فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید محمد مهدی میرزاامینی، ایمان زکریایی کرمانی* ، محمدرضا نیلی احمد آبادی صفحات 5-28
  فرش دست‌باف با توجه به ویژگی‌‌‌های هنری، اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی، نقش مهمی در اقتصاد کشور و مخصوصا اقتصاد مقاومتی دارد. در این بین آموزش عالی در رشد و توسعه این هنر-صنعت می‌تواند نقش موثری ایفا کند. لذا انجام ارزشیابی‌ دقیق و همه جانبه از برنامه درسی این رشته برای بهبود و توسعه آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فرش دستباف در بخش زمینه و بر مبنای الگوی ارزشیابی سیپ انجام شد. روش مورد استفاده به صورت ترکیبی کمی و کیفی بود. جامعه آماری دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید مقطع کارشناسی ارشد فرش بودند که با پرسشنامه محقق ساخته به صورت 219 نمونه طبقه‌بندی تصادفی در چهار بعد ضرورت، زیرساخت‌ها، هدف و نیاز جامعه مورد نظرسنجی قرار گرفتند. روش نمونه گیری طبقه‌بندی تصادفی به این دلیل انتخاب شد که از دانشگاه‌های مختلف مجری مقطع کارشناسی ارشد با توجه به ظرفیت اسمی به تناسب نمونه انتخاب انجام شود و نمونه‌ها از شانس برابر برخوردار باشند. روایی پرسشنامه با توزیع مقدماتی و نظر کارشناسان تایید و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 866/0 بود. همچنین با 23 نفر از خبرگان بازار کار این رشته در خصوص زمینه‌های مقطع کارشناسی ارشد فرش مصاحبه عمیق انجام شد. روش انتخاب نمونه، گلوله برفی بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری انتخاب شد.
  نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هرچند ضرورت شکل گیری مقطع کارشناسی ارشد فرش تایید می‌شود اما در بعد زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی بازار کار و تدوین اهداف این مقطع توجه و دقت کافی انجام نشده و در این دو بعد نیاز به بازنگری جدی وجود دارد. همچنین در بخش نیازهای جامعه بین نظر بازار کار و دانشگاهیان در اولویت نیاز تحقیق، پژوهش و آموزش اختلاف نظر معنی داری وجود دارد باین حال بر نیاز جامعه فرش به کارآفرین و مدیر تولید و بازرگانی در هر دو گروه به شکل معناداری تاکید شده است.
  کلیدواژگان: رشته فرش، کارشناسی ارشد، ارزشیابی زمینه، الگو سیپ (CIPP)
 • حسن اکبری، هلن نخستین خیاط* ، آرمین نخستین خیاط صفحات 29-42
  در فرهنگ اسلامی «باغ» تجلی عالم بالا است در جلوه صورت. بنابراین فرش و باغ آئینه های عرش است. در این تحقیق، الگوی طراحی قالی های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه مورد مقایسه تطبیقی قرار می گیرد. هدف از این تحقیق بررسی میانکنش فرم، هندسه و الگوی طراحی باغ و فرش ایرانی می باشد. در این تحقیق تاثیر عناصر غالب و ویژگی هایی از جمله عناصر معماری و طبیعی، نقوش، فرم ها و اصول طراحی، در باغ های "چهلستون" اصفهان،" فین" کاشان، "شاهزاده" ماهان و "جنت" شیراز مورد بررسی قرار گرفته و با 12 نمونه از فرش های طرح باغی مربوط به قرون 16، 17و 18 میلادی مقایسه شده است. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که باغ بندی و طراحی فرش باغی، دارای برخی اصول مشترک و الهام بخش و تاثیر گذار بر یکدیگر هستند. الگوی باغسازی در باغ فین با چهلستون و شاهزاده ماهان با باغ جنت شباهت نزدیکی به همدیگر دارند. بر اساس نتایج تحقیق بیشترین شاخص های باغ ایرانی به ترتیب در طراحی باغ فین با 81/50 درصد، چهلستون و شاهزاده ماهان با 74 درصد و جنت با 66/60 درصد نمود پیدا کرده که به ترتیب بیشترین تاثیر را بر الگوی طراحی فرش های طرح باغی داشته اند. همچنین فرش "باغ بهشت" (قالی شماره 3) بیشترین و فرش "قالی باغی" (قالی شماره 12) کمترین هماهنگی را با ویژگی ها و شاخص های باغ های ایرانی دارد.
