فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 70
|
 • آئیژ عزمی صفحه 0
 • محمد درخشان زاده*، بیژن دادرس صفحات 1-18
  امروزه فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین کاربری های شهری می باشند و سطوح قابل توجهی از فضای شهر را به خود اختصاص می دهند. با توجه به فعالیت هایی که در این فضاها صورت می گیرد نسبت به سایر کاربری های خدماتی شهر از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی معیارهای مکان یابی مراکز آموزشی موجود و مکان یابی مراکز آموزشی جدید در مقطع متوسطه در شهر دهدشت می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است برای این منظور ابتدا مدارس موجود را برحسب میزان رعایت معیارهای مکان یابی ارزیابی کرده ایم سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای مکان یابی مراکز آموزشی جدید استفاده شده است. ابتدا با توجه به معیارهای لازم برای مدل سازی مکان های مناسب، نقشه های معیارهای لازمه تهیه و طبقه بندی مجدد (Reclassification) روی آن ها انجام گرفت و بعدازآن به روش وزن دهی مقایسه زوجی که بخشی از روش AHP است ، وزنی داده شد و با استفاده از مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP)، مکان های مناسب برای احداث مدارس پیشنهاد گردید است. نتایج ارزیابی مراکز آموزشی شهر دهدشت نشان می دهد که از یک سو شهر با کمبود مراکز آموزشی مواجه است و از سوی دیگر کاربری های آموزشی ازلحاظ دسترسی و نزدیکی به اماکن ورزشی و فضاهای سبز با محدودیت هایی مواجه می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش، ارزیابی، AHP، GIS
 • بیژن رحمانی، سروش سنایی مقدم*، محمد درخشان زاده، مهدی حسین پور صفحات 19-36
  سرمایه اجتماعی حاصل شکل گیری و استقرار ارزش ها، هنجارها، سنت ها، عرف ها و قواعد به صورتی خودجوش و در بستری از روابط متقابل اجتماعی است، زمینه سازی همدلی، همکاری، نوع دوستی، وفاداری، وجدان کاری در زندگی اجتماعی از جانب افراد است. این نوع از سرمایه بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه شهری شهر دهدشت است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده، جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهر دهدشت هستند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 380 نفر از بین آن ها به صورت تصادفی انتخاب شده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون باخ آزمون شده است. در این مطالعه، برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی استفاده شده است. از میان متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی،28 شاخص استخراج و با استفاده از تحلیل عاملی به 6 عامل تقلیل یافته اند، عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی جمعا 39/63 درصد از واریانس را در برمی گیرند. در بین 6 عامل استخراج شده، عامل اعتماد اجتماعی به تنهایی 6/18 درصد واریانس را پوشش می دهد که تاثیرگذارترین عامل در مطالعه می باشد؛ و عامل ناهنجاری های اجتماعی، با 6/3 درصد از واریانس کمترین تاثیر را در توسعه شهری، شهر دهدشت داشته است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، توسعه شهری، تحلیل عاملی، دهدشت
 • رحمان زندی*، ابوالقاسم امیراحمدی، ملیحه محمدنیا صفحات 37-58
  زمین لغزش به عنوان یکی از بلایای طبیعی، خطرات زیادی بخصوص در مناطق کوهستانی داشته و منجر به خسارات جانی و مالی فراوانی در سرتاسر دنیا می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن در بخشی از ارتفاعات بینالود(محور پیشنهادی طرقبه - دررود) می باشد. به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی، ابتدا محدوده های لغزشی مشخص گردید، سپس عوامل موثر در وقوع حرکات دامنه ای مانند: شیب، ارتفاع، جهت شیب، نوع شیب، لایه کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، شاخص توان آبراهه، شاخص حمل رسوب و بارش در محیط GIS تهیه و پس از وزن دهی به روش آنتروپی نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه مورد بررسی، تهیه گردید. نتایج نشان داد که عوامل کاربری اراضی، نوع شیب و بارش به عنوان موثرترین عوامل و شاخص توان ابراهه و حمل رسوب کم تاثیر ترین عامل در رخداد زمین لغزش در منطقه برآورد گردیدند. نقشه تهیه شده به چهار کلاس حساسیت کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردید. بیش از 50 درصد منطقه دارای حساسیت لغزش بالا و خیلی بالا بوده که نشان از پتانسیل زمین لغزش بالای منطقه دارد. نقشه تهیه شده با استفاده از منحنی ROC و سطح زیر منحنی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید دقت پیش بینی بسیار خوبی در وقوع رخداد زمین لغزش دارد.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، آنتروپی، منطقه بندی، منحنی رک، طرقبه-دورود
 • گونا مهردانش*، کامران نوری صفحات 59-81
  گردشگری یا همان توریسم ، امروزه یکی از سریعترین صنایع در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای جهان به حساب می آید. در این صنعت یکی از جذابترین و شاید جدیدترین آنها ، گردشگری روستایی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.امروزه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان ، گردشگری را به مثابه ابزاری برای ثبات اقتصادی و توسعه برای جوامع روستایی می دانند و.صنعت گردشگری روستایی را باید همانند لبه های تیز یک تیغ بدانیم که اگر صحیح و بر اساس اصول و نظم ،توسعه و گسترش نیابد ، نه تنها به عمران و اصلاح مناطق روستایی کمک نخواهد کرد بلکه اثرات مخرب و جبران ناپذیری را بر بخشهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی ، زیست محیطی و... جوامع روستایی و نهایتا کل جامعه برجا خواهد گذاشت ، تا چه میزان به بخش گردشگری روستایی و اکوتوریسم توجه شده است ؟ چگونه می توان از این صنعت به عنوان ابزار کارآمد مدیریتی در جهت توسعه روستا استفاده نمود؟همچنین ارتباط دو سویه بین این دو بخش ، به خوبی لزوم توجه و اهمیت به صنعت گردشگری را در ساختار مدیریت روستا می رساند چراکه با توسعه گردشگری روستا ، مدیریت روستا می تواند منبع مالی قابل توجهی را برای اجرای برنامه های خود ایجاد نماید و از طرف دیگر با مدیریت صحیح در روستا می توان توسعه و گسترش گردشگری را به طور اصولی هدایت نمائیم.هدف از تدوین وتهیه این مقاله ، شناسایی منطقه ای روستایی می باشد. همچنین عوامل و عناصری که در توسعه و گسترش این صنعت در ساختار روستایی موثر هستند ، شناسایی و مورد تحلیل قرار می گیرند.در تدوین این مقاله از روش کتابخانه ای ،میدانی ، بررسی منابع ، اسناد و... استفاده شده است
  کلیدواژگان: اقامت روستا، برنامه ریزی روستا، گردشگر هدف گردشگری روستا، روستای دشه
 • محمد درخشان زاده*، بیژن دادرس صفحات 82-100
  راهبردهای گذشته در زمینه توسعه نواحی نتوانسته اند در حل مسائل و معضلات موجود در زمینه فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی،پایداری محیط زیست،و نظیر اینها به گونه ای موفقیت آمیز عمل کنند. یکی از راهبردهای که اخیرا در بیشتر کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته،توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری است.هدف از این پژوهش بررسی علل واکاوی وچالش های توسعه گردشگری استان(ضعف مدیریتی و زیرساختی) از دیدگاه مردم، مسئولین و گردشگران می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزارگردآوری اطلاعات، کتاب خانه ای و میدانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای پارامتری وناپارامتری استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مهم ترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان عوامل زیرساختی می باشد. نتایج نشان داد که ضعف مدیریتی و زیرساختی از عوامل مهم تاثیرگذار در توسعه گردشگری استان هستند. بااین وجود ازنظر گردشگران عامل زیرساختی با میانگین 44/3 بیشتر از عوامل مدیریتی (با میانگین 37/3) در عدم توسعه گردشگری در استان نقش داشته است. به گونه ای که از مهم ترین مولفه های عامل زیرساختی و مدیریتی به ترتیب مولفه رفاهی و اقامتی با میانگین55/3 و تبلیغات با میانگین 42/3 نقش موثری داشته اند.
  کلیدواژگان: گردشگری، چالش ها، مدیریت، استان کهگیلویه و بویر احمد
 • رستم صابری فر* صفحات 101-116
  دستیابی به توسعه پایدار شهری به خصوص جهت گیری به سوی عدالت اجتماعی، در چند دهه اخیر از مهمترین دغدغه های مدیران شهری بوده است. در اغلب شهرها این ادعا مطرح می باشد که این رویکرد در عمل مورد توجه قرار گرفته و نتایج مطلوبی هم به دست آمده است. به این منظور، بررسی حاضر در نظر دارد این فرضیه را در شهر مشهد مورد آزمون قرار دهد. بر این اساس، شرایط و میزان دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در مناطق سیزده گانه این شهر مورد تحقیق قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و برای تجزیه و تحلیل و ارائه یافته ها از توابع موجود در نرم افزارهای GIS و تکنیک TOPSIS استفاده شده است. از میان 40 معیار در قالب 5 شاخص توسعه(محیط زیست، منابع و جمعیت، اقتصاد، آموزش و سلامت)، در این مرحله از پژوهش، عمدتا از شاخص هایی بهره برداری شده است که قابلیت بیشتری از نظر کمی سازی داشته اند. یافته های به دست آمده نشانگر آن است که مناطق 1، 9، 10، 11 و 12 دارای بیشترین درجه توسعه یافتگی، مناطق 7، 8 و ثامن، دارای سطح نسبی توسعه و مناطق 2 تا 6 محروم از توسعه بوده اند. این یافته ها بیاانگر آن است که مناطق توسعه یافته با مناطق ثروتمند، مناطق با توسعه متوسط با بخشهای با درآمد نزدیک به متوسط و مناطق با توسعه بسیار پایین با مناطق حاشیه نشین و فقیر قبلی، انطباق دارند. بنابراین، تغییر رویکردها و شیوه های اجرایی در این شهر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، عدالت اجتماعی، شهر مشهد، مناطق شهری، TOPSIS
 • مهدی حسین پور*، اکبر حمیدی، فاطمه فکری صفحات 117-138
  سیمای سلامت یک جامعه را بر اساس شاخص های سلامت آن جامعه می سنجند و گذر سلامت را براساس روند تغییرات این شاخص ها در طی زمان برآورد می کنند و آن را مولفه اصلی پایداری یک جامعه می دانند. در طرح موضوع سلامت، پیوسته باید تامین، حفظ و ارتقاء سلامت منظور نظر و هدف باشد یعنی همیشه باید نسبت به سلامت نگاهی جامع و همه جانبه داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های سلامت محیطی و بهداشتی استان آذربایجان شرقی می باشد. متدولوژی پژوهش به روش توصیفی _ تحلیلی و از نوع تحقیق کاربردی است. اطلاعات آماری مربوط به داده های سالنامه آماری مرکز آمار سال 1390 برای استان آذربایجان شرقی است که مجموعا 22 متغیر را تشکیل می دهد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده های مربوطه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شاخص سازی گردیده، وزن دهی به شاخص ها به طریق آنتروپی صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده از رتبه بندی 20 شهرستان استان نشان می دهد که شهرستان تبریز و اسکو جزو شهرهای بسیار سالم هستند و شهرستان های عجب شیر، ملکان و ورزقان در پایین ترین سطح قرار گرفته اند و جزو شهرستان های محروم از لحاظ مولفه های سلامت می باشند. در پایان پژوهش حاضر فرضیات تحقیق در محیط نرم افزار SPSS از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت؛ با افزایش جمعیت و درصد اشتغال هر شهرستان میزان و سطح برخورداری از شاخص سلامت محیطی بیشتر شده که گویای وجود رابطه مستقیم و معناداری بین آن هاست.
  کلیدواژگان: مولفه های سلامت، سلامت محیطی، روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، استان آذربایجان شرقی
 • فرحناز اکبرزاده، حسین موسی زاده، مهدی خداداد*، حسن موسی زاده صفحات 139-153
  یکی از جوانب مدیریت شهری که اخیرا در کشورها و جوامع غربی مورد توجه قرار گرفته است رویکرد حکمروایی خوب شهری می باشد. در واقع شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند به نام حکمروایی خوب شهری. لذا در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری در شهر گرگان انجام گرفته است که بدین منظور از روش توصیفی - تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است همچنین جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه یک و دو شهر گرگان می باشند که با استفاده از روش کوکران تعداد 200 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. جهت سنجش مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه از پنج شاخص حکمروایی خوب شهری شامل شفافیت، مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی و کارآیی و اثربخشی استفاده شده است که نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون Mann-Whitney نشان دهنده وضعیت بهتر منطقه یک در دو بعد پاسخگویی و قانونمندی نسبت به منطقه دو می باشد. همچنین با استفاده از آزمون t-test مشخص گردید که بعد کارآیی و اثربخشی با میانگین 3.21 دارای بهترین وضعیت و بعد مشارکت با میانگین 2.58 از وضعیت نامناسبی نسبت به سایر ابعاد برخوردارند.
  کلیدواژگان: شهر گرگان، مدیریت شهری، حکمروایی خوب شهری
 • آئیژ عزمی*، رضا رضایی صفحات 154-166
  مدیریت نوین روستایی از جمله ایده های جدید در توسعه روستایی است که با هدف توسعه نواحی روستایی مطرح شده است. دهیاری ها یکی از اجزای اصلی مدیریت نوین روستایی هستند. دهیاری ها به لحاظ اهمیت و طرحی نسبتا جدید و ابعاد گوناگون آن مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان قرار گرفته است. مدیریت روستایی از آنجا اهمیت پیدا می کند که در رابطه با حل مسائل و مشکلات طیف وسیعی از جامعه کنونی کشورمان است. این مقاله ضمن بررسی وظایف دهیاری ها در مدیریت روستاهای دهستان میربگ از توابع شهرستان دلفان با توجه به نظرات اهالی روستاییان نسبت به مدیریت روستا(دهیاران) ارزیابی کلی داشته است. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که عملکرد دهیاری ها در روستاهای دهستان مذکور چگونه است؟ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد که برای جواب دهندگان عدد74/0 بوده است. حجم نمونه 104 نفر و از طریق مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. تعداد روستاهای انتخاب شده 8 روستا و مبنای انتخاب بر اساس جمعیت و در روستاهای دارای دفاتر فعال دهیاری بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت روستا دارای ابعادی چندگانه بوده است و در کل در این مقاله پاسخگویان از عملکرد دهیاران راضی بوده در جهت خدمات رسانی بهتر پیشنهاداتی را مطرح کردند. در نهایت 7 عامل خدمات رسانی و بهداشت، نظارت بر طرح ها، بهبود مسائل اقتصادی، تشویق به مشارکت گسترده، همکاری با ارگانها وسیاسی، کاهش مهاجرت ورضایت افراد، مسائل اجتماعی در عملکرد دهیاری ها موثر تشخیص داده شده اند.
  کلیدواژگان: دیدگاه مردم، مدیریت روستایی، دهیاری ها، دهستان میربگ
 • سعدی صالحی*، کریم شمسی، عایشه رستم زاده صفحات 167-175
  هدف اصلی این تحقیق بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان سنندج واقع دراستان کردستان می باشد که بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی، سیاسی- داری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) می باشد که روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان سنندج تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه -اندازه پژوهش 563 0.می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان سنندج بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان نران می باشد که از لحاظ جمعیتی دارای جمعیتی رتبه ی زیاد ، اما از لحاظ خدمات در رتبه کمتری قراردارد
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص های توسعه انسانی، مدل رتبه اندازه، سنندج
 • حسن مومنی*، ملیحه سلطان آبادی صفحات 176-193
  از ملاک های مهم پایداری اسکان در نواحی مرزی به ویژه روستاهای همجوار مرز عامل امنیت اقتصادی است. امنیت در مولفه های مختلفی تعریف می گردد و از دیدگاه خبرگان یکی از با اهمیت ترین آنها امنیت اقتصادی بوده که به نگهداشت جوامع مرزنشین می انجامد. وجود مرز پتانسیل تبادلات تجاری را به وجود می آورد که از ملزومات آن ایجاد بازارچه های مرزی برای عرضه تولیدات است. هم اکنون در مناطق مرزی کشور 43 بازارچه وجود دارد که بازارچه مرزی باجگیران از جمله بازارچه های فعال محسوب می گردد که در شهرستان قوچان و هم مرز با کشور ترکمنستان احداث شده است. تحقیق حاضر سعی در شناخت تاثیر بازارچه های مرزی در منطقه مورد مطالعه دارد، در همین راستا به بررسی شعاع تاثیر اقتصادی بازارچه مرزی باجگیران با روستاهای پیرامون، بعد از احداث بازارچه می پردازد و با استفاده از روش مقایسه ای، منافع و معایب ایجاد بازارچه مرزی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های کسب شده از تحقیق بیان کننده آن است که بازارچه مرزی باجگیران در سالهای مختلف از بدو تاسیس باتوجه به علل گوناگون نوسانهای مختلفی را تجربه و پشت سر گذارده است، لذا در فواصل گذشته رشد مراحل تجربی بازارچه دارای ثبات یکسانی نبوده است. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد بازارچه مرزی برای روستاهای پیرامون منافع متعددی دربر دارد که از جمله آن هفت تاثیر مثبت ایجاد شده با تاسیس بازارچه برای جوامع روستایی پیرامون قابل شمارش و بررسی خواهد بود.
  کلیدواژگان: امنیت اقتصادی، بازارچه های مرزی، نواحی روستایی، بازارچه باجگیران
 • سعدی صالحی*، پرستو لطفی، لقمان رحیمیان، حنا درویشی صفحات 194-204
  هدف اصلی این پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان سروآبادواقع دراستان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی، سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) می باشد که روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان سروآباد تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه -اندازه این پژوهش 548 /R= می باشد می توان گفت که دردهستا نهای شهرستان سروآباد بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان ژریژه و دهستان دزلی می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص های توسعه انسانی، سروآباد مدل رتبه اندازه
 • فیروز تبرزرد* صفحات 205-219
  تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده جهانی مورد قبول قرار گرفته است و لزوم توجه به این پدیده بسیار حائز اهمیت می باشد ،در تحقیق حاضر اثر پدیده تغییر اقلیم (دما و بارش )را طی دوره های آماری 2039-2020 و 2059-2040 در پنج ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کاربردی برای استان کرمانشاه مورد مطالعه قرارداده ایم ،که با وارد کردن داده ها و انجام عملیات ریز مقیاس سازی بر روی داده ها برای مناطق مورد مطالعه صورت گرفته است که درنهایت با وارد شدن به سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) نقشه پیش بینی دماو بارش برای دوره های مذکور انجام گرفته است ،نتایج حاصل از مطالعه پدیده تغییر اقلیم حاکی از آن است که افزایش دما تا 4.3 درصدی برای ایستگاه های مورد مطالعه و افزایش متوسط دما نسبت به حال حاضر و هم چنین کاهش میزان بارش در نواحی گرمسیری و جنوب شرقی و شرق استان مورد انتظار می باشد، برای این منظور می بایست با حداقل بهره وری اراضی و رعایت الگوی متناسب کشت در این نواحی به شکل مدیریت مندانه تری رفتار گردد .
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، ریز مقیاس نمایی، مدل سازی اقلیمی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • جمشید عینالی، حسن قاسملو* صفحات 220-239
  فقدان نسبی بهره مندی از روابط متقابل و اعتماد در میان نهادهای محلی، سازمان ها، و شبکه های اجتماعی به عنوان یک تنگنای حیاتی برای توسعه پایدار روستایی شناخته شده است و شرط لازم برای پیشرفت هر جامعه ای به خصوص جوامع روستایی، گسترش سرمایه های اجتماعی است. لذا تحقیق حاضر در پی بررسی وضعیت زیست پذیری روستاهای دهستان چایپاره بالا به عنوان جزیی از ابعاد توسعه پایدار روستایی و نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقای آن است. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. روایی پرسشنامه از طریق کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ(746/0) تایید شد. جامعه آماری، روستاهای دهستان چایپاره بالا با 1059 خانوار و حجم نمونه 283 خانوار (بر اساس فرمول کوکران) است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کمی مبتنی بر آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای t تک نمونه ای، رگرسیون خطی، تحلیل مسیر) و مدل تاپسیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی در منطقه مورد مطالعه دارد. همچنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیست پذیری وضعیت رضایت بخشی داشته ولی مولفه زیست محیطی با میانگین 736/2 و تفاوت از حد مطلوب منفی، وضعیت پایین تر از حد مطلوب دارد. حدود 67 % از تاثیر مثبت در زیست پذیری روستایی، متاثر از سرمایه های اجتماعی در محدوده مورد مطالعه، بوده است. به طوری که مولفه اعتماد اجتماعی با ضریب 578/0 به عنوان موثرترین مولفه و مولفه شبکه ها و نهادهای اجتماعی به میزان 016/0- کمترین تاثیر را در زیست پذیری مناطق روستایی هدف داشته است. همچنین روستای قره بوطه با ضریب اولویت 923/0 دارای رتبه اول و روستای گوگلر (108/0) دارای رتبه هفتم از نظر زیست پذیری در دهستان چایپاره بالا هستند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار، زیست پذیری، مناطق روستایی، زنجان
 • سعدی صالحی*، فاطمه عبدالهی، فرهاد سعیدی صفحات 240-250
  نخستین گام درارزیابی نا برابری های فضایی روستایی شناخت ،دقیق ادبیات این حوزه و تبع آن،تبیین و تحلیل شاخص های توسعه پایدار روستایی است ،هدف اصلی این تحقیق بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان سنقز واقع دراستان کردستان می باشد که بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی، سیاسی- داری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات، مخابرات و ارتباطات) می باشد که روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان سقز تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه -اندازه پژوهش 866 0.می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان سقز بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان امام می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه انسانی، مدل رتبه- اندازه، شهرستان سقز
 • فریبا رمضان نیا، سید امیر محمد علوی راده*، ریحانه سلطانی مقدس صفحات 251-272
  بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است. در این بخش جهت توسعه کشاورزی و توسعه روستایی، بر محصولاتی متناسب با مناطق مختلف تاکید می شود. یکی از کشت هایی که در بعضی از مناطق گرم و خشک ایران مانند کرمان، سمنان و خراسان رایج است، محصول باغی پسته یا طلای سبز می باشد. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل نقش باغداری در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشت پسته (دهستان شهرآباد، شهرستان بردسکن) می-باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی- تحلیلی برای بررسی پارامترهای مورد بررسی سود جسته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه خانوارهای روستایی دهستان شهرآباد شهرستان بردسکن، که شامل 2830 خانوار می باشد، تشکیل می دهند. با توجه به محاسبه فرمول کوکران تعداد 338 پرسش نامه به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید و براساس فرمول تخصیص متناسب تعداد حجم نمونه در هر روستا مشخص شد. در ادامه برای تحلیل داده-های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و آزمون های اسپیرمن و خی دو استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 53 درصد از پاسخگویان از پسته به عنوان منبع اصلی درآمد بهره می برند. در میان شاخص های مورد بررسی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بالاترین میانگین ها متعلق به شاخص افزایش قیمت زمین و مسکن با میانگین 09/3 (اقتصادی)، شاخص تغییر الگوهای زندگی با میانگین 01/3 (اجتماعی) و شاخص تغییر نمای منازل با میانگین 23/3 (کالبدی) می باشد. نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن وجود رابطه مثبت بین رونق باغداری (کشت پسته) و ارتقای زندگی روستاییان را با 99 درصد اطمینان بیان می دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان می دهد که گسترش فعالیت های باغداری، سبب افزایش اشتغال و درآمد در دهستان شهرآباد شده است.
