فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان عقدایی، علی حسین زاده کاشان صفحات 99-113
  پیش بینی قابل اعتماد، عنصری حیاتی برای موفقیت در مدیریت یک پروژه می باشد. از دیرباز روش ارزش کسب شده (EVM) به منظور دنبال نمودن عملکرد زمانی و هزینه ای پروژه، مورداستفاده قرارگرفته است. بهره گیری از این روش جهت ارزیابی عملکرد زمانی پروژه با بهره گیری از شاخص عملکرد زمانی (SPI) توسط محققین و صنعتگران موردانتقاد جدی واقع شده است؛ ازاین رو، مطالعه حاضر، چارچوبی به منظور ارزیابی تصادفی و پیش بینی عملکرد زمانی در هر یک از فعالیت ها در مدیریت پروژه ارائه می نماید. در این چارچوب، با استفاده از الگوریتم چندهدفه فرا ابتکاری قهرمانی در لیگ های ورزشی (LCA) ، برنامه ریزی اولیه پروژه با توجه به زمان و منابع فعالیت ها که فاکتورهایی غیرقطعی در نظر گرفته شده اند، بهینه سازی شده است؛ سپس با استفاده از روش پیش بینی فیلتر کالمن، برنامه ریزی اجرایی پروژه به صورتی انجام گرفته است که بتوان پروژه ها را در شرایط عدم قطعیت، پیش بینی و افق زمانی پیش روی آن ها را خیلی دقیق و با کمترین خطا برای مدیران پروژه ترسیم نمود و با کمترین تاخیر زمانی و هزینه ای، پروژه را به اتمام رساند. جهت اطمینان از کیفیت جواب، خروجی الگوریتم فرا ابتکاری قهرمانی در لیگ های ورزشی با الگوریتم ژنتیک (NSGAII) و الگوریتم چندهدفه بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) مقایسه شده است که نتایج به دست آمده نشان از برتری الگوریتم معرفی شده در این مقاله دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، عدم قطعیت، الگوریتم قهرمانی در لیگ های ورزشی، فیلتر کالمن
 • مسعود ربانی، مریم توجیدی فرد، محمد پرتوی، حامد فرخی اصل صفحات 114-127
  در دنیای امروز، برطرف کردن نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران در منزل دارای فواید متعددی است. با ارائه خدمات درمانی به صورت منظم و به موقع، علاوه بر کاهش هزینه ها، روند بهبودی بیمار نیز سرعت می یابد. در این مقاله، یک مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی در نظر گرفته شده است. این مسئله، درصدد است تا با مدل های ریاضی و بهینه سازی به گونه ای عمل کند که مسافت طی شده، زمان کل سفر، تعداد وسایل حمل ونقل و تابع هزینه حمل ونقل حداقل گردد و با در نظر گرفتن پنجره زمانی سخت، جهت ملاقات بیماران، رضایت بیماران افزایش یابد. این مسئله جزء مسائل پیچیده و متعلق به کلاس NP-hard است و حل آن از طریق برنامه ریزی خطی و نرم افزارهای موجود مدت زمان بالایی را به خود اختصاص می دهد. لذا در این مقاله برای حل آن از دو رویکرد فرا ابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. با توجه به حساسیت الگوریتم های فرا ابتکاری به مقدار پارامترهایشان، برای تنظیم این پارامترها از متدولوژی سطح پاسخ استفاده شده است. تعدادی مسئله برای نشان دادن کارایی الگوریتم های پیشنهادی حل شده است و نتایج محاسباتی با نرم افزار GAMS مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، پنجره زمانی، تقاضای فازی، روش سطح پاسخ، الگوریتم فراابتکاری
 • علی محمودی راد، حامد انصوری سواری صفحات 128-137
  در این مقاله، مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت که نوع خاصی از مسئله حمل ونقل با هزینه ثابت می باشد، توسعه داده شده است. در مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت، محصولات از مبدا با هزینه مستقیم و ثابت حمل و باحالت حمل مختلف به مقصدها ارسال می شوند. این مدل، به منظور تامین تقاضای هر مشتری، مقدار حمل کالاها در این مسیرها را طوری تعیین می کند که مجموع هزینه های مستقیم و ثابت حمل کمینه شود. چون این مسئله از نوع مسائل چندجمله ای سخت است، نرم افزارهای بهینه سازی قادر به حل این مسئله در اندازه های کوچک و تا حدی متوسط هستند. به منظور حل مسئله در اندازه های متوسط و بزرگ، روش آزاد سازی لاگرانژ را پیشنهاد می کنیم. نتایج محاسباتی نشان می دهد که روش آزادسازی لاگرانژ با شکاف بهینگی، قادر به حل مسایلی با ابعاد بالا تر در مقایسه با جواب حاصل از نرم افزارهای بهینه سازی است.
