فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue:3, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفیه قهستانی، طیبه زینالی، جمشید رزمیار، غلامعلی کلیدری صفحات 181-187
  زمینه مطالعه: مایکوپلاسما یکی از مهمترین عوامل پاتوژن تنفسی در طیور می باشد.
  هدف
  هدف مطالعه حاضر شناسایی گونه های مایکوپلاسمای جدا شده از کبوتران می باشد.
  روش کار
  شانزده نمونه تجمیعی تهیه و در محیط PPLO کشت داده شدند و نهایتا DNA از تک کلونی های حاصله استخراج گردید.
  نتایج
  با تکثیر ژن، جنس مایکوپلاسما شناسایی گردید. میزان 31% (5 تا از 16) نمونه های تجمعی مثبت بودند که مایکوپلاسما کلومبوراله و مایکوپلاسما گالیناسئوم بودند.
  نتیجه گیری نهایی: پایش تعداد زیادی از کبوتران برای شناسایی مایکوپلاسمای پاتوژن طیور جهت شناسایی نقش کبوتران در انتشار و بقای این ارگانیسم ها در محیط مورد نیاز است
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما، مایکوپلاسما کلومبوراله، مایکوپلاسما گالیناسئوم، PCR، کبوتر
 • سید مصطفی پیغمبری، هانیه طاهری، حمید سلگی، فرشته شاهچراغی صفحات 197-198
  زمینه مطالعه: سالمونلا به عنوان یکی از مهمترین عوامل زوئونوز که انسان، حیوانات و از جمله طیور را آلوده می نماید، شناخته شده است. سالمونلا اینفنتیس یکی از 15 سرووار سالمونلا است که مکررا در سراسر جهان از منابع مختلف جدا می شود. علیرغم اهمیت بالینی آن، اطلاعات کمی در مورد خصوصیات ملکولی جدایه های سالمونلا اینفنتیس جدا شده در ایران موجود است.
  هدف
  هدف از این مطالعه عمدتا طبقه بندی نمودن تعدادی از جدایه های سالمونلا اینفنتیس به دست آمده از گله های مختلف در ایران در یک دهه گذشته با استفاده از تکنیک پالس- فیلد ژل الکتروفورز بود.
  روش ها
  تعداد 45 جدایه سالمونلا اینفنتیس، عمدتا از گله های طیور ایران، با استفاده از تکنیک پالس- فیلد ژل الکتروفورز و بر اساس پروتکل CDC PulseNet مورد مطالعه قرار گرفتند.
  نتایج
  با بهره گیری از تکنیک پالس- فیلد ژل الکتروفورز، تعداد 27 پالسوتایپ و 8 کلاستر در بین 45 جدایه مورد مطالعه بر اساس تعداد باند های مشاهده شده در پالسوتایپ ها آشکار شد. توزیع جدایه ها در بین پالسوتایپ ها متنوع بود و از یک تا 9 جدایه را شامل شد. یکی از پالسوتایپ ها شامل 9 (20%) جدایه بود. شباهت ژنوتیپی در بین 45 جدایه بیش از 90% بود.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه ارزش تکنیک پالس- فیلد ژل الکتروفورز در تعیین میزان تشابه ژنتیکی در بین جدایه های سالمونلا اینفنتیس را نشان داد. با توجه به تشابه ژنتیکی بالا در بین جدایه های سالمونلا اینفنتیس این مطالعه که توسط پالس- فیلد ژل الکتروفورز نشان داده شد، به نظر می رسد عمده جدایه های سالمونلا اینفنتیس مطالعه حاضر ممکن است از یک جد مشترک منشاء گرفته باشند که سپس در طول زمان با هم به مقدار کمی متفاوت شده باشند و آلودگی گله های طیور و احتمالا انسان را باعث شده باشند.
  کلیدواژگان: تشابه ژنوتیپی، طیور، پالس-فیلد ژل الکتروفورز، پالسوتایپ، سالمونلا اینفنتیس
 • نسرین محی الدین عبدالرحمن، عبید سنا هشیار، اریان عزیز خدیر، بینایی بختیار عمر، دشتی بهمن هما راشد، لاوک هیوا بهالدین صفحات 199-206
  پس زمینه

  کلرلا به عنوان مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات و تحقیقات مختلف در مورد مداخلات میکروالگوها به عنوان مواد غذایی از مدت ها قبل انجام شده است. و یافته شده است که کلرلا از نظر میزان پروتئین و آنتی اکسیدان، دارای مزایایی بالقوه برای سلامتی است. بنابراین، با هدف تشکیل مکمل های غذایی، این جلبک ها در حوضچه های مصنوعی در مقیاس وسیع برداشت می شوند و می توانند به شیوه ای متفاوت از جمله مکمل غذا یا جایگزینی با منبع پروتئین استفاده شوند.

  اهداف

  ارزیابی اثر تغذیه حاوی نسبت های مختلف کلرلا بر برخی از پارامترهای بیولوژیکی در کپور معمولی.

