فهرست مطالب

 • پیاپی 57 (مرداد 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حسین جوان آراسته* صفحات 1-16
  نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به جهت جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی، امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی – تحلیلی و مطابق الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی، تامل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیشتر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمارآورد؛ هرچند این اثر، از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، فقدان دقت و جامعیت، رنج می برد. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مومنان در نهج البلاغه، قابل تامل است. به رغم اهمیت فوق العاده حقوق اساسی به عنوان مهم ترین شاخه حقوق عمومی که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت، نهادهای حکومتی و حقوق ملت، در زیر مجموعه آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و مورد بی مهری واقع شده است. کیفیت فنی اثر خوب بوده و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است؛ با وجود این، نقاط ضعف شکلی اثر عبارتند از عدم سازماندهی مناسب کتاب، عدم رعایت تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمه کتاب.
  کلیدواژگان: حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، نهج البلاغه
 • محمدرضا اسدی*، سید سعید لواسانی صفحات 17-34
  اعتباریات پایه علوم انسانی اسلامی است، در صورتی که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزیی از مباحث وجودی بدانیم. در حقیقت انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیویی و با زبان اعتبار بیان می کند. بنابراین اعتباریات رابطه تنگاتنگی با انسان شناسی و معرفت شناسی دارد و این جهت است که پایه علوم انسانی قرار می گیرد. و به این دلیل است که گزاره های علوم انسانی از جمله گزاره های فقهی و حقوقی اعتباری هستند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانی اسلامی رسیدن به قرب الهی است. اما کسانی که گزاره های فقهی و حقوقی را حقیقی می دانند، خلط بین تکوین و تشریع کرده اند، زیرا رابطه واقعی در جایی است که رابطه علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون گذار اعتبار شده است و هیچ منشا تکوینی ندارد. بلکه مقررات شرعی یا عرفی قانونی است که وضع شده است.
  کلیدواژگان: گزاره های اعتباری، علوم انسانی، فقه، حقوق، نقد
 • مجید بنایی اسکویی* صفحات 35-57
  اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی در خصوص این اسناد گفتگو شده است. کتاب حقوق تجارت، جلد سوم، در حوزه های مختلف از قبیل: صدور، انتقال، پرداخت و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری، توسط مولف محترم نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده به منظور ارزیابی و داوری اثر و مآلا شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش های آینده، انجام می شود. از مهمترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و همچنین نوآوری آن است. درکتاب حاضر نه تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است، که امید می رود در چاپ های بعدی، برخی از ایرادات آن رفع گردد.
  کلیدواژگان: اسناد تجاری، نقد، ارزیابی، شکل و محتوای اثر
 • محمد سعید تسلیمی، خلیل نوروزی*، محمد امین حاکمی صفحات 59-88
  روش شناسی در هر علم، باری عظیم را بر دوش می کشد و هویتی از علم مورد نظر، در گرو اتقان روش های پژوهش آن علم و روش شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت هاست که علم حقوق، در نگاهی کتابخانه ای و تک بعدی، نسبت به روش پژوهش و روش شناسی متناسب با آن به سر می برد. این در حالی است که در رشته های دیگر علوم انسانی، از قبیل مدیریت، پیشرفت هایی در حوزه روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای نوین صورت پذیرفته است که می تواند راهگشای بسیاری از مسائل موجود در علم حقوق نیز باشد. به دلیل کمبود روش های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به طوری که نهایت آن چه که در این علم مورد هم اندیشی قرار می گیرد، صحبت از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه ای انجام می گیرد. بر خلاف این رویه ی ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت، حرکت ها و پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و گام های رو به جلو، محسوس بوده است. این مقاله با نقد کتاب «روش تحقیق در علم حقوق» ، گامی در راستای نزدیک کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یکدیگر برداشته است و راهبردهایی برای استقراض روش های تحقیق نوین برای علم حقوق از علم مدیریت پیشنهاد کرده است.
