فهرست مطالب

پرستاری کودکان - سال پنجم شماره 1 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عباس نساییان *، رقیه اسدی گندمانی صفحات 1-10
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی تنظیم هیجان بر اساس سبک‏های دلبستکی و سبک‏های فرزندپروری ادراک شده در دانش ‏آموزان مقطع متوسطه بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش ‏آموزان دختر شهر بجنورد است. نمونه شامل 167 دانش‏ آموز است که به روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. در این پژوهش از سه ابزار سبک‏های دلبستگی، سبک‏های فرزندپروری و تنظیم هیجان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از شاخص ‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تنظیم هیجان با دلبستگی ایمن رابطه خطی معنی‏ داری وجود دارد (p<0/01). اما بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و سبک‏های فرزندپروری ادراک شده با تنظیم رابطه ‏ی معنی داری وجود ندارد (p>0/01).
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته ‏های این پژوهش می‏توان گفت که دلبستگی ایمن در رشد هیجانی نوجوانان نقش دارد. پرستاران نقش مهمی در ارایه خدمات جامع به کودکان و نوجوانان با مشکلات هیجانی و رفتاری و خانواده های آن هادارند، چنین یافته هایی می تواند در مواقع لازم مورد استفاده پرستاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، سبک دلبستگی، سبک فرزندپروری ادراک شده، نوجوانی
 • زهرا زهادت پور *، میترا ادراکی، سیدمستجاب رضوی نژاد اردکانی صفحات 11-20
  مقدمه
  لالایی، موسیقی خواب آور و آرامش ‍ بخش برای نوزادان است که در همه فرهنگ ها جهت تسکین و آرام نمودن نوزادان استفاده می گردد ؛ این پژوهش با هدف تعیین تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه طراحی گردیده است.
  روش
  در این کارآزمایی بالینی 25 نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز مورد بررسی قرار گرفت. هر نوزاد دو بار مورد ارزیابی قرار می گیرد. در هر دو حالت،ده دقیقه قبل و بعد از ساکشن، ضربان قلب نوزادان فیلمبرداری شده از طریق ابزار ارزیابی رفتار نوزاد نارس (APIB) ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین ضربان قلب قبل از ساکشن بین دو گروه معنادار نبوده است (0/39=P). در حالی که میانگین ضربان قلب بعد از ساکشن در گروه لالایی نسبت به سکوت به صورت معناداری پایین تر بود (0/001>P). میانگین ضربان قلب قبل از ساکشن نسبت به بعد از آن در گروه لالایی معنادار نبوده است (0/133=P) ؛ اما در گروه سکوت معنادار است (0/001>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به آنکه یافته های این مطالعه نشان داد لالایی در کاهش ضربان قلب ناشی از ساکشن لوله تراشه موثر است بنابراین توصیه می شود پرستاران از این روش به عنوان مداخله ی موثر در کاهش درد و استرس نوزادان در انجام پروسیجر های دردناک استفاده کنند.
  کلیدواژگان: لالایی، ضربان قلب، نوزاد نارس، ساکشن، بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • کبری اباذری *، محمدرضا مهدوی صفحات 21-29
  مقدمه
  افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، ویژگی های شناختی و هوشی متفاوتی نسبت به افراد عادی دارند. این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ای نیمرخ شناختی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان عادی انجام شد.
  روش
  بدین منظور 25 کودک اوتیسم با عملکرد بالا از دو مرکز اوتیسم به صورت نمونه گیری در دسترس با معرفی مشاور و مسوول مراکز انتخاب شدند و به منظور مقایسه نیز 25 کودک عادی از دو مدرسه دخترانه و پسرانه نمونه برداری به صورت نمونه گیری تصادفی شدند. ابزار های ارزیابی در این پژوهش آزمون پرسشنامه غربالگری اختلالات نافذ رشد برای سنجش میزان اوتیسم و آزمون هوش استانفورد بینه بود.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش بیانگر این هستند که دو گروه اوتیسم و عادی در مقیاس های شناختی استدلال سیال کلامی (0/0001=P) ، استدلال کمی غیر کلامی (0/001=P) ، دیداری فضایی غیرکلامی (0/017=P) ، استدلال سیال غیر کلامی (0/005=P) تفاوت معنادار وجود دارد بدین معنی که کودکان دارای اوتیسم در مقیاس های استدلال سیال کلامی و غیر کلامی بهتر از دانش آموزان عادی بودند و دانش آموزان با رشد عادی نیز در مقیاس های استدلال کمی غیرکلامی و دیداری فضایی غیرکلامی بهتر بودند. اما در باقی خرده مقیاس ها از جمله استدلال کمی کلامی، حافظه فعال کلامی و غیر کلامی، دانش کلامی و غیر کلامی، دیداری فضایی کلامی تفاوت معناداری بین دو گروه ملاحظه نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، می توان با بررسی ویژگی های شناختی افراد اوتیسم عملکرد بالا در تشخیص گذاری و توانبخشی این کودکان به خوبی عمل کرد.
