فهرست مطالب

مجله پژوهش های سیاست اسلامی
پیاپی 13 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قاسم شبان نیا صفحات 11-34
  باورها و اعتقادات مشترک، ظرفیتها و فرصت‎ها و همچنین، محدودیت ها و چالش ها، عناصر تعیین کنندۀ منافع ملی کشورها هستند. باتوجه به اینکه منافع ملی از مفاهیم نوپدید در عرصۀ سیاست خارجی دولت هاست، این سؤالات مطرح است که آیا می توان در دولت اسلامی از منافع ملی سخن گفت؟ چنانچه پاسخ مثبت است، گسترۀ آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، چگونه ابعاد فراملی مسئولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است؟ با بهره گیری از منابع اسلامی و همچنین به شیوۀ تحلیلی- اجتهادی، به دست آمد که می توان، به رغم رسالت جهانی و منطقه ای دولت اسلامی، از منافع ملی در آن سخن گفت؛ اما منافع ملی با منافع اسلامی و بشری در هم تنیده است و قابل انفکاک نیست. در چنین وضعیتی، منافع ملی دولت اسلامی، محدود به منطقۀ جغرافیایی خاص نخواهد گردید و به تبع جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، منافع ملی نیز گسترۀ جهانی می یابد. قانون اساسی و همچنین، بیانات و سیرۀ عملی رهبران نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که مسئولیت های فراملی دولت اسلامی، در ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و مصالح بشری و اسلامی، جزء لاینفک منافع ملی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است.
  کلیدواژگان: منافع ملی، مصالح بشری، مصالح اسلامی، دولت اسلامی و جمهوری اسلامی
 • غلامرضا بهروزی لک ، محمدرضا رنجبر صفحات 35-59
  ابهام در فرایند دولت سازی نبویr، مسئلۀ اصلی این مقاله است. بنابراین، چگونگی فرایند دولت سازی نبویr، پرسش اصلی آن است. گمان ما آن است: سورۀ بقره، به مثابۀ اولین سورۀ مدنی، می تواند به این پرسش پاسخ دهد. اهمیت این سوره، به دلیل اولویت بندی و ارائۀ تدریجی مسائل مهم در فرایند دولت سازی در سال های آغازین تاسیس دولت نبویr است؛ زیرا سورۀ بقره، به‎عنوان اولین سورۀ مدنی، نقش مهمی در فرایند تاسیس دولت اسلامی پیامبرr دارد. غرض ما را از ارائۀ فرایند دولت سازی نبویr، به منظور کاربست آن در دولت های تاسیسی جدید اسلامی است. برای رفع ابهام و پاسخ به این پرسش، از چهارچوب تفسیر تنزیلی موضوعی که مبتنی بر تفسیر براساس سیر نزول آیات قرآن است، بهره گرفته ایم. براساس مطالعه صورت گرفته، یافته های تحقیق برای فرایند دولت سازی نبوی در سورۀ بقره عبارت اند از: تبیین شاخصه های جامعۀ نوبنیاد مؤمنان، چگونگی رویارویی با گفتمان معارض نفاق و یهود به‎عنوان اپوزیسیون داخلی، نماد سازی دولت نبویr براساس تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام در تمایز با یهود، تاکید بر امت وسط به‎عنوان نماد امت سازی، تبیین قانون دولت اسلامی و تشریع پاره ای از قوانین و بیان احکام جهاد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، سور? بقره، دولت نبوی?، دولت سازی، و تفسیر تنزیلی
 • محمد اسماعیل رستمی نیا* صفحات 60-84