  کلیدواژگان: روش تحقیق، روش شناسی، حقوق، پژوهش حقوقی، استقراض روش
 • مهدی حاتمی* صفحات 89-113
  دولت آمریکا در سالهای اخیر سیاست قتل هدفمند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار ما برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدفمند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست در مخاصمات مسلحانه و هم در حال صلح است. به همین جهت در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدفمند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چارچوب این اصول مورد مطالعه قرار می گیرند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدفمند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چارچوب حقوق بین الملل؛ اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی ضروری است.
  کلیدواژگان: مخاصمه مسلحانه، مشارکت غیرمستقیم، مشارکت مستقیم، اصل تناسب، اصل تفکیک
 • توکل حبیب زاده* صفحات 115-126
  کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل که توسط دکتر علی امیدی در سال 1388 به رشته تحریر درآمده و توسط نشر میزان منتشر شده است، بنابه اظهار خود مولف به عنوان یک منبع درسی و نیز کمک درسی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن، بر سطح علمی اثر موردنظر تاثیر گذاشته به گونه ای که آن را از یک کتاب درسی دانشگاهی برخوردار از استانداردها و معیارهای پذیرفته شده که حوزه های مختلف حقوق بین الملل را به صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به لحاظ ماهوی نیز از خلاء ها و نواقصی رنج می برد؛ از جمله عدم استفاده از منابع دست اول، عدم برخورداری از یک فهرست مطالب منطقی و منسجم، عدم دقت در عناوین بعضی از فصول و عدم تناسب کمی بین فصول. امید آن می رود که مولف محترم در چاپ های بعدی، ارزیابی صورت گفته را در راستای ارتقای سطح علمی اثر مورد توجه قراردهد.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، از نظریه تا عمل، نقد کتاب، کتاب درسی
 • سید عبدالرحیم حسینی* صفحات 127-146
  پای بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به خصوص در مباحث فقهی، حقوقی و اصول فقه از الزامات غیرقابل اجتناب است، با بررسی و کنکاش به عمل آمده در شیوه نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده انگاری منطق تدوین و دست آوردهای متاخرین و معاصرین، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح شده، فقدان بهره مندی از مستندات لازم، کاربردی نبودن برخی مباحث مطرح شده، ناهمگونی استدلال ها، چشم پوشی ازآموزه های کلیدی، عدم بهره گیری از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعه بازنگری شده وجزم انگاری قواعد مورد اختلاف. این اثر را از ابعاد مختلف نقدپذیر نموده است، ازسوی دیگر ضرورت کابردی نمودن متون آموزشی حقوقی و انطباق ها با آخرین یافته ها و تطبیق با قوانین جاری در عرصه های مختلف، با تاکید بر نظریه های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول و استفاده از آخرین نظریه های ایشان اهمیت این نقد را مضاعف می سازد،ازآنجاکه هدف نگارش کتاب مورد بحث تهیه متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده سازی دانشجویان برای انجام تحقیقات حقوقی است، دست کم بازنگری در مباحث آن به عنوان متن آزمون های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضرورتی انکارناپذیر است.