  کلیدواژگان: کودکان، شناخت، اختلال طیف اوتیسم، آزمون هوشی، حافظه
 • نجمه حسان پور، زهرا عبدیزدان* ، نرگس صادقی صفحات 30-37
  مقدمه
  تاثیر عوامل روانی- اجتماعی محیط کار بر روی جنبه های فردی و سازمانی کارکنان به خوبی شناخته شده است و عدم توجه به این عوامل می تواند باعث بروز بیماری های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت های حرفه ای و کاهش بهره وری در پرستاران شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل روانی- اجتماعی محیط کار و مقایسه آن ها در دو گروه پرستاران بخش های کودکان و بخش های بزرگسالان در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1395 بود.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای و جامعه آماری 210 نفر از پرستاران بخش های کودکان و بخش های بزرگسالان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بودند. در این مطالعه نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اطلاعات فردی و نسخه کوتاه پرسشنامه روانی- اجتماعی کپنهاگ بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین نمره رضایت شغلی در پرستاران بخش های بزرگسالان به طور معناداری بیشتر از پرستاران بخش های کودکان بود (05/0 >P) اما میانگین نمره تعارض کار- خانواده در پرستاران بخش های کودکان به طور معناداری بیشتر بود (0/05 >P). بین میانگین نمره کل عوامل روانی- اجتماعی محیط کار و بعضی از مقیاس های آن در پرستاران بخش های بزرگسالان و پرستاران بخش های کودکان تفاوت معناداری وجود داشت (0/05 P<). بین سن، سابقه کار، جنسیت، تاهل و وضعیت استخدام با عوامل روانی- اجتماعی محیط کار تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05< P).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سلامت روانی- اجتماعی پرستاران بخش های کودکان در مقایسه با پرستاران بخش های بزرگسالان در سطح پایین تری قرار دارد. استقبال از ایده های کاری جدید، استفاده از کار تیمی، مشارکت دادن پرستاران در امور بیمارستان، فراهم بودن فرصت های آموزشی، وجود حمایت های مدیریتی و غیره بر میزان فراوانی و شدت ابعاد فرسودگی و نارضایتی شغلی پرستاران و به خصوص پرستاران کودکان تاثیرگذار هستند.
