فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 22 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • راضیه پیغمبردوست، زینب فدایی*، حبیب الله سودایی صفحات 5-13
  زمینه و هدف

  یکی از مهمترین مسائل بهداشتی که اکثر کشورهای دنیا تاکنون با آن مواجه بوده است، بیماری ایدز است که با مبتلا کردن بسیاری از افراد به خصوص جوانان، سبب چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی شده است. این مطالعه با هدف بررسی ادراکات دانشجویان دانشگاه های شهرستان مرند در رابطه با بیماری ایدز صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می‎باشد که جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های مرند (دانشگاه آزاد اسلامی، فنی حرفه ایی، پیام نور، علمی کاربردی) بود. 411 دانشجو بعد از تعیین حجم و به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی آن جمع آوری شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون کای دو، فیشر و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار SPSS - 21 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  8/32 درصد دانشجویان پسر و 2/67 درصد دانشجویان دختر بودند. میانگین سنی دانشجویان 4/6±1/23 سال بوده است. دانشجویان از آگاهی و نگرش متوسطی نسبت به بیماری ایدز داشتند. در این مطالعه رابطه معنی‎داری بین نوع جنس و آگاهی و نگرش دانشجویان به ‎دست نیامد (481/0 P=) و بین وضعیت تاهل و آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به بیماری ایدز رابطه معنی داری به دست آمد (006/0P =).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر دانشجویان دارای آگاهی و نگرش نسبتا مطلوب در ارتباط با بیماری ایدز بودند و آگاهی دانشجویان نسبت به بیماری ایدز در حد کامل نیست لذا نیاز به اطلاع رسانی در زمینه بیماری ایدز برای دانشجویان که گروه در معرض خطر هستند، احساس می‎شود.

  کلیدواژگان: ایدز، آگاهی، نگرش، دانشجو
 • سحر محسنی*، سیده آسیه حسینی، فاطمه کهکی، سیده فاطمه حسینی، لیلا میرشکاری صفحات 15-25
  زمینه و هدف

  درک خطرپذیری نوجوان به عنوان اقتضای قابل انتظار این دوره سنی نه به عنوان رفتار انحرافی جهت پیشگیری لازم و ضروری است. هدف پژوهش حاضر، رابطه بین ناامیدی، سلامت روان و فراشناخت با رفتارهای پرخطر نوجوانان (کانون هلال احمر زاهدان) بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی در کانون هلال احمر شهر زاهدان در سال 1396 انجام شد. جامعه پژوهش 1730 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 150 نفر با روش نمونه گیری در دسترس برآورد شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ناامیدی، سلامت روان، فراشناخت و رفتار پرخطر استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19spss- و آزمون همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.

  یافته ها

  داده های پژوهش نشان داد میزان ناامیدی، سلامت روان و فراشناخت نوجوانان متوسط می باشد. نتایج آزمون پیرسون نشان داد که میان ناامیدی و رفتارهای پرخطر ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0 ≥ P). میان ابعاد سلامت روان اضطراب و بی خوابی (مستقیم و مثبت) و گرایش خودکشی (معکوس و منفی) با رفتار پرخطر ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0 ≥ P). همچنین میان ابعاد فراشناخت باور مثبت (مستقیم و مثبت) و خودآگاهی (معکوس و منفی) با رفتار پرخطر ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0 ≥ P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که بین ناامیدی، سلامت روان و فراشناخت با رفتار پرخطر همبستگی وجود دارد. پیشگیری، چاره ای منطقی برای ایمن سازی روانی و اجتماعی ارایه می دهد. پیشگیری از رفتارهای پرخطر راحت تر، کم هزینه تر و موثرتر از درمان آن می باشد.

  کلیدواژگان: ناامیدی، سلامت روان، فراشناخت، رفتار پرخطر، نوجوان
 • شادی جرفی، سید احمد حسینی، اسما فهندژ سعدی، شبنم معلمیان، سپیده ملاحسینی، کمال شاخی، مرضیه زیلایی* صفحات 27-35
  زمینه و هدف

