فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زهرا شفقت، فاطمه زرین کمر * صفحات 259-271
  بنفشه معطر Viola odorata گیاهی متعلق به تیره بنفشگان می‎باشد که به دلیل وجود ترکیباتی از قبیل کربوهیدرات ها و موسیلاژ در برگ و گل آن خواص دارویی دارد. هیدروکلوئیدهای پلی ساکاریدی از جمله ترکیبات موسیلاژ در بسیاری از گیاهان عالی یافت می شوند. این پلی ساکاریدها یک کلاس ساختاری متنوع از ماکرومولکول های بیولوژیکی با طیف گسترده ای از خواص فیزیکی تشکیل می دهند، به طور گسترده ای در پزشکی و تولید دارو کاربرد دارند. این تحقیق با هدف بررسی و ردیابی ترکیبات موسیلاژی و انواع آن در مراحل مختلف تکوین برگ گیاه بنفشه معطر به دلیل ارزش اقتصادی و سیستماتیکی این ترکیبات انحصاری انجام گردید. در این تحقیق بذرهای گیاه بنفشه معطر در شرایط مطلوب گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی کاشته شدند. جهت بررسی و ردیابی ترکیبات موسیلاژی در مراحل مختلف رشد گیاه، برش عرضی از برگ ها تهیه و با رنگ های شناساگر موسیلاژ رنگ آمیزی شدند. نتایج نشان داد که تعداد عناصر موسیلاژی در مرحله برگچه ای بسیار کم و موسیلاژ فقط محدود به دیواره سلولی است. در مرحله رویشی، افزایش تعداد و قطر سلول های موسیلاژی و نیز بهم پیوستن آنها مشاهده شد. در برگ های بالغ، کانال ها و حفره های موسیلاژی، در ناحیه های نزدیک به اپیدرم تحتانی و رگبرگ اصلی، از بهم پیوستن سلول های موسیلاژی مجاور به وجود آمدند. این ویژگی باعث افزایش مقدار موسیلاژ با رشد گیاه می گردد که یک واکنش تکوینی-حفاظتی محسوب می شود. این ویژگی می تواند در راستای بهره برداری و افزایش تولید ترکیبات دارویی منحصر گیاه بنفشه معطر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تکوین برگ، عناصر موسیلاژی، بنفشه معطر
 • به داد شدیدی، حسین حاجی آقا علیزاده *، برات قبادیان صفحات 272-283
  در سالهای اخیر استفاده از روغنها و فرآورده های گیاهی به عنوان جایگزین سوخت دیزل مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روغن های گیاهی علاوه بر کاهش قیمت بیودیزل تولید شده، کمکی در جهت حفظ محیط زیست می باشد. تا کنون مناسب بودن روغن کلزا، سویا و روغن نخل در موتور دیزل پاشش مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در موتورهای احتراق داخلی حدود یک سوم کل انرژی سوخت ورودی به کار مفید تبدیل می گردد. کاهش تلفات حرارتی در قسمت های مختلف موتور منجر به افزایش راندمان و کار مفید خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی اثرات سوخت گیاهی بیودیزل و نانوکاتالیست ها شامل نانو اکسید سریم و نانو اکسید مولیبدن بر روی تراز انرژی موتور دیزل با استفاده از ترکیب سوخت های دیزل-بیودیزل-نانوکاتالیست می باشد. یک موتور دیزل تک سیلندر، چهار زمانه، پاشش مستقیم و هوا خنک جهت انجام آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفت. موتور در دور rpm 2100 و شرایط تمام بار راه اندازی شد. با استفاده از قانون اول ترمودینامیک، راندمان حرارتی، تلفات سیستم خنک کننده، تلفات حرارتی اگزوز و همچنین تلفات محاسبه نشده که شامل تلفات حرارتی سیستم روغنکاری و انتقال حرارت تشعشعی می باشد محاسبه شد. نتایج نشان داد افزایش بیودیزل و نانوکاتالیست ها به سوخت دیزل باعث افزایش راندمان حرارتی می شود. بیشترین افزایش راندمان حرارتی (7/7%) مربوط به ترکیب سوخت B10 به علاوه ppm 90 نانوکاتالیست نسبت به سوخت دیزل خالص بدست آمد. همچنین افزایش بیودیزل باعث افزایش تلفات حرارتی اگزوز و سیستم خنک کننده شد، در صورتی که با اضافه کردن نانوکاتالیست به ترکیب سوخت های دیزل-بیودیزل این مقادیر کاهش یافتند.
  کلیدواژگان: سوخت گیاهی بیودیزل، تراز انرژی، نانو اکسید سریم، نانو اکسید مولیبدن، نانوکاتالیست
 • الهام الله بخش *، علیرضا سیروس مهر، ام البنین ابراهیمی، نرجس شهرکی صفحات 284-294
  کادمیم (Cd) یکی از فلزات سنگین است که افزایش غلظت آن در محیط ریشه سبب بروز اختلالات متابولیسمی در گیاه می شود. به منظور مطالعه تاثیر فراهمی سیلیسیم بر تجمع کادمیوم و تاثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی آن بر خرفه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در محل گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت های مختلف کادمیوم (صفر، 20، 40 و 60 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) ، و دو سطح سیلیسیم، (عدم کاربرد سیلیسیم و کاربرد سلیکات سدیم (mg/ kg soil 20/1) Na2SiO3) بود. نتایج نشان داد، ارتفاع ساقه اصلی، تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک در برگ و ریشه و میزان رنگدانه های فتوسنتزی، در غلظت 20 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک تفاوت معنی داری در سطح (05/0≥ P) با شاهد نداشت، در حالیکه همگام با افزایش غلظت کادمیوم، کاهش معنا داری نسبت به شاهد در صفات یاد شده مشاهده شد. مقدار کاروتنوئید و پرولین با افزایش غلظت کادمیوم در غلظت بالاتر از 20 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک نسبت به شاهد افزایش معنی داری در سطح (05/0≥ P) یافت. کاربرد سیلیسیم باعث افزایش ارتفاع ساقه اصلی، تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک در برگ و ریشه و میزان رنگدانه های فتوسنتزی (05/0≥ P) شد. بنابراین تیمار سیلیسیم می تواند اثر مثبتی در افزایش مقاومت و بهبود شاخص های فیزیولوژیکی در برابر عنصر سنگین کادمیوم در گیاه خرفه ایفا کند و در غلظت های بالای کادمیوم، می توان سیلیسیم را به عنوان عنصر مفید در افزایش عملکرد و افزایش مقاومت این گیاه به تنش محیطی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سیلیسیم، خرفه، پرولین
 • مجید رستمی *، مهدی قبولی، زهرا موحدی، میهن آزاد صفحات 295-307
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی بالنگو آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح مختلف تنش شوری (صفر، 2، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر) و دو سطح اسید سالیسیلیک (صفر و 200 قسمت در میلیون) بودند. بر اساس نتایج به دست آمده برهمکنش تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات پرولین برگ، میزان پروتئین، غلظت سدیم و پتاسیم برگ و فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدان کاتالاز و پروکسیداز معنی دار بود در حالی که اثر متقابل تیمارها بر رنگیزه های فتوسنتزی معنی دار نشد. در ارتباط با میزان کلروفیل a فقط اثر ساده تنش شوری و برای کلروفیل b اثرات ساده تنش شوری و اسید سالیسیلیک معنی دار شد. افزایش شدت تنش شوری باعث افزایش میزان پرولین گیاه شد در حالی که در همه سطوح تنش شوری کاربرد اسید سالیسیلیک باعث کاهش معنی دار میزان پرولین شد. کاربرد اسید سالیسیلیک در همه سطوح تنش به طور میانگین باعث افزایش 15 درصدی فعالیت آنزیم کاتالاز شد در حالی که محلول پاشی این هورمون، میانگین فعالیت آنزیم پروکسیداز را در حدود 13 درصد کاهش داد. اگرچه افزایش شدت تنش شوری باعث افزایش میزان پتاسیم برگ شد ولی اسیدسالیسیلیک تاثیر منفی و معنی داری بر میزان پتاسیم موجود در برگ داشت و به طور میانگین در شرایط کاربرد اسید سالیسیلیک میزان جذب پتاسیم توسط برگهای گیاه از 7/64 به 09/50 گرم برکیلوگرم رسید.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین، تنش های محیطی، هورمون های گیاهی
 • زهرا بقایی فر *، فاطمه غدیرپور، عبدالکریم چهرگانی راد صفحات 308-321
  گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) گیاهی چند ساله با گلهای دو جنسی و ماده است که اغلب جهت استفاده های دارویی، پزشکی و نیز به عنوان گیاه زینتی کاربرد دارد. گل آذین کلاپرک و شامل گلچه های زایا و نازا می باشد. گلچه های نازا شامل گل های زبانه ای است که سیستم تولید مثلی در آنها تحلیل رفته است. گلچه های زایا به دو گروه گلچه های دوجنسی و گلچه های ماده تقسیم می شوند. گلچه های دو جنسی، دیواره بساک جوان از اپی درم، اندوتسیوم، لایه میانی و تاپی تشکیل شده است، البته لایه میانی را تنها در مراحل اولیه می توان دید. تاپی اکثرا تیپ ترشحی دارد. ضمن فرآیند میوز میکروسپوروسیت ها در گلچه های دوجنسی، سیتوکینز همزمان اتفاق می افتد و تترادهای تتراهدرال ایجاد می شوند. گلچه های دو جنسی اغلب تخمک فاقد عملکرد داشته و عملا نر هستند، به نحوی که حفره تخمدان در آنها خالی است. این در حالی است که گلچه های ماده با تخمک فعال قابل مشاهده اند. تخمک ها به صورت منفرد، واژگون و حالت تک پوسته ای دارند. پارانشیم خورش فقط از یک لایه سلولی تشکیل شده است و لایه جداری تشکیل نمی شود. قبل از تمایز سلول های میکروپیلی به سلول تخم و سلول سینرژیدی، دو هسته قطبی به هم ملحق شده و سلولهای آنتی پود شروع به تجزیه می کنند. نمو کیسه رویانی از تیپ مونوسپوری پلی گونوم تبعیت می کند.
