فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/22
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
 • مریم صف آرا * صفحات 1-6
  امروزه بشر با وجود برخورداری از امکانات رفاهی و پیشرفت تکنولوژی، هنوز نتوانسته است به آرامش غایی و مطلوب خود دست پیدا کند. بسیاری از موارد در دنیای درونی و بیرونی انسان وجود دارد که در صورت مواجهه با آن بدون معنابخشی و اتصال به تعابیر معنوی، هر یک آزاردهنده هایی در جهت استهلاک روانی بلکه جسمی خواهد بود و در نهایت بهداشت روان وی متاثر از همین کوچک های به ظاهر قدرتمند (موانع شناختی - رفتاری) ، بدین سو پیش می رود که نبض حیات خویش را از دست دهد.
  کلیدواژگان: انسان، سلامت روان، معنویت
 • مقاله پژوهشی
 • زینب رستمی نسب دولت آبادی، ناهید علیزاده، شانیا حقیقت *، فرشته سردارزاده صفحات 7-20
  سابقه و هدف
  ایدز علاوه بر اینکه در عملکرد طبیعی زندگی مبتلایان اختلال ایجاد می کند، بر سلامت روان آنان نیز تاثیر منفی دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی - مذهبی بر افسردگی، ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و رضایت از زندگی در مبتلایان به اچ. آی. وی مثبت صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پژوهش پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مردان مبتلا به اچ. آی. وی مثبت از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه است که بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و پرسش نامه های افسردگی بک - فرم کوتاه (BDI-S) ، نیازهای بنیادین روان شناختی (BPNQ) و رضایت از زندگی (SWLS) ، بیمارانی که دارای بالاترین نمره ها بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و گواه (15=2n=1n) تقسیم شدند (30=n). گروه آزمایش 8 جلسه مداخله ی درمانی 60 دقیقه یی طی یک جلسه در هفته دریافت کرد؛ اما گروه گواه مداخله یی دریافت نکرد. اطلاعات به دست آمده با روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) تحلیل شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایش و گواه در کاهش افسردگی؛ ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی شامل خودمختاری، شایستگی و ارتباط با دیگران (05/0>P) ؛ و همچنین نمره ی کل رضایت از زندگی وجود داشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، روان درمانی معنوی - مذهبی بر شاخص های روان شناختی مبتلایان به اچ. آی. وی مثبت در پیوند با مراقبت پزشکی استاندارد، اثر سودمندی بر سلامتی و کاهش شدت اختلالات بالینی دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، ایدز، رضایت زندگی، روان درمانی معنوی مذهبی ، نیازهای بنیادین روان شناختی
 • طیبه رحیمی پردنجانی *، علی محمدزاده ابراهمیمی، زکیه دوست کام صفحات 21-32
  سابقه و هدف
  عوامل و زمینه های بسیاری در شکل گیری استرس دوران دانشجویی نقش دارند که از مهم ترین آنها نگرش های مذهبی و سرسختی روان شناختی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نگرش های مذهبی و سرسختی روان شناختی به عنوان پیش بین های استرس دوران دانشجویی دانشجویان دانشگاه بجنورد است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 96 است که از بین آنان 170 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله یی انتخاب و مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سرسختی روان شناختی اهواز، پرسش نامه ی نگرش سنج مذهبی و فهرست استرس دوران دانشجویی؛ و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد ضریب همبستگی بین نگرش های مذهبی (526/0-=r) و سرسختی روان شناختی (457/0-=r) با استرس دوران دانشجویی معنی دار است (05/0p<). تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نیز نشان داد به ترتیب متغیرهای سرسختی روان شناختی و نگرش های مذهبی می توانند استرس دوران دانشجویی را پیش بینی کنند (241/0R2= و 04/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، می توان استرس دوران دانشجویی را از طریق نگرش های مذهبی و سرسختی روان شناختی پیش بینی کرد. ازاین رو، در نظر گرفتن این دو متغیر در برنامه های آموزش مدیریت استرس دانشجویان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استرس دوران دانشجویی، سرسختی روان شناختی، نگرش مذهبی
 • فرشاد محسن زاده، شهریار درگاهی، رضا قاسمی جوبنه *، سعید جلیلی نیکو صفحات 33-43
  سابقه و هدف
  معنویت و خانواده دو سازه ی مهم در تبیین آسیب های روان شناختی و اجتماعی محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی سلامت معنوی، سرسختی خانواده و رضایتمندی از خانواده در افراد معتاد و غیرمعتاد است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه یی و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی معتادان مرد شهرستان دهدشت در سال 1394 است. در این پژوهش 70 معتاد به شیوه ی نمونه گیری خوشه یی تصادفی و 70 غیرمعتاد که از نظر ویژگی های جمعیت شناختی با گروه معتاد همتاسازی شده بودند به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه ی سلامت معنوی، شاخص سرسختی خانواده و پرسش نامه ی رضایتمندی خانواده پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز به شیوه ی تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) تحلیل شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود داشت و نمره ی افراد معتاد در هر سه متغیر سلامت معنوی (سلامت مذهبی و سلامت وجودی) ، سرسختی خانواده، و رضایتمندی از خانواده به طور معناداری از گروه مقابل کمتر بود (001/0P<).
