فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی حسین زاده*، محسن نیازی، الهام شفایی مقدم صفحات 9-40
  از آنجایی که رعایت و متقابلا عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد.
  این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.
  بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0. 21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: نگرش، پوشش اسلامی، حجاب، گروه های مرجع، ناهمنوایی با هنجارها، شیوه های تربیتی
 • عبدالکریم خیامی، عبدالکریم بهجت پور صفحات 41-79
  با توجه به کانونی بودن گفت وگو در کنش ارتباطی و نقش تحلیل کلام در بازسازی و استقرار گفتمان، 133 گفت وگوی موجود در قرآن به روش تمام شماری استخراج و سپس به ترتیب نزول سوره ها (و نه به ترتیب مصحف) با اقتباس از دیگر پژوهش های قرآنی، در چهار مرحله، دعوت علنی پیامبر و ایمان مخفی مومنان؛ گسترش دعوت و علنی شدن اعتقادات مومنان؛ تشکیل جامعه ایمانی؛ و تثبیت و پایش جامعه اسلامی طبقه بندی شدند (مراحل اول و دوم مکی و مراحل سوم و چهارم مدنی است).
  سپس با به کار بستن یک ترکیب چند سطحی از انواع و سطوح مختلف نظریه و روش تحلیل گفتمان، ابتدا مهم ترین عناصر زبان شناختی گفت وگوها بر اساس مکتب نقش گرای هلیدی استخراج و سپس گفت وگوها در بافت و زمینه متن و کلان اجتماع بازخوانی شدند. در انتها با استخدام مفاهیم نظریه گفتمانی لاکلائو و موف؛ صورت بندی تطورات گفتمانی گفت وگوها طی 23 سال نزول قرآن ترسیم و ارائه شده است که در آن فرآیند اضمحلال گفتمان شرک آلود حاکم و شکل گیری اولیه گفتمان حاکمیت اسلامی در چهار مرحله «بی قراری گفتمان حاکم» ؛ «غیریت سازی» ، «مفصل بندی گفتمانی» و «پیرایش گفتمانی» معرفی شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، گفت وگو، تحلیل گفتمان، ارتباطات میان فردی، الگوی هنجاری
 • منصور طبیعی، ماندانا کریمی صفحات 79-98
  این مقاله به دنبال کشف اسطوره های سیاسی به کار رفته در تبلیغات انتخاباتی دور دهم مجلس در شهر شیراز می باشد. در این مقاله پدیده اسطوره از دیدگاه ساختی رولان بارت مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از روش تحقیق کیفی نشانه شناسی استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 7 پوستر تبلیغاتی از کاندیدای اصلاح طلب، مستقل و اصول گرا متناسب با اهداف پژوهش انتخاب شد و مورد بررسی و تحلیل نشانه شناسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که، اسطوره های «میهن، ملت، قهرمانی، فره ایزدی، مردم سالاری، نیرو های خیر» از مهم ترین اسطوره های سیاسی در تبلیغات دهمین دور انتخابات مجلس در شهر شیراز می باشند.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، اسطوره سیاسی، انتخابات مجلس دهم، شیراز
 • علی غلامی، مسعود پیرهادی صفحات 99-128
  با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد.
  یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.
  کلیدواژگان: جرم علیه حیثیت معنوی، جرم رایانه ای، جرایم سایبری، فضای سایبر، اعاده حیثیت
 • علی اکبر فرهنگی، حجت الله عباسی صفحات 129-156
  چرخش رسانه های جدید و سوگیری آن ها در اقتدار زدایی و حرکت بر مدار خودمختاری کاربران، آوردگاه نوینی را خلق کرده است. با زایل شدن فرآیند دروازه بانی اطلاعات در شبکه های اجتماعی، مخاطره در کنشگری اجتماعی به شدت تقلیل یافته و عصر جدیدی برای ظهور گفتمان های با هویت مقاومت و جهت گیری تروریستی در این شبکه ها آغاز شده است.
  گروه تروریستی داعش به عنوان نسل دوم تروریسم جهانی، از طریق پوشش رسانه ای خشونت سیاسی با انگاره های مرگ در شبکه های اجتماعی، استراتژی ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی را عملیاتی کرده و گونه جدید «تروریسم رسانه ای در شبکه های اجتماعی» را نمایان کرده است. کنشگری با سوگیری ضد قدرت این گروه در شبکه های اجتماعی، طلیعه ظهور چالش هایی مانند ناامنی و بی ثباتی، اختلافات مذهبی و قومی، شکاف های اجتماعی و پیش بینی ناپذیری امور در جوامع شده است.