  کلیدواژگان: تیره آفتاب گردان، دانه گرده، گل همیشه بهار، مگاسپورزایی، میکروسپورزایی
 • فاطمه محسن نژاد * صفحات 322-334
  مطالعات پوشش گیاهی نقش اساسی در رصد کردن دینامیک پوشش های گیاهی و نتیجه در مدیریت برنامه های زیست محیطی و حفاظت از تنوع زیستی گیاهان یک منطقه دارد. در این مطالعه فلور، فرم رویشی و کوروتیپ منطقه ای کوهستانی به مساحت 105 کیلومتر مربع در منطقه رشته کوه سهند واقع در استان آذربایجان شرقی تبریز- بین سال های 1387-1391 بررسی شد. شناسایی نام علمی گونه های گیاهی براساس سیستم رده بندی تبارزایشی نهاندانگان یعنی APGIII انجام و شکل زیستی عناصر گیاهی با استفاده از روش رانکیه تعیین شد. در منطقه مذکور 403 گونه، متعلق به 242 سرده از 50 تیره شناسایی شدند. بیشترین گونه های منطقه به تیره های Asteraceae و Poaceae تعلق داشتند. همی کریپتوفیت ها با 44% و فانروفیت ها با 6% به ترتیب بیشترین و کمترین پوشش گیاهی منطقه بودند. تروفیت ها با داشتن 33% مقام دوم را از نظر تعداد گونه ها را داشت. تقریبا"61% گونه چندساله 39% گونه های یکساله بودند. عناصر رویشی ایرانی تورانی با تشکیل 44% گونه های منطقه، بشترین سهم و عناصر رویشی صحاری سندی با 1% کمترین نقش در پوشش گیاهی منطقه داشتند. فراوانی همی کریپتوفیت ها با در نظر گرفتن اقلیم منطقه مورد انتظار بود اما تروفیت ها با 33% فراوانی بیانگر خشکی منطقه مورد مطالعه هستند. رویشگاه کوهستانی سهند از نظر پوشش گیاهی بسیار متنوع بوده و حفاظت همه جانبه و اصولی آن برای حفظ تنوع زیستی منطقه اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: آذربايجان شرقي، کوهستان سهند، فرم رويشي، فلوريستيک، کوروتيپ
 • محمد رضا وهابی *، مصطفی ترکش اصفهانی، حمید رضا فرهنگ، عبدالله صالحی صفحات 335-345
  بررسی فلوریستیک هر منطقه یکی از موثر ترین روش ها جهت مدیریت و حفاظت از ذخایر توارثی تنوع زیستی موجود است. منطقه حفاظت شده شیدا با مساحت 23832 هکتار در استان چهارمحال و بختیاری می باشد و در محدوده جغرافیایی ˊ25 50 تا ˊ44 50 طول شرقی و ˊ33 32 تا ˊ41 32 عرض شمالی قرار دارد. حداقل و حداکثر ارتفاع منطقه به ترتیب 2100 و 3165 متر از سطح دریا می باشد. در این مطالعه گونه های گیاهی موجود در منطقه جمع آوری و تعداد 316 گونه گیاهی از 48 تیره و 206 جنس شناسایی شدند. گونه ها بیشتر متعلق به خانواده های Asteraceae (56 گونه) ، Fabaceae (36 گونه) ، Lamiaceae (32 گونه) ،Poaceae (29 گونه) ، Apiaceae (25 گونه) و Brassicaceae (18گونه) و جنس های Astragalus (17 گونه) ، Centaurea (10 گونه) ، Cousinia ، Nepeta، Salvia و Stachys (5 گونه) ، Silene، Bromus و Hordeum (4 گونه) می باشند. از بین گیاهان حدود 44/9 % (دارویی) ، 34/8 % (علوفه ای- مرتعی) ، 6/6 % (سمی) ، 5/3 % (علف هرز) ، 4/4 % (صنعتی) و 3/7 % (حفاظت خاک- پوششی) می باشند. شکل زیستی گونه های گیاهی مطابق روش رانکیائر شامل 48/7 % همی کریپتوفیت ، 31/3 % تروفیت ، 10% کامفیت، 8 % ژئوفیت و 2 % فانروفیت می باشند. بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که 64/2 درصد گونه ها (203 گونه) به ناحیه ایرانی- تورانی تعلق داشتند. سایر گونه ها علاوه بر ناحیه رویشی ایرانی- تورانی در نواحی رویشی دیگر نیز پراکنش دارند.
  کلیدواژگان: پراکنش جغرافیایی، چهارمحال و بختیاری، شکل زیستی، فلوریستیک، منطقه حفاظت شده شیدا
 • زهرا سراجی *، احمد عبدل زاده، حمیدرضا صادقی پور صفحات 346-358
  روی از عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان است که کمبود آن در ایران شایع است. نقش سیلیکون در تخفیف کمبود و سمیت برخی عناصر معدنی در گیاهان گزارش شده است. به منظور بررسی تاثیر سیلیکون در تخفیف کمبود روی در گیاه برنج آزمایشاتی در اتاقک کشت و فضای آزاد به اجرا درآمد. گیاهان در محیط کشت هیدروپونیک با دو سطح روی شامل 1 و 10 میکروگرم در لیتر (شاهد) و دو سطح سیلیکون شامل صفر و 5/1 میلی مولار کاشته شدند. نتایج نشان داد وزن، طول و نسبت بخش هوایی به ریشه گیاهان تحت کمبود روی نسبت به شاهد کاهش یافت، در حالیکه تغذیه سیلیکون وزن ، طول و نسبت بخش هوایی به ریشه را در کمبود روی افزایش داد. کمبود روی با کاهش غلظت روی در گیاه، میزان پر اکسید هیدروژن و پر اکسیداسیون لیپید را افزایش و مقدار کلروفیل، پروتئین محلول کاهش داد. برعکس، تغذیه سیلیکون انباشتگی این عنصر را در شرایط کمبود روی زیاد کرد. همچنین، کاهش میزان پر اکسید هیدروژن با کاربرد سیلیکون در کمبود روی حاکی از کاهش تنش اکسیداتیو است. در نتیجه، میزان کلروفیلb و کاروتنوئید ها با کاربرد سیلیکون نسبت به شاهد افزایش یافت. سیلیکون توانست تحت کمبود روی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز ریشه را افزایش دهد که احتمالا نتیجه آن افزایش میزان لیگنین در کمبود روی بود. این نتایج نشان می دهد که سیلیکون احتمالا با بهبود جذب روی، از شدت تنش اکسیداتیو، کمبود کلروفیل و پروتئین های محلول در گیاه کاسته و منجر به بهبود رشد گیاه برنج در شرایط کمبود روی شده است.