  کلیدواژگان: اصول فقه، متن آموزشی، الفاظ، ادله احکام، اصول عملیه
 • رضا زهروی*، سیدعلی کاظمی، رسول احمدزاده صفحات 147-174
  بزهکار در جرائم عمدی باید از نظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت؛ لیکن این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده می شود، در برنمی گیرد و صرفا دربردارنده بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و در مقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و در عین حال «غیرروانی» هستند به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی هستند، اما واجد وصف «روانی» نیستند، لذا عناصر «غیرروانی» می تواند به عنوان یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی با عنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمرات متعدد بحث در جنبه ثبوتی جرایم، این تغییر منجر به تحول در جنبه نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همه کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی می شود و از این حیث نظریه ای ساختارشکن است. از حیث ادله مربوط به جنبه روانی انسان و نیز از حیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزاء از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند و بالنتیجه می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
  کلیدواژگان: رکن مادی، رکن معنوی، عنصر روانی، عنصر غیرروانی، ارکان جرم
 • عزت السادات موسوی درچه*، سید حمید جزایری، هاشم نیازی صفحات 175-197
  یکی از مسائلی که در شرع از اهمیت خاصی برخوردار است شناخت نسب است بخصوص در نسب افرادی که شک و تردید وجود داشته باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک می باشد که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد مداقه قرار می گیرد و از آنجا که بین این دوحکم در لقاح مصنوعی ملازمه ای وجود ندارد می توان بدون در نظر گرفتن جواز یا حرمت به بررسی حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی پرداخت. در این راستا هدف از این مقاله بررسی نظرات مختلف در ادله خاص حکم وضعی نسب در مورد تعیین پدر و همچنین نقد این نظرات و انتخاب نظر درست بر اساس آیات و روایات می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این مقاله می توان گفت از اقوال مختلفی که در این بین وجود دارد، قول صحیح این است که این گونه اطفال به صاحب اسپرم متعلق هستند و اقوال دیگر، به جهت مخدوش بودن مستنداتی که مورد استفاده قرار گرفته است، صحیح نمی باشند. در پایان باید گفت با شناخت پدر فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی آثاری همچون ولایت، نفقه، ارث و... بر آن مترتب می شود و می توان مسائل مربوط به آن ها با درنظر گرفتن پدر واقعی اثبات شده در این مقاله، حل و فصل نمود.
  کلیدواژگان: لقاح مصنوعی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، نسب، صاحب اسپرم
 • ابراهیم موسی زاده* صفحات 199-216
  اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده و ضرورت نقد نیز، انگیزه شکل گیری اثر مورد نقد به عنوان منبع آموزشی برای درس حقوق اساسی دوره کارشناسی رشته حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف نقد هم شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیشنهادی و رفع کاستی های موجود می باشد. روش نقد؛ استنادی- تحلیلی بر اساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی می باشد که در چارچوب کلی نقد روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات و استنادات انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هرچند از لحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است لکن به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، نیازمند تجدید نظر اساسی است. همچنین اثر به دلیل عدم پردازش متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و درونی هم می باشد.
  کلیدواژگان: حقوق اساسی، جمهوری اسلامی، قانون اساسی، مبانی حقوق، نقد روشی، نقدمحتوائی
 • نادر میرزاده کوهشاهی*، محمد رحمان گایینی صفحات 217-251
  در این مقاله، در ارتباط با برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به تحلیل رئوس این ابهامات، تشتت ها و چالش ها پرداخته می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می گردد که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش در خدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکتهای واگذار شده، ابهام در خصوص کارمندان شاغل درشرکتهای واگذار شده، چالش در وضعیت بازنشستگی و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها.هر کدام از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته و در حد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب و نحوه عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل و رفع آن ها به استناد مستندات و مصوبات پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی پالایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی
 • جعفر نوری یوشانلوئی*، سیده نازنین اخوان طباطبائی صفحات 253-272
  فعالیتهای تولیدی صریحا درماده 2 قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی گردیده است. بلاشک رشد تولید، پیش زمینه توسعه اقتصادی بوده که تبعا حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار، امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته و از این طریق زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که آناتومی قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیشگیری از دامپینگهای وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی،اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن می باشد. اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی از یک طرفو الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت از سوی دیگر، و نهایتا خلاءها و ابهامات قوانین و مقررات جاری در کنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده، بطوریکه از دیرباز به عنوان چالش میان حمایتگرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تبیین یک نظام حمایتی مطلوب با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرآیند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی را ضروری ساخته است.
  کلیدواژگان: اعمال تجاری، تولید داخلی، الزامات بین المللی، حمایت گرایی ملی
 • ناصر قاسمی* صفحات 273-288
  اصولا هر رشته مطالعاتی به گونه ای انتخاب شده و برگزیده می شود که از یک سو بیانگر محتوای آن رشته باشد و از سوی دیگر، بتواند حدود و قلمرو آن را تبیین نماید مانند جامعه شناسی، کیفرشناسی، جرمشناسی و غیره. حال آنکه سیاست جنایی رشته ای است که هم از گسترده فراتر از عنوان خود برخوردار است و شامل موضوعات متعدد و گوناگون می باشد و هم آنکه از نگاه عرصه های متنوع علمی و نیز نظام های مختلف حقوقی بویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. درباره مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نقطه نظرات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آنها، نیازمند تامل و دقت است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگه آن در این دو قلمر، موضوعی است که در کتاب مورد ارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش نموده اند تا جایگاه را تبیین نمایند و از نقش آن در مباحث دینی و به تبع آن، در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند.