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که افراد معتاد از نظر سلامت معنوی، سرسختی خانواده و رضایت از خانواده در وضعیت بدتری نسبت به افراد غیرمعتاد قرار دارند. به علاوه، در درمان اعتیاد می توان این مؤلفه ها را در برنامه های درمانی گنجاند و به عنوان اهرم درمانی به کار بست.
  کلیدواژگان: اعتیاد، رضایتمندی خانواده، سرسختی خانواده، سلامت معنوی
 • حمید شمسی پور، رضا نوروزی کوهدشت، حسین محمدی *، الناز آذری، محدثه نوروزی صفحات 44-58
  سابقه و هدف
  تعارض های زناشویی به دلیل اختلاف زوجین در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، رفتار غیرمسئولانه و تناقض در خواسته ها به وجود می آید. سازگاری اجتماعی عبارت است از رفتارهای انطباقی فراگرفته به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی؛ که غالبا مستلزم اصلاح تکانه ها، هیجان ها و نگرش ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر آموزه های دینی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تعارض های زناشویی زوجین است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که در آن از طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زوج های مراجعه کننده به درمانگاه خانواده ی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 تشکیل می دهند که از بین آنان 40 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در گروه های زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر آموزه های دینی و کنترل (هر یک 2 نفر) قرار گرفتند. برای شرکت کنندگان گروه آزمایش 10 جلسه رویکرد هیجان مدار مبتنی بر آموزه های دینی (هر جلسه 90 دقیقه) ، به صورت هفته یی یک جلسه برگزار شد. به منظور جمع آوری داده ها نیز از مقیاس سازگاری اجتماعی بل (BAI) و پرسش نامه ی تعارض های زناشویی (MCQ) استفاده شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که آموزش زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری اجتماعی زوجین (34/0) ، سازگاری عاطفی (59/0) و سازگاری شغلی (24/0) اثر معناداری داشت (05/0>P). همچنین این تغییرات برای زیرمقیاس های کاهش همکاری، کاهش رابطه ی جنسی، افزایش جلب حمایت فرزندان، کاهش رابطه ی فردی با خویشاوندان همسر، کاهش ارتباط مؤثر و جدا کردن امور مالی به ترتیب 37/0، 25/0، 15/0، 48/0، 43/0 و 17/0؛ و در سطح 05/0>P معنادار بود.
  نتیجه گیری
  دین داری در خانواده و روابط زوجین، اعمال و مراسم های مذهبی و پایبندی به باورها و ارزش های دینی از تضاد در گرایش های فردی و تعارض های زناشویی ممانعت می کند و موجب حرکت به سوی الگوهای رفتاری مشترک و سازگاری اجتماعی در خانواده می شود.
  کلیدواژگان: آموزه های دینی، تعارض های زناشویی، زوج درمانی هیجان مدار، سازگاری اجتماعی
 • علی اکبر حدادی کوهسار *، باقر غباری بناب صفحات 59-68
  سابقه و هدف
  مفهوم خدا که از طریق فرهنگ زبانی و کلامی به انسان ها انتقال می یابد و برداشت انسان ها را از خداوند مشخص می کند با سلامت روان شناختی افراد ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی وسواس و فوبیا بر اساس مفهوم خدا در دانشجویان است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل همه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری سهمی، تعداد 367 نفر از آنان انتخاب شدند و مقیاس مفهوم سازی فرد از خدا (GCS) و مقیاس های وسواس و فوبیا در فهرست نشانه های مرضی (R90SCL-) بر روی آنان اجرا شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که میزان وسواس و فوبیا را می توان از روی مفهوم خدا در دانشجویان پیش بینی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان پسری که مفهوم مثبتی از خدا داشتند دارای فوبیای کمتر (05/0P< و 24=r) ؛ و دانشجویان دختری که مفهوم مثبتی از خدا داشتند دارای وسواس کمتری بودند (05/0P< و 28=r).