  کلیدواژگان: باغ ایرانی، فرش طرح باغی، دوره صفویه، دوره قاجاریه
 • داود شادلو* ، علی اصغر شیرازی صفحات 43-66
  شرق گرایی در اروپا در سده ی نوزده میلادی گسترش یافت و خاورشناسان بسیاری با انگیزه های متفاوت راهی مشرق زمین شدند و به پژوهش و نگارش درباره ی جامعه، فرهنگ، تمدن و هنر شرقی ازجمله فرش پرداختند. از مهم ترین مواردی که خاورشناسان به آن توجه نشان دادند تاریخ نگاری فرش های شرقی، بررسی طرح ها و نقوش و جغرافیای بافت فرش ها بود. هدف این مقاله شناسایی و بررسی منابع و رویکردهای خاورشناسان درباره ی فرش ایران و بررسی آسیب شناسی آثار ایشان است.
  این مقاله به شیوه ی توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری آن به صورت اسنادی است. جامعه ی آماری، آثار در دسترس خاورشناسان (کتاب ، مقاله، کاتالوگ نمایشگاه) در بازه ی زمانی نیمه ی دوم سده ی نوزدهم تا نیمه نخست سده ی بیستم میلادی می باشد. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش کیفی است.
  نتایج این تحقیق نشان می دهد خاورشناسان با دو رویکرد که زیرمجموعه ی دو مکتب برلین و وین دسته بندی می شود به تاریخ نگاری و پژوهش درباره ی فرش های ایرانی پرداخته اند و آثاری که از آنان برجای مانده است در دو دسته ی منابع تاریخی و اطلاع تاریخی جا می گیرد و این آثار منبع مستقیم تاریخ نگاری نیستند. از دیگر نتایج این تحقیق بررسی اصلی ترین کاستی های مطالعات خاورشناسان است که عبارت اند از: تمرکز صرف بر مطالعات کتابخانه ای و فرش های موزه ای؛ عدم توجه به تحقیقات میدانی؛ قطعی پنداشتن داده ها و فرضیات خود؛ نسبت دادن نادرست فرش ها به مناطق خاص؛ تاریخ گذاری های نادرست با دلایل ناموجه؛ عدم توجه به بسترهای تولید فرش و جدا کردن هنر از خاستگاه بومی و فرهنگی خود. بااین حال مطالعات خاورشناسان به ویژه در روش تجزیه وتحلیل علمی داده ها، تاثیر بسیاری بر نوشته های پژوهشگران ایرانی گذاشته است که این مقاله به آن می پردازد.
  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، خاورشناسان، فرش ایران، مکتب برلین، مکتب وین
 • محمد کریمیان راوندی، حمیدرضا یزدانی* ، حمیدرضا ایرانی صفحات 67-82
  فرش دستباف ، علاوه بر بعد اشتغال، صادرات و ارز آوری و منافع اقتصادی، از بعد هنری و فرهنگی، نماد و تبلور فرهنگ غنی این سرزمین از دیرباز بوده و شهرت جهانی دارد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از سوی دست اندرکاران فرش دستباف، فقدان ارتباط با مصرف کنندگان و شناخت آن ها و همچنین تبلیغات هدفمند و خلاق و بازاریابی مناسب، موردی است که در فرش دستباف ایران و به طبع آن فرش دستباف کاشان نادیده گرفته شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصه های فرش دستباف کاشان جهت طراحی ایده کمپین تبلیغاتی، برای معرفی فرش دستباف کاشان در بازارهای داخلی ایران می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از دو ابزار مصاحبه و اسناد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده از طریق دو ابزار فوق، مورد توصیف، تفسیر و تحلیل جامع قرار گرفت تا پاسخ سوال اصلی پژوهش (ایده کمپین تبلیغاتی مناسب برای صنعت فرش دستباف کاشان، چیست) داده شود. این ارزیابی جامع و عمیق با استراتژی مطالعه موردی و استفاده از روش تحلیل تم و محتوای کیفی است. در نتایج پژوهش به خلق ایده اصلی و استراتژی کمپین تبلیغاتی یرای معرفی فرش دستباف کاشان، مزایای منحصربفرد این کالا، رسیده شد، با تمرکز بر اینکه، اگر به دنبال نرم ترین و مقرون به صرفه ترین کفپوش دستباف هستید، فرش پشمی کاشان را خریداری نمایید، ایده این کمپین، تمرکز بر مقرون به صرفه بودن و نرم بودن این فرش برای زیرپا است که فرش کاشان به سبب، درشت بافی و جنس پشمی آن، هم بسیار نرم و لطیف است و هم به لحاظ قیمتی بسیار مناسب است و از این حیث منحصر بفرد است کما اینکه مشتریان در حال خرید اصیل ترین و بهترین فرش دستباف ایران هستند. در پایان این پژوهش، پیشنهاداتی به محققان آینده در صنعت فرش دستباف ارایه شد.