  روش ها

  این آزمایش به مدت 105 روز انجام شد و برای این منظور 200 کرم کپسون Carp carpal L. از ماهی آکواریوم محل در عراق آورده شد. میانگین وزن اولیه میانگین 35. 7g بود. ماهی ها به شرایط آزمایشگاهی متصل شده و به مدت 21 روز در آزمایشگاه ماهی / گروه علوم حیوانی / دانشکده علوم کشاورزی / دانشگاه سلیمانیه با پلت های کنترل (29 درصد پروتئین) تغذیه شدند. در ماهی T1 یک رژیم غذایی با رژیم غذایی 0 کلرلا گرم / کیلوگرم تغذیه شد، در حالی که در T2 ماهی با رژیم غذایی حاوی کلرلا 2. 5 کیلو گرم در کیلوگرم تغذیه شد، T3 نشان دهنده درمان سوم بود که در آن ماهی ها با رژیم غذایی 5 کلرلا گرم / کیلوگرم رژیم غذایی و در ماهی T4 با رژیم غذایی حاوی 7. 5 کلرلا gm / kg تغذیه شد.

  یافته ها

  مطالعه حاضر به وضوح نشان داد که تغذیه جلبکها به عنوان افزودنی خوراکی به طور قابل توجهی پارامترهای بیولوژیکی مورد مطالعه را تغییر داده است. در شاخص Hepatosomatic همه تیمارها به طور معنی داری نسبت به شاهد، شاخص Spleenosomatic و شاهد T4 نسبت به سایر موارد بیشتر بود، در شاخص Gonadosomatic T2 و T4 به طور معنی داری متفاوت بودند، در حالی که T4 به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها در شاخص Kidneysomatic بود. وزن ماهی بدون علف هرز و وزن بدون علف هرز و سر در بین تیمارها با افزودن کلرلا در رژیم غذایی تفاوت معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  کلرلا می تواند به عنوان منابع غنی از پروتئین برای جایگزینی غذاهای ماهی و یا مواد افزودنی خوراکی در رژیم های انگشتان کپور معمولی با سطوح مختلف استفاده شود. محصولات ایمن و با کیفیت خوب.

  کلیدواژگان: کپور معمولی، Gonadosomatic شاخص Hepatosomatic، index، کلرلا
 • مجتبی علیشاهی، زهرا طولابی، تکاور محمدیان، مهرزاد مصباح صفحات 207-218
  زمینه مطالعه

  استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری تکنیکی نسبتا جدید است. پروبیوتیک ها با تاثیر فلور میکروبی روده ماهی، پاسخ ایمنی و عملکرد رشد را بهبود می بخشند.

  هدف

  این پژوهش جهت ارزیابی تاثیر مکمل های غذایی شامل لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بر روی عملکرد رشد و فلور میکروبی روده کپور معمولی صورت گرفت.

  روش کار

  به این منظور 480 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزنg 3 /6 ±40) به طور تصادفی در 4 گروه مساوی (با 3 تکرار) تقسیم شدند و تغذیه با جیره ی محتوی (1-cfu g) 107× 5 لاکتوباسیلوس پلانتاروم (گروه A) ، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (گروه B) و جیره ی فاقد مکمل پروبیوتیکی (گروه C) برای 60 روز صورت گرفت. جهت ارزیابی میزان حضور باکتری و تاثیر روی فلور میکروبی سیستم گوارش، تغذیه از روز 60 تا 75 با جیره فاقد پروبیوتیک صورت گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مقدار اکثر شاخص های رشد در دو تیمار پروبیوتیکی افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (05/0>P). هرچند ضریب تبدیل غذایی (FCR) در گروه A (43/0±9/2) و B ((37/0±75/2)) نسبت به گروه کنترل (52/0±88/3) کاهش معنی داری نشان داد، ولی ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن و افزایش وزن روزانه در گروه B نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>P). درصد بقای تیمارها تحت تاثیر تیمارهای پروبیوتیکی قرار نگرفت (05/0<P) لاکتوباسیلوس های روده در روز 30 و60 آزمایش به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش پیدا کردند (05/0>P). در روز 30 آزمایش گروه B بیشترین مقدار لاکتوباسیلوس در مقایسه با گروه شاهد را نشان داد (05/0>P). کل باکتری های روده در روز 30 آزمایش به طور معنی داری در گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد تغییر کرد (05/0>P).
  نتیجه گیری نهایی: به طورکلی می توان نتیجه گرفت که لاکتوباسیلوس های، استعداد پروبیوتیکی بالایی در بهبود رشد و فلور باکتریایی روده داشته و بعد از آزمایش های فارمی گزینه خوبی به عنوان پروبیوتیک ماهی کپور است.