  کلیدواژگان: باغداری، ارتقای زندگی، کشاورزی، پسته، بردسکن
 • سجاد فلاح پور، اکبر حسین پور*، رضا آزاد مرد صفحات 273-293
  اشارات مربوط به نیروهای جهانی شدن در تجارت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نیز در متون مختلف علمی و موسسات آموزشی در اقصی نقاط جهان رواج یافته است. شهرها به دلیل اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روابط پیچیده ای با جهانی شدن داشته اند. مطالعات درباره این روابط در حال شکل دادن به یک چارچوب نظری جدید در مطالعات شهری است که نظریه شهر جهانی خوانده می شود. در مطالعات شهری، این نظریه جدید با پرسش هایی در رابطه با تاثیرات جهانی شدن بر شهرها و نحوه پاسخگویی شهرها به جهانی شدن آغاز می شود و با تدوین فرآیندهایی راهنما برای هدایت شهرها به سمت جهانی شدن پایان می یابد. در همین ارتباط کلانشهر تبریز به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که در منطقه شمال غرب ایران دارد، همواره قطب این منطقه از کشور بوده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی پیشنه و عوامل مفهوم جهانی شدن و شهر جهانی، به منظور تحلیل عوامل تاثیر گذار بر این مهم، مدیریت شهری را در این موضوع مورد بررسی قرار داده است. به عبارت دیگر جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه ای برای متخصصان، مدیران و مسئولان شهری و همچنین نخبگان که شامل اساتید دانشگاه تبریز در رشته های مربوط به شاخص های جهانی شدن می باشد، ترتیب داده شده که تعداد 979 بعنوان جامعه آماری پرسش به عمل آمده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 0.75 محاسبه شده و توسط آزمون تک نمونه ای on sample T-test فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی قرار داده شده است. برطبق آزمون تک نمونه ای هر سه فرضیه تحقیق که مبنی بر مطلوب بودن میزان آشنایی مدیران و مسئولان شهری با جهانی شدن و شهر جهانی، عدم وجود ظرفیت های نهادی- مدیریتی لازم و عملکرد نامطوب مدیران شهری در تبدیل کلانشهر تبریز به شهر جهانی مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، شهر جهانی، مدیریت شهری، کلانشهر تبریز
 • سعدی صالحی*، هیوا قاسمی پور، سید میدیا لطیفی صفحات 294-304
  امروزه در کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت زیر بناهای اقتصادی-اجتماعی،رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت نیل به توسعه ی منطقه ای پایدار،نیازمند شناسایی و نحوه توزیع امکانات،تسیلات و منابع می باشند در مقاله حاضرشاخصهای توسعه انسانی شامل شاخص های ( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانیو خدمات،محابرات و ارتباطات) استفاده شده تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و از لحاظ گردآوری اطلاعات، اسنادی- کتابخانه ای می باشد ، ابتدا به تعریف توسعه و شاخص های ان پرداخته شد و این شاخص ها در جهان و ایران بر اساس روش های کتابخانه ای(مقالت،نشریات معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع) استفاده شده است؛و برای تجزیه و تحلیل از مدل(HDI) مورد ارزیابی قرار گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که دهستان سرا رتبه اول و به ترتیب دهستان های گل تپه، امام،ذوالفقار،خورخوره،تیلکو،میرده،صاحب و تموغه، ترجان و چهل چشمه در رتبه های بعدی قرار دارند. به طور کلی تنها دهستان توسعه یافته شهرستان دهستان سرا می باشد، و دهستان های امام و ذوالفقار دهستان های در سطح متوسط توسعه یافتگی قرار دارند. و در این شهرستان از 11 دهستانی که وجود دارد 7 دهستان محروم هستند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص توسعه انسانی HDI، شهرستان سقز
 • فاطمه عزیزی *، نسرین کاظمی، مرضیه هادی پور صفحات 305-322
  صنایع دستی تجسم سه عنصر زیبایی، مهارت و اندیشه بوده و از آنجا که هر فرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محل تولید است، می تواند عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن محسوب شود. فرش دستباف ایرانی در سالهای اخیر دوران افول و رکود را در عرصه رقابت های جهانی با سایر کشورها پیموده است. بنابراین برای ایجاد زمینه های رقابت، این صنایع نیاز به تحول داشته، البته به نحوی که به ساختار کلی صنایع دستی و ویژگی های خاص این هنر- صنعت لطمه ای وارد نیاید. بنابراین با توجه به ضرورت کارآفرینی در این بخش شناسایی ویژگی های کارآفرینان به عنوان افراد موفق جامعه، باعث می شود که بتوان این ویژگی ها را به منظور ارتقای این روحیه پرورش داد. این مطالعه به شیوه ی توصیفی- تحلیلی با شناخت عوامل فردی و روانشناختی موثر بر کارآفرینی به ارزیابی آن در بین بافندگان فرش در شهرستان مهاباد پرداخته است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و برای تحلیل از SPSS استفاده شده است. بخش اول تحلیل نتایج به همبستگی بین عوامل فردی با روانشناختی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که بین این عوامل در نمونه مورد مطالعه همبستگی متوسط می باشد. بخش دوم به تحلیل تفاوتهای بین گروهی در برخورداری از روحیه ی کارآفرینی پرداخته است. در این بخش نیز بین گروه های مختلف تفاوت معناداری در برخورداری از روحیه ی کارآفرینی وجود دارد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، عوامل فردی، عوامل روانشناختی، صنایع دستی، فرش دستباف
 • فضلاللهاسمعیلی، الهه صفی جهانشاهی، مهدی خداداد* صفحات 323-334
  در مباحث توسعه ی روستایی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر توسعه ، دسترسی شبکه های حمل و نقل است علاوه بر اینکه در جابه جایی کالا و مسافر موثر هستند به واسطه ایجاد دسترسی منجر به توسعه ی شهری و روستایی و روابط بین آنها نیز می شود. توسعه ی حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و آلودگی صوتی و بصری ، کاهش ازدحام درون بافت شهری ، رضایت-مندی شهروندان از امکان سرویس دهی مناسب ، امکان دستیابی به اهداف روستای الکترونیک ، تمرکز فعالیت ها و کاربری های متنوع مورد نیاز فضای دهستان اختیارآباد و مدیریت پارکینگ و ایجاد آن با محوریت برنامه ریزی توسعه ی حمل و نقل عمومی ضروری است مورد توجه قرار گیرد؛ بدین ترتیب روش تحقیق در مقاله ی حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی است. روند تحقیق با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه ای و اسنادی و مطالعات میدانی گرداوری آغاز شده است. داده ها با روش تحلیلی برنامه ریزی استراتژیک کمی و در قالب تکنیک سوات (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد : اگر تسهیلات حمل و نقل عمومی را جهت بهبود کیفیت زندگی و حمایت برنامه ریزی راهبردی در روند تهیه طرح های هادی روستایی و شهری قابل اهمیت بدانید بسیاری از جوامع از جمله دهستان اختیارآباد یکی از دهستان هایی است برای توسعه ی حمل و نقل محور و دخالت برنامه ریزی راهبردی در آن طبق نتایج بدست آمده لازم و ضروری است . تا مشکلات ازدحام ترافیکی در سطح دهستان اختیارآباد و آلودگی های ناشی از استفاده خودروهای شخصی ، کاهش عمر درختان و...راهکارها و سیاست هایی پیشنهاد شده است .
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه حمل و نقل محور (TOD)، تکنیک SWOT، دهستان اختیارآباد
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری، سمیرا محمدی صفحات 335-352
  از جمله بخش هایی که در عرصه اقتصادی جهان طی سال های اخیر از رشد چشمگیر و قابل توجهی برخوردار بوده و پیش بینی می شود طی دو دهه آینده به پردرآمدترین و تاثیرگذارترین بخش اقتصادی کشورها تبدیل شود، صنعت گردشگری است. بهره گیری از این بخش برای دستیابی به توسعه پایدار در هر منطقه، نیازمند طرح و برنامه عملیاتی و اجرایی متکی بر شناخت توان های نهفته گردشگری از یک سو و ویزگی های گردشگران بهره گیرنده از این امکانات از سوی دیگر است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز در شهریورماه 1395 صورت پذیرفته است. و داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس از کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه گردشگری در شهریورماه 1395 و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری استان آذربایجان شرقی است. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 267 نفر برآورد شد. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که گردشگری موجب افزایش توسعه اقتصادی و هریک از ابعاد آن که عبارتند از: افزایش درآمد، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری افراد در شهر تبریز می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه اقتصادی، اشتغال، لیزرل، تبریز
 • فضلاللهاسمعیلی، الهام داوری، کبری طاهری، مهدی خداداد* صفحات 353-367
  توسعه توریسم به خصوص در شهرهای ییلاقی و تفرجگاهی، در صورت توجه به عوامل تاثیرگذار و برنامه ریزی برای آن می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا می کند. منطقه شاندیز از دیرباز دیار آشنای جهانگردان و طبیعت گردان بوده و این حکایت از جایگاه والای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین دارد. اما با وجود قرارگیری در پیرامون کلانشهر مشهد و داشتن مواهب طبیعی - فرهنگی توریسم نتوانسته در زمینه گردشگری توسعه شایسته ای داشته باشد و به یکی از بخش های اقتصاد پر درآمد کشور تبدیل شود. هدف کلی پژوهش بررسی میزان تاثیر گردشگری بر ارتقاء شاخص های اقتصادی شهر شاندیز و ارائه راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در این شهر است. بدین منظور برای دستیابی به اهداف مورد نظر از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و excel استفاده گردید. نتایج نشان داد که گردشگری به طور متوسط در ارتقاء شاخص های اقتصادی (افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و تنوع شغلی) اثر گذار بوده است. دست اندرکاران برنامه‏ریزی و توسعه‏ی گردشگری، بایستی با توجه به شرایط هر مقصد، نسبت به توسعه‏ی گونه ای از گردشگری که بیشترین تناسب را با ویژگی های آن مقصد داراست تلاش نمایند.
  کلیدواژگان: توسعه توریسم، شهرهای ییلاقی، شهر شاندیز، استان خراسان رضوی
 • مرضیه شوقی*، مینا امیری نژاد صفحات 368-385
  توسعه گردشگری، یکی از رویکردهای ایجاد تحول اقتصادی - اجتماعی در مناطق مختلف جهان می باشد که همواره مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان قرار دارد. در این راستا استان بوشهر به جهت دارا بودن منابع بالقوه گردشگری، برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و...می تواند ضمن بهره مندی از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد، تحصیل ارز و...) از فرصت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به نفع ساکنان منطقه و کشور برخوردار گردد. هدف اصلی این پژوهش، آن است تا دریچه ای نو برای آمایش و توسعه گردشگری استان بوشهر ایجاد کرده و ضمن پرهیز از چند پارچگی، موازی کاری، خلا فعالیتی، بخشی نگری گردشگری و... به تقویت نقاط قوت و فرصت های موجود پرداخته و بتوان با برنامه ریزی و تدوین راهبردهای مدبرانه، تهدیدها وضعف های موجود منطقه را مبدل به فرصت و قوت نموده و زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه و کشور را فراهم کرد. در پژوهش حاضر روش تحقیق بکار برده شده توصیف- تحلیلی می باشد؛ بر اساس مدل تحلیل SWOT نتایج بدست آمده مبین این واقعیت است که استان بوشهر علی رغم برخورداری از قوتها و فرصت ها از جمله موقعیت جغرافیایی، وسعت، تنوع منابع و جاذبه های طبیعی و تاریخی، فرهنگی، چشم اندازهای زیبا، جنگلهای حرا و... گرفتار ضعف ها و تهدیدهای مختلفی همچون، کمبود زیرساختهای گردشگری، ضعف تبلیغات، چند پارچگی مدیریت، تبلیغات سوء جهانی است.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، نواحی ساحلی، خلیج فارس، تکنیک SWOT
 • سعدی صالحی*، محمد زمانی صفحات 386-396
  طرح بسیج سازندگی که بنابر تدبیر مقام معظم رهبری در تاریخ 17/2/1379 در ملاقات با جمعی از فرماندهان سپاه و نیروی مقاومت بسیج پیشنهاد گردید،یکی از مهم ترین و کاربردی ترین طرحهای است که در جهت غنی سازی واقات فراغت جوانان، تاکنو مطرح گریده این پژوهش به بررسی نقش بسیج در توسعه و عمران روستاهای شهرستان مریوان در قالب طرح شهید شوشتری پرداخته شد،این تحقیق از لحاظ روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبنتی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است و از لحاط هدف کاربردی می باشد که این طرح در مرحله اول به رفع محدودیت ها در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان میپردازد که در شهرستان مریوان با رفع نواقص در سکونتگاهای روستایی از بهار 1396 پرداخته است که در احداث ، تعمیر ،مرمت و نوسازی مساجد،مدرسه،جاده های روستایی،خانه عالم و...پرداخته است در یک نگاه کلی روستاهای انجیران،جانوره،دره ویران،دری،رشه ده، وسنه ،کانی سفید، ویسه و... حدود000/000/330/1 ریال برای توسعه و عمران هذینه شده است، که در برنامه های این طرح رفع محرومیت تمام روستاها شهرستان مریوان بر اساس شاخص توسعه انسانی می باشد
  کلیدواژگان: بسیج سازندگی، طرح شهید شوشتری، شهرستان مریوان، محرومیت زدایی
 • احمد عربشاهی کریزی*، مهرنوش تقدیسی صفحات 397-416
  در جهت دستیابی به توسعه می توان از ابزارهای مختلفی بهره گرفت که حوزه گردشگری یکی از این ابزارهاست که خود دارای سطوح مختلف است. گردشگری شهری که یکی از زیر مجموعه های بخش گردشگری است می تواند نقش مهمی را در مدیریت شهری و دستیابی به توسعه ایفا نماید که در این مقاله موضوع بحث ما واقع شده است. ابتدا سعی بر آن داریم تا با مفهوم و ماهیت گردشگری شهری بیشتر آشنا شده و با تذکر اهمیت آن، اهداف و راهبردهای کلان توسعه گردشگری شهری را یادآور شویم. در ادامه به بررسی تاثیرات گردشگری بر توسعه شهری در چند بخش خواهیم پرداخت (شامل: اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی، زیست- محیطی گردشگری در توسعه شهری) و به آثار منفی توسعه توریسم در شهر و در فرایند توسعه پایدارشهری اشاره ای خواهیم داشت. سپس به بررسی منابع و جاذبه های گردشگری شهری در ایران شامل: منابع وجاذبه های طبیعی، تاریخی ویادمانی، زیارتی واعتقادی و اجتماعی و فرهنگی می پردازیم و محدودیت ها و موانع توسعه گردشگری شهری در ایران را از نظر خواهیم گذراند. در نهایت راجع به تقویت و توسعه گردشگری شهری، نقش شهرداری ها، مدیریت شهری و شبکه هماهنگ گردشگری شهری را مورد توجه قرار داده و با نتیجه گیری بحث را به پایان می بریم.
  کلیدواژگان: گردشگری، مدیریت، توسعه، مدیریت شهری، گردشگری شهری
 • محمد سلمانی مقدم*، حسن خدابنده لو، فاطمه یوسفی، محمد صمدی صفحات 417-438
  افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی در کلانشهر تهران، منجر به افزایش تعداد اتومبیل و در نتیجه نیاز به جایگاه های تامین سوخت شده است. شبکه جایگاه های سوخت رسانی گازی از جمله اجزاء شبکه خدمات شهری هستند، که به عنوان تامین کننده سوخت بخش حمل و نقل درون شهری عمل نموده و به نوبه خود از لحاظ ملاحظات ترافیکی، شهرسازی، ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت می باشد. براین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مکان های مناسب جایگاه های سوخت رسانی گازی (CNG) به عنوان یکی از کاربری های حیاتی شهری، با توجه به معیارها و ضوابط موجود در منطقه 4 شهرداری تهران می باشد. این تحقیق ازنظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف کاربری است. در راستای نیل به هدف مذکور، نقشه معیارهای موثر در مکانیابی جایگاه های سوخت رسانی گازی همچون: تراکم جمعیت، معابر و دسترسی، شیب زمین، کاربری های سازگار و ناسازگار در نرم افزار ARCGIS تهیه گردید. جهت تعیین وزن معیارها و الویت بندی و تعیین روابط بین متغیرها، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، استفاده شد. برای ارزیابی و سنجش سازگاری قضاوت ها نیز از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. در نهایت با ضرب وزن هر معیار در لایه تهیه شده برای هر معیار و ایجاد همپوشانی بین لایه ها، نقشه نهایی مکان های مناسب احداث جایگاه های سوخت رسانی در منطقه 4 شهرداری تهران تهیه گردید. نتایج حاصل از نقشه نهایی حاکی از آن است که از کل منطقه مورد مطالعه 30/49 درصد، دارای پتانسیل مناسب، 70/33 درصد دارای پتانسیل متوسط و 00/17 درصد از کل منطقه از پتانسیل نامناسبی برخوردار است. براساس نقشه نهایی مشخص گردید که تنها 14درصد از جایگاه های موجود در محدوده مناسب احداث جایگاه های سوخت رسانی قرار دارند و بقیه در محدوده های متوسط و نامناسب قرار دارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که نواحی شمالی و شرقی منطقه 4 بیشترین پتانسیل را جهت احداث جایگاه های سوخت گازی جدید را دارند.
  کلیدواژگان: جایگاه سوخت رسانی(CNG)، مکانیابی، &quot، Expert Choise&quot، منطقه 4 شهر تهران
 • مصطفی خزایی*، محمد تقی رضویان، جواد عبدی صفحات 439-457
  پدافند غیرعامل شامل مجموعه ای از اقدامات است که بدون درگیری مستقیم اثر تهدیدات محتمل را کاهش می دهد. بنابراین اقداماتی که تحت عنوان پدافند غیرعامل نام گرفته اند بیشتر در حوزه اقدامات پیشگیرانه، اقدامات مقابله ای و اقداماتی برای بازگرداندن وضعیت ناحیه به شرایط قبل از حادثه می باشد. با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضاهای شهری لازم به نظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد. پدافند غیرعامل و ضرورت توجه به آن در نظام شهرسازی و فرآیند توسعه شهرهای کشور با توجه به وجود انواع تهدیدها، امری ضروری می نماید. در حال حاضر عمده ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز مردم است تا شرایط ایمن را برای مردم فراهم سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ایمنی فضاهای شهری در سطح شهر کاشمر با توجه به اصول پدافند غیرعامل و شناسایی و از بین بردن عوامل کاهش دهنده ایمنی در سطح شهر انجام گرفته است. روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخی برای سوالات تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و نیز میدانی بوده و تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفته است. در نهایت یافته های حاصل از روش تاپسیس نشان می دهند که، اصولا شهر کاشمر از نظر اصول پدافند غیر عامل در شرایط مناسبی قرار ندارد و با توجه به شاخص ها و اصول پدافند غیرعامل و تحلیل ساختار فضای شهر، نسبتا ضعیف می باشد. در پایان نیز پیشنهاد ها و راهکارهای لازم جهت رعایت پیشگیرانه اصول پدافند غیرعامل در شهر کاشمر ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: فضای شهر، ایمنی شهری، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، کاشمر
 • لیلا کوکبیان*، بهمن رمضانی صفحات 458-478
  به طور کلی مخاطرات طبیعی از جمله عوامل تهدیدکننده مقاصد گردشگری هستند که منجر به تغییر در روند توسعه گردشگری یک منطقه می شوند؛ بنابراین با استفاده از پهنه بندی مخاطرات طبیعی و شناخت و ارزیابی توان اکولوژیک منطقه می توان محدوده های مستعد توسعه گردشگری را شناسایی و زیان های ناشی از مخاطرات را تا اندازه ای کاهش داد. در این تحقیق پهنه بندی مخاطرات طبیعی مقاصد گردشگری شهرستان شفت مورد مطالعه قرار گرفته است. شفت از شهرستان های شمال ایران است که در غرب استان گیلان واقع شده است. کوه های تالش که منبع بزرگی از برف زمستانی و باران های مناسب می باشند، در نزدیکی این شهرستان قرار گرفته اند که سرچشمه رودخانه ها و چشمه های متعددی در محدوده این شهرستان می باشند. برخورداری از چشم انداز های طبیعی نظیر ییلاقات ، آبشارها و قرارگیری دو بقعه امام زاده ابراهیم و امام زاده اسحاق در محدوده شهرستان شفت باعث شده است این شهرستان جایگاه ویژه ای در توسعه گردشگری استان گیلان از لحاظ اکوتوریسم و گردشگری مذهبی داشته باشد. با توجه به میزان اهمیت این شهرستان به عنوان یک مقصد گردشگری مهم در این تحقیق براساس داده های مختلف محیطی، مدلی برای پهنه بندی مخاطرات طبیعی توسعه گردشگری در شهرستان شفت ارائه شد که بر رویکرد ارزیابی چند عامله استوار است.مدل فوق با استفاده از وزن دهی به معیارها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل های فضایی در محیط GIS همراه شد تا نمایش بهینه توان سرزمین در سه طبقه بسیار مطلوب(کم خطر)، نیمه مطلوب(خطر متوسط) و نامطلوب(خطر زیاد) برای توسعه گردشگری ، فراهم شود.نتایج نشان داد که 32/52 درصد از کل سری دارای پهنه مطلوب برای گردشگری و 30/39 درصد از کل سری دارای پهنه نیمه مطلوب و 38/8 درصد دارای پهنه نامطلوب برای توسعه گردشگری می باشد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، مخاطرات طبیعی، مقاصد گردشگری، GIS، شهرستان شفت
 • مصطفی خزایی*، آرمان مسلمی صفحات 479-495
  شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت رشد یافتند و این رشد و توسعه، پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت. عمده ی آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است. یکی از روش های ارزیابی میزان ارتباط انسان با طبیعت روش جای پای اکولوژیک است. این روش، کیفیت نیازهای یک گروه انسانی را که با مقدار مشخصی از سطح زمین و آب، به تولید منابع مصرفی و دفع مواد زائد حاصل از زندگی خود اقدام می کند، اندازه گیری می نماید. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی جای پای اکولوژیکی شهر تبریز می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد: آیا فضای بوم شناسی شهر تبریز توان حمایت و برآوردن نیازهای اساسی جمعیت شهر را دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جای پای اکولوژیکی شهر تبریز در گروه های مصرفی مواد غذایی، حمل ونقل، گرمایش گازهای طبیعی، آب، برق و زمین مورد نیاز برای دفع مواد زائد 30/3 هکتار بوده است. این امر بیانگر این است که شهر تبریز برای برآوردن نیازهای زیستی و پایداری خویش متکی به منطقه ای فراتر از استان آذربایجان شرقی است. نگاهی به میزان مواد مصرفی شهر تبریز، نشان می دهد که سهم مواد غذایی با 73/2 هکتار، بیشترین سهم را در بین سایر موارد دارد. کمترین میزان مربوط به زمین مورد نیاز برای دفع زباله 07/0 متر مربع به ازای هر نفر بوده است. از آنجایی که ظرفیت زیستی ایران 8/0 هکتار است. جای پای اکولوژیکی 30/3 هکتاری شهر تبریز بدان معناست که 125/4 برابر بیش از سهم خود، از ظرفیت زیستی قابل تحمل کشور را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: جای پای اکولوژیکی، شهر تبریز، توسعه شهری، ظرفیت زیستی
 • ابوالفضل مشکینی، مرضیه خیرخواه*، رضا شعیان زاده نمینی صفحات 496-514
  موضوع درون گرایی به عنوان یکی از شاخص ترین ویژگی های مطرح شده در شهرسازی منتسب به اسلام می باشد. اگر بخواهیم یک ویژگی مشترک بین تمام رویکردهایی که در مطالعات معماری اسلامی وجود دارد ذکر کنیم درونگرایی مسلما از اولین گزینه هاست. در معماری اسلامی محرمیت و نداشتن دید روی بنای مجاور به عنوان یکی از معیارهای طراحی در ساخت شهرهای اسلامی نام برده می شود و اهمیت حریم خصوصی و استحقاق برخورداری از آن و احترام به آن مورد توجه قرار گرفته استدر شهرهای امروزی ما و الگوهای موجود مسکن حتی در شهرهای جدید، اغلب این اصول رخت بربسته و این اصل را تنها با عناوینی همچون سلسله مراتب دسترسی در طرح ها و نقشه های پیشنهادی می توان مشاهده کرد که آن هم چندان راه به جایی نبرده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر روشی توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. هدف از این مقاله بررسی پیرامون درونگرایی و دو اصل آن، محرمیت و سلسله مراتب شهری با استفاده از متون اسلامی، قرآن مجید و پژوهش های صورت گرفته می باشد و همچنین بکارگیری راهکارها و اصولی درجهت احیای هویت شهر اسلامی در شهرهای معاصر و رعایت اصل محرمیت و درونگرایی در شهرسازی شهرهای امروزی می باشد. در نهایت اصولی متناظر برای استفاده در طراحی معماری مسکن برای آن ارائه گردیده است. این راهکارها جهت احیای مفهوم الگوی سلسله مراتب فضایی و محرمیت و درونگرایی در مجتمع های مسکونی پاسخگو می باشد.
