فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان، محسن عسکری شاهی، سیدعلیرضا افشانی، قاسمعلی نصیری* صفحات 1-10
  مقدمه
  داده های آماری نشان می دهد که در سال های اخیر جمعیت ساکن در شهرستان فریدون شهر رو به کاهش است و لازم به ذکر است که طی همین سال ها میزان موالید چندین برابر میزان مرگ و میر بوده است. بنابراین این کاهش جمعیت مربوط به مهاجرت به خارج (برون کوچی) می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با این مهاجرت ها در شهرستان مذکور انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بر روی 384 نفر از از مهاجرانی که طی سال های 1390 تا 1394 از شهرستان فریدونشهر خارج شده اند انجام شده است. بدین منظور پس از انجام فرایند نمونه گیری با انجام هماهنگی تلفنی و مراجعه حضوری به آدرس جدید مهاجران در شهر یا روستای مقصد، پرسشنامه سنجش عوامل مرتبط با مهاجرت که مشتمل بر شش مولفه (عوامل جغرافیایی و اقلیمی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل مذهبی) بود، به روش مصاحبه برای ایشان تکمیل گردید.
  تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و با کمک آمار توصیفی و آزمون های t-test و آنالیز واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین علل مرتبط با مهاجرت در شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین به ترتیب اولویت عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل جغرافیایی و اقلیمی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل مذهبی.
  هم چنین مشخص گردید که بین مشخصات دموگرافیک افراد با نحوه نمره دهی ایشان به عوامل ذکر شده ارتباط وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها و اولویت های شناسایی شده در این پژوهش، لازم است تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری و هم چنین حمل و نقل عمومی و ایجاد جاده های دسترسی مناسب و افزایش خدمات بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شود تا از مهاجرت جمعیت روستایی جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: علل مهاجرت، دیدگاه مهاجرین، شهرستان فریدونشهر
 • حسین فلاح زاده، مرضیه سلحشوری* ، علی دهقانی، حسن مظفری خسروی، محمود موسوی رحیمی صفحات 11-23
  مقدمه
  نظارت و ارزیابی رشد جسمی در کودکان از روش های مهم جهت تعیین وضعیت تغذیه ای و سلامتی آنان است و با پایش رشد کودکان از طریق شاخص های رشد میتوان اختلال در رشد و سوتغذیه را در انان تشخیص داد. بر این اساس هدف از این مطالعه تعیین شاخص های رشد کودکان 11-6 سال براساس صدک های وزن، قد ونمایه توده بدنی و مقایسه ان بااستاندارد NCHS بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه این به صورت توصیفی از نوع مقطعی در سال تحصیلی1395-1394 در سطح شهر یزد انجام شد و در 26 مدرسه به روش نمونه گیری خوشه ای، دانش اموزان انتخاب و مشخصات تمام دانش اموزان یک کلاس از هر پایه اندازه گیری شد. قد و وزن216 کودک در سنین 11-6 سال اندازه گیری گردید (جمعا 2592 کودک) و با استفاده از نرم افزار LMS CHARTMAKER جداول قد و وزن و نمایه توده بدنی بر اساس سن وجنس محاسبه شده و با استاندارد جهانی NCHS مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  در دو جنس صدک های قد، وزن و شاخص توده بدنی در تمامی سنین به استاندارد NCHS نزدیک بود، جز در صدک 97 قد پسران و صدک 97 شاخص توده بدنی دو جنس و صدک 97 وزن پسران و صدک 75 وزن پسران در سنین 9 و 10 سال و همین صدک ها در دختران به ترتیب درسنین 11-7 سال و 11-9 سال مقادیر کودکان یزدی بیشتر از مقادیر استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع با توجه به تفاوتهای مشاهده شده بین مقادیر قد وزن و شاخص توده بدنی کودکان یزدی با مقادیر استاندارد NCHS بهتر است از نرم های مطالعه حاضر استفاده شود.
  کلیدواژگان: قد، وزن، نمایه توده بدنی، شاخص های تن سنجی
 • محمد شاکر اردکانی* ، ناهید امر اللهی بیوکی، جسین غفوری چرخابی، محمد جواد زارعی محمود آبادی صفحات 24-38
  مقدمه
  مدیریت جهادی نوعی سبک نوین و بومی مدیریت است که از یک سو وابسته به علم و تجربه و از سوی دیگر متکی بر توکل و قصد قرب الهی است، هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مدیریت جهادی و ابعاد آن بر روی ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با توجه به نقش میانجی فضیلت سازمانی است.