  سوء تغذیه به حالتی گفته می شود که به دنبال کاهش، افزایش یا عدم تعادل انرژی، پروتئین و دیگر مواد مغذی به وجود می آید و منجر به اثرات نامطلوب بر روی فرد می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران بزرگسال بستری شده در بخش های داخلی و نفرولوژی بیمارستان گلستان و سرطان بیمارستان شفای اهواز در سال 1393 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی 107 بیمار بزرگسال در بخش های داخلی و نفرولوژی بیمارستان گلستان و بخش سرطان بیمارستان شفا مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسشنامه ای دارای دو بخش ارزیابی وضعیت تغذیه و ارزیابی تست های آزمایشگاهی که قبلا طراحی شده بود برای بیماران کامل شد. سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS داده ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  بیشترین میزان عدم سوء تغذیه و سوء تغذیه خفیف در بخش داخلی بود (9/41 درصد، 50 درصد) و بیشترین میزان سوء تغذیه متوسط و شدید در بخش سرطان بوده است (5/62 درصد، 8/58 درصد). بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین درجه سوء تغذیه با متغیرهای وزن، دور کمر و BMI ارتباط معنا داری وجود داشت (05/0>p) ، و بین درجه سوء تغذیه با متغیرهای سن، قد و دور بازو ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0p>).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت بین درجه سوء تغذیه با متغیرهای وزن، دور کمر و BMI ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سوء تغذیه بیمارستانی، وزن، دور کمر، BMI
 • منیره کاظمی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری*، لیلا اسدی صفحات 37-46
  زمینه و هدف

  استان گلستان به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود از نظر درمان های خانگی بسیار غنی است. مردم سیستان ساکن این استان سابقه طولانی در استفاده از درمان های خانگی دارند. هدف این مطالعه بررسی طب عامیانه مردم سیستانی حسین آباد بندرگز استان گلستان در مورد درمان های خانگی مادر و نوزاد است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با رویکرد اتنوگرافی پزشکی انجام شده است. با 48 نفر از درمانگران و ماماهای محلی و افرادی که تجربه مداوای با درمان های خانگی را داشتند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه‎های نیمه ساختار به عمل آمد. از مکتوبات و مشاهدات (انجام درمان های خانگی) نیز به عنوان منبعی برای اطلاعات استفاده شد. مصاحبه ها، دست نویس، کدگذاری و طبقه بندی و توصیف شدند.

  یافته ها

  گریه شیرخوار را با موی گربه و ورم ناف نوزاد را با سرمه درمان می کردند. برای درمان زخم پرینه مادر، دانه انار خشک را کوبیده به مادر می دادند تا خود را بشوید. "تاسبی" ترکیبی مشتمل بر "قرص کمر، دانه جعفری، رازیانه، شوید، آرد و زردچوبه" را به مدت ده روز برای جلوگیری از کمر درد به زائو می‎دادند. برای رفع احتقان پستان، روغن را درون آتش می سوزاندند تا دود آن روی پستان را بگیرد. درمان های خانگی بسیار متنوع بوده است که برخی از آنها خنثی، برخی مفید و برخی نیز مضر بوده اند.

  نتیجه گیری

  درمان های خانگی برگرفته از باورهای یک قوم در خصوص سلامتی و بیماری است و می تواند نسل به نسل منتقل شود. گاهی ممکن است این شیوه ها به سلامت افراد کمک کند و یا آسیب بزند. باورها و رفتارهای سلامتی مفید را بایستی تقویت نمود و در غیر آن مانع گسترش باورهای نادرست بهداشتی شد.

  کلیدواژگان: طب عامیانه، مادر، شیرخوار، باورها، اتنوگرافی، سلامت، ایران
 • مریم رضایی دادگر، لیلا جویباری*، علی محمد قدسی، سلیمان پاک سرشت، اکرم ثناگو، مریم مرادی، لیلا اسدی صفحات 47-57
  زمینه و هدف

  مهم ترین راه برای کنترل دیابت پیروی از سبک زندگی پیشگیرانه است و فرد دیابتی در صورتی از یک سبک زندگی پیشگیرانه پیروی می کند که آن را پذیرفته باشد. هدف از این مقاله بررسی عوامل موثردر پذیرش سبک زندگی پیشگیرانه با توجه به تجربیات زندگی بیماران دیابتی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کیفی در سال 1391 از 12 بیمار دیابتی نوع یک از 12 سال و بزرگتر ساکن در شهر گرگان با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف برای شرکت در مطالعه دعوت به‎ عمل آمد. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار، داده ها جمع آوری گردید. ملاک اتمام نمونه گیری شکل گیری طبقات و اشباع داده ها بوده است. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و مطابق رویکرد تحلیل محتوا آنالیز شدند.