  کلیدواژگان: درونگرایی، سلسله مراتب، محرمیت، شهر اسلامی
 • محمدرضا پورمحمدی، ناهیده عبدی قروچای* صفحات 516-542
  طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست یابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است، که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه گذاری ها و تصمیمات عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کاربری اراضی مادرشهر سنندج با رویکرد توصیفی - تحلیلی پرداخته و برای جمع آوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که تمام اراضی خالی و سطح گورستان شهر جذب خدمات شهری و فضای سبز شهری گردیده است. در مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع شهرسنندج) مشخص شد که ظرفیت جمعیتی شهر حدود 400000 هزار نفر است و این شهرمجال زیادی برای توسعه افقی و بدنه ای در سالهای آینده نخواهد داشت و درسالهای پس از 1400 برای این شهر می بایست توسعه منفصل پیش بینی شود. شهر سنندج کنونی امکان گسترش و افزایش سطح ، بیش از آنچه که در طرح توسعه و عمران و طرح تفصیلی پیش بینی شده است را ندارد و مسئولان شهر و دستگاه های ذیربط باید برای توسعه فراتر از محدوده زمانی طرح توسعه و عمران و تفصیلی چاره اندیشی کنند.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی شهری، طرح جامع شهری، شهر سنندج
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری، سمیرا محمدی، مرجان بذله صفحات 543-559
  تحقیق حاضر با هدف برسی نقش واسط رضایت شغلی کارکنان در تاثیر سرمایه های فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت هتلداری در هتل های 3، 4و 5 ستاره استان آذربایجان شرقی درتابستان1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 3، 4و 5 شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 3، 4و 5 ستاره شهر تبریز می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه های فکری بر رضایت شغلی کارکنان و بهره وری نیروی انسانی تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی مستقیم و معنادار است. و متغیر سرمایه های فکری از طریق نقش واسط رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، رضایت شغلی، بهره وری نیروی انسانی، صنعت هتلداری، تبریز
 • سمیه بهرامی *، الهام داوری، مهدی خداداد صفحات 559-573
  مشارکت کلیه ی شهروندان در فعالیت های شهری است که می تواند مشروعیت، مقبولیت و رضایت مندی شهروندان را برای مدیریت شهری توامان به ارمغان آورد. در این میان توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهرها چندی است که در ایران به صورت علمی و عملی مطرح گردیده و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام گرفته اما به نظر می رسد این فعالیت ها آنچنان که باید نتوانسته مشارکت های مردمی را به صورت واقعی در اداره امور شهری جذب نماید. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان مشارکت شهروندان در طرح های توسعه عمرانی است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی - تحلیلی است. در تحقیق حاضر ابزار گردآوری داده ها و اندازه متغیرها، پرسشنامه داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. در بخش میدانی ابزار؛ مشاهدات مستقیم، مصاحبه و توزیع پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری پژوهش را شهروندان محله ولیعصر شمالی، تهران در سال 1396 تشکیل می دهند که از میان آن-ها و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، نمونه ای به حجم 200 نفر سرپرست خانوار به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه محقق ساخته) از طریق محاسبه آلفای کرونباخ سطح اطمینان 85% را نشان می دهد. در نهایت نتیجه تحقیق نشان داد که مشارکت شهروندان در فعالیت های عمرانی و خدماتی گویای این مطلب است که شهروندان از مشارکت بالایی برخوردار نبوده اند است. آزمون اسپیرمن رابطه تا سطح 99% معنادار بین میزان تحصیلات (مهمترین مولفه پایگاه اجتماعی) را نشان می دهد که این در واقع بیانگر این است که با افزایش سطح تحصیلات، میزان مشارکت شهروندان در طرح های عمرانی نیز بیشتر خواهد شد. ارتباط بین میزان تحصیلات شهروندان و میزان مشارکت آنها در مراحل مختلف برنامه ریزی طرح های عمران شهری تا سطح 99% معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت، توسعه مشارکتی، عمران شهری، محله ولیعصر شمالی، تهران
 • محمد علی الهی چورن* صفحات 574-586
  فقر که خود نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت جسمی و روحی ملتها را تهدید کرده، موجب افزایش مرگ و میر به خصوص نوزادان و مادران، کاهش متوسط طول عمر، افت کارایی انسان ها و در نهایت تنزل بهره وری اقتصادی می گردد.هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری و تاثیر آن بر کاهش فقر روستای ونوش از روستا های بخش مرکزی شهرستان نور می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی-تحلیلی می باشد برای گرد آوری دادها از روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه، و مشاهده) استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق در بر گیرنده روستای ونوش می باشد که طبق فرمول کوکران تعداد250نفر ارزیابی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون tتک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیره )استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ابعاد گردشگری و کاهش فقر رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که در ابعاد کالبدی منجر ( به ایجاد تغییرات زیادی در ساخت و سازهای روستایی، بهبود وضعیت معابر،...) و در ابعاد اقتصادی منجر به (ایجاد اشتغال در غیر کشاورزی و تنوع بخشی به در آمدهای خانوار و...) و در ابعاد اجتماعی ( همدلی اهالی با گردشگران و ..) و در ابعاد محیطی منجر به تغییرات (تغییرات کاربری در مزارع و باغات و ساخت وساز های بی برنامه و ..) شده است. واژگان کلیدی: اثرات گردشگری، فقر، گردشگری روستایی، روستای ونوش
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: اثرات گردشگری، فقر، گردشگری روستایی، روستای ونوش
 • علیرضا جمشیدی*، معصومه جمشیدی صفحات 587-607
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های مناطق روستایی در استان ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی میدانی استفاده شده است. در انجام این مطالعه ابتدا اطلاعات مورد نیاز در زمینه موضوع و منطقه جمع آوری و سپس بر اساس روشی سیستمی و با استفاده از رایانه، تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها و همچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی صورت گرفته و در ادامه نقش عوامل موثر بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاه های روستایی استان ایلام تحلیل شده است. نتایج نشان داد، 42/28 درصد استان ایلام (5583 کیلومتر مربع) در پهنه ی مساعد قرار دارد که در این پهنه، 486 سکونتگاه روستایی استقرار یافته است. پهنه ی نسبتا مناسب یا متوسط، به لحاظ استقرار پایدار سکونتگاه های روستایی، دارای مساحتی برابر با 8902 کیلومتر مربع بوده که 423 سکونتگاه روستایی برابر با 49/39 درصد از کل سکونتگاه های روستایی استان ایلام است را در بر می گیرد. همچنین، پهنه ی نامناسب به لحاظ استقرار پایدار سکونتگاه های روستایی، 5154 کیلومتر مربع یا 24/26 درصد از مساحت کل استان را در بر می گیرد که شامل 162 سکونتگاه روستایی می شود. بنابراین ملاحظه می شود که ساکنان سکونتگاه های روستایی در گذشته به صورت تجربی و بومی به درصد بالایی از عوامل موثر بر پایداری استقرار سکونتگاه ها توجه کافی نموده اند.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، پایداری، سکونتگاه روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، استان ایلام
 • احمد تقدیسی، سکینه کرمشاهی، محسن شایان* صفحات 608-622
  فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می دهند که عمدتا در مناطق روستایی زندگی می کنند. نظر به اینکه درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی یکی از مقوله های مهمی است که توجه به آن ضروری می باشد. این مقاله کوششی است برای پاسخ دادن به این سوال که آیا تنوع بخشی در اقتصاد روستایی می تواند ابزاری برای تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد؟ روش تحقیق در این مقاله، روشی توصیفی-تحلیلی است، جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی( پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شده است. همچنین در تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل خوشه ای، سطوح پایداری سکونتگاه های روستایی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با 36 شاخص در مقیاس نسبی تعیین گردید. نتایج حاصله از 35 پرسشنامه ی روستا و 295 پرسشنامه ی خانوار نشان می دهد که فقط 8/8 درصد سکونتگاه های روستایی بررسی شده، از نظر ابعاد سه گانه پایدار بودند و 1/44 درصد آنها در گروه نیمه پایدار و 1/47 درصد در گروه ناپایدار قرار داشتند. بررسی نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که میانگین نمره ی تنوع فعالیت های اقتصادی در روستاهای پایدار 6/38 درصد، در روستاهای نیمه پایدار 7/30 درصد و در روستاهای ناپایدار 5/27 درصد است. به منظور بررسی دقیق تر رابطه ی بین پایداری و تنوع، از همبستگی پیرسون استفاده شد. بررسی ها نشان داد که رابطه ی بین پایداری و تنوع مستقیم و به میزان 77/0 درصد بود، که از نظر شدت قوی است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی می تواند پایداری سکونتگاه ها و در نتیجه توسعه پایدار روستایی را تقویت کند.
  کلیدواژگان: متنوع سازی، فعالیت های اقتصادی، توسعه پایدار روستایی، پایداری سکونتگاه ها، بخش مرکزی شهرستان دره شهر
 • جمیله توکلی نیا، فاطمه سوری*، مهدی خداداد صفحات 623-631
  آگاهی و مشارکت مردم، پایه های اصلی تولید قدرت، ثروت، عدالت و زیربنای شهرهای پایدار می باشد. بدون شک مشارکت عموم جامعه مسیر دستیابی به پایداری را هموارتر ساخته و زمان آن را تقلیل خواهد داد که البته در این میان نمی توان فعالیت سازمان های مردم نهاد را نادیده گرفت. بدین ترتیب با توجه به نقش نهادهای مردمی در دریافت و انعکاس بازخورد رویکردها و سیاستهای اتخاذ شده ، توسعه و پیشرفت کشورها جز با بهره گیری از توان، استعداد و حضور داوطلبانه مردم و مشارکت آنان امکان پذیر نمی باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای انجام شده است. در مطالعات کتابخانه ای انواع کتابها و اسناد مربوط به مبانی نظری تحقیق و ویژگی های آن مطالعه و بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. هم اکنون نهادهای مردمی اثرگذار و به عبارت بهتر سازمان های غیردولتی در حل مشکلات ساختاری و کارکردی شهرهای ما، جایگاه سیاسی و اجتماعی درخورتوجهی ندارند و برای دستیابی به مشارکت مردمی از توانایی پایینی برخوردار بوده اند.
  کلیدواژگان: نهادهای مردمی، شهر پایدار، سازمان های اجتماع محور
 • الهام هادی*، الناز هادی صفحات 633-649
  حاشیه نشینی پدیده ای است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و خدماتی و... در پیدایش آن نقش دارند و از دو گروه بنیادی دفع کننده روستا و جذب کننده شهر نشات می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روند حاشیه نشینی طی دهه های اخیر و تعیین مهم ترین عوامل در گسترش حاشیه نشینی در کلانشهر تبریز می باشد. روش تحقیق مقاله ی حاضر، توصیفی-تحلیلی، نوع پژوهش کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و پیمایشی است. در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی تحقیق از روش تایید خبرگان و صاحبنظران استفاده شده است. سپس عوامل و شاخص های موثر بر حاشیه نشینی مشخص گردیده و با لحاظ مولفه های بدست آمده پرسشنامه ای برای ارزیابی و تعیین مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در حاشیه نشینی تهیه گردید و در اختیار 34 نفر از خبرگان قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از روش های آماری و ضرایب همبستگی در نرم افزار SPSS تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که مهاجرت در سالهای اخیر با افزایش روبه رو بوده است و حاشیه نشینی نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی ( اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، خدماتی، فرهنگی) قرار دارد که از این بین، عامل اقتصادی با 41/29 درصد مهمترین عامل در روند حاشیه نشینی و عوامل اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و کالبدی- فیزیکی به ترتیب با 57/23، 58/20، 70/14 و 76/11 درصد از دیگر عوامل موثر در روند حاشیه نشینی در شهر تبریز بوده است و عامل بیکاری که یکی ازعوامل اقتصادی است در روند مهاجرتهای بی رویه به شهر تبریز نقش بسزایی داشته است.
  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، مهاجرت، کلانشهر تبریز، SPSS
 • محمد جواد حسینی* صفحات 650-659
  حقوق بشر خردواژه ای است که راه خود را از اسناد بین المللی به قوانین داخلی کشورها به ویژه قوانین اساسی باز نموده است و امروزه تمامی قوانین اساسی در کنار هنجارمندی قدرت ناب سیاسی، موازین حقوق بشری بسیاری را در خود گنجانده اند چه در غالب حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و چه در غالب حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) اما در کنار این دو اخیرا حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) نیز در متن قوانین اساسی بسیاری از کشورها رخ نمایانده است که یکی از مصادیق بارز آن حق بر محیط زیست است. حقی که جز حقوق بنیادین و زمینه ساز بروز و تجلی سایر حقوق ابنای انسانی است و در بسیاری از قوانین اساسی به شیوه های گوناگونی بیان شده است. در این مقال برآنیم تا مفاهیم و بن مایه های محیط زیستی مندرج در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه را مورد مداقه بیشتر قرار دهیم تا نظاره گر بینش قانون گذاران اساسی این دو نظام حقوقی پیرامون محیط زیست، حق بر محیط زیست و عناصر مرتبط با آن ها باشیم.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، حق بر محیط زیست، توسعه پایدار
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری، سمیرا محمدی، مرجان بذله صفحات 660-671
  در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان ها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد و دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. مهارت های هوش هیجانی در موفقیت شغلی و ایفای مسئولیت های حساس، بسیار مهم تلقی می شوند. روانشناسان معتقدند %20 از موفقیت های شخص به بهره هوشی(IQ ) و %80 به هوش هیجانی(EQ )بستگی دارد. تحقیق حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری در هتل های 5 ستاره استان فارس، شامل: هتل های زندیه و بین المللی پرسپولیس در تابستان 1395 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 5 ستاره شهر شیراز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 5 ستاره شهر شیراز در نظر گرفته شده است. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 169 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر آگاهی اجتماعی دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر عملکرد شغلی بیشتر است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عملکرد شغلی، اسمارت پی ال اس، صنعت هتلداری، شیراز
 • رسول افضلی، احمد ایرانخواه*، حسن مومنی صفحات 672-697
  برای برنامه ریزی در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در شهر، لازم است مدیریت شهری اطلاعات دقیقی از ویژگی های آسیب های اجتماعی هر محله داشته باشد، تفکیک مناطق شهری بر اساس شاخصی خاص از آسیب های اجتماعی اطلاعات بسیار جزئی را از هر محله به برنامه ریزان ارائه می کند. هدف این تحقیق رتبه بندی مناطق شهر تهران از نظر آسیب اجتماعی فراوانی افراد معتاد است، که برای این منظور از روش کمی با ماهیت کیفی استفاده شده است. در تحقیق حاضر ابتدا آمار خانوارهای شهر تهران بر اساس سرشماری سال 1390 و به تفکیک بلوک در تمامی محلات مشخص شده در گام بعد حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G*POWER بدست آمده است. یافته های تحقیق رتبه بندی مناطق 22 گانه شهر تهران با شاخص فراوانی افراد معتاد، نشان داد که توزیع این شاخص تصادفی نیست و از الگوهای خاصی تبعیت می کند. الگوهایی که در سطح فضای مناطق شکل می گیرند، نتیجه مجموعه ای از فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری است، که مردم ساکن این محلات از خود بروز می دهند. نتیجه ی رتبه بندی بدینسان است که مناطق 18 و 15 و 17 در رتبه های اول تا سوم از نظر فراوانی و ازدیاد شاخص فراوانی افراد معتاد قراردارند بدین معنی که این مناطق وضعیت نامطلوبی در ایمنی از نظر مسئله ی فراوانی افراد معتاد دارند در مقابل مناطق 1 و 5 و 6 آخرین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند که نشانگر وضعیت امن این مناطق در برابر آسیب فراوانی افراد معتاد است.
  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، فراوانی افراد معتاد، رتبه بندی محلات، نرم افزارهای آماری، شهر تهران
 • محمدحسن یزدانی، ابراهیم علی پور*، سپیده پورعبدالعلی صفحات 698-715
  امروزه در برخی از بخش های سازمان شهرداری مواردی از کاهش مسئولیت پذیری و یا نقصان در پذیرش مسئولیت-های کارکنان در انجام امور محوله مشاهده می شود. فلذا این تحقیق جهت بررسی و تحلیل مسئولیت پذیری کارکنان با تاکید بر مدیریت زمان و مدیریت استراتزیک منابع انسانی به انجام رسیده است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی و از جهت نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کارکنان سازمان شهرداری اردبیل تشکیل می دهد که تعداد آنها برابر 1207 نفر می باشد. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که در نتیجه آن 291 نفر به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار می گیرند. به منظور گردآوری داده-های مورد نیاز، از پرسشنامه مسئولیت پذیری هاریسون گاف، پرسشنامه مدیریت زمان مسیحایی و پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی هانگ و چانگ استفاده شد. برای تحلیل فرضیات از معادلات رگرسیون ساده و چندگانه در قالب نرم افزارSpss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، مدیریت زمان و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در میزان مسئولیت پذیری کارکنان تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین ضریب بتا نشان می دهد که مدیریت زمان 37/0 و مدیریت استراتژیک منابع انسانی 59/0 از تغییرات مربوط به میزان مسئولیت پذیری کارکنان را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت زمان، شهرداری اردبیل
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری، سمیرا محمدی، مرجان بذله صفحات 716-732
  با رشد صنعت گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به مثابه ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته است. گردشگران سفرکرده، قابل اعتمادترین منبع اطلاعاتی برای گردشگران بالقوه اند و می توانند زبان گویای مقصد در وطن خود باشند. در واقع به دلیل این که گردشگران شاهرگ حیاتی مجموعه های گردشگری هستند، تلاش در جهت افزایش سطح رضایت آنان تاثیر بسیاری بر حسن شهرت یک مجموعه و در نتیجه افزایش تعداد مخاطبین آن دارد. گردشگران تجربیات مثبت و منفی خود از مقصد را با دیگران به اشتراک می گذارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بازدید های قبلی، انگیزه ها، رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران در شهر تبریز در شهریورماه 1393 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس از گردشگران خارجی که در شهریورماه 1393 به شهر تبریز سفر کرده اند و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این تحقیق از مدل آلگری و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بازدید های قبلی بر رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران تاثیر مثبت و معنا داری دارد. انگیزه ها بر رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران تاثیر مثبت و معنا داری دارد. و همچنین تاثیر رضایت گردشگران از یک مقصد گردشگری بر قصد بازگشت مجدد گردشگران به آن مقصد گردشگری مثبت و معنا داراست.
  کلیدواژگان: بازدید های قبلی، انگیزه گردشگران، رضایت گردشگران، قصد بازگشت مجدد، تبریز
 • مهدی کروبی، سمیرا محمدی* صفحات 733-750
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری در هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل های پارسیان آزادی رامسر (4 ستاره) و پارسیان آزادی خزر (5 ستاره) در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران در نظر گرفته شده است. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 134 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توانمند سازی روانشناختی و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر احساس موثر بودن دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر است.
  کلیدواژگان: توانمند سازی روانشناختی، تعهد سازمانی، اسمارت پی ال اس، صنعت هتلداری، مازندران
 • رستم صابری فر*، الهه وفایی باغ سیاهی صفحات 751-765
  با وجود آن که بهداشت عمومی و برنامه ریزی شهری، با هدف مشترک جلوگیری از شیوع بیماری ها و معضلات شهری به وجود آمدند، اما در حال حاضر پیوند ها و ارتباطات واقعی این دو عرصه علمی، بسیار اندک و محدود می باشد. جدایی و انزوای این دو رشته مشکلات متعددی را در پی داشته است. یکی از مهمترین آنها، عدم موفقیت رشته های فوق، در رفع مشکلات روزمره مردم است. یکی دیگر از پیامدهای مهم این جدایی، عدم تشخیص و درک رابطه بین محیط ساخته شده و بهداشت است. مشکلی که اکثرا به فقرا مربوط است و این گروه از پیامدهای واقعی آن متضرر می شوند. هدف این مقاله، بررسی پیوندهای تاریخی بین دو رشته برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی است. در ادامه سعی می کند تنگناهایی که بعدا بوجود آمده است را مشخص نماید. این بررسی ها در نهایت چالش هایی که در ارتباط با پیوند این رشته ها وجود دارد را تشخبصص و با شناسایی عوامل بوجود آورنده این جدایی، پیشنهاد هایی به منظور نزدیکی هر چه بیشتر این زمینه ها بر مبنای نظریه اجتماعی- زیستی و عدالت زیست محیطی عرضه می کند. در نهایت، این مجموعه چارچوب اولیه را برای پیوند دو باره این رشته ها در اختیار قرار می دهد. چارچوبی که بهتر می تواند مشکلات بهداشتی و برنامه ریزی شهری را مرتفع نماید. از آنجا که بیشترین مشکلات بهداشتی و برنامه ریزی در محلات فقیر و حاشیه ها دیده می شود، این پیوند بیشترین آثار را در این بخش به ارمغان خواهد آورد.