  روش بررسی
  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های موردنیاز توصیفی - علی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 480 نفر پرسنل بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 214 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با پرسش نامه 44 سؤالی با طیف لیکرت 5 گزینه ای که روایی و پایایی آن تائید شده است، موردبررسی قرار گرفتند. برای تحلیل آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) و از نرم افزارsmart pls3 استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحلیل حاکی از تاثیر معنادار (t-value مساوی7/22) و مثبت (80 درصد) مدیریت جهادی بر فضیلت سازمانی و تاثیر معنادار (t-value مساوی2/5) و معکوس (27درصد) فضیلت سازمانی بر ادراک از سیاست سازمانی دارد. هم چنین متغیر فضیلت سازمانی قریب 50 درصد اثر میانجی گری دارد.
  نتیجه گیری
  مدیریت جهادی به عنوان سبک نوین مدیریتی می تواند در جهت بهبود و تحول مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان اثرات مثبتی را در جهت ارتقاء فضایل و افزایش اعتماد، همدلی و همکاری و کاهش اثرات مخرب رفتارهای سیاسی و ادراکات آن داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، فضیلت سازمانی، ادراک از سیاست سازمانی، بیمارستان
 • حسن رضایی پندری، فرخ لقا ثروت، هادی مرزبان، جلال صادقی زاده یزدی، آمنه مرزبان* ، مهرنوش شیر دلی صفحات 39-51
  مقدمه
  رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی یکی از مهمترین فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های منتقله از غذاست اما به دلیل آگاهی ناکافی و بالطبع عملکرد ناصحیح، افراد زیادی از مسمومیتهای غذایی رنج می برند. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در زمینه مسمومیت غذایی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود که بر روی 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد که به صورت طبقه ای تصادفی از دانشکده های مختلف و متناسب با تعداد دانشجوی هر دانشکده انتخاب شدند، انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مورد (50 نفر) و شاهد (50 نفر) تقسیم شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه ای چهار قسمتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. ابتدا پرسشنامه در هر دوگروه تکمیل و سپس کتابچه آموزشی در اختیار گروه مورد قرار گرفت وپس ازدو ماه از انجام مداخله مجددا پرسشنامه توسط هردوگروه تکمیل شد. داده ها بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t زوجی، ویلکاکسون و ضریب همبستگی تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان گروه مورد بعد از آموزش به طور معنی داری افزایش یافته بود (001/0P=). از میان متغیرهای دموگرافیک، بین نگرش با سطح تحصیلات اختلاف معناداری مشاهده گردید (007/0P=). همچنین بین آگاهی، نگرش و عملکرد، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی در زمینه مسمومیت غذایی در ارتقا دانش، نگرش و رفتار دانشجویان تحت مطالعه تاثیر مثبت داشت. با توجه به شیوع بالای مسمومیت غذایی در گروه هدف که به علت سکونت در خوابگاهها و یا مسافرت اتفاق می افتد، لازم است برنامه های آموزشی متنوع و مداوم تبیین و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، آموزش، مسمومیت غذایی، دانشجویان
 • فاطمه زارع میرک آباد، عباسعلی دهقانی تفتی، فهیمه رشیدی میبدی، ، عارفه دهقانی تفتی، زهره رهائی* صفحات 52-63
  مقدمه
  تغییرات دهان ودندان در طی دوران بارداری در صورت عدم مراقبت مناسب و به موقع سبب عوارض جدی خواهد شد. دوران پیش از بارداری زمان مناسبی برای آموزش به زنان می باشد. مدل اعتقاد بهداشتی یکی از بهترین مدلها برای پیشگیری از بیماریهاست. لذا این مطالعه با هدف طراحی، اجرا وارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان ودندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 164 نفر از زنان خواستار فرزند در دو گروه مداخله و کنترل، وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پس از ارائه برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس مرحله پیش آزمون به گروه مداخله و گذشت دو ماه، مجدادا داده ها در مرحله پس آزمون جمع آوری و بوسیله آزمون های توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  آزمودنیها61/55 درصد نمره رفتار را بدست آوردند. شاخص پلاک دندانی 20/41±3/15بود. سازه های مدل 4/12 درصد از واریانس رفتار را پیش بینی کردند. بعد از مداخله رفتار و شاخص پلاک در گروه مداخله به ترتیب افزایش و کاهش معناداری نشان داد.