  کلیدواژگان: سیاست، جنایت، نگاه دینی و غیر دینی، جرم و مجازات
 • علی عباس حیاتی * صفحات 289-309
  اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای است که به موجب آن خواهان نقض حکم قطعی که علیه او صادر شده استاز دادگاه صادر کننده تقاضا می نماید. در صورت پذیرفته شدن درخواست، دعوا مجددا مورد بازبینی قرار می گیرد. ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی ایران جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است. تحلیل نقادانه جهات اعاده دادرسی به ما نشان می دهد که با توجه به مبنای ترسیم شده برای اعاده دادرسی لازم است اولا بندهای یک تا سه ماده مذکور حذف شود و ثانیا دو جهت دیگر به آن اضافه شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی بر مبنای شهادت یا شهادتنامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادر کننده حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعلادلانه بودن صدور آن حکم موثر بوده است».
  کلیدواژگان: اعاده دادرسی، جهات اعاده دادرسی، حکم، حکم قطعی، نقض حکم
 • علیرضا تقی پور* صفحات 311-336
  کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر را به عنوان ساز و کار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی نموده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیانگر تخصص مترجم در هر دو حوزه محسوب می شود، اما دغدغه مطرح شده توسط مترجم در مقدمه کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت که به هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به مآخذ مبنایی و منابع علمی غیر معارض با مبانی اسلامی ایجاد شده است، ایجاب می کرد که در جهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هر چند مختصر به سایر آراء دیوان اروپایی برای هر چه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آراء دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر، تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صرف ترجمه، خارج شود.
  کلیدواژگان: دیوان اروپایی، دادرسی، حقوق بشر، آزادی های اساسی، دادگاه های کیفری بین المللی
 • احمد اسدیان*، جهانبخش سالاریان صفحات 337-362
  دو عبارت «محاکمه عادلانه» و «آئین ملک داری و اصول دادگری» به یک معنا گرفته شد و هر یک به جای دیگر به کار رفت. «هیچ کس... بدون محاکمه عادلانه از حیات، آزادی و مالکیت محروم نمی شود». «محاکمه عادلانه» گاه به معنای حمایت هایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی، و گاه به معنای حمایت هایی که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته می شود؛ مثل قواعد مربوط به حقوق و آزادی های اساسی. اصول و معیارهای دادرسی عادلانه که در اسناد بین المللی حقوق بشر آمده، ناظر به شرایط و متقضیات دادگاه ها و دادرسی های ملی بوده است. از نگاهی دیگر اجزای ذاتی دادرسی عادلانه سه دسته هستند: 1.تضمین های ساختاری و نهادی مانند استقلال و بی طرفی. 2. اصول و قواعدی است که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم شود و کل فرآیند دادرسی را به گونه ای هدایت کند که بر آیندی منصفانه داشته باشد. 3. عناصر و اجزای محاکمه عادلانه، که در معنایی نسبتا محدود، حقوق قانونی تلقی می شود و شامل آزاد بودن از چیزی مثل (مصونیت- حق بر عدم بازداشت خودسرانه و یا برخوردار) حق داشتن وکیل است. در این مقاله، تلاش شده است ضمن احصای عوامل حاکم بر اصول دادرسی عادلانه، مطالعه ای نقادانه و تطبیقی در دو حوزه داخلی و بین المللی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: اصول عادلانه رسیدگی، حقوق متهمان، قاضی، تعزیرات حکومتی، حقوق قانونی
|
 • Hussein Javan Arasteh* Pages 1-16
  The publication of the book "Public Law in Nahj al-Balaghah" is admirable in terms of the supreme position of Nahj al-Balaghah in religious culture as well as in terms of the status of Public Law in comparison with Other branches of law. The method of evaluation of this book is citation-analytical and in accordance with the proposed model of the review committee for the Study of Texts and Books of the Humanities in the framework of general introduction, review of the form and content of the book. The book's strengths in terms of content are: Islamic approach to public law, extensive reflection on Nahj al-Balaghah, and proper matching of titles with selective samples in most cases; although this book suffers from logical disorder and content cohesion, inaccuracy and incompleteness. In some cases, the author's perceptions of Imam Ali impressions in Nahj al-Balāghah can be criticized. In spite of the great importance of constitutional law as the most important branch of public law, a large number of issues relating to sovereignty and government, governmental institutions and the rights of the nation, which are subdividedare, the smallest amount of pages is devoted to it and underestimated. The technical quality of the book is good and the general rules of writing are respected; However, weaknesses in book form, include: lack of proper organization of the book, The proportions of the length of the chapters and the exhaustion of the annexed book
