فهرست مطالب

مدیریت سرمایه اجتماعی - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی صابری*، قدرت الله باقری صفحات 167-185
  هدف پژوهش حاضر برآورد سهم نسبی سرمایه اجتماعی از رهبری معنوی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری، همه فوتبالیست های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس، ویژن آسیا بودند. در پژوهش حاضر روش سرشماری به کار گرفته شده است (165N=). ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن با به کارگیری نظر متخصصان مدیریت ورزشی، و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. آلفای پرسشنامه برابر با 89/0 به دست آمد. همچنین، آلفای کرونباخ برای رهبری معنوی 89/0، و سرمایه اجتماعی 90/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام گرفت. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد (547/0r=). در محیط پرتلاطم تیم های ورزشی امروزی، از طریق یک سری مداخلات به نسبت جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند، ماهیت توسعه سرمایه اجتماعی می تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به خوبی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، سرمایه اجتماعی، لیگ آسیا ویژن
 • حسین محمدی*، سید محمد موسوی مقدم صفحات 187-212
  سرمایه اجتماعی یکی از اصلی ترین مفاهیمی است که مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. این مفهوم در حوزه معارف دینی قابل بررسی است. در این مقاله روایات مربوط به ارتباط متقابل بین افراد از جمله بسترهای بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی بررسی شده است. روایات یادشده با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا در راستای تبیین مولفه های ارتباطی، شناختی و ساختاری بررسی شد. مولفه های ارتباطی زمینه را برای پیوند ذهنی در معنای تمایل به مشارکت اجتماعی فراهم می کند که نقطه شروع فرایند تولید سرمایه اجتماعی است. تداوم خط تولید آن منوط به تحقق عنصر اعتماد است. این عنصر می تواند پیوند افراد را از سطح ذهنی به عینی ارتقا دهد که در ذیل مولفه های شناختی به عنوان اصول اعتمادزا از آن بحث شده است. جایگاه بروز سطح عینی ارتباطات، سازمان «اخوت» است که بستر تولید سرمایه اجتماعی تلقی شده است. بر این اساس، ساختار مفهومی سرمایه اجتماعی شکل می گیرد که کاربست آن می تواند نظام اجتماعی را تقویت بخشیده و بر بالندگی آن بیفزاید.
  کلیدواژگان: اعتماد، روایت، سرمایه اجتماعی، مفاتیح الحیات
 • سیدمحمود میرخلیلی*، علی عسگری مروت، مسلم واحدی صفحات 213-231
  خانواده به عنوان یک منبع سرمایه اجتماعی با قابلیت هایی که در آن حاکم است، در اجتماعی سازی و تربیت فرزندان نقش اساسی و بنیادی ایفا می کند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل اقتصادی، نظارت والدین، تثبیت و تحکیم خانواده، کیفیت محیط زندگی و توانایی تربیتی والدین به عنوان عوامل حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی خانواده به منظور پیشگیری از انحرافات اجتماعی و ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان است. بنابراین، با بررسی نظریه های جرم شناسی به این موضوع پرداخته شده است که خانواده تا چه حدی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان موثر است. به عبارت دیگر، اگر سرمایه اجتماعی خانواده تضعیف شود، طبق نظریه جرم شناختی «معاشرت های ترجیحی» اطفال و نوجوانان از محیط خانواده فاصله گرفته و به گروه های بزهکارانه پناه می برند و این امر سبب می شود بسترهای ارتکاب جرم برای این دسته از اشخاص فراهم شود و در نتیجه طبق نظریه «یادگیری اجتماعی» افراد یادشده با قرارگرفتن در محیط بزهکارانه، نحوه ارتکاب جرم را فراگیرند.