  کلیدواژگان: کمپین تبلیغاتی، فرش دستباف، بازاریابی، ایده تبلیغاتی
 • الناز پهلوانی، حمیدرضا سعیدنیا* صفحات 83-98
  امروزه با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها ، شاهد ظهور پدیده جهانی شدن در سطح تجارت بین الملل و رویارویی مصرف کنندگان با محصولات کشورهای مختلف می باشیم. در این بین بررسی رفتار مصرف کنندگان و شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان، علی الخصوص مشتریان خارجی که الگوهای رفتاری متفاوتی دارند برای بازاریابان اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این مقاله تلاش شده است تا تاثیر سه عامل تصویر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی در کشور ژاپن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به جهت شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی از نوع مقطعی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های فرش دستباف ایرانی در کشور ژاپن-شهر توکیو می باشند. نمونه آماری پژوهش با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 385 نفر تعیین شده است. نتیجه آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS حاکی از تاثیر هر سه متغیر به ترتیب آشنایی با برند،کیفیت ادراک شده و تصویر کشور سازنده بر قصد خرید مشتریان ژاپنی است.
  کلیدواژگان: تصویر کشور سازنده، کیفیت ادراک شده، آشنایی با برند، قصد خرید
 • لیلا درویشی* ، زویا آبام، سیدجلال الدین بصام، معصومه کامران صفحات 99-120
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عناصر به کاربرده شده در شناسنامه فرش‏های موزه‏ای برای توصیف و مدیریت اطلاعات فرشهای موزهای انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش مطالعه سندی انجام شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه و تحلیل محتوای شناسنامه فرشهای موجود در موزه‏های داخلی و ‏وب‏سایت موزه‏های خارجی دربردارنده‏ی فرش دست‏باف به دست آمده است. یافته‏های پژوهش حاضر می‏تواند وضعیت موزه‏های داخلی ایران و خارج از کشور را برای سازماندهی فرش به عنوان یک شی اطلاعاتی به تصویر بکشد و موزه‏هایی که در این زمینه موفق‏تر عمل کرد‏ه‏اند را شناسایی و معرفی کند. علاوه‏بر آن، به دست آوردن شمایی از وضعیت موجود می‏تواند نه تنها وضعیت موزه ها را از جهت سازماندهی اطلاعات مربوط به فرش مشخص کند، بلکه عناصری که برای توصیف فرش به عنوان یک شی موزه‏ای مورد نیاز است را شناسایی کرده و مهم‏ترین عناصر و همچنین عناصر مشترک به کاربرده شده در موزه‏های داخل و خارج از کشور را جهت سازماندهی اطلاعات فرش معرفی کند. همچنین نتایج این پژوهش می‏تواند به مدیریت بهتر مجموعه فرش های موجود در موزه‏ها، حفظ و صیانت از فرش‏های موجود در موزه‏ها، ارتباط موزه‏ها با یکدیگر، برگزاری نمایشگاه‏های فرش، امانت و همچنین اشاعه اطلاعات مربوط به فرش‏های موزه‏ای کمک کند و در نظم بخشیدن به اطلاعات فرش‏‏های موزه‏ای، مدیریت دقیق و درست این اطلاعات، فرآهم کردن شرایط مناسب برای انجام پژوهش‏هایی در ارتباط با فرش‏های موزه‏ای و در واقع گسترش علم و دانش نقش موثری داشته باشد. .