  کلیدواژگان: مسئله توزیع چند محصولی، مسائل چندجمله ای سخت، آزادسازی لاگرانژ، هزینه ثابت
 • معصومه خانمحمدی، حسین حیدری صفحات 138-150
  در دهه های اخیر، با رشد جهانی اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری، تحقیقات گسترده ای درزمینه ی رتبه بندی شرکت ها انجام پذیرفته است که تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مطرح ترین آن هاست. بااین حال، شاید بهترین روش درزمینه ی موردبحث، روش DEA/AHP باشد که از ترکیب دو مقوله ی مذکور پای به عرصه ی وجود نهاده است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه رتبه بندی شرکت های سیمانی فعال در بورس با استفاده از روش بهبودیافته DEA/AHP است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های سیمانی اصفهان، بجنورد و قائن در سال 1391 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در سال 1392 این رتبه ها به شرکت های آبیک، اصفهان و کارون تعلق گرفته اند. لذا می توان نتیجه گرفت که به هنگام استفاده از روش مذکور، علاوه بر این که شرکت های با کارایی بالاتر در رتبه بهتر قرار می گیرند، شرکت های ناکارا نیز رتبه بندی می شوند.
  کلیدواژگان: کارایی، رتبه بندی شرکت ها، روش بهبود یافته تلفیق تحلیل پوششی داده ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • حسین احمدی، امیر نجفی صفحات 151-163
  هنگام بررسی بازارهای بین المللی و برون مرزی، مدیران شرکت ها با وظایف استراتژیک نسبتا پیچیده ای مواجه می شوند که با ریسک، ثبات و بازده بالقوه موجود در بازارهای کشورهای جهان در رابطه می باشد. انتخاب از میان بازارهای بین المللی گوناگون برای صادرات، اعطای امتیاز، سرمایه گذاری مشترک و... نیازمند اطلاعات از کشور و بازار هدف است. ارزیابی اطلاعات در انواع مختلف عوامل بازار، میزان موفقیت در عرصه بین المللی را تعیین می کند. اطلاعات بازار خارجی می تواند از ترکیبی از صنعت، بازار و انواع معاملات به دست بیاید. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر و اولویت بندی آن ها بر تصمیم گیری بر صادرات کارت های هوشمند شرکت صاایران به کشورهای بین المللی پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش و به دست آوردن نتایج، از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات شرکت صاایران به کشورهای بین المللی به ترتیب عبارت اند از: 1) محیط قانونی؛ 2) عامل سیاسی؛ 3) فرهنگ؛ 4) عامل اقتصادی؛5) زیرساختار.
  کلیدواژگان: صادرات، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، زیرساختار، فرهنگ، صاایران
 • میثم کاویانی، سید فخرالدین فخرحسینی صفحات 164-177
  این مقاله نشان می دهد که تکنیک های تحقیق‎ در عملیات، نقش مهمی در توسعه تحقیقات مالی و سرمایه‎گذاری دارد. در سال های اخیر با بهبودهای چشمگیر درزمینه ی در دسترس بودن زمان واقعی داده ها و افزایش سرعت رایانه‎، این نقش بیشتر شده و در راستای آن با ایجاد فرصتی بیشتر برای این تکنیک ها، اهمیت بیشتری در تحقیقات و خروجی ها به آن ها داده شده است. با توجه به اهمیت موضوع، امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایه‎گذاری با تکنیک های تحقیق‎ در عملیات وجود دارد؛ یعنی همان طور که تکنیک های مختلف تحقیق‎ در عملیات برای مسائل مالی بکار گرفته شده اند، نظریه های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک های راه حل تحقیق‎ در عملیات بوده هستند. مقاله حاضر نشان می‎دهد که بسته به نوع تصمیم‎گیری در حوزه مالی و سرمایه‎گذاری، از طریق نتایج تحقیقات، این تکنیک‎ها علاوه بر بالا بردن دقت نتایج تحقیقات مالی می‎تواند باعث تنوع بیشتر این تحقیقات خصوصا برای رشته های مهندسی مالی گردد.