  در این مقاله چالش های ناشی از «تروریسم رسانه ای در شبکه های اجتماعی» تبیین شده است و مدل «دروازه بانی خودگزین» به عنوان مدلی معطوف به مسائل خرد در شبکه های اجتماعی برای کنترل ژانر خشونت سیاسی و افراط گرایانه تروریستی ارائه شده است.
  داده های این پژوهش با استفاده از مطالعات تاریخی و اسنادی مشتمل بر مقالات، پژوهش ها، کتاب ها و همچنین پایش اقدامات تروریستی مهم گروه داعش در سال 1394 در گروه توییتر و فیس بوک گردآوری شده و از طریق تحلیل اسنادی و تحلیل ثانوی تجزیه و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: تروریسم رسانه ای در شبکه های اجتماعی، توییتر، فیس بوک، داعش، مدل دروازه بانی خودگزین
 • حسین مکیلانی، کمال درانی، کیوان صالحی صفحات 157-192
  پی بردن به خلاهای اعتقادی، اخلاقی، عاطفی و معنوی توسط والدین و دست اندرکاران تربیت می تواند زمینه مساعدی برای شکل دهی، شکل گیری هویت دینی نوجوانان و کاهش آسیب های رو به فزون در این حوزه و تقویت دین باوری در آینده باشد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی عمیق در معنی و مفهوم باورهای دینی دانش آموزان پایه هشتم، بازنمایی درک و تجربه زیسته این افراد از دین و عوامل موثر در شکل گیری آن و ارائه راهکارهای راهبردی برای کاهش های آسیب های موجود انجام شده است. بدین منظور و با توجه به ظرفیت شگرف رویکردهای کیفی و به ویژه روش پدیدارشناسی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که در شانزدهمین مصاحبه با دانش آموزان پا یه هشتم که با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، به حالت اشباع رسید و داده های حاصل با راهبرد کلایزی تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که دانش آموزان مورد مطالعه، نسبت به باورهای دینی، نگاهی احساسی و به دور از درک اولویت های دینی داشته و بصیرت افزایی دینی از طریق مباحثه بر اصول بنیادینی نظیر، «وسیله بودن عبادت برای شکل گیری عبودیت» و «معیار قضاوت نبودن اشخاص در شناسایی حق یا باطل» ، بیش از پیش ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، باورهای دینی، نوجوانی، دین باوری، هویت دینی، پژوهش کیفی
 • حسن بشیر، محمدحسین شعاعی شهرضا صفحات 193-234
  با توجه به اهمیت ارتباطات میان فرهنگی و نقش موثر دین بر این نوع از ارتباطات و نیز مطرح شدن گفت وگو و گفت وگوی بین ادیان در جهان معاصر، لزوم توجه ویژه به موضوع گفت وگوی بین ادیان از منظر ارتباطات میان فرهنگی روشن می گردد. این مقاله درصدد است تا شیوه های تعامل و محورهای اساسی گفتمانی گفت وگوی بین ادیان در انگلستان را با تاکید بر ارتباطات میان فرهنگی کشف نماید. در این راستا، با استفاده از سه سطح موجود در روش تحلیل گفتمان فرکلاف به بررسی سه موسسه مهم گفت وگوی بین ادیان انگلستان پرداخته شد. اهداف این سه موسسه، دقیقا همسو با دو نظریه تطابق با فرهنگ جدید و انطباق ارتباطی در حوزه نظریات ارتباطات میان فرهنگی است که در سطح توصیف شامل واگرایی ایدئولوژیک پیش فرض های همگون سازی و تکثرگرایی ، توجه به مفهوم همگرایی و فرهنگ پذیری و نیز تاکید بر ثبات است. در سطح تفسیر در گفتمان گفت وگوی بین ادیان انگلستان، در ابتدا خود گفت وگو است که اصالت دارد. سپس، گفت وگوی ارتباطی برای فهم دیگری در حوزه نظری و گفت وگوی پراگماتیستی برای همکاری با دیگری در عرصه عملی، دو دال مرکزی در گفتمان گفت وگوی بین ادیان انگلستان هستند، که در سطح سوم تحلیل گفتمان فرکلاف یعنی تبیین، کاملا همسو و مطابق با بیانیه های سیاستی حکومت انگلستان است.