  نتیجه گیری
  از یافته های به دست آمده می‏توان نتیجه گرفت که وسواس و فوبیای دانشجویان تابعی از کیفیت و چگونگی مفهوم خدا است.
  کلیدواژگان: دانشجویان، فوبیا، مفهوم خدا، وسواس
 • قباد بهامین، فروزان داوری فرد *، یاسمن زهرا صادقی فرد صفحات 69-79
  سابقه و هدف
  امروزه مشکلات مربوط به سلامت روان و اعتیاد موجب به وجود آمدن مسائل مهمی از جمله آسیب های جسمانی و اقتصادی برای قشر دانشجو شده است. هدف این مقاله تدوین الگویی برای پیش بینی سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر با توجه به نقش واسطه یی معنویت است.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه های علمی - کاربردی شهر ایلام در سال 95-96 بود که تعداد 86 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیست جمعیت شناختی محقق ساخته، پرسش نامه ی معنویت، پرسش نامه ی سلامت روان گلدنبرگ و گرایش به اعتیاد بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش های ضریب رگرسیون و معادلات ساختاری تحلیل شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین سلامت روان و معنویت (05/0 P<و 2/4t=) و همچنین بین معنویت و گرایش به مصرف مواد مخدر (05/0 P<و 45/2t=) رابطه ی معنادار وجود داشت. علاوه براین، بین سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر (05/0 P<و 33/7t=) نیز رابطه ی معنادار به دست آمد؛ یعنی سلامت روان هم به طور مستقیم؛ هم به طور غیرمسقیم از طریق میانجی معنویت بر گرایش به مصرف مواد مخدر دانشجویان تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، معنویت به صورت جزء می تواند سلامتروان و گرایش به مصرف مواد مخدر را تبیین نماید که می توان با برگزاری کارگاه های آموزشی افزایش معنویت، میزان آن را در افراد افزایش داد.
  کلیدواژگان: دانشجو، سلامت روان، گرایش به مصرف مواد مخدر، معنویت
 • محمد عباسی *، عزتاللهقدم پور، لیلا امیریان صفحات 80-93
  سابقه و هدف
  بهزیستی معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماری های مزمن است که رویکردی مهم در ارتقای سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت بهزیستی معنوی هدف مطالعه ی حاضر مدل ساختاری تاثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگی های روان شناختی با تاکید بر نقش میانجی گر احساس تنهایی و ناامیدی است.
  روش کار
  این پژوهش مطالعه یی توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه ی مطالعه شامل 144 بیمار دارای آسیب نخاعی شهر اصفهان است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس بهزیستی معنوی (SWBS) ، مقیاس احساس تنهایی، مقیاس ناامیدی بک و پرسش نامه ی افسردگی؛ اضطراب و استرس (21-DASS) جمع آوری شد. برای تحلیل داده های مطالعه نیز از روش آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بهزیستی معنوی، احساس تنهایی و ناامیدی با آشفتگی های روان شناختی رابطه ی معنی داری داشت. همچنین آزمون میانجی گری با روش بوت استراپ نشان دهنده ی معنی داری نقش میانجی گر احساس تنهایی و ناامیدی در رابطه ی بهزیستی معنوی و آشفتگی های روان شناختی بود.
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده می تواند در موقعیت های بالینی برای درمان آشفتگی های روان شناختی بیماران دارای آسیب نخاعی مفید باشد.