  کلیدواژگان: کپور معمولی (Cyprinus carpio)، شاخصهای رشد، فلور میکروبی روده، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، پروبیوتیک
 • مهدیه صفاری، فرید حیدری، مهدی شمس آرا، احسان هاشمی صفحات 219-227
  زمینه مطالعه

  جنسیت موالید یکی از مهمترین فاکتورها در اقتصاد دامداری صنعتی است زیرا در بهبود شرایط اقتصادی و بیماری های وابسته به ژن نقش دارد. جنسیت موالید به عوامل گوناگونی ربط دارد. یکی از این عوامل نسبت جنسیتی اسپرم های دام نر است. تنش گرمایی و تفاوت های فردی می توانند نسبت جنسیتی اسپرم را تحت تاثیر قرار دهند.
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر دو فاکتور مهم، تفاوت های فردی و فصل، برنسبت اسپرم های واجد کروموزوم Y بر اسپرمهای واجد کروموزوم X در انزال تازه گاو بود.

  مواد و روش کار

  نمونه های اسپرم از 16 راس گاو هلشتاین در دو قصل گرم (مرداد ماه) و سرد (اذر ماه) اخذ شد. پس ارزیابی کمی و کیفی اسپرم ها، DNA استخراج و با استفاده از سه سری آغازگر برای تکثیر ژن SRY (بعنوان معرف کروموزوم Y) ،اPLP (معرف کروموزوم X) و PAR (ژن خانه دار) Real-Time PCR انجام شد. نتایج با استفاده از انالیز اماری مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج

  نتایج این تحقیق نشان داد که اولا نسبت جنسیتی در اسپرم یکسان و 50-50 نبوده و متاثر از تفاوت های فردی است و نیز تنش گرمایی باعث افزایش نسبت جنسیتی به نفع جنس نر می شود.
  نتیجه گیری نهایی: چنین می توان نایجه گرفت که اولا نسبت جنسیتی در جمعیت اسپرم انزالی یکسان نیست و متاثر از عوامل داخلی و خارجی متعدد است و نیز فصل می تواند منجر به افزایش تولد موالید نر گردد. به منظور تایید نتایج بهتر است تکنیک Real-Time PCR بر روی محصول Northern blotting صورت پذیرد
  کلیدواژگان: تفاوتهای فردی، Real-Time PCR، تنش گرمایی، نسبت جنسیتی، اسپرم
 • مرتضی زنده دل، وهاب باباپور، بهنام هشمتیان صفحات 227-235
  زمینه مطالعه

  امروزه صرع یکی از شایع ترین اختلالات عصبی جهان است. مست سل ها منبع اصلی هیستامین مغزی بوده و هیستامین موجود در آن ها نقش مهمی را در تعدیل تشنج ایفا می کند. سدیم کروموگلیکات جزء داروهای تثبیت کننده مست سل ها و به عنوان خط اول درمان در بیماری های آسم و ماستوسیتوز پیشنهاد شده است.

  هدف

  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر قرار گرفتن در معرض سدیم کروموگلیکات در دوره حساس بارداری بر استعداد بروز تشنج در فرزندان است.

  روش کار

  در این مطالعه 12 سر موش صحرایی ماده به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند (n=4) که شامل: دو گروه پیش درمانی که دوزهای مختلف mg/kg 25 و 50 سدیم کروموگلیکات را بصورت داخل صفاقی و در طول هفته آخر آبستی دریافت کردند و گروه شاهد که با حجم برابر (ml 0. 5) بافر فسفات سالین دریافت کرد. در روز 12 پس از زایمان، 8 نوزاد از میان فرزندان هر گروه انتخاب شدند. نوزادان پس از بیهوشی به دستگاه استریوتاکسی منتقل شده و میکرو الکترودها از طریق جراحی بر روی قشر مغز قرار گرفتند. پس از ریکاوری نوزادان، فعالیت های شبه صرعی ناشی از پنتیلن تترازول بررسی شد.

  نتایج

  داده های الکتروگرافیک گروه سدیم کروموگلیکات نشان دهنده کاهش در زمان تاخیر تشنج (زمان تزریق تا بروز اولین فعالیت تشنجی) و افزایش فرکانس/ دامنه اسپایک های تشنجی در مقایسه با گروه شاهد بود (0. 05>p). همچنین بررسی فایل های ویدیویی نشان دهنده همسو بودن داده های رفتاری با وقایع الکتروگرافیک بود.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج به دست آمده حاکی از افزایش استعداد بروز تشنج در نوزادانی است که در دوره جنینی با سدیم کروموگلیکات مواجهه داشته اند.

  کلیدواژگان: فعالیت شبه صرعی، مواجهه جنینی، نوزاد، موش صحرایی، سدیم کروموگلیکات
 • سعید زیبایی، مریم ترابی، پرویز شایان، همایون مهروانی صفحات 237-248
  تاریخچه

  بیماری تب برفکی (FMD) یک بیماری بسیار مسری وبا اهمیت از نظر اقتصادی است که حیوانات فراوانی رادر سراسرجهان مبتلا کرده است. در سال های اخیر، مواردی ازشیوع FMD در بسیاری از کشورها رخ داده است. پپتیدهای نوترکیب حاوی اپی توپ های محافظتی B- cell و T-cell کاندیدی برای واکسنهای جدید ایمن تر و موثرتر (FMD) هستند که توانایی ایجاد ایمنی محافظتی را در برابر انواع سروتایپهای FMDV داشته و قادرند ما را در برابر اپیدمی های آینده محافظت کنند.