  کلیدواژگان: ارتباطات میان فرهنگی، تحلیل گفتمان، گفت وگوی بین ادیان، انگلستان
|
 • Ali Hoseinzadeh, Mohsen Niazi, Elham Shafaeimoghadam Pages 9-40
  Hijab and mutually non- compliance with respect to the effects and consequences that would entail, could be the attitude of people. For this reason, understanding people's attitudes towards Islamic dress and associated factors in its formation is necessary and important. The integrated approach, the theory of socialization, social learning and value proposition Homans to have been used as theoretical framework. Therefore, the main objective of this paper is to examine the attitudes of students towards Islamic dress (hijab) and social and cultural factors affecting it. The study of social survey and research data has been gathered using the technique. Reliability and Validity of research, according to the results of Cronbach's alpha is approved. The study consisted of all students in the academic year 93-1392 Kashan University are using Cochran sampling formula set 398 as the sample size and using a quota method and were randomly selected and examined. Based on the analysis, the positive experience of the hijab, with 65 percent of the direct and indirect impact is the most positive effect on students' attitudes toward the veil. Family variables associated with the veil 0.21, nonconformity with social norms by 0.17-, 0.16- and attitudes towards gender equality with authoritarian parenting style has been effective 0.13- next rank.
  Keywords: Attitude, Islamic Dress, Veil, Hijab, Reference Groups, Nonconformity With the Norms, Parenting style
 • Abdolkarim Khayami, Abdolkarim Behjatpoor Pages 41-79
  With regard to the focus of the conversation in communicative action and the role of the analysis of the word in the reconstruction and establishment of discourse, 133 the existing Quranic conversation is extracted in full scale, and then, respectively, the descending of the surahs (and not in accordance with the verse) with the adoption of other Quranic studies, In four stages, the public invitation of the Prophet and the secret faith of the believers; the spread of the invitation and publicity of believers' beliefs, the formation of a faith community, and the establishment and monitoring of the Islamic society were categorized. (The first and second steps of Maki and the third and fourth stages of civilization)
  Then, using a multi-level combination of different types and levels of discourse analysis theory and method, the most important linguistic elements of the dialogues were firstly extracted based on the Halliday role-based school and then the conversations were retrieved in the context and context of the text and the macro-society. Finally, the recruitment of the concepts of the discourse theory of Laclau and Muffe; the formulation of the discursive evolution of the dialogues in the 23 years of the Qur'an revelation has been presented and presented in which the process of the elimination of the prevailing participatory discourse and the initial formation of the discourse of Islamic sovereignty in four phases: "the agitation of the ruling discourse"; "antagonism "," Discourse articulation " and" Discourse enhancement
  Keywords: Quran, Dialogue, Discourse Analysis, Interpersonal Communication, Normative Model
 • Mansur Tabiee, Mandana Karimi Pages 79-98
  This paper seeks to explore the political myths used in the tenth round of the parliamentary election campaign in the city of Shiraz. In this paper we examined the myth of Roland Barthes's view of manufacturing. The results of this study showed that the myth of "homeland, nation, championship, divine charisma, democracy, good troops" the most important political myths in the country. Political myth "supportive" used by reformist important and effective role in persuading the audience.
  Keywords: Semiotics, Political Myth, Parliamentary Elections. Shiraz
 • Ali Gholami, Masoud Pirhadi Pages 99-128
  With the expansion of advanced technologies, the crime becomes various and diverse. Many of the previous laws and procedures for dealing with the crime seem inefficient. One of the most important instances of advanced technology is cyberspace and it's related tools and items such as computers, smart phones and social networks. Every day in cyberspace, much crime happens that a great number of it is committed against spiritual dignity of individuals. Some instances of crime such as insult, defamation and dissemination of cyber false information occasionally destroy spiritual dignity of individuals more in comparison with crime in real life, since in cyberspace the speed and scope of spreading any news in extremely high. Also dignity can be resorted and spiritual damage inflicted to individuals can be compensated in real atmosphere, while, such a possibility does not exist in cyberspace. In fact, the current laws don't allow resorting dignity of individuals from cybercrimes and commitment of any crime against spiritual dignity of individuals should be prevented by taking a proactive approach and citizenship training's. Why, given the challenges of cyberspace and its intrinsic properties, if criminal content against spiritual dignity of individuals to be published in cyberspace, the possibility of rehabilitation and compensation for moral damages are not fully existed.