  کلیدواژگان: آسیب های روانشناختی، احساس تنهایی، بهزیستی معنوی، بیماران دارای آسیب نخاعی، ناامیدی
 • حسین کارشکی، سمیه حاتمی کیا، معصومه ذبیحی *، فاطمه حیدریان شهری صفحات 94-103
  سابقه و هدف
  دین و اعتقادات معنوی در زندگی انسان دارای اهمیت ویژه یی است. خودکارآمدی نیز عامل انگیزشی فعال کننده، نیرودهنده، نگهدارنده و هدایت کننده ی رفتار به سوی هدف است که هر یک از این دو مؤلفه می تواند بر جنبه های مختلف زندگی و حتی میزان امیدواری افراد تاثیر بسزایی داشته باشد. ازاین رو، این پژوهش با هدف بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی در امیدواری دانشجویان با میانجیگری جهت گیری هدفی صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی با استفاده از تحلیل مسیر است و جامعه ی آماری آن دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را در بر می گیرد. با توجه به تعداد متغیرهای مدل پیشنهادی تحلیل مسیر که به ازای هر متغیر 15 نفر در نظر گرفته می شود و همچنین با در نظر گرفتن ملاک قابلیت تعمیم پذیری یافته های نمونه به جامعه، 280 نفر از دانشجویان جامعه ی آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه های معنویت، خودکارآمدی، امیدواری و جهت گیری هدفی استفاده شد. داده های به دست آمده نیز با روش های توصیف آماری، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج اجرای همبستگی نشان داد که تمام متغیرهای مشاهده شده ی الگو با هم همبستگی داشتند (01/0p<) ؛ و اجرای تحلیل مسیر برای آزمون رابطه ی نقش معنویت و خودکارآمدی در امیدواری از طریق جهت گیری هدفی و الگوی پیشنهادی (098/0RMSEA= و 99/0GFI=) از برازش خوبی برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش گویای این مطلب است که معنویت و خودکارآمدی با میانجیگری جهت گیری هدفی موجب ارتقای امیدواری در دانشجویان می شود. بنابراین با توجه به تاثیر مثبت خودکارآمدی و معنویت و جهت گیری هدفی؛ استفاده از این ظرفیت ها در برنامه ریزی ها و فعالیت های فردی و گروهی دانشجویان برای افزایش امیدواری آنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: امیدواری، جهت گیری هدفی، خودکارآمدی، معنویت
 • مقاله مروری
 • محمد رحمانی، نفیسه زروندی، مرتضی عبدالجباری * صفحات 104-117
  سابقه و هدف
  امروزه در برخی از مراکز درمانی به جای حفظ سلامتی و حیات افراد به بهانه ی ترحم، به بیماران صعب العلاج پیشنهاد تسریع مرگ انتخابی داده می شود. پیشینه ی اتانازی به روم باستان بازمی گردد و در سال های اخیر از جمله مباحث جنجالی است که در محافل علمی از جهات مختلف از جمله از منظر حقوقی و فقهی درباره ی آن بحث می شود. در این مقاله با انگیزه ی تبیین حکم فقهی اتانازی ضمن طرح برخی از مباحث مقدماتی تلاش شده است بر خلاف تقسیمات رایج در محافل علمی، تقسیمی نو بر اساس ملاک و معیاری مؤثر در احکام فقهی معرفی شود.
  روش کار
  این پژوهش کتابخانه یی از نوع توصیفی - تحلیلی است که برای انجام آن مقاله های بین سال های 75-76 مطالعه و بررسی شد. روش کار بدین صورت بود که جستجو بر اساس کلیدواژه های اتانازی، قتل نفس، قصاص، خودکشی، حفظ نفس، حکم تکلیفی و وضعی صورت گرفت و در ادامه از قرآن کریم و همچنین کتاب هایی با مضامین فقهی - استدلالی مثل فقه و حقوق تحفظی آیت الله سیستانی، وسائل الشیعه و مستدرک بهره گرفته شد. یافته های به دست آمده پس از تجزیه و تحلیل در کلاس های حوزوی طی 10 جلسه تدریس؛ و مطالب آن به بحث گذاشته شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  مجموع اقسام هشت گانه ی اتانازی و زیرشاخه های آن تحت عنوان سه کبرای کلی قرار می گیرد: الف) سه مورد مصداق قتل عمد است و افزون بر حکم تکلیفی حرمت، حکم وضعی قصاص نیز بر آن مترتب می شود؛ ب) یک مورد مصداق کبرای کلی خودکشی است که فقط محکوم به حرمت تکلیفی است و ج) چهار مورد مصداق کبرای کلی وجوب حفظ نفس است که ترک آن محکوم به حرمت تکلیفی است و به جهت عدم قتل نفس حکم وضعی بر آن مترتب نمی شود.