  هدف

  هدف ما از این تحقیق تولید یک پپتید هفت اپی توپی برای شناسایی سروتایپهای A, O, Asia1بیماری تب برفکی است که بتواند بعنوان ابزاری جهت کیتهای تشخیصی بکار رود.

  روش ها

  در این مطالعه یک هپتا پپتید نوترکیب حاوی اپی توپهای نواحی VP1, VP2, VP3, 3C طراحی وتولید گردید. این مناطق شامل هفت ناحیه اپی توپی (VP1-140-160 ، Vp1-200-213 ، VP2 68-75 ، VP2 179 -198 ، VP3129-148، VP3 190-199 ، 3C121-135) می باشد.

  نتایج

  آزمایشات سرولوژی انجام شده به روش الایزا در این تحقیق نشان داده است که پپتید نوترکیب مورد نظر می تواند سرمهای جمع آوری شده از گاوهای مبتلا به سروتایپهای A و O تب برفکی را شناسایی کند. نتیجه گیری کلی: بنابراین ما معتقدیم که این هپتا پپتید نوترکیب می تواند به عنوان ابزاری برای آزمایشهای تشخیصی سرولوژیکی بیماری تب برفکی استفاده شود. علاوه بر این، پروتئین نوترکیب چند اپی توپی طراحی شده در این مطالعه ممکن است نامزدی بالقوه برای واکسن جایگزین در برابر انواع اپیدمی ویروس تب برفکی باشد.

  کلیدواژگان: تستهای تشخیصی سرولوژی، اپی توپ، تب برفکی، پپتید نوترکیب هفت اپی توپی، واکسنهای پپتیدهای سنتزی
 • احمد عرفان منش، دنیا نیک آئین، طاهره مهاجرفر صفحات 249-258
  زمینه مطالعه

  سلول درمانی و کشت سلولی در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. رشد مناسب سلول ها در محیط کشت نیازمند استفاده از مکمل های رشد مانند سرم جنین گاو (FBS) است. ترکیبFBS غنی از مواد مغذی، فاکتورهای رشد و ترکیبات مکمل است. با این وجود استفاده از FBS محدودیت هایی دارد که از آن جمله تولید انبوه آن می باشد. بنابراین پیدا کردن جایگزینی با همان اثرات محرک رشد اجتناب ناپذیر است.

  هدف

  این مطالعه به منظور مقایسه اثر لیزات پلاکتی گاو (PL) و پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر روی رده های مختلف سلولی به عنوان یک روش ارزان و موثر برای جایگزینی FBS طراحی شده است.

  روش کار

  در این مطالعه سه رده ی سلولی متعارف مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی پروتئین PL و PRP در مقایسه با FBS با استفاده از الکتروفورز SDS PAGE تعیین شد و MTT و قابلیت تشکیل کلونی در حضور PL و PRP به دست آمد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که پلاسمای غنی از پلاکت و لیزات پلاکتی می توانند حیات سلولی را مشابه با FBS افزایش دهند. این نتایج در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود.
  نتیجه گیری نهایی: بنابراین می توان نتیجه گرفت که لیزات پلاکتی گوساله می تواند یک جایگزین مطرح برای FBS در تکنیک های کشت سلولی باشد اما مطالعات بیشتری باید انجام شود تا بتواند اثر دقیق آن را درک کند.

  کلیدواژگان: گوساله، سرم جنین گوساله، جایگزین سرم جنین، لیزات پلاکتی، پلاسمای غنی از پلاکت
 • حسین ذکریاپور بهنمیری، مهدی گنج خانلو، ابوالفضل زالی، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک صفحات 259-271
  پیشینه

  بسیج اسیدهای چرب و پاسخ التهابی بافت های چربی بسته به محل قرارگیری آنها در بدن متفاوت است و بنابراین فرض شد که پاسخ نژادهای گوسفند دنبه دار و بدون دنبه به تعادل انرژی های مختلف به دلیل نسبت های متفاوت و همچنین متابولیسم متفاوت بافت های مختلف چربی در بدن آنها متفاوت باشد که این امر می تواند باعث اثرگذاری بر حساسیت به انسولین بدن حیوان گردد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تغییرات متابولیت های خونی شامل اسیدهای چرب غیراستریفه، گلوکز، انسولین، تری گلیسرید و TNF-α در پاسخ به تعادل منفی و مثبت انرژی و ارزیابی میزان همبستگی این متابولیت ها با شاخص های حساسیت به انسولین در بره های دنبه دار نژاد خالص لری-بختیاری و بره های آمیخته بدون دنبه لری-بختیاری و رومانوو بوده است.