  نتیجه گیری
  شاخص پلاک دندانی و رفتارهای بهداشتی زنان در حد مطلوبی قرار نداشت اما بعد از اجرای برنامه آموزشی افزایش یافت. استفاده از آموزشهای ارائه شده بر اساس این مدل برای ارتقاء بهداشت دهان ودندان در مادران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، زنان خواستارفرزند، بهداشت دهان ودندان، شاخص پلاک دندانی، مدل اعتقاد بهداشتی
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، فاطمه برزگر* ، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، نسرین مهرجویان صفحات 64-76
  مقدمه
  صبحانه یکی از وعده های اصلی غذایی است که به دانش آموزان کمک می کند تا فراگیری بهتری داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بر روی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه های چهارم،پنجم وششم شهرستان ابرکوه انجام شد. تعداد327دانش آموز، به صورت تصادفی چندمرحله ای در مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری داداه ها پرسشنامه ای بود که از زیر مقیاسهای اطلاعات شخصی وسازه های رفتار،نگرش،هنجارهای انتزاعی،کنترل رفتار درک شده وقصد رفتاری تشکیل شده بود. پایایی و روایی پرسشنامه اندازه گیری و تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارSPSS و با استفاده از شاخص های مرکزی وپراکندگی،ضریب همبستگی اسپیرمن،رگرسیون خطی و آنالیز واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره ی رفتار53/6± 99/40 (محدوده 77-1) ،نگرش46/4± 27/18 (محدوده 24-0) ،هنجارهای انتزاعی 64/3±37/15 (محدوده 24-0) ،کنترل رفتار درک شده 09/6±88/17 (محدوده 26-0) وقصد رفتاری83/4±52/15 (محدوده 20-0) بود. 4/2درصد از دانش آموزان در ماه اخیر اصلا صبحانه نخورده بودند. نگرش) 17/0 (β=،هنجارهای انتزاعی) 01/0 (β =،وکنترل رفتار درک شده) 15/0 (β =، توانستد8 درصد از واریانس رفتار مصرف صبحانه را پیش بینی کنندکه در بین سازه ها نگرش قویترین پیش بینی کننده بود. بعلاوه نگرش) 233/0 (β=،هنجارهای انتزاعی) 165/0 (β=،کنترل رفتاری درک شده) 516/0(β=، توانستند50 درصد از واریانس قصد رفتاری مصرف صبحانه را پیش بینی کنندکه در بین سازه ها کنترل رفتاری درک شده قویترین پیش بینی کننده بود.
  نتیجه گیری
  نظریه رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتارمصرف صبحانه کارآمد است و نگرش قویترین پیش بینی کننده رفتار وکنترل رفتاری درک شده قویترین پیش بینی کننده قصد است لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های مداخله ای مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مصرف صبحانه، دانش آموزان، آموزش
 • فاطمه تمدن* ، بهنوش مرادی، علیرضا نصیری، فاطمه رهبر صفحات 77-85
  مقدمه
  با گسترش مقاومت باکتری ها به داروهای ضد باکتریایی سنتی و افزایش عفونت های قارچی، نیاز به طراحی، سنتز و استفاده از داروهای جدید و موثر ضد باکتری و ضد قارچ بیشتر می شود. مشتقات کینازولینون ترکیبات هتروسیکل دارای دو اتم نیتروژن با خواص فارماکولوژیکی ضد باکتریایی، ضدتومور، ضد التهاب و ضد قارچی هستند. هدف این تحقیق، سنتز ترکیبات جدید دی هیدروکینازولینونی و بررسی خواص ضدباکتریایی و ضد قارچی آن ها است.
  روش بررسی
  این تحقیق تجربی است و در آن چهار مشتق از ترکیبات دی هیدروکینازولینونی از طریق یک روش جدید و کاملا سازگار با محیط زیست در آب سنتز و ساختار آنها توسط روش های اسپکتروسکوپی مختلف شناسایی و تایید شد. فعالیت ضد باکتریایی این ترکیبات علیه باکتری های گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت باسیلوس سوبتلیس در مقایسه با داروی آمیکاسین و فعالیت ضد قارچی آن ها علیه قارچ آسپرژیلوس نیجر در مقایسه با داروی کتوکونازول توسط آزمون دیسک دیفیوژن با اندازه گیری هاله عدم رشد بررسی شد.