  نتیجه گیری
  تمام اقسام هشت گانه ی اتانازی حرام است و توصیه می شود به جای آن تلاش به احیاگری شود و پژوهش های لازم برای یافتن درمان بیماری های صعب العلاج صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اتانازی، حفظ نفس، حکم تکلیفی، حکم وضعی، خودکشی، قتل نفس، قصاص
 • اکبر ساجدی * صفحات 118-133
  سابقه و هدف
  آموزه های طبی اسلام توصیه های فراوانی درباره ی سلامت جسم و جان دربردارد. بخشی از این آموزه ها درباره ی بیماری های روانی از قبیل جنون است. اسلام دستور های فراوانی درباره ی مقابله با جنون دارد. سامان دهی توصیه های مزبور از یک سو و تبیین آنها از سوی دیگر از اهداف این پژوهش است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع کتابخانه یی است که با جستجوی واژگانی نظیر مجنون، جنون، جن و مس در متون دینی و با جستجوی عناوین پیش گفته در پایگاه های معرفی مقالات، به بررسی آن پرداخته شده است. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسنده ی مقاله تضاد منافعی درباره ی آن گزارش نکرده است.
  یافته ها
  جنون در آموزه های طبی اسلام در دو بعد پیشگیری و درمان اشاره شده است. در این آموزه ها روش های مادی و معنوی فراوانی معرفی شده است که مقاله ی حاضر آنها را بررسی؛ و در نهایت بیش از بیست روش معرفی کرده است. یافته ها در حوزه ی جستجوی مقالات حاکی از آن است که موضوع جنون در تحقیقات پژوهشگران تنها با صبغه ی فقهی، حقوقی، پزشکی و ادبی بررسی شده؛ و هیچ تحقیق جامعی تاکنون جنون را با رویکرد آموزه های اسلامی بررسی نکرده است.
  نتیجه گیری
  از نظر آموزه های اسلامی جنون بیماری صعب العلاج و سهل التدارکی است. راه های پیشنهادی اسلام برای پیشگیری و درمان بیماری ها به طور عام و جنون به طور خاص بسیار ساده، کم هزینه و طبیعی است. ادعیه و راز و نیاز با پروردگار در کنار تدبیرهای عملی برای درمان و پیشگیری، مؤید تجربیات روان شناسان است. در نهایت اینکه اسلام همه ی ابعاد وجودی انسان را مد نظر داشته؛ و در مقابله با بیماری ها به کرامت انسان اهمیت ویژه یی داده است.
  کلیدواژگان: آیه ها، جنون، دیوانگی، راه های درمان و پیشگیری جنون، روایت ها
|
 • Maryam Safara * Pages 1-6
 • Zeynab RostamiNasab DolatAbadi, Nahid Alizadeh, Shaniya Haghighat *, Fereshteh SardarZadeh Pages 7-20
  Background and Objective
  HIV not only disrupts the routine life of those affected, but also negatively influences their mental health. This study aimed to examine the effectiveness of spiritual-religious psychotherapy on depression, fulfillment of basic psychological needs and satisfaction with life among people with HIV.
  Method
  The research design was a semi-experimental one with pretest-posttest and control group format. The population consisted of all men with HIV who referred to Imam Reza Hospital in Kermanshah. The criteria for inclusion were BDI-S, BPNQ, and SWLS. The patients with the highest scores were selected through convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups (n1=n2=15, N=30). The experimental group was provided with eight 60-minute sessions of therapeutic intervention scheduled once a week, while the control group received no intervention. The data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  The results showed a significant difference between the experimental and control groups in reducing depression as well as satisfying psychological basic needs including autonomy, competence, and communication with others (P<0.05). Moreover, in overall life satisfaction scores were significantly different between two groups (P<0.05).
  Conclusion
  The findings indicate that spiritual-religious psychotherapy on patients with HIV in conjunction with standard medical care have a beneficial effect on health and reduce the severity of clinical disorders.
  Keywords: Depression, HIV, Life Satisfaction, Psychological Basic Needs, Spiritual-Religious Psychotherapy
 • Tayebe Rahimi Pordanjani *, Ali Mohamadzade Ebrahimi, Zakie Doostkam Pages 21-32
  Background and Objective
  A number of factors contribute to stress in students’ life. One of the most important of these factors is the religious attitudes and psychological hardiness. Given that, the present study aims at examining the role of religious attitudes and psychological hardiness in stress among the students at University of Bojnord.