  کلیدواژگان: تغذیه روی، سیلیکون، برنج
 • غلامرضا نیازی پور، محمد حسین اهتمام *، حسن کریم مجنی صفحات 359-372
  دگر آسیبی (آللوپاتی) عاملی است که می تواند نقش مهمی را در کنترل علف های هرز ایفا نماید. گیاه بومادران جزو گیاهان دارای خاصیت دگر آسیبی است. به کمک روش عصاره گیری پتانسیل دگرآسیبی دو گونه بومادران تهیه شده از نقاط مختلف ایران شامل گونه های Achillea nobilis L. (اصفهان) ، و دو ژنوتیپ Achillea pachycephala Rech. F. (گلستان) و (همدان) ، بر روی علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) مورد بررسی قرار گرفت. عصاره در چند غلظت مختلف (0، 3، 6، 12، 25، 50 و 100 درصد) تهیه و بذورتاج خروس به مدت یک هفته توسط عصاره های تهیه شده تیمار شد و صفات مربوط به جوانه زنی تاج خروس اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که اثرات گونه، غلظت و اثرات متقابل آن ها در سطح یک درصد معنی دار بود. ژنوتیپ A. pachycephala همدان دارای بالاترین میزان بازدارندگی و ژنوتیپ A. pachycephala گلستان دارای کمترین میزان بازدارندگی در صفات یاد شده بود. عصاره ها در غلظت های بین 3 تا 12 درصد دارای اثر تحریک کنندگی و در غلظت های 25 تا 100 درصد دارای اثر بازدارندگی بر روی گونه های هدف بودند.
  کلیدواژگان: دگرآسیبی، عصاره آبی، ژنوتیپ های بومادران، بازدارنده رشد، تاج خروس
 • سهیلا نوری *، عادل سپهری، حسین بارانی، فاطمه فدایی صفحات 373-381
  بررسی فلوریستیک هر منطقه اهمیت زیادی دارد، زیرا فهرست فلوریستیک، شناسنامه ای برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت آنها را نشان می دهد. هدف از این مطالعه معرفی فهرست گیاهی منطقه اکوتون نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا سندی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. جهت بررسی فهرست فلورستیک، نمونه های گیاهی جمع آوری و شناسایی شد. عملیات برداشت میدانی در سال 1392 در منطقه اجرا گردید. سپس پراکنش جغرافیایی و شکل زیستی آنها تعیین شد. بررسی ها نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 51 تیره، 233 جنس و 327 گونه گیاهی وجود دارد. از مهمترین تیره های منطقه می توان تیره کاسنی، Asteraceae (42 گونه) ، تیره گندمیان، Poaceae (39گونه) ، تیره شب بو، Brassicaceae (28 گونه) ، تیره چغندر، Chenopodiaceae (25 گونه) و تیره پروانه آسا، Papilionaceae (27 گونه) را نام برد. بزرگترین جنس، جنس گون با 7 گونه بود. شکل های زیستی شامل: تروفیت ها با (92/37 درصد) شکل رویشی غالب منطقه را تشکیل می دهد و همی کریپتوفیت ها با (94/22 درصد) ، فانروفیت ها با (96/18 درصد) ، کاموفیت ها با (37/14 درصد) و ژئوفیت ها با (81/5 درصد) به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. تحلیل پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که گونه های ایران وتورانی/صحرا-سندی با 77/24 درصد رویش غالب منطقه ، گونه های صحرا- سندی با 16/24 درصد، ایران و تورانی با 33/22 درصد و گونه های جهان وطن 36/3 درصد از رویش های ناحیه را به خود اختصاص داده اند و بقیه عنصر چند منطقه ای هستند. با توجه به نتایج می توان گفت این منطقه در یک ناحیه گذر قلمرو گیاهی قرار دارد.
  کلیدواژگان: معرفی فلور، ایران و تورانی، صحرا سندی، اکوتون، سیستان و بلوچستان
 • سنبل ناظری *، مریم نشوه، دوستمراد ظفری صفحات 398-408
  بره موم ترکیبی است که، زنبور عسل با جمع آوری رزین درختان و اختلاط آن با موم تولید می کند. این ماده خمیری شکل به دلیل دارا بودن فنل و فلاونوئید یکی از قوی ترین مواد طبیعی با خاصیت ضد باکتریایی است، که زنبور عسل توسط آن از کندو در برابر مهاجمان محافظت می کند. هدف از این مطالعه، بررسی خاصیت ترکیبات شیمیایی و ضد باکتریایی رزین درخت صنوبر و بره موم (تولید شده توسط زنبور عسل) آن است. در این مطالعه، اثر عصاره های اتانولی و اتیل استاتی بره موم و رزین بر روی سه باکتری بیماری زای انسانی و دو باکتری بیماری زای گیاهی بررسی شده است. فعالیت ضد باکتریایی عصاره ها توسط روش چاهک سنجیده شد. ترکیبات عصاره به صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره های اتانولی و اتیل استاتی بره موم و رزین، دارای فعالیت ضد باکتریایی بر ضد باکتری های بیماری زای گیاهی و انسانی می باشند، هرچند عصاره رزین فعالیت ضد میکروبی بیشتری نسبت به عصاره بره موم نشان داد. از طرف دیگر باکتری های بیماری زای گیاهی حساسیت بیشتری نسبت به باکتری های بیماری زای انسانی در مقابل عصاره ها از خود نشان دادند. این اولین گزارش از خاصیت ضد باکتریایی، بره موم و رزین صنوبر بر روی باکتری های بیماری زای گیاهی در ایران است.
  کلیدواژگان: آنالیزفیتوشیمیایی، باکتری های بیماری زا، بره موم، خاصیت آنتی باکتریال، رزین
 • آمنه جمشیدی *، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری صفحات 409-421
  جلبک های کلرلا به عنوان دارو ، غذای آبزیان و بیوفیلترمورد استفاده قرار می گیرند. ازاین دیدگاه، بالا بردن بیوماس و برخی متابولیت های آن حایز اهمیت اقتصادی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تحریکی برخی هورمون های گیاهی بر بیوماس و محتوای متابولیت های مهم جلبک Chlorella sorokiniana بود. در این پژوهش جلبک در محیط کشت پایه Bold تغییر یافته کشت شد. به محیط کشت 5گرم درلیتر گلوکزمنو هیدرات و نسبت های مختلف هورمون های نفتالن استیک اسید (NAA) ، بنزیل آمینو پورین (BAP) ، ایندول استیک اسید (IAA) و ایندول بوتیریک اسید (IBA) افزوده شد. وزن خشک ، محتوای رنگیزه ها و پروتئین کل در این تیمارها اندازه گیری شد. این صفات رشد، در75% محیط کشت های حاوی NAA+BAP افزایش یافت و این افزایش در تیمار با NAA (10میلی گرم در لیتر) BAP+ (1میلی گرم در لیتر) نسبت به شاهد معنی دار بود. در تیمار IAA (1میلی گرم در لیتر) +) BAP 2میلی گرم درلیتر) وزن خشک و مقدار کلروفیل a به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. وزن خشک و محتوای پروتئین و رنگیزه ها، در تیمار با غلظت های IBA + BAP یا اختلاف معنی داری را با شاهد نشان نمی داد یا کاهش می یافت. بیشترین وزن خشک، تعداد سلول، محتوای رنگیزه ها و پروتئین کل، نسبت به شاهد در تیمارهای NAA+ BAP مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که هورمون های BAP ، NAAو IAA به ترتیب بیشترین اثر افزایشی را بر صفات رشد مورد بررسی داشتند و IBA اثر چندانی بر این صفات نداشت.