  کلیدواژگان: تحقیق‎ در عملیات، تحقیقات مالی، پرتفوی
 • امیرحسین صالحی شایگان، علی ذاکری * صفحات 178-189

  مسائل معکوس سهموی از بارزترین مسائل بدوضع در علوم کاربردی هستند. با توجه به تعریف مساله بدوضع، استفاده از روش های عددی پایدار برای حل این دسته از مسائل منجر به بروز خطا با اندازه های بسیار بزرگی در جواب خروجی می شود. در این مقاله، مساله تعیین عبارت منبع مجهول (g=g(t در مساله معکوس سهموی با معادله
  [{partial _t} T(x, t) = kappa, {nabla ^2} T (x, t) g (t) delta (x - {x^*}), x in {(circ, , 1) ^d}, t in (circ, {t_f}),]
  به همراه شرط فوق اضافی
  [T ({x_{measure}}, {t_i}) = {y_i}, , i = 1, 2, ldots, I,]
  در نظر گرفته می شود که در آن d = 1, 2، [delta] تابع دلتای دیراک و (T, g) توابع مجهول بوده و باید تعیین شود. در این مقاله، با استفاده از مدل اسپلاین آماری و به کارگیری روش منظم سازی لونبرگ - مارکوارت، تقریبی از شبه جواب g محاسبه می شود. در پایان، چند نمونه عددی ارائه و با استفاده از روش مورد نظر نتایج عددی استخراج می شوند. نتایج عددی کارایی روش ارائه شده را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: مدل اسپلاین آماری، مسئله معکوس سهموی منبع مجهول
|
 • Ehsan Aghdaee, Ali Husseinzadeh Kashan Pages 99-113
  In managing a project, reliable prediction is an essential element for success. Project managers are always looking for controlling their projects to make sure the the project is within acceptable limits. For a long time, the earned value management (EVM) for pursuing time performance and the cost of the project has been used. However, using this method to valuate project time performance by utilizing the time performance index (SPI) by researchers and practitioners has been faced with serious criticism. Therefore, the present study proposes a framework for assessment and prediction of the temporal performance of each of the thread activities in project management. In this framework, using the multi objective league championship algorithm (MOLCA), the initial plan of the projects is optimized and then via using the Kalman Filter prediction method, project execution planning is done such that the projects in conditions of uncertainty could be forecasted and ahead horizon being demonstrated accurately with the least error for project managers. In this paper, in order to ensure the quality of the solutions, the output of the algorithm is compared with genetic algorithms (NSGII) and particle swarm optimization (MOPSO), where results demonstrate the superiority of the proposed algorithm.
  Keywords: project management, uncertainty, League Championship Algorithm, Kalman Filter
 • Masoud Rabbani, Maryam Tohidi Fard, Mohammad Partovi, Hamed Farrokhi, Asl Pages 114-127
  Todays, meeting the healthcare needs of patients at home has many benefits. By providing regular and timely healthcare servicing, in addition to reducing costs, the patient's recovery process also speeds up. In this paper, a multi-depot vehicle routing problem is considered with regard to time windows and fuzzy demands. This paper attempts to optimize provided mathematical formulation in such a way that the distance traveled, total travel time, the number of transportation vehicles and transportation cost be minimized; also by taking the hard time window to meet patients , patient satisfaction rate will increase. This is a complex and difficult problem, and it takes a long time to solve it through linear programming and existing software. Therefore, in this paper, two general approaches including genetic algorithm and particle swarm optimization are used to tackle the problem. The response surface methodology (RSM) has been used to set parameters for meta-algorithms. To illustrate the efficiency of proposed algorithms, a number of test problems are solved and computational results are compared with the solutions obtained with the GAMS software.
  Keywords: vehicle routing problem, time windows, fuzzy demands, response surface method, metaheuristic algorithms
 • Ali Mahmoodirad, Hamed Ansory Savary Pages 128-137
  In this paper, a multi- commodity planning problem with fixed-cost that is a special type of fixed charge transportation problem is developed. The proposed model determines the amount of products in the existing routes with the aim of minimizing the total cost to satisfy the demand of each customer. As the problem is NP-hard, a moderate sized instance of this problem becomes intractable for general-purpose solvers. In order to overcome this difficulty, a Lagrangian relaxation approach is proposed. The computational experiments show that the Lagrangian relaxation algorithm is able to solve large sized problems with optimality gap compared to general-purpose solvers.