  Method
  The statistical population in this descriptive-correlational study was all students at University of Bojnord in the second semester of the academic year in 2017. The sample consisted of 170 students who were selected through stratified random sampling. To collect the data, the Ahvaz Hardiness Inventory (AHI), Iranian Religious Attitude Questionnaire, and Student-Life Stress Inventory (SLSI) were used. The collected data were analyzed by multiple regressions and Pearson correlation coefficient. It should be noted that ethical considerations were all observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  Findings indicated that correlation coefficients between religious attitudes (r=-0.526) and psychological hardiness (r=-0.457) with student-life stress were significant (p<0.05). Stepwise regression analysis also showed that psychological hardiness and religious attitude can respectively predict the student-life stress (R2=0.241, p<0.04).
  Conclusion
  According to the results, stress in students’ life can be predicted through religious attitudes and hardiness. Therefore, considering these two variables is recommended in stress management programs for students.
  Keywords: Psychological hardiness, Religious attitude, Student-life stress
 • Farshad Mohsenzadeh, Reza Ghasemi Jobaneh *, Shahriar Dargahi, Saeed Jalili Nikoo Pages 33-43
  Background and Objective
  Spirituality and family are two important components in determining the psychological and social damages. The purpose of this study was to compare addicts and non-addicts in terms of spiritual health, family hardiness, and family satisfaction.
  Method
  The present study is a causal-comparative one whose statistical population consisted of all male addicts in Dehdasht city in 2015. In the present study, 70 addicts were selected through cluster random sampling method and also 70 non-addicts who were homogeneous in terms of demographic characteristics with addicts were selected through convenience sampling. Both groups completed the spiritual health questionnaire, family hardiness index, and family satisfaction questionnaire. The gathered data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between addicts and non-addicts. The scores of addicts on all three variables of spiritual health (religious health and existential health), family hardiness, and family satisfaction were lower than non-addicts (P<0.001).
  Conclusion
  It can be concluded that addicts are at disadvantage in terms of spiritual health, family hardiness, and family satisfaction compared to non-addicts. In addition, in the treatment of addiction, these variables can be included as levers in the programs.
  Keywords: Addiction, Family Hardiness, Family Satisfaction, Spiritual Health
 • Hamid Shamsipour, Reza Norouzi kouhdasht, Hossein Mohammadi *, Elnaz Azari, Mohadeseh Norouzi Pages 44-58
  Background and Objective
  Marital conflicts of couples arise due to differences in their needs and satisfying them, self-orientation, irresponsible behavior, and conflict of demands. Social adaptation is adaptive behaviors acquired to meet the surrounding needs that often require the correction of impulses, excitements and attitudes. The main objective of this study was to evaluate the effect of emotion-focused couple therapy based on religious teachings on social compatibility and marital conflicts of couples.
  Method
  The present study was a clinical trial in which a pre- and post-test with control group was used. The statistical population of this study included all couples referring to the family clinic of Shahid Beheshti University in 2016. 40 couples were selected by available sampling method and placed in the group of emotion-focused couple therapy based on religious teachings (n=20) and control group (n=20). For the participants in the experimental group, 10 sessions of emotion-focused couple therapy based on religious teachings (90 minutes each session) were held once a week. To collect the data, the Bell's Social Adjustment Scale (BAI) and Marital Conflict Questionnaire (MCQ) were used. All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  The findings showed that teaching emotion-focused couple therapy based on religious instructions has a significant effect on social compatibility of couples (0.34), emotional compatibility (0.59), and job compatibility (0.24, P<0.05). Decrease in cooperation, sex, relationship with the relatives of the spouse; increase in children's protection; loss of effective communication; and separating the finances were 0.37, 0.25, 0.48, 0.15, 0.43 and 0.17, respectively (P<0.05).
  Conclusion
  Religion in the family and the relationship between couples, religious practices, adherence to religious beliefs and values prevent conflicts of individual tendencies and couples, leading to shared patterns of behavior and social compatibility in the family.
  Keywords: Emotion-based couple therapy, Marital conflicts, Religious teachings, Social compatibility
 • Ali Akbar Haddadi kuhsar *, Bagher Ghobari Bonab Pages 59-68
  Background and Objective
  The concept of God which is conveyed to individuals by means of oral and cultural media is a conceptual understanding of people about attributes of God and is closely associated with psychological health of individuals. Having said that, the aim of the current research was predicting obsessive-compulsive behavior and phobic anxiety in students of Medical Sciences in 2014, examining the role of the concept of God in this regard.