  کلیدواژگان: Chlorella sorokiniana، هورمون های گیاهی، پروتئین، رنگیزه های فتوسنتزی
 • شیدا علیپور قربانی، علی بنده حق *، محمود تورچی، رضا شکری قره لو صفحات 422-433
  کلزا به عنوان یکی از محصولات تولید کننده دانه های روغنی از اهمیت ویژه ای برای تولید روغن خوراکی گیاهی برخوردار است ولی تحت تنش شوری به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر اثرات منفی تنش قرار می گیرد. به منظور مطالعه اثرات تنش شوری روی برخی صفات رشدی و تغییرات الگوی پروتئوم بذر تحت تنش شوری شدید، رقم حساس ساری گل در شرایط گلخانه ای کشت و تحت تنش شوری در سه سطح 0، 175 و 350 میلی مولار نمک کلرید سدیم قرار گرفت. کشت بذور در سیسنم هیدروپونیک از نوع بستر جاری صورت گرفت. برای مطالعه تغییرات الگوی پروتئوم بذور، از تکنیک الکتروفورز ژل دوبعدی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش سطح تنش وزن تر، وزن خشک بخش هوایی، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و وزن صد دانه به طوری معنی داری کاهش پیدا می کنند و میزان پرولین در برگ نیز افزایش پیدا می کند. مقایسه الگوی پروتئوم بذور نشان داد که تحت تنش شدید شوری (350 میلی مولار) 29 لکه پروتئینی دچارتغییرات بیان می شوند. شناسایی این لکه ها مشخص کرد که این پروتئین ها در شش گروه عملکردی شامل: متابولیسم کربن، دفاع-سم زدایی، پروتئین ذخیره ای، فتوسنتز، متابولیسم نیتروژن و سنتز-تجزیه در گیر هستند. بیشتر لکه های دارای تغییرات بیان مربوط به گروه متابولیسم کربن و دفاع-سم زدایی بودند. تنش شوری بطور معنی داری باعث کاهش خصوصیات رشدی ساری گل و تغییر الگوی پروتئومی و سطح بیان بذور گردید. بیش از 65 درصد لکه های پروتئینی در بذر ساری گل کاهش بیان معنی دار پیدا نشان دادند.
  کلیدواژگان: بذر، تنش شوری، پروتئومیکس، ساری گل
 • فاطمه دریکوند، سید مسلم موسویان، عیدی بازگیر * صفحات 434-446
  بیماری لکه موجی با عامل Alternaria solani یکی از بیماری های مهم و رایج خسارت زا در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه می باشد. در حال حاضر عملی ترین راه کنترل این بیماری استفاده از قارچ کش ها می باشد. با توجه به اهمیت بیماری لکه موجی و مصرف بیش از حد سموم شیمیایی، این پژوهش به منظور بررسی کارایی ترکیبات غیر سمی (عوامل میکوریزا) در کنترل این بیماری است. در این پژوهش ابتدا قارچ های میکوریزی Glomus moseae، G. rubi و Scutellospora sp روی ریشه ذرت گسترش داده شدند و سپس در شرایط گلخانه ای تاثیر این عوامل روی شاخص های گیاهی و شدت بیماری زایی قارچ Alternaria solani روی گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش های گلخانه ای حاکی از تاثیر معنی دار ترکیبات میکوریز آربوسکولار در کاهش میزان بیماری لکه موجی گوجه فرنگی بودند به طوری که بهترین تیمارها بر افزایش ارتفاع ساقه و ریشه گوجه فرنگی، به ترتیب تیمار Scutellospora با G. mousae+Scutellospora با 86/30 و 05/19 درصد افزایش رشد و بهترین تاثیر بر وزن تر ساقه و ریشه را G. moseae به ترتیب با 37/31 و 81/47 درصد افزایش، داشتند. تیمار G. mousae+ Scutellospora به ترتیب با 79/40 و 60/52 افزایش وزن خشک ریشه بهترین تیمار برای رشد ریشه بود همچنین همین تیمار با 08/46 درصد، علائم به وجود آمده توسط قارچ A. solani را نسبت به شاهد کاهش داد. بنابراین تیمارهای میکوریزی اثر بسیار مناسبی در افزایش رشد گوجه فرنگی و کاهش شدت بیماری قارچ A. solani دارند و می توانند گزینه مناسبی در جایگزینی سموم شیمیایی در پرورش گلخانه ای گوجه فرنگی باشند و منجر به تولید محصولی کاملا ارگانیک شوند.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، گوجه فرنگی، میکوریزا، آلترناریا
 • حسین بتولی * صفحات 447-457
  شناسائی پوشش گیاهی و بررسی انتشار جغرافیائی گیاهان هر منطقه، مبنای بررسی ها و تحقیقات اکولو‍ژی آن منطقه محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیائی گیاهان منطقه بیابانی آران و بیدگل است. این منطقه با مساحت 605100 هکتار در 5 کیلومتری شمال آران و بیدگل قرار دارد. نتایج نشان داد، مجموعه گیاهان این منطقه، بالغ بر 347 گونه گیاهی متعلق به 58 تیره و 230 جنس است. از مجموع 230 جنس، 32 جنس (9/13 درصد) و 43 گونه (4/12 درصد) به رده تک لپه ای ها و 193 جنس (9/83 درصد) و 296 گونه (3/85 درصد) به رده دولپه ای ها تعلق دارد. بزرگ ترین تیره های گیاهی از لحاظ تعداد گونه عبارتند از: Chenopodiaceaeبا 60 گونه،Asteraceae با 37 گونه، Poaceae با 33 گونه، Brasicaceae با 30 گونه و Fabaceae با 20 گونه. بیشترین تعداد گونه مربوط به جنس هایAstragalus L. و Salsola L. هر کدام با 12 گونه، Atriplex L. وCalligonum L. هر کدام با 8 گونه، و Nepeta L. با 5 گونه بودند. بررسی انتشار جغرافیائی رستنی های منطقه نشان داد، بیشترین گونه ها به ترتیب متعلق به ناحیه رویشی ایرانی-تورانی با 205 گونه (59 درصد) ، ایرانی-تورانی/صحارا-سندی با 47 گونه (5/13 درصد) ، 24 گونه دارای پراکنش جهان وطنی (9/6 درصد) ، ایرانی-تورانی/مدیترانه ای با 21 گونه (6 درصد) و 15 گونه عناصر مشترک ایرانی-تورانی/اروپا-سیبری/مدیترانه ای (3/4 درصد) مربوط است. در بین گیاهان منطقه، به ترتیب تروفیت ها با 153 گونه (44 درصد) ، همی کریپتوفیت ها با 67 گونه (3/19 درصد) ، فانروفیت ها با 60 گونه (3/17 درصد) و کامفیت ها با 39 گونه (2/11 درصد) مهمترین شکل های زیستی را تشکیل دادند.
  کلیدواژگان: آران و بیدگل، جغرافیای گیاهی، شکل زیستی، فلور، کورولوژی
 • پرژک ذوفن *، الهام نیسی، سعادت رستگار زاده صفحات 458-468
  در این مطالعه جذب و تجمع کادمیم و برخی شاخص های رشدی در پنیرک تحت شرایط کشت هیدروپونیک بررسی شد. به دنبال جمع آوری بذر از منطقه صنعتی شرکت فولاد خوزستان، بذرها در گلدان های حاوی خاک هوموس کشت و در شرایط کنترل شده اتاق کشت نگاهداری شدند. گیاهان 47 روزه به محیط کشت های غذایی مایع حاوی 0 (شاهد) ، 10، 50 و 100 میکرومولار کادمیم منتقل شدند و برداشت گیاهان در زمان های 0، 1، 2، 6، 10 و 14 روز پس از اعمال تیمارهای کادمیم انجام گردید. بر اساس این نتایج، با افزایش غلظت کادمیم در محیط، غلظت آن در اندام های هوایی و ریشه ای افزایش یافت. با این وجود، هم غلظت و هم جذب کادمیم در ریشه ها مقادیر بالاتری را در مقایسه با بخش های هوایی ارائه دادند. حداکثر غلظت کادمیم در اندام هوایی و ریشه ای به ترتیب 224 و 1548 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک در غلظت 100 میکرومولار سنجش شد. در هر برداشت زمانی با افزایش غلظت کادمیم، طول، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه ای و سطح پهنک و شاخص تحمل کاهش معنی داری را نسبت به شاهد نشان دادند. با توجه به فاکتور انتقال کمتر از یک، به نظر می رسد که ریشه های پنیرک اساسا از توانمندی بالاتری برای تجمع کادمیم در قیاس با بخش های هوایی برخوردار هستند. بر اساس این نتایج، احتمالا پنیرک با کاهش انتقال بیشتر کادمیم به بخش های هوایی از بروز اثرات سمی این فلز ممانعت می کند.