  Keywords: Public Law, Constitutional law, administrative law, financial law, Nahj al-Balaghah
 • Mohammad Reza Asadi*, Seyed Saieed Lavasani Pages 17-34
  The theory of conventions is the basis of Islamic humanities, if it is viewed from a philosophical and holistic perspective and taken as part of existential discussions. In reality, humans are genuine and real beings that express their needs in this world through the language of conventions. Therefore conventions is intertwined with anthropology and epistemology and acts as the pillar of Islamic humanities. Propositions in the humanities including propositions in jurisdiction and law are conventions and do not necessitate proof. What is important in these sciences is to attract benifit and dispose loss and gain perfection and prosperity and in Islamic humanities the aim is to reach closeness to Allah.But those who take jurisprudence and legal propositions as genuine have mixed genesis and decree. Since genuine relationships exist in areas where there is a relationship between cause and effect. In jurisprudence and legal issues a law is validated through a judge and has no genesis. Rather religious or customary laws are taken from the validity of the judge or a legislator.
  Keywords: Conventional propsitions, humanities, jurisdiction, Law
 • Majid Banaei Oskoei* Pages 35-57
  The commercial documents as the paying mean of noncash, have a special position in relationship between merchants and were negotiated in many law books about them. Third volume of the commercial law book has been written by an honorable author in different aspects such as: Issuing, Transferring, Paying and other subjects that are related to commercial documents. The present of criticism affect is performed by using through known standards and characteristics to intend to assessment and arbitration, as a result, to identify its weakness and powerful points to welfare and improve of future researches. Out of the most important defects of book are lack of legal analysis and also innovation. At the present book, not only is enough for summary explaining of legal articles, but also is not adduced other sources except of the acts which it is hopeful to remove some of the defects in future publishing.
  Keywords: Commercial documents, criticism, assessment, shape, content of affect
 • Mohammad Saeed Taslimi, Khalil Norouzi*, Mohammad Amin Hakemi Pages 59-88
  Methodology is important in every science. Legal studies, for a long time, has been in the deficiency of suitable methodology and method of research. In spite of this specific deficiency, in other fields of human science, such as management, there exist progresses that can solve many issues in legal studies. Because of the absence of modern research methods in legal studies, it’s been a long time that we have seen an obvious downtrend in this field. In spite of this unacceptable practice in law science, we see impressive movements and progresses, in management science. Thereby, this paper by analyzing the book “ Method of Research in Legal Studies”, written by Dr. Javid tries to make these two fields, law and management, closer, hoping that in the future, the rapprochement of these two fields can solve the issues of society by debt new methods from management science to law science.
  Keywords: Methodology, Borrowing method, Research method, Law, Legal research
 • Tavakol Habibzadeh* Pages 115-126
  The book entitled "International law; from theory to practice", written by Dr. Ali Omidi in 2009 and published by Mizan Publicationis written, according to the author himself, as an educational manual and a workbook for preparation to Master’s Entrance Examof International law. Such purpose on writing a Manual has influenced the scientific level of the Book in such a way that it is far away from an academic textbook containing the accepted standards and criteria and analyzing in documented and scientific way the various fields of international law. In addition to some form of lacunae, this Work also suffers from significant deficiencies and deficits, including the lack of use of first-hand resources, the lack of a logical and consistent table of contents, inaccuracies in the titles of some chapters, and quantitative non-proportionality between chapters. It is hoped that the respected author in subsequent publications will pay attention to this assessment in order to elevate the scientific level of the Book.