  تفاوت در مبنا، علت، نوع، فرایند، حوزه و نتیجۀ اندیشیدن آحاد انسان ها، چالش برانگیز است. از تفاوت های اندیشیدن مردم را باید در نقش رهبران جست وجو کرد. ازاین رو، ابعاد گوناگون شخصیت رهبری با کاربردهایی متفاوت همچنان در مراکز مطالعاتی کشورهای مختلف مورد بحث و گفت وگوست؛ ازاین رو، چگونگی الگوی تفکر راهبردی مقام معظم رهبریa در اندیشۀ سیاسی، می تواند پرسش این مقاله باشد. تفکر راهبردی موجب تجلیلات فکری و عملی، و دربردارندۀ قابلیت هایی است که برجستگی افراد و رهبران مرهون آن است و محرومیت از آن، علت مهمی در شکست و ناکامی های جوامع و ملت ها به شمار می آید. نویسندۀ این نوشتار می کوشد؛ میزان توجه مقام معظم رهبریa به عناصر تفکر راهبردی (مستخرجه از منظر اندیشمندان) را بسنجد و تاحدامکان از این طریق به اولویت های الگوی تفکر راهبردی معظم له پی ببرد. شیوۀ این پژوهش، اکتشافی و جمع آوری اطلاعات آن اسنادی، و اعتباربخشی داده از طریق خبرگی است و نتیجه اش، مبین آن است که همۀ مؤلفه های چهارده گانۀ مطرح شده ازسوی صاحب نظران تفکر راهبردی، مورد توجه مقام معظم رهبریa قرار گرفته و در الگوی تفکر راهبردی ایشان، «توجه به چشم انداز و تمرکز بر هدف» ، از درجۀ اهمیت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، مقام معظم رهبری?، اندیش? سیاسی، تمدن اسلامی و ایران
 • عباسعلی عظیمی شوشتری ، حسین میرچراغ خانی صفحات 85-110
  انقلاب ها در مسیر استمرار، تکامل و اجراسازی اهداف خود با چالش های متعدد روبه رو بوده اند. بسیاری از این چالش ها مشابه اند و ازاین رو، در انقلاب های دیگر نیز تکرار شده اند؛ به ویژه اگر بسترهای وقوع آنها، یکسان بوده باشند. وجود چنین تشابهاتی، فرصت مناسبی را برای رهبران انقلاب های بعدی فراهم می آورد تا از تجارب آنها استفاده کنند. انقلاب مشروطه، از انقلاب های بزرگ دورۀ معاصر ایران است که با چالش های زیادی روبه رو شد که سرانجام، آن به انحراف انجامید. باتوجه به یکسانی بسترهای این رویداد با انقلاب اسلامی، مسئلۀ مقاله، مقایسۀ چالش های اجتماعی- سیاسی انقلاب مشروطه با انقلاب اسلامی است. احتمالا مورد مطالعۀ این پژوهش، در انقلاب اسلامی نیز تکرارشدنی است. ازاین رو، سؤال این است که وجوه تشابه چالش های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کدام اند؟
  این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسش است. مهم ترین نتایج به دست آمده عبارت اند از: 1. بزرگ نمایی اختلافات بین نخبگان اجتماعی-سیاسی و درگیرکردن بدنۀ جامعه؛ 2. ایجاد فاصله بین نخبگان اجتماعی-سیاسی و رهبران انقلاب؛ 3. پاسخ کاذب به نیازهای حقیقی جامعه و انحراف افکار عمومی.
  این سه شیوه، هم در دوران مشروطه و هم در دوران انقلاب اسلامی مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: اجتماعی، سیاسی، چالش، انقلاب، انحراف، مشروطه و اسلامی
 • محمد جواد نوروزی ، علیرضا ادیانی صفحات 111-132
  نحوۀ دستیابی به وضع مطلوب فرهنگ سیاسی بر پایه هویت از منظر مقام معظم رهبریa، دل مشغولی این مقاله است. ازاین رو، با این پرسش روبه رو هستیم که چگونه می توان به وضع پیش گفته دست یافت؟گمان آن است که با تاکید بر هویت دینی، بتوان چهارچوب لازم برای گذار به وضع مطلوب را تدارک دید. ارائۀ یک قالب اجرایی مبتنی بر راهکارهای مختلف در ابعاد چهارگانۀ عدالت، پیشرفت، استقلال و آزادی، مقصود نویسندگان را تشکیل می دهد. برای نیل به این هدف، نخست وضعیت موجود فرهنگ سیاسی مد نظر قرار می گیرد، سپس به بررسی وضعیت مطلوب فرهنگ سیاسی اشاره می شود و درنهایت، راه های گذار از وضعیت موجود به مطلوب با تاکید بر نقش هویت ایرانی-اسلامی بررسی می شود. از یافته ها می توان به این نکته اشاره کرد که ذات فرهنگ سیاسی - اسلامی - ایرانی به رغم کاستی های فراوان از هویت کافی برای شکوفایی تمدن اسلامی برخوردار است؛ زیرا می تواند به منشا، هدف و مقصد خلقت انسان پی ببرد به آن پاسخ دهد و به کمک آن مراحل پنچ گانۀ نیل به تمدن اسلامی را پیمود.