  کلیدواژگان: کادمیم، جذب، تغلیظ زیستی، رشد
 • فاطمه شکی *، حسن ابراهیم زاده معبود، وحید نیکنام صفحات 469-478
  در این تحقیق تاثیر سالیسیلیک اسید و پنکونازول بر برخی شاخص های رشد گیاهی در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. 3 تیمار کلرید سدیم (صفر، 100 ، 200 میلی مولار) ، یک میلی مولار سالیسیلیک اسید و 15 میلی گرم بر لیتر پنکونازول بر گیاهان اعمال گردید. گیاهان به مدت 21 روز تحت این تیمارها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار سالیسیلیک اسید و پنکونازول به تنهایی و همزمان، اثرات قابل توجهی بر گیاهان گلرنگ داشت. تنش شوری سبب کاهش کلروفیل کل گیاه، کاروتنوئیدها، آنتوسیانین ها و فلاوونوئیدها و سبب افزایش قند کل گیاه شد. سالیسیلیک اسید سبب افزایش معنی دار محتوای کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، آنتوسیانین ها و فلاوونوئیدها در گیاهان شد. پنکونازول سبب افزایش کلروفیل در گیاهان تحت تنش شوری، کاهش کاروتنوئیدها و افزایش فلاونوئیدها در گیاهان تحت تیمار 200 میلی مولار ، افزایش آنتوسیانین ها در گیاهان شاهد و تحت تیمار 100 میلی مولار و افزایش قند کل در گیاهان شاهد و تحت تیمار 200 میلی مولار شد. کاربرد همزمان سالیسیلیک اسید و پنکونازول سبب افزایش کلروفیل کل در گیاهان تحت تنش، 200کاروتنوئیدها و افزایش فلاونوئیدها در گیاهان تحت تیمار 200 میلی مولار، افزایش آنتوسیانین در گیاهان شاهد و تحت تیمار 100 میلی مولار، افزایش قند کل در گیاهان شاهد و تحت تیمار 200 میلی مولار شد. در مجموع، به نظر می رسد کاربرد سالیسیلیک اسید و پنکونازول می تواند باعث سازگاری گیاه گلرنگ با تنش شوری شود که با توجه به ارزان و قابل دسترس بودن، برای افزایش مقاومت گیاه گلرنگ به تنش شوری می توانند مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: گلرنگ، تنش شوری، سالیسیلیک اسید، پنکونازول
 • فاطمه اعظمی، مهدی حیدری *، مرزبان فرامرزی، مصطفی نادری صفحات 479-489
  تحقیق حاضر در دو منطقه شاهد (کمتر دست خورده) و تخریب یافته در شهرستان ایوان در استان ایلام انجام شد. در هر دو منطقه بصورت تصادفی 4 مرکز برداشت با توجه به اصل توده معرف انتخاب شد. در هر منطقه 16 قطعه نمونه دایره ای شکل با مساحت 1000 مترمربع برای برداشت گونه های درختی و درختچه ای پیاده شد. در هر قطعه نمونه اصلی 2 میکروپلات به ابعاد (1 مترمربع) برای برداشت پوشش علفی تعیین گردید. همچنین در هر قطعه نمونه اصلی سه نمونه خاک از (عمق 0 تا 20 سانتیمتری) برداشت و یک نمونه ترکیبی برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک به آزمایشگاه منتقل گردید. نمایش قطعات نمونه در تحلیل DCA و PCA نشان داد که قطعات نمونه بر اساس ترکیب گیاهی و عوامل محیطی دو گروه مجزا را تشکیل داده اند. نتایج شاخص های خاک و مؤلفه های تنوع بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی نشان داد که بیشترین مقدار غنای گونه ای و مواد مغذی خاک و فعالیت بیولوژیک خاک در منطقه شاهد مشاهده شد. به علاوه بیشترین مقدار یکنواختی گونه ای، درصد شن، آهک و شوری خاک در منطقه تخریب شده مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: تخریب، غنای گونه ای، ترکیب گونه ای، زاگرس
 • قاسمعلی گروسی *، سارا ملکی، اسمعیل نظامی صفحات 490-504
  پایه رویشی پسته قزوینی به عنوان یکی از پایه های مهم پسته در تحمل به شوری، آهکی و مقاوم به خشکی به شمار می آید. بمنظور تهیه یک دستور العمل مطمئن و تعیین محیط کشت بهینه برای ریزازدیادی این پایه، کارایی محیط کشت های GNH تغییریافته (GNH-A و GNH-B) در مقایسه با محیط کشت های MS، WPM، DKW یا GNH مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این تاثیر مقادیر مختلف BAP (1/1، 8/1 یا 6/3 mg/l) و ال-گلوتامین (0/0، 400، 800 یا 1600 mg/l) برای بهبود نرخ نوساقه زایی با کمترین نارسایی های فیزیولوژیکی بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین تعداد جوانه و تعداد نوساقه به ازای هر ریزنمونه (جداکشت) با اختلاف معنی داری در محیط کشت GNH-A (به ترتیب 16/3 ± 46/34 و 46/0±23/4) در مقایسه با سایر محیط کشت ها بدست آمد. همچنین اضافه نمودن مقادیر مختلف BAP به محیط کشت، تاثیر معنی داری روی تمامی صفات رشدی مورد مطالعه داشت؛ بطوریکه بیشترین تعداد نوساقه به ازای هر جداکشت (48/0± 66/6) در محیط-کشت GNH-A حاوی mg/l6/3 BAP به دست آمد. افزودنmg/l 800 ال-گلوتامین به محیط کشت GNH-A با اختلاف معنی داری رشد طولی و وزن تر نوساقه های تولید شده را (به ترتیبcm 06/0±20/1 و g02/0 ± 31/0) در مقایسه با سایر مقادیر استفاده شده افزایش داد. علی رغم این، در مرحله ریشه زایی، درصد ریشه زایی با استفاده از NAA در مقایسه با IBA با اختلاف معنی داری افزایش یافت. انتظار می رود که نتایج ارائه شده در این مطالعه دیدگاه های جدیدی در زمینه توسعه محیط کشت های کارآمد برای گیاهان با ارزش اقتصادی، از جمله پسته پیش روی محققین قرار دهد.
  کلیدواژگان: Pistacia vera، پایه رویشی قزوینی، ریزازدیادی، ال-گلوتامین و تنظیم کننده های رشدی
 • حمزه امیری *، زهرا قاسمی رمضان آباد صفحات 505-515
  تنش های محیطی و بویژه تنش کم آبی و شوری از موانع اصلی در تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا بویژه مناطق خشک ونیمه خشک همچون ایران محسوب می شوند. جنس مرزه از جمله گیاهان معطر دارویی شناخته شده است که از نظر اقتصادی، دارویی و پزشکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق اثر غلظت های مختلف شوری NaCl بر ترکیب اسانس گیاه مرزه رشینگری مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای شوری اعمال شده شامل شاهد (بدون تنش) ، 30، 60، 90، 120و150 میلی مولار می باشد. اسانس گیری از تیمارهای مختلف با روش تقطیر با آب انجام شد و سپس اسانس ها با استفاده از دستگاه GC-MS مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج آنالیز اسانس نشان داد که تغییرات میزان کارواکرول به عنوان مهم ترین ترکیب شناخته شده در اسانس گیاه مرزه رشینگری در این بررسی از روندهای منظم افزایشی یا کاهشی تبعیت نمی کند به طوری که بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار 30 میلی مولار مشاهده شد. همچنین دیگر ترکیبات مهم نیز که شامل لینالول، تیمول و 4- ترپینئول می باشند، از روندهای افزایشی یا کاهشی منظمی تبعیت نمی کنند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنش شوری باعث ایجاد تغییراتی در ترکیب های اصلی اسانس گیاه مرزه رشینگری می-شود.
  کلیدواژگان: شوری، تیره نعناع، اسانس، کارواکرول، تیمول
|
 • zahra shafaghat, fatemeh zarinkamar * Pages 259-271
  Viola odorata, belongs to the family Violaceae, has medicinal properties due to presence of compounds such as carbohydrates and mucilage found in its leaves and flowers. Polysaccharide hydrocolloids, including mucilage compounds, are abundant in nature and commonly found in many higher plants. These polysaccharides constitute a structurally diverse class of biological macromolecules with a broad range of physicochemical properties, are widely used for various applications in pharmacy and medicine. This study was conducted to investigate and trace the mucilage compounds in the various stages of development of the leaves of V.o dorata, due to the economic and systematic values of these proprietary compounds. In this study, the seeds were growth under greenhouse conditions and conducted in a completely randomized design.To investigate and trace the mucilage compounds in various stages of plant growth, the cross-section of the leaves was made and painted with mucilage detection reagents . Results showed that the number of mucilage elements is very low at seedling stage and the mucilage compounds limited to cell wall. In the vegetative stage, an increase in the number and diameter of mucilage cells and their integration were observed. In the reproductive stage, the mucilage channels and cavities were created from fusion of adjacent cells especially in the area near the lower epidermis and main vein. Mucilage compounds increased with the increasing age of leaves, that this may be a developmental-protective reaction. This feature can be used in order to increase the production of exclusive pharmaceutical compounds of V. odorata.