  Method
  In this descriptive-correlational study, whose statistical population was the students at Tehran University of Medical Sciences, 367 students were selected by proportional stratified sampling. God Concept Scale and Scales of Obsessive-Compulsive and Phobic Anxiety of Symptoms Checklist-90R were administered on them. All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  Multiple regression analysis of the data indicated that obsessive-compulsive behavior and phobic anxiety of university students can be predicted by the way they frame the concept of God. Moreover, the findings revealed that the male students who had a positive concept of God were lower in phobic anxiety (r=24; p<0.05). However, the female univesity students who had a positive concept of God were lower in obsessive-compulsive behavior (r=28; p<0.05).
  Conclusion
  According to the findings, it can be concluded that obsessive-compulsive behavior and phobic anxiety of university students are subject to their concept of God.
  Keywords: Concept of God, Obsessive-compulsive, Phobic anxiety, University students
 • Ghobad Bahamin, Forouzan DavariFard *, yasaman zahra sadeghifard Pages 69-79
  Background and Objective
  Mental health and addiction problems have caused a number of important issues, including physical, economic, psychological and other harms to students. The purpose of this article is to formulate a model for predicting mental health and drug use tendency with regard to the mediating role of spirituality.
  Method
  This study is of descriptive-analytic nature using structural equation. The statistical population of this study consisted of all undergraduate students studying at Ilam University of Applied Sciences in 2017-2018. A total of 86 students were selected by simple random sampling. The research tools included researcher-made demographic checklist, spirituality questionnaire, Goldenberg mental health questionnaire, and addiction tendency. The data were analyzed through regression coefficient and structural equations. In this study, all ethical considerations were observed and the authors of the article have not reported any conflicts of interest.
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between mental health and spirituality (P<0.05; t=4.2), as well as between spirituality and drug use tendency (P<0.05; t=2.45). Also, there was a significant relationship between mental health and drug addiction tendency (P<0.05; t=7.33). Besides, there was a meaningful relationship between mental health and drug addiction tendency; mental health directly affects students' drug use tendency and also indirectly affects the tendency toward drug use through mediator of spirituality.
  Conclusion
  In general, it can be said that spirituality as a component can explain mental health and tendency to use narcotic drugs, which can be increased by raising the spirituality level by organizing workshops for this purpose.
  Keywords: Mental health, Tendency to use drugs, Spirituality, Students
 • Mohammad Abbasi *, Ezatollah Ghadampour, Leila Amirian Pages 80-93
  Background and Objective
  Spiritual well-being is one of the fundamental concepts in chronic diseases and is considered an important approach to improve public health. Given the importance of spiritual well-being and its role, the purpose of this study is a structural model which examines the impact of spiritual well-being on psychological distress with regard to loneliness and hopelessness as mediators.
  Method
  This descriptive study is correlational. Participants were 144 patients with spinal cord injury in Isfahan selected through convenience sampling. The data were collected using the Spiritual Well-Being Scale (SWBS), UCLA Loneliness Scale, Beck Hopelessness Scale and DASS-
  21 Scale. Structural equation modeling (SEM) was employed as statistical technique for data analysis of the study. All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  The results demonstrated that Spiritual Well-being, Loneliness and Hopelessness significantly correlated with Psychological Distress. Further, the test of mediation by bootstrapping method established significant mediating role of Loneliness and Hopelessness in the relationship between Spiritual Well-being and Psychological Distress.
  Conclusion
  These findings can beneficially contribute to the clinical settings in treatment of psychological distress among the patients with spinal cord injury.