  مواد و روش ها

  تعداد 36 بره (18 بره نر دنبه دار و 18 بره بدون دنبه) به منظور تجربه کردن شرایط تعادل منفی (21 روز) و مثبت (21 روز) انرژی در پن های انفرادی قرار داده شدند. خون گیری از بره ها به صورت هفتگی به منظور اندازه گیری متابولیت های خونی انجام شد. ضرایب همبستگی پیرسون در بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از رویه Corr نرم افزار آماری SAS تعیین شد.

  نتایج

  در بره های بدون دنبه و نه بره های دنبه دار، NEFA پلاسمایی همبستگی منفی با غلظت های پلاسمایی گلوکز (R = -0. 47; P < 0. 0003) و انسولین (R = -0. 46; P < 0. 0005) نشان داد. میزان NEFA پلاسمایی همبستگی منفی با شاخص حساسیت به انسولین (RQUICKI) نشان داد و شدت این همبستگی در بره های دنبه دار (R = -0. 58; P < 0. 0001) بیشتر از بره های بدون دنبه (R = -0. 40; P < 0. 003) بود. در بره های دنبه دار، NEFA و انسولین تاثیرگذارترین عوامل موثر بر RQUICKI بودند در حالی که در بره های بدون دنبه انسولین موثرترین عامل اثرگذار بر RQUICKI بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطاله حاضر نشان می دهد که علیرغم غلظت های بالاتر NEFA پایه و القاء شده توسط تعادل منفی انرژی در بره های بدون دنبه، اثرگذاری NEFA بر مقاومت به انسولین در بره های دنبه دار بیشتر بود در حالی که همبستگی منفی بین غلظت های پلاسمایی NEFA و انسولین در بره های بدون دنبه نشان دهنده حساسیت بیشتر ظرفیت ترشحی انسولین نسبت به NEFA پلاسمایی در این بره ها می باشد.

  کلیدواژگان: همبستگی، تعادل انرژی، بره های دنبه دار، حساسیت به انسولین، اسیدهای چرب غیراستریفه
 • محمدحسن یوسفی، بابک رسولی، صادق قدرتی، محمد علی ادیبی، محسن طاهردوست، سعید امیدبخش، غلامرضا بهنام صفحات 273-282
  مطالعه علم عضله شناسی با هدف درک عملکردی عضلات و تمایز گونه های مختلف دارای اهمیت می باشد. سمور جنگلی گوشتخوار کوچکی است که در اروپا و آسیای غربی یافت می شود و به خانواده راسویان (Mustelidae) تعلق دارد. لاشه ی تازه این حیوان در تله ی شکارچیان پیدا شد و برای بررسی های کالبدشناسی به سالن آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ارجاع داده شد. پس از اقدامات معمول آماده سازی نمونه، عضلات خارجی اندام قدامی و عضلات داخلی واقع در ناحیه شانه و بازو تشریح و شد. هدف ما از این مطالعه بررسی و توصیف ریخت شناسی عضلات غیر خودی اندام حرکتی قدامی و خودی در نواحی شانه و بازوی سمور جنگلی و هم چنین مقایسه ان با سایر گوشتخواران بود. به طور کلی یافته های ما نشان داد که عضلات اندام قدامی در سمور جنگلی بسیار شبیه به سایر گوشتخواران است. با این وجود، برخی تفاوت های قابل توجه در خاستگاه، پیوستگاه و تعداد قسمت ها در برخی عضلات مشاهده شد. نتایج به دست آمده می تواند برای مطالعات کالبد شناسی مقایسه ای خانواده راسویان و گوشتخواران دیگر مفید باشد. اگر چه بدیهی است که مطالعات تکمیلی دیگر با نمونه های بیشتر برای ارائه اطلاعات ریخت شناسی واضح پیرامون خانواده راسویان نیاز است.
  کلیدواژگان: کالبد شناسی، سمور جنگلی، ریخت شناسی، عضله، اندام حرکتی سینه ای
|
 • Safiheh Ghohestani, Tayebeh Zeinali, Jamshid Razmyar , Gholamali Kalidari, Mohammadreza Bassami Pages 181-187
  Background
  Mycoplasma is one of the most important pathogens of respiratory system in poultry.
  OBJECTIVES
  The aim of the present study was to identify Mycoplasma spp. isolated from pigeons.
  METHODS
  Sixteen pooled samples were provided and cultured on PPLO medium and finally the DNA was extracted from the resulting single colonies.
  RESULTS
  Through 16S rRNA gene amplification Mycoplasma genus has been detected. Overall, 31% (5 out of 16) of pooled samples were positive which were identified as Mycoplasma cloumborale and Mycoplasma gallinaceum.
  CONCLUSIONS
  Screening of large numbers of pigeons for known poultry pathogenic mycoplasmas will be required to establish the role of pigeons in the spread and maintenance of these organisms in the environment
  Keywords: Mycoplasma, Mycoplasma cloumborale, Mycoplasma gallinaceum, PCR, pigeon
 • Seyed Mostafa Peighambari , Hanieh Taheri, Hamid Solgi, Fereshteh Shahcheraghi Pages 197-198
  Background
  Salmonella is one of the most important zoonotic agents known to infect humans and a wide range of animals, including poultry. Salmonella Infantis has been one of the 15 most frequently isolated serovars throughout the world. Despite its clinical importance, little is known about the molecular characteristics of S. Infantis strains from Iran.
  OBJECTIVES
  The purpose of this study was mainly to type a number of S. Infantis isolates obtained from Iranian poultry flocks in the last decade by pulse-field gel electrophoresis (PFGE).
  METHODS
  Forty five Salmonella Infantis isolates, mostly from poultry origin, were subjected to PFGE according to protocol of the CDC PulseNet.
  RESULTS
  PFGE revealed 27 pulsotypes and eight clusters among 45 isolates based on the number of observed bands among the pulsotypes. The distribution of 45 isolates among the 27 pulsotypes was variable and included from one to nine isolates. One pulsotype included nine (20%) isolates. The genotypic similarity among 45 isolates was more than 90%.
  CONCLUSIONS
  This study showed the value of PFGE in determining the genotypic similarity among S. Infantis isolates. The high genotypic similarity shown by PFGE among the S. Infantis isolates of this study suggested that the majority of S. Infantis isolates studied may have descended from a common ancestor that has differed little and is responsible for the contamination of poultry flocks and possibly humans as well
  Keywords: Genotypic similarity, poultry, pulse-field gel electrophoresis (PFGE), pulsotype, Salmonella Infantis
 • Nasreen Abdulrahman Orcid, Sana Hoshyar Abid, Aryan Aziz Khidir, Binayee Bakhtyar Omer, Dashtee Bahman Hama Rasheed, Lawk H?Wa Baha Alddin Pages 199-206
  Backgrounds