  یافته ها

  از آنالیز داده ها چهار مضمون اصلی "عوامل فردی"، آگاهی، زمان، حفظ سلامتی، "عوامل روانی"، ادراک و سازگاری با بیماری، "عوامل اجتماعی"، پایگاه اقتصادی اجتماعی، حمایت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی و خدمات درمانی و "ماهیت بیماری" شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  عوامل فردی، روانی، اجتماعی و ماهیت بیماری تاثیرگذار بر سبک پیشگیرانه بیماران بودند. بیماران عوامل اجتماعی و عوامل روانی بیشترین عوامل اثرگذار بر تبعیت از سبک زندگی پیشگیرانه می دانستند.

  کلیدواژگان: دیابت، سبک زندگی پیشگیرانه، بیمار دیابتی، رویکرد کیفی
 • امیر موسی رضایی، مریم عباسی جبلی* صفحات 59-69
  زمینه و هدف

  سرطان سینه در زمره شایع ترین و مخرب ترین سرطان ها در بین زنان می باشد. این بیماران دچار مشکلات زیادی در حیطه سلامت روان می شوند که این مشکلات باعث اختلال در روند کیفیت زندگی آنان می گردد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بر روی 352 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی سیدالشهدا (ع) اصفهان انجام شد که با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) و کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و روش های آمار توصیفی و تحلیلی (آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) و با ضریب اطمینان 99 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کیفیت زندگی اکثریت (51 درصد) واحدهای مورد پژوهش متوسط (66-34) بود. در زمینه وضعیت سلامت روان مبتلایان، میانگین «اختلال در عملکرد اجتماعی» 30/4±7/9 بود که از سایر حیطه ها بیشتر بود. بنابراین سرطان سینه بیشترین اثر را بر عملکرد اجتماعی بیماران گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه در زمینه ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی با حیطه های چهارگانه سلامت روان با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون همراه با آزمون آنالیز واریانس نشان داد همبستگی معنی داری بین حیطه عملکرد فیزیکی از کیفیت زندگی با دو حیطه اضطراب (001/0p= و 8/0r=-) و افسردگی (004/0 p=و 65/0r=-) وجود داشت، این در حالی است که حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با سه حیطه اضطراب (001/0p= و 8/0r=-) ، افسردگی (002/0p= و 6/0r=-) و علائم شبه جسمی (001/0 p=و 7/0r=-) ارتباط آماری معنی دار نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، شناخت وخامت مشکلات روانی بیماران مبتلا به سرطان و توجه به ارتقاء کیفیت زندگی آنان، عنایت بیشتر وزارت بهداشت و درمان را در خصوص برنامه های درمانی تیم بهداشتی به طور جدی تر و گسترده تر، در سطح بیمارستان ها می طلبد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت روان، سرطان سینه
 • فاطمه جدیدی، سیدعلی ناجی* صفحات 71-77
  زمینه و هدف

  در نظام سلامت، به دلیل عملکرد دائمی و شبانه روزی سیستم، کارکنان آن به ویژه کارکنان پرستاری در بسیاری موارد دچار خستگی می شوند. این مساله می تواند احتمال خطاهای دارویی را افزایش دهد. از آنجا که ویژگی تیپ های شخصیتی شبانه روزی افراد می تواند بر رفتار و عملکرد آنان اثر داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه میزان خطاهای دارویی بر حسب تیپ های شخصیتی، در پرستاران شاغل در بخش های کودکان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی است که در سال 1396 بر روی 190 نفر از پرستاران شاغل در بخش های کودکان بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت پذیرفت. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری آسان استفاده شد که به روش سهمیه ای، به تناسب تعداد پرستاران هر بخش، اجرا گردید. و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد تیپ شخصیتی Horne & Ostberg و خطاهای دارویی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون کراسکال والیس نشان داد که تیپ شخصیتی صبحگاهی – شامگاهی، با میزان خطاهای دارویی پرستاران، دارای رابطه معنی داری می باشد (05/0>p و 978/ 9 = کراسکال والیس). به طوری که میزان خطاهای دارویی پرستاران دارای تیپ شخصیتی شامگاهی در مقایسه با دو تیپ شخصیتی صبحگاهی و میانی بیشتر است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق مبین این واقعیت است که تیپ شخصیتی در بروز خطاهای دارویی موثر است لذا؛ در انتخاب شیفت متناسب با تیپ شخصیتی کارکنان و برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش ها به عنوان یک عامل موثر در خطاهای دارویی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی صبحگاهی- شامگاهی، خطاهای دارویی، پرستاران
 • آناهیتا خدابخشی کولایی، سیده آمنه میرحسینی، محمدرضا فلسفی نژاد، اکرم ثناگو* صفحات 79-88
  زمینه و هدف