  کلیدواژگان: عوامل روانی- اجتماعی، پرسشنامه کپنهاگ، کودکان، بزرگسالان، پرستار
 • حسن جهانی، زهره برزگری اسفدن* ، محمدرضا جانی، محمدرضا رزم آرا، سارا شاهانی، کبری مومنی، مریم سادات جعفریان صفحات 38-45
  مقدمه
  دوران کودکی از مهم ترین مراحل زندگی است. اغلب اختلالات رفتاری ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی است. کسب اطلاعات در زمینه وسعت و شیوع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل زمینه ساز آن به منظور ارتقاء خدمات روانشناسی و ایجاد معیارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت ذهنی و روانی کودکان اساسی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی و عوامل موثر بر آن در سال 1395 انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که در سال 1395در شهر قاین بر روی 384 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر قاین انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی چندمرحله ای و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد راتر فرم والدین و معلم بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از نظر والدین 6/16درصد و از نظر معلمین 1/11 درصد از نمونه ها در پژوهش مبتلا به اختلالات رفتاری بودند. شیوع اختلال وضعیت تحصیلی از نظر معلم رابطه معنی داری داشت(05/0. (P<شیوع اختلال با اعتیاد والدین از نظر والدین رابطه معنی داری داشت (0/05. (P<از نظر والدین و معلم بین شیوع اختلال با سایر مشخصات دموگرافیک رابطه آماری معناداری حاصل نشد (0/05. (P>
  نتیجه گیری
  شیوع اختلالات رفتاری در کودکان حاضر در این پژوهش در مقایسه با سایر مطالعات مشابه کمتر گزارش شد. که اختلاف موجود در نتایج مطالعات مختلف را می توان به تفاوت در شرایط خانوادگی، فرهنگی، روانی و اجتماعی حاکم بر زندگی کودک تعریف و به جوامع مورد بررسی ارتباط داد.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری، کودکان، مقطع ابتدایی
 • محمد عباسی* ، محمد عبدی صفحات 46-52
  مقدمه
  دوره نوجوانی دوره مهم گذار از کودکی به بزرگسالی است. مهارت های اجتماعی نامناسب منجر به اضطراب بیشتر نوجوانان می شود. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر مهارتهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر بود. آموزش ابراز وجود به عنوان متغیر مستقل، مهارتهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر وابسته بودند.
  روش
  پژوهش حاضر یک روش مداخله میدانی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) و پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) بود. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز (15 نفر گروه مداخله و 15 نفر گروه شاهد) پسر پایه دوم متوسطه شهر کوهنانی، که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند، که با روش تصادفی انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد گمارده شدند. قبل از آموزش برنامه ابراز وجود از دو گروه، پیش آزمون های مهارتهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی گرفته شد. سپس، به گروه مداخله ابراز وجود آموزش داده شد و به گروه شاهد آموزشی ارائه نشد. پس از اتمام دوره آموزشی بلافاصله از هر دو گروه پس آزمون های مهارتهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل های کوواریانس نشان داد که آموزش ابراز وجود باعث افزایش معنی دار مهارتهای اجتماعی (0/001> p، 33/22= F) ، و کاهش اضطراب اجتماعی (0/02> p، 5/42 = F) در دانش آموزان می شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه آموزش ابراز وجود سبب افزایش مهارتهای اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی در دانش آموزان شد. پیشنهاد می شود متخصصان تعلیم و تربیت آموزش ابراز وجود را به عنوان روشی مهم برای پیامدهای روانشناختی مطلوب در دانش آموزان به کار گیرند.
  کلیدواژگان: ابراز وجود، مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی
 • فهیمه اردشیری لردجانی* ، سالار فرامرزی، طیبه شریفی صفحات 53-60
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانوادگی و روابط والد- فرزندی والدین دارای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام والدین دارای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین صورت که از بین والدین کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری مراجعه کننده به مرکز مشاوره تماشا، تعداد 30 والد به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی بود که افراد حاضر در گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رابطه والد- فرزندی (فاین، مورلند و شوبل، 1983) و پرسشنامه عملکرد خانواده (ناتان، بالدوین و بیشاب، 1983) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس توسط نرم افزار آماری SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانوادگی (P<0/001) و روابط والد- فرزندی (P<0/001) والدین دارای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود عملکرد خانوادگی و روابط والد- فرزندی والدین دارای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری مورد استفاده گیرد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، عملکرد خانوادگی، رابطه والد-فرزند
 • مریم قربان زاده، فاطمه نسیمی* ، حسین زراعتی صفحات 67-68
  مقدمه
  ارزیابی چگونگی روند تکاملی کودکان، وسیله ای مطمئن جهت بررسی وضعیت سلامت آنها است. چرا که با تشخیص زودرس اختلالات تکاملی و درمان به موقع آن می توان از عوارض و اختلالات عصبی غیر قابل جبرانی پیشگیری نمود
  روش
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی – مقطعی است که جامعه ی پژوهش کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی –درمانی شهر جهرم می باشد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری آسان انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ) بود که جهت بررسی رشد و تکامل توسط والدین تکمیل شد. هر پرسشنامه دارای 30 سوال است و حیطه های فردی- اجتماعی ، حرکات ظریف، حرکات درشت، برقرای ارتباط و حل مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهد.