  کلیدواژگان: فرش، شناسنامه فرش، موزه، اشیا موزه ای
 • محمدرضا مریدی، محسن مراثی *، مجیدرضا مقنی پور صفحات 121-134
  در بسیاری از پژوهش ها و مطالعات مرتبط با هنرهای کاربردی ایران و از جمله قالی به علت نادیده گرفتن بخشی از ابعاد و مولفه های علیتی و عاملیتی (شکل یافته بر مبنای تعاملات و مناسبات میان علل، شرایط و کاگزاران تولید) تحلیل های مبهم و ناقصی از موجودیت و دگرگونی های آنها ارائه می شود؛ با توجه به جایگاه ویژه و ممتاز قالی ایران در میان هنرهای کاربردی (به علت دارا بودن توامان کارکردهای زیبایی شناختی، مصرفی و اقتصادی) ؛ شناخت نظام مند این ابعاد و مولفه ها در روند تکوین و تغییر قالی در گسترۀ جغرافیایی و تاریخی مشخص، می تواند الگوهای تحلیلی و تبیینی کارآمدی را در اختیار متولیان امر برنامه ریزی و مدیریت این محصول و نیز تولیدکنندگان بگذارد. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و روشی توصیفی تحلیلی به تبیین نوع و شکل تاثیرگذاری ابعاد و مولفه های علیتی و عاملیتی بر ابعاد فرمی، فنی، کمی و نیز فرایندی خلق قالی یک منطقه پرداخته است. پیکرۀ مطالعاتی در این پژوهش از یک سو شامل قالی ها و مناطق قالیباف است و از سوی دیگر عاملیت هایی را در بر می گیرد که به شکلی «سازمانی» در عرصۀ تولید قالی فعال هستند. روش نمونه گیری قالی ها و حوزه های قالیباف، روش احتمالی یا تصادفی طبقه بندی شده می باشد و انتخاب عاملیت ها نیز به صورت گزینشی بر مبنای سابقه فعالیت، ضریب نفوذ و نیز گستردگی فعالیت آنها در دو دهه گذشته انجام گرفته است. حوزه جغرافیایی این پژوهش، مناطق خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش مشخص نمود که، موجودیت یک قالی در شرایط معمول، رابطه تنگاتنگی با علیت های (علل و شرایط) آن دارد؛ اما دگرگونی ها و تغییرات قالی در ابعاد مختلف آن در دوران اخیر بیشتر متاثر از فعالیت عاملیت ها (کارگزاران) بوده است. عاملیت های تولید قالی در یک منطقه علاوه بر ایفای نقش متغیر مستقل و تاثیرگذار بر ابعاد قالی یک منطقه، می توانند به عنوان متغیری وابسته نیز حضور پیدا کنند؛ در این شرایط متغیر مستقل می تواند ابعاد مختلف علیتی و یا دیگر عاملیت های سرنمون و رقیب باشد.