  Keywords: multi-commodity planning problem, NP-hard problems, Lagrangean relaxation, Fixed-cost
 • Masumeh Khanmohamadi, Hossein Heydari Pages 138-150

  In recent decades, as a result of the global economic growth and the development of investment, extensive researches have been carried out in the field of ranking companies, Data Envelopment analysis (DEA) and Analytical Hierarchy Process (AHP ) are the most important methods in this field, However, perhaps the most notable method is DEA/AHP which is, in fact, the combination of the mentioned ones. This method utilizes the strengths of DEA and AHP to rank the decision-making units (DMUs) in a company.
  The aim of this study is to provide a rating of cement companies operating in the stock using improved methods DEA / AHP is. The results of the research show that in 1391, Isfahan, Bojnoord and Qaen cement companies took the first to third places, but in 1392 these places belonged to Abyek, Isfahan and Cazroon companies. Therefore, it can be concluded that while using the improved integrated DEA and AHP method, not only the companies with higher efficiency are placed in higher ranks, but also, the inefficient companies are ranked effectively
  Keywords: Analytical Hierarchical Process (AHP), Data Envelopment Analysis (DEA), Ranking
 • Hossein Ahmadi, Amir Najafi Pages 151-163
  When dealing with international and overseas markets, corporate executives face somewhat complex strategic tasks related to the risk, stability, and potential returns of markets in the world. Selection from various international markets for export, concessions, joint venture and ... needs information from the country and the target market. The evaluation of information in different types of market factors determines the extent of success in the international arena. Foreign market information can be derived from a combination of industry, market, and types of transactions. In this research, efforts have been made to investigate the effective factors and their prioritization on the decision-making on the export of Smart Cards of Sa-Iran to international countries. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey nature. To test the research hypotheses and obtain the results, SPSS software, one sample T test and Friedman test were used. The results of the hypothesis test showed that the factors affecting the decision making of exports by Sa-Iran to international countries are as follows: 1) legal environment; 2) political factor; 3) culture; 4) economic factor; 5) infrastructure.
  Keywords: Exports, political factors, economic factors, infrastructure, culture
 • Meysam Kaviani, Seyed Fakhreddin Fakhrehosseini Pages 164-177
  This article shows that Operations research techniques play an important role in the development researches of financial and investment, and in recent years, with significant improvements in terms of the availability of real-time data and the speed of computer, this role has increased and in line with it by creating more opportunities for these techniques, more importance has been given to research and output. Given the importance of the issue today, there is a two-way relationship between financial concepts and investment with operational research techniques, that is, as various techniques of research in operations for financial affairs have been used, financial theories also require the development and improvement of solution Operations research techniques.The present paper shows that depending on the type of decision making in the field of finance and investment through research results, these techniques, in addition to raising the accuracy of the results of financial research, can lead to a greater variety of research, especially for the fields Financial engineering.
  Keywords: Operational Research, Financial Researches, Portfolio
 • Amir Hossein Salehi Shayegan, Ali Zakeri Pages 178-189

  Inverse parabolic problems are the most famous ill-posed problems‎. ‎Thus using stable inexact numerical methods for approximating these problems‎, ‎causes a large perturbation‎. ‎In this paper‎, ‎we study the problem of determining the source term of the inverse source problem‎ [{partial _t}T(x,t) = kappa ,{nabla ^2}T(x,t) + g(t)delta (x - {x^*}),x in {( circ ,,1)^d},t in ( circ ,,{t_f}),] ‎from the measured data given in the form of‎ [T({x_{measure}},{t_i}) = {y_i}, ,i = 1,2, ldots ,I,] ‎(additional condition) where d = 1,2 ‎and [delta ] is the Dirac delta function and (T,g) are the unknown functions‎. ‎Then‎, ‎using the statistical spline model and applying Levenberg-Marquardt method‎, ‎we obtain an approximate solution for quasi solution g=g(t)‎‎. ‎Finally‎, ‎to show the priority and accuracy of the introduced method some numerical examples are given‎

  Keywords: Statistical spline model, Inverse source problem, Levenberg-Marquardt method