  یافته ها
  از 155 کودک مورد بررسی 102 مورد دختر (58 درصد) و 53 مورد پسر (30 درصد) بودند. میانگین سن کودکان مورد بررسی 5±10 ماه بود. اکثر کودکان در دامنه سنی 12 ماهگی (36درصد) بودند. کمترین امتیاز مربوط به برقراری ارتباط (7/50±52/4) و بیشترین امتیاز مربوط به حل مشکل (5/01±56/7) بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه ، تاخیر تکاملی در حیطه برقرای ارتباط در کودکان مشاهده شد. توصیه می شود در شناسایی هرچه سریع تر آنها اقدام نموده تا این کودکان قبل از ورود به مدرسه درمان شده و از بروز مشکلات تحصیلی، اجتماعی و شغلی آنها در آینده پیشگیری گردد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه سنین و مراحل، رشد و تکامل، کودکان 4 تا 24 ماهه
 • بهروز سبحانی ، وحید صفریان زنگیر *، مینا تبادلی صفحات 69-75
  مقدمه
  از آن جایی که در هر جامعه، کودکان و نوجوانان یکی از مهم ترین اقشار جامعه هستند، بررسی بیماری های عفونی می تواند از عواقب سوء در سطح خانواده، فرد و جامعه جلوگیری کند. اگر چه تغییرات جوی و آب و هوایی، خود به تنهایی مسبب بیماری نیستند اما عوارض ناشی از آن ها می تواند در بروز بیماری های مختلفی از جمله بیماری های عفونی موثر باشد.
  روش
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تغییرات آب و هوایی با بیماری های عفونی در کودکان استان اردبیل می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده های اقلیمی مورد استفاده برای انجام این پژوهش عبارت است از مجموع بارندگی، میانگین دما به صورت ماهانه و فصلی، متوسط رطوبت نسبی و مجموع روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک شهرستان اردبیل، خلخال، پارس آباد و مشگین شهر در دوره آماری (1357 تا 1393) می باشد داده های مورد استفاده در ارتباط با بیماری های عفونی شامل (اسهال، مننژیت، پنومونی، آسم، سرخک، سرخجه) مراکز بیمارستانی شهرستان های اردبیل، پارس آباد، خلخال و مشگین شهر اخذ گردید و در ادامه داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین رطوبت با بیماری های عفونی (0/19-=r) رابطه منفی، بین دما با بیماری های عفونی (0/24-=r) رابطه منفی، بین فشار با بیماری های عفونی (0/05=r) رابطه مثبت و بین بارندگی با بیماری های عفونی (0/35-=r) رابطه منفی معنی داری وجود دارد (0/05>p). بر این اساس می توان نتیجه گرفت شرایط اقلیمی از عوامل تاثیر گزار در شیوع بیماری های عفونی در کودکان می باشد.
  نتیجه گیری
  وجود شرایط اقلیمی مناسب می تواند رشد سلولی را در ویروس ها و میکروب های مختلف تسریع کند اما شرایط نامساعد مثل دمای خیلی پایین، رطوبت کم مانع از رشد سریع و حتی از بین رفتن ویروس ها و میکروب ها در محیط زیست می شود.
  کلیدواژگان: متغییرهای اقلیمی، بیماری عفونی، کودکان، استان اردبیل
 • منیر رمضانی، مریم فضل اللهی* ، سیدمحسن اصغری نکاح، آزاده ساکی، محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی صفحات 76-89
  مقدمه
  در طی دهه های گذشته، شناخت روزافزون معنویت، بیش از پیش علاقه متخصصان بالینی را برای کار در این حوزه برانگیخت. مساله ای که به درستی به آن پرداخته نشده است اهمیت درک معنویت در کودکی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف دستیابی به درک صحیح از تکامل معنوی کودکان و کاربرد آن در حوزه سلامت انجام شد.