  Chlorella is used popularly as dietary supplements. Various studies and researches have been done regarding the intervention of microalgae as foods since a long time ago. And, it is found that Chlorella have potential health benefits, in terms of their protein and antioxidant content. Thus, with an objective of formulating nutritional supplements, this algae are being harvested in artificial ponds on a large scale and could be used in different way such as feed supplemet or a replacement with a source of protein.

  Objectives

  evaluate the effect of feed containing various ratios of Chlorella on some biological parameters in common carp.

  Methods

  The experiment was conducted for 105 days and for these purpose 200 fingerlings common carp C. carpio L. were brought from a local aquarium fish in Iraq. Mean initial weight was 35.7g. The fish were acclimated to laboratory conditions and fed with control pellets (29% protein) prior to the feeding trials for 21 days in fish laboratory/ Dept. of Animal Sciences/ College of Agricultural Sciences/ University of Sulaimani. In T1 fish were fed a diet with 0 Chlorella gm/kg diet,while in T2, fish were fed a diet with 2.5 Chlorella gm/kg diet, T3 represents the third treatment, in which fish were fed on a diet with 5 Chlorella gm/kg diet, and in T4 fish were fed a diet with 7.5 Chlorella gm/kg diet.

  Results

  The present study clearly showed that feeding algae as a feed additive to fish remarkably change the studied biological parameters, in Hepatosomatic index all treatments were significantly differ than the control, Spleenosomatic index the control and T4 were higher significantly than others, in Gonadosomatic index the T2 and T4 were differ significantly while T4 was significantly higher than other treatments in Kidneysomatic index. Fish weight without viscera and weight without viscera & head differ significantly among treatments with the addition of Chlorella the diet.

  Conclusion

  Chlorella can be used as protein rich sources to replace fishmeal or as feeding additives in the diets of common carp fingerlings with different levels. Products that are safe and of good quality

  Keywords: common carp, Gonadosomatic index, Hepatosomatic index, Kidneysomatic index, microalgae Chlorella, Spleenosomatic index
 • Mojtaba Alishahi, Zahra Tulaby Dezfuly, Takavar Mohammadian, Mehrzad Mesbah Pages 207-218
  Background

  The application of probiotics to aquaculture is rather new. Probiotics affect the intestinal microbial flora of fish and subsequently modulate its immune response and growth performance.

  OBJECTIVES

  This study was conducted to evaluate the effect of food supplementation with L.plantarum and L.bulgaricus on growth performance and gut microbiota of Cyprinus carpio.

  METHODS

  For this purpose, 480 juveniles of C. carpio (40.2 ±6.3 gr Mean ±SD) were randomly divided into three equal groups (each group in three replicates) and fed with diet containing 5×107 cfu g_1 of Lactobacillus plantarum (group A), Lactobacillus bulgaricus (group B) and control diet (group C) for 60 days. To evaluate the persistent presence of the bacteria and their effects on the microbiota of the digestive system, remained fish of each group were fed with free probiotic diet from day 60 to 75.