  کلیدواژگان: اطفال و نوجوانان، بزهکاری، پیشگیری، خانواده، سرمایه اجتماعی
 • صبا خراسانی مقدم، فرهنگ مظفر *، سید باقر حسینی صفحات 233-261
  با مطرح شدن توسعه پایدار شهری، لزوم دستیابی به کیفیت زندگی مناسب و تامین رضایتمندی ساکنان، پدیده اسکان غیررسمی با دیدی جامع تر توسط محققان مطالعه می شود. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از معیارهای اصلی توسعه پایدار، بر کیفیت زندگی و رضایتمندی از کیفیت زندگی تاثیر شایان توجهی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی و تبیین ارتباط این دو مفهوم در چارچوب اهداف توسعه پایدار است. مطالعه حاضر در سطح سکونتگاه غیررسمی محله فرحزاد تهران با روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه معادل 110 نفر بوده و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گرفته است. طبق نتایج، رضایتمندی از کیفیت زندگی در حد متوسط 5>72/2>1، با میانه نظری 3 ارزیابی شد. همچنین، در سطح اطمینان 95 درصد ابعاد اعتماد غیررسمی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد رسمی، احساس امنیت، حمایت اجتماعی، همیاری، وساطت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همکاری و انسجام اجتماعی، بر رضایتمندی تاثیر مثبت و معنادار دارند. براساس نتایج رگرسیون چندگانه، متغیر وابسته به طور مستقیم از متغیرهای اعتماد غیررسمی، حمایت اجتماعی، همیاری، مشارکت اجتماعی و اعتماد رسمی، تاثیر می پذیرد و این متغیرها حدود 52 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: اسکان غیررسمی، رضایتمندی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی
 • حمید رحیمیان، مصطفی حسن زاده * صفحات 263-290
  انواع گروه های کاری با توجه به ویژگی ها و متغیرهای مختلف تاکنون بررسی شده اند، اما امروزه مشخص شده است در این بین، ویژگی هایی مانند سرمایه اجتماعی گروه ها مورد غفلت واقع شده است که می تواند ترکیب متفاوتی از گروه ها را شکل دهد. از این رو، این مطالعه به دنبال ارائه یک نوع شناسی از گروه ها بر مبنای دو ویژگی سرمایه اجتماعی و اثربخشی آن ها است. همچنین، سعی کرده است با مطالعات تعقیبی، بهترین شرایط برای تاثیرگذاری این دو ویژگی بر گروه ها را تشریح کند. مطالعه حاضر با به کارگیری طرح ترکیبی (کمی-کیفی) گروه ها را بررسی کرده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 30 گروه بود و داده ها با ابزار پرسشنامه (بین همه اعضای گروه ها/ 208 پرسشنامه) و مصاحبه (12 مصاحبه عمیق) جمع آوری شد. نتایج فاز کمی نشان داد گروه ها بر مبنای سرمایه اجتماعی و اثربخشی به چهار خوشه گروه بندی می شوند. در فاز کیفی پس از تعمیق بخشیدن یافته های فاز کمی، خوشه اول با عنوان تیم های خودگردان، خوشه دوم با عنوان گروه های از هم پاشیده، خوشه سوم با عنوان گروه های در حال تحول و خوشه چهارم با عنوان گروه های مکانیکی نام گذاری شدند. همچنین، نتایج فاز کیفی آشکار کرد که تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر اثربخشی گروه ها تحت تاثیر سبک رهبری قرار دارد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، سرمایه اجتماعی، گروه های کاری، نوع شناسی
 • مهدی خیراندیش، سعید جعفری نیا * صفحات 291-314
  اهمیت سرمایه اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان عامل تسهیل کننده همه فعالیت های اجتماعی یاد می شود. از این رو، در پژوهش های زیادی به شناخت عوامل ایجادکننده آن پرداخته شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایه اجتماعی با نقش میانجی شایسته سالاری در سازمان می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، تحقیقی توصیفی- همبستگی است. جامعه‏ی آماری تحقیق شامل 500 نفر از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است که براساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 218 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناپاهیت و گوشال (1998) ، عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1993) و پرسشنامه محقق ساخته شایسته سالاری بود. روایی محتوای پرسشنامه ها براساس نظرات تخصصی استادان و خبرگان و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر شایسته سالاری تاثیر می گذارد. همچنین، تاثیر مستقیم عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایه اجتماعی برابر با 39/0 و تاثیر غیرمستقیم آن به واسطه متغیر میانجی شایسته سالاری برابر با 5/0 است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، شایسته سالاری، عدالت سازمانی
 • منصور خیرگو *، حمیدرضا سهیلی صفحات 315-336