  کلیدواژگان: بهداشت عمومی، برنامه ریزی شهری، شیوع بیماری ها، معضلات شهری، حاشیه ها
 • رحمان زندی*، مهدی زنگنه، فاطمه زنده دل صفحات 766-779
  کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی و تاسیسات و تجهیزات حیاتی کشور در حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت ها در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، از جمله موارد ضروری در برنامه ریزی های مربوط به سکونتگاه های انسانی است که از آن عموما تحت عنوان پدافند غیر عامل یاد می شود. در پژوهش حاضر، اصول وضرورت پدافند غیر عامل در مراکز حساس و حیاتی، درمانی شهر سبزوارمورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخی برای سوالات تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای بوده است. و معیارهای تراکم جمعیت، شعاع دسترسی، فاصله از مراکز درمانی ، پراکندگی جمعیت و محدوده شهری برای مکان یابی مراکز جدید درمانی در نرم افزار Arc Map مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت یافته ها نشان می دهند که شهر سبزوار از نظر معیارهای پدافند غیر عامل در شرایط مناسبی قرار ندارد. وسرانه واستاندارد های کاربری درمانی در شهر سبزوار اختلاف معناداری حدود 0.73 متر مربع با سرانه ها و استانداردهای پیشنهادی دارد و از نظر سطح نیز معمولا یک درصد مساحت شهرها به کاربری درمانی اختصاص داده می شود که از این نظر هم سطح کاربری درمانی در شهر سبزوار معادل 0.33 درصد است که با رقم استاندارد مجددا اختلاف فاحش دارد. کاربری های درمانی این شهر بر طبق شعاع دسترسی در معرض استفاده همه ی افراد در زمان بحران قرار نمی گیرد.کاربری درمانی از لحاظ پراگندگی بیشتر در مرکز شهر قرار دارد حدود 15 درصد از جمعیت سبزوار(حدود 34500نفر) در شعاع دسترسی هیچ یک از مراکز درمانی قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، مراکز حساس، مراکز حیاتی، مراکز درمانی، شهر سبزوار
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری، سمیرا محمدی، مرجان بذله صفحات 780-789
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسط کیفیت ادراک شده در تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در فروردین 1395 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتل های 5 ستاره شهرتبریز در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تاثیر کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان مستقیم و معنادار است. و از سوی دیگر متغیر کیفیت رابطه با مشتری از طریق نقش واسط کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیرغیرمستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت ادراک شده، کیفیت رابطه با مشتری، وفاداری مشتریان، صنعت هتلداری، تبریز
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری، سمیرا محمدی، مرجان بذله صفحات 790-805
  مکان های مقدس، صرف نظر از ویژگی های قدوسی و معنویتی که دارند، نمایشگاهی از هنر و نمادی از تمدن و فرهنگ اند که گردشگران مذهبی را به خود جذب می کنند. گردشگری مذهبی سالانه 26 درصد از کل جریان های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. ایران نیز به دلیل موقعیت های مذهبی فراوان، مقصدی مناسب به جهت گردشگران مذهبی است و در این بین شهر شیراز مدفن حضرت میر سید احمد فرزند امام موسی کاظم (ع) معروف به شاه چراغ و برادر امام رضا (ع) یکی از مراکز مهم زیارتی استان فارس و سومین شهر زیارتگاهی بعد از مشهد و قم است که پتانسیل های فراوانی برای جذب گردشگری مذهبی در اختیار دارد. کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی (اجتماعی و فرهنگی) و مادی (اقتصادی و فضایی) شهر برخواسته از همین سرشت مذهبی - فرهنگی است. در این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی بوده است سعی بر این داشتیم که به تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی بپردازیم. و این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که امامزاده شاهچراغ چه نقشی در توسعه اقتصادی جامعه بومی دارد؟ در این تحقیق، تجزیه و تحلیل برمبنای الگوی تحلیل Swot استوار است و در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در امامزاده شاهچراغ شامل چهار گروه نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها راهبردهایی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری مذهبی، توسعه اقتصادی، SWOT، امامزاده شاهچراغ
 • پرویز ضیاییان فیروزآبادی، حسن حسنی مقدم* صفحات 806-817
  طبقه بندی تصاویر سنجش ازدوری یکی از مهم ترین عملیات در پردازش تصاویر است که روش های مختلفی به منظور افزایش صحت طبقه بندی داده ها ارائه شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر اندازه کرنل فیلتر Majority، در افزایش صحت طبقه بندی نهایی تصاویر سنجش ازدوری می باشد. برای این منظور، پنجره ای از تصویر سنجنده OLI، ماهواره لندست8 شهرستان اردبیل انتخاب گردید. بعد از اعمال پیش پردازش های موردنیاز، باندهای چند طیفی و پانکروماتیک این سنجنده با استفاده از روش FFT-IHS، با یکدیگر ادغام گردیدند. تصویر به دست آمده با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال و با 8 کلاس کاربری طبقه بندی گردید. صحت کلی و ضریب کاپا این طبقه بندی به ترتیب 88.3 و 0.87 بود. به منظور اعمال عملیات پس پردازش جهت افزایش صحت طبقه بندی، اندازه کرنل های 3*3، 5*5، 7*7، 9*9، 11*11 و 13*13 انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش اندازه کرنل تا 5*5 و 7*7، میزان صحت کلی و ضریب کاپا افزایش پیدا می کند و به ترتیب به 91.6، 91.8 و 0.91 برای هر دو کرنل می باشد. اعمال اندازه کرنل های بزرگ تر، موجب کاهش این مقدار شده و صحت کلی و ضریب کاپا را به شدت پایین می آورد به طوری که در کرنل 13*13، به ترتیب به 77.2 و 0.74 کاهش پیدا می کند. بنابراین اندازه کرنل های 5*5 و 7*7 با توجه به ماهیت تصاویر مورداستفاده، به عنوان کرنل بهینه معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: اندازه کرنل، فیلتر Majority، الگوریتم حداکثر احتمال، FFT-HIS
 • حسنعلی ترنج* صفحات 818-832
  روستاهای شهرستان بویراحمد به دلیل تنوع چشم اندازها و عوارض طبیعی و زمین شناختی، و اماکن سیاحتی و زیارتی و آثار بی نظیر هنری می تواند به صورت یکی از مناطق اژئوتوریستی دنیا مطرح شوند. هدف مقاله ی حاضر، بررسی تاثیر مولفه های گردشگری پایدار بر ژئوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو اسنادی میدانی می باشد در روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای اقدام به جمع آوری تعاریف، نظریات، تئوری ها و مستندات شده است که اغلب از طریق مطالعات میدانی قابل دسترسی نیست. بخش قابل توجهی از اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه از شهروندان و کارشناسان خبره مربوطه ساکن در روستاهای شهرستان بویراحمد در حدود 200 نفر به دست آمده است. یافته های به دست آمده در این تحقیق، از طریق روش های آماری نرم افزار (SPSS) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین مولفه های گردشگری پایدار و ژئوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مولفه ها هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیش تر بین گردشگری پایدار و این مولفه ها برقرار شود، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه ی گردشگری پایدار بیشتر خواهد شد. بخش زیست محیطی در رتبه ی اول قرار دارد. فزون بر آن بخش کالبدی در رتبه دوم قرار گرفت و بخش اجتماعی در رتبه سوم قرار گرفت. این در حالی بود که بخش اقتصادی در رتبه چهارم یعنی در رتبه آخر در رابطه با گردشگری پایدار قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ژئوتوریسم در روستاهای شهرستان بویراحمد رابطه مثبت و مستقیمی با مولفه های گردشگری پایدار دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، ژئوتوریسم، روستاهای شهرستان بویراحمد، توسعه پایدار
 • مازیار ابراهیمی*، مهرداد رمضانی پور صفحات 833-849
  گردشگری، صنعتی است که مزایای آن از منظر اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی مورد تایید مقامات، مسئولین و پژوهشگران در تمامی دنیا قرار گرفته است، با اینحال در کنار مزایای زیادی که بهمراه دارد معایب و خساراتی را نیز متوجه مناطق گردشگرپذیر یا میزبان می کند، زباله پراکنی، تخریب جنگلها، آلودگی سواحل، الودگی صوتی و هوا و... که بخش عمده ای از آن بر عهده ی گردشگرانی است که بدلایل متعددی که بخشی از آن به عدم آگاهی و یا بی مسئولیتی آنان نسبت به محیط زیست باز می گردد، تجلی می یابد. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی میزان مسئولیت پذیری گردشگران در قبال محیط زیست و دلایل بروز چنین رفتارهایی در نواحی گردشگری شهرستان رامسر می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات مقطعی و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری گردشگرانی بوده اند که در تابستان سال 1397 از شهرستان رامسر دیدن نموده اند و بر مبنای فرمول کوکران تعداد 384 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در پایان فرضیاتی که مطرح شده بود توسط آزمونهای آماری دی سامرز و تای بی کندال تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که متغیرهای میزان تحصیلات و سن گردشگران بر میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین بین پایگاه اقتصادی گردشگران با مسئولیت پذیری نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، گردشگران، محیط زیست، شهرستان رامسر
 • سیدعلی علوی، سجاد بناری*، محمد صمدی صفحات 850-867
  مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است و به عنوان یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی مسکن و رشد شتابان جمعیت شهرنشین، تامین مسکن را در کشور ایران به یک معضل تبدیل کرده است؛ از این رو، توجه به مسائل و مشکلات و ارتقای وضعیت کمی و کیفی مسکن می تواند برنامه ریزی و تصمیم گیری را در این بخش تسهیل نماید. هدف از انجام این پژوهش، یررسی وضعیت وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر اهواز و مقایسه آن با سایر مناطق شهری کشور و همچنین پیش بینی زمین و مسکن مورد نیاز این شهر تا سال 1400 است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، آمار سرشماری های نفوس و مسکن، سالنامه آماری شهر اهواز و داده های میدانی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در طی دوره 1390-1345 وضعیت شاخص های کمی و کیفی شهر اهواز بهبود داشته است، ولی در بعضی موارد در مقایسه با سایر مناطق شهری کشور در رتبه پایین تری قرار دارد. همچنین در این پژوهش، جمعیت و تعداد خانوار این شهر تا سال 1400 پیش بینی و مشخص شده که در این مدت به 119404 واحد مسکونی جدید و 10268744 متر مربع زمین نیاز خواهد بود.
  کلیدواژگان: مسکن، شاخص های کمی و کیفی مسکن، پیش بینی مسکن، شهر اهواز
 • سیدعلی علوی، محمد صمدی*، سجاد بناری صفحات 867-889
  سیاست های مسکن، قبل از هر چیز بیانگر نگرش ها، آرمان ها و باورهای سیاسی دولت هاست؛ و همین طور منعکس کننده خواست واقعی در جهت بهبود کیفی طبقات کم درآمد است. هدف این پژوهش ارزیابی نقاط ضعف و قوت سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه بعد از انقلاب می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی - کتابخانه ای داده های آن جمع آوری شده است. طبق نتایج یافته ها، مهم ترین نقاط قوت برنامه های عمرانی قبل از انقلاب ، ساخت خانه های ارزان قیمت برای زاغه نشینان ، تامین مسکن برای اقشار کم درآمد است و وارداتی بودن بسیاری از مصالح، متنوع ساخته شدن مساکن،رفع نشدن مشکل مسکن طبقه متوسط از نقاط ضعف این برنامه ها می باشد. نقاط قوت برنامه های بعد از انقلاب ، عرضه زمین و مسکن با قیمت های منطقه ای و کنترل روند افزایش قیمت زمین، افزایش ساختمانهای با دوام، توجه به مناطق نیازمند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و...بود و شکل گیری پدیده سوداگری زمین وکالایی شدن زمین و مسکن و... از جمله نقاط ضعف این برنامه ها می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست های مسکن، برنامه های عمرانی، برنامه های توسعه، ایران
 • مجتبی قدیری معصوم، محمدرضا رضوانی، حامد قادرمرزی، افشین بهمنی* صفحات 890-908
  مسکن روستایی در ایران در مرحله گذار از سنت به معاصر است و به تبع این جریان، معماری و کارکرد این مساکن نیز دستخوش تغییراتی می گردد. ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن روستایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، یکی از مهم ترین تکنیک ها جهت شناخت و تبیین سطح توسعه یافتگی مسکن روستایی است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مهم ترین شاخص های مسکن روستایی شهرستان دهگلان و اولویت بندی آن ها به لحاظ سطح کیفی است. نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی است و داده ها و اطلاعات مورد نیاز به دو روش اسنادی و مطالعه میدانی گردآوری شده است. سوال اصلی تحقیق این است که کدام یک از دهستان های شهرستان دهگلان از وضعیت مسکن روستایی مطلوبتری نسبت به سایر دهستان ها برخوردارند. جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و برای اولویت بندی و رتبه بندی دهستان ها از تکنیک VIKOR استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داده که (8/84) درصد مساکن روستایی شهرستان به صورت نیمه مقاوم و غیر مقاوم بوده و فقط (2/16) درصد از کل مساکن روستایی شهرستان از استحکام سازه ای و مقاومت مطلوب در برابر سوانح برخوردارند و به لحاظ نوع تصرف واحد مسکونی، (18/93) درصد ساکنین دارای مالکیت عرصه و اعیان می باشند. نتایج حاصل از رتبه بندی بر اساس مدل ویکور بیانگر آن است که از لحاظ کیفیت مسکن روستایی، دهستان های ئیلاق جنوبی و قوری چای به ترتیب با ضریبQ (000/0) و (133/0) مطلوب ترین و دهستان های ئیلاق شمالی و حومه دهگلان با ضریب (000/1) و (487/0)، در پایین ترین سطح کیفیت مسکونی از میان پنج شهرستان قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: مسکن، مسکن روستایی، شاخص های مسکن، شهرستان دهگلان
 • عباس معروف نژاد*، امین حسن زاده صفحات 909-924
  بررسی و تحلیل فضایی امکانات و خدمات عمومی موجود در سطح نواحی شهری می تواند به شناخت کمبودها و تراکم بی رویه و میزان برخورداری هر یک از مناطق/ نواحی شهری دست یافت. از سویی دیگر اهداف توسعه پایدار شهری به نوعی مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آنها و طراحی و اجرای در سازمان فضایی شهرها است. هدف اصلی این پژوهش نگرشی تحلیلی بر کیفیت عملکرد برخی شاخص های خدمات - شهری و نقش آن در توسعه ی شهری در سطح منطقه 2 کلانشهر اهواز است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق کل ساکنان منطقه 2 کلانشهر اهواز و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری متناسب با حجم سطح نواحی به طور تصادفی است. از نرم افزار SPSS و آزمونF- تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA)برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحقیقات میدانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عملکرد کیفیت ارائه خدمات شهری در منطقه 2 کلانشهر اهواز نامناسب و میزان رضایت مندی شهروندان از شاخص های مختلف خدمات شهری متفاوت است.
  کلیدواژگان: توسعه، خدمات شهری، شاخص ها، منطقه 2 کلانشهراهواز
 • محمد علی الهی چورن*، سروش سنایی مقدم صفحات 925-939
  اولویت بندی جاذبه های گردشگری از لحاظ پتانسیل جذب گردشگر در یک استان یا شهرستان، زمینه را برای برنامه ریزی اصولی در ایجاد زیر ساخت های گردشگری آماده می کند. به گونه ای نقاط ضعف در مکان هایی که در اولویت بندی جایگاه ضعیفی دارند مشخص شده و در جهت رفع این نقاط ضعف، گام برداشته می شود و هم چنین باعث می شود مکان هایی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت به گردشگران معرفی و شناسایی شود و گردشگران یک آشنا اولیه نسبت به مکان های گردشگری پیدا کنند. هدف از این مقاله مقاله اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان مازندران می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی تدوین شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از ترکیب دو مدل F-AHP و F-TOPSIS استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از کارشناسان بخش گردشگری است که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده است. از ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی پرسشنامه به میزان82/0 استفاده شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی، مکان های گردشگری شهرستان نوشهر جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویت بندی نمود: مجتمع تفریحی و توریستی سی سنگان، با امتیاز (530/0) رتبه یک، مجتمع تفریحی و توریستی سیترا با امتیاز (527/0) رتبه دوم، مجتمع تفریحی وتوریستی سد خاکی اویدر با امتیاز (478/0)، مجتمع تفریحی و اقامتی توسکا با امتیاز (465/0)، رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: جاذبه های گردشگری، اولویت بندی، تاپسیس فازی، شهرستان نوشهر
 • عباس معروف نژاد*، اردشیر رستمی صفحات 940-956
  نخستین قدم در برنامه ریزی ناحیه ای شناسایی مشکلات و کمبودها با یک دید بومی گرا می باشد که این خود مستلزم تجزیه وتحلیل بخش های مختلف اقتصادی - فرهنگی- اجتماعی و... هر ناحیه جغرافیایی می باشد. برای تحلیل تعادل و یا عدم تعادل فضایی خدمات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهرستان های هر استان روش های مختلفی وجود دارد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. در انجام تحقیق، در بخش توصیفی، اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بدست آمده است؛ جامعه آماری4 شهر شهرستان گتوند در استان خوزستان و شاخص مورد بررسی،7 شاخص انتخابی است. در بخش تحلیلی نیز، داده پردازی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است؛ سپس با استفاده از مدل اسکالوگرام و با محاسبه میانگین، انحراف معیار و تجزیه و تحلیل متغیرها، همچنین محاسبه ضریب پراکندگی به منظور سطح نابرابری و وضعیت توسعه در شهرهای منطقه مورد مطالعه، مشخص گردیده است. نتیجه به دست آمده از تحقیق حاکی از آن است که 4 شهر شهرستان گتوند از توزیع خدمات و امکانات مناسب برخوردار نمی باشند به صورتی که شهر صالح شهر با بیشترین سطح جمعیتی در بین 3 شهر دیگر از نظر ارائه خدمات در میزان اشتغال و میانگین متوسط درآمد افراد شاغل در رتبه سوم قرار گرفته است. شهر ترکالکی از لحاظ نرخ باسوادی و نرخ اشتغال و میزان متوسط درآمد افراد شاغل در یک سال به نسبت 3 شهر سماله، صالح شهر و جنت مکان در وضعیت و رتبه ی اول قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، خدمات شهری، شهرستان گتوند، مدل اسکالوگرام
 • علی اصغر آقامحمدی*، محمد مرادی صفحات 957-968
  آمایش سرزمین در واقع شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری های توسعه پایدار در قالب تلفیق بر برنامه ریزی هایی از بالا و پایین و با تکیه بر قابلیت ها، توانمندی ها و محدودیت های منطقه ای در یک برنامه ریزی هماهنگ و بلندمدت صورت میگیرد. این رویکرد زمینه ی تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارایه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه ی سرزمین را فراهم می کند. اهداف آمایش سرزمین توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهینه از منابع برای توسعه و پیشرفت مناطق سرزمینی است. دستیابی به توسعه منطقه ای، متوازن و یکپارچه امری ضروری معطوف به استفاده درست از قابلیتهای سرزمین، سازماندهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی برای تحقق آینده مطلوب مناطق است، به همین منظور یک برنامه ریزی استراتژیک آمایش سرزمین با در نظرگرفتن تمامی فاکتورهای توسعه پایدار می تواند به نتیجه مطلوب بیانجامد؛ چرا که آمایش سرزمین روشی است که در برخورد با عدم تعادل در محیط طبیعی انعطاف پذیری خوبی دارد. آمایش سرزمین می تواند با بهره برداری بهینه از امکانات موجود در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص در راستای توسعه منطقه ای عمل نماید. این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورت کتابخانه ای با هدف شناسایی نقش آمایش سرزمین در توسعه منطقه ای نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، توسعه منطقه ای، توسعه پایدار، سرزمین، برنامه ریزی
 • محدثه ملک پور، رامبد باران دوست*، احمد اصلی زاده صفحات 969-988
  یکی از معیارهایی که سازمان های امروزی در جهت سبقت گرفتن از رقبای خود مدنظر دارند ازیک طرف توجه به مدیریت منابع انسانی، به ویژه توانمندسازی کارکنان و اعضا در سازمان ها و از طرف دیگر فرهنگ گروهی و تیمی کار کردن است. بسیاری از سازمان ها برای انعطاف پذیری لازم و تطبیق خود با محیط به تیم های توانمند نیازمندند. امروزه کار تیمی در سازمان ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و کار تیمی چندوظیفه ای برای موفقیت سازمان ها یک عامل ضروری محسوب می شود. در عرصه بازار متحول امروز، بدون کار تیمی، تمرکز کامل بر اعضا و توانمندسازی آنان میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 7000 نفر از اعضای این سازمان در ایران می باشد که با استفاده از جدول مورگان 365 نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مولفه های کار تیمی (اهداف مشخص، هماهنگی، ارتباطات، رهبری شایسته، پشتیبانی، همبستگی و تصمیم گیری) بر توانمندسازی اعضای سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران تاثیر مثبت داشته اند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، سازمان های مردم نهاد، سازمان خانه نجات ایران، کار تیمی
 • سیما شفیعی*، زهرا شفیعی صفحات 989-1015
  امروزه از مشارکت به عنوان کلید تحقق طرح های شهری یاد می شود. پروژه های شهری در ارتباط تنگاتنگ با کیفیت محیط زندگی، نوسانات اقتصادی، شرایط زیست محیطی و عوامل گوناگونی است که انسان ها و گروه های انسانی را در برابر منافع یا زیان ها قرار می دهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سرپرست خانوار به امکان سنجی مشارکت مردمی در سازماندهی بافت فرسوده شهر کنگاور پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است، در این تحقیق از انواع، ابزارهای تحقیق شامل اسناد و مد ارک، امار و پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شهروندان ساکن بخش های قدیمی کنگاور بودند که با استفاده روش نمونه گیری کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد، مشارکت شهروندان در سازماندهی بافت فرسوده شهر کنگاور تاثیرگذار است. همچنین با داشتن پایگاه اجتماعی و فرهنگی افراد مناطق با بافت فرسوده، همچنین مناسب بودن وضعیت اشتغال و درآمد بر مشارکت آنان در سازماندهی بافت فرسوده شهری موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، سازماندهی، کنگاور، مشارکت مردمی
 • مفید شاطری، ساغر کاسب*، مهدی خداداد صفحات 1016-1032
  گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که توانسته است گردشگران بسیار زیادی را از طریق جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی جذب نماید و اهمیت زیادی در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی دارا می باشد. باید اذعان نمود که همه روستاهای کشور قابلیت توسعه صنعت گردشگری را ندارند به همین علت سازمان میراث فرهنگی_گردشگری و صنایع دستی گروهی از روستاها را که دارای قابلیت گردشگری اند به عنوان روستاهای هدف گردشگری انتخاب نموده است که این دسته از روستاها دارای پتانسیل های طبیعی، تاریخی و فرهنگی برای جذب گردشگر و همچنین سرمایه گذاری مناسب می باشند. در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است در این پژوهش که پس از تعریف معیارها اصلی (جاذبه طبیعی ، جاذبه انسانی، دسترسی ، زیرساخت و خدمات و زمین ) و همچنین مشخص نمودن زیر معیارها وزن دهی به آن ها با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان وزن هرکدام از معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشخص و سپس به اولویت بندی شش روستای هدف گردشگری استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS پرداخته شد. بر این اساس نتایج تحقیق نشان داد که روستای چنشت در اولویت اول روستاهای هدف گردشگری استان به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان قرار می گیرد و به علت دارا بودن پتانسیل های طبیعی و تاریخی در حوزه گردشگری نیازمند توجه بیشتر به امر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها می باشد و همچنین در این اولویت بندی صورت گرفته شده روستای افین در اولویت آخر (ششم) قرار گرفت. و در نهایت به منظور فعال سازی خدمات گردشگری در روستاهای هدف، راهکار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، روستاهای هدف گردشگری، تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP و TOPSIS، استان خراسان جنوبی
 • زهرا ترکاشوند* صفحات 1033-1047
  پژوهش های متعددی در زمینه تاثیر آموزش کارآفرینی بر ابعاد شخصیتی و مهارت آموزی دانش جویان انجام شده است و لازم است این توجه نسبت به تاثیر آموزش کارآفرینی بر ابعاد مشارکت فضایی دانش آموزان صورت پذیرد.