  یافته ها
  اگرچه تمامی مشتقات دی هیدروکینازولینونی سنتز شده با بازده و خلوص بالا، خواص ضد باکتریایی وضد قارچی مناسبی از خود نشان دادند، مشتق 2-فنیل-2و3-دی هیدروکینازولین-4- (H) -اون فعالیت بیشتر و قابل مقایسه ای در حد داروهای استاندارد ضد باکتری آمیکاسین و ضد قارچ کتوکونازول از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  ترکیبات دی هیدروکینازولینونی سنتزی در این تحقیق، فعالیت ضد قارچی وضد باکتریایی مناسبی دارند. فعالیت بیشتر ضد قارچی و ضد باکتری مشتق 2-فنیل-2و3-دی هیدروکینازولین-4- (H) -اون را می توان به آبگریزی بیشتر حلقه فنیل بدون استخلاف در موقعیت 2-ترکیب در مقایسه با سایر مشتقات دارای گروه های آبدوست تر در این موقعیت مربوط دانست.
  کلیدواژگان: ضدباکتریایی، ضد قارچ، مشتقات دی هیدروکینازولینون
 • بهادر حاجی محمدی، هاشم منتصری، سلیمان ارجمند طلب* ، محمد مهدی رزمجو، محراب صیادی، محمد جلالی، مهرنوش شیردلی صفحات 86-96
  مقدمه
  تحقیقات بیانگر افزایش مصرف محصولات پروبیوتیک در جهان است. میزان بقا باکتری های پروبیوتیک و ویژگی های حسی از مهمترین فاکتورهای کیفی ماست پروبیوتیک به شمار می آیدکه تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی زنده مانی باکتری های پروبیوتیک و خواص حسی دو نوع ماست پروبیوتیک بود.
  روش بررسی
  با استفاده از استارترهای تجاری ABY3 و MY 1821 دو نوع ماست پروبیوتیک تهیه گردید. به وسیله ی روش پورپلیت تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتر لاکتیس و لاکتوباسیلوس کازیی و ویژگی های حسی شامل طعم، احساس دهانی، ظاهر و بافت هر دو نوع ماست در مدت 21 روز و با فاصله زمانی هفت روزه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری T-test و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری در نرم افزار SPSS نسخه 18 با سطح معنی داری 05/0 تحلیل گردید.
  یافته ها
  در پایان تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتری در ماست MY 1821 به ترتیب 04/0 ± 24/7 و 06/0 ± 90/6 و در ماست ABY3 11/0 ± 45/6 و 06/0 ± 90/6 کلنی در گرم (Cfu/gr) بود. تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازیی در ماستMY-1821 04/0 ±7. 55 تعیین گردید. همچنین تعداد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به میزان 1/1 و 89/0Cfu/gr، بیفیدوباکتری به میزان 48/0 و 38/1 Cfu/gr در ماست MY 1821 و ABY3 کاهش نشان دادند، تعداد لاکتوباسیلوس کازیی نیز به میزان 55/0 در ماستMY 1821 کاهش یافت. متوسط امتیاز طعم، احساس دهانی، بافت و ظاهر در ماست MY 1821 به ترتیب 09/3 ± 2/21، 80/1 ± 36/12، 014/1 ± 2/7 و 352/0 ± 86/3 و در ماست ABY3 به ترتیب 22/4 ± 6/17، 46/2 ± 73/10، 97/0 ± 66/6 و 488/0 ± 33/3 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  تعداد باکتری های پروبیوتیک در پایان مطالعه بالاتر از محدوده استاندارد ملی ایران بود. همچنین ویژگی های حسی هر دو نوع ماست تا پایان مطالعه رضایت بخش تا بسیار رضایت بخش ارزیابی گردید. لذا این استارترها در صنایع لبنی جهت ارتقا سلامت عمومی جامعه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: باکتری های پروبیوتیک، ماست، ارزیابی حسی، زنده مانی، نگهداری
|
 • Seeyed Saeed Mazloomi MahmoodAbad , Mohamamd Hassan Ehrampoosh , Mohammad taqi Ghaneiyan , Mohsen Askari shahi , Seyyed Alireza Afshani , Ghasemali Nasiri * Pages 1-10
  Introduction
  Statistical data shows thatpopulation living in Fereydunshahrare declining in recent years and it should be noted that during these years the birthrate has been several times the mortality rate. Therefore decline in population is due to emigration; so this study was conducted to evaluate factors related to these emigrations in the mentioned city.