  Keywords: Crimes Against Spiritual Dignity, Computer Crimes, Cyber Crimes, Cyberspace, Restoration of Dignity
 • Ali Akbar Farhangi, Hojjat Ollah Abbasi Pages 129-156
  The transition from modern society (production) to postmodern society (consumption) has caused fundamental changes in the structures and processes of global system. Media globalization, privatization and liberalization of the media, and the medicalization of media violence are some examples of postmodern society. Media terrorism in virtual social networking has been born in postmodern society.
  ISIS as the second generation of global terrorism has made global system security face serious challenges through social networking sites. The crises created by this group through social networks have created a fundamental paradox in liberal democracy.
  Liberal capitalism, On the one hand, has to protect the basic features of the system such as freedom of expression, political and social freedoms, civil rights and democratic means and ,on the other hand, has to interfere in the private lives of citizens and restrict their freedom and social values to stop the massive wave of terrorism.
  Research results indicate that controlling terrorism in social networking media still suffers from a lack of a coherent theoretical perspective. In this study, a theoretical model is provided to reduce the challenges posed by terrorism.
  Research data is collected through purposive sampling from social networking activities of the Islamic State terrorist group in 1394 and also from library documents and is analyzed through documentary and secondary analysis
  Keywords: Media terrorism, Social networks, Twitter, Facebook, ISIS, Jihad, Martyrdom
 • Hossein Mokeilani, Kamal Dorrani, Keyvan Salehi Pages 157-192
  Discovering the ideological gaps, moral, emotional and spiritual by parents and upbringing practitioners can make a favorable context for shaping, forming identity religious in adolescents and reduce the increasing damages in this sphere and strengthen the religion belief in future. The aim of present study is deep explore in meaning and the concept of religious belief in eighth grade students has been done. Representation and understanding this people’s lived experience and affecting factors in forming and offering the guideline strategies for reducing the present damages is considered. For this purpose and according to the fanciful capacity of qualitative approaches especially phenomenology of semi-structured interviews with students at the sixteenth interview with eighth grade students was used. The method was purposeful sampling and saturation is appeared and data results were analyzed with the seven stage Collizzi. The findings show that these students have got sensational view to religious belief and they couldn’t understand the religious priority. results also indicate that their religious belief are appeared in four groups , including “ belief” , “ religious feelings”, “ religious activities” , “ thinking and religious knowledge “.what was extracted from interviews indicated that students described three main issues including “ learning environment and teachers” ,” the role of families and parents” , “ media and advertising methods in society” and they believed that these three main issues are the factors of debilitation or amplification of religious belief in their opinion.
  Keywords: Phenomenology, Religious Beliefs, Religious Belief, Religious Identity
 • Hassan Bashir, Mohammad Hosein Shoaee Shahreza Pages 193-234
  Considering the importance of intercultural communication and the effective role of religion in this type of communication as well as the emergence of interfaith dialogue and dialogue in the contemporary world, the need for special attention to intercultural dialogue in the context of intercultural communication is clear. This article seeks to explore the ways in which intercultural dialogue in the United Kingdom interacts with and focuses on intercultural communication. In this regard, using three levels in the method of analyzing discourse analysis, three important inter-faith dialogue institutes in England were investigated. The goals of these three institutions are precisely in line with the coincidence with the new culture and communication adaptation in the field of intercultural communication theory, which at the level of description includes the ideological divergence of the hypotheses of assimilation and pluralism, the attention to the concept of convergence and culturalism, and the emphasis on Stability is at the level of interpretation in the Interfaith Dialogue of England, it initially is a genuine dialogue. Then, the communicative dialogue for another understanding in the field of pragmatism and pragmatic dialogue for cooperation with the other in the realm of action is two central points in the Interviews of the Interreligious Languages of England, which is at the third level of the analysis of the discourse of Fairclough, namely, the explanation, in full compliance with the policy statements of the Government of England.
  Keywords: Intercultural Communication, Discourse Analysis, Interfaith Dialogue, England