  کلیدواژگان: قالی، عاملیت، علیت، جغرافیا، سازمان
 • اشکان رحمانی* صفحات 135-144
  ایل قشقایی از ایلات جنوب کشور بوده که حرفه اصلی آنها دامداری و زنان آنها به امر بافندگی اشتغال دارند. بر اساس نوع زندگی کوچ نشینی انواع دست بافته های محفظه ای از قبیل مفرش، خورجین، چنته، جوال، توبره، قاشقدان، نمکدان توسط آنها بافته می شود. در میان این دست بافته ها مفرش از همه بزرگتر و تنها بافته سه بعدی است که در آن گلیم، جاجیم، رختخواب قرار داده می شود. نقوش مورد استفاده تماما هندسی و انتزاعی بوده و از نظر ترکیب بندی به دو صورت نوارهای راه راه افقی و مورب می توان مشاهده نمود. مفرش با تکنیک " گلیم بافی با پود مکمل جایگزین" بافته می شود که از نظر کوجی بندی و بافت به اصطلاح محلی به دو شیوه جدید و قدیم دسته بندی می گردد. شیوه تحقیق توصیفی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به عشایر و روستاهای شیراز، فیروزآباد و فراشبند به صورت میدانی به دست آمده است. نتایج این تحقیق میدانی بر پایه بررسی تعداد 45 قطعه استوار است که از این تعداد 5 قطعه از شیراز، 7 قطعه از عشایر فیروزآباد، 5 قطعه از عشایر فراشبند، 20 قطعه از شهرستان فیروزآباد، 6 قطعه از روستای جهادآباد، 2 قطعه از روستای مورج شهرک مورد تحقیق و آنالیز قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مفرش، ایل قشقایی، تکنیک بافت، نقش، چرخ بافی
 • محمدرضا شاه پروری* ، سیامک صفاپور، کمال الدین قرنجیگ صفحات 145-160
  برای افزایش گستره فام رنگی منسوجات، نیاز است تا رنگرزی با ترکیب دو یا چند ماده رنگزا انجام شود. اما پیش از انجام رنگرزی به صورت مخلوط باید قابلیت و یا عدم امکان ترکیب مواد رنگزا که با معیار درجه سازگاری مطرح می شود، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به لزوم تولید فام رنگی متنوع در فرش دستباف و اهمیت سازگاری مواد رنگزا، این پژوهش به بررسی و مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی روناس، اسپرک، جاشیر و پوست گردو بر روی نخ پشمی می پردازد. بدین منظور ابتدا قابلیت رنگرزی هر یک از مواد رنگزا بر روی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات آلومینیوم به عنوان یکی از شیوه های رایج تخمین سازگاری اندازه گیری شد. نتایج محاسبه بدین شیوه نشان داد منحنی قابلیت رنگرزی سه ماده رنگزای روناس، اسپرک و جاشیر مشابه یکدیگر می باشد. در حالی که قابلیت رنگرزی نخ پشمی با ماده رنگزای پوست گردو در مقایسه با سه ماده رنگزای دیگر متفاوت است. بدین ترتیب تشابه قابلیت رنگرزی سه ماده رنگزای روناس، اسپرک و جاشیر نشان از سازگاری نسبی این مواد رنگزا دارد. در حالی که وجود تفاوت میان منحنی قابلیت رنگرزی پوست گردو بیان گر سازگاری پایین این ماده در ترکیب با روناس، اسپرک و جاشیر می باشد.
  پس از محاسبه قابلیت رنگرزی هر یک از مواد رنگزا، نخ پشمی با ترکیب دو تایی چهار ماده رنگزا با سه نسبت متفاوت رنگرزی شد. سپس درجه سازگاری مواد رنگزا از طریق روابط محاسباتی رایج اندازه گیری شد. نتایج محاسبات نشان داد، رنگزای روناس، اسپرک و جاشیر در ترکیب با یکدیگر دارای درجه سازگاری خوب تا عالی می باشند. در حالی که ترکیب پوست گردو با هر یک از سه ماده رنگزای دیگر موجب بروز سازگاری پایین با درجه خیلی ضعیف تا ضعیف می شود. علاوه بر آن نتایج تحقیقات نشان داد دو عامل غلظت هر یک از مواد رنگزا در حمام مخلوط و استفاده از دندانه بر سازگاری تاثیر داشته و موجب تغییر درجه سازگاری مواد رنگزا می شود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد، مواد رنگزای روناس، اسپرک و جاشیر دارای سازگاری بالایی در مقایسه با یکدیگر می باشند و از قابلیت ترکیب در یک حمام برای رنگرزی نخ پشمی برخوردارند. در حالی که امکان ترکیب سه ماده رنگزای مذکور با پوست گردو به دلیل وجود درجه سازگاری ضعیف وجود ندارد. روش تحقیق این مقاله از نوع کاربردی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای و آزمایشگاهی می باشد.