  Method
  This cross-sectional study has been conducted on 384 emigrants who have left Fereydunshahr from 2011 to 2015. For this purpose, after the process of sampling through telephone coordinating and in person visiting new addresses of emigrants in the destination city or village, assessment questionnaire of factors related to migration including six components (geographical and climatic factors, research and educational factors, political factors, social factors, economic factors, religious factors) was filled for them through interview.
  Data was analyzed through SPSS version 20, descriptive statistics, t-tests and analysis of variance.
  Results
  Results from the research indicated that the most important causes related to emigration in Fereydunshahr from perspective of emigrants in order of preference are: economic factors, geographical and climatic factors, research and educational factors, social factors,political factors and religious factors. As well it was determined that there is a relation between demographic information of the emigrants and how they score the mentioned factors.
  Conclusion
  Due to findings and identified priorities in the research, it is required to consider required facilities in order to invest in the section ofagriculture and animal husbandry and also public transportation and convenient access roads to prevent emigration of rural population.
  And also it is required in addition to improve research and educational facilities, to provide grounds of private sector participation for investment in the industry sector along with raw materials for agricultural and livestock production in the city and in accordance with geographical and climatic conditions of the region (severe cold and snowfall during cold seasons) to prevent emigration of young and reproducing population of the city.
  Keywords: Causes of emigration, perspective of emigrants, Fereydunshahr city
 • Hossein Fallahzade , Marzyeh Salahshori*, Ali Dehghani , Hassan Mozaffari Khosravi , Mahmood Mosavi Rahimi Pages 11-23
  Introduction
  One of the applicable methods in determination of nutritional status and health is surveillance and assessment of physical growth. The attention to growth of children can be determined failure to thrive and malnutrition in primary period of life. The aim of this study was to determine of cut off the height, weight and BMI of the children6-11 year-old in the city of Yazd, Iran and comparison with NCHS standards.
  Methods
  In this cross-sectional study,2592 students (6-11 years old) were selected by cluster sampling in 26 primary schools and all students in one class from each grade in the academic year2016-2017 inYazd–Iran.Height,weight and body mass index (BMI)of the children were measured. Using the LMS software, the height, weight and body mass index by ageand sex were analyzed and compared with the WHO standards.
  Result
  height ,weight and BMI percentiles tables and curves of both sex were close to NCHS standards features. The 97 percentiles of height for age of boys, 97 percentiles of BMI in both sex , 97 and 75 percentiles weight for age in boys aged over 9 years and same percentiles in girls aged over 7 years were higher than foreign standards.
  Conclusion
  Due to the differences seen between the curves for height, weight and BMI in and it is better to use the norms of this study for Yazdian children 6-11 years old.
  Keywords: Height, Weight, Body Mass Index, Anthropometric indices
 • Mohammad Shaker Ardakani*, Nahid Amrullahi Biuki , Hossein Ghafoori Charkhabi , Mohammad javad Zarei Mahmoodabady Pages 24-38
  Introduction
  Jahadi management is a modern and native mode of management, which, on the one hand, is dependent on science and experience and, on the other hand, relies on belief and God's intention; The purpose of this study is the effects of Jahadi management on perception of organizational policies, regarding the role of mediator of organizational virtue.
  Methods
  This research is Applied and descriptive-Cause. The statistical population of this study was 480 personnel of maybod Imam Jafar Sadiq Hospital. Based on Morgan table, 214 people were selected by simple random sampling method. And questionnaires were examined. For analyzing the hypothesis test, we use structural equation modeling With help Smart pls3 Software.
  Results
  The results of the analysis indicated a significant effect (t / value = 22.7) and positive (80%) Jihadi management on organizational virtue and a significant effect (t-value = 2.5) and inverse (27%) organizational virtue on perceptions of organizational politics (pop). The organizational virtue variable also has a mediator effect of 50%.
  Conclusion
  Jahadi management as a new management method is positive effects on improving the virtues and increasing the trust, empathy and compassion and reducing the destructive effects of political behavior and improve management in the health sector.