  Keywords: Foliar development, Mucilage compounds, Viola odorata
 • Behdad Shadidi, Barat Ghobadian, Hossein Hajiagha Alizadeh * Pages 272-283
  In recent years, the use of oils and herbal products are considered as an alternative for diesel fuel. In addition to reducing the price of biodiesel produced from using herbal oils, which help to protect the environment. So far, the suitability of rapeseed, soybean and palm oil in direct injection diesel engine is evaluated. In the internal combustion engines, only approximately 1/3 of total fuel input energy is converted to useful work. Reduction of heat losses in different parts of the engine will lead to increased efficiency and useful work. The main aim of this research paper is to evaluate the effects of the biodiesel herbal fuel and nanocatalysts containing cerium oxide and molybdenum oxide on energy balance of a diesel engine using diesel-biodiesel-nanocatalyst fuel blends. The engine was run at the speeds of 2100 rpm and full load co
  Keywords: Biodiesel herbal fuel, Energy balance, Nano cerium oxide, Nano molybdenum oxide, Nanocatalyst
 • elham allahbakhsh * Pages 284-294
  Cadmium (Cd) is a heavy metal and the extra concentration of Cd around the root create metabolic problems in the plant. To study the effect of silicon on the availability of Cd accumulation in roots and shoots of morphological and physiological effects on the Portulaca oleracea, a factorial experiment in a completely randomized design with three replications was conducted in the research greenhouse, University of Zabol. The experimental factors consisted of different concentrations of cadmium (0, 20, 40 and 60 mg Cd kg soil) and two levels of silica (without silicon and with Sodium Sellick (1/20 mg/kg soil), respectively. The results showed that the plant height, number of lateral shoots, leaves and root dry weight and the amount of photosynthetic pigments, at concentrations of 20 Cd had no significant with control (p≤%5), but with increasing the concentration of Cd, was observed in the above mentioned factors. Amount of carotenoeid and proline increased by increasing Cd content up to 20 mg.kg-1 over the control. Applying silicon significant positive effect on the main stem height, number of lateral shoots, leaves and root dry weight and levels of photosynthetic pigments (p≤%5). In the plant exposed to silicon the amount of biomass was significantly increased compared to control %5 at level. The amount of biomass declined with increasing the concentration of Cd. However, it is understood that a positive effect on the treatment silicon can increase strength and improve the indices of heavy metal cadmium.
  Keywords: Cadmium, Silicon, Portulaca oleracea, proline
 • Majid Rostami * Pages 295-307
  Water and soil salinity is one of the environmental factors that can cause stress and limiting the growth and production of plants. So finding methods and strategies to induce stress resistance or modifying the harmful effects of salinity on plants has been considered. The use of plant growth regulators is one of the strategies to overcome the harmful effects of salinity. In order to study the effects of different levels of salinity and salicylic acid on physiological traits of Balangu (Lallemantia royleana) a factorial experiment was conducted based on completely randomized design (CRD) with five treatments and three replications. Two Experimental factors were included five different salinity levels (0, 2, 4, 6, 8 dS/m) and two different concentrations of salicylic acid (0 and 200 ppm). Based on results the interaction of treatments on leaf proline and protein content, the concentration of Na and K in leaf and also the activity of catalase and proxidase enzymes were significant. According to the results by increasing the salinity stress, the proline content increased whereas application of salisilic asid decreased the proline content. As a result of foliar application of salicylic acid the mean activity of catalase enzyme about 15% increased but in the same condition the activity of proxidase enzyme more than 13% decreased. Application of salisilic acid also have negative effect on leaf potassium content and its amount reached to about 50 g/Kg DW of leaf.
  Keywords: Antioxidant enzymes, environmental stress, plant hormons, proline
 • Zahra Baghaee far *, Zahra Ghdirpour, Abdolkarim Chehregani Rad Pages 308-321
  Calendula officinalis is a perennial herb with bisexual and functionally female florets often used for medicinal purpose and ornamentation. The inflorescences is capitule and consists of fertile and solid sterile florets. Sterile florets consists of ray florets with decresed generation system. Fertile florets are divided to two groups of bisexual and female florets. In bisexual florets, the anther wall is composed of epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. But the middle layer degenerates and only in primary levels distinguished. The tapetum is mainly secretive. For bisexual florets, cytokinesis is simultaneous and leads to tetrahedral tetrads. Bisexual florets are functionally male and solid. Also female florets have active ovules. Ovules are unitegumic, tenuinucellatae, anatropus. Before the differentiation of micropylar cells in to egg cell and synergids, two polar nuclei fuse and sntipos start degenerating. Development of embryo sac follows the monosporic, polygonum type.
  Keywords: Asteraceae, Calendula officinalis L, Megasporogenesis, Microsporogenesis, Pollen grain
 • fatemeh mohsennezhad * Pages 322-334
  The study of plant vegetations plays essential role in monitoring of vegetation dynamics, and consequently in management of environment and conservation of plant biodiversity in a given region. In the current study, floristic, vegetation form and chorotypes of mountainous region of Gunbruf in Sahand Mountains situated in Tabriz-East Azerbaijan Province- Iran, was investigated during 2008-2012. Identification of plant scientific names was carried out based on APG, and vegetation form of plant species was determined based on Raunkier vegetation classification. The numbers of 403 plant species belonging to 242 genera from 50 families were identified. The majority of the species were from Asteraceae and Poaceae. The highest and lowest vegetation forms were hemichryptophytes (44%) and Phanerophytes (6%) respectively. Throphytes with 33% of total species had the second largest species richness. Over 60% of species in the studied area were prenniels while the rest 39% were annuals. The greatest vegetation elements (68%) in the region belong to Irano-Turani while the smallest precent allocated to Sahara-Sendi vegetation with 1% of species. The highest value of hemichryptophytes was expected in the region due to having cold climate, but therophytes with 33% was found to be unuseal for the mountainous region, may indicate the appearance of drynees in the region. The results of the current study strongly suggest the application of conservation programmes in the study area in order to prevent the vegetation distruciton in the region.
  Keywords: Chorotype, East Azerbaijan, Florestic, Sahand Mountains, Raunkiaer
 • Mohammad Reza Vahabi *, Mostafa Tarkesh Isfahani, Hamid Reza Farhang, Abdolah Salehi Pages 335-345
  The floristic investigation of each area is one of the most effective methods for managing and conserving genetic storages of existing biodiversity. The Sheyda Protected Area with 23832 hectars is located in Chaharmahal Va Bakhtiari and its geographical position is 50 ̊ 25ˊ to 50 ̊ 44ˊ E and 32 ̊ 33ˊ to 32 ̊ 41ˊ N. The minimum and maximum elevation is 2100 and 3165 from sea level, respectively. In this study plant species in the area were collected and 316 plant species from 48 families and 206 genera were identified. The plant species mostly belong to Asteraceae (56 species), Fabaceae (36 species), Lamiaceae (32 species), Poaceae (29 species), Apiaceae (25 species) and Brassicaceae (18 species) families and Astragalus (17 species), Centaurea (10 species), Cousinia, Nepeta, Salvia, Stachys (5 species), Silene, Bromus and Hordeum (4 species) genera. Among these plants about 44.9 % are (medicinal), 34.8 % (pastural-feed), 6.6 % (poisonous), 5.3 % (weed), 4.4 % (industrial), and 3.7 % (soil conservation-cover) uses. The life form of plant species according to Raunkierʼs method are consists of 48.7 % hemicryptophytes, 31.3 % therophytes, 10 % camaephytes, 8 % geophytes and 2 % phanerophytes. The chorotypes of plants species showed that 64.2 percent (203 species) of the plant species belonged to Irano–Touranian zone. Other species in addition to Irano–Touranian zone grew in other geobotanical zones too.