  هدف میزان تاثیر آموزش کارآفرینی بر مشارکت فضایی دانشآموزان در امور مدرسه و کمک به حل مشکلات آن بررسی شود تا میزان آمادگی دانش آموزان برای مشارکت در فضاهای سطوح بالاتر مانند شهرها، روستاها و محیط زیست، شناخته شود. ابزار گردآوری داده ها برای تحقیق، پرسشنامه در قالب طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد که بین 53 دانش آموز پایه یازدهم به عنوان گروه آزمایش 47 دانش آموز پایه دهم به عنوان گروه گواه توزیع شد. پایایی پرسشنامه با روش کرونباخ با مقدار 894/0 و روایی آن را کارشناسان خبره دانشگاهی تایید نمودند. از آزمون من ویتنیU برای سنجش تفاوت دو گروه آزمایش و گواه، همچنین آزمون همبستگی برای مقایسه دو گروه در میزان تاثیر آموزش کارآفرینی بر میزان توانمندی مشارکت در امور مدرسه استفاده می شود. فرضیه صفریعنی: عدم وجود تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در 5 متغیر کار تیمی، توان بیان مشکلات و راه حل ها، توان بحث و ارزیابی، مشارکت در امور مدرسه و توان تاثیرگذاری در گروه دوستان و بر اولیای مدرسه، رد شد. نتایج از آزمون همبستگی اسپیرمن بین افزایش توانمندی ها و مشارکت در امور مدرسه نشان داد: گروه آزمایش در این بخش به طور معناداری بهتر از گروه گواه است و آموزش این درس بر متغیر وابسته موثر است و دانشآموزان مایل و قادرند که در مدیریت فضایی مدرسه مشارکت نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، توانمندسازی، مشارکت فضایی، دبیرستان فرهنگ 6، کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید
 • محسن کمانداری*، حسین غضنفرپور، مسعود چهارراهی صفحات 1048-1064
  افزایش جمعیت و مهاجرت و تمرکز جمعیت در یک مکان زمینه را برای پیدایش شهرها فراهم آورد و شهرها به دلیل موقعیت ویژه ای که به دست آورده بودند محلی برای جذب جمعیت شدند و همین تمرکز، شهرها را روز به روز بزرگ تر و بیشتر کرد به طوریکه قرن بیستم قرن شهرها و قرن بیست و یکم قرن کلان شهرها نام گرفته است. سیاره روستایی جای خود را به سیاره شهری داده و شهر نشینی پدیده غالب زندگی انسان های روی زمین شده است. در مورد شهرهای استان کرمان با این سوالات مواجه هستیم. شهرهای استان چگونه در این فضای جغرافیایی قرار گرفته اند؟ توزیع فضایی مکانی آنها از چه عواملی تاثیر می پذیرد؟، آیا شهرها از سطح یکسانی برخوردارند، سطح بندی شهرها از چه عواملی تاثیر می پذیرد،یافته های تحقیق نشان می دهد توزیع فضایی شهرها ناهمگون،و شهرهای استان از سطوح و درجه مرکزیت متفاوتی برخوردارند،تعداد جمعیت ،سطوح عملکرد وحوزه نفوذ آنها متفاوت می باشد.که در این مقاله به آن پرداخته شده است.در پژوهش حاضر روش تحقیق اسنادی و میدانی است با استفاده از اطلاعات موجود و اطلاعات به دست آمده به روش میدانی داده های تحقیق جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار GIS مورد پردازش قرار گرفته و نقشه ها مورد نیاز تهیه و سپس نتیجه گیری و راهکار های لازم ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی- مکانی، سطح بندی شهرها، استان کرمان، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • محسن کمانداری*، حسین غضنفرپور صفحات 1065-1080
  استان پهناور کرمان بیش از 11000 آبادی دارد که از این تعداد 5930 روستا دارای سکنه هستند. روستاهای دارای سکنه در سطوح مختلف جمعیتی و سطوح متفاوت خدماتی قرار دارند و از توزیع فضایی - مکانی یکنواختی برخوردار نیستند. به گونه ای که روستاهای سطح یک با 85 روستا که43/1 درصد روستاهای استان را تشکیل می-دهند، 42/16 درصد از جمعیت استان را شامل می شوند در حالیکه روستاهای سطح چهار با 4133 روستا، 69 درصد از روستاهای استان را در بر می گیرد که 3/19 درصد از جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهد. به لحاظ خدماتی نیز توزیع نامناسبی در سطح روستاهای استان دیده می شود بطوریکه 204 روستا از 5930 روستای استان را می توان به عنوان روستای مرکزی انتخاب کرد که بالاترین امتیاز خدماتی را بر اساس سنجش نهادی گاتمن بدست آورده-اند.عدم توزیع فضایی و مکانی مناسب روستاها ناشی از سطح متفاوت برخورداری مناطق مختلف استان کرمان است. بطوریکه مناطق شمالی تا غربی و مرکزی استان از مناطق برخوردار محسوب شده و بیشترین روستاهای مرکزی و پرجمعیت را در خود جای داده است و مناطق جنوبی و شرقی استان از نقاط کم برخوردار محسوب می-شود و روستاهای آن از جمعیت کمتر و سطح پایین تر خدماتی بهره مندند. زمانی می توان توسعه پایدار ایجاد کرد که توزیع فضایی و مکانی روستا را بهینه نمائیم و زمانی می توانیم توزیع فضایی و مکانی را بهینه نمائیم که سطح برخورداری را در نقاط مختلف استان بهینه نمائیم.هدف این مقاله بیان نابرابری های فضایی،سطوح برخورداری و جمعیتی روستاهای استان کرمان است.روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی،جمع آوری اطلاعات با روش اسنادی و میدانی ،ابزار تحلیل اطلاعات استفاده از GISونتیاج تحقیق نشان می دهد توزیع فضایی روستاها نامتعادل ،سطوح جمعیتی و اقتصادی ،نابرابر و ایجاد توسعه پایدار در روستاها استان با مشکلات فراونی همراه است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی - مکانی، سطح بندی روستاها، توسعه پایدار روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زهرا شفیعی* صفحات 1081-1090
  در حال حاضر،اکوتورسیم مورد توجه خاص محققان،دوستداران محیط زیست، برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گرفته است. مناطق مختلف ایران دارای جاذبه های طبیعی منحصر به فردی می باشند که پتانسیل لازم را برای توسعه ی اکوتوریسم به همراه دارند. منطقه ی حفاظت شده و شکار ممنوع(امروله) در استان کرمانشاه، (شهرستان کنگاور) یکی از مناطق بکر و باارزش ایران می باشد. هدف پژوهش بررسی پتانسیل های اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده است. روش تحقیق؛ توصیفی-اسنادی و از نوع کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای -اسنادی به همراه مطالعات میدانی بدست آورده شده است. همچنین با استفاده از پرسشنامه و پرسش از محققان و کارشناسان و مسئولان امر که با منطقه ی مورد مطالعه آشنایی کاملی داشتند نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید آن با استفاده از تکنیک(swot) تعیین شده. نتایج حاکی از پژوهش بیانگر لزوم توجه و اهمیت مسئولان و دولت برای حفاظت و نگه داری این مناطق با ارزش که به عنوان گنجینه های طبیعی ایران محسوب می شوند را برای توسعه ی اکوتوریسم را ضروری می داند. لزوم سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی، توسعه ی شبکه های ارتباطی، آموزش، استفاده از افراد خبره و متخصص در زمینه ی محیط زیست و (طبیعت گردی) اکوتوریسم و افزایش آگاهی اکوتوریست ها (طبیعت گردان ها) از محیط زیست، از جمله اقداماتی است که در جهت استفاده از پتانسیل های (منطقه امروله) باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم پایدار، امروله، کنگاور، swot
 • علی اصغر تراهی، سید محمد توکلی صبور، سامان جواهری* صفحات 1091-1109
  مناطق شهری جهان دارای ویژگی های پیچیده فیزیکی- هندسی عناصر مختلف می باشند، که به سرعت درحال گسترشند. داشتن دانش دقیق از خصوصیات کاربری، تشخیص وشناسایی عوارض از ضروریات مدیریت برنامه ریزی سامان دهی بهینه نواحی شهری و محیط زیست می باشد. تلفیق تصاویر فراطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا می تواند کمک موثری به شناسایی، استخراج و تولید نقشه از عناصر سازنده یک محیط شهری را فراهم نماید. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی روش های تلفیق تصاویر در تصاویر فراطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا می باشد. در این راستا داده فراطیفی مربوط به سنجنده هایپریون، در ابتدا از لحاظ باندهای غیرقابل استفاده و نوارهای بد قائم تصحیح شد.سپس از ماژول FLAASH جهت تصحیح اتمسفری این داده استفاده شد.در ادامه تصویر هایپریون با باند پانکروماتیک سنجنده ALI تصحیح هندسی شده و با استفاده از عملیات نمونه برداری مجدد به پیکسل سایز 10 متر تبدیل شد. نهایتا با استفاده از الگوریتم های گرام اشمیت و Pc Spectral و IHS با تصویر ALI تلفیق شد. سپس با استفاده از باند پانکروماتیک تصویر Orb View دوباره تصحیح هندسی و نمونه برداری مجدد شده و به پیکسل سایز 1.5 متر تبدیل شد.در نهایت دوباره با روش های ذکر شده عملیات تلفیق با باند پانکروماتیک Orb View انجام شد، نتایج تلفیق نشان داد روش گرام اشمیت بهترین عملکرد را از نظر طیفی و مکانی داشت.
  کلیدواژگان: تصاویر فراطیفی، تلفیق تصاویر، تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا، ماژول FLAASH
 • بهروز خشت زر* صفحات 1110-1139
  این مطالعه با هدف تحلیل جغرافیایی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس در استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است. مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری پژوهش را کلیه فرماندهان و بسیجیان عضو پایگاه های مقاومت بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده اند، که تعداد250 نفر بصورت تصادفی بعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تایید گردید میان آنها توزیع شد، تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS23 و تست های t تک نمونه، رتبه بندی فریدمن، t مستقل و واریانس یکراهه صورت گرفت، نتایج نشان داد پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس(معنوی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) نقش داشته اند(p<0. 05). نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن در خصوص نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های معنوی دفاع مقدس نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن روحیه استکبار ستیزی در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های اسلامی در رتبه پنجم قرار قرار گرفته اند(p<0. 05). در خصوص نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های فرهنگی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن وطن پرستی و دفاع از میهن در مقابل بیگانگان در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های فرهنگی در رتبه پنجم قرار دارند(p<0. 05). در رابطه با نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های اجتماعی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن اتحاد ملت در مقابله با بیگانگان در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهاینه کردن دفاع از تمامیت ارضی در رتبه پنجم می باشند (p<0. 05). در ارتباط با نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های سیاسی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن برقراری امنیت مرزی در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن آماده سازی افکار اقوام مختلف در برابر عوامل بیگانه در رتبه پنجم قرار گرفته اند (p<0. 05). در رابطه با نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های اقتصادی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن کاهش قاچاق کالا در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ریشه کنی فقر در جامعه در رتبه پنجم قرار گرفته اند (p<0. 05). یافته های مطالعه حاضر در خصوص تعیین نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس بر اساس شهرستان محل سکونت، جنسیت، سن و نوع عضویت در بسیج معنی دار بود(p<0. 05). ولی بر اساس وضعیت تاهل، تحصیلات و شغل معنی دار نبوده است(p>0. 05).
  کلیدواژگان: بسیج، پایگاه مقاومت بسیج، نهادینه کردن، دفاع مقدس، استان کهگیلویه و بویراحمد و ارزش
 • وحید هزاره، سید محمد باخرزی قزالحصار* صفحات 1140-1158
  زمینه و هدف
  شهر، دستاورد تمدن بشری، همواره با مخاطرات بسیاری روبه رو بوده و زندگی ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است که گاه خود انسان و توسعه شهرها بر شدت مخاطرات افزوده است. سیلاب های شهری از مهم ترین مخاطراتی است که علل و عوامل انسانی و محیطی متعددی موجب بروز آن میشود. هدف از این تحقیق تهیه نقشه های خطر پذیری سیلاب در منطقه 9 شهرداری مشهد است تا بتوان براساس آن بخشی از مراحل پیش گیری و آمادگی یا ترکیب این دو را قبل از وقع بحران سیلاب در محیط های شهری اجرا نمود.
  روش
  در این تحقیق شش عامل: فاصله از مسیل، ارتفاع، تراکم جمعیتی، شیب، جهت شیب و کاربری اراضی به عنوان عوامل موثر در نظر گرفته شده اند که براساس متدAHP در نرم افزار Expert choice وزن دهی شده و در محیط نرم افزار Arc GIS طبقه بندی و با استفاده از توابع مختلف مانند Euclidean Distance لایه های مورد نظر تهیه شده است. نقشه خطر پذیری نهایی با استفاده از ضرب لایه های نرمال سازی شده وزنی Reclassify در تابع Raster calculator بدست آمده است.
  یافته ها
  طبق آن چه از نتایج تحقیق به دست آمد، شش عامل در نظر گفته شده فاصله از ارتفاع، مسیل، تراکم جمعیتی، شیب، جهت شیب، کاربری اراضی موثر بر خطر سیلاب شهری هستند. هم چنین بر اساس محاسبات 74% از مساحت منطقه در محدوده با خطر کم و خیلی کم قرار دارد و 26 % نیز در پهنه خطر متوسط تا خیلی زیاد واقع شده است.
  نتیجه گیری
  توزیع جغرافیایی خطر سیلاب بیشتر در جنوب و جنوب غرب منطقه9 است، که بافت فرسوده و حاشیه نشین این منطقه نیز در پهنه با خطر متوسط رو به بالا واقع شده است. مدیران شهری در حوزه های مربوطه باید با راه کارهای مدیریتی مناسب در بخش های با ضریب خطر بالای منطقه، در جهت پیش گیری و آمادگی مراحل پیش از بحران آمادگی لازم را داشته باشند.
  کلیدواژگان: سیلاب شهری، پهنه بندی، خطرپذیری، AHP، GIS
 • سید میدیا لطیفی*، ابوالفضل کماری قدیم صفحات 1159-1171
  پارکینگ به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های شهری نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفا می کند. مکانیابی پارکینگ ها، متاثر از عوامل متعددی است که بررسی همه جانبه این عوامل در توزیع مناسب پارکینگ در فضاهای شهری ضروری است. در این پژوهش، مکان بهینه برای برای استقرار پارکینگ طبقاتی در شهر تبریز و در محدوده های مورد مطالعه مشخص شد و برای این کار از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و برای انجام محاسبات نیز از نرم افزار EXCEL استفاده شده است. برای انجام این روش، پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات اولیه و گردآوری اطلاعات 6 معیار به عنوان معیار نهایی و برتر انتخاب شدند که شامل معیارهای ارزش ملک (زمین)، مراکز جاذب سفر، شبکه های دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت و گره های ترافیکی می باشد. و همچنین بعد از بررسی نظر کارشناسان و صاحبان امر 3 محدوده (A، B،C) برای احداث پارکینگ های طبقاتی انتخاب شد. محدوده A شامل چهار راه ابرسان و فلکه دانشگاه، محدوده B شامل سه راهی ولیعصر و فلکه تختی و محدوده C شامل چهار راه بهار و آخونی می باشد. با توجه به محاسبات انجام شده و وزن های به دست آمده محدوده A با توجه به مراکز جادب سفر که در این محدوده و اطراف ان قرار دارد به عنوان مکان بهینه برای احداث پارکینگ های طبقاتی شناسایی شد. با توجه به این که در این محدوده پارکینگ غیر طبقاتی وجود دارد می توان از زمین آن برای احداث پارکینگ طبقاتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پارکینگ طبقاتی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، کلانشهر تبریز
|
 • Page 0
 • Mohammad Derakhshanzadeh *, Bijen Dadras Pages 1-18
  Today, educational spaces are one of the most important urban utilities and they cover a considerable amount of urban space. Considering the activities performed in these spaces, they are of considerable importance to other services of the city. The purpose of this research is to evaluate the location criteria of existing educational centers and to locate new educational centers in high school in Dehdasht city. The research method is descriptive-analytic. For this purpose, we first assessed the existing schools in terms of observance of location criteria, then using the GIS and the Analytical Hierarchy Process (AHP) process to locate new educational centers Is. First, according to the criteria for modeling the appropriate sites, the maps of the required criteria for preparation and reclassification were carried out and then weighted by the weighing method of the pair comparison, which is part of the AHP method, weighted and with Using a hierarchical process model (AHP), suitable locations for schools have been proposed. The results of the assessment of Dehdasht educational centers show that on the one hand, the city faces a shortage of educational facilities, and on the other hand, educational users have limited access to and close proximity to sports facilities and green spaces.
  Keywords: Training, evaluation, AHP, GIS
 • Bijun Rahmani, Soroush Sanaeimoghadam *, Mohammad Derakhshanzadeh, Mahdi Hoseinpour Pages 19-36
  Social capital is the result of the formation and deployment of values, norms, traditions, conventions and rules spontaneously and in the context of social interaction, the foundation of empathy, cooperation, altruism, loyalty, work conscience in social life on the part of individuals. This kind of capital is considered a suitable platform for human and physical capital productivity and a way to succeed.The purpose of this study was to investigate and The role of social capital in urban development in Dehdasht, Type of research is practical and it is an descriptive analytical methodology used and gathering information library and survey methods (questionnaire, observation and interviews) was used, The population of the study were all the residents of Dehdasht. A sample of 380 persons were randomly selected using Cochran formula. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha. In this study, analyzed using factor was used to analyze the data. Among the variable related to the quality of life, 28 indices extracted using factor analysis have been reduced to 6 factors, factors derived from factor analysis of variance total of 39/63 percent in the fall. Among the six factors were extracted, social trust factor alone 6/18% of the variance that covers most influential factor in this study. And a social disorders, with 6.3% of the variance has less impact on urban development, town Dehdasht have.
  Keywords: Quality of Life, Social Capital, Urban Development, Factor analysis, Dehdasht
 • Rahman Rahmanzandi *, Abolghasem Amirahmadi, Malihe Mohamadnia Pages 37-58
  Landslide, as one of the natural disasters, has had many dangers especially in mountainous areas, causing many mortal and financial losses throughout the world. The purpose of this study is to evaluate the factors affecting the occurrence of landslide and to prepare its susceptibility map in part of the Binalood heights (Torghabeh-Drood). In order to zoning the risk of landslide using the entropy index, landslide lands were first determined, Then, the factors affecting the occurrence of slopes such as slope, elevation, gradient direction, tilt type, land use layers, distance from faults, distance from the road, distance from, Stream power index, sediment transport index and precipitation in GIS were prepared and then An estimation of the weight of the landslide sensitivity map was prepared by entropy method. The results showed that land use factors, slope type and rainfall were the most important factors in the landslide occurrence and stream power index and sediment transport index were the least factors in the landslide occurrence in region. The map was divided into four classes of low, moderate, high and very high sensitivity. More than 50% of the area has high and very high slip sensitivity indicating the potential for landslide in the area. The map was evaluated using the ROC curve and the under curve and it was determined that the accuracy of the prediction is very good in the occurrence of landslide occurrence.
  Keywords: Landslide, Entropy, Zoning, ROC curve, Torghabe-Darrod
 • Gona Mehrdanesh *, Kamran Nouri Pages 59-81
  Tourism, or tourism, is today one of the fastest growing industries in the world and a tool for increasing the national income of the world. In this industry, one of the most attractive and possibly the newest one is rural tourism, which has recently attracted many countries in the world. Today, many policy makers and planners consider tourism as a tool for economic stability and development for rural communities. The rural tourism industry should be the same as the sharp edges of a shove If not developed and developed in accordance with principles and order, it will not only help in the development and improvement of rural areas, but also will have destructive and irreparable effects on social, economic, natural, environmental and ... rural communities and Ultimately, the whole community will be treated, to what extent is the rural tourism sector and ecotourism considered? How can this industry be used as an effective management tool for rural development, as well as a two-way relationship between these two sectors, as well as the importance of the tourism industry in the management of the village because of the development of rural tourism Village management can provide a significant source of funding for implementation of its programs, and on the other hand, with proper management in the village, we can lead the development and development of tourism in principle. The purpose of this article is to identify rural areas. Be Also, factors and elements that are effective in developing and expanding this industry in rural structure are identified and analyzed. In compiling this paper, library, field, resource, documentation and ... methods have been used.
  Keywords: Village Residence, Village Planning, Tourist Village Tourism, Desh village
 • Mohammad Derakhshanzadeh *, Bijen Dadras Pages 82-100
  Past strategies in the area of ​​development have failed to address the issues of poverty, employment, health, food security, environmental sustainability, and so on. One of the strategies that has been recently considered in most countries of the world is the development of tourism in deprived areas with the potential to expand tourism. The purpose of this research is to investigate the causes and challenges of tourism development in the province (management and infrastructure weakness) from the point of view People, officials and tourists. The type of research is applied and the research method is descriptive-analytical. Information processing tools, library and field analysis, data analysis are used for parametric and nonparametric statistics. The results of this study showed that the most important factors influencing tourism development in the province are infrastructure factors. The results showed that management and infrastructure weaknesses are important factors influencing tourism development in the province. However, in terms of tourists, the infrastructure operator with an average of 44.4% more than management factors (with an average of 3.37) played a role in the lack of tourism development in the province. The most important components of the infrastructure and management factor were welfare and accommodation components, with a mean of 3.55, and advertisements with an average of 3.42, respectively.
  Keywords: Tourism, Challenges, Management, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad Province
 • Rostam Saberifar * Pages 101-116
  Gaining access to urban sustainable development, especially taking the side of social justice, has become one of the most concerns of managers in recent decades. It has been claimed that this approach has been come into account practically and it has had desirable results. The survey aims to examine this hypothesis on Mashhad. Based on this plan, conditions and amount of access to sustainable development criterion among thirteen regions of the city have been researched. This survey uses descriptive and analytic methods of research and to analysis and demonstration of findings, available functions of GIS software and technic of TOPSIS have been utilized. In this stage of research, due to various limitations, those indexes that have more ability of being quantifiable, have been widely used. Findings indicate that 1, 9, 10, 11, 12 regions, have the most degree of development; regions of 7, 8 and Samen are relatively developed, and regions of 2,3,4,5 and 6 are deprived. According to these findings, amount of access to sustainable development in Mashhad was not in relation with activities and measures that have been done in this case; or, at least method of practice toward urban regions development was in the way that rich groups had mostly taken the advantage of the policies. Because, developed regions by rich neighberhood, regions with middle development by middle class areas and regions with low degree of development by poor areas and slums are in contrast. Asa result, shifting among approaches and implementation methods in Mashhad is necessary.
  Keywords: Urban Sustainable Development, Social Justice, Mashhad City, Urban Regions, TOPSIS
 • Mahdi Hoseinpour *, Akbar Hamidi, Fatemeh Fekri Pages 117-138
  Health indicators measure a community based on their health indicators and measure the health among the population according to the trends in these indicators over time, and they are considered as the main component of the sustainability of a community. In the context of the health issue, the provision, maintenance, and promotion of health should constantly be considered as a goal, that is, it should always be across-the-board and comprehensive in its health. The aim of this study was to investigate the environmental and health components of East Azarbaijan province. The research methodology is descriptive-analytic and is an applied research method. The statistical data of the Statistical Yearbook of Statistics of 1390 for the province of East Azarbaijan consists of 22 variables. After collecting information, the data were analyzed by Analytical Hierarchy Process (AHP), the weighting of the indicators was done through entropy. The results obtained from the ranking of 20 provinces throughout the country show that the cities of Tabriz and Osku are among the healthiest cities, and the cities of Ajabshir, Malekan, and Varzaghan are at the lowest level and are among the deprived cities in terms of health components. At the end of the study, the research hypotheses were analyzed in SPSS software using Pearson's correlation coefficient. By increasing the population and employment rate of each city, the level and level of environmental health index increased, indicating a direct and significant relationship between them.
  Keywords: components of the health, environmental health, the Analytic Hierarchy Process (AHP), East Azerbaijan province
 • Farahnaz Akbar Zadeh, Hosein Mosa Zadeh, Mehdi Khodadad *, Hasan Mosa Zadeh Pages 139-153
  One of the aspects of urban management that has recently been considered in Western countries and societies is the good governance of the city. In fact, the cities have not found a way to manage their own business, except for creating a platform for the development of democracy, and in this way they have acquired a new form of sovereignty, called "good urban rule." In this regard, the present study aimed to investigate the performance of urban management with a good urban governance approach in Gorgan city. For this purpose, descriptive-analytical method and field survey have been used. Also, the population studied in this study residents of the 1st and 2nd area The city of Gorgan has been selected using 200 Cochran method and the questionnaire has been distributed randomly among them. In order to measure urban management in the study area, five good city governance indicators including transparency, participation, legitimacy, accountability, and efficiency and effectiveness were used. The results obtained using Mann-Whitney test showed better situation in area one in two Then, the accountability and legality of the region are two. Also, t-test showed that the efficiency and effectiveness dimension with the average of 3.21 had the best status and then the participation rate with mean of 2.58 had an inappropriate situation compared to other dimensions.