  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای?، پیشرفت، هویت، استقلال و آزادی
 • سهراب مروتی ، علی باقی نصرآبادی، عباس رسولی صفحات 138-161
  حیات دولت اسلامی در روابط خارجی، به حفظ استقلال سیاسی وابسته است. آیات و روایات نیز عالی ترین نگاه راهبردی به حفاظت از استقلال سیاسی دولت اسلامی در حوزۀ روابط خارجی را عرضه می کند؛ اما اینک و در دولت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری به راهبردهای قرآنی و روایی به اقتضای زمان و مکان نیاز داریم. ازاین رو، از سؤالاتی که در این عرصه پیش روی ما قرار می گیرد، آن است که آموزه های دینی چه راهبردهایی را برای حفظ استقلال سیاسی دولت اسلامی ارائه می کند؟ خوداتکایی، اقتدار، دیپلماسی، کارآمدی و صلح گرایی، تنها بخشی از راهبردهای حفظ استقلال سیاسی در بعد روابط خارجی خواهد بود. بنابراین می توان گفت این پژوهش به دنبال ارائۀ کاربردی راهبردهایی است که روابط خارجی یک دولت اسلامی چون جمهوری اسلامی را در چهارچوبه هایی نظیر "نه شرقی و نه غربی" نگاه می دارد. این پژوهش، به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و برمبنای استنطاق آیات قرآن و روایات معصومان‰، درصدد برجسته سازی نقش بیداری اسلامی، هم بستگی و عزم ملی، صلح گرایی با حفظ عزت و زندگی مسالمت آمیز و عزت مدارانه و نظایر آن در حفظ ماندگاری خارجی دولت اسلامی است.
  کلیدواژگان: درون دینی، استقلال سیاسی، روابط خارجی، دولت اسلامی و پارادایم
|
 • ghasem shaban nia Pages 11-34
  Common beliefs, capabilities, opportunities, as well as limitations and challenges are the determining factors of the national interests of all countries. Regarding the fact that national interests are among the new concepts in the realm of foreign policy, the following question is raised: Can national interests be talked about in the Islamic government? If the answer is yes, what is its scope? How are the supranational dimensions of the responsibilities of the Islamic government considered in determining the national interests of the Islamic Republic of Iran? Using Islamic sources and analytical-Ijtihadi method, it was concluded that national interests can be talked about despite the global and regional mission of the Islamic government; however, national interests and Islamic and human interests are intertwined and cannot be separated. In such a condition, the national interests of the Islamic government are not restricted to a specific geographical region and they will gain global scope as the result of the global mission of the Islamic government. The Constitution and also the speeches and the practical conduct of the leaders of the Islamic Republic show that the supranational responsibilities of the Islamic government are considered in determining the national interests of the Islamic Republic and Islamic and human interests are regarded as the inseparable parts of the national interests of the Islamic Republic.
  Keywords: National Interests, Human Interests, Islamic Interests, Islamic Government, The Islamic Republic
 • Gholamreza Behrouzilak, Mohammad Reza Ranjbar Pages 35-59
  Ambiguity in the process of the Prophet (PBUH)'s establishment of government is the main issue of the present article. Therefore, how the Prophet (PBUH) established government is the main question of this paper. It is assumed that Surah al-Baqarah, as the first Medinan Surah, can present the answer to this question. The importance of this Surah resides in categorizing and gradual presentation of important issues in the process of establishing the government in the early years of the Prophet (PBUH)'s establishment of government; since Surah al-Baqarah, as the first Medinan Surah, enjoys an important role in the process of the Prophet (PBUH)'s establishment of the Islamic government. The present article's aim from presenting the process of the Prophet (PBUH)'s establishment of government is applying it in new Islamic governments. The framework of Tanzili-thematic interpretation which is based on interpretation on the basis of the revelation of the verses of the Quran was used in order to remove ambiguities and answer the question. Based on the studies conducted, the findings of the research regarding the Prophet (PBUH)'s establishment of government in Surah al-Baqarah include: explaining the criteria of the newly-established society of the believers, how to confront the opposing discourse of hypocrites and Jews as internal opposition, symbols of the Prophet (PBUH)'s government based on the change in Qublah from Bayt al-Mughaddas (Masjid al-Aqsa) to Masjid al-Haram (The Great Mosque of Mecca) to be different from Jews, emphasizing on the middle nation as the symbol of establishing the nation, explaining the law of the Islamic government, and legislating some rules and mentioning the injunctions of Jihad.