  روش
  این مطالعه مروری یکپارچه با استفاده از روش بروم در پایگاه های, IranMedex SID ،Google Scholar، Medline،Scopus ، Elsevier،PubMed ،Science direct و ProQuest است. تعداد 984 مطالعه استخراج و در نهایت 30 مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  توسعه یافته ترین تئوری موجود در زمینه معنویت کودکان مربوط به فولر است. فولر توسعه ایمان را به صورت مرحله ای بیان می کند. در نظریه ایشان، مراحل ایمان عبارتند از: طفولیت، شهودی- تصویری، لفظی- اسطوره ای، متعارف- ترکیبی، انعکاسی- فردی، ارتباطی، جهان شمول. از سوی دیگر، پژوهش های کولز نشان می دهد که تمایل طبیعی برای معنویت، از حس ذاتی کنجکاوی و شیفتگی کودک در مورد کشف جهان نشات می گیرد. مطالعه مهم دیگر، نظریه "هوشیاری رابطه ای" هی و نی است. طبق نظر ایشان، همه کودکان یک معنویت فطری دارند. در واقع یک ظرفیت تکامل یافته برای آگاهی از رابطه با خود، دیگران، جهان و یک قدرت متعالی. از مطالعه ایشان، سه شاخه حساسیت معنوی یا هوشیاری به دست آمد: حس هوشیاری و آگاهی، حس رمز و راز و حس ارزش. برادفورد، شاخه چهارم از حساسیت معنوی را، بعد اجتماعی معرفی می کند. گاردنر اولین کسی بود که نظریه هوش های چندگانه را ارائه کرد و معنویت را به عنوان یک هوش معرفی نمود. از نظر زوهر و مارشال نیز، هوش معنوی با نشان دادن مناسب ترین راه، به زندگی افراد معنا و مفهوم عمیق تری می بخشد. نتایج رو به رشد تحقیقات، بیانگرتاثیر قابل توجه معنویت در سلامت جسمی، روحی و روانی انسان می باشد.
  نتیجه گیری
  اگرچه در علم پزشکی، دیدگاه فاولر که فرآیندهای تکاملی عصبی مانند آگاهی شناختی و تفکر منطقی، تمرکز اصلی مفاهیم در مورد معنویت است، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما با نگاهی به سایر مطالعات می توان دیدگاه های جدیدی در مورد معنویت کودکان را درک کرد که می توانند در برخورد با بعد معنوی کودک و به دنبال آن فراهم کردن سلامت کودک، بسیار موثر باشند.
  کلیدواژگان: معنویت، کودک، تکامل کودک
|
 • Abbas Nesayan *, Roghaye Asadi gandomani Pages 1-10
  Introduction
  The aim of this study is to predict emotion regulation based on attachment styles and perceived parenting styles in high school students.
  Methods
  The present study is correlational. The study population consisted of all female students in Bojnord. The sample consisted of 167 students who were selected by multistage cluster sampling method. In this study were used three tools include attachment styles, parenting styles and emotion regulation questionnaires. To analyze the data, were used descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation and regression analysis).
  Results
  The results showed that there is a significant linear relationships between emotion regulations with secure attachment (p< 0/01). But between insecure attachment styles and perceived parenting styles there is no significant relationship (p >0/01).
  Conclusions
  According to the findings can be said that secure attachment affect on emotional development, so we should have programs to alert parents for communicate with children appropriately. Nurses play an important role in providing comprehensive services to children and adolescents with emotional and behavioral problems and their families, such findings can be used by nurses in emergency time.
  Keywords: emotion regulation, attachment styles, perceived parenting styles, adolescents
 • Zahra Zahadatpour* , Mitra Edraki , Seyed mostajab Razavinejad ardekani Mr Pages 11-20
  Introduction
  Lullabies are sleepy and relaxing music for Newborns that are used in all cultures to relieve infants. The aim of this study was to determine the effect of lullabies on heart rate changes during endotracheal suctioning.
  Method
  In this clinical trial, 25 neonates admitted to the NICU section of Za'inab Hospital in Shiraz were examined. Each Newborns was evaluated twice. In both cases, 10 minutes before and after the suction, the heart rate of the infants were recorded using the APIB.
  Results
  The mean heart rate before suctioning was not significant between the two groups (P = 0.39), while the mean heart rate after suction in the lullaby group was significantly lower than silence (P <0.001). Mean The heart rate before suctioning was not significant in the lullaby group before the suctioning (P = 0/133), but in the silence group, it was significant (P <0.001).
