 47-57
  The purpose of this study is to discuss effective items in the allocation of international financial reporting training time. The type of survey ahead is Scrolling – Applications. Discussing this issue has been done by a questionnaire and a sampling of 126 accounting teachers of the country. To analyze the results in the form of one main hypothesis and 6 other hypothesis. The results showed that attitudes towards international reporting standard, the number of faculty members, the experience of instructors and quality of educational resources have been approved but the impact of teaching hours and type of educational institution at the time assigned for training International Financial Reporting Standards was not confirmed. This study showed that to increase quality and effectiveness of international financial reporting training we need to consider effective items in time allocation more than before. So that and with considering the importance of this matter, training quality would be increased
  Keywords: International financial reporting standards, Instructors, accounting, Training
 • Ali Sayadi Somar, Khadijeh Nasri, Farshad Sabzalipoor Pages 59-78
  Correct use of modern management accounting approaches In current trade environment , to achieve company goals better and to gain competitive advantage, is nessessary. also, Financial Restatements as clear and transparent evidence of not reliable past financial statements , Low quality of reporting and Non-realization Forecasts and goals of the company. Thus, the present study has followed the investigate restatements incentives According to the Evolution stage of management accounting. Therefore, 60 questionnaires after repeated follow-up were completed by companies, which together with the financial statements of 2014 and 2015 Respondents companies, They were analyzed using spss software. Results show that applying modern management accounting tools has negative effect which is equal to 0.13,on financial restatements. Also, the reason Non-realization Predicted goals, evolution first step companies, All of them restatements their financial statements. However, evolution 4 step companies ,have non-opportunistic incentives, in their financial restatements. Therefore, it can be said that applying accounting tools which are value-based, has led to reduce financial restatements and change the restatements incentive to from opportunistic to non-opportunistic. Also, the variables audit quality and effective tax rate; Adjusts the effectiveness management accounting tools on financial restatements.
  Keywords: Evolutionary stages of management accounting tools, Restatements, opportunistic incentives, non-opportunistic incentives
 • Maryam Karami Ghale Seyedi, Allahkaram Salehi Pages 79-92
  Social change in human life is not a new issue, but it is important that the new human knowledge generation encompasses all past knowledge, transforms and evolves. Many problems stem from the transformation, the growth of understanding, the skill and the power of mankind. This is where people have to plan for social change. Accounting is an interdisciplinary science, and according to its classification in the field of social sciences, it is not possible to analyze all its dimensions, regardless of the scope of value that expresses man, his behavior and his personal and social characteristics. Accounting indicators have evolved over time, and this knowledge is about utilizing humanity. In this research, we have tried to examine the implications and effects of social and civic changes on professional and accounting knowledge. The purpose of this study was to promote and improve the position of accounting knowledge based on the method of historical recognition through reviewing archival documents and scientific library materials, studying the relationship between accounting and civilization indicators and finally concluded that various indicators of civilization development, such as evolution, dissemination, culture, urbanization and industrialization have affected accounting development and ultimately changed the way in which financial events are measured and reported.
  Keywords: civilization, social changes, accounting
 • Younes Badavar Nahandi, Nesa Heshmat Pages 93-108
  Since the application and development of corporate governance mechanisms will lead to the development of financial markets and encouragement of investment by assuring investors, the correct implementation of these mechanisms give rise to decrease conflicts of interests between managers and owners and provide incentives for managers to increase the value of the company and achieve the goals of stockholders. Therefore, the goal of this study is to investigate the impact of mechanisms’ of corporate governance on the relationship between managerial ability and created shareholders value. The sample of this study contains of 124 firms for the period 2007-2016. To test the research hypotheses it has been used a multi-variable regression model. The research results show that managerial ability is positively associated with firm value and corporate governance mechanisms intensify this positive relationship. Indeed, in the firms with high rank of corporate governance the more managerial ability will cause to increase shareholders value.
  Keywords: Corporate Governance, Managerial ability, Created shareholder Value, DEA
 • Hamid Tabaiezade Fesharaki, Mohammad Ebrahim Mohammadpour Zarandi, Mehrzad Minouei Pages 109-126
  The recent financial crisis has induced many discussions about stability of financial system, which is naturally dependent primarily on banks. Bank stability issue became crucial for both depositors and governments of different countries. This paper focuses on the corporate governance of banks. In this paper we discuss the state of corporate governance in Iranian commercial banks and try to find a link between corporate governance mechanisms and financial stability indexes. We use Structured Estimation Modeling (SEM) and find that there are some relationships between auditing quality measures, characteristics of CEO and board of directors as measures of corporate governance mechanisms and asset quality measures, efficiency measures, profitability measures, liquidity measures and capital sufficiency as measures of financial stability in Iranian commercial banks. We report that the finding can improve the governance roles and performance evaluation of Iranian commercial Banks. This findings provide useful contributions for managers in making decisions in banking industry
  Keywords: Bank Stability, Corporate Governance, Iranian Banks, Financial Soundness
 • Jafar Babajani, Farrokh Barzideh, Abdolkhalegh Khonaka Pages 127-138
  If companies want to compete and succeed in today’s highly competitive and fast changing world, they need correct, precise, relevant, and reliable information to make correct decisions. Management accountants, as one of the most important providers of the information needed by managers, need to adapt themselves to development and changes of the environment. It terms of data collection method, it was a descriptive-survey one, and considering the type of data, it was a mixed one. In the present research, the driving forces of management accounting in terms of science and information technology were identified in the next 20 years. To identity the main driving forces, the panel of experts, open questionnaires, interviews, and phase Delphi in 2016-2017 were used. In order to select experts from Iranian university professors and experts, the method of sampling used was judgment sampling and snowball sampling and it continued up to theoretical saturation. The results indicated that management accounting does not have a suitable and high status and needs careful attention. Based on experts’ views, developing software and intelligent accounting systems are the most important requirements of management accounting, implying that in the future, accounting systems tend to be influenced by technology and made intelligent. Intelligent business was ranked the second driving force and both developing the use of personal technologies and cloud computing were equally ranked the third. It is suggested that influential agents of the profession embark on careful and long-term planning to promote and develop the profession in the future.
  Keywords: The Future of Management Accounting, Driving Forces, Information Technology, Science