  کلیدواژگان: سازگاری مواد رنگزا، رنگرزی طبیعی، مواد رنگزای طبیعی، قابلیت رنگرزی، الیاف پشم
|
 • Seyed Mohammad Mehdi MirzaaAmini , Iman Zakariaee Kermani Dr*, Mohammad Reza Nili ahmadabadi Dr Pages 5-28
  Handmade Carpet has very importance roles in economics of the country and resilient economy. This importance by of features the artistic, economic and other characteristic. In this time, Academic education plays an important role in the growth of this arts-industries. Therefore, it is essential to accurate assessment of the course. In this study post graduate course in carpet was evaluate at based on CIPP model. The research methodology has been quantitative-qualitative and statistical Society are master Students, graduates and professors in course study. This research was carried out with questionnaires of 219 samples in four dimensions of necessity, infrastructure, purposes and needs. A randomized sampling method was selected from the administrated universities. The validity of the questionnaire was 816/0 by alpha Cronbach. In additional to statistical population 23 experts were interviewed. The interview by social snow ball method and sample saturation. The result shows the necessity this course is confirmed. But cultural and labor market infrastructure have not been considered of this course and needs review. There is also a significant difference between the view of the labor market and academics needs to substantial in both.
  Keywords: Master in Carpet, post graduate, Evaluation, CIPP Model
 • Hasan Akbari Dr, Helen Nakhustin Khayat*, Armin Nakhustin Khayat Pages 29-42
  In Islamic culture, "garden" is a manifestation of heaven in appearance, So the carpet and garden are the mirrors of heaven. In this research, the design patterns of Iranian garden and garden carpets in Safavid and Qajar period are identified and compared with each other. The goal of this research is to investigate the interactions of form, geometry and patterns of design in garden carpet and Iranian garden. In this research, the effects of the dominant elements and characcteristics such as architectural and natural elements, motifs, forms and design principles, in Isfahan “Chehelsoton” garden", Kashan "Fin” garden, Mahan "Shahzadeh” garden" and Shiraz "Jannat” garden" are surveyed and compared with 12 samples of garden carpets belonging to the 16th , 17th and 18 th centuries. The result of the research is that, the design of Iranian gardens and garden carpets have some principles in common, inspiring and affecting each other. Gardening pattern in "Fin" ," Shahzadeh" ,"Chehelsoton" and "Jannat” gardens are closely similar to each other. Based on the results of the research, the most indices of Iranian Gardens are found in "Fin" with 81.5 percent, "Chehelsoton" &,"Shahzadeh" with 74 percent and "Jannat" with 66.6 percent which accordingly have the most effects on garden carpet design patterns. Also, "Bage Behesht" carpet (carpet No. 3) has the most accordance and "Garden Rug" (carpet No. 12) has the least harmony with characteristics and indices of Iranian gardens.
  Keywords: Iranian garden, garden design carpets, Safavid period, Qajar period
 • Davood Shadlou*, Ali Asghar Shirazi PhD Pages 43-66
  During 19th century a wave of orientalism culminated and lots of orientalists departed for the eastern lands with various motivations. They started to research and write on the eastern societies, cultures, civilizations and arts, including carpets. Historiography, study of motives and designs and weave-geography of eastern carpets were of the most important points orientalists focused on. This paper is to recognize and study on the orientalists’ resources and their approach to the Iranian carpet and also to find their faults.
  This is a documentary research and its method is descriptive and analytical. The statistical population is the orientalists’ available written works (books, articles and exhibition catalogues) which are written between 1850 and 1950. The method of analysis is qualitative.
  The research’s results indicate orientalists’ approaches are categorized into two basic groups (Berlin and Wien Schools), but their written works cannot be assumed as historiography, but as historical sources.
  The main defects in orientalists’ studies are: their mere focus on museum carpets and library studies, inattention to empirical research, assuming their data and results as definite facts, determining false weave places for carpets, faults in dating, inattention to the carpets’ origins and cultural grounds. However, the Iranian researchers are deeply influenced by the orientalists’ researches and historiographies, and this paper focuses on these influences.