  RESULTS

  Results showed that most growth indices of probiotic treated groups were increased compared to control group in all sampling points. Although FCR decreased significantly in Groups A (2.9±0.43) and B (2.75±0.37) compared to control (3.88±0.52), SGR, WGP and DWG increased only in Group B compared to control group (P<0.05). Two probiotics did not influence fish survival rate compared to control group (P>0.05). Intestinal lactobacillus ratio at days 30 and 60 was significantly higher than the control group (P<0.05). Group B showed the highest lactobacillus rate among the groups at day 30. Total intestinal bacteria count on day 30 and 60 were significantly higher in probiotic-treated fish compared to the control group (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  It can be concluded that L.bulgaricus can promote growth indices and intestinal Lactic acid bacterial proportion in common carp. Then it can be a proper candidate for a probiotic in common carp after more trials in farm scale

  Keywords: Cyprinus carpio, growth indices, intestinal bacterial flora, L. plantarum, probiotics
 • Mahdieh Saffari, Farid Heidari, Mehdi Shamsara, Ehsan Hashemi Pages 219-227
  Background

  Newborn gender ratio is one of the most important factors in livestock industry. This ratio has affected on economic condition and controls sex-linked genetically transferred diseases. Offspring sex ratio is affected by such various factors. One of these factors is the Y to X bearing sperm ratio in normal semen that is called primary sex ratio, season and individual differences are important factors that can have an effect on primary sex ratio.

  OBJECTIVES

  The objective of this study was to investigate two main effective factors, Individual difference and season, on proportion of sperms containing Y-chromosomes to sperms containing X-chromosomes in bull semen.

  METHODS

  Semens were collected from 16 bulls during summer (Jul-Aug) and winter (Dec. to Jun). After sperm analysis, DNAs were extracted and Real-time PCR performed using three sets of primers to study SRY (Y-chromosome specific sequence), PLP (X-chromosome specific sequence) and PAR (Housekeeping) genes.

  RESULTS

  The results showed that the sex ratio of sperms in normal ejaculation was not equal in different bulls. Moreover, season can affect primary sex ratio. Y-bearing sperm increase in summer.

  CONCLUSIONS

  We concluded that the primary sex ratio is affected by individual differences and season. We also suggested using Northern blotting on PCR products to confirm results

  Keywords: Individual difference, Real-Time PCR, season, Sex ratio, sperm
 • Midia Kamali, Morteza Zendedel, Vahab Babapour, Behnam Heshmatian Pages 227-235
  Background

  Epilepsy is one of the most common neurological diseases globally. Mast cells are known to be the main source of brain histamine, which is identified as being involved in seizure modulation. Sodium cromoglycate is a popular mast cell stabilizer and is proposed as the first line therapy in chronic asthma and systemic mastocytosis. Considering the importance of gestational period in brain formation and given the apparent role of the histaminergic system in developmental stages, the question arises as to whether gestational exposure to sodium cromoglycate can impact epileptic susceptibility in the offspring.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to evaluate the effects of gestational exposure of sodium cromoglycate on pentylenetetrazole-induced epileptiform activities in the rat offspring.

  METHODS

  Twelve pregnant Wistar rats were divided into 3 groups (n=4) including: two treatment groups which received intraperitoneal Sodium cromoglycate in doses of 25 and 50 mg/kg once daily at the last week of pregnancy, and the control group which only received Phosphate-buffered saline at the same amount (0.5 ml) and the same order. At postnatal day 12, eight male pups were selected from each group’s offspring. Anesthetized pups were transferred to stereotaxic frame and silver electrodes were implanted surgically over the brain cortex. After recovery, pups were placed into the recording chamber and pentylenetetrazole-induced epileptiform activities were measured.

  RESULTS

  Electrographic data showed a decrement in seizure latency and increment in frequency/amplitude of the spikes in sodium cromoglycate groups in comparison to the control group (p<0.05). Also, Parallel behavioral observations were consistent with the electrographic data.

  CONCLUSIONS

  The obtained results reveal enhanced epileptiform activity in developing rats due to prenatal exposure to sodium cromoglycate

  Keywords: Epileptiform activity, gestational exposure, offspring, rat, sodium cromoglycate
 • Saeed Zibaee, Maryam Torabi, Parviz Shayan, Homayon Mahravani Pages 237-248
  Background

  Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious and economically important disease that affects cloven-hoofed animals worldwide. In recent years, a series of outbreaks of FMD have occurred in many countries. Recombinant protein synthesis incorporating protective B- and T-cell epitopes are candidates for new safer and more effective (FMD) vaccines that have potential to provide protective immunity against diverse FMDV strains and to protect against future epidemics.

  Objectives

  The aim of this study was to produce Recombinant Hepta-epitope peptide for detecting FMD O, A , Asia1 serotypes ,which can be used as a tool for diagnostic kits.

  Methods

  In the present study, we designed and produced a Recombinant Hepta-epitopic peptide from FMDV epitopes of the viral proteins VP1, VP2, VP3, 3C (seven epitopic regions, amino acid residues VP1 140-160, Vp1 200-213, VP2 68-75 ,VP2 179-198 ,VP3129-148 ,VP3 190-199 , 3C121-135).

  Results

  It was shown that the mentioned recombinant peptide could recognize the serum collected from cattle infected with FMD serotype A and O.