  Keywords: The Holy Quran, Surah al-Baqarah, The Prophet (PBUH)'s Government, Establishing the Government, Tanzili (Revelatory)
 • Mohammad Esmail Rostaminia Pages 60-84
  The difference in the basis, cause, type, process, field, and result of thinking among human beings bring about challenges. The difference in thinking must be traced in the role of leaders. Thus, different dimensions of the personality of a leader with various applications is discussed in research centers in different countries. Therefore, the pattern of strategic thinking of the Supreme Leader in political thought can be the question of the present article. Strategic thinking brings about intellectual and practical manifestations and entails capabilities upon which the popularity of the people and leaders depends and being deprived from it is regarded as an important cause of failures of communities and nations. The present article tries to assess the degree of the attention of the Supreme Leader to the elements of strategic thinking (adopted from the viewpoint of thinkers) and by that discover the priorities of the pattern of strategic thinking of the Supreme Leader to the extent possible. The present research uses discovery method and documentary data collection and the validation of data is done through experts' judgments and the result indicate that all the fourteen components raised by experts of strategic thinking are considered by the Supreme Leader and in his pattern of strategic thinking "paying attention to the perspective and focusing on the goal" enjoys higher levels of important.
  Keywords: Strategic Thinking, The Supreme Leader, Political Thought, Islamic Civilization, Iran
 • Abbasali Azimi Shoushtari, Hossein mircheraghKhani Pages 85-110
  Revolutions face various challenges in the path of their continuity, evolution, and enforcement of their goals. Many of these challenges are similar and have been repeated in other revolutions as well; especially if the grounds for their occurrence are alike. Such similarities provide suitable opportunities for the leaders of subsequent revolutions to make use of their experiences. The Constitutional Revolution is one of the great revolutions of the contemporary Iran which faced many challenges and was finally deviated from its path. Regarding the similarity of the grounds of this event and that of the Islamic Revolution, the present article seeks to compare the sociopolitical challenges of the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution. The issue investigated in the present article can probably be repeated in the Islamic Revolution as well. Therefore, the question is: What are the similarities of the challenges of the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution? The present article uses historical-analytical method in order to answer this question. He most important results include: 1. exaggerating the disputes among sociopolitical elites and engaging the society in it; 2. creating a gap between the socioplolitical elites and the leaders of the revolution; 3. giving unreal answers to the real needs of the society and deviating the public thoughts.
  These three above-mentioned methods can be observed both in the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution
  Keywords: Social, Political, challenge, Revolution, Deviation, Constitution, Islamic
 • Mohammad Javad Norouzi, alireza adyany Pages 111-132
  How to reach the desired state of political culture based on identity from the viewpoint of the Supreme Leader is the main issue of the present article. Therefore, we face the following question: How can the aforementioned state be achieved? It is assumed that based on religious identity, the necessary framework for reaching the desired state can be achieved. Presenting a practical form based on different solutions in the four dimensions of justice, progress, independence, and freedom are the goals of the authors. To reach this goal, first the present state of political culture is considered, then the desired state of political culture is touched upon and finally, the ways to pass the existing state to the desired one based on the role of Iranian-Islamic identity are investigated. Among the findings, it can be mentioned that the nature of political-Islamic-Iranian culture, despite having many shortcomings, enjoys enough identity for actualizing the Islamic civilization; because it can discover the origin, goal, and philosophy of the creation of human beings, provide answers for it and the five stages of reaching the Islamic civilization can be passed by it.
  Keywords: Political Culture, The Islamic Republic, Ayatollah Khamenei, Progress, Identity, Independence, Freedom
 • sohrab morovati, علي باقي, abbas rasuly Pages 138-161
  The life of the Islamic government in foreign relations depends on maintaining political independence. Verses of the Quran and narrations present the highest level of strategic consideration for protecting the political independence of the Islamic government in the field of foreign relations; but now in the government derived from the Islamic Revolution, we need Quranic and narrative strategies more than any time before. Thus, among the questions that confront us in this field is: What strategies do religious teachings present for protecting the political independence of the Islamic government? Self-reliance, authority, diplomacy, efficiency, and peacefulness are only a part of the strategies to protect political independence in foreign relations. Therefore, it can be mentioned that: the present research seeks to present strategies which protect the foreign relations of an Islamic government like the Islamic Republic in frameworks like "Neither the East nor the West". The present research, using descriptive-analytical method and based on the verses of the Quran and narrations of the Infallibles (A.S.), seeks to highlight the role of Islamic awakening, national unity and determination, peacefulness by maintaining dignity and peaceful and dignified life and the like in protecting the foreign relations of the Islamic government.
  Keywords: Intra-religion, Political Independence, Foreign Relations, Islamic Government, Paradigm