  Keywords: International Law, Ali Omidi, Book Review, Textbook
 • Sayyid Abdolrahim Hosseini* Pages 127-146
  Devotion to rules of writing educational books of humanities, especially in jurisprudence,legal issues and principles of jurisprudence, is inevitable requirement. According to the investigation on the manner of writing and configuration of scientific topics and contents of “basics of Islamic law inference” book, some issues such as lack of style cohesion in classifying topics, ignoring logic of complication and recent achievements, lack of logical relationship between some of the described issues, non-using required documents, impracticality of described issues, heterogeneity of reasoning, ignoring key doctrines, non-using new legal findings and revised statute books made this book reviewable, on the other hand, the practical requirement for composing legal educational texts and its conformity with the latest finding and adaptation with applicable law in various area, emphasizing on theories of jurisprudents and using their latest achievements are essential for jurisprudence texts. Since the book mentioned herein is for education and making the students ready for conducting legal research based on the fundamental views. It seems that it is essential to revise its topics as a source of higher education and employment examination.
  Keywords: legal principles, educational text, words topics, proof of orders, scientific principles
 • Ezat sadat Mousavi Dorcheh*, Seyed Hamid Jazayeri, Hashem Niazi Pages 175-197
  The recognition of parentage is one of the important issues in Shari'a, especially in the cases where there is doubt. Artificial insemination between two foreigners is a suspicious example that is criticized in two terms of imperatives and positive rules. Because of independence between imperatives and positive rules, the positive rules of parentage in artificial insemination could be independently criticized. In this regard, the aim of this article is to examine different opinions in the specific evidence of positive rules of parentage regarding the determination of the father, as well as criticizing these views and choosing the right poin[1]t based on verses and narrations. Based on the result of this paper the right view is that these children are belong to owner of sperm and other views because of the invalid reasons is rejected. In the end it can be argued that the privacy, alimony and inheritance issues can be resolved by considering the real father explained in this article.
  Keywords: artificial insemination, imperative rules, positive rules, parentage, the owner of sperm
 • Ebrahim Mousazadeh* Pages 199-216
  The importance of this criticism is due to the status of the constitutional law, the constitution and the rule of the Islamic Republic and the necessity of criticism is also the motivation for the formation of the effect of criticism as a teaching resource for the constitutional law course in law and subjects related to constitutional law in postgraduate courses in the field of public law. The purpose of the critique is to identify the strengths and weaknesses of the work as "academic books" and to modify the proposed issues and to eliminate existing shortcomings. The method of critique; Citation-Analytical methodology and legal logic-based analysis of the legal knowledge is critical in the overall context of a critique of form, content review and assess the quantity and quality of resources, references and citations has been done. The results indicate that the effect of criticism, although the issue of the principles and proper documentation is, however, in terms of methodology and coordination of content, objectives and training needs and adapt the work to the goals of the constitution and the cohesion and logical relationship between the components requires a fundamental revision. Also, due to the lack of balanced processing of the material, it is also subject to both theoretical and internal contradictions.
  Keywords: constitutional law, Islamic republic, Constitution, Foundations of Law, Method Review, Content critique
 • Nader Mirzadeh Kohshahi*, Mohmmad Rahman Gaeeni Pages 217-251
  In this article, regarding some of the obstacles and challenges of implementing the law, the implementation of Article 44 of the Constitution in the National Iranian Oil Refining and Distribution Company addresses the analysis of the outlines of these ambiguities, challenges and challenges. In analyzing this issue, there are several categories more than others: ambiguity in the basics and principles, the challenge in the public service, the conflict of assignments with the type of constitutional government, the confusion in the institution The ownership of the ventures, the ambiguity about the employees employed in the corporations, the challenge of retirement, and the ambiguity in the rates of corporate governance and privileges. Each of these issues is individually dealt with analytically and within the scope of the research, including the sample The effects, consequences, and the manner of operation of the relevant institutions in order to resolve and resolve them based on the documents and approvals It will be.