  Keywords: City of Gorgan, urban management, Good City Government
 • Aeizh Azmi *, Reza Reaei Pages 154-166
  New rural management is a new paradigm in rural development. It wants help to rural area development. Dehyaries are an important factor in new rural management. Dehyariha faces to experts and planners notice because it has high important and it is new idea. Rural management is important because it relates with widespread problems in our country. This paper studies Dehyariha duty about rural management in Mirbag district base of villagers’ attitude. Therefore important question is study of People’s Attitude to Dehyriha Function from Creation to Today in Mirbag County. Investigation method was descriptive-analysis method and we use from questionnaire. Realibility calculate by Cronbach alpha. Statistical volume was 104 people that were calculated by Morhan table and sampling method was simple random sample. There are 8 villages and they selecting base of crowd and Dehhyari.. Results say that rural management have many dimension. This investigation says people have satisfaction from Dehyari Function and they present some recommendation for better function. Finally there are 7 factors those effects on Dehyaries development that includes: services and heritage, stewardship on plans, resolving of economic problems,encouragement of wide participation, cooperation with institution, decreasing immigration, people satisfaction and social problems in dehyaries.
  Keywords: people’s attitude, Rural management, Dehyariha, Mirbag county
 • Saadi Salehi *, Karim Shamsi, Ayesheh Rostamzadeh Pages 167-175
  The main objective of this research is to evaluate the human development indicators in the cities of Sanandaj, Kurdistan province, which according to the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political, electricity, gas and water, sanitation And therapeutic, rehabilitation and services, telecommunication and communication). The methodology of this research is descriptive-analytical. Information gathering was done using library resources. The models used in this research are a rank-size model that is used to measure the rate The balance of space between the distribution of services and population in the rural district of the city, the results show that overall The distribution of services and population in the cities of Sanandaj is based on a spatial equilibrium. According to the rank-scale model, the scale of research is 563. It can be said that there is a balance between population and services in Sanandaj city, the largest difference is in the Naran district It has a high demographics population, but is ranked less in terms of services
  Keywords: Development, Human Development Indicators, Rank Ranking Model, Sanandaj
 • Hassan Momeni *, Malihe Soltanabadi Pages 176-193
 • Saadi Salehi *, Parstoo Lotfie, Logman Rahimian, Hana Darvish Pages 194-204
  The main objective of this study was to evaluate the human development indicators in the cities of Saravabad, in the province of Kurdistan, based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and recreational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, health and medical , Telecommunication and services, telecommunication and communications). The methodology of this research is descriptive-analytical. Information gathering was done using library resources. The models used in this research are a rank-size model that is used to measure the spatial equilibrium Between distribution of services and population in the district of this city, the results show that overall between Distribution of services and population in the cities of Saravabad is based on the spatial equilibrium. Based on the rank-scale model, this research is 548 / R =. It can be said that there is a balance between population and services in Saravabad city, the largest difference is in Jareh village And the village of Dazli.
  Keywords: Development, Human Development Indicators, Saravabad Model Size Rating
 • Firooz Tabarzard * Pages 205-219
  Climate change is an accepted global phenomenon and the importance of considering this phenomenon is very important. In the present study, the effect of the phenomenon of climate change (temperature and precipitation) during the statistical periods 2020-2039 and 2040-2020 in five The applied synoptic meteorological station for Kermanshah province has been studied by entering data and doing microscopic operations on the data for the study areas. Finally, by entering the geographical information system (gis), the prediction map Rainfall is for these periods, the results of the study of the phenomenon of climate change suggest that It is expected that the temperature increase up to 4.3% for the studied stations and the increase in the average temperature of the present and also the reduction of precipitation in the tropical region and southeast and east of the province is expected, for this purpose, should be with the minimum land productivity And respecting the appropriate pattern of cultivation in these areas should be treated in a more manageable manner.
  Keywords: Climate change, Small scale scaling, Climate modeling, Geographic information system
 • Jamshid Einali, Hassan Ghasemloo * Pages 220-239
  The relative lack of mutual benefit and trust among local institutions, organizations, and social networks is recognized as an essential bottleneck for sustainable rural development and a prerequisite for the development of any society, especially rural communities, The expansion of social capital. Therefore, the present study sought to investigate the status of livability of villages in Chaiparad High District as an integral part of sustainable rural development dimensions and the role of social capital in promoting it. The present research is applied in terms of its descriptive-analytical nature and the method of collecting library and field information. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha (0.746). The statistical population is the villages of Chayparreh district with 1059 households and sample size of 283 households (according to Cochran formula). Random sampling method is simple. To analyze the data, a quantitative method based on descriptive and inferential statistics (one-sample t-tests, linear regression, path analysis) and the Topsis model were used. . The results of the research show that social capital components have a favorable situation in the study area. Also, the economic and social dimensions of livability are satisfactory, but the environmental component with an average of 2.736 and the negative-favorable difference is below the desired level. About 67% of the positive impact on rural livability has been influenced by social capital in the study area. So that the component of social trust with the coefficient of 0.578 was considered as the most effective component and component of social networks and institutions of -0.016 the least effect on rural livability. Also, the village of Qar-e-Bootha with the priority coefficient of 0.923 ranked first and the village of Gohlar (0.108) ranked seventh in terms of livability in the Chaiparat district.
  Keywords: Social Capital, sustainable development, livability, Rural Areas, Zanjan
 • Saadi Salehi *, Fatemeh Abdollahi, Farhad Saeedi Pages 240-250
  The first step in the assessment of rural spatial inequalities is the recognition, precision of the literature in this area and its consequence, the explanation and analysis of indicators of sustainable rural development. The main objective of this research is to evaluate and evaluate the human development indicators in the provinces of the city of Sangz, located in Kurdistan province. The basis of the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, restoring and services, telecommunications and communications), which is the method of doing this research is descriptive-analytical , Data collection using library resources, models used in this research The heart rate-size is to measure the spatial balance between distribution of services and population in the rural district of the city. The results show that there is a general equilibrium between distribution of services and population in the cities of Saqez City based on the rank-size model Research is 866. It can be said that in the cities of Saghez, there is a balance between population and services, the largest difference is in the Imam district.
  Keywords: Human Development Index, Rank-Size Model, Saqez City
 • Fariba Ramazan Nia, Sayyed Amir Mohammad Alavizadeh *, Reyhaneh Soltani Mighdas Pages 251-272
  Agriculture sector is one of the most important economic sectors of the country. In this section, to reach agriculture and rural development, crops suitable for different areas are emphasized. One of the crops that is prevalent in some hot and dry regions of Iran such as Kerman, Semnan and Khorasan, is the pistachio also called “the green gold”. The key issue in this study is to analyze the role of gardening in sustainable rural development with an emphasis on pistachio cultivation (Shahrabad rural district, Bardaskan City). This is an applied study that uses a descriptive-analytical method to examine the parameters being investigated. The statistical population of the study consisted of 2830 rural families living in Shahrabad rural district of Bardaskan city. 338 questionnaires were selected as sample size according to the Cochran formula and based on the appropriate allocation formula, the sample size in each village was determined. The collected data were analyzed using SPSS software and Spearman and Chi-square tests. The results of the study showed that about 53% of respondents mentioned pistachio as the main source of income. Among the indices studied in three economic, social and physical dimensions the highest means belonged to: Rising land and housing prices at an average of 3.09 (economic) ,the index of change in life patterns with an average of 3.01 (social), and the index of changing home view with the average 3.23 (physical). The results of Spearman test show a positive relationship between gardening prosperity (pistachio cultivation) and promotion of rural life with 99% confidence. In addition, the results of the study indicate that the development of gardening activities has led to an increase in employment and income in the rural district of Shahrabad.
  Keywords: gardening, life promotion, Agriculture, pistachios, Bardaskan City
 • Sajjad Fallahpour, Akbar Hosseinpour *, Reza Azad Mard Pages 273-293
  Forces hints of globalization in trade, economy, politics, culture, and also in different scientific texts and educational institutions in all regions of the world. cities due to the importance of social, economic and political relations with globalization complex. about this relationship studies in the shape of a new theoretical framework in urban studies that global city. in urban studies, this new theory with questions in connection with the effects of globalization towns and cities on how to respond to globalization, and with the formulation processes guide to lead to the cities of globalization ends. In this regard mega - city of Tabriz due to its geographic location in northwestern Iran, there is always the Arctic region of the country. the present study, history and elements of the concept of globalization and the city of the World, is understood to analyse the factors influencing, urban management in this issue. In other words, the global city of Tabriz Metropolitan urban management investigated. The field in order to experts, managers and the civil authorities, as well as the elite that includes university professors Tabriz in careers indices of globalization, which is organized as the number of 979 demographic question. stability data used by exploiting Cronbach's a larger amount to 0.75 and calculated by single test example on sample t - test the hypotheses of research has been assessed. according to each of the three - test sample research hypothesis that is based on the desirability of managers and city officials familiar with the globalization and global city, a lack of institutional capabilities necessary - management and inadequate performance managers in the city of Tabriz mega - World to the city.
  Keywords: globalization, global city, urban management, city of Tabriz
 • Saadi Salehi *, Hiwa Ghasemi Pour, Midia Latifi Pages 294-304
  Today, in developing countries, in order to strengthen socio-economic structures, eliminating regional imbalances and ultimately achieving sustainable regional development, it is necessary to identify and distribute the facilities, resources and resources. In the present article, human development indicators include Indicators (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, rehabilitation, services, meetings and communications). The present research is objective, applied and in terms of type Research, descriptive-analytical, and in terms of collecting information, documentary-library, first of all, the definition of development And indicators have been used and these indicators have been used in the world and Iran based on library methods (articles, prestigious internal and external publications related to the subject) and evaluated for model analysis (HDI). The findings of the research indicate that the village of Sarah is ranked first and respectively in the villages of Golpayeh, Imam, Zulfiqar, Lokhora, Tilko, Daryan, Sahib and Tamur, Tarjan and forty springs next. In general, the only developed rural district is the Sarat rural municipality, and the districts of Imam and Zulfiqar districts are moderately developed. And in this city of 11 rural districts there are 7 deprived villages.
  Keywords: Development, Human Development Index HDI, Saqez City
 • Fatemeh Azizi *, Nasrin Kazemi, Marzieh Hadi Poor Pages 305-322
  Craftsmanship is the embodiment of three elements of beauty, skill and thought, and since any handwritten product describes the historical, social and cultural characteristics of the place of production, it can be considered as an important factor in the recognition of culture and civilization. In recent years, the Iranian handmade carpet has undergone a period of decline and stagnation in international competitions with other countries. So, to create a competitive environment, these industries need to evolve, albeit not to the detriment of the overall structure of handicrafts and the specific characteristics of this art-industry. Therefore, considering the necessity of entrepreneurship in this section, identifying the characteristics of entrepreneurs as the successful people of society, makes it possible to develop these features in order to promote this spirit. This study is descriptive-analytic by identifying the individual and psychological factors affecting entrepreneurship and evaluating it among carpet weavers in Mahabad city. Data were collected using a questionnaire and analyzed by SPSS. The first part of the analysis of the results is a correlation between individual and psychological factors. The results show that the correlation between these factors is moderate in the sample. The second part analyzes the differences between groups in having an entrepreneurial spirit. In this section, there is also a significant difference between different groups in having an entrepreneurial spirit.
  Keywords: Entrepreneurship, Individual factors, Psychological factors, Handicrafts, Handmade carpets
 • Mehdi Khodadad * Pages 323-334
  In rural development topics, access to transportation networks is one of the most important factors affecting development, in addition to being effective in the movement of goods and passengers, by providing access to urban and rural development and the relationship between They will also be. Public transport development in reducing traffic and noise pollution, reducing the congestion within urban context, satisfaction of citizens from the possibility of proper service, the ability to achieve the goals of the village electronics, the focus of activities and user The various types of space required for the area of ​​the districts of the province and the management of the parking and its creation, with the focus of public transportation development planning, are necessary. Therefore, the research method in this paper is descriptive-analytic. The research process has begun by referring to authoritative library and documentary materials and field studies. The data have been analyzed by SWOT analytical method of quantitative strategic planning. The results of the research show that if you consider public transportation facilities to improve the quality of life and support strategic planning in the process of preparing rural and urban planners, many communities, including the village of Yamatyar Abad, one of the villages There is a need for the development of transport-driven and strategic planning interference in accordance with the results. To address the problems of traffic congestion at the village level and the pollution caused by the use of private cars, reducing the life of trees, etc., strategies and policies have been proposed.
  Keywords: Strategic Planning, TOD Development, SWOT technique, Ustyarabad Village
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari, Samira Mohammadi Pages 335-352
  Among the sectors that have enjoyed significant growth in the world economy in recent years and are projected to become the most profitable and influential economic sector in the next two decades, the tourism industry is. The use of this sector to achieve sustainable development in each region requires an operational and operational plan based on recognizing the impacted tourism potential on the one hand and the characteristics of the tourists benefiting from these facilities on the other. Today, tourism is more than just an industry as a vibrant global and social phenomenon with its own complexity. The purpose of this study analyze the role of tourism in economic development of Tabriz city has been in September 2016. The data required for this research was collected by a sampling method from the experts and experts of governmental and private organizations and organizations related to the tourism sector in September, 2016, using a questionnaire. The statistical population in this research is experts and experts of governmental and private organizations and institutions active in the field of tourism of East Azarbaijan province. Sample size was estimated at 267 people based on Cochran sampling formula. The nature of the research is descriptive-correlational. SPSS 16 and Lisrel 8.5 software have been used for descriptive and inferential statistics for analyzing data and testing hypotheses. The results indicate that tourism will increase economic development and each of its dimensions will be: increase in income, increase in employment and decrease unemployment in Tabriz city.
  Keywords: Tourism, Economic Development, Occupation, Lisrel, Tabriz
 • Faz Lollah Esmaeili, Elham Davari, Kobra Taheri, Mehdi Khodadad * Pages 353-367
  Development of tourism, especially in urban and recreational towns, can play a major role in empowering local people and diversifying their economic growth, as well as creating new job opportunities in relation to other economic sectors, in the light of the influential factors and planning. The area of ​​Shandiz has long been a familiar destination for tourists and nature, and this is a landmark of the region's geographical, cultural and historical heritage. However, despite being in the vicinity of the Mashhad metropolis and having natural-cultural cultural benefits, tourism has not been able to develop properly in the field of tourism and become one of the most productive sectors of the country. The main objective of this research is to investigate the impact of tourism on improving the economic indicators of Shandiz and providing strategies for tourism development in this city. To achieve this goal, two methods of library and field studies have been used. It should be noted that in this research, spss and excel software was used to analyze the data. The results showed that tourism has been effective in promoting economic indicators (increase in income, job creation and job diversification). The planners and planners of tourism must, according to the circumstances of each destination, strive to develop a kind of tourism that best suits the features of that destination.
  Keywords: Tourism Development, Urban Cities, Shandiz City, Razavi Khorasan Province
 • Marzieh Shoghi *, Mina Amirinezhad Pages 368-385
  Tourism , one of the approaches to economic change and social in different regions of the world that has always interested researchers and planners. Bushehr Province in this regard to the potential resources of tourism, enjoying a privileged geographical position and can also benefit from the economic benefits (employment, income, education, exchange, etc.), social opportunities, political and cultural interests be residents of the region and country. Studies show that tourism development strategies in Bushehr province , according to the capacities and sensitivities of ecological , political , social, cultural and ...Area to be developed . The main objective of this research is the preparation and development of tourism for the Province of New valvular and avoiding integration of multiple, parallel, vacuum activity, part visionary and tourism. The present study describes the research methodology used - is analytical; Furthermore, it is the method. SWOT results based on library data collection and analysis of documents that Bushehr despite this evidence of the Strengths and opportunities, including geographical location, size, diversity and natural attractions and historical resources, culture, beautiful landscapes, Mangrove forests and ... Caught several weaknesses and threats such as, lack of tourism infrastructure, poor publicity, a management integration, globalization is bad publicity
  Keywords: Development, Tourism, coastal waters, Persian Gulf, SWOT technique
 • Saadi Salehi *, Mohammad Zamani Pages 386-396
  The construction mobilization plan, proposed by the Supreme Leader on 17/2/1379 during a meeting with a group of Basij militia and Resistance forces, is one of the most important and practical initiatives that have been proposed to enrich youth leisure events. The present study aimed to investigate the role of mobilization in the development and development of villages in Marivan city in the form of Shoshtari Shahr design. This research is descriptive-analytic based on documentary and library studies and is the target of this project. In the first stage, the restrictions are eliminated in two provinces of Kurdistan and Sistan and Baluchestan In the city of Marivan, by solving the deficiencies in rural settlements in the spring of 1396, it has been devoted to the construction, repair, renovation and renovation of mosques, schools, rural roads, houses of the universe ... At a glance, the villages of Anjiran, Zhoureh, Varyan valleys , Dari, Rashdeh, Vishnesh, Kani White, Viseh and ... about 330,000 / 330 Rials for development and civilization, which in the plans of this plan eliminate the deprivation of all villages in the city of Marivan based on the Human Development Index Be
  Keywords: Shahid Shooshtari Design, Marivan City, Shutdown
 • Ahmad Arabshahi *, Mehrnoosh Taghdisi Pages 397-416
  In order to achieve development can be used many different tools that tourism is one of the tools that have different levels. Urban tourism can play an important role in the urban management and development which this issue has been discussed in this paper. First, try to get familiar with the concept and nature of urban tourism and then objectives and strategies of urban tourism development should be examined. The effects of tourism on urban development in many sectors will be examined (Includes: The economic effects of tourism on urban development, Social - cultural effects of tourism on urban development, physical effects of tourism on urban development and tourism effects on the environment and urban development) And negative impacts of tourism development in the city will be listed. The urban tourism attractions of Iran includes: natural attractions, historic attractions, pilgrimage and religious attractions and social and cultural attractions are examined. And urban tourism restrictions in Iran will be analyzed. Finally, Urban Tourism Development, the role of municipalities, urban management and urban tourism network will be discussed.
  Keywords: Tourism, Management, Development, urban management, urban tourism
 • Mohammad Salmani Moghadam *, HASAN KHODABANDEHLO, Fatemeh Yousefi, Mohammad Samadi Pages 417-438
  Increasing population and urbanization in the metropolis of Tehran have led to an increase in the number of cars and, as a result, the need for fuel supplies. The network of gas fueled sites is one of the components of the urban services network, which acts as a fuel supplier to the intercity transportation sector, and in its turn, it is important. The purpose of this study was to determine the proper locations of Gas Shelter (CNG) as a municipal user, according to the criteria and criteria in District 4 of Tehran Municipality. In order to achieve this goal, by using the ArcGIS, a map of effective criteria for finding gas storage locations such as population density, passageways and access, land gradient, compatible applications and incompatible applications were prepared. The research method is descriptive-analytic. In order to weigh the criteria, two methods of using experts knowledge and mathematical models as well as software such as Expert Choise were used and the final weight of the criteria was determined. Finally, with the weight multiplication of each criterion in the prepared layer for each criterion and the overlapping of layers using the ArcGIS software capabilities, a final map of the locations for the construction of shelter positions in the 4th municipality of Tehran was prepared. The final map of the location was divided into three classes with suitable potential (49.30% of the total area), moderate (33.6% of the total area) and inappropriate (17.00% of the total area), and it was found that only 14% Of the sites located in the proper range of construction of the storage facilities, the rest are in medium and inappropriate areas. It was also found that the northern and eastern areas of Region 4 have the greatest potential for the construction of new gas fields.
  Keywords: Fueling Station (CNG), Locating, &quot, Expert Choise&quot, Fourth District of Tehran
 • Mostafa Khazaee *, Mohammad Taghi Razavian, Javad Abdi Pages 439-457
  Confronting natural disasters is one of the main concerns of communities in organizing a residential urban environment. Especially in our country, there are 31 natural disasters in Iran, due to the geographical situation of natural hazards and 40 types of natural disasters registered throughout the world. Therefore, in order to achieve safety and protection against natural disasters, safety considerations should be at the top of urban planning and design. Knowing the spaces and factors that contribute to the reduction of safety requires the prevention, preparation and protection of the human environment against any kind of crisis that planners and urban managers should pay more attention to. The passive defense includes a set of actions that reduce the possible impact of direct threats without direct exposure. Therefore, actions called "passive defense" are mostly in the field of preventive actions and actions to restore the status of the area to pre-incident situations. Looking at the existing structure and political space and military paradigms in urban spaces, it seems necessary to take into account the inactive defense system's actions in the comprehensive context, in order that increase the power and authority of the system, and to reduce the physical and human vulnerability of possible aggression.
  Keywords: City space, urban safety, passive defense, crisis management, Kashmar
 • Leila Kokabian *, Bahman Ramezani Pages 458-478
  In general, natural hazards, including factors threatening tourist destinations that lead to a change in the development process of an area are thus using the zoning of natural hazards, and identification and evaluation of ecological can be a range of potential tourism development to identify and Reduced the damage from hazards to some extent. In this research, the zoning of natural hazards for tourism purposes in Shaft has been studied. The shaft is from the northern part of Iran, located in the west of Gilan province. The Talesh Mountains, which are a great source of winter snow and rain, are located near the city, which is the source of rivers and springs in the city. to criteria with analytical hierarchy process (AHP) spatial analysis in GIS environment and to display optimal land in three categories: very favorable (low risk), considered moderate (moderate risk) and unfavorable (high risk) to develop tourism . The results showed that 52.32% of the whole series had an optimal area for tourism and 39.30% of the whole series had a trail Neither semi-desirable nor 8.8% has an unfavorable area for tourism development.
  Keywords: Zoning, Natural hazards, Tourism destinations, GIS, Shaft city
 • Mostafa Khazaee *, Arman Moslemi Pages 479-495
  Cities after the Industrial Revolution and the growth rate were developed, along with its many consequences. Most of the effects of these effects on the environment and the quality of life of the people of these societies have entered. One of the methods for assessing the extent of human-to-nature relation is the ecological footprint method. This method measures the quality of the needs of a human group that measures a given amount of land and water, generates resources and disposes of waste generated by its life. This research uses a descriptive-analytical method to study the ecological footprint of Tabriz city and attempts to answer this question: Is the ecology of Tabriz city capable of supporting and fulfilling the basic needs of the city's population? The results of this research indicate that the ecological footprints of Tabriz city were in food products groups, transportation, natural gas heating, water, electricity and land needed for waste disposal of 3.30 hectares. This suggests that the city of Tabriz relies on a region beyond East Azerbaijan to meet its biological needs and sustainability. A look at the amount of consumables in Tabriz shows that the share of food with 2.73 hectares has the highest share among other items. The lowest amount of land needed for waste disposal was 0.77 square meters per person. Since Iran's bio capacity is 0.8 hectares. An ecological footprint of 3.30 hectares in Tabriz city means that 125.4 times more than its share is allocated to the country's sustainable capacity for biodiversity.
  Keywords: Ecological Footprint, Tabriz City, Urban Development, Biological Capacity
 • Abolfazl Meshkini, Marzieh Kheirkhah *, Reza Shabanzadeh Namini Pages 496-514
  Introspection is one of the most prominent features discussed in Urban attributed in Islam. If we want to mentioned a common feature among all the approaches in the study of Islamic architecture, Introspection is definitely the first choice. In Islamic architecture, Confidentiality and lack of vision on the adjacent building is named as one of the design criteria used in the manufacture of Islamic cities and The importance of privacy and the enjoyment and respect of that is considered. In our modern cities and housing patterns, even in New urbans, most of the principles disappeared And this principle can be seen only with titles such as hierarchical access in the suggests plans Which is not effective. The present study methods is a descriptive and using library resources. The purpose of this paper is to examine the Introspection and the principle of the confidentiality of the urban hierarchy with using Islamic texts, the Qur'an and the research is done, the Qur'an and the research is done, Also the use of guidelines and principles for the revival of Muslim identity in contemporary cities and the principle of privacy and introversion in modern cities. Finally, the principles provided to using in the design of housing architecture. These strategies is accountable to revive the concept of space and privacy and Introspection in the residential hierarchy.