  Keywords: Chorotype, Chaharmahal va Bakhtiari, Floristic, life form, Sheyda Protected Area
 • zahra seraji *, ahmad abdolzadeh, Hamid Reza Sadeghipour Pages 346-358
  Zinc is essential micronutrient in plants that its deficiency is widespread in Iran. Effects of silicon on alleviation of deficiency or toxicity of some minerals have been reported. In order to evaluation of effects of silicon on mitigation of Zn deficiency on rice plants, experiments carried out in growth chamber or outdoor. Plants cultivated in hydroponics culture with two levels of Zn treatments including 1 and 10 µgL-1 Zn and two levels of Si including 0, 1. 5 mM. The results indicated that weights, lengths and shoot to root ratios of plants decreased Zn deficiency compared to controls; however, Si application increased weights, lengths and shoot to root ratios of plants in Zn-deficient treatment. Zn deficiency to decrease of Zn accumulation in plant led to increase of H2O2 level and lipid peroxidation and decrease of chlorophyll and soluble proteins in plants. On the contrary, Si application increased Zn accumulation in Zn - deficient plants وreduction of H2O2 level following Si application in plants grown under Zn deficiency may indicated decrease of oxidative stress in plants too. As a results, chlorophyll b, carotenoids and xanthophylls, soluble proteins increased in shoot of Zn-deficient plants due to Si nutrition. The Si nutrition increased poly phenol oxidase activity in roots that probably led to increase of lignin in Zn - deficient plants. The results indicated Si application could reduce oxidative stress, chlorophyll and soluble protein depletion of plants grown under Zn deficiency by increase of Zn content that led to better growth of rice plant.
  Keywords: Zn nutrition, Silicon, Rice
 • Gholam Reza Niazipoor, Mohammad Hossein Ehtemam *, Hassan Karimmojeni Pages 359-372
  Due to environmental hazards and risks of chemical control of weeds, sustainable weed management is considered. A concept interactions of interference in plants is allelophatic effects. Which can play an important role in control weeds. Achillea L. is one species of plants with allelophatic activity. By considering abundance of Achillea species in Iran, an experiment in the years 2013-2014 on the collection Achillea species Isfahan University of Technology was implemented. In this experiments aqueous extract from two Achillea species collected from different area in Iran, including A. nobilis (of Isfahan), A. pachycephala (of Golestan) and A. pachycephala (of Hamadan) on Amaranthus retroflexus at concentrations of 0, 3, 6, 12, 25, 50 and 100 percent was performed. The results showed that various concentrations of aquous extract have different effects on species and their characteristics. The genotype A. pachysephala of Hamedan have stronger effect and genotype of Golestan have the lowest effects. Extracts in concentrations between 3 to 12% have a stimulatory effect and in concentrations of 25 to 100% showed inhibitory effect.
  Keywords: Allelopathy, aquous extract, Achillea genotypes, growth inhibition, Amaranthus retroflexus
 • soheila Noori * Pages 373-381
  Floristic studies of any regions have high importance, because the florists list is an exploration document to identify the existing species and consequently the potential of the area. The aim of the study was introducing the flora of the transitional zone of Irano-Turanian and Sahara-Sindian phytochoria in Sistan and Baluchestan Province. For a floristic study of the area plant specimens were collected and identified.Field data collections were conducted during the year 2013. The life forms as well as geographical distributions of the species were determined. Flora in this region include 51 families, 233 genera and 327 species. The larger families are Compositae (42 species), Poaceae (39 species), Brassicaceae (28 species), Papilionaceae (27 species) and Chenopodiaceae (25 species) respectivly. The biggest genus was Astragalus with 7 species. Biological types of this area included Therophytes (37.92%) where the dominant life-form followed by hemicryptophytes (22.94%). phanerophytes (18.96%), Chamaephytes (14.37%) and Geophytes (5.81%). Chrological analysis showed 24.77% of the studied plant species belonged to Irano-Turanian / Sahara-Sindian region and 24.16% Sahara-Sindian, 22.33% Irano-Turanian, 3.36% cosmopolitan elements and others are ploriregional. According to the results of this study, it can be concluded that the research area is located in Ecoton region.
  Keywords: Flora, Chrotype, Irano Toruni, Sahara Sendi, Sistan & Baloochestan
 • sonbol nazeri *, maryam nashveh, dostmorad zafari Pages 398-408
  Propolis is a compound, produced by bees after collection of plant resin and mixing with beeswax. This rubbery material, due to its phenol and flavonoid, is one of the strongest natural materials with antibacterial properties which is used by bees to protect against external invades. The aim of this study is to investigate chemical analysis and antibacterial activity of poplar resin and propolis (produced by bees) extracts. In this study, the effect of ethanol and ethyl acetate extract of propolis and resin on three human pathogenic bacteria and two plant pathogenic bacteria have been investigated. Antibacterial activity of extracts was estimated by the well diffusion method. The extract compounds were qualitatively investigated. Results showed that, ethanol and ethyl acetate extracts of propolis and resin have antibacterial activity against plant and human pathogenic bacteria, however, antimicrobial effect of resin extract was higher than propolis extract. On the other sides, Plant pathogenic bacteria showed more sensitivity than human pathogenic bacteria to extracts. This is the first report of antibacterial effect of resin and propolis extract of poplar on plant pathogenic bacteria in Iran.
  Keywords: Phytochemical analysis, Pathogenic bacteria, Propolis, Antibacterial activity, Balsam
 • ameneh jamshidi * Pages 409-421
  Chlorella are used as medicine, aquatic foods and biofilter. For this reason increases of its biomass and some of metabolites have economic value. The aim of this research was study of stimulating effect of some phytohormones on biomass and important metabolites contents of Chlorella sorokiniana. In this study C. sorokiniana was cultured at modified Bold Basal Medium. Glucose monohydrate (5gl-1) and different proportions of plant hormones naphthalene acetic acid (NAA), benzylaminopurin (BAP), indolebutyric acid (IBA) and indoleacetic acid (IAA) were added to medium. Dry weight, pigments and protein contents were measured. At 75% of NAA+BAP treatments, these growth parameters increased. At treatment with NAA (10mgl-1) +BAP (1mgl-1), these parameters significantly enhanced compared to control. At treatment with IAA (1mgl-1) +BAP (2mgL-1), dry weight and content of chlorophyll a, significantly increased compared to control. At treatment with IBA+BAP, dry weight and metabolites had not significant difference or reduced compared to control. The highest proportion of dry weight, cell numbers and pigments and proteins contents were observed at NAA+BAP treatment. Results showed BAP, NAA and IAA had the greatest additive effects on growth traits respectively, but IBA had little effect on these traits
  Keywords: Chlorella sorokiniana, Plant hormones, Protein, Photosynthetic pigments
 • ali bandehhagh * Pages 422-433
  Rapeseed as one of the crops which is being cultivated in order to produce edible oil, have essential importance, however, it is severely influenced by salt stress. In the aim of studying effects of salinity on the growth characteristics and proteome profiling changes, Sarigol (salt-sensitive) was cultured under greenhouse conditions and salinity stress exerted at three levels, including 0, 175 and 350 mM NaCl. Seeds were sown in the current hydroponic system. To study the changes of proteome profile, 2-dimentional gel electrophoresis technique was used. The results indicated that fresh weight, shoot dry weight, shoot height, grain yield, and 100-grain weight significantly decreased with increasing intensity of salinity stress and proline concentration increased in leaves as well. Comparing the proteome profile of seed demonstrated that 29 spots with differentially expression changes occurred under 350 mM NaCl. Differentially expression spots were identified and grouped in six functional categorize, including carbon metabolism, defense/detoxification, storage proteins, photosynthetic, nitrogen metabolism, and synthesis/degradation. The majority of identified proteins involved in carbon metabolism and defense/detoxification. Salt stress decreased significantly the growth characters of Sarigol and altered proteome profile and protein expression of seeds. More than 60% of spots indicated significant down-regulation.
  Keywords: Salinity stress, proteomic, Sarigol, seed
 • moslem moosavian Pages 434-446
  Early blight disease caused by Alternaria solani is one of the most important damaging diseases common in most plants from the family solanaceae. At present, the most practical way to control this disease is to use fungicides. Considering the importance of early blight disease and excessive consumption of chemical pesticides, this study aimed to evaluate the efficacy of non-toxic compounds (Mycorrhiza agent) in controlling the disease. In this study, the mycorrhizal fungi Glomus moseae, G. rubi and Scutellospora sp were extended on corn roots. Then the effects of these factors were monitored and evaluated on plant indices as well as on pathogenicity of the fungus Alternaria solani under greenhouse conditions. The results from greenhouse experiments suggested significant impacts of arbuscular mycorrhizal compounds in reducing wave spot disease of tomato. The best treatment on the height of the stems and roots of tomato, respectively, were Scutellospora with G. mousae + Scutellospora (growth increases of 30.86% & 19.05%), and the highest influence on fresh s (31.37% & 47.81%, respectively) of shoot and root was found with G. moseae. The treatment G. mousae + Scutellospora obtained the greatest root dry weight (40.79% & 52.60%, respectively). The same treatment reduced the symptoms caused by the fungus A. solani up to 46.08%. Mycorrhizal treatments, therefore, are very effective on tomato growth increase and reduced disease severity by A. solani fungus, and can be a suitable choice to replace chemical pesticides yielding completely organic products.