  Conclusion
  Considering the findings of this study showed that lullabies are effective in reducing heart rate due to endotracheal suctioning, it is recommended that nurses use this method as an effective intervention to reduce the pain and stress of newborns in painful procedures.
  Keywords: Lullaby, Heart rate, Preterm infant, Suction, Neonatal intensive care unit
 • Kobra Abazari *, Mohammadreza Mahdavi Pages 21-29
  Introduction
  People with autism spectrum disorder have different cognitive and intelligence features than normal people. This study aims to evaluate and compare the cognitive profile of high-functioning autistic children and normal children.
  Method
  For this purpose, 25 high-functioning autistic children were selected by sampling from two centers which had been introduced by consultant and responsible of those centers and for comparing, 25 normal children from two girls and boys school were selected by random sampling. Assessment tools in this study were the Stanford Binet Intelligence Test and The PDD Assessment Scale/ Screening Questionnaire to measure autism. Finding: The results suggest that there are significant differences between autism and normal groups in cognitive scales of verbal fluid argument scale, (P=0/0001), nonverbal quantitative argument scale, (P=0/001), nonverbal visual-spatial scale, (P=0/017), non-verbal fluid argument (P=0/005). This means that autistic children in verbal and nonverbal fluid argument scales were better than normal students and students with normal growth were better in nonverbal quantitative argument and nonverbal visual-spatial scales. However, there was no significant difference between the two groups in the remaining subscales including verbal quantitative argument, verbal and nonverbal working memory, verbal and nonverbal knowledge, verbal spatial visualization scales.
  Conclusion
  Given the results of this study, it is possible to have a good performance in diagnosis and rehabilitation of these children by examining cognitive characteristics of high-functioning children.
  Keywords: child, cognition, Autism spectrum Disorder, Intelligence test, Memory
 • Najmeh Hesanpour , Zahra Abdeyazdan* , Narges Sadeghi Pages 30-37
  Introduction
  The effect of psychosocial work environment on personal and organizational aspects of employees is well-known; and paying no attention to these factors can cause physical and mental diseases and negative attitude to professional activities and reduction of efficacy in the professional activities of nurses. The aim of this study was to evaluate psychosocial factors at work environment and compare them in two groups of children and adults wards’ nurses in the selected Isfahan city hospitals at 2016.
  Methods
  This was a descriptive-comparative study. Subjects were 210 nurses’ adult and pediatric wards of selected hospitals in Isfahan. In this study, sampling was done by multistage random method. The instrument used was a demographic questionnaire and the short version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ).
  Results
  Findings showed that the mean score of job satisfaction in adult wards’ nurses was significantly more than children wards’ nurses (P<0/05), and work-family conflict score in them was significantly less than the children wards’ nurses (P<0/o5). There was significant difference between the mean total score of psychosocial factors in the work environment between the two groups (P<0/05). There was no significant relationship variables like age, job experience, gender, marital and employment status with psychosocial factors in work environment (P>0/05).
  Conclusion
  The present study indicated that psychosocial health in pediatric wards’ nurses is less than the nurses in adult wards. Applying new business ideas, team working nurses, participation in hospital affairs, providing educational opportunities, providing managerial support etc., have important effects on the frequency and severity of burnout dimensions and job dissatisfaction in nurses especially in pediatric nurses.
  Keywords: Psycho social factors, Copenhagen questionnaire, Children, Adult, Nurse
 • H Jahani , Z Barzegari Esfeden *, MR Jani , MR Razmara , Sara Shahani , K Momeni , M.S Jafarian Pages 38-45
  Introduction
  most behavioral disorders cause by lack of attention to sensitive period of childhood that lead to behavioral problems for children. Behavioral problems are common and disabling disorder that causes a person to be vanished. Information on the extent and prevalence of behavioral disorders in children And its triggering factors To enhance psychological services and establishing preventive indicators for children's mental health is essential.This study aimed to determine the prevalence of behavioral disorders among primary school students and its determinants in Qaen in2016.
  Methods
  This is a cross-sectional study which hase been done on 384 primary school students in Qaen. Samples have been selected based on a multistage random sampling and Rutter behavioral disorder questionnaire (teacher and parents form) was used for data collection. The data were analyzed by SPSS version 20 using Kolmogorov-Smirnov, Chi-square and regression.