  Keywords: Introspection, Hierarchy, Privacy, Islamic city
 • Mohammad Reza Poor Mohammadi, Nahideh Ghorvchai * Pages 516-542
  Land use planning is one of the important tools for achieving social, economic, and physical macroeconomic goals, which not only have a significant impact on investment and public decision making, but also play an important role in urban growth and The quality of the surroundings is in the city. In this regard, the present study aims to investigate the land use status of the capital of Sanandaj by descriptive-analytical approach and two methods of documentary and field studies have been used to collect data. The results show that all empty land and cemetery level of the city have been attracted to urban services and urban green space. In the studies of the development plan (comprehensive urban planner), it was determined that the population density of the city is about 400,000 and a thousand people, and this city will not have much to develop in the horizontal and corridor in the years to come, and in the years after 1400 there will be a development for this city. Disconnected. The current Sanandaj city does not have the possibility of extending and increasing the level, more than what is expected in the development plan and the detailed plan, and the city authorities and related organizations should develop beyond the time frame of the development and development plan Think about it.
  Keywords: urban land use, Comprehensive urban design, Sanandaj city
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh Pages 543-559
  The provided present research aimed to Examine the Mediating Role of Employee Job Satisfaction in the Impact of Intellectual Capitals on Manpower Productivity in the Hotel Industry in 3, 4 & 5 Star Hotels of East Azerbaijan Province has been done in the summer of 2016. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through 3, 4 & 5 stars hotels employees of Tabriz City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart Pls software to analyze data. Statistical population of this research has considered all employees of the 3, 4 & 5 stars Hotels Tabriz City. The provided results indicate that the Intellectual Capitals on Employee Job Satisfaction & Manpower Productivity has a direct and significant impact; & also impact of Employee Job Satisfaction on Manpower Productivity is direct & significant. & Intellectual Capitals variable through the intermediate role of Employee Job Satisfaction on Manpower Productivity has a indirect and significant impact.
  Keywords: intellectual capital, Job Satisfaction, Manpower productivity, Hotel Industry, Tabriz
 • Smayeh Bahrami *, Elham Davari, Mehdi Khodadad Pages 559-573
  Citizen's participation in urban activities can bring legitimacy, acceptance and satisfaction of citizens to urban management together. In this regard, attention to the participation of people in the administration of city affairs has been raised in Iran scientifically and practically and some good measures have been taken in this regard, but it seems that these activities, as they should not have participated To really attract people in urban affairs. On this basis, the purpose of this research is to identify the extent of participation of citizens in development plans. The governing approach to this research is descriptive-analytic. In the present study, data collection tools and variables size, data collection questionnaire was compiled through library and field studies. In the field of instrumentation, direct observations, interviews and distribution of the questionnaire. The statistical population of the study consisted of citizens of Vali-e-Asr neighborhood of Tehran, in 1396. Among them, based on the Cochran sampling formula, a sample of 200 heads of households was selected by simple random sampling. . The validity of the research tool (the researcher-made questionnaire) shows a confidence level of 85% by calculating the alpha of Cronbach. Finally, the results of the research showed that the participation of citizens in development and services activities indicates that the citizens have not had much participation. Spearman's test shows a significant 99% significance level between the level of education (the most important component of the social base), which in fact indicates that increasing the level of education will increase the participation rate of citizens in development projects. The relationship between the level of education of citizens and their participation in different stages of urban planning planning is significant up to 99%.
  Keywords: participation, Participatory Development, Urban Development, Vali Asr Neighborhood, Tehran
 • Mohammadali Elahi Chooran * Pages 574-586
  Poverty, which is itself a sign of economic, social and cultural instability, has threatened political stability, social solidarity and physical and mental health of nations, increasing mortality rates, especially for newborns and mothers, decreasing life expectancy, dropping human productivity and Finally, the goal of this research is to investigate the role of tourism and its impact on poverty reduction of villages and villages in the northern part of the city of Noor. This is a descriptive-analytical study. For collecting data, library and field method (questionnaire, observation) has been used. The statistical population of the research is in the village of Vonuš, which according to Cochran formula A total of 250 evaluators were used to analyze the data using descriptive and inferential statistics (one-sample t-test, Friedman test and multivariate linear regression). The findings of the research show that there is a meaningful relationship between tourism dimensions and poverty reduction, which leads to large scale changes (in making rural changes, improving the status of roads, ...) and in economic dimensions leading to Creation of employment in non-agriculture and diversification into household income, etc.) and in social dimensions (empathy of residents with tourists and ...) and in environmental dimensions leading to changes (changes in utilization in farms, gardens and outbuildings And ...). Keywords: Tourism Impacts, Poverty, Rural Tourism, Village and Venus
  Keywords: Keywords: Tourism Impacts, Poverty, Rural tourism, Village, Venus
 • Alireza Jamshidi *, Masomeh Jamshidi Pages 587-607
  The purpose of this study is spatial analysis the stability of rural areas of settlements in Ilam is done with the use of Geographic Information System (GIS). This study, according to its purpose, application type, and according to the method of data collection, descriptive and causal comparison is that the survey has been done. In this study, we needed information on the subject was collected. Then the based on a system, and with the use of computers to analyze and summarize the data was performed. Integration and composition of the layers was done, then, is spatial analysis the factors affecting the spatial settlement patterns of rural settlement of Ilam. The results showed that 28.42% of Ilam (5583 square kilometers), the zone is favorable. This zone is located 486 rural settlements. Zone is relatively favorable or moderate, due to the establishment of sustainable rural settlements, with an area of 8902 square kilometers, which is equivalent to 423 rural settlements, equal to 39.49% of all rural habitations Ilam Province, takes over. Also, a inappropriate zone, in terms of sustainable rural residence, 5154 square kilometers, or 26.24% of the total land area in the province, which is comprised of 162 rural settlements. Thus can be seen that residents of rural settlements in the experimental and the factors affecting the stability of the high percentage of indigenous settlements have enough attention.
  Keywords: spatial analysis, Sustainability, rural settlements, GIS, Ilam province
 • Ahmad Taghdisi, Sakine Karamshahi, Mohsen Shayan * Pages 608-622
  The Most poorest of world's communities are most people without land or with little land that mostly live in rural areas Whereas income from agricultural activities in these communities may create employment in the livelihood, Diversity of the rural economy is one of the key issues is essential to pay attention to it. This article attempts for answer to it question that whether the diversification in rural economy can be a tool for achieving sustainable development in rural areas? The research method in this article, is descriptive – analytic method , for data collection were used of two methods field libraries ( questionnaires and interviews ). It also analyzes the data using cluster analysis, Rural Settlement stable levels in three dimensions of economic, social and environmental by 36 indicators was determined in relative scale. The results of the 35villages questionnaire and 295 households questionnaire show that Only 8.8% of rural settlements were investigated, The three dimensions are stable and 44.1 percent of them were stable moderately stable and 47.1 unstable groups. The results of analysis of One-way variance show that The score average of diversification of economic activities 38.6 percent , in Metastable villages 30.7 percent, and in villages of unstable is 27.5 percent. In order to more accurate evaluate of the relationship between sustainability and diversity was used Pearson correlation. Studies show that the relationship between stability and direct diversity was to the place 0.77 percent which is extremely strong. According to thisresults show that Diversification of economic activities in rural areas can be Sustainable of settlements and thus boost rural sustainable development.
  Keywords: Diversification, economic activities, rural sustainable development, Settlements stability, central part of Dareshahr county
 • Jamileh Tavakoli Nia, Fatemeh Souri *, Mehdi Khodadad Pages 623-631
  Knowledge and participation of the people are the main pillars of the production of power, wealth, justice and the infrastructure of sustainable cities. Undoubtedly, public participation in the community will make the path towards sustainable development less and less time-consuming, although it is not possible to ignore the activities of the nongovernmental organizations. Thus, considering the role of popular institutions in receiving and reflecting feedback on the approaches and policies adopted, the development and progress of countries, with the use of the power, talent and volunteer presence of the people and their participation is not possible. The research method in this article is a descriptive and analytical study carried out using library methods. In library studies, various types of books and documents related to theoretical foundations of research and its features were studied and used. Nowadays, popular institutions, in other words, NGOs do not have a political and social status in solving structural and functional problems in our cities, and they have had low ability to achieve popular participation.
  Keywords: Popular institutions, sustainable city, community-based organizations
 • Elham Hadi *, Elnaz Hadi Pages 633-649
  Marginalization is a phenomenon in which economic, social, cultural, physical and service-related and in lower rates, safety factors play a role in its emergence and stems from two fundamental groups of rural and urban absorption. The aim of the present study is to examine the trend of marginalization in recent decades and determine the most important factors in the spread of marginalization in Tabriz metropolis. The research methodology of the present study is descriptive-analytic, the kind of the research is applied, and the data collection method is documentary-survey method. In the present study, to determine the validity, expert opinion method was employed. Then, factors and indices influencing marginalization were determined and having applied the obtained parameters, a questionnaire for the evaluation and determination of the most important and the most influential factors of marginalization was prepared. Then the questionnaire was given to the 34 experts, professionals, and highly qualified peoples of the field of renovation and development, urban planning, and urbanism who were indigenous to Tabriz city and were expert in terms of research and expertise related to Tabriz. Finally, the data were analyzed using statistical methods and correlation coefficients in the SPSS software. The findings of the present study shows that in recent years, migration has faced an increase in its amount and that marginalization is under the influence of various factors (economic, social, physical, service-related, cultural) among which economic factors with 29.41 percent is the most important factor in the marginalization trend and social, physical, service-related and skeletal-physical are the other influencing factors in the marginalization trend of Tabriz city with the 23.57, 20.58, 14.70 and 11.76 percent respectively and the unemployment factor which is a sub-part of the economical factor has a significant role in the non-procedural migration to Tabriz city.
  Keywords: Marginalization, migration, Tabriz Metropolis, SPSS
 • Mohammad Javad Hosseini * Pages 650-659
  Human rights are the cornerstone that has opened its way from international documents to the domestic laws of the countries, in particular the constitution laws, and today all the constitution laws, along with the normality of pure political power, have included many human rights standards, including most of the rights of the First generation (civil and political rights) and most of the rights of the second generation (economic, social, cultural rights), but along with these two, recently, the rights of the third generation (solidarity rights) have also been embodied in the constitution laws of many countries, that one of the obvious examples of that is right to the environment. A right that is fundamental to the emergence and manifestation of other human rights and is expressed in many constitution laws in various ways. In this article, we will focus on the concepts and environmental considerations contained in the text of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and the fifth Republic of France in order to look at the perceptions of the basic legislators of these two legal systems on the environment, the right to the environment and The elements associated with them.
  Keywords: the constitution, the right to the environment, sustainable development
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh Pages 660-671
  In a highly competitive world today, organizations are looking for new ways to maximize the performance and effort of their employees. The largest and most important capital of any organization, human capital, is that it overshadowes other investments of the organization, and the achievement of the goals of the organizations largely depends on the proper functioning of the staff. Emotional intelligence Skills is highly crucial in career success and achivement critical responsibilities accompolishments. Psychologists believe that 20% and 80% of individuals’ success depends on IQ and emotional intelligence (EQ) respectively. present research aimed to Impact of Emotional Intelligence on Job Performance of Employees in the Hotel Industry in 5 star hotels of Fars province Including: Hotels zandiyeh and Persepolis International has been done in the summer of 2016. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through 5 stars hotels employees of Shiraz City. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart pls software to analyze data. The research method is descriptive and correlational and Statistical population of this research has considered all employees of the 5 stars Hotels Shiraz City. The sample size, Style determining volume sample formula 169 people and Were determined With Simple random sampling method. Provided results showing that Emotional Intelligence (EI) and every one of its dimensions on Job Performance have a positive and significant impact. and also it was shown that variable Social Awareness has the largest is path coefficient and its impact on Job Performance is higher than other variables.
  Keywords: Emotional intelligence, job performance, Smart PLS, Hotel Industry, Shiraz
 • Rasol Afzali, Ahmad Irankhah *, Hasan Momeni Pages 672-697
  In order to plan for controlling and reducing social damages in the city, it is imperative that urban management has accurate information about the characteristics of the social damage of each neighborhood, the segregation of urban areas based on a specific indicator of social damage is very minor information From any neighborhood to planners. The purpose of this research is to rank the areas of Tehran in terms of social vulnerability of addicted people. For this purpose, quantitative method has been used with qualitative nature. In the present study, firstly, the statistics of households in Tehran based on the census of 2011 and the block breakdown in all the neighborhoods identified in the next step, were obtained by using the G * POWER software. Findings of the research The ranking of 22 districts of Tehran with the frequency of addicted people showed that the distribution of this indicator is not random and adheres to certain patterns.Patterns formed on the surface of space are the result of a set of economic, social, cultural and behavioral processes that people in these neighborhoods are experiencing. The result of the ranking is that the 18th, 15th and 17th regions are in the first to third places in terms of the frequency and frequency of the frequency index of addicted people, meaning that these areas have an unfavorable safety situation in terms of the frequency of addicts' In contrast, regions 1, 5, and 6 have the most recent rankings indicating the safe condition of these areas against the high incidence of addicted people
  Keywords: Social harm, frequency of addicts, ranking of neighborhoods, statistical software, Tehran City
 • Mohammadhasan Yazdani, Ebrahim Alipour *, Sepideh Pourabdolali Pages 698-715
  Municipality organization is one of the most wide and important urban organization as custodian for urban affairs which has a direct relationship with the citizens. Today, some cases of responsibility reduction and/or lack of acceptance of staff liability for accomplishing tasks in some parts of this organization are seen. Therefore, this research has been done for investigating and analyzing employees’ accountability with emphasis on the time management and strategic management of human resources. In terms of nature is practical and its method is descriptive-correlation. The statistical population of the research includes all employees of Ardabil Municipality that their number is equal to 1207. Morgan table is used in order to determine the sample size and volume whereupon 291 people have been questioned randomly. In order to collect the required data Harrison Gap’s accountability questionnaire, Christian time management questionnaire and Hang-Chang’s questionnaire of strategic management of human resources were used. Simple and multiple regression equations in the form of SPSS software was used for analyzing the assumptions. The findings of this research indicate that time management and strategic management of human resources has a significant and positive effect on the employees’ accountability rate. Beta coefficient also indicates that the time management and strategic management of human resources predict 0/37 and 0/59 variations in accountability rate of employees, respectively.
  Keywords: Accountability, strategic management of human resources, time management, Ardabil Municipality
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh Pages 716-732
  In recent years, with the growth of tourism industry, the importance of tourist satisfaction assessment has been noticed as a tool for developing competitive advantage. Because those tourists who have visited the destination are the most reliable source of information for potential tourists, satisfied tourists may have a positive word of mouth recommendation. In fact, because tourists are a vital source of tourism collections, Efforts to increase their level of satisfaction have a great influence on the well-known reputation of a single collection and thus an increase in the number of its audience. Tourists share their positive and negative experiences with the destination with others. This study aims to Examining the structural relationships of Previous visits, motivations, satisfaction and tourism intention to return in the city of Tabriz has been done in the September of 2014. The required data for this study with available random sampling method from Foreign tourists that in September 2014 have visited the city of Tabriz and is collected by questionnaire instrument. The nature of the research is from kind descriptive- correlation. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. In this research, from Alegre etal (2009) model used. Provided results showing that Previous visits on satisfaction and tourism intention to return has a significant and positive impact. motivations on satisfaction and tourism intention to return has a significant and positive impact. As well as the impact of tourist satisfaction on tourism intention to return is positive and significant.
  Keywords: Previous visits, motivations of tourists, Satisfaction of Tourists, intention to return, Tabriz
 • Mehdi Karoubi, Samira Mohammadi * Pages 733-750
  present research aimed to The study of Relationship Between Psychological Empowerment and Organizational Commitment of Employees in Hotel Industry in Persian International Hotels of Mazandaran Including: Parsian Azadi Ramsar (4 star) and Parsian Azadi Khazar (5 star) Hotels has been done in the summer of 2016. The Data Required for this Research has Gathered by Questionnaire With Simple Random Sampling Method from Employees of Persian International Hotels of Mazandaran. Also, It has been Used Structural Equation Modeling Through the Smart Pls Software to Analyze Data. The Research Method is Descriptive and Correlational and Statistical Population of this Research has Considered all Employees of the Persian International Hotels of Mazandaran. The Sample Size, Style Determining Volume Sample Formula 134 People and Were Determined With Simple Random Sampling Method. Provided Results Showing That Psychological Empowerment and Every one of its Dimensions on Organizational Commitment of Employees have a Positive and Significant Impact. and Also it Was Shown that Variable Personal Consequence has the Largest is Path Coefficient and its Impact on Organizational Commitment of Employees is Higher than other Variables.
  Keywords: Psychological empowerment, organizational commitment, Smart PLS, Hotel Industry, Mazandaran
 • Rostam Saberifar *, Elahe Vafaei Bagh Siyahi Pages 751-765
  Although public health and urban planning have been created with the common purpose of preventing the spread of diseases and urban disasters, the realties and connections of these two fields are now very little and limited. Separation and isolation of these two disciplines have caused many problems. One of the most important of these has been the failure of the above disciplines to solve the daily problems of people. Another important consequence of this separation is the lack of recognition and understanding of the relationship between the built environment and health. This problem is most often related to the poor and this group suffers from its real consequences. The purpose of the present article is to study the historical links between the two areas of urban planning and public health. It then tries to identify the bottlenecks that have arisen later on. These investigations ultimately recognize the challenges associated with the linkage of these disciplines, and by identifying the factors that create this separation, suggestions are made to bring these areas closer on the basis of socio-biological theory and environmental justice. Eventually, this set provides the initial framework for a two-way link between these disciplines; a framework that can better address health problems and urban planning. Since most of the health and planning problems are encountered in poor neighborhoods and margins, this link will bring the most effects in this section.
  Keywords: public health, Urban planning, disease prevalence, urban problems, margins
 • Rahman Rahmanzandi *, Mehdi Zangane, Fatemeh Zendeh Del Pages 766-779
  Reducing the vulnerability of manpower and of the vital facilities and equipment of the country in the hostile and destructive attacks of the enemy and the continuation of activities in the context of the crisis caused by the war is one of the essential requirements in the planning of human settlements, commonly referred to as non-military defense The agent is mentioned. In the present study, the principles of non-working defense in critical and critical centers of health in the city of Sabzevar have been investigated. In this research, the research method was descriptive-analytic method for explaining the status quo and finding the answer for research questions, and the method of collecting information was based on the library. Population density criteria, access radius, distance from health centers, population dispersion and urban areas for locating new treatment centers in Arc Map software have been investigated. Finally, the findings show that Sabzevar is not in good condition in terms of non-operational defense measures. There is a significant difference of 0.73 square meters in terms of per capita and standard standards in Sabzevar city, and in terms of surface area, and usually one percent of the area of ​​cities is allocated to therapeutic use. In this regard, the treatment level in Sabzevar equals 0.33%, which is again a big difference with the standard. Therapeutic uses of this city are not subject to the use of all individuals in the time of crisis, according to the radius of access. Therapeutic use is more in the center of the city, about 15% of the population of Sabzevar (about 4,545 ners) in the radius of access None of the treatment centers.
  Keywords: Non-operating defenses, critical centers, health centers, Sabzevar city
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh Pages 780-789
  The provided present research aimed to Examine the mediating role of Perceived quality in the impact of Quality relationship with the customer on customer loyalty in the hotel industry in 5 star hotels of East Azerbaijan Including: Hotels El-Goli Pars and shahriar has been done in the March 2016.The data required for this research has gathered by questionnaire with available non-random sampling method through 5 stars hotels guests of Tabriz City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze data. Statistical population of this research has considered all guests of the 5 stars Hotels Tabriz City. The provided results indicate that Quality relationship with the customer variable on Perceived quality and customer loyalty has a Direct and significant impact; and also impact of Perceived quality on customer loyalty Direct and significant. And on the other Quality relationship with the customer variable through the intermediate role of Perceived quality on customer loyalty Indirect impact and significant.
  Keywords: Perceived Quality, Quality relationship with the customer, customer loyalty, Hotel Industry, Tabriz
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh Pages 790-805
  Holy places, regardless of their holy and spiritual qualities, are an art exhibition and a symbol of civilization and culture attracting religious tourists. Religious tourism has accounted for 26% of the world's total tourism flows annually. Due to its many religious situations, Iran is an appropriate destination for religious tourists, and in the city of Shiraz, the burial place of Hazrat Mir Seyyed Ahmed, the son of Imam Musa Kazem (AS), known as Shah Lilac and brother of Imam Reza (AS), is one of the important centers The pilgrimage of Fars province and the third city of shrines after Mashhad and Qom has many potential for attracting religious tourism. The functions and structures of the spiritual life (social and cultural) and material (economic and spatial) of the city derive from the same religious-cultural nature. In this research, based on library and analytical studies, we tried to analyze the role of Emamzadeh Shahkegrahi in the development of the native community. And this research seeks to answer the question of what role Shah Cheragh's Imamzadeh plays in the economic development of the indigenous community? In this research, the analysis is based on the Swot analysis model. Finally, strategies have been presented considering the factors influencing the Shah Cheragh Emamzadeh including four groups of weaknesses, strengths, opportunities and threats.
  Keywords: Tourism, Religious tourism, Economic Development, SWOT, Imam Zadeh Shahcheragh
 • Parviz Zeaiean Firrozabadi, Hasan Hasani Moghaddam * Pages 806-817
  Classification of remotely sensed images is one of the most important operations in image processing, and various methods have been proposed to increase the accuracy of the data classification. The aim of this study is to evaluate the impact of the kernel size of the Majority filter on improving the accuracy of the final classification of images. For this reason, a window of Landsat 8, OLI image from Ardabil County was selected. After applying the required preprocessing, the multispectral and panchromatic bands of this sensor were combined with the FFT-IHS method. The image was classified using the maximum likelihood algorithm with 8 classes. The overall accuracy and Kappa coefficient of this classification were 88.3 and 0.87, respectively. The size of the 3 * 3, 5 * 5, 7 * 7, 9 * 9, 11 * 11 and 13 * 13 kernels were selected to perform the post-processing operations to increase the accuracy of classification. The results showed that by increasing the size of the kernel to 5 * 5 and 7 * 7, the overall accuracy and kappa coefficients increased to 91.6, 91.8 and 0.91 for both kernels, respectively. Applying a larger kernel size reduces the overall accuracy and Kappa coefficient as in it's down to 77.2 and 0.74 in the 13 * 13 kernel, respectively. Therefore, the size of the 5 * 5 and 7 * 7 kernels will be introduced as the optimal kernel depending on the nature of the images that used.
  Keywords: Kernel Size, Majority, Maximum likelihood algorithms, FFT-HIS
 • Hasanali Toranj * Pages 818-832
  Villages in Boyerahmad province can be considered as one of the world's most ecotouristic regions due to the diversity of natural and geopolitical landscape, and tourist and pilgrimage sites and unique works of art. The aim of this paper is to investigate the effect of sustainable tourism components on geotourism in villages of Boyerahmad County. The research method is descriptive-analytic. The method of data collection is in two field documents. In the documentary and library studies, we have been collecting definitions, theories, theories and documentation, which are often not accessible through field studies. A significant part of the information was obtained through a questionnaire of citizens and relevant expert experts residing in the villages of Boyerahmad city about 200 people. The findings of this research have been analyzed by SPSS software. The results indicate that there is a positive and direct relationship between sustainable tourism and geotourism components of the villages of Boyer Ahmad city, that is, each component of the components is more consistent and more communication between sustainable tourism and these components is established, as much as possible to achieve a more sustainable development of tourism will be. The environmental sector is in the first place. Over that category, the body was ranked second and the social sector was ranked third. Meanwhile, the economic sector ranks fourth in terms of sustainable tourism. The results of this research indicate that geotourism has positive and direct relation with sustainable tourism components in the villages of Boyer Ahmad.