  امروزه یکی از موضوعات مهمی که سازمان های دولتی با آن مواجهند، سرمایه اجتماعی و ارتقای آن در سازمان هاست. بر همین اساس، هدف این پژوهش کیفی طراحی الگویی است که بتوان از طریق آن سرمایه اجتماعی سازمان های دولتی ایران را ارتقا بخشید. متناسب با هدف پژوهش، رویکرد پژوهش کیفی و روش تحلیل نظریه داده بنیاد به کار گرفته شد، جامعه آماری پژوهش مدیران و مجریان بخش دولتی ایران است که با 27 تن از مدیران دولتی استان تهران با منطق اشباع نظری و روش گلوله برفی مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود. بدین صورت که از طریق مصاحبه و تحلیل اسناد، و با مطالعه متون نظری تحقیق و نظریه های موجود در زمینه سرمایه اجتماعی؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص های آن جمع آوری شد، سپس، با به کارگیری روش تحلیل داده بنیاد الگوی ارتقای سرمایه اجتماعی شامل عوامل درون سازمانی نظیر عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل ایمنی و اعتماد، عوامل آموزشی، عوامل انسجام و همبستگی، و عوامل برون سازمانی نظیر عوامل نهادی و دولتی، عوامل اطلاعاتی، عوامل فناوری، عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی، عوامل اجتماعی و خانوادگی، عوامل مشارکتی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، شبکه ها، نظریه داده بنیاد
|
 • Ali Saberi *, Ghodrattallah Bagheri Pages 167-185
  The aim of this study was to estimate the relative contribution of the social capital of spiritual leadership. Research method was descriptive-solidarity and population of this research includes all football players presented in Fars, Asia vision premier League that in this research census or the total number sampling was used (N=165). In this research sport management experts ideas used for questionnaires validity and reliability coefficient obtained from Cronbach's alpha method for spiritual leadership obtained 0.89 and for social capital 0.90. Data analyzed in two levels descriptive statistics (average, correlation coefficient, variance) and inferential statistics (Regression Pearson correlation coefficient). In todays' turbulent environments of sport teams through a series of relatively small and highly focused interventions that coaches want instant feedback on their teams performance results, the nature of social capital development could be helpful.
  Keywords: Spiritual leadership, Social Capital, Asia Vision League
 • Hossein Mohammadi *, Seyed Mohammad Musavi Moqaddam Pages 187-212
  Social capital as a major concept has been focused by social scientists. It can be studied also in the field of religious teachings. Islamic narrations pertaining to mutual relations among people provide a ground for studying social capital elements, which have been dealt with in this article. The aforementioned narrations, having a qualitative approach and using content analysis method, have been categorized in order to explain relational, cognitive, and structural elements. Relational elements provide the ground for mental link, i.e., inclination toward social cooperation. The continuation of its production line depends on the actualization of the element of confidence. It can promote individual link from mental, abstract level to concrete level, which has been discussed in cognitive elements as a trust making principle. The concrete level of relations manifests itself in “brotherhood” organization, which has been considered as the ground for the production of social capital. Accordingly, the conceptual structure of social capital is formed the exercise of which can strengthen social system and promote its growth.
  Keywords: Narration, Social Capital, Confidence, Maf?t?? Al-Hay?t
 • Mahmud Mirkhalili *, Ali Asgari Morovat, Moslem Vahedi Pages 213-231
  The family as a source of social capital with features which govern it, plays a fundamental role in the socialization and education of children. The main purpose of this article is to Study of economic factors, parent supervision, consolidation of the family, quality of life environment and the ability of parents to train as factors of maintaining and developing social capital of the family In order to prevent social deviance and committing crimes by children and juveniles. Moreover, by studying of criminology theories, we discuss this subject how far the family is effective in children and juvenile offenders. In other words, if the social capital of the family is weakened, under the theory of “differential association”, children and juveniles will move away from the family environment and take refuge in offender groups. This makes it possible to provide an opportunity for committing crime and consequently by entrancing to criminal environment they learn how to commit a crime.