  Keywords: historiography, orientalists, Iranian carpet, Berlin School, Wien School
 • Mohammad Karimian ravandi , Hamidreza Yazdani Dr*, Hamidreza Irani Dr Pages 67-82
  Handmade carpet in addition to dimensions of occupation, export, and economic interests, from dimensions of art and culture, has long been a symbol of the rich culture of this land and has special celebrity worldwide. In between the important case that has been ignored is Iranian domestic market, and it seems more reasonable to first stabilize the situation in meeting domestic and get its markets and then, consider export aspects. According to information released by stakeholders of handmade carpet, lack of communication with consumers and their recognition and targeted and creative advertising and marketing is ignored in Iranian handmade carpet and Kashan handmade carpet. The main goal of this research is designing idea of the advertising campaign for introducing Kashan handmade carpet in Iranian domestic markets. So, after achieving a right model for the advertising campaign, this study using interview and documents in terms of obtained model was evaluated and information obtained through these two instruments was described to is answered the main research question (right advertising campaign for Kashan handmade carpet industry has what features). This comprehensive evaluation is with case study strategy and using the qualitative content analysis method. In results of the research was reached to create the main idea and advertising campaign strategy to introduce Kashan handmade carpet, according to market segmentation and unique benefits of this product. In this campaign target market are young people with good income and upper-middle class with female gender and characters that are interested in brand that by handmade carpets for breaking and consumption, by focusing on this fact that you are looking for softest and best price of handmade floor, buy Kashan carpets made of wool, idea for this campaign, is focus on cheap and softest carpets for underfoot that Kashan due to the coarse texture and wool is soft and is very proper due to reasonable price and in this respect it is unique as if costumers are buying the most authentic and best Iranian handmade carpet. In last of this research, is presented recommendations to future researchers in the handmade carpet industry.
  Keywords: Advertising campaign, handmade carpet, marketing, advertising idea
 • Elnaz Pahlevani , Hamidreza Saeedniya* Pages 83-98
  Today, with the removal of barriers to trade between countries, we are witnessing the emergence of the phenomenon of globalization at the level of international trade and the confrontation of consumers with the products of different countries. This shows the importance of identifying the factors affecting on purchase intention of customers.
  The aim of this study was to investigate the effect of three factors of the country origin image, perceived quality and brand familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet customers in Japan. This research in terms of purpose is practical and for collecting was cross-sectional survey data and about variables relationship is a correlation. The population of the study is the Japanese customers of handmade Iranian carpet stores in Tokyo. The statistical sample was determined using the Cochran formula and the available random sampling method, was 385.
  The results of the hypothesis test using SPSS software show the impact of all three variables in turn; brand familiarity, perceived quality and country origin image on the Japanese customers purchase intention.
  Keywords: country origin, perceived quality, brand familiarity, purchase intention
 • Leila Darvishi koloor*, Zoya Abam Dr, Jalal Basam Dr, Masoumeh Kamran Dr Pages 99-120
  This study is to identify and evaluate elements that were used in the Identity document of museum objects to describe and manage the information of museum’s carpets. This study is an applied study which implemented by documentary study method. The data were gathered by analysis of identity document of carpets in museums inside and outside the country. The results can help in integrating and facilitating the organization of information and documentation of museum carpets. More over, they can be applied to better management of the carpets in the museum, preservation and protection of carpets in communicating with other museums, carpet exhibitions, integrity in information their dissemination. It provides with perfect conditions for studying carpets and shares science and knowledge as well.