  سرمایه روان شناختی از مفاهیم روان شناسی مثبت گرا است که به درک شخصی و حل مشکلات روان شناختی افراد کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تفاوت سرمایه روان شناختی و تحمل پریشانی در زنان یائسه با و بدون نشانگان افسردگی می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان میانسال 50 تا 55 ساله بودند که برای شرکت در برنامه های فرهنگی به فرهنگسراهای وابسته به شهرداری منطقه سه شهرداری تهران در سال 1395 مراجعه کرده بودند. 50 زن با نشانه های افسردگی و 50 نفر زن بدون نشانه های افسردگی جمعا 100 زن به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش از طریق پرسش نامه های افسردگی بک، سرمایه روان شناختی و تحمل آشفتگی جمع آوری شدند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و از طریق نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین زنان یائسه دارای نشانگان افسردگی در نمرات سرمایه روان شناختی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). همچنین، نمرات تحمل پریشانی در دو گروه از زنان یائسه افسرده و غیرافسرده تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد مولفه های سرمایه روان شناختی و تحمل پریشانی در سازگاری زنان میانسال با نشانگان افسردگی در دوره یائسگی می تواند نقش به سزایی را ایفا کند. از این رو، توصیه می شود که در مداخله های روان شناختی برای زنان در این دوره به نقش سرمایه روان شناختی و تحمل پریشانی در تاب آوری و کنترل هیجان های منفی تاکید شود.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، تحمل پریشانی، یائسگی، افسردگی
|
 • Raziyeh Peyghambardoust, Zeinab Fadaei*, Habibolah Sodaei Pages 5-13
  Background & Aim

  One of the most important health issues that most countries in the world have been facing so far, is HIV/AIDS, Which suffering many people, especially the youth, has caused economic, social and health challenges. The aim of this study was to investigate the perceptions of students from Marand University in relation to AIDS. Material & Method: This research is a descriptive cross-sectional study. The population consisted of students from Marand University (Islamic Azad University, Technical University, Payam Noor, University of Applied Science and Technology). 411 students were enrolled after the sample size was determined by random and quota sampling. The data was collected using a questionnaire and after determining its validity and reliability, then, descriptive and inferential statistics such as Chi-square, Fisher and Spearman correlation coefficient were analyzed using SPSS-21 software.

  Results

  Based on the findings of this study, 32.8% were male and 67.2% were female students. The mean age of students was 23.1 ± 6.4 years. Students had a modest perception of HIV / AIDS. In this study, there was no significant relationship between gender and knowledge and attitude of students (P value = 0.481). There was a significant relationship between marital status and students' knowledge and attitude toward AIDS. (P value = 0.006).

  Conclusion

  Considering that most students had a relatively favorable knowledge and attitude about AIDS, The study emphasized the necessity of informing the population at risk as well.

  Keywords: AIDS, Awareness, Attitude, Student
 • Mohseni S.*, Hoseini S. A, Kahaki F., Hoseini F., Mirshekari L Pages 15-25
  Background & Aim

  The perceived risk of adolescents as an expected condition of this age group is not necessary as a deviant behavior for prevention. The purpose of this study was to investigate the relationship between disappointment, mental health and meta-cognition with high-risk behaviors in adolescents (Zahedan Red Crescent Centr). Material & Method: This descriptive correlation study was carried out in the Red Crescent Center of Zahedan in 1396. The population of the study was 1730 and the sample size was estimated using 150 Morgan table with available sampling method. Despair, mental health, metacognition and high risk behaviors were used to collect data. Data were analyzed by using correlation and regression tests in SPSS19 software.

  Results

  The results of this study showed that disability, mental health, and meta-cognition were moderate in adolescents. Pearson test results showed that there was a significant relationship between disappointment and high risk behaviors (P ≤ 0.01). There was a significant relationship between mental health dimensions of anxiety and insomnia (direct and positive) and suicidal tendencies (reverse and negative) with high risk behaviors (P ≤ 0.01). Also, there was a significant relationship between metacognitive dimensions of positive beliefs (direct and positive) and self-knowledge (reverse and negative) with high risk behaviors (P ≤ 0.01).

  Conclusion

  The results of this study showed that there is a significant correlation between disappointment, mental health and metacognition. Prevention provides a rational solution for psychosocial and social safety. Prevention of high-risk behaviors is easier, less costly and more effective than treatment.