  Keywords: Jahadi management, Organizational Virtue, Perception Of Organizational Politics(POP), Hospital
 • Hassan Rezaee , Farokh Legha Servat , Hadi Marzban , Jalal Sadeghizadeh yazdi , Ameneh Marzban*, Mehrnosh Shirdeli Pages 39-51
  Intriduction: Health and food safety is one of the most important factors in the prevention of food-borne diseases, However, due to insufficient knowledge and incorrect function, many people suffer from food poisoning. Therefore, this study aimed to investigate the effect of education on knowledge, attitude and practice of students in medical university towards food poisoning.
  Methods
  This is a quasi-experimental study that was carried out on 100 students of Yazd University of Medical Sciences, Iran. The subjects were randomly divided into two groups of experimental and control, each of them included 50 students. The data collection tool was a questionnaire consisted of four parts that validity and reliability was approved. Participants in the two groups filled out the questionnaire before intervention. educational program was accomplished in experimental group by educational booklet and the data of the two groups were collected after two months of intervention.
  Results
  The mean score of knowledge, attitude and practice of experimental group after intervention significantly increased (P=0.001), There was significant difference between the attitude variable and level of education )P=0.007). A significant positive correlation among variables of knowledge, attitude and practice was observed as well.
  Conclusion
  Educational intervention is effective on the rate of knowledge, attitude and practice of students. According to the high prevalence of food poisoning that happens frequently due to living in dormitories or traveling, it is necessary to implement various and constant educational programs.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Education, Food Poisoning
 • Fatemeh Zare mirok abad , Abbas, Ali Dehghani, Tafti , Fahimeh Rashidy meybo , Arefeh Dehghani, Tafti , Zohreh Rahaei * Pages 52-63
  Introduction
  Oral changes during pregnancy can lead to serious complications if left untreated. Pregnancy is a good time to educate women. Health Belief Model (HBM) is one of the best models for disease prevention. Therefore, this study was conducted with the aim of developing and evaluating a a HBM-based educational program on oral hygiene behaviors among child-wanting women in Mehriz, Yazd
  Methods
  In this experimental study, 164 child-wanting women referring to health care centers were selected by convenience random sampling. Data collection instrument was a valid and reliable questionnaire based on the HBM constructs. Two months after presenting the educational program developed based on pre-test data to the intervention group, the data were collected and analyzed by inferential and descriptive statistics.
  Results
  Participants attained 55.61% of maximum possible score. Dental plaque index was 15.41 ± 3.20. The HBM constructs predicted 12.4% of behavioral variance. After the educational intervention, all HBM constructs, except for perceived barriers, significantly increased. The dental plaque index decreased to 13.98 ± 3.45 after intervention.
  Conclusion
  Women’s dental plaque index and their oral health behaviors were not optimal but improved after the implementation of the educational program. The use of this model is recommended for the promotion of oral hygiene in women.
  Keywords: Education, Child-wanting women, Dental plaque index, Behavior, Health Belief Model
 • MohammadAli Morovatisharifabad , Fatemh Barzegar*, Azadeh Najarzadeh , Hossein Falahzade , Nasrin Mehrjoyn Pages 64-76
  Introduction
  Breakfast is one of the main meals helps students make learning easier. The aim of this study was to investigate determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior. Methods: In a cross-sectional design, a total number of 327 students, 161Men and166Women entered in the study using cluster random sampling. Data were collected by a questionnaire which was designed based on TPB. Measure the validity was used to of the content and face validity by five expert opinions and Cronbach's alpha approved reliability of the questionnaire.Data were analyzed via SPSS software.
  Results
  Means and standard deviations of TPB constructs were as following: Behavior (40/99±6/53), attitude (18/27±4/46), subjective norms(15/37±3/64), perceived behavioral control(17/88±6/09), behavioral intention(15/52±4/83). Means and standard of breakfast consumption by students was(4/46±1/12) in recent months and 2/4 percent of students were never breakfast in recent months. Regression analysis revealed that Attitude, subjective norms, perceived behavioral control significantly predict the breakfast consumer behavior and attitude was the strongest predictor.Also, . regression analysis revealed that attitude, subjective norms, perceived behavioral control significantly predict the behavioral intention.
  Conclusion
  Whereas all the structures planned behavior to predict doing behavior breakfast, One can conclude that higher pattern has been efficient in explaining consumer behavior Breakfast. Given that attitude was the strongest predictor, it is recommended that greater attention be placed in intervention planning.