  Keywords: Biocontrol, Tomato, Mycorrhiza, Alternaria
 • hossien batooli * Pages 447-457
  Studies and investigations on the ecology of any area based on Identification of vegetation cover and evaluation of geographical distribution of plants in each area. The purpose of this study was to introduce floristic list, life forms and geoghraphic distribution of Aran & Bidghol deserts area plants. This region covering about 605100 hactars and is located 5 km of north of Aran & Bidghol. The results showed that 347 plant species existed in the region belonging to 58 families and 230 genera. A total of 230 genera, 32 genera (13.9 %) and 43 species (12.4 %) belong to monocotyledons class and 193 genera (83.9 %) and 296 species (85.3 %) belongs to dicotyledons class. The families with high number of species are including, Chenopodiaceae (60 species), Asteraceae (37 species), and Poaceae (Each 33 species), Brasicaceae (30 species), and Fabaceae (30 species) respectively., the genus Astragalus L. and Salsola L. (12 species), Atriplex L. and Calligonum L. (8 species), Nepeta L. (5 species), have more speceies respectively. Geographical distribution showed the Iranian-Turanian vegetation area has more species with 205 species (59 %), then Iranian-Turanian/Saharao-Sindian with 47 species (13.5 %), Cosmopolite with 24 species (6.9 %), Iranian-Turanian/ Mediterranean with 21 species (6 %) and 15 species Iranian-Turanian/Europea-Siberia/ Mediterranean vegetation area, respectively. According to Raunkiaer’s life form, species followed as: 44 % therophytes (153 species), hemicryptophytes (67 species), 19.3%, therophytes (184 species), phanerophytes (60 species), 17.3 %, 11.2 % chamephytes (39 species).
  Keywords: Aran & Bidghol, Phytogeography, life form, Flora, chorology
 • p zoufan * Pages 458-468
  In this study, uptake and accumulation of cadmium (Cd) by Malva parviflora L. and as well as some growth parameters were investigated in hydroponic medium. After collecting from the industrial area of Khuzestan steel company, the seeds were sown on the pots containing humus commercial soil and kept under controlled conditions. 47-day-old plants were transferred to nutrition solutions including 0 (control), 10, 50 and 100 µM of Cd. The plants were harvested at 0 (control), 1, 2, 6, 10 and 14 days after supplement with Cd treatments. Based on these results, Cd concentration in shoots and roots showed an increase with increasing Cd concentration of medium. However, both concentration and accumulation of Cd in the roots exhibited higher values than that in the aboveground organs. At 100 µM Cd, maximum Cd concentration in the shoot and root was assayed 224 and 1548 mg/kg DW, respectively. In each harvest time, with increasing Cd concentration of medium, length, fresh weight, dry matter of shoots and roots, blade area also index of tolerance significantly decreased in comparison with control. With regard to TF < 1, it seems that the roots of Mallow mainly possess higher capability than aerial parts to accumulate Cd. In summary, M. parviflora prevent Cd toxicity effects probably by reducing more translocation of Cd to the shoots.
  Keywords: Cadmium, Uptake, Bioconcentration, Growth
 • Fatemeh Shaki *, Hasan Ebrahimzadeh maboud, Vahid Niknam Pages 469-478
  In this study, the effect of salicylic acid and penconazole on some of plant growth indices, in Carthamus tinctorius under salinity was investigated. Sodium chloride (0, 100, 200 mM), salicylic acid (1 mM), and penconazole (15 mg l-1) were applied for 21 days during vegetative growth of plants. Results have shown that the exogenous application of growth regulators to salt-stressed plants increased some growth parameters. Salicylic acid increased the amount of total chlorophyll content, carotenoids, anthocyanins, and flavonoids in plants. Penconazole increased the amount of total chlorophyll content under salinity, reduced carotenoids and increased flavonoids under 200 mM treatment, increased anthocyanins in control plants and 100 mM treatment and increased total sugar in control plants and 200 mM sodium chloride treatment. Simultaneous application of salicylic acid and Penconazole increased the amount of total chlorophyll content under salinity, increased carotenoids, increased flavonoids under 200 mM treatment, increased anthocyanins in control plants and under 100 mM treatment and increased total sugar in control plants and 200 mM treatment of sodium chloride. Overall, it seems that the exogenous application of salicylic acid and penconazole can cause the adaptability of safflower to salinity. Due to the low price and availability, the use of these components can be considered in order to increase the resistance of safflower to salinity.
  Keywords: safflower, Salinity, salicylic acid, penconazole
 • Fathemeh Aazami, mahdi Heydari * Pages 479-489
  The current research was performed in two regions of control and degraded areas in Ivan County in Ilam province. In both regions, a number of four areas were selected randomly according to the indicator standing concept. In each area, 16 circle plots with an area of 1000 m2 were sampled for sampling shrub and tree species. Two micro-plots (1m2) were sampled for sampling herbaceous species in each main plot. As well, soil was sampled in three locations per plots (0-20 cm depth) which a combined sample was analyzed for finding soil chemical, physical and biological characteristics. The analyses of DCA and PCA methods were shown that the sample plots were separated according to species composition and environmental variables. The results of soil characteristics and diversity indices based on the main attributes indicated that high amount of species richness, soil nutrient and soil biological activities were found in the control region. Otherwise, species evenness, percentage of soil sand, lime, and salinity were highest in the degraded area.
  Keywords: Degradation, Species richness, Species composition, Zagros
 • g. garoosi * Pages 490-504
  Pistacia vera cv. Ghazvini rootstock is considered as one of the important pistachio rootstocks in tolerance to salinity, calcareous and resistant to drought. In order to providing a reliable protocol for micro-propagation of this rootstock, the efficiency of modified GNH media (GNH-A and GNH-B) compared to MS, WPM, DKW or GNH media was studied. Moreover, the effect of different concentration of BAP (1.1, 1.8 or 3.6 mg/l) and L-glutamine (0.0, 400, 800 or 1600 mg/l) to improve shoot-let production rate with the lowest physiological disorders was survived. Results revealed that the greatest buds and shoots number per explants (34.46 ± 3.16 and 4.23 ± 0.46, respectively) were attained significantly on GNH-A medium compared to the other media studied. Integration of BAP at different concentrations, affected significantly all the studied growth traits, producing the highest shoot number (6.66 ± 0.48) when GNH-A was supplemented with 3.6 mg/l BAP. Furthermore, application of exogenous 800 mg/l L-glutamine in GNH-A medium improved significantly both shoots height and fresh weight (1.20± 0.06cm and 0.31±0.02g, respectively), in comparison with control. In rooting stage, the incorporation of NAA into media significantly increased rooting percentage compared to IBA. Finally, we strongly believe that these results will open new insights for researchers towards efficient culture media improvements for economically important woody plants, Pistacia vera species, in particular.
  Keywords: Pistacia vera, Ghazvini rootstock, micropropagation, L-gluthamin, Plant Growth Regulators (PGRs)
 • H. Amiri * Pages 505-515
  Environmental stresses, particularly water and salt stress, are considered as one of the major obstacles in the production of agricultural crops in many parts of the world, especially in arid and semiarid regions such as Iran. Satureja is famous aromatic and medicinal genus which is very important in economical, medicinal and pharmaceutical aspects. In this study the effects of NaCl concentration on composition of essential oil of Satureja rechingeri was investigated. The salt treatments were 30, 60, 90, 120, and 150 mM. The essential oils were obtained by hydrodistillation method and were analyzed by capillary GC and GC-MS. Carvacrol as the main component of the oil does not follow the trends of increasing or decreasing regularly so that its highest and lowest content were observed in control and 30 mM respectively. Also other components including linalool, thymol, 4-terpineol does not follow the trends of increasing or decreasing regularly. The results of this study show that salt stress causes changes in composition of essential oil of Satureja rechingeri.
  Keywords: Salt stress, Lamiaceae, Essential oil, Carvacrol, Thymol