  Keywords: Despair, Mental Health, Metacognition, Risky Risk, Adolescent
 • Shadi Jorfi, Seyed, Ahmad Hosseini, Asma Fahandejh Sadii, Shabnam Moallemian, Sepidehmollahosseini, Kamal Shakhi, Marzie Zilaee * Pages 27-35
  Introduction

  Malnutrition is a state of nutrition that is caused by increase, decrease or imbalance of energy, protein and other nutrients and leads to measurable undesirable effects on body form or tissue, organs functioning and clinical estate of a person. This study's goal is to assess the nutrition condition of the adult patients who are hospitalized in internal ward and Nephrology of Golestan Hospital and cancer section in Shafa Hospital of Ahvaz in 1393. Methods and materials: 107 adult patients in internal ward and Nephrology of Golestan Hospital and cancer section in Shafa Hospital were assessed. A questionnaire divided in 2 parts was designed and completed for the patients. The results were evaluated by the statistic program of SPSS.

  Results

  The highest rate of no malnutrition or mild malnutrition was found in the internal ward (41.9%, 50%) and the highest rate of average and serious malnutrition was observed in the cancer section. (58.8%, 62.5%). Based on Pearson correlation theory there was a sensible relation between the malnutrition degree and weight, waistline and BMI alternatives (P<0.05) and there was no sensible relation between the malnutrition degree and age, height and MUAC alternatives. (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study we can conclude that there is a sensible relation between the malnutrition degree and weight, waistline and BMI alternatives (P<0.05).

  Keywords: hospital malnutrition, weight, waist, BMI
 • Kazemi M., Sanagoo A., Jouybari L. *, Asadi L Pages 37-46
  Background and Aim

  Golestan province is very rich in home remedies due to its geographical location. The people of Sistan, who live in this province, have a long history of using home remedies. The aim of this study was to explore the common home remedies for mother and infatnthealth problems among people with Sistani' ethnicity living in Hussein Abad village, Bandar-Gaz city in Golestan province (birth if Iran).

  Materials and Methods

  This is a medical ethnography study. Semi-structured interviews were conducted with 48 local healers, midwives, and those who had a home remedy experience and were selected by snowball method sampling. The documents and observations (doing home remedies) were also used as a source of information. Interviews, were transcribed, coded and classified and described.

  Results

  The agitation and crying in infants and also edema of umbilicus were treated with cat's hair and Kohl (Sormeh). To treat the perinal wound, dried seeds of pomegranate were prescribed for vaginal washing. For preventing of lowback pain in parturient the TASSI a combination of "KAMR pill, parsley, fennel, dill, flour and turmeric" were given for ten days. To reduce breast congestion, they burn oil in the fire to smoke on the breast. Home remedies were very diverse, some of them neutral, some helpful and some have been harmful.

  Conclusion

  Home remedy is based on beliefs of an ethnicity group regard health and disease and can be passed on from generation to generation. Sometimes these practices can help or hurt people. Good health beliefs and behaviors should be strengthened, and in other ways, it must be prevent the development of false and harmful health beliefs.

  Keywords: Home Remedy, Mother, Infant, Ethnograpgy, Health, Iran
 • Rezaeidadgar M., Jouybari L. *, Mohammad Ghodsi A., Pakseresht S., Sanagoo A., Asadi L., Moradi M Pages 47-57
  Background & Aim

  Diabetes is a disease with long and short term side effects. The most important way to control the disease complications is adherence of a healthy lifestyle. Adherence of preventive lifestyle is completely related with patient adaptation. The aim of this study was to explore the effective factors on compliance of preventive lifestyle within a sample of diabetic patients type I. Material & Methods: The qualitative analysis led to the emergence of the four themes from the data that explained facilitator and inhibitors factors on adherence of preventive life style: "individual factors; awareness, time, maintaining health", "psychological factors; illness perception and disease adaptation", "social factors; social economics social class, social support, social network, health services", and "disease stage".

  Results

  From the data analysis, four main themes of "individual factors", awareness, time, health, "psychological factors", perception and adaptation to the disease, "social factors", economic status, social support, network of social relations and health services and "nature Disease "was formed.

  Conclusion

  Since most important influencing factors on adherence of preventive life style were family social support and psychological adaption, providing supporting system and raising public awareness of long term complication in this chronic disease is necessary.