  Keywords: Sustainable Tourism, Geotourism, Villages in Boyer Ahmad, sustainable development
 • Maziar Ebrahimi *, Mehrdad Ramzani Pour Pages 833-849
  Tourism is an industrial one whose benefits from the economic, social, cultural and environmental point of view are endorsed by authorities and researches all over the world, However, along with many benefits, it also brings disadvantages to host areas, Dispersion of waste, destruction of forests, beach contamination, noise and air pollution and much of it is the responsibility of tourists, which is manifested for a number of reasons, partly due to their lack of awareness or irresponsibility for the environment. The purpose of this study is to assess the extent of tourist responsibility towards the environment and the reasons for such behavior in the tourist areas of Ramsar township. This research, applied and it is a cross- sectional survey based on a questionnaire. The tools used for collecting information, observation, questionnaires and interviews. The statistical population of the study was tourists who visited of Ramsar township in the summer of 1397, which based on the Cochran formula, 384 people were selected as sample size. At the end of the assumptions that were presented, they were analyzed by statistical tests of somers d and Tau b Kendal tests. The results showed that the variables of educational level and age of tourists have a positive and significant impact on their environmental responsibility, and also there is a positive and significant correlation between the economic base of tourists with accountability.
  Keywords: responsibility, Tourists, Environment, Ramsar township
 • Seyed Ali Alavi, Sajad Banari *, Mohammad Samadi Pages 850-867
  Housing is one of the most basic human needs and is considered one of the acute problems of developing countries. The weakness of economic management, the lack of housing planning, and the accelerated growth of urban populations have made housing in Iran a problem; hence, paying attention to issues and improving the quality and quantity of housing can make planning and decision making in this section. Facilitate The purpose of this research is to investigate the status of the quantitative and qualitative indicators of housing in Ahvaz city and its comparison with other urban areas of the country, as well as prediction of land and housing required by this city until 1400. The research method is descriptive-analytical based on library resources, population and housing censuses, Ahwaz Statistical Yearbook and field data. The results of this research show that during the period of 1345-1390, the quality and quantity indices of Ahwaz have improved, but in some cases, compared with other urban areas of the country, is in lower rank. In this study, the population and the number of households in the city are projected to by 1400, and it is estimated that during this period 119404 new residential units and 10268744 square meters of land will be needed.
  Keywords: Housing, Quantitative, qualitative indicators of housing, Housing forecast, Ahvaz city
 • Seyed Ali Alavi, Mohammad Samadi *, Sajad Banari Pages 867-889
  Housing policies, above all, represent the attitudes, ideals and political beliefs of governments, and also reflect the real desire to improve the quality of the low income classes. The purpose of this study is to assess the strengths and weaknesses of housing policies in pre-revolutionary development plans and post-revolution development plans. The method of this research is descriptive and analytical, which has been gathered using documentary-library resources. According to the findings, the most important strengths of the pre-revolutionary development plans are the construction of affordable housing for slum dwellers, housing for low-income groups, and the import of many materials, the diversification of housing construction, the resolution of the problem of middle class housing These are the weaknesses of these programs. The strengths of the post-revolutionary programs, the supply of land and housing at regional prices, and control the trend of rising land prices, increasing durable buildings, paying attention to areas in need of renovation and renovation of worn out textiles, social housing, and the formation of The phenomenon of land speculation and the development of land and housing ... are among the weaknesses of these programs.
  Keywords: housing policies, Development plans, Iran
 • Mojtaba Ghadirimasom, Mohamadreza Rezvani, Hamed Ghadermarzi, Afshin Bahmani * Pages 890-908
  Rural housing in Iran is in the transition from tradition to contemporary, and as a result of this trend, the architecture and function of these houses are undergoing changes.. Evaluation of quantitative and qualitative indices of rural housing in various social, economic and physical dimensions is one of the most important techniques for understanding and explaining the level of development of rural housing.The purpose of this study is to evaluate the most important rural tenement indicators of Dehgolan city and prioritize them in terms of qualitative level. The type of research is applied and its nature is descriptive-analytical and data and information requirements are compiled by two methods of documentation and field study.The main question of the research is which of the districts of Dehgolan city are more favorable than rural settlements. The Hierarchical Analysis Model (AHP) was used to weigh the indicators and VIKOR technique was used to prioritize and rank the districts.The main question of the research is which of the districts of Dehgolan city are more favorable than rural settlements. The Hierarchical Analysis Model (AHP) was used to weigh the indicators and VIKOR technique was used to prioritize and rank the districts.The results of the ranking based on the Wicver model indicate that in terms of quality of rural housing, southern outskirts and Quri Chai, Q (0.000) and (0.033), the most desirable and the northern and suburban villages Dehgolan with a coefficient of (1,000) and (487/0), are at the lowest level of residential quality from among the five counties.
  Keywords: Housing, rural housing, Housing Indicators, Dehgolan County
 • Abbas Maroofnezhad *, Amin Hasanzadeh Pages 909-924
  Spatial analysis of existing public facilities and services on the surface of urban areas can identify deficiencies and excessive density and the rate achieved in each of the urban areas on the other hand the goals of sustainable urban development and a prerequisite for their performance management requirements and the design and implementation of the spatial organization of cities. the main objective of this research, analytical attitude of some indicators of quality of municipal services and its role in sustainable urban development in the metropolitan region of 2th ahvaz. method of this research survey using a questionnaire.the statistical population of the study was the total population of ahwaz metropolitan region 2 and the sample size was determined using the cochran formula of 380 people. the sampling method is proportional to the size of the area randomly. SPSS software and one way ANOVA test were used to analyze the data obtained from field research.the results of the research show that the performance of the quality of urban services in the 2nd metropolitan region of ahwaz is inappropriate and the level of satisfaction of citizens from different indicators of urban services is different.
  Keywords: Development, Urban services, Indices, Ahvaz metropolitan region 2th
 • Mohammadali Elahi Chooran *, Seroush Senaeemoghadam Pages 925-939
  Prioritizing tourist attractions in terms of the potential for attracting tourists in a province or city, prepares the ground for the principled planning of tourism infrastructure. In some cases, weaknesses in places that are in poor prioritization have been identified and addressed to address these weaknesses, and it also makes it possible to identify and identify suitable places for spending leisure time for tourists, and tourists Find a first-class familiarity with tourist destinations. The purpose of this article is to prioritize tourism attractions of Kohgiluyeh and Boyerahmad which has been developed by descriptive-analytical and survey method and for analyzing the data, a combination of two F-AHP and F-TOPSIS models has been used. The statistical population of this study is 25 tourism experts who have been gathered using the required information tool. The Kronbach's Alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire of 0.82. The results of the TOPSIS-BASIS model emphasized the tourism locations of the city of Nowshahr to tourists in the following order: the recreational and tourist complex of Si-Sangan, with a score (0.530) rank 1, recreational and tourist complex of Sitra with score (527/0), second place, recreational and tourist complex of Khaki Eidar dam with a score of 0.478, Toska recreational and residential complex with score (0.465) Third and fourth ranks.
  Keywords: Tourism attraction, priority, Topsis-phasic, Nowshahr city
 • Abbas Maroofnezhad *, Ardeshir Rostami Pages 940-956
  The first step in regional planning is identifying problems and deficiencies with an indigenous vision, which involves analyzing sections different economic -cultural- social and…each geographic area. There are different ways to analyze the equilibrium or spatial imbalance in the economic, social, and cultural services of the cities of each province. The method of this research is descriptive-analytic. In the research, in the descriptive section, information was obtained through documentary and library studies. The statistical population of the 4 cities in the city of Gotvand in Khuzestan province and the index is 7 selected indicators. In the analytical part, data processing are also used for data analysis using SPSS software. Then, using the scalogram model, calculating the mean, standard deviation and analysis of variables, as well as calculating the dispersion coefficient to the level of inequality and development status in the cities of the area The study has been identified. The result of the research indicate that 4 cities in the city of Gotvand do not have the distribution of services and facilities. As the city of Salehshahr has the highest population density in the other three cities, it ranks third in terms of providing services in terms of employment rates and average average earnings. The city of Torkaleki is in the first position in terms of literacy rate and employment rate and the average income of persons employed in one year in comparison to 3 cities of Samalah, Salehshahr and Janatmakan.
  Keywords: evaluation, Urban of Service, Township Gotvand, Scalogram Model
 • Ali Asghar Agha Mohammadi *, Mohammad Moradi Pages 957-968
  Land administration actually involves organizing and institutionalizing the natural, social, and economic environment at the national and regional levels, based on the elaboration of the main directions of sustainable development in the form of a combination of top-down planning and relying on Capabilities and regional constraints in a coherent and long-term planning process. This approach provides the basis for the interaction between the three elements of man, space and activity, and the provision of the logical arrangement of activities in the realm of the land.The objectives ofLand administration are balanced development and fair development, and the optimal use of resources for the development and development of the landed areas. Achieving regional, balanced and integrated development is essential for the proper use of land capabilities, economic, social, cultural and environmental organization in order to achieve the desired future of the regions. To this end, a strategic planning of land use planning, taking into account all development factors Stable can lead to a desirable result, because land distribution is a good way to deal with imbalances in the natural environment. Land administration can operate with optimal utilization of the facilities available to improve the material and spiritual condition and in the particular geographical area in the direction of regional development. This paper has been written with a descriptive-analytical method and resource collection in the form of a library with the aim of identifying the role of land use in regional development.
  Keywords: Land Use Planning, Regional Development, sustainable development, land, Planning
 • Mohaddeseh Malekpour, Rambod Barandoust *, Ahmad Aslizadeh Pages 969-988
  One of the criteria that today's organizations consider to be ahead of their rivals is the focus on human resource management, in particular the empowerment of employees and members in organizations, and on the other hand, team culture and teamwork. Many organizations require strong teams to adapt themselves to the environment for their flexibility. Today teamwork is important in organizations, and multi-task teamwork is essential for the success of organizations. In the changing marketplace today, without teamwork, full focus on the members and their empowerment will not be possible. The purpose of this research is to investigate the effect of teamwork on the empowerment of NGO members in Iran's Rescue House. The method of data collection in this research was survey based on a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research is 7000 members of this organization in Iran. Using Morgan table, 365 people have been evaluated and spss has been used to analyze and describe the variables and research hypotheses. The results of the research show that the components of team work (specific goals, coordination, communication, good leadership, support, solidarity and decision making) have had a positive effect on the empowerment of the members of the NGO's House of Rescue.
  Keywords: Empowerment, NGO, Iran Rescue House, Teamwork
 • sima shafiei *, Zahra Shafiei Pages 989-1015
  Today، the partnership will be remembered as the key to the realization of urban plans. Urban projects closely connected to the quality of the living environment، economic fluctuations، environmental conditions and various factors that puts The people and groups of people against the profit or loss. Therefore، in this study using the head of household was investigated the feasibility of organize public participation in old texture of the Kangavar city. The population studied were all residents of Kangavar old areas that 384 sampling using Cochran was selected as the sample. The results showed that citizen participation in organizing Kangavar old texture is effective. Also having social and cultural bases people of areas with old texture، Also suitable employment status and income of people will be effective on participation in the organization of urban old texture.
  Keywords: Kangavar, Old texture, Organization, Public participation
 • Mofid Shateri, Saghar Kaseb *, Mehdi Khodadad Pages 1016-1032
  Rural tourism is one of the forms of tourism that has attracted many tourists through natural, historical and cultural attractions, and it is important to improve the economic, social and cultural conditions of rural areas. It should be acknowledged that all villages of the country are not capable of developing the tourism industry. For this reason, the Cultural Heritage and Tourism Organization has selected a group of villages with tourism capability as the villages of tourism destination, which has a natural, historical and cultural potential. To attract tourists as well as investing. In this research, the descriptive-analytic research method has been used. In this research, after defining the main criteria (natural attraction, human attraction, accessibility, infrastructure, services and land) as well as the identification of the following criteria, weighing them Using experts 'and experts' opinions, weights of each of the criteria were determined using Analytical Hierarchy Process (AHP) and then the priority of six tourism tourism villages of South Khorasan Province was determined using TOPSIS multi-criteria decision-making method. Accordingly, the results of the research showed that the village of Chenest is the first priority of the villages of the tourism destination of the province due to the presence of natural and historical attractions, and because of having natural and historical potential in the tourism sector requires more attention to the capital In the area of infrastructure, the Afin village was ranked as the last priority (sixth) in this prioritization. Finally, a solution has been proposed to activate tourism services in target villages.
  Keywords: Tourism, Target tourism village, TOPSIS multiple criteria decision making approach, South Khorasan
 • Zahra Torkashvand * Pages 1033-1047
  So far, in our country several studies have been done on the impact of entrepreneurship education on the various dimensions of personality and skill training of students. However, this attention is not focused on the entrepreneurship education of high school students, while the perception of young entrepreneurship leads to better results in adulthood. Entrepreneurship is being taught in Iran high schools in the form of ‘Entrepreneurship and Production Workshop’. The syllabus of this course underscores the acquisition of various skills and abilities. The question is, are these skills able to prepare students to participate in school affairs and solve its problems as the first serious context where they can get involved? The tool for gathering data was Likert five-point scale questionnaire. The questionnaires were distributed among 53 eleventh graders as the experimental group, and among 47 tenth graders as the control group. Academic professionals approved of the validity of the questionnaires, and Cronbach’s alpha confirmed their reliability at 0.894. Mann-Whitney U test was chosen to evaluate the difference between the experimental and control groups in terms of the effect of entrepreneurship on the empowerment. The results showed that there exists difference between experimental and control groups regarding 5 variables, i.e. team work, ability to state the problems and their solutions, ability to discuss and evaluate, participation in school affairs, ability to impress friends, and ability to impress school staff. Spearman rho test was employed to evaluate the correlation of empowerment with participation in school affairs; the test showed better results for the experimental group in comparison with the control group. Under favorable circumstances, the eleventh graders manage to solve the school problems.
  Keywords: Entrepreneurship Training, Empowerment, participation, High School of Culture 6, Workshop on Entrepreneurship, Production
 • Mohsen Kamandari *, Hossen Ghazanfarpour, Masoud Chaharrahi Pages 1048-1064
  Population increase, migration and population concentration in a place, provide a base for appearance of cities and cities became a place for attraction of population because of their especial situation and this concentration made cities larger and larger gradually, so that 20th century is given the name of the century of cities and 21th century is given the name of great cities. Rural planet substitutes with urban planet and city dwelling have been made the major phenomenom of humans life. We face with these questions about the cities of kerman province : how the cities of province have been located in this geographical place? What factors influence on their spatial – local distribution? Itave the cities the same level? What factors influence on planimetry of cities? The findings of investigation indicate that local distribution of cities is heterogeneous and the cities of province have different levels and different concentration level. Population number, performance level and their influence area is different which is addressed in this article. In current research, investigation method is documentary – field. Investigations data are collected by use of existent information and collected information by field method and these information are processed by GIS softwares and the necessary planes are prepared and then the necessary conclusion and strategies are given.
  Keywords: local – spatial distribution, planimetry of cities, Kerman province, Geographical information system
 • Mohsen Kamandari *, Hossen Ghazanfarpour Pages 1065-1080
  Kerman possesses over 11,000 villages out of which 5,930 are inhabited and have different population. These villages have scattered spatial and geographical distribution and diverse service provision patterns.Grade 1 villages numbering 85, and occupying %1.43 of all villages of Kerman contain16.42 percent of the population of the province, while grade 4 villages numbering 4,133 and covering 69 percent of the villages of the province contain just 19.3 percent of the total population.In regards to services, Kerman villages face improper distribution. Out of 5,930 villages, 204 are classified as focal villages enjoying the highest service point based on Guttman scale model.The improper spatial and geographical distribution of villages is due to different privilege enjoyment of assorted areas of the province. Northern, western and central areas of the province are among privileged places comprising most of the focal and populous villages, while southern and eastern areas are considered among less privileged regions with lower population and service distribution levels.Sustainable development becomes possible when spatial and geographical distribution is optimized and this does not occur unless the privilege and service enjoyment levels become optimal.Using GIS (Geographic Information System), the authors aim to depict the improper spatial and geographic distribution and diverse service privilege levels of Kerman by grading the villages which prepares them for sustainable development.
  Keywords: Spatial-geographic analysis, grading villages, Sustainable Rural Development, GIS (Geographic Information System)
 • Zahra Shafiei * Pages 1081-1090
  Currently, ecotourism has been given particular attention by researchers, environmental lovers, planners and policymakers. Different regions of Iran have unique natural attractions that have the potential to develop ecotourism. Protected area and prohibited hunting in the province of Kermanshah (Kangavar city) is one of the pristine and valuable regions of Iran. The aim of this study was to investigate ecotourism potential in protected areas. The research method is descriptive-documentary and of a practical type. Data collection has been obtained using library-documentary studies along with field studies. Also, using the questionnaire and the questionnaire of the researchers, experts and officials who were familiar with the area studied, its strengths, weaknesses, opportunities and threats were determined using a swot technique. The results of the research indicate the need for the attention and importance of the authorities and the state to protect and preserve these valuable areas that are regarded as the natural treasures of Iran for the development of ecotourism. The need for government and private sector investment, the development of communication networks, training, the use of experts in the field of environment and (ecotourism) ecotourism and raising the awareness of ecotourists (environmentalists) from the environment, including actions It has to be done in order to use the potential of the region.
  Keywords: Sustainable Ecotourism, AMROLEH, Kangavar, swot
 • Ali Asghar Torahi, Seyed Mohammad Tavakoli Sabor, Saman Javaheri * Pages 1091-1109
  The urban areas of the world have complex physical-geometric characteristics of various elements, which are rapidly expanding. Having accurate knowledge of user characteristics, identifying and detection complications from planning management needs, optimizing urban and environmental settings. Combining hyperspace images and high resolution spatial images can provide effective assistance in detection, extracting and producing maps of the elements of a city environment. The purpose of this study is to evaluate the fusion of hyperspectral and high resolution imagery. In this regard, hyperspectral data related to the Hyperion sensor were first corrected in terms of non-usable bands and inferior bands. After the FLAASH module, the atmospheric correction of this data was used. In the following, the image of the Hyperion with a panicramatic band of the ALI sensor is geometric correction and The re-sampling operation was converted to a 10-meter pixel. Finally, using the algorithms of Grim Schmidt and Pc Spectral and IHS, the image was combined with the image of ALI. Then, using the Panchromatic Band, the Orb View image was re-geometric correction and re-sampling, and converted to a 1.5-pixel pixel. Finally, the combined operations with the Orb View Panchromatic Band again were carried out, the combined results showed that the Gram method Schmidt had the best performance spectral and spatial.
  Keywords: hayperspectral images, Image fusion, high spatial resolution images, flaash module
 • B Kh * Pages 1110-1139
  This study aimed at analyzing the role of Basij Resistance bases in institutionalizing the values ​​of the sacred defense in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. The present study is descriptive-analytic and survey type. The statistical population of the study consisted of all commanders and Basij members of the Basij resistance bases of Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces. 250 randomly selected as sample and a researcher-made questionnaire whose validity and reliability Statistical analysis was performed using SPSS23 software and one sample T tests, Friedman rank, independent t and one-way ANOVA. The results showed that Basij Resistance bases for institutionalizing the values ​​of the sacred defense Spiritual, cultural, social, political and economic) (p <0.05). The results of Friedman's ranking test on the role of Basij in institutionalizing the spiritual values ​​of the sacred defense showed that the role of the Basij Resistance bases in the establishment of the attitude of arrogance in the first place and the role of basij resistances in institutionalizing Islamic values ​​in the fifth rank (P <0.05). Regarding the role of Basij in the institutionalization of the cultural values ​​of the Holy Defense, the results showed that the role of Basij Resistance bases in institutionalizing patriotism and defending the homeland against foreigners ranked first and the role of Basij Resistance bases in institutionalizing cultural values ​​in rank Fifth (p <0.05). Regarding the role of the Basij in the institutionalization of the values ​​of the Holy Defense, the results showed that the role of the Basij Resistance bases in the establishment of the nation's unity against the aliens in the first place and the role of the Basij Resistance bases in defending the territorial integrity in the fifth rank (P <0.05). Regarding the role of Basij in institutionalizing the values ​​of the political values ​​of the sacred defense, the results showed that the role of Basij Resistance bases in establishing the establishment of border security in the first place and the role of the Basij resistance bases in institutionalizing the preparation of different ethnic groups against foreign factors in Ranked fifth (p <0.05). Regarding the role of Basij in the institutionalization of the values ​​of the sacred defense, the results showed that the role of Basij Resistance bases in establishing the first rate of smuggling and the role of Basij Resistance bases in establishing the eradication of poverty in the society was ranked fifth. (P <0.05). The findings of this study on determining the role of Basij Resistance bases in institutionalizing the values ​​of the sacred defense based on the country of residence, gender, age and membership type in Basij were significant (p <0.05). However, according to marital status, education and occupation was not significant (p> 0.05).
  Keywords: Basij, Basij Resistance Base, Institutionalization, Sacred Defense, Kohgiluyeh, Boyerahmad Province, Value
 • Vahid Hezareh, Seyedmohammad Bakharzi Qaz, Alhesar * Pages 1140-1158
  Background and objective
  city is the achievement of human civilization. The cities have always faced many natural hazards and affected the life of its inhabitants. urban development has increased the severity of these hazards. Urban floods are the most important hazards that caused by many human and environmental factors. The purpose of this research is to prepare flood risk maps in Mashhad 9th district in order to prepare.
  Method
  In this research, six factors were considered: distance from the flood plain, height, population density, slope, the direction of slope and land use. In this research, AHP method, in the Expert Choice software and the layers has classified into the Arc GIS software with using its functions such as a Euclidean distance. The final risk map is also obtained by using the reclassify weighted normalization by the Raster calculator function.
  Findings
  According to the results of the research, six factors are affecting urban flood risk. Also, based on calculations, 74% of the area is in a low and very low-risk area, and 26% is located in the medium to very high-risk zone.
  Results
  Geographic Distribution The greater the risk of flood in the south and southwest of zone 9. This area of the city is included the slums. Urban managers in the relevant areas should be prepared with appropriate management solutions in areas with high-risk factors in the area to prevent and prepare for the pre-crisis phases. Type of paper: Research article
  Keywords: Urban Flood, Zoning, risk, AHP, GIS
 • Seyed Midya Latifi *, Abolfazl Komari Ghadim Pages 1159-1171
  Parking as one of the most important urban infrastructure plays a major role in reducing the marginal and psychological park traffic. Locating parking lots is affected by several factors, which is a comprehensive study of these factors in proper distribution of parking in urban spaces. In this research, the optimal location for class parking was established in Tabriz city and in the studied areas. For this purpose, the AHP hierarchical analysis method was used and for calculations, the EXCEL software was used. To do this, after reviewing theoretical foundations and preliminary studies and collecting information, six criteria were selected as the final and superior criteria that included criteria of property value (land), travel attraction centers, access networks, compatibility, population density and nodes Traffic is And also after reviewing the opinion of the experts and owners of the 3 ranges (A, B, C) for the construction of class parking lots. The boundary A includes the fourways of the city and the university's flank, the boundary of B includes the Valliasr and the throne, and the C range includes the four-way spring and chaos. According to the calculations and the obtained weights, range A was identified as the optimal location for class parking constructed according to the centers of the travel jargon in and around this area. Due to the fact that in this non-class parking lot, its ground can be used to build class parking.
  Keywords: Location, class parking, Analytical Hierarchy Process, Tabriz Metropolis