  Results
  Our results showed that 16.1% (parents form) and 11.1% (teacher form) of participants suffered from behavioral disorders. According to the findings from teacher's form; the prevalence of behavioral disorders had significant relationship with educational status (p<0/05).
  According to the findings from parent's form; the prevalence of behavioral disorders had significant relationship with parental substance abuse (p<0/05).
  Findings from parent's and teacher's form; the prevalence of behavioral disorders had no significant relationship with other demographic characteristics (p>0/05).
  Conclusion
  The prevalence of behavioral disorders in children in this study was lower than other similar studies. The difference in the results of various studies can be attributed to the difference in the family, cultural, psychological and social life of the child and the relationship between the communities.
  Keywords: Behavioral Disorders, children, primary school, Rutter behavioral disorder questionnaire
 • Mohammad Abbasi Dr * Pages 46-52
  Introduction
  Adolescence is a transition period from childhood to early adulthood. Dysfunctional social skills lead to anxiety in adolescents. The purpose of this study was to determine the effects of group teaching of assertiveness on social skills and social anxiaty in male students. Teaching assertiveness was the independent variable, and social skills and social anxiaty were the dependent variables.
  Methods
  The present study was a field experimental study with pre- post-test. The variables were measured by social skills Scale and social anxiaty Scale. The sample consisted of 30 male students who were enrolled in the school year of 2016-17, and were selected through simple random sampling method, and were randomly assigned to two groups (experimental and control). Before teaching assertiveness to experimental group, the pre-tests of social skills and social anxiaty were administrated to both groups. Then, the teaching package of assertiveness was adminstred to the experimental group and no training was provided to the control group. After the completion of the course, social skills and social anxiaty post-tests were administrated to both groups.
  Results
  Results of analysis of covariance indicated that teaching assertiveness causes a significant increase in social skills (F= 33.22, p<0.001), and decrease in social anxiaty (F= 5.42, p<0.02).
  Conclusions
  according to the results of this study teaching assertiveness increased social skills, and decrease in social anxiaty in male students.
  Keywords: assertiveness, social skills, social anxiety
 • Fahimeh Ardeshiri lordejani *, Salar Faramarzi , Tayyebeh Sharifi Pages 53-60
  Introduction
  The present study was conducted to investigate the Effectiveness of acceptance and commitment therapy on family performance and parent-child relationships of the parents of children with learning disability.
  Method
  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the study included all the parents of the children with learning disability in the city of Isfahan in academic year 2016-17. Non-probable available sampling method and random putting were used in the present study in a way that 30 parents were selected through purposive and available method from those referred to Tamasha consultation center and they were randomly put into experimental and control groups. The experimental group received training intervention during two-and-a-half months in ten ninety-minute sessions while the people in the control group didn’t receive such intervention in the process of doing the study. The applied questionnaires included parent-child relationship questionnaire (Fine, Morland and Shobel, 1983), and family performance questionnaire (Nathan, Baldwin, and Bishop, 1983). The research data were analyzed through ANCOVA method via SPSS 24 software. Findings: The data analysis results showed that acceptance and commitment therapy has been effective on family performance (P<0.001) and parent-child relationships (P<0.001) in the parents of the children with learning disability.
  Conclusion
  According to the findings of the present study it can be stated that acceptance and commitment therapy can be employed as efficient therapy to improve family performance and parent-child relationships of the parents of the children with learning disability.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, family performance, parent-child relationship
 • Maryam Ghorbanzadeh , Fatemeh Nasimi *, Hossein Zeraati Pages 67-68
  Introduction
  Assessing the evolutionary process of children is a reliable means of checking their health status. Because early diagnosis of developmental disorders and timely treatment of it can prevent irreversible neurological complications and disorders.
  Method
  This study is a descriptive cross-sectional study. The research community of children aged 4 to 24 months is covered by health centers in Jahrom. Sampling was done as a simple sampling. The instrument used in this study was an Age and Stages Questionnaires (ASQ), which was completed to study growth and development by Parents. Each questionnaire has 30 questions and evaluates individual-social domains, delicate movements, large movements, communication, and problem solving.