  Keywords: Diabetes, Preventive Lifestyle, Diabetic Patients, qualitative method
 • Amir Musarezaie, Maryam Abbasi, Jebelli * Pages 59-69
  Background & Aim

  Breast cancer is the most common and harmful cancer among women. These patients suffered from many psychological problems which affect their quality of life. Therefore, this study was performed to examine the relationship between quality of life and mental health on women with breast cancer. Material & Method: This descriptive cross sectional study conducted in 352 breast cancer patients referred to the oncology hospital (Seyedolshohada) with simple sampling methodology in 2016. Data collection instrument included a questionnaire contains 3 parts (demographic information, general health questionnaire 28 questions (GHQ-28) and standard SF-36 questionnaire). The data were analyzed using SPSS18 with 99% confidence interval with using descriptive and analytic statistics (Pearson Correlation Coefficient and Variance analysis Test).

  Results

  Based on study findings, the majority of subjects' quality of life (51.00%) was moderate in the field of mental health. Average score of social functioning disorders was 9.7±4.30 which was more than other mental health aspects, so breast cancer had the greatest effect on this aspect i.e. social functioning.
  Results showed that there was a statistically significant relationship between physical function (one aspect of quality of life) among breast cancer patients with anxiety (p=0.001, r= -0.8) and depression (p=0.004, r= -0.65). Also there was a statistically significant relationship between Social Functioning (one aspect of quality of life) among breast cancer patients with anxiety (p=0.001, r= -0.8) and depression (p=0.002, r= -0.6) as well as somatoform symptoms (p=0.001, r= -0.7).

  Conclusion

  With regard to results of this study, understanding the severity of psychological problems of cancer patients and improving their quality of life, need to further consideration of ministary of health about treatment programs in hospitals more seriously and widespread.

  Keywords: Quality of Life, Mental Health, Breast Cancer
 • Jadidi F., Naji Sa * Pages 71-77
  Background & Aim

  In the health system, due to the continuous and day-to-day operation of the system, its staff, especially nursing staff, is fatigued in many cases. And this can increase the likelihood of medication errors. Since the characteristics of the circadian personality types can affect their behavior and performance, this research was conducted to compare the level of medication errors according to personality types in nurses working in children's departments. Material & Method: This descriptive-correlational study was performed on 190 nurses working in children's departments of hospitals affiliated to Lorestan University of Medical Sciences in 2017. Convenient sampling method, quota sampling was used for sampling. For data collection, standard questionnaires of Horn and Stiberg personality type and medication errors were used.

  Conclusion

  The results of Kruskal-Wallis test indicated that there was a significant relationship between the morningness-eveningness personality type with nurses' medication errors (p<0. 05 and Kruskal-Wallis= 9. 978). Nurses’ medication error rates with an evening personality type were higher than those of the morning and circadian personality types.

  Results

  The results of the research indicated that in choosing the staff shift and planning human resources in the sections,So Shifts in accordance with the type of personality and human resource planning in sectors considered as a factor in medication errors.

  Keywords: Morningness-Eveningness, Medication errors, Nurses
 • Khodabakhshi Koolaee A., Mirhosseini Sa, Falsafinejad M. R. Sanagoo A.* Pages 79-88
  Background & Aim

  psychological capital is a positive psychology concept that dealing with the personal perception, problem solving and distress tolerance the persons. This concept helps people to have enough resiliencies to facing the problems. Thus, the aim of present research was Comparison of Psychological Capital and Distress Tolerance between Postmenopausal women with and without Depression Symptom. Material & Method: The research design is Ex-post facto method. The Population research contained all of Women aged 50 to 55 years old that referred to Cultural Houses in third Municipality of Tehran by 2016. The fifty women with depression symptoms and fifty women none depression symptoms total 100 women selected by randomize sampling method. The data collected by Distress Tolerance Scale, Beck Depression Inventory and psychological capital questionnaire. The data analyzed by Multivariate analysis of variance and with SPSS version 21.

  Results

  The findings showed that there was the significant difference between women with two groups of women in Psychological Capital scores (p<0/05). The women without depression symptoms had higher scores in psychological capital than other group. In addition, there was a significant difference between Distress Tolerance scores (p<0/05). Therefore, the women with depression symptoms had lower scores in distress Tolerance than other group.

  Conclusion

  the results indicated that the two psychological variables including; psychological capital and distress tolerance could be playing key role in adjustment and resiliency of women in menopausal period. Thus, the researchers suggest that the mental health professionals who worked with this population of women could be consider those psychological components in healing and therapeutic interventions in women.

  Keywords: psychological capital, distress Tolerance, menopausal, Depression