  Keywords: Distress psychological, Hopelessness, Loneliness, Patients with spinal cord injury, Spiritual well-being
 • Hossein Kareshki , Masoumeh Zabihi*, Somayeh Hatamikiya, Fatemeh Heydarian Shahri Pages 94-103
  Background and Objective: Religion and spiritual beliefs are of particular significance in human’s life. Self-efficacy is also a motivating factor for activating, strengthening, sustaining, and guiding behavior toward the goal. Each of these two variables can affect different aspects of life, even how hopeful individuals are. Taking this into account, this study aimed to examine the role of spirituality and self-efficacy in students' hope given the mediating role of goal orientation. Method: The research method is descriptive-correlational, using path analysis. The statistical population included students from Ferdowsi University of Mashhad. Regarding the number of variables in the proposed path analysis model, which is considered for each variable of 15 people, and by considering the criterion of the generalizability of sample findings to the community, 280 students from the statistical population were selected through available sampling method. To collect data, spirituality, self-efficacy, hope and goal orientation questionnaires were used. The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation and path analysis. All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests. Results: The correlation results show that all of the observed variables correlate (p<0.01). Performing a path analysis to test the relationship between the role of spirituality and self-efficacy on hope through goal orientation and the proposed pattern (RMSEA=0.098, GFI=0/99) showed to be well fit. Conclusion: The results of this research suggest that spirituality and selfefficacy through the goal orientation mediation will increase the hope of students. Therefore, considering the positive impact of self-efficacy and spirituality and goal orientation, the use of these capacities is recommended in individual and group planning and activities of students to boost their hopes
  Keywords: Goal orientation, Hope, Self-efficacy, Spirituality
 • Mohammad Rahmani, Nafiseh Zarvandi, Morteza Abdoljabari * Pages 104-117
  Background and Objective
  Today, instead of preserving the health and life of people in some health centers, under the pretext of pity, the patients with difficult-to-cure diseases are suggested to accelerate selective death. Euthanasia dates back to ancient Roma and is one of the controversial topics discussed in different legal and jurisprudential aspects in academic circles. With the intent of explaining the jurisprudence sentence for euthanasia, alongside proposing some primary topics, in this article we have tried to introduce a new category based on an effective criterion in the jurisprudence sentence unlike the common categories in scientific circles.
  Method
  This library research is descriptive-analytical for which the articles of years between 1996 and 1997 were studied and reviewed. The procedure was as follows: keywords such as euthanasia, self-killing, retaliation, suicide, self-preservation, and imperative and dispositive rule were searched; then, the Qur`an and the books with jurisprudential and deductive themes such as Fikh va Hoghoogh-e- Tahaffozi by Ayat-Allah Sistani, Vasael Al-Shiea and Mostadrak were used. After analysis, the findings were taught and discussed in 10 sessions of the Hawza classes. All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.
  Results
  The overall eight types of euthanasia and their subcategories are classified into three general major categories: a) Three of them are the case of intentional murdering and imperative rule of prohibition as well as dispositive rule of retaliation. b) One of them is the case of general suicidal that has only imperative prohibition. c) Four of them are the case of general necessity of self-preservation, leaving which has imperative prohibition, and doesn`t have dispositive rule due to self-killing.
  Conclusion
  All of the eight forms of euthanasia are prohibited and we recommend that instead of this, revival be tried. This requires conducting studies to find treatment for difficult-to-cure diseases.
  Keywords: Dispositive rule, Euthanasia, Imperative rule, Retaliation, Self-killing, Self-preservation, Suicide
 • Akbar Sajedi * Pages 118-133
  Background and Objective
  The medical teachings of Islam have numerous recommendations for the health of body and soul. Part of these teachings is about mental illnesses such as insanity. Islam has given many instructions to cope with insanity. Besides, organizing these recommendations and explaining them are the aims of this research.
  Method
  This study is a library research which has reviewed for words such as "insane", "madness", "jinn" and "touching" in religious texts and also for the aforementioned keywords provided in the databases of articles. All ethical issues were observed in this study and the researcher declared no conflict of interests.
  Results
  Insanity has been pointed out in the medical teachings of Islam in two dimensions of prevention and treatment. In these teachings, there are many material and spiritual methods presented that have been examined in the present paper and ultimately up to twenty methods have been introduced. Findings in the field of research suggest that the issue of insanity in the related literature has been investigated only from the jurisprudential, legal, medical, and literary viewpoints, and no comprehensive research has ever been done on insanity using the approach of Islamic medicine.
  Conclusion
  In terms of Islamic teachings, insanity is a severe illness and it is easy to prevent. Proposed ways of Islam to prevent and treat illnesses in general and insanity in particular are simple, inexpensive and natural. Prayers and demanding needs of the Lord along with practical measures for treatment and prevention corroborate psychologists' experiences. And eventually, Islam has considered all aspects of human existence and has given special attention to human dignity when dealing with diseases.
  Keywords: Insanity, Madness, Treatment, prevention of insanity, Narratives, Verses