  Keywords: Pattern of planned behavior, eating breakfast, students, education
 • Fatemeh Tamaddon*, Behnosh Moradi , Ali Reza Nasiri , Fatemeh Rahbar Pages 77-85
  Introduction
  By development of bacterial drug-resistance to traditional antibacterial drugs and fungal infections, the need to design, synthesis, and use of new and effective antibacterial and antifungal drugs is increased. Quinazolinone derivatives are heterocyclic compounds with nitrogen atoms that have pharmacological properties such as anti-bacterial, anti-tumor, anti-inflammatory and antifungal properties. The aim of this study was to synthesize of new derivatives of dihydroquinazolinone and study of their anti-bacterial and antifungal properties.
  Methods
  This research is an experimental work in which four dihydroquinazolinone derivatives were synthesized, by a new environmental-safe method and identified by various spectroscopic methods. Antibacterial activities of these derivatives were investigated against Escherichia coli gram-negative, and bacillus subtilis gram-positive in comparesion with amikacin. Antifungal activities of these derivatives were investigated against Aspergillus niger fungus and compared with ketoconazole. Both of antifungal and antibacterial activities of these synthetic compounds derivatives was checked by disk diffusion method with measuring the zone inhibition.
  Results
  All synthetic dihydroquinazolinones that were synthesized in high yields and purity, showed good antibacterial and antifungal properties. The compound 1d 2-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivative of these compounds showed more antimicrobial activities and antifungal comparable with the Amikacin and Ketoconazole standard antibacterial and antifungal drugs.
  Conclusion
  Synthetic dihydroquinazolinone derivatives in this work have good antifungal and antibacterial activities. The higher antifungal and antibacterial activity of 2-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivative can be related to more hydrophobicity of the phenyl group as a substitution in position 2.
  Keywords: Anti-bacterial, Anti-fungal, Dihydroquinazolinone
 • Bahador Hajimohammadi , Hashem Montaseri , Soleyman Arjmandtalab*, Mohammad Mahdi Razmjoo , Mehrab Sayadi , Mohammad Jalali , Mehrnosh Shirdeli Pages 86-96
  Introduction
  Because of many health benefits, production and cosumption of probiotic products was incresead worldwide. Viability of probiotic bacteria and sensory propperties are important factors in quality of probiotic yoghurt. Many factor can affect the sensory property and survival of probiotic bacteric in yoghurt. Thus, the aim of this study was to assess the the viability of probiotic bacteria and sensory properties of two kind probiotic yoghurt.
  Methods
  Two kind of probiotic yoghurt named as MY 1821 and ABY3 were made using commercial starter culures according to manufacturer instruction. Viability of probiotic bacteria (lactobacillus acidophilus, bifidibacteria and lactobacillis casei) and sensory properties (flavour, mouthfeel, appearance and texture) of yoghut were assessed during 21-days at 7 days interval. statistical analysis was carreid out using T-test and ANOVA (repeated measure) in SPSS software. P value less than 0.05 was considered as significant.
  Results
  At the end of experiments the number of lactobacillus acidophilus and bifidobacteria were 7.42± 0.04 and 6.90 ± 0.06 log cfu/gr in MY1821 and 6.45 ± 0.11 and 6.16 in ABY3 and the number of lactobacillis casei was 7.55± 0.04 log cfu/gr in MY 1821. population of lactobacillus acidophilus and bifidobacteria decreased by 1.1 and 0.48 log cfu/gr in MY 1821 And 0.89 and 1.38 cfu/gr in ABY3 yoghurts.viability of L. casei also reduced and by 0.55 Log cfu/gr in MY 1821 yoghurt. At the end of experiments the mean score for flavour, mouthfeel, appearance and texture were 21.2± 3.09 , 12.36 ± 1.80, 7.2± 1.1.01, 3.86± 0.35 in MY 1821 yoghurt and 17.6±4.22, 10.73±2.46, 6.66± 0.97 and 3.33± 0.49 in ABY3 yoghurt respectively.
  Conclusion
  The number of probiotic bacteria at the end of storage were above the criteria determined by Iran national standard. The result of sensory evaluation showed that the prepared yoghurt had good to excellent acceptance. Thus using these starter cultures by diary industry is recommended. Because of helth benefits of probiotics, consomption of these products for their high population of probiotic bacteria can improve the public health.
  Keywords: probiotic bacteria, yoghurt, sensory test, viability, storage