  Results
  Of the 155 children ,102 cases were female (58%) and 53 cases boys (30%). The mean age of the children was 5 ± 10 months.Most children in the age range of 12 months (36 %) . The lowest score was related to communicating (52.4 ± 7.50) and the highest score was for problem solving (56.7 ± 5.01).
  Conclusion
  According to the results of this study, evolutionary delay was observed in children. It is recommended that they be identified as soon as possible so that they are treated before entering school and prevent future educational, social and occupational problems.
  Keywords: ASQ questionnaire, Growth, developmental, children 4 to 24 months
 • Behroz Sobhani , Vahid Safarian Zengir* , Mina Tabadoly Pages 69-75
  Introduction
  As in any society, children and young people constitute one of the most important segments of society, infectious diseases can have adverse consequences on the family level, prevent the individual and society. Although climate change and climate alone do not cause disease itself but its side effects can be seen in various diseases including infectious diseases to be effective.
  Method
  This study aimed to investigate the relationship between climate change and infectious diseases in children Ardabil province during. The research is descriptive and correlational. Climate data used for this study is a significant sum, monthly and seasonal average temperatures, relative humidity and total average frost days in the synoptic station in the city of Ardabil, anklet, Pars Abad and Meshgin in the period (1978 to 2015) is used data on infectious diseases (including diarrhea, meningitis, pneumonia, asthma, measles, rubella) city hospitals in Ardabil, Parsabad, anklets and Meshgin were taken and more data use were analyzed using SPSS statistical software.
  Results
  The results showed that the moisture infectious diseases (r=-0.19) negative correlation between the temperature of infectious diseases (r=-.24) negative relationship between pressure against infectious diseases (r=0.05) significant positive correlation between infectious diseases (r=-.35) There is a significant negative correlation (p<0.05). Accordingly, we can conclude the climate impact of the spread of infectious diseases in children.
  Conclusions
  The presence of proper climatic conditions can lead to cellular growth in various viruses and microbes accelerate But adverse conditions such as very low temperatures, low humidity prevent From rapid growth and even destruction Viruses and germs In the environment.
  Keywords: Climate variables, infectious diseases, children, Ardebil province
 • Monir Ramezani Doctor, Maryam Fazlollahi *, Seyed mohsen Asghari nekah Doctor, Azadeh Saki Doctor, Mohammad jafar Jahangir feyzabadi Pages 76-89
  Introduction
  Over the past decades, the growing awareness of spirituality has increasingly raised the interest of clinical professionals to work in this area. An issue that has not been properly addressed is the importance of understanding spirituality in childhood.The aim of this study was to obtain an accurate understanding of spiritual development of children and its application in the field of health
  Method
  This integrated review was performed using Broome method. Databases of SID, IranMedex, Google Scholar, Medline, Scopus, Elsevier, PubMed, Science direct and ProQuest were used to find related articles. About 984 extracted studies and finally 30 studies were used.
  Results
  Fowler has introduced the stage of faith development. In his theory, faith stages are: intuitive-projective, mythic-literal, synthetic-conventional, individuative-reflective, conjunctive faith and universalizing faith. Results obtained by Coles have been indicative of a natural tendency toward spirituality, which originates from the innate sense of curiosity and fascination of discovering the world. Therefore, this type of tendency is observed from the early stages of life. Theory of “relational consciousness” is proposed by Hay and Nye, according to which all children have innate spirituality. It’s developed capacity for awareness toward relationship with self, others, the world and a greater power. From the mentioned study, three spiritual sensitivity or consciousness were obtained, including feeling of alertness and awareness, a sense of mystery and sense of value. Bradford introduced the fourth branch of spiritual sensitivity to be the social dimension. Gardner was the first scholar who presented the theory of multiple intelligences and introduced spirituality as intelligence. Zohar and Marshall explained that spiritual showing the most appropriate path. Intelligence can give deeper meanings to life of people by showing the most appropriate path. Growing results of researches shows that spirituality has a significant impact on human physical, psychological and mental health.
  Conclusion
  Despite the fact that the theory of Fowler, in which neurological development processes including cognitive knowledge and logical thinking are the main focus of concepts of spirituality in the science of medicine, review of other studies have demonstrated that new perspectives can be used to understand the spirituality of children and have more effects in Providing child health.
  Keywords: Spirituality, Child, Child Development