  Keywords: carpet, Identity document of museum’s carpets, museum, museum’s objects
 • Majid reza Moghanipour Dr , Mohsen Marasy Dr *, Mohammad reza Moridi Dr Pages 121-134
  In many researches and studies related to Iran’s practical arts including carpets there are incomplete and incomprehensive analysis provided about them due to ignoring part of the dimensions and components of causality; considering the special place of Iranian carpets among the practical arts (Due to the combination of aesthetic, consumer and economic functions); the systematic recognition of these dimensions and components of conception and change of carpets in a specific historic and geographic area, can provide planners, product managers and producers with useful analysis patterns and explanations. This research explains the type and form of the influence of the dimensions and components of causality on the figurative, technical, quantitative, and also the process of the creation of a carpet in a region using an interdisciplinary approach and a descriptive-analytical method. This study contains information on both the carpets and weaving districts and the agencies which are active in the organizational production of carpets. The sampling method of the carpets and weaving districts, is the coincidental classified method and the agency sampling is the selective method and it is according to their experience, influence and the extent of their activities in the last two decades. The geographical area of this research are Northern Khorasan, Southern Khorasan and Razavi Khorasan. The results of this research indicated that the existence of a carpet in normal conditions, has a close relationship with its causalities; but changes and transformations of the carpet was mostly affected by the activity of said agencies in the recent period. The production agencies can be present as a dependent variable in addition to their independent variable role in a district; in this conditions the independent variable can be different causal dimensions or other competing agencies.
  Keywords: Carpet, Agency, Causality, Geography, Organization
 • ASHKAN RAHMANI * Pages 135-144
  Qashqai tribe is from the southern states of the country that the main profession of livestock and their women to be engaged in weaving. Depending on their nomadic life, some container weaving such as “mafrash” (bedding bag), saddlebag, “chante” (small bag), “joval” (storing sack), “tobre” (bag), “gashiglig” (bag for spoon) and “duzlug” (bag for salt) are woven by them. Among these weavings, mafrash is a biggest in which only three-dimensional woven kilim, jajim and bedspreads can be placed. All used motifs are geometric and abstract. In terms of design composition; horizontal panel and diagonal can be seen. Mafrash is woven with “supplementary alternative weft” technique. Regarding heddling and weaving; they are divided into two groups that so called “new technique and old technique”. Research method is descriptive. The data obtained through library and field research visits to Shiraz, Firoozabad, Farashband tribes and villages. The results of the field research are based on a survey of 45 pieces; 5 pieces from Shiraz, 7 pieces from Firoozabad nomads, 5 pieces from Farashband nomads, 20 pieces from Firoozabad, 6 pieces from Jahadabad, 2 pieces from morjshahrak are researched and analyzed.
  Keywords: Mafrash, Qashqai Tribe, Weaving Technique, Pattern, Charkh bafi
 • Mohammad reza Shahparvari*, Siyamak Safapour Dr, Kamaladin Gharanjig Dr Pages 145-160
  To increase the color range of textile. Dyeing is to be done with more than one color-shedding substances, However before the conduction of Dyeing with the form of combining color-substances, the capability and probability of the combination, that is to be tested with the scale of degree in compatibility, has to be considered.
  Bearing in mind the necessity of producing a high range of color in hand-woven carpet and importance of compatibility in dyeing materials, this research is looking for the extent of compatibility in color, substances including: Madder, weld, Prangos ferulacea and walnut shell on woolen thread, Raw and mordanted with aluminum sulfate as one of the means of estimating compatibility
  The result has shown that the dyeing capability in woolen thread with walnut shell in comparison with three other color shedding substances is variable. thus the similarity in extent of compatibility in three color- shedding substances: Madder substances: madder weld and Prangos ferulacea shows the high compatibility they have in common.
  However differences in the diagram of dyeing of walnut shell shows little compatibility of these substances in getting combined with madder, weld and Prangos ferulacea.
  After the calculating the capacity of dyeing in each of coloring substances woolen thread (on the basis of even combination of four dyeing substances with three different ratio) was dyed. The result shows that dyeing compatibility in Madder, weld and Prangos ferulacea in combination with each other is good to excellent in diagram. While combination of walnut shell with three other color substances caused very low compatibility. In addition to that, results show the effect of density and using dents in coloring.
  On the whole result of this research have shown that dyeing substances madder weld and Prangos ferulacea have high compatibility with each other and have combination compatibility in the same range while possibility of combining three substances with walnut shell, duo to low compatibility is very low. The way of conducting this research is pragmatic and gathering of all the information is laboratory and library-based.
  Keywords: Compatibility of dyes, Natural dyeing, Natural dyes, Build-up, Wool fiber