  Keywords: The Law on the Implementation of General Principles of Article 44 of the Constitution, the National Iranian Oil Refining, the Ministry of Economic Affairs Finance, the Privatization Organization
 • Jafar Nory Yoshanloey*, Seyedeh Nazanin Akhavan Tabatabaei Pages 253-272
  The manufacturing and production activities have been explicitly predicted in article 2 of the Iranian Trade Act and have been considered as inherent to commerce. The growth of production is the foreground of economic development, and support of domestic production and the improvement of business environment, is nowadays the priority of study programs in commercial and economic law, through which, there are now broad fields available for its realization; and the evident conformation of which include anatomy of manufacturingcontracts, legal management of foreign investment contracts, prevention of imported dumping, the adoption of supportive laws governing special economic zones, modification of tax laws, combating contraband of goods and foreign exchange, reviewing banking laws, and facilitating the participation of foreign trade and industrial activists in the country. But the constraints of international sanctions from one hand, and the WTO integration requirements on the other hand, and, finally, the deficiencies and ambiguities about current laws and regulations, along with the weakness of economic policies, have been a major barrier to domestic production, which has long been a challenge between protectionism and globalization of the economy and made the critique of the existing legal status a necessity to explain the desired supportive system, using the experiences of advanced countries in the process of industrialization of the country and the competitiveness of the domestic economy.
  Keywords: Business practices, domestic production, international requirements, national protectionism
 • Naser Ghasemi* Pages 273-288
  Basically, each discipline is selected and chosen to indicate the content of the field on the one hand, and on the other hand, it can explain its scope, such as sociology, rhetoric, criminology, and so on. While a criminal policy is a discipline that extends far beyond its title and includes many different subjects, it is also capable of evaluating from a diverse range of scientific disciplines, as well as various legal systems, especially religious and Islamic. About the concept of criminal policy from the past, the views of many writers in Western and Eastern societies, as well as in Iran before and after the Islamic Revolution, have been expressed, which in some cases require careful consideration. Addressing the secular and religious viewpoint of the criminal policy and plotting its place in these two groups: the first group is a subject that has been considered in the book of evaluation, and the author has attempted to explain the position and its role in religious matters and consequently it is in the current legal system of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: politics, crime, religious, non-religious view, punishment
 • ali abbas hayati* Pages 289-309
  The retrial is one of the extraordinary methods to complain against decisions whereby the plaintiff demands the issuing court to reverse the final judgment which has been pronounced by the court. If the court accepts the request, the action is reviewed again. Article 426 of Iran’s Act of Civil Procedure counted seven causes for rehearing. Critical analysis of these causes show us given the drawn foundation for retrial, it is required first, 1-3 sub-sections of the aforementioned section would be removed and second; two other causes would be added. The first case, when it is proved that the judgment has been pronounced based on false testimony or witness statement or oath and second if it is demonstrated before the court that the issuing judge has gone wrong that is effective in being the judgment unjust.
  Keywords: Retrial, Rehearing’s causes, Judgment, Final judgment, reversing a judgment
 • Alireza Taghipour* Pages 311-336
  International law has so far made remarkable progress in two areas. One of these is human rights and the other is international criminal law. After World War II, numerous international and regional documents were adopted in the field of human rights. The European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms is the first regional instrument which provides a judicial institution, the European court for the protection of human rights, as a monitoring mechanism on execution of the convention’s provisions. In the field of international criminal law, the focus has been on prosecuting and trial of individuals who violate humanitarian laws, and international criminal tribunals have been prosecuting perpetrators of these catastrophes. The book of Criminal Law in European Council, which has been translated comprehensively, expresses the translator's expertise in both areas. But this specialization required that the pages, however briefly, were allocated to the other European court decisions to make the terms of the convention clearer as well as to the judgments of the international criminal tribunals which provided interpretations that were contrary to the interpretations of the European court in some human rights case in order to comprehensively cover the issue and its relevance to the goals and educational needs of graduate students.
  Keywords: European Court, Proceedings, human rights, Fundamental Freedoms, International Criminal Courts