  Conclusion

  Therefore we believe that this recombinant Hepta-epitopic peptide can be used for diagnostic serological assays. Furthermore this Recombinant peptide may be a potential candidate as an alternative vaccine against FMDV epidemic variants

  Keywords: Diagnostic serological assays, epitope, FMD, recombinant hepta-epitope peptide, synthetic peptides vaccine
 • Ahmad Erfanmanesh, Donya Nikaein, Tahereh Mohajerfar Pages 249-258
  Background

  Cell therapy and cell culture have received much attention in recent decades. Suitable cell growth requires growth supplements such as fetal bovine serum (FBS). FBS is component rich in nutrients, growth factors and supplementary compounds. However, FBS utilization has some limitations including mass production. Therefore, finding alternatives with the same growth promoting effects is inevitable.

  OBJECTIVES

  This study was designed to compare the effect of bovine platelet lysate (PL) and PRP on different cell lines as a cost effective and available alternative for FBS.

  METHODS

  Three conventional cell lines were investigated. Protein pattern of PL and platelet rich plasma (PRP) in comparison to FBS was determined using SDS page electrophoresis, and MTT and plating efficiency of cell lines in presence of PL and PRP were evaluated.

  RESULTS

  The results demonstrated that platelet rich plasma and platelet lysate could increase cells’ viability similar to FBS. These results were significant in comparison with control group.

  CONCLUSIONS

  It can be concluded that platelet lysate could be a valuable candidate to replace FBS in cell culture techniques, however, more studies should be done to understand its exact efficacy

  Keywords: Cattle, fetal bovine serum, fetal bovine serum alternatives, platelet lysate, platelet rich plasma
 • Hossein Zakariapour Bahnamiri, Mahdi Ganjkhanlou, Abolfazl Zali, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak Pages 259-271

   

  Background

  Fatty acid mobilization and inflammatory response of adipose tissues vary in various depots, hence the response of fat-tailed and thin-tailed sheep breeds to different energy balances was hypothesized to be different due to differences in proportion and metabolism of various adipose depots in these breeds which may affect whole body insulin sensitivity.

  Objective

  Current study aimed to evaluated the changes in plasma metabolites including non-esterified fatty acid (NEFA), glucose, insulin, triglyceride (TG) and tumor necrosis factor-alpha in response to negative and positive energy balances and their correlation with insulin sensitivity indexes in Lori-Bakhtiari fat-tailed and Lori-Bakhtiari × Romanov cross breed thin-tailed lambs.

  Methods

  Thirty-six male lambs (18 fat-tailed and 18 thin-tailed lambs) were placed in individual pens and experienced periods of negative (21 d) and positive (21 d) energy balances. Lambs were bled weekly to measure plasma metabolites. Pearson correlation coefficients among variables were generated using Proc Corr of SAS.

  Results

  In thin-tailed but not fat-tailed lambs, plasma NEFA showed a negative correlation with plasma glucose (R = -0.47; P < 0.0003) and insulin (R = -0.46; P < 0.0005) content. Plasma NEFA negatively correlated with revised quantitative insulin sensitivity check index (RQUICKI) and severity of the correlation was higher in fat-tailed (R = -0.58; P < 0.0001) comparing to thin-tailed (R = -0.40; P < 0.003) lambs. In fat-tailed lambs, plasma NEFA and insulin were the most influential factors on RQUICKI, whereas in thin-tailed lambs, insulin was the main factor affecting RQUICKI.

  Conclusion

  The results of current study demonstrate that despite higher basal and negative energy balance induced plasma NEFA content in thin-tailed lambs, the contribution of plasma NEFA to insulin resistance was higher in fat-tailed lambs, whereas negative correlation between plasma NEFA and insulin content in thin-tailed lambs demonstrate higher sensitivity of insulin secretion capacity to plasma NEFA content

  Keywords: correlation, Energy balance, Fat-tailed lambs, Insulin sensitivity, Non-esterified fatty acid
 • Mohammad Hasan Yousefi, Babak Rasouli, Sadegh Ghodrati, Mohammad Ali Adibi, Mohsen Taherdoost, Saeed Omidbakhsh, Gholamreza Behnam Pages 273-282
  The study of myology is relevant for both functional understanding and distinguishing different species. The pine marten (Martes martes) is a small carnivore found in Europe and Western Asia and belongs to the Mustelidae family. For the purpose of this study, fresh a carcass which was found in the hunters' trap, was brought to the anatomy hall of veterinary faculty, for anatomical studies. After the routine preparation of the specimen, extrinsic muscles of forelimbs and intrinsic muscles situated on the shoulder and brachium regions were studied by gross dissection. Here we aim to describe the morphology of extrinsic as well as shoulder and brachium muscles of pine marten forelimb and compare them to the other carnivores. Overall, our findings indicated that forelimb muscles, in pine marten is highly conservative. However, some significant differences in origin, insertion and the number of sections were observed in some muscles. These results will be useful for comparative myological studies of Mustelidae family and other carnivores. Meanwhile, further studies with more samples are need to present a clear information for Mustelidae family.
  Keywords: Anatomy, marten, morphology, muscle, thoracic limb