  Keywords: family, Social Capital, Prevention, Children, juvenile, Delinquency
 • Saba Khorasani Moghaddam, Farhang Mozaffar *, Seyyed Bagher Hosseini Pages 233-261
  Given the importance of sustainable urban development, the problem of informal settlements is entering a new phase of research and social capital, as an important aspect of the quality of life, is being widely explored. The present study seeks to compile social capital factors affecting the quality of life. It seems that, improving the social capital indicators could be a way to achieve the sustainable development goals.
  This article investigates the relationship between the life quality and social capital indicators. The methodology is descriptive-analytical and the indicators are determined by means of logical argumentation. According to the findings, outstanding indicators of the social capital turn out to be trust, norm-orientation, as well as network connections in direct evaluation. A case study in a poor neighborhood of Farahzad, Tehran is used to illustrate the arguments. For this purpose, we develop a Questionnaire to investigate which factor has the most impact on life quality? We then, carry out a survey of households living nearby and explore how they are affected by quality of life factors. According to the results, the social factor has the most relation with residens satisfaction and it could be consider as a main factor in redevelopment programs.
  Keywords: Social Capital, Life Quality, Informal settlement, resident?s satisfaction, North of Farahzad
 • Hamid Rahimian, Mostafa Hassanzadeh * Pages 263-290
  The present study aimed to provide a typology of groups based on their two characteristics of social capital and effectiveness. It also tried to describe, through follow-up studies, the best conditions that led to these two characteristics’ influence on the groups. To examine the groups, a quantitative-qualitative (mixed) research method was applied. The sample consisted of 30 groups and the data were collected by questionnaires (208 questionnaires) and interviews (12 in-depth interviews). The results of the quantitative phase showed that the groups were classified into four clusters based on their social capital and effectiveness. The first cluster had high social capital and effectiveness, the second one were groups with very low social capital and effectiveness, the third cluster were those with very high social capital and an effectiveness lower than the average level, and the fourth cluster consisted of groups Which had very low social capital and an effectiveness slightly higher than the average level. The findings of the qualitative phase also revealed that the effectiveness of social capital on the groups was dependent on the leadership style, and each cluster needed a different leadership style.
  Keywords: Typology, work groups, Social Capital, group effectiveness
 • Mehdi Kheirandish, Saeed Jafarinia * Pages 291-314
  The importance of social capital is to the extent that it is considered as the facilitator of all social activities. Hence, in many researches, it has been studied the factors causing it. Then,The present paper will investigate the effect of organizational justice on social capital with the mediating role of meritocracy in organization. This paper, from objective point of view and type of use is applied and descriptive, respectively. The Statistical Population of this paper includes 500 people working in Exploration Management at National Iranian Oil Company. The sample of 218 clerks based upon Morgan Sampling Table and Stratified Random Sampling method were selected. In this paper, we have used two standard questionnaires namely Social Capital Questionnaire, Organizational justice Questionnaire and meritocracy researcher made Questionnaire. The Questionnaires have been validated by the experts and elites of this field. Furthermore, Cronbach's alpha was employed to confirm the reliability of the study instruments. The results obtained by Structural Equation Modeling have revealed that organizational justice affects both social capital and meritocracy. Also, meritocracy has positive effects on social capital . Additionally, organizational justice directly (.39) and indirectly as a result of moderating role of job meritocracy (.50) impacts social capital.
  Keywords: Organizational Justice, Social Capital, Meritocracy
 • Mansour Kheirgoo *, Hamid Reza Soheili Pages 315-336
  Today, one of the important issues facing government agencies is social capital and its promotion in organizations. Accordingly, the purpose of this qualitative research is to design a model through which social capital of Iranian Public organizations could be promoted. According to the purpose of the research, the qualitative research approach and the method of grounded theory were used. The statistical population of the research is Iran's public administration directors and executives who have been interviewed with 27 government directors of Tehran province with theoretical saturation logic and snowball method. The method of data collection was interviewing and literature on social capital., In this way, through the method of analysis of documents, by studying the literature and theories on social capital, the categories and its contents are collected, Then, using grounded theory method, strategies for promoting social capital includes internal factors such as individual factors, structural factors, managerial factors, safety and trust factors, educational factors, cohesion factors, and external factors such as institutional and governmental factors, Informational factors, technological factors, cultural and ideological factors, social and family factors, and collaborative factors were identified.
  Keywords: Social Capital, Networks, grounded theory